امکان دریافت مقالات کنفرانس بین الملی مدیریت در قرن 21

http://www.callforpapers.ir/

کنفرانس بین الملی مدیریت در قرن 21

مجموعه مقالات کنفرانس بین الملی مدیریت در قرن 21 در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس بین الملی مدیریت در قرن 21   16 و 17 مرداد 1393 توسط موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکادر تهرن برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  778 عنوان مقاله تخصصی شامل 6250 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین الملی مدیریت در قرن 21

نقش بودجه ريزي عملياتي بر مبناي عملكرد در صرفه جويي اقتصادي
بررسي آثار كمي و كيفي برون سپاري خدمات مالي در كارگاه هاي سنگبري ومعادن سنگ و خاك نسوز شهرستان آباده
نقض عدم حضور واسطه ها در بازار
رابطه بين فرصت هاي رشد شركت ها و نسبت تغييرات سود انباشته در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش كميته حسابرسي در كيفيت گزارشگري مالي
The Investigation of the Impediments and Difficulties for the Improvement of Budgeting System of Education Ministry of Zanjan Province
ارزيابي توانمنديهاي گردشگري شهرستان لاهيجان با استفاده از مدل (swot)
رتبه بندي عوامل موثر بر مديريت عملكرد زنجيره تامين
تأثير قضاوت هاي فردي بر روند قيمت بازار


بررسي ارتباط بين سود عملياتي و سود حسابداري با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي صنعت بانكداري ايران؛ 1390-1386)
مديريت در انتخاب روش تامين مالي پروژه هاي زير بنايي، فاينانس داخلي يا خارجي؟
بررسي اثرگذاري محتواي كيفي افشاي اطلاعات صورت هاي مالي بر ميزان ريسك سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط بر رشد و توسعه اقتصادي كشور
بررسي اخلاق حرفه اي در اسلام و جهان صنعتي
كنترل هزينه ها در پروژه هاي ساختماني با استفاده از BIM
بررسي رفتار توده وار سرمايه گذاران در پنج صنعت در بورس اوراق بهادار تهران
نقش قيمت بازارها در توسعه سياست هاي اقتصادي
اهميت نرخ رشد و نقش عوامل توليد در رشد اقتصادي
بررسي و اولويت بندي چالش ها و موانع عملياتي شدن برنامه چهارم توسعه در زير بخش شيلات در ايران
تعيين و اولوي تبندي چالش هاي پيش روي عملياتي شدن برنامه پنجم توسعه با استفاده از AHP با تاكيد بر بخش طيور ايران
مديريت گسترش توليد ملي و فرآيند توسعه ي آن در «صنعت و كشاورزي» از منظر نهج البلاغه
گونه شناسي استراتژي هاي مالي بر مبناي ارزش بازار در شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير نوسانات نرخ سود تضمين شده در تامين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس
رتبه بندي عوامل موثر برعدم بكارگيري حسابداري تورمي با استفاده ازتكنيك ويكور
برآورد ارزش در معرض خطر براساس تبديل موجك و نظريه ي تعميم يافته ارزش فرين (مطالعه اي در بازار فلزات)
بررسي رابطه بين متغير هاي نسبت آني ،نسبت جاري و اندازه شركت با ريسك سيستماتيك در صنايع توليدي
بررسي رابطه بين اندازه شركت و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي بازده دارايي و حقوق صاحبان سهام و رابطه آن با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير سازوكار هاي حاكميت شركتي بر هزينه سرمايه شركت هاي صنايع غذايي و صنايع دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين عملكرد مالي شركت ها و افشاي حسابداري منابع انساني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل رفتاري اثر گذار بر تصميم گيري سرمايه گذاري شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
تحليل حساسيت عوامل تاثيرگذار بر ارزيابي عملكرد پرتفوليو در مدل تك عاملي با رويكرد سيستم هاي پويا
بررسي ارتباط بين شدت سرمايه و شيوه هاي حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه ي توانايي مدل هاي ماركويتز، ارزش در معرض خطر، تك شاخص شارپ و تحليل پوششي داده ها درانتخاب پرتفوي بهينه سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين بازارگرايي و عملكرد صادراتي (مورد مطالعه: شركت هاي فعال صادراتي شهرستان سنندج)
تاثير نرخ ارز و شاخص قيمت توليدكننده (PPI) بر شاخص قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
راهكارهاي موفقيت در جنگ اقتصادي مطالعه ي موردي كشور ايران
ارتقاءكيفيت زندگي كاري با افزايش ايمني كاركنان در جهت توسعه پايدار
تبيين ارتباط بين كيفيت گزارش گري مالي و هزينه نمايندگي
ارزيابي سرمايه گذاري فناوري اطلاعات در خوشه هاي صنعتي با استفاده از رويكرد اختيارات واقعي (مورد مطالعه: خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار)
بهينه سازي سبد پرتفوي با رويكرد مقايسه مدل هاي خاكستري، مورچگان و ماركوئيتز در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه حاكميت شركتي و ريسك: مطالعه ساختار و فرآيندهاي هيات مديره
بررسي مسير عليت بين رشد اقتصادي و مصرف انرژي در كشورهاي منتخب صادر كننده نفت (2010-1980)
CAPITAL BUDGETING AT UNRELIABLE CONDITIONS Financial Management
بررسي آثار جايگزيني (موازنه) بين اقلام واقعي و تعهدي در مديريت سود
ماليات سبز و جايگاه آن در ايران
بررسي و مقايسه ي روش هاي نوين تأمين مالي شركت ها و دانشگاه ها
بررسي اثربخشي استراتژي مومنتوم مبتني بر سيگنال هاي بنيادي در تفكيك سهام رشدي- ارزشي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهميت و اثربخشي حسابرسي داخلي در شركت هاي توليدي (مطالعه موردي: استان كرمانشاه)
بررسي تغييرات بهره وري كل در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از شاخص بهره وري مالم كوئيست (Malmquist)
بررسي عوامل موثر بربكارگيري نظام يكپارچه منابع سازمان (ERP) در مديريت درمان تامين اجتماعي استان مازندران
The strategy of a business model
مديريت تغيير و تحول سازماني و بررسي عوامل تسهيل كننده تغيير (مطالعه موردي: اداره كل ورزش و جوانان استان فارس)
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رفتار كارآفرينانه در صنايع پالايش گاز ايران با رويكرد ديماتل- فرآيند تحليل شبكه اي: مورد كاوي شركت پالايش گاز پارسيان
آموزش كارآفريني و نقش آن در بهبود توسعه اشتغال
شناسايي و رتبه بندي موانع خلاقيت به روش AHP فازي در شركت توزيع برق همدان
Application of Translation in Globalized Management
بررسي تاثير نوآوري و خلاقيت بر آميخته بازاريابي سازمانهاي خدماتي (بررسي موردي دانشگاه آزاد)
تحليل رابطه ي احساس توانمندي روان شناختي كاركنان با كارآفريني سازماني ( مورد مطالعه: شركت نئوپان خلخال)
Exploring the importance of Entrepreneurship in Tourism; Illumination of Different Aspects
بررسي عوامل تأثيرگذار در انتخاب و استفاده منابع اطلاعاتي در رفتار اطلاعيابي كارآفرينان صنعت گياهان دارويي
بازي هاي رايانه اي و كار آفريني
كارآفريني يا مديريت تغيير در عصر حاضر
رشد در دوره گذر از حاكميت دولتي به خصوصي موردكاوي شركت بهره برداري از سد، نيروگاه و شبكه هاي آبياري مارون
Design and Development of Virtual Organizations
بررسي رابطه فرهنگ سازماني برخلاقيت و نوآوري كاركنان سازمانها
چگونه سازمان را به سازماني خلاق و كار آفرين تبديل كنيم
بررسي اثر كارآفريني بر رشد اقتصادي با استفاده از مدل رشد درونزاي رومر در اقتصادهاي نوآور محور
قابليت هاي پويا كليد موفقيت كارآفرينان
كسب مزيت رقابتي از طريق نوآوري در ابعاد مختلف ارائه ي خدمات به مشتريان
نقش كارآفريني سازماني بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش دانشگاه در توسعه كارآفريني با تاكيد بر رويكرد اقتصادي
آينده نگاري نوآوري در سازمان با استفاده از تكنيك پويش محيطي
كارآفريني راهكاري براي رشد و توسعه اقتصادي
ارزيابي محتواي درس آموزش حرفه و فن دوره راهنمايي براساس ديدگاه دبيران استان تهران و صاحب نظران در سال 90-1389
بررسي رابطه اعتماد سازماني و ارتقاي روحيه نوآوري سازماني (مطالعه موردي: كاركنان بانك هاي شهرستان ايوانغرب)
سنجش و تحليل توانمندي هاي نوآورانهدر صنعت فولادسازي و ارائه راهكار جهت بهبود وضعيت موجود (تحقيق موردي: شركت فولاد اكسين خوزستان)
جايگاه مديريت دانش و كارآفريني در ارتقاي سازمانها
نقش مديريت تكنولوژي در كارآفريني قرن 21
ارزيابي اقتصادي فرآيند برون سپاري در پروژه هاي ساخت و ساز مسكن (مطالعه موردي: برون سپاري تهاتر در احداث مجتمع مسكوني آفتاب سنندج)
بررسي قابليت هاي ساختاري كارآفريني دانشگاهي (مورد مطالعاتي دانشكده مديريت دانشگاه تهران)
موضوع:بررسي ميزان گرايش به كارافريني در بين كاركنان دانشگاه پيام نور شهرستان نورآباد ممسني در سال 92
مقايسه كارآفريني از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا با دانشگاه علوم پزشكي همدان
تعيين ميزان علاقه مندي كاربران در شبكه اجتماعي مرجع متخصصين ايران با استفاده از وب كاوي
تحليل فضاي كارآفريني دريافت كنندگان تسهيلات و اعتبارات بانكي بخش كشاورزي در سكونتگاههاي روستايي؛ مطالعه موردي: شهرستان زنجان
شناسايي و بررسي تأثير ابعاد نوآوري در عملكرد سازمان ها؛ با كاربرد مدل يابي معادلات ساختاري
بررسي جايگاه خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي يادگيرنده
Role of franchising in entrepreneurship
شبكه تجاري ونقش بازاريابي پست الكترونيكي در كارآفريني
بررسي تاثير توانمند سازي كاركنان بر خلاقيت كاركنان (مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام)
بررسي رابطه مديريت دانش با نوآوري سازماني و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
بررسي تأثير ابعاد كارآفريني سازماني بر فرهنگ
ارائه مدل نوآوري محصول با رويكرد مديريت دانش در صنايع خودروسازي ايران
بررسي رابطه ي بين اثربخشي استفاده از فناوري اطلاعات با كارافريني سازماني در بخش خدمات عمومي استان گلستان
روش ارزيابي مشاركتي روستايي (PRA) رهيافتي مناسب در مديريت گردشگري روستايي
موانع اجرائي كارآفريني در صنعت ساختمان
مقايسه رابطه مديريت دانش وكارآفريني سازماني درمديران وكارشناسان وزارت ورزش وجوانان
بررسي تأثير توانمند سازي بر نوآوري كاركنان بهزيستي استان گيلان
ارائه يك مدل رياضي براي دسته بندي پروژه ها (سبد پروژه ها) در يك محيط چند پروژه اي
تاثيرسرمايه هاي فكري بر نوآوري در شركت برق منطقه اي باختر
بررسي ظرفيت پذيرش نوآوريهاي آموزشي مديران مدارس و رابطه آن با رشته تحصيلي مديران، سابقه كاري، مقطع تحصيلي، ميزان تحصيلات و جنسيت
يك مدل علي از روابط بين ويژگي هاي سازماني و فردي كارآفريني، مؤلفه هاي اعتماد سازماني و نوآوري
بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده بر درگير شدن در كار و رفتار كارآفريني (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)
مقايسه پايداري اثر بخشي دوبسته آموزشي طراحي شده براساس نظريه هاي مشاوره شغلي برمهارت هاي كارآفريني
فرايند جذب مشتري و افزايش فروش از منظر بازاريابي عصبي
دانشگاه هاي نسل سوم ضرورت نظام آموزش عالي در قرن 21 از برنامه تا عمل
تبيين ارتباط ميان هوش سازماني وخلاقيت كاركنان (مطالعه موردي سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد)
برنامه ريزي و مديريت توزيع كالا در شبكه مبتني بر انبارهاي عبوري
شناسايي فرصت هاي كارآفريني در حوزه صنعت حمل و نقل تركيبي
بررسي ابعاد فرهنگ سازماني كارآفرينانه در دانشگاه هاي ايران (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه اصفهان)
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني درون سازماني كاركنان اداره آموزش وپرورش استان گلستان درسال 1392

تاثير رقابت بر ميزان كارآفريني سازماني در شركت هاي خصوصي شده
كارآفريني شركتي در بنگاه هاي كوچك و متوسط؛ بررسي تاثير ادراك مديران مياني از محيط دروني شركت (قلمرو مطالعه، بنگاه هاي كوچك و متوسط استان يزد)
نقش اعضاي هيات علمي در كيفيت يادگيري عميق دانشجويان مطالعه موردي مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه شيراز
نيازسنجي آموزشي معلمان (هنرآموزان) هنرستانهاي فني و حرفه اي شهر شيراز
رابطه انگيزش شغلي مديران و عملكرد آنان (مطالعه موردي: مديران مدارس شهرشيراز)
بررسي عوامل مؤثر در بهبود و ارتقاءكلاس ها و مدارس هوشمند ابتدايي مطالعه موردي: مدارس هوشمند ناحيه 4 و 7 و 9 مشهد مقدس
بررسي اثربخشي مجتمع هاي آموزشي و پرورشي از ديدگاه مديران و معاونين مدارس شهر دهدز
رابطه سلامت سازماني با اثربخشي هنرستانهاي دخترانه شهرستان ساري
بررسي تأثيرفرهنگ يادگيري برمهارت هاي گروه كاري
اثر تناسب استراتژيك بين استراتژي منابع انساني بر عملكرد ادارات آموزش و پرورش خوزستان
شناسايي ويژگي ها و شايستگي ها در توسعه منابع انساني آموزش و پرورش با رويكرد آينده پژوهي (مطالعه موردي: مديران آموزش و پرورش استان خوزستان)
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني كاركنان
بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب
Presenting a hybrid DEA method to SIR for Performance Evaluation of Educational Organization
Presenting a Grey DEA method for Educational management of Tehran Province Vocational Organization
Educational Management By Using SIR method for Performance Evaluation of Tehran Province Vocational Organization
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و رضايت شغلي با بهره وري دبيران مدارس متوسطه شهرستان بستك در سال تحصيلي 92-91
Chaos Theory and Sciences of complexity; a Support for Educational Reform
رابطه بين دينداري با تعهد سازماني كاركنان ستادي اداره كل آموزش و پرورش
بررسي نقش ميانجيگري اعتماد سازماني در تبيين رابطه بين توانمند سازي روانشناختي با خشنودي شغلي و عملكرد شغلي، به منظور ارائه الگوي مناسب در بين كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
مقايسه ادهوكراسي و بوروكراسي وكاربرد ادهوكراسي در سازمانهاي آموزشي
ارزيابي عملكرد مراكز يادگيري محلي شهر شيراز از نظر مديران و آموزشياران از سال 86-84
شناسايي راهكارهاي عملياتي نمودن آموزش كاركنان در شركت توزيع برق شيراز
تاثير سيستم هاي خطي وغير خطي در گذر زمان بر روي برنامه ريزي
بررسي رابطه بين ساختار سازماني و بهره وري دبيران مقطع متوسطه ناحيه يك شيراز درنيمسال دوم تحصيلي 94-93
تاثير كيفيت آموزش مديريت بر اقتصاد نو- دانش محور در كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي و مطالعه جايگاه كشور ايران
تدوين مدل مديريتي دانشگاهي با رويكرد اسلامي – ايراني
يادگيري مبتني بر تيم (TBL، راهبردي نوين در مديريت آموزشي)
نقش مديريت آموزشي بر خودكارآمدي تحصيلي
تأثيرآموزش هاي مجازي در دانشگاه ها
تاثير آموزش مهارت خودتنظيمي بر خودكارآمدي، عزت نفس و شادكامي دانش آموزان دبيرستان
بررسي تفاوت نظرمديران،معاونان وكارشناسان آموزشي آموزش وپرورش شهرستان اهواز در به كارگيري الگوي مديريت مدرسه محور درنظام آموزشي (3-3-6)
بررسي تاثير هوش معنوي مديران بر افزايش كيفيت زندگي كاري (كاركنان آموزش وپرورش شهر تهران)
مديريت منابع انساني در توسعه پايدار با توجه به بومي كردن مشاركت مردمي
رابطه سبكهاي مديريت كلاس با ويژگيهاي شخصيتي معلمان مدارس ابتدايي شهرستان قروه
مقايسه طراحي نظام آموزش كاركنان بر اساس مدلهاي ADDIE و ASSURE
بررسي تأثير به كارگيري تئوري مديريتي y,x مك گرگوربر بهره وري و توسعه ي مديريت آموزش و پرورش
بررسي تاثير به كارگيري بعد حل مساله از تكنولوژي آموزشي در پيشرفت و بهبود مديريت آموزشي
مديريت تعارض در آموزش و پرورش
بررسي رابطه ميان فرهنگ سازماني اعضاي هيأت علمي با كيفيت آموزش در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
رابطه هوش معنوي با رضايت شغلي در بين دبيران زن دوره متوسطه
بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي وسبك مديريتي مديران
بررسي رابطه ي خويشتن شناسي باميزان كارايي مديران
تاثيرپذيري سلامت سازماني كاركنان اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي ازميزان عدالت سازماني رعايت شده توسط مديرانشان
بررسي رابطه ي سبك تفكر ربع هاي مغزي مديران با رضايت شغلي آنان در مدارس شهر خرم آباد
رابطهي رهبري آموزشي خدمتگزار با انگيزش و اثربخشي معلمان
رابطه بين هوش معنوي و استرس شغلي در بين كاركنان اموزش و پرورش شهر مرودشت
برنامه درسي پنهان ؛ پنهان از ديد چه كسي ؟
آشكارسازي عوامل موثر در بي انظباطي دانش آموزان از ديدگاه معلمان (مطاله موردي مقطع متوسطه دوره دوم شهرنمين)
بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي معلمان (مورد مطالعه: آموزش و پرورش چابهار)
رهبري معنوي و عدالت سازماني از ديدگاه دبيران متوسطه دوم شهرستان سنندج
بررسي رابطه بين سلامت سازماني، كيفيت زندگي كاري با سازگاري شغلي كاركنان آموزشي
شناسايي فناوري هاي نرم قرآن كريم براي افزايش روحيه يادگيري مشاركتي
بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر و سبك هاي انضباطي با رفتار اخلاقي مديران
ارائه الگوي آينده پژوهي در توسعه منابع انساني آموزش و پرورش (مطالعه موردي: مديران آموزش و پرورش استان خوزستان)
مديريت آينده پژوهي
تجارت الكترونيك و تاثير محرك هاي تكنولوژيك بر اعتماد مشتريان
بررسي رابطه توانمندي آينده پژوهي و مهارتهاي فردي مديريت زمان دانشجويان
بررسي ابعاد و مؤلفه هاي نرمش پذيري سازمان هاي آينده گرا در برابر تغييرات آينده
بازاريابي گردشگري شهري به واسطه برندسازي (مطالعه موردي شهر رشت)
مديريت آينده پژوهي
مدل مفهومي مديريت بازاريابي در شركت هاي بيمه
بازاريابي و مديريت در بازار
ارائه مدلي براي روابط ابعاد شخصيت برند و ويژگي هاي برند
بررسي تأثير تجربه برند، تبليغات و ترفيع فروش بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: محصولات كاله)
بررسي تأثير عادات و رضايتمندي بر وفاداري مشتريان به شركت بيمه كارآفرين يزد
بررسي عوامل موثر بر وفاداري الكترونيكي در تجارت الكترونيكي (ارائه مدل وفاداري الكترونيكي در شركت ديجي كالا)
بررسي تأثير عناصر منتخب آميخته بازاريابي خدمات بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري (مطالعه موردي بانك ملي شهرستان ساري)
ارايه استراتژيهاي موثر برمديريت استراتژيك هولدينگ
بررسي تأثير چگونگي دسترسي و توزيع خدمات بر افزايش اعتماد ارباب رجوع ( مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي)
طراحي مدلي جهت تدوين استراتژي هاي بازاريابي محصول بر مبناي منطق فازي
اصول اخلاقي شركتها و رفتار مصرف كننده در هزاره سوم
بررسي اثر تصوير فروشگاه بر ارزش خرده فروشي از ديدگاه مشتريان فروشگاه زنجيره اي رفاه
ترفيع و تأثير آن بر جذب مشتري در قراردادهاي بين المللي صنعت حفاري (مورد مطالعه: شركت حفاري شمال)
عوامل مؤثر بر جذب مشتريان در چارچوب روش هاي بازاريابي الكترونيك (مورد مطالعه: شعب بانك دي در استان)مازندران
بررسي تاثير تبليغات آنلاين بر رفتار مشتريان در فروش آفلاين (مورد مطالعه شركت سپيده ماهان كيش)
بررسي روابط ميان ابعاد ارزش ويژه برند، ترجيج برند و قصد خريد مشتريان (مطالعه موردي صنعت لوازم صوتي و تصوير)
How brand managers can keep control the impact of social media on brand identify
استراتژي بازاريابي بين المللي: استانداردسازي در مقابل انطباق
ايجاد چارچوبي براي برون سپاري فرآيندهاي بازاريابي در روابط بازاريابي بين بنگاههاي تجاري
ايجاد تجارت آينده: نقش معماري سازماني و فن آوري اطلاعات
بررسي تأثير عناصر توزيع و ترفيع بر رضايت مشتريان شركت ايران خودرو تبريز
Predict consumer behavior in selecting mobile SIM using artificial neural networks (Case study: mobile phone subscribers in the city of Urmia)
بررسي تاثير ابزارهاي تبليغات شفاهي بر ارزش ويژه برند در بين بانك هاي تجاري كردستان
بررسي مدلها و الگوهاي رضايت مندي مشتري و شاخص هاي ان
تاثير استراتژي وفاداري به برند بر تصوير ذهني مشتريان شعب بانك ملي شهرستان ايلام
بررسي موانع و مشكلات صادرات صنايع دستي ايران و ارائه راهكار مناسب
بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيك بر عوامل موثر تصوير برند مطالعه موردي: شركت ايرانسل
بازاريابي موسسات غيرانتفاعي گرايشي نوين در بازاريابي ايران
ارائهي روش تركيبي نوين به منظور معرفي محصول سبز با در نظر گرفتن ويژگي هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي بازار هدف كارا
بررسي ارتباط بين ارزش ويژه برند و عملكرد بازار برند از ديدگاه مصرف كنندگان محصولات چرم مشهد در شهر رشت
تعيين رابطه بين نگرش مشتري و فعاليتهاي مديريت ارتباط با مشتري در رشد و بقاء سازمان و وفاداري مشتري (مطالعه شعب بانك قوامين استان مركزي)
ارزيابي قابليت همگرايي استراتژيهاي بازاريابي با استراتژيهاي منابع انساني در سازمان
تاثير مديريت سرمايه در پراكندگي عايديهاي در بازار بورس اوراق بهادار تهران
مديريت دانش و داده كاوي براي بازاريابي
بازاريابي شبكه اي و مديريت زنجيره ي عرضه
بررسي تاثير هوش هيجاني كاركنان بر تعهد سازماني در گروه صنعتي آذين خودرو
بررسي عوامل مؤثر بر نگرش خريداران لوازم خانگي نسبت به نام هاي تجاري مختلف در شهر بندرعباس
ارتباط توانمند سازي كاركنان با بازارگرايي سازمان (مطالعه موردي: شعب بانك مسكن استان كردستان)
بررسي تاثير تصوير قيمت محصولات بر مشتريان
بازاريابي ارتباطي و خريد سازماني
تحقيق و پژوهش پيرامون سيستم طراحي مديريت اطلاعات براي توليدات چرمي
اهميت شخصيت خرده فروش در تصميم گيري مصرف كنند گان
بررسي تاثيرسبك زندگي،نيازهاي ادراكي وموقعيت خريداران درخريدهاي اينترنتي بررفتار مصرف كنندگان
برندسازي و شناسايي عوامل موثر بر ارتقاء تصوير برند مطابق با ارزش هاي اسلامي
Exploration And Conceptualizing of Brand Value’s Assessment Dimensions in Iran
بررسي تأثير هوشمندي رقابتي برجهت گيري استراتژي بازاريابي شركت در صنعت كاشي و سراميك استان يزد
عوامل موثر بر انتخاب برندهاي لوكس در جوانان
بررسي وضعيت رقابتي صادرات صنايع غذايي ايران بر اساس مدل الماس ملي
شناسائي عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده مواد غذائي نيمه آماده (مورد: شهر اصفهان)
بررسي تاثير قابليت هاي نوآوري و بازاريابي بر عملكرد شركت هاي كوچك ومتوسط
بررسي تنوع گرايي فراورده هاي يك سازمان با توجه به عملكرد مالي تعديل شده مبتني بر ريسك: مطالعه موردي اوراق بهادار تهران
بررسي عملكرد مالي تعديل شده بر اساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با توجه به گوناگوني فراورده ها: مطالعه موردي اوراق بهادار تهران
Moderating the Role of a Car in the Customer’s Life.The Relationship between Expectation, Perceived Quality, and Customer Satisfaction An Empirical Study in the Automotive Industry
بررسي نقش بانكداري الكترونيكي در مديريت نقدينگي بانكها ( مطالعه موردي: بانك ملي استان مركزي)
نقش عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري بر سودآوري شرك تهاي دارويي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي و مقايسه بين اخلاق سازماني و بازاريابي اجتماعي در بانك هاي خصوصي شهرستان سنندج
شناسايي تأثير ساختار سودآوري بر سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه تطبيقي نقش جو اخلاقي بر مسئوليت هاي اجتماعي كاركنان
مديريت بازارهاي صادراتي گاز طبيعي ايران و چالش هاي پيش رو
طراحي مدلي براي شهرت شركت وعوامل تأثيرگذار برآن
بررسي عوامل مؤثر شهرت شركت
تجديدنظر در ذهنيت سازي و بازاريابي مذهبي

 بررسي تاثير كيفيت درك شده، قيمت نسبي و ريسك بر ارزش و تمايل مشتري به خريد كالا مطالعه موردي:(موبايل)
 مقايسه جايگذاري نام تجاري و تبليغات تلويزيوني از ديدگاه بينندگان
 بررسي عوامل اثرگذار بر اثربخشي جايگذاري برند از ديدگاه كانون هاي تبليغاتي
 Determinants of consumer attitudes on the evaluation of brand development Compact fluorescent lamp –CFLs in YAZD city
 رابطه ي اضطراب صفت و حالت و رفتار خريد تكانه اي، در دانشجويان دانشگاه هاي تهران
 تأثير آميخته تبليغات بر ميزان فروش خدمات بيمه عمر
 بررسي عوامل كليدي موفقيت برندسازي داخلي در بانك ملت (مورد مطالعه: شعب بانك ملت استان تهران)
 بررسي فرايند سازماني مراجع نظارت بر بانك ها در سه كشور آرژانتين ،تركيه و ايران
 اثر مديريت دانش بر توفيق مديريت ارتباط با مشتري: اثر واسطه اي عوامل سازماني ( مطالعه موردي)
 بررسي كاركرد هاي مدل آيدا بر واكنش رواني و رفتاري مشتريان بانك ها در شهر زنجان و ارائه مدل (بررسي مقايسه اي از بانك هاي كشاورزي و سامان)
 بررسي راه كارهاي تخصيص بهينه منابع بانكي در جهت سلامت اقتصادي
 شناسايي عوامل مؤثر بر هوش رقابتي در بانك پارسيان
 A Comparative Study of the Customer’s Loyalty Factors between the State and Private Sections of Iran’s Banking System (Case Studies: Sepah Bank And Persian Bank)
 بررسي رابطه بين استراتژي هاي نوآوري و كيفيت ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي (مطالعه موردي : بانك هاي خصوصي شهرستان ايلام)
 بررسي رابطه ميان ويژگي هاي سازمان يادگيرنده با يادگيرنده بودن سازمان بر اساس مدل مايكل ماركوات (مطالعه موردي: شعب بانك پاسارگاد شهر مشهد)
 تعيين وضعيت بانكداري الكترونيكي بانك كشاورزي از منظر نگرش مشتريان و قصد استفاده مشتري (مطالعه موردي : شعب بانك كشاورزي استان مركزي)
 بررسي رابطه بين ابعاد بازاريابي رابطه مند بر عملكرد سازماني با توجه به نقش متغيرهاي ميانجي رضايتمندي و وفاداري مشتريان (مطالعه موردي بانك مسكن)
 تحليل وضعيت بيمه هاي خويش فرما درسازمان تامين اجتماعي در استان مازندران
 تأثير اعتماد مشتريان به تجارت الكترونيك بر خريد اينترنتي خدمات بيمه (مورد مطالعه: شعب منتخب بيمه ايران در شهرستان هاي بابل و بهشهر)
 اولويت بندي عوامل آميخته بازاريابي خدمات در صنعت بيمه با استفاده از ديماتل فازي (مطالعه موردي استان گلستان)
 سنجش كارايي انواع كانال هاي توزيع در بازاريابي بيمه با استفاده از تكنيك DEA مطالعه موردي:شعب بيمه پارسيان شهر رشت
 اين مقاله از پايان نامه اي استخراج شده كه با همكاري و حمايت پژوهشكده بيمه انجام پذيرفته است
 بررسي عوامل تاثيرگذار تبليغات تجاري بر تصميم خريد مشتريان در شركتهاي بيمه شهرستان سنندج
 بررسي فرآيند يك مديريت موفق پروژه
 برنام هريزي تخصيص منابع مالي به پروژه هاي عمراني با به كارگيري متدولوژي سيستم هاي نرم
 به كارگيري متدلوژي SODA براي بهبود تخصيص منابع مالي به پروژه هاي عمراني
 ارائه مدل هيبريدي پويايي سيستم در مديريت پروژه
 بررسي مهمترين پارامترهاي مديريتي در تقابل با چالشهاي فرا روي متقاضيان پيش خريد آپارتمان
 Controlling delays with Critical chain project management
 بررسي فناوريهاي نوين ساختماني به منظور انبوهسازي مسكن در استان مازندران
 شناسايي و اولويت بندي ريسك پروژه هاي سد سازي با استفاده از روش FMEA-FUZZY
 كاربرد فراگير و هم راستاي مهندسي ارزش، مديريت ريسك و مديريت ادعا
 راهكارهاي مديريتي براي غلبه بر مسئله محدوديت زماني در پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي: بخش شرقي تونل صدر نيايش)
 ارائه مدلي جهت اولويت بندي توزيع گازرساني به روستاها با استفاده از تكنيك هاي MCDM مطالعه موردي: روستاهاي استان زنجان (دهستان زرينه رود از توابع شهرستان خدابنده)
 شناسايي، ارزيابي و رتبه بندي ريسكهاي پروژههاي خطوط هوايي برق با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردي: خط هوايي برق زرين شهر به شهرك فولاد)
 ارائه مدلي براي رتبه بندي روشهاي اجراي پروژه براساس تحليل سلسله مراتبي گروهي در شرايط عدم قطعيت
 Investigating the Relationships between Technological Opportunities, Marketing Emphasis, and Firm Performance
 سنجش سطوح قابليت هاي تكنولوژيك در صنعت IT تحقيق موردي شركت راينت
 انتقال و جذب تكنولوژي و نقش آن در صنعتي كردن استان آذربايجان شرقي مطالعه موردي در صنايع متوسط و بزرگ
 بررسي ومقايسه ابعاد سطوح توانمندي هاي فناورانه در صنايع غذايي ايران (تحقيق موردي:گروه توليدي وصنعتي زرماكارون وشركت توليدي تك ماكارون)
 سنجش ميزان موفقيت فرايند انتقال تكنولوژي در صنايع نفت و گاز و انتخاب مناسب ترين روش انتقال تكنولوژي با تكنيك AHP (مطالعه موردي : شركت ملي مناطق نفخيز جنوب)
 تدوين استراتژي تكنولوژي در صنايع نفت و گاز با استفاده از مدل هكس و مجلوف (تحقيق موردي : شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب)
 ارايه ا لگويي جهت سنجش و تحليل توانمندي هاي فناورانه در صنعت خدمات مهندسي پتروشيمي و الويت بندي ابعاد فناورانه (تحقيق موردي: شركت مهندسي و طراحي همپا انرژي)
 Technology Transfer and Industrialization of Developing Countries and Turkey
 تدوين استراتژي تكنولوژي در صنعت پتروشيمي ايران (تحقيق موردي: شركت پتروشيمي اروند)
 تدوين استراتژي تكنولوژي در صنعت پتروشيمي ايران (تحقيق موردي: شركت پتروشيمي رازي)
 بررسي محتوايي مفاهيم تكنولوژي، انتقال تكنولوژي و رابطه آن با انتقال دانش: مروري بر ادبيات موضوع
 انتخاب مناسبترين روش انتقال فناوري ساخت و كاربرد تجهيزات نانو در يك شركت دانش بنيان ايراني
 تدوين استراتژيهاي بهبود و توسعه مكانيزم هاي انتقال فناوري تجهيزات نانو در ايران
 مطالعه عوامل مرتبط با تجاري سازي در صنعت زيست فناوري با تأكيد بر نقش رژيم هاي مالكيت
 اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت انتقال تكنولوژي به روش مهندسي معكوس در صنعت موتورهاي هوايي
 رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت انتقال تكنولوژي با تاكيد بر صنعت فولاد كشور
 ارزيابي سيستم زنجيره عرضه بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM (مورد مطالعه سنجش رضايت مشتريان شركت مخابرات خراسان رضوي)
 شناسائي عوامل سازنده توانمندي نوآوري و ارائه مدل بومي ارزيابي آن (مورد: شركت ذوب آهن اصفهان)
 آينده نگري تكنولوژي براي يكپارچه سازي سيستم نوآوري ملي با تجربه ي انگلستان، استراليا ونيوزيلند
 بررسي تأثير اجراي پنجره واحد تجاري بر تسهيل تجارت (مطالعه موردي گمركات استان آذربايجان شرقي)
 مدل اجرايي انتقال فناوري با استفاده از مهندسي معكوس
 The psycological and sensory factors in food preference
 تبيين آمادگي مديريتي و ساختاري در بكارگيري فنآوري RFID
 واكاوي ريسك هاي انتقال تكنولوژي در صنايع ايران با رويكرد
 سازماندهي توليد و راهكار هايي براي توسعه توليد
 بررسي ارتباط بين زنجيره تامين چابك و رضايت مشتري
 ارزيابي و انتخاب تامين كننده با تاكيد بر معيارهاي چابكي با رويكرد ژنتيك (مطالعه موردي زاگرس خودرو)
 بررسي نقش بانكها و موسسات اداري در سرمايه گذاري خصوصي ورزش استان آذربايجان شرقي
 عوامل كليدي موثر در توسعه محصول جديد ناب در صنايع خودروسازي ايران
 رتبه بندي و انتخاب تأمين كننده به روش بسط عملكرد كيفيت (QFD) با استفاده از FANP و FVIKOR
 ارزيابي كارايي عملكرد شركت هاي زير مجموعه هلدينگ پترم پارس با استفاده از رويكرد تركيبي BSC&DEA
 مقايسه روشهاي طبقه بندي ABC چند معياره موجودي با استفاده از تكنيك بردا
 بكارگيري يك مدل بهينه يابي خطي براي ارزيابي عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: شركت اروند چرخ رفسنجان)
 طبقه بندي ABC چند معياره موجوديها با استفاده از منطق فازي
 ارائه يك مدل چند هدفه چند آيتمه براي انتخاب تامين كننده با در نظر گرفتن تخفيف نموي
 Determining the Effective Factors for Third Party Logistics Selection in Appliance Manufacturing Industry
 مساله مكانيابي مراكز تاكسي بي سيم تهران در يك زنجيره تامين دو سطحي
 تركيب مدل هاي تحليل پوششي داده ها (DEA) و تحليل سلسله مراتبي (AHP) براي مكان يابي نيروگاه ها خورشيدي در ايران با داده هاي غير قطعي
 بررسي اثر اجراي مهندسي ارزش بر عملكرد شركتهاي آب و فاضلاب
 تأثير تئوري محدوديت (TOC) بر تركيب توليد و سود (مطالعه موردي: كارخانه آسانسور زيگما)
 استفاده از مدل DEA براي مسائل مكان يابي- تخصيص تحت شرايط عدم قطعيت
 مكان يابي انبارها در سيستم توزيع يك زنجيره تامين سه سطحي با در نظر گرفتن اختلال در انبارها
 نان صنعتي؛راهكاري موثر در فرآيند توليد نان و كاهش ضايعات آن
 شناسايي و رتبه بندي عوامل مزيت رقابتي در توسعه محصول جديد (مطالعه موردي شركت كيهان صنعت)
 بررسي قابليت حذف انبارها از طريق بكارگيري سيستم just in time و تاثير آن بر كاهش هزينه ها در شركت توزيع نيروي برق استان لرستان
 Time Reduction in new product development The case of an Iranian EPC contractor (Working Under Sanctions)
 بهينه سازي مديريت زنجيره تأمين با طراحي و حل يك مدل چند هدفه فازي انتخاب تأمين كننده با شرايط تخفيف و ريسك
 مسأله مسيريابي-موجودي با ارسال مستقيم با هدف متعادل سازي هزينه هاي حمل و نقل و حل با الگوريتم فرا ابتكاري
 بررسي چاشهاي ساخت و توليد و تعيين عوامل كليدي موفقيت در يك سازمان ايراني
 رابطه ي بين مديريت دانش و بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش شهر شيراز
 تاثير كاركرد هاي مديريت منابع انساني برفرايند مديريت دانش در سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گيلان
 مديريت دانش،منابع انساني و فرهنگ سازمان (رابطه مديريت دانش با منابع انساني و چالش هاي آن)
 بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش بر اساس مدل نوناكا
 بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي با توجه به نقش تعديل كننده مزيت رقابتي
 بررسي تأثير سرمايه فكري و مديريت دانش بر عملكرد سازمان (مطالعه موردي نيروگاه سيكل تركيبي يزد)
 رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني مطالعه موردي: اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران
 بررسي نقش مديريت دانش در فرايند نوآوري كاركنان
 بررسي رابطه قابليتهاي مديريت دانش، اقدامات مديريت زنجيره تامين و عملكرد (مطالعه موردي: شهرك صنعتي شهرستان رشت)
 بررسي تاثير تسهيم دانش بر عملكرد كاركنان براساس مدل نانسي ديكسون (مورد مطالعه؛ شركت توربوتك)
 نقش مديريت دانش در افزايش منزلت اجتماعي (ابعاد زمينه اي و رفتاري) كار كنان سازمانها
 بررسي تاثير ابعاد دارايي نامشهود سازماني (سرمايه اجتماعي) برارتقاء مديريت دانش سازماني (مطالعه موردي شهرداري رباط كريم)
 مديريت انرژي در ساختمانهاي مدرن بر مبناي اصول معماري بومي (نمونه موردي: ساختمان مركز علمي در شهر كرمان)
 مديريت استراتژيك نخبگان و نقش آن در خلق مزيت رقابتي
 بررسي وضعيت مديريت دانش بر اساس مدل بهات (مطالعه موردي: اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران)
 Information Sharing and Supply Chain Management A Review on Literature
 رابطه بين مديريت دانش و فرهنگ سازماني با سرمايه فكري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و دماوند
 بررسي اثرات مديريت منابع انساني بر مديريت دانش
 بررسي موفقيت مديريت دانش در صنعت پتروشيمي كشور با استفاده از تكنيك AHP (مطالعه موردي: شركت پتروشيمي شازند)
 بررسي تأثير مديريت دانش بر نوآوري كاركنان شركت آب منطقه اي لرستان
 بررسي رابطه فرهنگ تسهيم دانش و قابليت هاي فناوري اطلاعات با استقرار فرايند مديريت دانش
 بررسي روابط مديريت دانش، نوآوري و خود باوري اساتيد دانشگاه شهيد باهنر كرمان با رويكرد مدل سازي معادلات ساختاري
 بررسي نقش ظرفيت جذب دانش در انعطاف پذيري(چابكي) سازماني مورد مطالعه : سازمان صداوسيماي استان گيلان
 مديريت دانش وبررسي ارتباط آن با توانمندي هاي تكنولوژيكي در صنعت غذايي ايران (تحقيق موردي:گروه توليدي وصنعتي زرماكارون)
 مديريت دانش،علم ماندن و پيشرفت درعصرجديد
 ارزيابي عملكرد مديريت دانش در صنعت خدمات مهندسي پتروشيمي و رتبه بندي ابعاد مديريت دانش با AHP (تحقيق موردي: شركت همپا انرژي)
 الگوي مديريت دانش مناسب براي سازمانهاي ايراني متناسب باعصر اطلاعات
 شناسايي و اولويت بندي ابزار و فنون مهم مديريت دانش چه فناوري اطلاعات و چه غير فناوري اطلاعات
 بررسي قوت ها و ضعف هاي پياده سازي و اجراي مديريت دانش طبق ابزار APQC در شعب بانك صادرات شهرستان ياسوج
 مديريت بحران از طريق خلق و انتقال دانش در سازمان هاي پروژه محور
 بررسي رابطه بين آموزش مبتني بر وب (WBT) و مديريت دانش در سازمانها
 اولويت بندي ابزار ارزيابي مديريت دانش با استفاده از مدل تصميم گيري AHP فازي گروهي (مطالعه موردي بانك صادرات تهران شعبه 1043)
 طراحي چارچوب تدريس مؤثر در نظام آموزش عالي مهارت و فناوري
 Integrating of knowledge management and e-learning to development organizational learning
 بررسي ارتباط متقابل مديريت دانش و يادگيري سازماني
 بنيادهاي كاربردي ارتقاء دانش در سازمان هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات
 بررسي رابطه بين بلوغ مديريت دانش با بهره وري نيروي انساني شعب بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي
 بررسي نقش مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي
 نقش و كاركردهاي مدل ساف در اشتراك دانش پروژه هاي ICT
 بررسي كارآمدي راهبرد انتقال دانش برپايه روابط ميان فردي (مطالعه موردي شعب بانك ملي استان خوزستان)
 بررسي ارتباط بين قابليت هاي مديريت دانش و عملكرد نوآورانه مطالعه موردي: دفاتر خدماتي مسافرتي استان يزد
 Knowledge management: organizations need to continuously
 فراموشي سازماني پلي به سوي كسب دانش سازماني كارآمد
 تسهيم دانش زمينه ساز موفقيت سازماني
 مطالعه ميزان كاربست مولفه هاي سازمان هاي يادگيرنده در مدارس ابتدايي شهر شيراز
 A New Multi-Agent System for Stock Exchange
 بررسي ارتباط مديريت دانش با سرمايه اجتماعي در اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد واحد گرگان
 ارتباط مديريت دانش با توانمند سازي كاركنان در اداره آموزش و پرورش شهر كرمانشاه
 بررسي رابطه بين تمايل به كارآفريني سازماني و مديريت دانش (مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
 طراحي مدل انتقال فناوري و دانش نانو در ايران به روش دلفي فازي
 بررسي و الويت بندي عوامل فرهنگي موثر در به اشتراك گذاري دانش در كارخانه سيمان كردستان
 بررسي رابطه ساختار سازماني و مديريت دانش در بين بانكهاي تجاري استان كردستان
 بررسي جايگاه روشهاي تامين مالي نوين در سرمايه هاي توليدكنندگان بخش كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان مشگين شهر)
 رهبري مديريت دانش در سازمان هاي دولتي و ابزارها
 ارزيابي ميزان تاثير عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش بر پياده سازي سيست مهاي برنامه ريزي منابع سازمان (مطالعه موردي در استانداري خراسان جنوبي)
 بررسي ميزان استرس شغلي و ارتباط آن با مديريت دانش بر اساس مدل HSE
 بررسي تاثير بكارگيري مديريت دانش جهت كسب مزيت رقابتي پايدار در شركتهاي فناور نوپا (مطالعه موردي: شركتهاي پارك علم و فناوري استان كرمان)
 هوشمندي رقابتي و مديريت دانش و ارتباط آن با فرهنگ سازماني مطالعه ي موردي: شركت هاي كاشي استان يزد
 ارائه مدلي براي بررسي تاثيرات مديريت دانش بر ايجاد نرم افزار سفارشي
 ارزيابي استراتژي مديريتدانشدر سازمان هاي دولتي استان تهران
 ارزيابي سبكهاي خلق دانش در سازمانهاي دولتي استان تهران
 مقايسه نگرش معلمان پيرامون مولفه هاي مديريت دانش با توجه به ويژگي هاي دموگرافيك
 بررسي ضرورت استقرار مديريت دانش و سرمايه فكري در پژوهشگاه شركت نفت تحقيق موردي : پژوهشگاه شركت نفت
 ارزيابي نقش مديريت دانش در NGO و تشكل هاي مرتبط با صنعت ساختمان (مطالعه موردي سازمان نظام مهندسي ساختمان)
 بررسي عوامل تاثيرگذار بر منابع انساني در مديريت دانش سازماني (موردمطالعه:بانك پاسارگاد)
 بررسي تاثير مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري در ادارات مركزي بانك ملي
 بررسي رابطه مديريت دانش با سلامت سازماني در دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
 مديريت مبتني بر ويژگي هاي دانشگران
 شناسايي و ارزيابي عوامل كليدي موفقيت در سازمان هاي پروژه محور
 بررسي اهميت فرآيند فرهنگ سازي در پياده سازي مديريت دانش
 بررسي نقش مصور سازي بر سواد ديداري (مروري)
 تبيين تاثير استفاده از بازي هاي آموزشي رايانه اي بر افزايش خلاقيت وحمايت اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهراردبيل
 بررسي عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش و نقش آن در تجارت الكترونيك
 شناسايي عوامل بازدارنده تسهيم دانش در سازمانها و بررسي چسبندگي دانش به عنوان مهمترين بازدارنده
 سازمان يادگيرنده و چابكي سازماني
 بكارگيري سيستم هاي مديريت اطلاعات پروژه (PMIS) در ساختار سازماني ماتريسي به منظور ايجاد سازمان دانش محور
 تأثير مديريت دانش بر رابطه ي بين فرهنگ وساختار سازمان و چگونگي آن در رسيدن به بالاترين سطوح تأثيرات سازماني
 رابطه سرمايه فكري (انساني، مشتري و ساختاري) و عملكرد صنعت بانكداري (مطالعه موردي بانك تجارت گرگان)
 مطالعه تطبيقي تجربي – رابطه مديريت دانش با سلامت سازماني
 بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تبادكان در سال 93-1392
 بررسي عوامل مؤثر در به كارگيري نظام مديريت دانش در شركت توزيع نيروي برق استان يزد
 ارزيابي نقش مديريت دانش در سازمان ياد دهنده و يادگيرنده
 مديريت مدرن پروژه هاي شهري با بهره گيري از سيستم هاي اطلاعات
 افزايش بهره وري در صنعت ساخت و ساز با بهره گيري از فناوري مدل سازي اطلاعات ساختمان
 نقش مديريت دانش در سازمان هاي رسانه اي بر اساس مدل پورتر
 بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي وجمعيتي اثرگذاربرتيزرهاي تبليغاتي شهرداري
 بررسي روابط عمومي الكترونيك دانشگاه هاي كشور- نمونه موردي روابط عمومي دانشگاه شهيد بهشتي
 الگوي جهاني مهندسي فرهنگي در جامعه اطلاعاتي (با تاكيد برلزوم مديريت تحول فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه)
 بررسي زبان تصاويرتبليغاتي درچارچوب دستورنقش گراي نظام مند و تئوري روايت
 شبيه سازي و ارزيابي كارآيي معماري سازماني با استفاده از شبكه پتري رنگي سلسله مراتبي
 چارچوب مبتني بر مدل 7S مكينزي جهت ارزيابي آمادگي (ERA)ERP
 بررسي اثرات استقرار سيستم اتوماسيون جامع اداري و مالي بر كيفيت تصميم گيري مديران (مورد مطالعه: شهرداري قزوين و سازمان هاي تابعه)
 چگونگي سيستم اتوماسيون اداري و مالي سازمان ها بر عملكرد تصميم گيري مديران شهرداري قزوين
 امكان سنجي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جريان تدريس در بين معلمان
 توسعه مدل سيستم ديناميكي: سنجش تاثير توسعه استراتژيهاي بازاريابي مبتني بر مديريت فناوري اطلاعات بر شاخص هاي بهره وري مالي سازمان
 تجارت الكترونيك الزام توان بقاي شركتها در هزاره سوم
 بررسي وضعيت بلوغ فناوري اطلاعات در سازمان نظام صنفي رايانه استان گيلان
 شناسايي بازار بالقوه و كسب سهم بيشتري از بازار يك شركت ISP با استفاده از جايگاه فناوري GIS و تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره فازي
 ارزيابي نظر معلمان در مورد حذف كتب درسي كاغذي با استفاده از روش Q (مطالعه موردي آموزش و پرورش ناحيه 2 كرج)
 آموزش الكترونيك e-Learning
 كاربرد فناوري اطلاعات در برآورد هزينه پروژه -شركت سهامي كارخانجات سيمان صوفيان
 بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و چابكي سازمان (مورد مطالعه: پتروشيمي ايلام)
 شناسايي و الويت بندي عوامل بحراني در پياده سازي سيستم ERP در سازمان با استفاده از تكنيك FTOPSIS
 تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان بر توانمندسازي كاركنان شهرداري اصفهان در سال 1393
 بررسي و شناسايي چالشها و مشكلات به كارگيري فناوري اطلاعات در سازمان هاي ايران
 استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و سبك تصميم گيري مديران
 بررسي مقايسه اي چارچوب هاي مهم معماري سازماني
 بررسي مدل توسعه معماري سازماني (مدل DYA)
 بررسي تاثير ورود فناوريهاي جديد بر سازمانها و ارائه مدلي جهت مديريت موثر تغييرات
 برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعاتي و سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان ها
 Explicating and Categorizing the Economic, Technologic and Cultural Effects of Copyright Law Violation on Iran Software Industry
 سيستم هاي اطلاعات مديريت راهي به سوي بهبودي
 نقش سيستم هاي اطلاعات مديران اجرائي (EIS) در عملكرد سازمان
 سواد اطلاعاتي و اثربخشي سازماني
 بررسي سواد اطلاعاتي
 ارائه مدل پذيرش تكنولوژي همراه بي سيم با روش فازي در شركت هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات
 ارزيابي شكاف ديجيتالي موجود در زمينه شكايت شهروندان از دستگاه هاي اجرايي: مطالعه موردي در خراسان جنوبي
 بررسي تاثيرمولفه هاي رهبري رمعنوي برقابليت يادگيري سازماني سامانه جامع آموزش ويادگيري معلمان LTMS
 استفاده از روش چابك در توسعه نرم افزار
 نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در نظارت و مديريت خدمات آبرساني روستايي
 بررسي رابطه مديريت منابع انساني الكترونيكي بر بهبود عملكرد سازمانهاي دولتي
 تصميم گيري سريع و مديريت با توجه به اثرات رفتاري سيستمها و فناوريهاي اطلاعاتي
 نظريه و روش بهينه سازي شبكه هاي زنجيره اي
 ارائه مدلي جهت رتبه بندي شركتهاي بيمه بر مبناي آمادگي الكترونيكي اين صنعت با استفاده از تلفيق تكنيك هاي ANP و DEMATEL
 شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در هوشمندي كسب وكار(مورد مطالعه: بانك ملت شهر يزد)
 بهينه سازي مسيرحمل و نقل وسايل نقليه كارخانه ي زمزم مشهد مطالعه موردي: منطقه 5 و 6
 پيشنهاد راهكارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات جهت كاهش ريسك پذيري توليدكنندگان صنايع دستي دركشورهاي درحال توسعه
 ارائه مدل مفهومي سيستم خبره فازي با استفاده از نمودارهاي UML (ارائه يك نمونه در بانكداري الكترونيكي)
 بررسي ارتباط سيستم اطلاعات مديريت باسيستم اطلاعات حسابداري و آگاهي نسبت آن
 حسابداري مديريت به كجا مي رود؟
 تحليل تاثير دوركاري بر كيفيت زندگي كاري در بين كاركنان شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
 نقش فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني
 توسعه مدل پذيرش رايانش ابري در دولت الكترونيك
 سامانه برنامه ريزي منابع سازمان
 شناسايي معيار ها و زير معيار هاي انتخاب بسته نرم افزاري برنامه ريزي منابع سازمان در شركت ملي نفت ايران
 مديريت ريسك و سيستمهاي اطلاعاتي
 تأثير پازل گونه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت ساختار آموزش و پرورش
 بررسي رابطه فرهنگ سازماني و تحصيلات كاركنان بر پذيرش سيستمهاي اطلاعات مديريت
 تعيين عوامل موثر برچرخه اطلاعات وارائه مدل مناسب
 چرخه اطلاعات در سازمان (طراحي مدل تركيبي)
 طراحي يك DSS براي ارزيابي عملكرد مديريت شعب بانك: مطالعه موردي بانك سپه استان لرستان
 مروري جامع بر سيستم هاي رتبه بندي و ارزيابي عملكرد كاركنان بصورت كمي
 مطالعه ي كسب وكارهاي خريد گروهي برخط از ديد شاخص هاي ارزيابي
 Intelligent tutoring systems: review of existing models
 Automated Constructivist Learning-Development of a Model
 بهره وري و تعالي سازماني با بهسازي مهارتهاي انساني مديران
 شكستن سقف شيشه اي؛ عاملي كليدي براي ارتقا زنان به مشاغل مديريتي
 تبارشناسي و ضرورت پيدايش وگسترش گفتمان معنويت در محيط كار بررسي موردي پيرامون ضرورتها وموانع بنيادي توسعه گفتمان معنويت در ايران
 مدل تلفيقي مهندسي ارزش ومهندسي مطالعه كار درجهت نيل به اهداف متعالي سازمان
 عوامل ناكامي كشورهاي در حال توسعه در مديريت نوين
 رابطه فناوري اطلاعات با چابكي سازماني (مطالعه موردي: شعب منتخب بانك هاي خصوصي غرب استان مازندران)
 ارزيابي عملكردموثر بامدل تلفيقي كارت امتياز متوازن (BSC) وتعالي سازماني (EFQM ) برمبناي استراتژي سازمان (سازمان مورد مطالعه :بانك ملت)
 بررسي نيازها و خواسته هاي اولويت دار مشتريان به كمك مدل كانو و QFD (گسترش كاركردهاي كيفيت) (مطالعه موردي شركت صدرا)
 شناسايي و تجهيز مديران به كاركردهاي نوين در آموزش و پرورش با رويكرد آينده پژوهي (مطالعه موردي: مديران آموزش و پرورش استان خوزستان)
 بررسي اثر بازاريابي دروني و رفتارهاي شهروندي سازماني بر كيفيت خدمات داخلي. مطالعه پيمايشي دانشگاه فردوسي مشهد
 عارضه يابي سازماني ارتباطات و بررسي رابطه آن با بهبود سازماني از منظر فرهنگ سازماني غالب -(مطالعه موردي: دستگاههاي زيربنايي و توليدي دولتي شهر كرمان)
 نقش ميانجي و تعديل كنندگي فاكتورهاي فني مديريت جامع كيفيت (TQM) در تعالي سازماني
 نحوه اثرگذاري اثربخشي كلي تجهيزات OEE در سيستم هاي مديريت كيفيت
 پيش بيني رضايت مندي مشتركين شركت آبفا و راه هاي افزايش آن با اخذ تصميمات استراتژيك
 كيفيت خدمات و مدلهاي سنجش ميزان رضايتمندي از كيفيت خدمات
 ارائه مدل كاربردي پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي (مطالعه موردي:موديان مالياتي اداره كل امور مالياتي استان كرمانشاه)
 شاخص هاي پذيرش تجارت الكترونيكي از منظر مصرف كنندگان مطالعه موردي:دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه
 ارايه مدل تلفيقي توسعه تجارت الكترونيكي و برنامه ريزي منابع انساني (ERP)
 بررسي رابطه بازار محوري و مولفه هاي اصلي زنجيره تقاضا
 بررسي تاثير فناوري اطلاعات سلامت بر كيفيت مراقبت از بيمار در بيمارستان ارس پارس آباد
 جهاني شدن و نقش آن در تحول سازمان و مديريت
 بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهدسازماني در كاركنان كارخانه صنايع غذايي سحر استان همدان
 سرمايه فكري،سرمايه پيشرفت درقرن 21
 تحليل اثربخشي برون سپاري فعاليتهاي حوزه بهره برداري به بخش خصوصي و ارائه راهكارهاي لازم (مطالعه موردي شركت گاز استان خراسان رضوي)
 بررسي ابعاد ذهنيت فلسفي مديران و رابطه آن با تغيير پذيري سازماني در سازمان خدمات فني شركت ملي حفاري ايران
 بررسي نقش موانع تفكر سيستمي در بهره وري سازمان
 بررسي رابطه بازاريابي داخلي و كيفيت خدمات در بانك رفاه كارگران
 ارزيابي كيفيت خدمات شهرداري در حوزه ي ترافيك نمونه ي موردي شهرداري منطقه ي يك تهران
 بررسي تاثير تكنيك پوكا يوكه بر روي شاخص هاي توليد در صنعت خودروسازي (مطالعه موردي: شركت سايپا)
 تاثيركايزن و نوآوري در صنعت خودروسازي ايران
 بررسي تكنيكهاي ارزيابي تحليل سلسله مراتبي (AHP) وتاپسيس (TOPSIS) با داده هاي فازي در مديريت
 نقش حمايت هاي مديريت در پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني در شركت پتروشيمي ايلام
 بررسي تأثير استقرار سازمان مجازي بر بهبود عملكرد سازمانهاي دولتي
 تأثيرتوسعه پايدار در آموزش عالي
 استفاده از ابزار مديريتي و تاثير آن در موفقيت سازمان هاي كوچك و بزرگ
 بررسي تاثير فرآيند هم ترازي سازماني بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي قابليت هاي پوياي سازماني (مورد مطالعه: كاركنان شركت نفت ستاد تهران)
 بررسي عوامل بهره وري در سازمانها
 بررسي رابطه اخلاق كاري كاركنان ورضايت ارباب رجوع (مورد كاوي: ادارات بهزيستي استان اصفهان)
 بررسي شكاف سيستم مديريت كيفيت جامع (مبتني برايزو 9001) با مدل تعالي سازماني (EFQM) (مطالعه موردي: كارخانه لاستيك دنا)
 ارزيابي ميزان رضايت مشتري از نحوه خدمات رساني خطوط ايران اير در شهرستان بيرجند
 ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان بر اساس فاكتور ريسك و مدلي تلفيقي از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي: شركت توليد و پخش مواد غذايي آرمين)
 مديريت محيط زيست از طريق مديريت تصفيه خانه هاي فاضلاب (مطالعه موردي : تصفيه خانه هاي فاضلاب استان آذربايجان شرقي)
 بررسي مفهوم بهره وري و ارائه استراتژي هاي بهبود بهره وري در سازمان ها
 راهكارهاي عملي استقرار چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانها
 رابطه ي كارآفريني و عوامل سازماني مؤثر بر بهره وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزش هاي انفرادي
 بررسي تأثير تعهد اثربخش، تعهد مستمر و اعتماد به عنوان عوامل پر قدرت در عملكرد صادراتي (مطالعه موردي: شركتهاي صادراتي شهر كرمانشاه)
 مديريت مربي گري پاراديم قرن 21 در كيفيت خدمات نظام سلامت
 بررسي نگرش ذينفعان سازمان هاي توليدي استان فارس در تأثير توانمندسازهاي مبتني بر فناوري اطلاعات براي دستيابي به چابكي
 توسعه پارامترهاي وزن دهي و رتبه بندي نمونه هاي مختلف زرشك توليدي به كمك تحليل سلسه مراتبي
 رفتار شهروندي سازماني عامل تعهد شغلي كاركنان
 تحليل روش هاي بازاريابي جديد در جذب سرمايه هاي انساني در يك شركت دولتي
 بررسي تأثير ساعات كاري بر كيفيت زندگي كاري كاركنان
 تاثير خلاقيت مديران بر بهرهوري آنان در شركت تراكتورسازي ايران
 رابطه استرس شغلي با عملكرد شغلي و بهره وري شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان غرب كشور
 رابطه بين هوش معنوي و اخلاق سازماني با بهره وري كاركنان آموزش و پرورش شهر مرودشت
 معرفي الگويي براي ارزيابي عملكرد بيمارستانها در تحقق چشم انداز نظام سلامت
 رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رويكرد مقايسه اي شركتهاي با كيفيت سود بالا و كيفيت سود پايين)
 بررسي عملكرد كاركنان شركت گاز اردبيل براساس مدل EFQM
 تاثير و جايگاه مديريت دانش در يكپارچگي ، ايمني و توانمند سازي
 تاثير راهكار هاي ارتباطي بر ايمني و كيفيت در اجراي پروژه هاي شركت ملي فولاد
 تلفيق كارت امتيازي متوازن – استراتژي اقيانوس آبي براي ارزيابي عملكرد سازمان ها
 شناسايي حالات بالقوه خرابي و آثار آن در خدمات بانكي (تحقيق موردي:تعدادي از شعب بانك ملي)
 بررسي ساختار سامانه جامع مديريت آموزش و يادگيري فرهنگيان (LTMS) به منظور شناسايي مولفه هاي ارزيابي و مطلوبيت آنها از ديد كاركنان
 برسي تاثير كارآفريني و نوآوري استراتژيك در تعالي سازمان
 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر برجامعه پذيري سازماني و طراحي الگوي مطلوب در اين زمينه
 مديريت سيستماتيك پروژه ها توسط شاخص هاي كنترلي
 آسيب شناسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان در همسويي با اهداف (HR) استراتژيك سازمان (در حوزه مورد مطالعه در شركت توزيع نيروي برق استان يزد)
 تحليل تطبيقي آرا و انديشه هاي نوين و چالش هاي حاكم بر مديريت وتشكيلات اداري و آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشورهاي ايران ، ژاپن ، سوئد و آلمان
 بررسي رابطه ي كار تيمي بر چابكي سازماني در بانكهاي دولتي شهرستان مريوان
 The evaluation of Energy saving potential of household’s
 Is Responsible Policy-Making a Prerequisite for Successful Organizational Strategies for Innovation?
 رابطه ي مهارت هاي شغلي با كيفيت زندگي كاري مديران مدارس ابتدايي شهرستان بيرجند
 بررسي اصول مديريت فرانوگرا پاراديمي كاربردي در سازمان هاي نوين
 بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروند سازماني كاركنان زن دستگاههاي اجرايي شهرستان شاهرود
 بررسي تأثير توانمندسازي بر رفتار شهروندي سازماني معلمان آموزش و پرورش عشاير استان خوزستان با نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني
 تاثير فرهنگ سازماني بر بهره وري كاركنان بانك سپه شعب منطقه خوزستان
 تحليل تاثير تعهد سازماني بر عملكرد حسابرسان در جامعه حسابداران رسمي
 بررسي تاثير توجه به ارزش اقتصادي دارايي انساني و شناخت كافي از سيستم حسابداري منابع انساني بر استقرار سيستم حسابداري منابع انساني در شركتهاي ايراني (مطالعه موردي: گروه صنعتي انرژي سبز)
 بررسي شايستگي ها و جانشين پروري (مطالعه موردي: شركت مجتمع گازپارس جنوبي)
 تاثير اثربخشي رهبري بر قصد ترك خدمت كاركنان با نقش ميانجي استرس شغلي در اداره كل امورمالياتي استان خوزستان
 مديريت رفتار سازماني با استفاده از روش آموزشي مناسب جهت مقابله با بحرانهاي محيط زيستي
 مديريت محيط زيست در سازمانها با استفاده از آموزش نيروي انساني

 ارائه الگوي تأثيرات عدالت سازماني بر رفتار شهروندي، رضايت شغلي و فرهنگ مشتري مداري كاركنان
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي و عملكرد از ديدگاه كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان خوزستان
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني در گروه صنعتي خوشگوار
بهبود علاقه مندي، تعهد و اعتماد كاركنان بوسيله ارتباط در سازمان
بررسي سازمانهاي ماجولار و نقش مديريت منابع انساني در آنها
بررسي تأثير معنويت محيط كاري بر انگيزه ترك خدمت در اداره آموزش و پرورش استثنايي استان سيستان و بلوچستان
بررسي ميزان هوش اخلاقي مديران و تأثير آن بر عملكرد سازمان براساس مدل آلن يلسي (مطالعه موردي:كميته امداد خميني (ره) استان اصفهان)
بررسي وضعيت سلامت سازماني دانشكده هاي علوم پزشكي كرمانشاه
بررسي وضعيت كيفيت آموزش عالي دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه بوعلي سينا
مقايسه فرهنگ سازماني دانشگاه علوم پزشكي همدان و دانشگاه آزاد همدان بر اساس مدل دنيسون
توانمند سازي روان شناختي كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان
بررسي رابطه بين وظايف مديريت منابع انساني بر نگهداري كاركنان (مورد مطالعه مقطع متوسطه مركزآموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان)
بررسي رابطه بين وظايف مديريت منابع انساني بر نگهداري كاركنان (مورد مطالعه مقطع متوسطه مركزآموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان)
نقش مديريت مشاركتي در افزايش بهره وري كاركنان
رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده و پارانوييد سازماني (مورد مطالعه: اداره راه و شهرسازي استان سيستان و بلوچستان)
مديريت استراتژيك منابع انساني شرط بقاء سازمان ها در عصر حاضر
رابطه تعارض كار- خانواده و بلوغ شغلي با تمايل به ترك خدمت معلمان تربيت بدني شهرستان ملارد
رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي كاري با اثربخشي گروهي معلمان تربيت بدني شهرستان ملارد
Human Resource Management (H.R.M) in organizations
انتخاب مدير براي هنرستانها به روش AHP (مطالعه موردي آموزش و پرورش ناحيه 2 كرج)
رابطه بين رضايت زناشويي ورضايت شغلي مشاوران مدارس متوسطه شهرساري
ضرورت كاربرداخلاق حرفه اي در مديريت سازمان
سبك رهبري و مديريت سازماني
بررسي ميزان معنويت كاري در بين كاركنان شركت پتروشيمي ايلام
تفاوت سازمانهاي دولتي وخصوصي از منظر رفتارسازماني
ارزيابي دررفتگي سازماني مراكز آموزشي درماني تبريز در سال 1392
سناريوهاي مديريتي برخاسته از پمپاژ پيام قدرت با تاكيد بر رهبري سازمانهاي محلي به عنوان گره هاي شريان ارتباطي
بررسي عوامل رفتار شهروندي سازماني در شركت آب و فاضلاب سبزوار
بررسي نقش عدالت سازماني در اثربخشي رهبري با استفاده از فرآيند تحليل سلسه مراتبي فازي (FAHP)
رابطه هوش فرهنگي وهوش هيجاني با تعارض سازماني بين فردي
رابطه انگيزش شغلي با ادراك از بهره وري نيروي انساني در بين كاركنان شهرداري اصفهان
تعيين پيامدهاي ترك خدمت سازماني نيروهاي دانش محور درشركت برق منطقه اي زنجان
تأثير فرهنگ سازمان بر نوع عملكرد رفتار شهروندي سازماني و بهبود آن
پاسخگويي مديران بازتابي از سبك تفكرآنان
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و توانمند سازي روانشناختي (مطالعه موردي)
نقش معماري منابع انساني در توسعه سازماني
تأثير مولفه هاي فرهنگ كارآفريني بر توسعه نيروي انساني در سازمان
Body Type and Human Resource Competency A case study in Iranian construction companies
مطالعه عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انساني با هدف ارتقاء بهره وري (مطالعه موردي: كارخانه سيمان سيستان)
بررسي عوامل هوشمندي سازماني
بررسي تاثير ارائه اطلاعات بهنگام و صحيح بر مشاركت كاركنان در شركت نفت و گاز پارس
تأثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد و رفتار شهروندي سازماني كاركنان
بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل مرتبط با آن درشعب بانك صادرات استان كهگيلويه و بويراحمد از نظر كاركنان
تدوين استراتژي هاي مديريت منابع انساني شركت نساجي لاله مهرگان با بكارگيري تكنيك هاي
بررسي سبك رهبري مديران عامل شركتهاي تعاوني بخش صنعت شهرستان سنندج
بررسي تأثير معنويت در كار بر ابعاد رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: دانشگاههاي شهرستان لار)
رابطه كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي: هتل هاي بين المللي پارسيان استان مازندران)
تاثير مديريت استراتژيك منابع انساني در موفقيت پروژه هاي عمراني
تحليل معادلات ساختاري و تعيين رابطه آماري بين هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در يك مركز تحقيقاتي
مدل سازي ساختاري براي رضايت شغلي، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در يك سازمان خدماتي
شناسايي مؤلفه هاي نظام مديريت استعداد در بانك صادرات ايران
بررسي رابطه مبادله رهبر- عضو با فرسودگي شغلي با توجه به متغير ميانجي ادراك طرد شدگي بين كاركنان دانشگاه وليعصر (عج)
طراحي بررسي تاثير ابعاد اصلي شغل بر تعهد سازماني كاركنان شهرداريهاي استان مازندران (مطالعه موردي؛ شهرداري قائمشهر) با استفاده از مدل الدهام و هاكمن
ارايهي مدلي براي ارزيابي عدالت سازماني در بنگاه هاي اقتصادي (مطالعه ي موردي شهرك صنعتي شهيد سليمي تبريز)
بررسي ارتباط درك مسئوليت اجتماعي سازمان ورضايت شغلي كاركنان دانشگاه
بررسي رابطه پنج عامل بزرگ شخصيتي بر ميزان شايستگي هاي مديريتي مديران مطالعه موردي: دانشگاه هاي دولتي استان گيلان
بررسي رابطه بين هوش سازماني و كاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده با اثربخشي مديريت سازمان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
مقايسه عارضه هاي سازماني اعضاي هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا با اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان
مقايسه كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا با دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال تحصيلي 92-91
مديريت سيستمي منابع انساني از نگاه جامعه شناختي
استراتژي هاي منابع انساني : نقش حياتي مديريت
بررسي رابطه بين هوش چندگانه با سبك هاي رهبري مديران «مطالعه موردي: استانداري استان اردبيل»
بررسي تأثير هوش هيجاني بر رهبري تحولآفرين در سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل
بررسي رابطه بين رفتار ماكياول گرايانه مديران با سكوت سازماني و كناره گيري رواني كاركنان گمركات شمال غرب كشور
بررسي رابطه مهارتهاي سه گانه مديريتي و بهره وري منابع انساني در شركت توزيع نيروي برق فارس
بررسي نقش تعديلگر كيفيت خدمات درماني بر رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و رضايت بيماران در بيمارستان قلب و عروق شهيد رجايي
نقش مبادله رهبر – پيرو در ارتقاي هويت يابي سازماني با تاكيد بر مديريت منابع انساني جمع گرا مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
بررسي نقش اعتماد بين فردي افقي در تبيين نگرش هاي شغلي كاركنان
رابطه ي هوش معنوي با بلوغ آموزگاران ابتدايي شهر شيراز
آسيب شناسي نظام گردش شغلي توسعه منابع انساني با بهره گيري از نظريه ي سازگاري شغلي ديويس و لاف كوئيست (مورد بررسي: بانك مهر اقتصاد استان چهارمحال و بختياري)
رابطه بهداشت رواني با عملكرد كاركنان شعب بانك رفاه شهركرد
ارتباطات سازماني مؤثردرسازمانها
كاربرد مديريت عملكرد اورايز در توسعه كاركنان (مطالعه موردي:شركت پيشرو ديزل آسيا)
رتبه بندي ابعاد كارشيفتگي براساس مدل اسپنس و رابينز (مطالعه موردي:پزشكان متخصص شهر كرمانشاه)
بررسي ابعاد واگذاري خدمات به بخش غيردولتي و حقوق شهروندي
آموزش مبتني بر شايستگي گامي مهم در جهت بهبود اثربخشي سازماني
بررسي تاثير انعطاف پذيري منابع انساني بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه :شركت هاي نفت ، گاز و پتروشيمي استان ايلام)
بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني و ساختارسازماني در واحدهاي صفي و ستادي (مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
راهكارهاي استقرار مديريت عملكرد در سازمان هاي بخش دولتي
رويكردهاي نوين در استراتژي هاي منابع انساني
بررسي رابطه ي كار بين رضايت از نظام تسهيلات پرداخت و تعهد سازماني
بررسي رابطه انگيزش شغلي، رضايت شغلي و عملكرد شغلي كاركنان بانكهاي شهر خرم آباد
نگرش كاركنان به رئيس خود به عنوان رهبر يا مدير بر رضايت شغلي كاركنان جمعيت هلال احمر شهرستان ايلام
بررسي رابطه بين نياز به كسب موفقيت وميزان انگيزش شغلي
بررسي رابطه بين رضايت از پرداخت (حقوق و مزايا) و روحيه كاري معلمان مقطع ابتدايي ناحيه 1 شهر خرم آباد
بررسي رابطه استرس شغلي و سرمايه اجتماعي ارتباطي در ميان كاركنان سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي شهرستان اصفهان
اخلاق مديران در اسلام از نگاه حضرت علي (ع)
فرا تحليل عوامل موثر بر توانمند سازي كاركنان در سازمانهاي ايران
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري كاركنان و نقش آن در افزايش محبوبيت برند
بررسي اثر بخشي استراتژي هاي مديريتي بر بهره وري و انگيزش دروني كاركنان
بررسي رابطه عوامل انگيزشي با كارايي كاركنان (مطالعه موردي آموزشگاههاي فني و حرفهاي نيشابور)
تأملي بر بطالت اجتماعي در بين زنان و مردان
بررسي تأثير سقف شيشه اي بر انگيزه كاركنان زن در تحقيقات اخير
معنويت در مديران ارشد واثر آن بركاركنان صفي در سازمان صدا وسيما (بخش الكترونيك، واردات وصادرات)
تاثيرادراك كيفيت خدمات در رضايتمندي مشتريان بر اساس مدل گرون روز
بررسي تاثيرتوانمندسازي كاركنان برانگيزه پيشرفت وعملكردآنان در سازمان اموراقتصادي ودارائي استان كرمانشاه
تاثير فرآيند جامعه پذيري بر سلامت نظام اداري
بررسي تأثير خودنظارتي و منبع كنترل بر تعهد سازماني كارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار
رابطه اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني (شاهد تجربي: سازمانهاي تأمين اجتماعي غرب استان مازندرا)
رابطه رضايت شغلي با تعهد مستمر دبيران تربيت بدني شمال استان فارس
The influence of Leadership Style on The Outcomes of Leadership
جايگاه نقش سن كاركنان بر پذيرش تحول سازماني و عملكرد شغلي در زمان اجراي برنامه هاي تحول (مطالعه موردي : كتابخانه هاي عمومي شهر تهران)
Evaluating faculty competence in School of Humanities in Broujerd Azad University (using 360 degree feedback method)
بررسي رابطه بين درماندگي اخلاقي و درگيري شغلي
بررسي اثرات نامطلوب درماندگي اخلاقي كاركنان در سازمانها
بررسي قدرت پيش بيني صفات شخصيتي با رضايت شغلي در كاركنان شركتهاي توليدي – صنعتي
الگوي تكاملي انگيزش ، راهبردي بر چالشهاي جهان نوين
پديده دوزيستي شدن كاركنان ، ثمره رنگ باختگي وجدان كار
سرمايه روانشناختي، نياز سازمانهاي امروز
بررسي جامعه شناختي پديده رشوه در ادارت دولتي (مطالعه موردي شهر تهران)
مديريت توسعه كيفيت جامع
معرفي فن شبكه فهرستگان براي ارزيابي نقشهاي مديريت
نقش مديريت پارادوكس در پايداري مديريت منابع انساني
رابطه بين وظيفه شناسي و روان رنجوري بر عملكرد شغلي (مطالعه موردي كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان)
مميزي منابع انساني و تاثير آن بر عملكرد كاركنان در شركت نفت و گاز آغاجاري
بررسي ادغام بين مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و داده هاي انبارداري (مطالعه موردي: شركت ارتباطات مبين نت ياسوج)
بررسي همبستگي بين روابط متقابل شخصي با ميزان اضطراب وتعهد شخصي كاركنان شهرداري ها
استانداردسازي عملكرد مديران آموزشي دوره متوسطه شهر تهران و ارائه الگوي مناسب
بررسي رابطه بين مديريت استراتژيك منابع انساني ومزيت رقابتي درگمرك استان اصفهان
رابطه بين دلبستگي شغلي و اخلاق سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت
ارائه مدل فازي مديريت بحران در حين زلزله در اتوبوسراني شهر تهران
دستيابي به نظام شايسته سالار با بهره گيري از مديريت استعداد
بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادها بر بهبود عملكرد از منظر مالي، مشتري ، فرايندهاي داخلي ، رشد و يادگيري (مورد مطالعه : ادارات مركزي بانك صادرات ايران)
تاثير نظام پيشنهادها بر افزايش بهره وري، رضايت شغلي و فرهنگ سازماني ( مطالعه موردي : ادارات مركزي بانك صادرات ايران)
عوامل موثر بر ارتقاي قانونمندي (مطالعه موردي در آموزش و پرورش رودبار)
بررسي روابط بين رهبري تحول گرا،رضايت و تعهد كارمندان در سازمان ها
بررسي رابطه ي سيستم پاداش دروني با فرسودگي شغلي كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان دورود
پيش بيني تعهد سازماني از روي سبك هاي تفكر، سطح تحصيلات در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي
نقش برنامه ريزي نيروي انساني و راهكارهاي بهينه سازي آن
توانمند سازي منابع انساني حفظ بقاي سازمان
الگوي جامع توانمندسازي منابع انساني
مديريت جهادي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توانمند سازي كاركنان با استفاده از روش معادلات ساختاري تفسيري (مطالعه موردي: بانك مسكن شهرشيراز)
بررسي ارتباط اخلاق سازماني و رفتار شهروندي سازماني مطالعه موردي دانشگاه شيراز
به كارگيري عوامل موثر در توانمند سازي كاركنان سازمان هاي صنعتي با رويكرد تحليل فرايند شبكه (ANP)
بررسي ارتباط ميان فرهنگ سازماني و مديريت ارزيابي عملكرد كاركنان در پالايشگاه نفت شيراز
بررسي ارتباط ميان ابعاد جايزه تعالي منابع انساني با هوش سازماني (مورد كاوي در شركت پارميدا لبن پارسيان)
بررسي عوامل مديريتي مؤثربرعملكرد كاركنان
تبيين سلسله مراتبي اصول كارتيمي در شركت توسعه صنايع خودرو (ايدكو)
جامعه پذيري سازماني و تاثير آن بر تعهد شغلي كاركنان
بررسي امكان سنجي استقرار دوركاري در شعب تامين اجتماعي مشهد
نقش عدالت سازماني در تعهد، رضايت شغلي و عملكرد كاركنان
بررسي رابطه مهارتهاي ارتباطي با سلامت سازماني مديران دانشگاه سيستان و بلوچستان
بررسي رابطه رهبري استراتژيك و رفتار شهروندي سازماني
سازمان هاي يادد هنده نياز امروزين سازمانها
بررسي و ارائه مدل عوامل مؤثر بر چابكي نيروي انساني مورد مطالعه در شركت توزيع نيروي برق استان يزد
ارزيابي عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري نيروي انساني در سازمان
مديريت استعداد و حفظ منابع انساني مستعد (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي كاشان)
آسيب شناسي دوره هاي آموزش ضمن خدمت ICT بر اساس مدل سيپ (مطالعه موردي: شهرداري بيرجند)
راهبردهاي توانمندسازي كاركنان نيروهاي مسلح براي تبديل به رهبري رده پنج
تحليل سيستم پاداش در قانون مديريت خدمات كشوري با نگاهي به استراتژيهاي پاداش و تفاوتهاي فردي در رضايتمندي
برنامه ريزي منابع سازمان در نت
نقش توانمندسازي نيروي انساني بعنوان حلقه ميانجي در ارتباط بين آموزش ضمن خدمت و عملكرد سازمان هاي دولتي
بررسي نقش آموزش و ارتباط آن با توسعه منابع انساني
بررسي روند كارمنديابي و نقش آن در توسعه سازمان
بررسي تأثير رضايت شغلي بر نوآوري سازماني (مطالعه موردي: بانك تجارت شهرستان ايلام)
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي جيرفت
THE ROLE OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ON INDIVIDUAL VALUES AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMONG BANK EMPLOYEES
Employees‘ spiritual values and organizational performance Vilmante Kumpikaite Valiuniene
موانع رقابت پذيري كالاهاي داخلي با نمونه هاي خارجي در بخش توليدي صنعت ورزش ايران
ارتباط بين منتخبي از ويژگيهاي فردي با عوامل آميخته بازاريابي موثر بر رضايت مندي مشتريان مرد استخرهاي شهر تبريز
بررسي تاثير خصوصي سازي اماكن ورزشي دولتي بر ورزش قهرماني آقايان درهياتهاي منتخب
بررسي ميزان همبستگي مؤلفه هاي هوش احساسي با توسعه سازماني در بين كارشناسان تربيت بدني ادارات كل آموزش وپرورش استانهاي كشور
نقش رسانه در جذب تماشاگران مورد مطالعه: تيمهاي فوتبال استان خراسان رضوي حاضر در ليگ آزادگان
ارزيابي وضعيت كيفي تجهيزات,پوشاك وكفش ورزشي در شركت هاي توليدي مشهد برمبناي ايزو 9001
تاثير ويژگي هاي جمعيت شناختي داوطلبان ورزشيبر انگيزش و رضايتمندي آنها
بررسي توانمنديها و زيرساخت هاي گردشگري ورزشي استان اصفهان از ديدگاه مديران و كارشناسان ورزشي و گردشگري
تحليل موانع اجرايي برنامه استراتژيك ورزش استان اصفهان بر اساس مدل فورچون از ديدگاه مديران، متخصصين دانشگاهي و كارشناسان ورزشي
ارتباط بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه
بررسي تاثير بهداشت روان بر رفتار شهروندي سازماني (نمونه موردي: كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد)
رابطه بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد شغلي كاركنان پتروشيمي شيراز
استراتژي هاي دانش و يادگيري سازماني در سازمان هاي ورزشي
ميزان كاربست منشور اخلاق حرفه اي درمديريت آموزشي
ارزيابي ارزش ويژه برند و عوامل موثر بر آن در صنعت پوشاك ورزشي از ديدگاه دانشجويان و فارغ التحصيلان تربيت بدني كشور: مطالعه موردي، برندهاي ورزشي معتبر خارجي موجود در بازار كشور
Towards a Responsible Strategic Planning: Urban Crime Prevention
بررسي رابطه ي تفكر استراتژيك و بهره برداري از فرصت ها با تلفيق مديريت بحران در راهبردهاي سازمان
Investigate the relationship between strategic thinking and operational opportunities with the integration of risk management strategies
نقش استراتژي در مديريت راهبردي سازمان در يك مدل كسب و كار
درآمدي بر توسعه پايدار شهري با رويكرد مديريت استراتژيك يكپارچه در كلان شهرهاي ايران
بررسي مولفه هاي راهبردي فرهنگ سازماني با رويكرد ارزش هاي اسلامي
نقش مديريت اسلامي در نظم نوين جهاني با رويكرد مديريت استراتژيك منابع انساني
جايگاه رهبري در برنامه ريزي استراتژيك
سنجش ميزان همسويي استراتژيك كسب و كار و فناوري اطلاعات
نگاه سيستمي ماتريس SWOT در سازمان،جهت برنامه ريزي استراتژيك
قابليت هاي استراتژيك راهي براي رسيدن به مزيت رقابتي پايدار
مديريت بر رشد ساخت پل هاي درون شهري با استفاده از تكنيك هاي ساخت سريع پل (ABC)
تحقق توسعه پايدار شهري با نهادينه شدن تفكر استراتژيك در شهرداري بيرجند
تدوين برنامه ريزي استراتژيك براي سازمانهاي غير انتفاعي (مطالعه موردي سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان غربي)
بررسي تاثيرشيوه ي تصميم گيري براساس تفكرارزشي برعملكرد سازمان (باموردكاوي: بانك رفاه كارگران)
بررسي پياده سازي راهبري به عنوان بخشي از مديريت استراتژيك
شناسايي و رتبه بندي موانع انساني اجراي استراتژيها با رويكرد تحليل سلسله مراتبي (تكنيك AHP ) مطالعه موردي: شركت فولاد آلياژي اصفهان
انديشكده ها و رقابت تصميم سازي در سطح استراتژيك در قرن 21
رابطه بين اخلاق كاري و توانمندسازي كاركنان در سازمان هاي خصوصي
اهميت نقش عزت نفس در فرآيند خوديابي مديران در سازمان
تدوين نقشه راه با استفاده از مدل تعالي
تدوين راهبرد فناوري در صنايع پتروشيمي ايران (تحقيق موردي: شركت پتروشيمي آبادان)
مطالعه رويكردهاي نوين ارزيابي عملكرد و جايگاه شاخصهاي توسعه پايدار در اين رويكردها: معرفي روش SBSC
بررسي رابطه بين مديريت استراتژيك، مديريت استعداد و جانشين پروري در اداره آموزش و پرورش ممسني در سال 1393-1392
چالش هاي اصلي در مديريت پروژه هاي راه سازي و ارائه راهكارهاي مديريتي
استراتژي هاي برتر عناصر سازماني
ارزيابي وفاداري مشتريان در فروشگاههاي مدرن كلان شهر تبريز
مديريت بحران و بررسي راهكارهاي استفاده از خشت خام مقاوم سازي شده در ساختمانهاي معاصر
بررسي عوامل موثر بر اجراي استراتژي بر اساس مدل اسكات در شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
مروري بر رويكردهاي برنامه ريزي استراتژيك و مطالعات موردي انجام يافته در سازمان ها
ارزيابي عوامل خارجي بخش هتلداري و ضرورت اجراي استراتژي اقيانوس آبي از طريق خلق نوآوري ارزش مطالعه موردي: هتل هاي 5 ستاره مشهد
تدوين برنامه مديريت استراتژيك ضايعات به كمك ماتريس تجزيه و تحليل سوات (جامعه آماري : روستاهاي شهرستان آمل)
بررسي تاثير مديريت استراتژيك استعداد بر عملكرد سازماني)مورد مطالعه :شركت هاي نفت ، گاز و پتروشيمي استان ايلام)
بررسي نقش استراتژي بازاريابي رابطه مند در عملكرد سازماني بانك ملي استان ايلام بر اساس كارت امتيازي متوازن (BSC)
بررسي نقش فرهنگ سازماني در تدوين مدل استراتژي (مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
LOCATION FINDING OF HEALTH CENTRES CONSIDERING FUZZY APPROACH (Case Study: Region Number 2, Zahedan, Iran)
مديريت استراتژيك منابع انساني
ارزيابي سطح توانمندي تكنولوژيك مهندسين مشاورتحقيق موردي (بخش آب)
بررسي نقش قابليت هاي استراتژيك كاركنان در سازمانها
بررسي عوامل داخلي سازمان جهت تدوين استراتژي مطالعه موردي شركت آب بند
مديريت مالي و تعيين شاخصهاي سود و هزينه در طرح هاي احداث تصفيه خانه فاضلاب
مديريت مالي قراردادهاي بخش عمراني در طرح هاي آب و فاظلاب
شناسايي و تجزيه و تحليل فرصتها و تهديدهاي محيطي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف (مطالعه موردي يك شركت توليدي كفش)
مديريت استراتژيك
برنامه ريزي استراتژيك در قرآن
نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت استراتژيك شهري
مكان يابي كارخانه سيمان با رويكرد فازي
ارزيابي مديريت بحران در طرح هاي توسعه پارس جنوبي
حسابداري مديريت استراتژيك
بررسي عوامل موثر در عدم اجراي موفقيت آميز تصميمات استراتژيك در سازمانها
قالبي براي مديريت استراتژيك پروژه
ارائه مدل ارزيابي عملكرد شهرداري بر اساس مولفه هاي محله محوري
نگاهي استراتژيك به عوامل موثر تاخير در اتمام پروژه هاي عمراني و راهبردهاي برون رفت از آن
هوش استراتژيك؛ ابزاري توانمند در مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك
جايگاه پارك در مديريت راهبردي و برنام هريزي فضايي توسعه پايدار مطالعه موردي: پارك هاي منطقه 16 شهرداري تهران
طراحي يك مدل مديريت استراتژيك با تفكر اقتصادي در مسير ارتقا توسعه پايدار
بررسي رابطه ميان تفكر استراتژيك و مديريت دانش مشتري در بانك هاي دولتي و غيردولتي شهرستان سنندج

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید