دسترسی به مقالات همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب

مجموعه مقالات همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب 6 و 7 بهمن 1392 توسط دانشگاه تهران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  186 عنوان مقاله تخصصی شامل 1206  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب   

چالشهاي مديريت منابع آب در ايران
توليد گرانول هاي بيهوازي در راكتورUASB در مقياس پايلوت نيمه صنعتي
بكارگيريAHP در تعيين عوامل موثر در استاندارد آب هاي غيرمتعارف در كشاورزي
معرفي الگوي تصفيه پساب در پرورش آبزيان
پارامترهاي كيفي موثر در استفاده مجدد از فاضلاب شهري در كشاورزي
حذف شوري پساب خروجي واحدFGD نيروگاه ها توسط روش ZLD
بررسينقشتأثيرات عملكردي بيولوژيكي و شيميايي تالابهاي مصنوعي در تصفيه پسابها و مكانيسمهاي مؤثر بر آن
حذف فورفورال از آبهاي آلوده با روش جذب سطحي
بهينهسازي الگوي كشت با استفاده از الگوريتم ژنتيك


بازيافت آب با استفاده از آب باران و بام سبز
افزايش كارايي بسترهاي مبادله كننده يوني در توليد آب بدون يون با شناسايي و رفع گرفتگي مواد آلي و تركيبات آهن
بحران كمبود آب وامكان سنجي استفاده مجدد از پساب جهت مصارف مختلف آبياري وكشاورزي
بررسي تاثير بيوفيلم بر عملكرد غشا در بيوراكتورهاي غشايي حاوي ريزجلبك/ لجن
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در حل بحران آب و تأمين آب لازم در بخش كشاورزي
بررسي بهبود كيفي پساب با ارتقاء فرآيند تصفيه خانه هاي فاضلاب استان اصفهان
بررسي كارآيي حذف پاتوژن هاي شاخص در وتلند مصنوعي زير سطحي فاضلاب شهر يزد
استفاده مجدد از پساب تصفيه شده شهري در آبياري و كشاورزي
مطالعه تئوري و تجربي فرآيند جذب رنگزاي رودامين B با استفاده از جاذب طبيعي هسته خرما
بررسي كارايي نانوذرات مگ هماتيت درحذف كروم شش ظرفيتي ازپسابهاي صنعتي
ارزيابي راندمان فيلترهاي متشكل از ماسه سيليسي و كربن فعال در كاهش EC و COD آب خاكستري
بررسي عملكرد بركه هاي تثبيت يزد در حذف مواد آلي و جامدات TSS و COD ، BOD شهر يزد 1390-1389
بازيافت آب با استفاده از فناوري سبز پيل هاي سوخت ميكروبي (Microbial Fuel Cells)
بررسي اثر حرارتدهي در كنار فرايندOSA در كاهش حجم لجن در راكتور ناپيوسته متوالي SBR
سنتز نانو ذرات آهن به منظورحذف سرب از محيطهاي آبي
حذف جلبكاز پساب بركه هاي تثبيت به روش فيلتراسيون شني متناوب
بازيافت پساب در صنايع قند به كمك فناوري هاي نوين
بررسي زيست تخريب پذيري نونيل فنول اتوكسيلات به روش تصفيه با لجن فعال
دغدغه هاي اجتماعي- فرهنگي بازيافت آب
حذف نيترات از محيط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي تثبيت شده بر روي بستر شن
ساخت و بهينهسازي غشاي نانوفيلتراسيون بر پايه پلياكريلونيتريل به منظور جداسازي آلايندههاي آنيوني و كاتيوني از آب آلوده و پساب
استفاده از آب باران با بهرهگيري از RWHS
راهكارهاي مديريتي بازيافت آب جهت رويارويي با بحران آب و توسعه پايدار در منطقه صنعتي سنگان
اثرات زيست محيطي تامين آب از منابع غير متعارف
طراحي،ساخت و بهينه سازي فتوراكتور نيمه پيوسته براي تصفيه پساب رنگي با استفاده از فرآيند نانو فتوكاتاليستي
حذف آمونيوم از محيط آبي با استفاده از زئوليت طبيعي (كيلينوپتيلوليت)
استفاده مجدد پساب شستشوي صافي و افزايش كيفيت آن توسط ميكرواسترينر در تصفيه خانه هاي آب كشور
شبيه سازي بيوراكتورهاي غشايي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
استفاده از فاضلابها در كشاورزي
استفاده چند باره از آب
مديريتپساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب و استفاده مجدد آنها در كشاورزي درجهت رسيدن به توسعه پايدار
مطالعات ترموديناميكو سينتيكبراي حذف يون جيوه از محلول هاي آبي با استفاده ازجذب بر روي خاكرسمونتموريلونيتگل سرشور به عنوان يكجاذب طبيعيجديد
مديريت لجن تصفيه خانه هاي آب – بازيافت ،استفاده مجدد يا دفع
بررسي بازيافت پساب هاي آلوده به برخي فلزات سنگين جهت استفاده مجدد دركشاورزي با استفاده از تكنيك پاكسازي زيستي
چالش ها و راهكارهاي تامين آب و دفع پساب در امريكا
بررسي راندمان عملكرد سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهرستان دزفول
بازيافت آب فرايندي كارخانه زغالشويي البرز مركزي براي مصرف مجدد در فرآيند زغالشويي
بررسي امكان بازيافت پساب صنايع نساجي به كمك فناوري نانوفيلتراسيون
مشاركت عمومي- خصوصي در استفاده از پساب براساس جنبه هاي مديريت منابع آبي و ارزش اقتصادي
فناوري نانو در تصفيه آب و فاضلاب
تجزيه فتوكاتاليستي رنگ راكتيو قرمز 120 با استفاده از نانوذرات اكسيد روي
مطالعه آزمايشگاهي حذف بيوشيميايي نيترات از آبخوان شهركرد توسط تلفيق نانو ذرات آهن و مواد آلي گياهي در سيستم چاههاي واكنشگر
تحليل كيفي موانع اجتماعي – فرهنگي استفاده از آب بازيافتي
ارزيابي اثر استفاده از آب شيرين كن هاي خانگي در حذف كروم
پالايشگر خورشيدي فاضلاب خانگي،طرحي نوين براي افزايش بهرهوري بازيافت آب جهت رسيدن به توسعه پايدار
بررسي كارايي روش فنتون و عوامل موثر بر آن در حذف رنگ راكتيوقرمز 2
مروري بر روشهاي شيرينسازي آب دريا: راهكار استراتژيك مقابله با بحران كمبود آب
ارزيابي مدل تجربي EPMاز طريق رسوبسنجي مخازن سدهاي كوچك (مطالعه موردي: حوضهي آبخيز دمتنگ شهرستان داراب)
امكان استفاده مجدد پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر اراك در مصارف كشاورزي و آبياري
بررسي چگونگي تصفيه پساب يك واحد چيپس سازي با استفاده از حوضچه هاي هوادهي
بررسي توليد آب بدون يون به كمك اسمز معكوس
استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه (مطالعه موردي پساب شهرك صنعتي توس)
باز يافت آب، انرژي و محيط زيست
ارايه مدل نرم كردن آبهاي سخت توسط غشا
بررسي مدلهاي ايزوترم و سينتيكفرآيند جذب سطحي اسيد هيوميك از آب شرب اردبيل با استفاده از كربن فعال گرانولي در دو حالت پيوسته و ناپيوسته
شناخت آفت كش ها و بازنگري روش هاي حذف آنها از منابع آبي
به كارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP) درانتخاب بهترين فناوريهاي بازيافت فاضلاب شهري
بررسيهمدماها و سينتيكجذب سطحي مواد آلي طبيعي از آب شرب اردبيل با استفاده از كربن فعال پودري
استفاده ازپساب درمديريت جامع منابع آب
بررسي تأثيرات انعطاف پذيري پي بر تنش هاي ديواره مخازن فولادي ذخيره آب
امكان سنجي استفاده مجدد از فاضلاب صنايع غذايي در صنايع مختلف
مطالعه ترموديناميكي و سنتيكي جذب رنگ مالاكيت سبز روي هسته خرما
بررسي كمي و كيفي آب حاصل از شستشوي پروسس توليد پنير و استفاده مجدد آن در كارخانه شير پگاه گيلان
بررسي نقش استخرهاي دومنظوره كشاورزي در كاهش اثرات منفي خشكسالي در منطقه سيستان
ملاحضات ميكروبيولوژيكي در استفاده از فاضلاب تصفيه شده در بخش كشاورزي
چالشها و عدم قطعيتهاي حاكم بر چرخه توليد، تصفيه و استفاده مجدد از فاضلابهاي خانگي در كشاورزي
بررسي ضرورت بازيافت آب و استفاده مجدد از آب غير متعارف در راستاي مديريت منابع آب
مطالعه پايلوت بيوراكتورغشايي براي تصفيه پساب صنايع دارويي
بررسي كارايي پوسته ي سبز گردو به عنوان بيوجاذب جديد در تصفيه ي محلولهاي آبي حاوي فلز سنگين نيكل
بررسي ميزان جذب سطحي يون سرب از محلول هاي آبي بوسيله جاذب ليف خرما
امكانسنجي جايگزيني محلول مولتياكسيدان توليد شده در محل بابليچ جهت گندزدايي پساب تصفيهخانه فاضلاب شمال اصفهان
محاسبه حداكثر بار كل روزانه TMDL مواد مغذي در حوزه آبريز تالاب انزلي
مطالعات موردي لخته سازي الكتريكي و مقايسه بين لخته سازي الكتريكي ولخته سازي شيميايي
بررسي اثر كيفي اختلاط آب زير زميني بر كيفيت پساب تصفيه خانه شهر شيراز جهت استفاده مجدد در آبياري كشاورزي
مطالعه تصفيه و بازيافت پساب پتروشيمي مارون با فرايند بيوراكتور غشايي (MBR)
بررسي مكانيسمهاي مؤثردر فرآيند نوين گياهپالايي آبي توسط تالابهاي مصنوعي
لزوم كاربرد مدلهاي عددي در تخصيص آبهاي بازيافتي
مطالعه و بررسي مشكلات و راهكارهاي اصلاح و ارتقاي فرايند لاگون هوادهي تصفيهخانه فاضلاب خوي بمنظور بازيافت آب
پساب حرارتي نيروگاه هاي هسته اي ، اثرات كمي و كيفي سيستم هاي بازيافت و پيشنهاد رابطه اي جهت برآورد نياز آبي كاهش اثرات حرارتي
بررسي كيفيت منابع آب آشاميدني شهرستان زاهدان ازلحاظ ميكروبي در سال1391-1392
بررسي كارايي نانوذرات آهن صفرظرفيتي درحذف نيكل دوظرفيتي ازپسابهاي صنعتي
فرآيندهاي نمك زدايي از آب: مقايسه فني و اقتصادي
بررسي كمي و كيفي فاضلاب صنعتي با تاكيد بر استفاده مجدد براي كاربريهاي مختلف با بكارگيري مدل سلسله مراتبي
راهكارهاي كاهش آلودگي استفاده از پساب جهت آبياري
امكانسنجي استفاده مجدد از پساب تصفيهشده براي آبياري فضاي سبز (مطالعه موردي پساب تصفيهخانه فاضلاب شهيد محلاتي)
اثر آبياري طولاني مدت با پساب بر شوري و قليائيت خاكهاي اراضي تصفيه خانه فاضلاب نيشابور
گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري با سامانه گندزدايي پيشرفته كلر –ازن مطالعه موردي: تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان
اساس كار دستگاههاي آب شيرين كن ، اثرات زيست محيطي ناشي از پساب آنها و راهكارهاي تقليل سوء اثرات
حذف فلزات سنگين ازآب توسط كاج الدار
مروري بر تجربيات جهاني در استفاده از آبهاي بازيافتي :الزامات براي يك رويكرد ملي
امكان سنجي استفاده از آبهاي بازيافتي به وسيله تصفيه پساب توسط سيستم (SAT)
استفاده مجدد از پساب شهري درآبياري: تهديدها و فرصتها
بازيافت آبهاي آلوده به نيترات توسط گياه عدسك آبي(Lemna minor)
ارزيابي عملكرد فيلتراسيون با مدياي شناور در تصفيه پساب ثانويه به منظوراستفاده مجدد
استفاده مجدد از پساب با هدف مهار سيلاب و كاهش فرسايش سواحل رودخانه
بررسي اثر خشكسالي در افت سطح آبهاي زيرزميني استان همدان
توليد و كارآزمايي نانوتيوبهاي كربن چند ديواره مغناطيسي (Fe3O4@MWCNTs)به منظور پاكسازي سم كارباريل (سوين) از نمونههاي آبي
مطالعه و بررسي روشAAO به منظور حذف فسفر از فاضلابهاي صنعتي
رابطه برنامه هاي آموزش و فرهنگ سازي در روند افزايش مصرف آب هاي بازيافتي
بررسي كارآيي منعقدكننده پتاسيم فرات( 6) در مقايسه با پلي آلومينيوم كلرايد در تصفيه آب( رودخانه بهمنشير) روستاهاي آبادان
نيازسنجي تدوين استانداردهاي لازم در زمينهي بازيافت پسابها براي آبياري كشاورزي
سنتز نانو هسته-پوسته پلي پيرول-اكسيد آهن عامل دار شده با پورفيرين TCPPو بررسي كاربرد آن در حذف آلاينده فلز جيوه از آب
مديريت بهينه و استفاده مجدد از سيلابهاي شهري
استفاده مجدد از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهري (مطالعه موردي: شهرستان دزفول)
بررسي كارائي تصفيه خانه فاضلاب سنندج (با ديدگاه مهندسي مجدد و ارتقاء)
بازيابي آب و نمك از پساب دورريز كارخانه كلرآلكالي پتروشيمي اروند
معرفي طرح پايلوت تالاب مصنوعي زيرسطحي اجراشده در اصفهان
ساخت و ارزيابي غشاي الياف تو خالي متخلخل پلي اتيلني جهت تصفيه آب
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد نانوفيلتر تجاري در حذف رنگ راكتيو آبي 19
بازيافت پساب و تبديل آن به آب جبراني برجهاي خنك كننده در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان
بررسي امكان تصفيه پذيري فاضلاب خاكستري به كمك روش نانوفيلتراسيون،گندزدايي و بازچرخاني آن
ارزيابي سيستم لاگون هوادهي در تصفيه خانه فاضلاب شهرستان دزفول
بازيافتفاضلاب خاكستري جهتاستفاده مجدد ، در راستاي توسعه پايدار منابع آب كشور (مطالعه موردي سايتجام جم)
بررسي زيست تخريب پذيري نونيل فنول اتوكسيلات به روش تصفيه با لجن فعال
بررسي سينتيك حذف اسيد هيوميكاز آب شرب اردبيل با استفاده از كربن فعال گرانولي
بررسي آب هاي بازيافتي استان سيستان و بلوچستان با هدف كاربري كشاورزي
چالش ها و فرصت هاي بازيافت آب
بازيافت آب و توليد انرژي توسط پيل هاي سوختي ميكروبي
بررسي آلاينده هاي فاضلاب صنعتي شركت فولاد مباركه اصفهان با رويكرد استفاده مجدد در صنعتفولاد
پتانسيل استفاده از پساب تصفيه شده شهر تيران در كشاورزي
تحليل و بررسي بازيافت آب به عنوان راهبردي براي مديريت بحران آب
راهكارهاي كاربرد بهينه پساب با استفاده از سيستم آبياري قطرهاي
راه اندازي راكتور بي هوازي تركيبيUASFF با هدف تصفيه پساب و توليد بيوگاز
جذب سرب از محيط آبي بوسيله كربن فعال زيستي
حذف آنتي بيوتيك مترونيدازول از پساب هاي شهري و صنايع دارويي با استفاده ازفرايند ازن زني كاتاليزوري غيرهمگن در حضور نانوذرات اكسيد منيزيم
بررسي رفتار فرآيند بيهوازي- هوازي در كاهش COD ازت و تغييراتpH در پساب صنعتي
بررسي مدل هاي جذبي حذف Zn(II) از محلول هاي آبي بوسيله كامپوزيت زئوليت اگزالات
سياستگذاري كلان صنعت آب وفاضلاب در سنگاپور
ملاحظات زيست محيطي بازيافت آب از آب دريا با فرآيند اسمز معكوس
ارزيابي ميزان تاثير گياه وتيورگراس به عنوان يك روش بيولوژيك در بهبود كيفيت آب هاي نامتعارف (مطالعه موردي: مجتمع معدني و صنعتي گل گهر سيرجان)
توانايي مدلQUAL2K در شبيه سازي كيفيت آب رودخانهها(مطالعه ي موردي: رودخانه ي بشار ياسوج)
تحليل فازي چالشهاي اجتماعي و فرهنگيبازيافت پسابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي
توسعه پايدار بعنوان راه حلي در برابر بحران آب
حذف فلزات سنگين از پساب به روش جذب سطحي
تصفيه و بازيافت فاضلاب صنايع نساجي با استفاده از فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته
بررسي امكان استفاده از پساب شهري جهت آبياري فضاي سبز(مطالعه موردي: تصفيهخانه شماره 2 پركندآباد مشهد)
اسمز پيشرو تكنولوژي نوين در تصفيه آب با هدف استفاده مجدد از آن
مديريت منابع آب راهبردي در راستاي توسعه پايدار كشاورزي در ايران
تحليلي بر استفاده مجدد از پساب تصفيه شده فاضلاب شهري جهت آبياري
بررسي لزوم تهيه شاخص كيفي پساب با رويكرد استفاده مجدد از پساب
مطالعه و بررسي چگونگي بازيافت آب يك مجتمع توليد و بسته بندي موجودات آبزي در بركه هاي ماكروفيت
شناسايي آلودگي منابع آب آبهاي زيرزميني حوزه آبخيزسراوان (همراه با ارائه نمودارهاي شولر و ويلكوكس)
دستاوردهاي اخير پيلهاي سوختي ميكروبي در تصفيهي پسابها: اميدها و چالشها
حذف نيترات از آب زيرزميني و پسابهاي صنعتي و كشاورزي به روش الكتروليز باقابليت استفاده در مقياس بالا
معرفي تكنولوژي آلفا كات روشي نوين در بازيافت آب
بررسي استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف مختلف
اقتصاد بازيافت آب جذب سطحي فنول رداز پساب ها وآب هاي سطحي توسط جاذب ارزان قيمت سبوس برنج
حذف فلزات سنگين با استفاده از سيليكا سولفوريك اسيد از پساب
ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از پساب در آبياري گياهان
سنتز نانو ذرات نقره مغناطيسي اصلاح شده با كربن فعال(Fe3O4-C-Ag ) و بررسي كارايي آن در گندزدايي پساب فاضلاب شهري
بررسي مقايسه اي كاربري پساب خروجي تصفيه خانه ها ي فاضلاب صنعتي،بارويكرد مصرف انرژي
بررسي كيفيت پساب ولجن صنعتي شركت پلي اكريل ايران واثرات آن روي آلودگي عناصرسنگين خاك
بهبود فرآيند دفع پساب معدن مس سونگون بمنظور افزايش حجم آب بازيافتي از باطله
بررسي تاثير آبياري با پساب بر خاك (مطالعه موردي منطقه هامانه يزد)
ارزيابي رويكرد مطلوب در توسعه مشاركت عمومي در بازيافت پساب
بهينه سازي پارامترهاي موثر در تصفيه فاضلاب شهري به روش جريان زيرسطحي وتلند
باز يافت آب به منظور توليد بيوانرژي ازگياهان پر انرژي و حفظ محيط زيست
ملاحضات مالي(LCC) و زيست محيطي (EST)استفاده از فاضلاب
بررسي مدلهاي جذبي بر بنتونيت ايران براي رفع آلودگي زيست محيطي نيكل
طراحي و ساخت پايلوت چند منظوره زيست محيطي واحدهاي تصفيه پساب پتروشيمي فجر
ضرورت تدوين پيوست فرهنگي درطرح استفاده مجدداز پساب 
مطالعه پايلوتي براي بررسي كارايي بيوراكتور غشايي در تصفيه پيشرفته پساب صنعتي جهت پيش تصفيه اسمز معكوس
بوميسازي فناوري بيوراكتورغشايي در مقياس صنعتي در كشور
ارتقاء عملكرد هضم بيهوازي در بارگذاري با درصد آمونياك زياد
بررسي نگرشو ميزان مقبوليت استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده در بين شهروندان شهر شيراز
تاثير سرعت همزني سلول در حذف يونهاي روي از پسابهاي صنعتي به وسيله فلوتاسيون يوني
ارزيابي كارآيي زئوليت طبيعي و زئوليت اصلاح شده با سورفكتانت براي حذف نيترات ازمحيط محلول
چالشهاي توليد و دفع زه آبهاي كشاورزي
بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از پساب پالايشگاه بر روي رودخانه جراحي
بررسي چالشهاي استفاده مجدد از پساب در كلان شهرها( مطالعه موردي كلانشهر قم )
بازيافت پساب تصفيه خانه فاضلاب، عامل متعادل سازي آبخوان اصفهان – برخوار درشرايط بحران كم آبي
انتخاب فرايند بهينه تصفيه فاضلاب شهري در اقليمهاي مختلف كشور به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
ارزيابي كارايي نانولوله هاي كربني چند جداره در حذف رنگهاي آزوي راكتيو قرمز 198 وآبي 19 از محيط هاي آبي
بهبود فرآيندهاي آبگيري لجن و قابليت بازيافت آب
ارزيابي راكتور جريان ثقلي و بستر ثابت از نوع ژئوجاذب جهت پالايش آلاينده منگنز ازمحيطهاي آبي در راستاي كشاورزي پايدار
ارزيابي عملكرد سيستمهاي غشائي تراوا در بازيافت آب آلوده به نفت(مطالعه موردي چشمه آب روستايي واقع دراستان لرستان)
بررسي عملكرد بيوراكتورهاي اصلاح شدهUSBF به منظور حذف تركيبات مغذي ازفاضلاب شهري

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید