امکان دانلود مقالات دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 

http://www.callforpapers.ir/

 دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  

مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار   21 مهر 1393 توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری گروه ترویجی دوستداران محیط زیست  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  1068 عنوان مقاله تخصصی شامل 8144  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

یست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  

بررسي تاثيرشرايط اقليمي بر ميزان توليدمحصولات كشاورزي شهرستان رشتخوار نمونه موردي ؛محصول گندم
كاربرد توصيف گرهاي فوريه بيضوي(EFD)در ارزيابي ويژگيهاي مورفومتري بذر مركبات
بررسي تأثير برخي عوامل محيطي بر جوانه زني بذر كنگر برگ ابلقي
مديريت روستايي جنگل:نزديك به طبيعت بر اساس بهره برداري با شدت كمتر
مطالعه برازش قطرگونه شمشادبا استفاده از برخي توزيعهاي احتمالي مطالعه موردي:ذخيره گاه جنگلي سي سنگان
نقش عوامل فيزيوگرافي با گونه انجيلي Parrotia persica (d.c)c.a در جنگل هاي شمال ايران مطالعه موردي سري يك جنگل سرچشمه چالوس
تاثير وجود گونه ي داردوست Hedera pastuchowii woron با اشكوب درختي و جهات جغرافيايي در جنگل هاي شمال ايران مطالعه موردي سري يك جنگل سرچشمه چالوس
حضور درختچه هاي كوهسري در ارتفاعات جنگل هاي شمال ايران و نقش آن ها در زادآوري درختان جنگلي مطالعه موردي: حوزه 13 ، سري 8، جنگل گلين رامسر
بررسي خواص فيزيكي تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه كلزا
شناسايي كانونهاي بحراني فرسايش بادي درشهرستان زهك دشت سيستان
تبيين اهميت مديريت دانش به منظور ارتقاي نوآوري در مدارس
برآورد مصرف و كارايي انرژي در توليد گندم استان لرستان(مطالعه موردي:شهرستان كوهدشت)
اثر فاصله بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم ذرت درشرايط محيطي دزفول

 تاثير تراكم مختلف تاج خروس (Amaranthus retroflexus)بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا (Glycine max.L.)
 بررسي استعداد فرسايش خندقي با استفاده از ضرايب اقليمي هيدروترمال و كمبود رطوبت خاك(مطالعه موردي:حوزه آبخيز قهرود همدان)
 رابطه بين صفات مورفولوژيك و عملكرد ارقام سويا درشرايط حداقل خاك ورزي در بيله سوار مغان
 تاثير نانو نقره به عنوان بازدارنده عملكرد اتيلن بر ميزان توليد قندهاي احيا، تجمع نقره و ميزان عناصر در گياه كلزا ( Brassica napus)در شرايط كشت درون شيشه
 بررسي و تحليل كارايي فني، تخصصي و اقتصادي توليد ذرت علوفهاي در شهرستان ميانه
 بررسي تاثير آبياري تكميلي ،تداخل علف هاي هرز و مقادير مختلف كود دامي بر عملكرد و اجزاء عملكرد نخود
 بررسي تاثير آبياري تكميلي ،تداخل علف هاي هرز و مقادير مختلف كود دامي بر تلاش بازآوري و خصوصيات ريخت شناسي نخود
 تنش خشكي دوره اي، حافظ استمرار حيات سياه تاغ Haloxylon aphyllum در مناطق خشك كشور
 تأثير كمپوست زباله شهري و نيتروژن بر عملكرد غده، عملكرد زيستي و برخي اجزاي عملكرد سبزي تربچه Raphanus sativus L. در شرايط آب وهوائي كرمان
 تأثير تنش هاي دورهاي خشكي بر تغييرات فتوسنتز در دو گونه تاغ زرد و سياه
 تأثير تنشهاي خشكي پريوديك بر تغييرات قندهاي محلول در دو گونه زرد تاغ Haloxylon persicumو سياه تاغ Haloxylon aphyllum
 بررسي تاثير مقادير مختلف ورمي كمپوست و كود بيولوژيك نيتروكسين بر عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي ريحان
 ارزيابي كربن آلي خاك در كاربري هاي اراضي مختلف در دانشكده كشاورزي لرستان
 بررسي تاثير برخي خصوصيات خاك بر پراكنش دو گونه Rheum ribesوDorema ammoniacum در مراتع ييلاقي منطقه باغدر بافق
 شناسايي گياهان مرتعي و شكل زيستي آن ها در مراتع منطقه باغدر
 Commercial Exogenous Carbohydrases for Young Ruminants
 Improved Reproduction of Heat-Stressed Dairy Cows on Prolonged Protected Met
 الويت بندي زير حوزه هاي آبخيز به منظور اجراي عمليات آبخيزداري از منظر رسوب زايي و مدل اسكالوكرام در حوزه آبخيز دريان
 بررسي مراحل مختلف فنولوژي در بين ارقام و گونه هاي كلزا در شرايط اقليمي مشهد
 بررسي تاثير مصرف انواع كود بر روي برخي صفات خيار در شرايط گلخانه
 ارائه روشي براي وزندهي به شاخصها در مدلهاي شبيه سازي- بهينه سازي و كاربرد آن در مدل BISEDOM
 مطالعه اثرات محلول پاشي روي، بور، و منگنز بر صفات مرفولوژيكي لوبيا چشم بلبلي Vigna sinensis (L.) Walp
 شناسايي عرصه هاي مناسب جهت ذخيره روانابها در مناطق خشك و نيمه خشك با استفاده ازGISوSCN-CN
 پهنه بندي سيلخيزي و فرسايش پذيري دشت كاشان با استفاده از GIS
 بررسي اثر تنش شوري در اكوتيپ هاي مريم گلي مزرعه روي
 تجزيه و تحليل چند متغيره اكوتيپ هاي مريم گلي مزرعه روي در شرايط تنش شوري
 هوشمند سازي در آبياري قطره اي تشخيص و درمان آفت درختان ميوه
 طراحي و ساخت دستگاه هشدار دهنده براي تشخيص پر يا خالي بودن مخزن حاوي آب درچاه هاي كشاورزي
 كاربرد پردازش تصوير خوشه بندي به روش K-MEANS و شبكه هاي عصبي براي خوشه بندي و طبقه بندي آفات گياهان
 بررسي القاي كالوس گياه دارويي سنبل الطيب (Valeriana officinalis L.) تحت تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي و مدت زمين تاريكي
 شناسايي بذر مركبات با استفاده از پردازش تصوير مبتني بر توصيفگرهاي فوريه بيضوي EFD بعنوان يك ماركر مورفولوژيك
 استفاده از روش ماتريس متقابل براي ارزيابي اثرات ترافيك بر روي كيفيت هوا در شهر تهران
 تاثير باكتري Bacillus thuringiensis var.kurstaki روي لاروهاي سنين اول و دوم و سوم Diaphania indica (Lep: Pyralidae
 بررسي حساسيت سنين لارويDiaphania indica Lep: Pyralidae به تاثير تركيب تجاري Biolep
 تاثير پرايمينگ بذر و كود زيستي بر شاخص هاي رشد ذرت در سطوح مختلف نيتروژن
 بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن و تراكم هاي مختلف كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد سورگوم دانه اي
 تاثير تراكم هاي مختلف گياهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم سويا
 اثر محلول پاشي عناصر روي و منگنز بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ تحت تنش خشكي
 تاثير آبياري تكميلي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم ديم رقم كريم
 ارزيابي اقتصادي )كمي( براي محصول ذرت علوفه اي در منطقه كمين سعادت شهر استان فارس
 بررسي اثر امواج تلفن همراه بر محتواي آنتي اكسيداني گياه ريحان (Ocimum basilicum L.)
 تأثير رطوبت كيك بر خواص مكانيكي تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه كلزا
 بررسي همگرايي بهره وري در استان هاي عمده توليد كننده گوجه فرنگي
 بررسي ارتباط و ميزان همبستگي تنوع زيستي گياهان و برخي خصوصيات بافت خاك با استفاده از روش هاي نمونه برداري سيستماتيك تصادفي در منطقه كاكارضا در استان لرستان ايران
 بازسازي پوشش گياهي و محيط زيستي اقليم هاي گذشته در جهت حفظ كشاورزي پايدار با استفاده از شواهد علم گياه باستان شناسي
 ارزيابي عملكرد استانهاي كشور در توليد مواد پروتئيني
 تحليل ميزان توسعه در سكونتگاههاي روستايي استان تهران
 ارزيابي ژئومورفولوژيكي اراضي به منظور يافتن مكانهاي مستعد براي توسعه ي كاربري كشاورزي در شهرستان بهبهان با استفاده از مدل AHP/FUZY
 مقايسه ي اجزاي گل در 10 ژنوتيپ گل محمدي Rosa damascena Mill در شهرستان گلپايگان
 مقايسه اثرات ضد كوكسيديايي عصاره گياه درمنه سيبري و كمپلكس گياهي apacoxوداروي سالينومايسين در آلودگي تجربي جوجه هاي گوشتي به كوكسيديوزيس
 پسماندهاي كشاورزي و راهكارهايي جهت مديريت آنها
 تعيين عوامل مؤثر در مديريت عرضه محصولات باغي (مطالعه موردي: سيب درختي شهرستان ميانه)
 آيا سياستهاي حمايتي دولت بر بهره وري كل عوامل توليد زيربخش زراعت و باغباني اثرگذار است؟
 مطالعه اثر پرايمينگ و زمان آبياري اول بر سبز شدن و استقرار گياهچه ذرت هيبريد سينگل كراس 407 در شمال خوزستان
 مطالعه اثر پرايمينگ ساليسيليك اسيد بر جوانه زني و شاخص هاي ظهور گياهچه ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش كم آبي در مرحله غلاف بندي در دزفول
 بررسي اثر پرايمينگ ساليسيليك اسيد بر عملكرد و اجزاي عملكرد ماش رقم پرتو تحت شرايط تنش كم آبي در مرحله غلاف بندي در دزفول
 مطالعه بهبود عملكرد بذور زوال يافته جو بدون پوشينه با استفاده از پرايمينگ ساليسليك اسيد
 بهبود كيفيت جوانه زني و شاخص هاي آزمايشگاهي بذور سوال يافته جو بدون پوشينه با استفاده از پرايمينگ ساليسليك اسيد
 كنترل تلفيقي بيماري سفيدك داخلي پياز
 مديريت بيماري سوختگي استمفيليومي برگ پياز (Stemphylium vesicarium) با استفاده از عوامل بيولوژيكي و مواد القاء كننده مقاومت
 تأثيراستعمال برگي گلايسينبتائين در افزايش تحمل به سرما در گياهچه هاي سويا Glycine max L. )
 تاثير استعمال خارجي گلايسين بتائين بر تخفيف تنش خشكي در مرحله جوانه زني و رشد اوليه گياهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
 اثرات كشاورزي بر محيط زيست
 اثزات آلودگي هاي آفت كش هاي كشاورزي در آب، خاك و مواد غذايي
 تعيين تركيب شيميايي علوفه هيدروپونيك جو
 اثر PH محيط بر خصوصيات مورفولوژيك كاهو Lactuca sativa L
 آبياري و كوددهي هوشمند و جلوگيري از سرمازدگي در بهار با استفاده از دستگاه باغبان هوشمند
 بررسي روش هاي شكست خواب بذر در گونه Astragalus cyclophyllon Beck
 مطالعه فنولوژي دو گونه مرتعي Bromus tomentellus BoissوAstragalus cyclophyllon Beck به منظور تعيين بهترين زمان چراي دام مطالعه موردي: ايستگاه سدزاينده رود
 بررسي تأثير روشهاي مختلف خاكورزي و مصرف سولفات پتاسيم بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت رقم704
 بررسي تأثير روشهاي مختلف خاكورزي و مصرف كود سوپرفسفات تريپل بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت رقم704
 بررسي اثرات روشهاي خاك ورزي و مصرف كود آهن بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت رقم704
 بررسي اثرات روشهاي مختلف خاك ورزي و مصرف كود روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد درت علوفهاي رقم704
 بررسي و مقايسه ميزان اثر گذاري آموزش هاي FFS در توانمندسازي كشاورزان شهرستان جويبار
 مقايسه زنده ماني سياه تاغ در بستر حاصل از اجراي عمليات اصلاحي پيتينگ، كنتورفارو و زيرشكن
 ويژگيهاي آتريپلكس جهت احياء مراتع بياباني
 سياه تاغ و احياء مراتع بياباني
 بررسي تاثير محلول پاشي عناصر روي، آهن و منگنز بر وزن تر و خشك ميوه و پوست ميوه نارنگي ژاپني Citrus reticulata مياگاوا
 اصول طراحي در تكنولوژي موتورهاي استرلينگ با اختلاف دماي كم
 عوامل موثر بر رضايتمندي اعضاي شركتهاي تعاوني روستائي شهرستان انديمشك
 بررسي نگرش كارشناسان كشاورزي نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت هاي كشاورزي مطالعه موردي شهرستان دره شهر
 نقدي بر سيستم ها و مدل هاي ارزيابي انرژي در گاو هاي گوشتي:چالش ها و فرصت ها
 بينشي عمل گرا به افزودني هاي غير خوراكي در دام هاي گوشتي:تعديل فيزيولوژي و متابوليسم
 مروري بر شير دوشي روبوتيك در مديريت بهينه گاو هاي شيري
 استفاده از فناوري حسگر ليزر جهت تشخيص ارتفاع محصولات كشاورزي در مزرعه
 بررسي اثر مقادير كود نيتروژن و حذف برگ بر عملكرد دانه و اجزاء عملكرد ذرت هيبريد سينگل كراس 704 در شرايط محيطي اهواز
 واسنجي مدل ESAs براي ارائه مدل منطقه اي در استان گيلان
 مقايسه روش هاي بررسي و برآورد خصوصيات و ميزان رسوب در حوزه آبخيز كارده
 برآورد ميزان رسوب در حوزه آبخيز كارده با استفاده از شبكه عصب مصنوعي
 بررسي اثر عصاره متانولي دو گياه دارويي از خانواده بادنجانيان روي ممانعت از تفريخ تخم نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica
 بررسي زيست توده ي )بيوماس(ريزجلبك ها ،منبع مناسب انرژي
 نقش زيست محيطي باكتري آناموكسanammox
 بررسي خواص ضد ميكروبي پپتيدهاي گياهي
 بررسي امكان تغذيه مصنوعي در بستر رودخانه كرج
 تعيين كميت و كيفيت تركيبات فنلي قياق و واريته هاي متداول سورگوم زراعي در ايران
 بررسي اثر زمان هاي مختلف كاربرد علف كش هاي آپيروس،توتال،آتلانتيس و شواليه بر كنترل علف هاي هرز يولاف و خردل و عملكرد گندم در شرايط محيطي اهواز
 بررسي اثر علف كش هاي دو منظوره بر كنترل علف هاي هرز پنيرك و سلمه تره و اجزائ عملكرد(وزن هزار دانه)گندم رقم چمران در شرايط محيطي اهواز
 تجزيه شيميايي اسانس و تعيين پتانسيل آللوپاتيكي گياه نعناع فلفلي (Mentha piperita L.)
 مقايسه ميانگين كل فراواني نسبي و تراكم به تفكيك گونه هاي گربه ماهيان درآبهاي سيستان و بلوچستان
 بررسي روند خشكسالي در استان گلستان
 تجزيه تحليل پديده خشكسالي با استفاده از داده هاي اقليمي در استان گلستان
 بررسي علل پراكندگي اراضي كشاورزي در شهرستان سقز:مطالعه موردي منطقه زيويه
 ديرينه شناسي حقوق بين الملل محيط زيست
 نقش عوامل انساني در تخريب تالاب هورالعظيم و اثرات آن
 بررسي همديد بارش فرين 26 دسامبر سال 2004 ايران
 بررسي شاخصهاي آسايش زيستي وبه كار گيري پتانسيلهاي اقليمي در معماري مطالعه موردي شهر اردبيل
 بررسي تأثير اندازه ذرات دانه جو و ذرت بر قابليت هضم در گوساله هاي شيري
 بررسي تأثير فرآوري همزمان دانه جو و ذرت بر عملكرد و مصرف خوراك در گوساله هاي شيري
 بررسي تمايل مشاركت كشاورزان در نظام صنفي كارهاي كشاورزي(مطالعه موردي: شهرستان آبدانان)
 بررسي نگرش كشاورزان نسبت به مشاركت در نظام صنفي كارهاي كشاورزي
 بررسي اثر پيش تيمارهاي آبي بذر بر درصد جوانه زني و وزن گياهچه ارقام گندم
 بررسي بانك بذر علفهاي هرز در سطح مزارع كشاورزي شهرستان دزفول
 تعيين مقدار بهينه اقتصادي استفاده از آب در توليد گندم و مديريت صحيح مصرف آب مطالعه موردي استان قزوين
 تاثير افزودن خيسانده نخود بر كاهش بياتي نان بربري
 معرفي و شناخت ويژگيها، اهميت و عوامل تخريب گونه كيكم ( Acer monspessulanum L.)
 كارايي تغذيه برگي آمينو كلات هاي آهن در مقايسه با Fe-EDTA در افزايش عملكرد و غلظت آهن و روي دانه گندم
 تاثير آمينو كلات هاي روي بر عملكرد و كيفيت تغذيه اي دو رقم كاهو در سيستم هيدروپونيك
 مقايسه روشهاي مختلف برآورد آبدهي سالانه و انتخاب روش مناسب در حوضه هاي آبريز استان خوزستان مطالعه موردي(حوضه سيميلي)
 بررسي گزينه هاي مختلف جهت رفع مشكل كاهش رقوم سطح آب در ايستگاه پمپاژ كنار رودخانه اي(مطالعه موردي:كشت و صنعت دعبل خزاعي استان خوزستان)
 انتخاب روش مناسب براي محاسبه برآورد سالانه حوضه آبخيز با بررسي روشهاي مختلف برآورد دبي سالانه حوضه جارو
 برآورد آب معادل ذوب برف در حوضه بالا دست سد كارون 3 با استفاده از تصاوير ماهواره اي و مدل SRM
 كشاورزي دوره ساساني
 بررسي اثرات گلاب برگ نو بر طول عمر گل شاخه بريده رز
 مطالعه اثر محلول هاي حاوي گلاب برك فندق بر طول عمر گل شاخه بريده داوودي
 بررسي اثرات گلاب جعفري بر طول عمر گل شاخه بريده ميخك
 تاثير گلاب اسفرزه بر طول عمر گل شاخه بريده رز
 بررسي اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه اسفناج رقم ورامين 88
 بررسي سطوح مختلف غلظت (NaCl) بر خصوصيات جوانه زني بذر ذرت
 بررسي اثر روش كاشت و زمان برداشت بر عملكرد علوفه اي سورگوم رقم اسپيدفيد
 بررسي سينتيك تغييرات رنگ در طول سرخ كردن عميق
 بررسي سينتيك تغييرات فيزيكي در طول سرخ كردن عميق
 بررسي اثر كودهاي ازتوباكتر و ورمي كمپوست بر روي صفات بيوشيميايي ذرت شيرين
 بررسي اثر كودهاي بيولوژيك سودوموناس فلورسنس و ازتوباكتر بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت شيرين
 بررسي اثر كودهاي آلي ورمي كمپوست و دامي بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت شيرين
 نقش سيليسيم در افزايش مقاومت گياهان در برابر بيماري ها
 اثر سيليسيم بر شاخص هاي گلدهي گل آهارZinnia elegans Jacq ʻMagellanʼ
 تحليل خشكسالي ساري با استفاده از شاخص SPI
 ارزيابي عوامل موثر بر كارآيي واحدهاي پرورش ميگو در غرب استان هرمزگان
 تأثير اسانس گياه آويشن باغي Thymus vulgaris L. Lamiaceae روي شاخص تغذيه اي شپشه آرد Tribolium castaneum ( Herbst.)Col: Tenebrionidae
 مطالعه اكولوژي تغذيه بچه ماهيان خاوياري گونه تاس ماهي ايراني Acipenser persicus
 مطالعه غذاي زنده بچه ماهيان قره برون Acipenser persicus و تغييرات برخي پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب در استخرهاي پرورشي
 تاثيرمتقابل اسانس هاي آويشن شيرازي وميخك بربرخي ويژگيهاي انگور قرمز بيدانه آلوده به بوتريتيس سينه را
 بررسي تاثير اسانس آويشن شيرازي بر ماندگاري و بازار پسندي انگور قرمز بيدانه آلوده به بوتريتيس سينه را
 نقش آب بندان هاي محلي در آبياري شاليزارهاي استان گيلان
 كنترل ميكروبي قارچ بوتريتيس سينه را در انگور سرخ فخر شاهرودي توسط اسانس هاي ميخك ودارچين
 بررسي تاثيرمتقابل اسانس هاي دارچين وميخك برماندگاري و ويژگيهاي فيزيكي انگور شاهرودي آلوده به بوتريتيس سينه را
 سنتز يك پليمر سوپر جاذب آب همراه با سلولز كاه گندم و كاربرد آن در كشاورزي
 موضوع: كشاورزي شهري مزايا و چالش ها
 سميت تنفسي و تركيبات شيميايي اسانس دو گونه ارس Juniperus polycarpusوJ. Sabina بر شب پره مديترانه اي آرد Ephestia kuehniella
 اولويت بندي چالش هاي پيش روي برنامه پنجم توسعه در بخش طيور ايران
 استقرار گونه انار شيطان به روش تكثير غير جنسي
 جمع آوري و شناسايي فون حشرات جنگلهاي بنه منطقه دهبكردي استان كرمان
 بررسي تغييرات زير اشكوب جنگل در اثر قرق در منطقه گوغر استان كرمان
 مطالعه عدم قطعيت پارامترهاي مدل گياهي vsm گندم زمستانه با استفاده از روش بيزي در مشهد
 توليد و ارزيابي مقدماتي پايه هاي دورك رويشي سيب .(Mallus domestica Borkh
 ارزيابي مناسب ترين توزيع آماري در برآورد دبي هاي حداكثر لحظه اي و متوسط سالانه مطالعه موردي: رودخانه كر- ايستگاه چم ريز
 آبخيزداري همگام با دانش بومي به منظور تامين نيازهاي غذايي(مطالعه موردي:شهرستان شاهين دژ)
 نقش سازه اي تحليل منطقه اي سيلاب در حفاظت پوشش گياهي راه كاري براي توسعه پايدار منابع طبيعي(مطالعه موردي حوضه آبخيز چغتو چاي)
 مقايسه دو مدل EPMوMPSIAC در براورد فرسايش و رسوب در حوزه آبخيز ماشنگي(رودان،استان هرمزگان)
 بررسي و تهيه نقشه بيابان زايي بر اساس مدل IMDPA با تأكيد بر معيار خاك (مطالعه موردي: فارياب-استان كرمان)
 بررسي و تهيه نقشه بيابان زايي بر اساس مدل IMDPA با تأكيد بر معيار پوشش گياهي (مطالعه موردي: فارياب-استان كرمان)
 روابط گياهان و مگس ميوه ي مديترانه اي Ceratitis capitata
 بررسي مقدماتي زيست شناسي Archips rosanus (Lepidoptera: Tortricidae در باغات پرتقال تامسون ناول در شهرستان ساري
 ارزيابي كيفي پساب تصفيه خانه شهر بندرعباس جهت استفاده در فضاي سبز
 راهكارهاي استفاده از پساب تصفيه خانه شهر بندرعباس جهت آبياري فضاي سبز
 اثر سامانه جمع آوري آب باران و آبياري تكميلي بر روند رشد گياه جو
 تأثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده بر پارامترهاي كيفي و كمي الياف پنبه در خاك غير زراعي
 تحليل اقتصادي بازاريابي مركبات ايران(مطالعه موردي: استان مازندران)
 بررسي بهره وري جزئي و كل عوامل توليد كيوي در شمال ايران
 بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف كنندگان داخلي درانتخاب محصول جايگزين خارجي (مطالعه موردي: صنعت مركبات كشور)
 ارزيابي اقتصادي الگوي تلفيقي كشت گياهان پوششي و مركبات( فاز رويشي)
 الگوي مناسبي از تاثير زمان سبز شدن و تراكم گياهان هرز جهت كنترل آنها در زمان مناسب و جلوگيري از كاهش محسوس عملكرد ذرت دانه اي
 بررسي اثر اسانس گياهان برگ بو laurus nubilis وميخك هندي zyzygium aromaticom روي بازدارنذگي تخمريسي آفت سوسك چهارنقطه اي حبوبات Callosobruchus macullatu
 بررسي اثر اسانس گياهان برگ بو laurus nubilis و ميخك هندي zyzygium aromaticom روي لاروسن اول آفت سوسك چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus macullatu
 بررسي توان رسوبزايي رخساره هاي ژئومرفولوژي با استفاده تونل باد ( بررسي موردي : آران – كاشان)
 بررسي توان بيش افزايي گياهچه هاي خاكشير Descurainia Sophia L براي پالايش گياهي محيط كشت هاي آلوده به آرسنيك
 بررسي توان بيش افزايي گياهچه هاي كلزا (Brassica napus L.) براي پالايش گياهي محيط كشت هاي آلوده به سرب
 ارزيابي رنگ پودرسيب زميني به روش خشك كردن لايه نازك
 ارائه مدل منطقه اي برآورد سيلاب در حوزه هاي آبخيز شهري استان آذربايجان غربي
 بررسي تغييرات كاربري اراضي واحدهاي هيدرولوژيك حوضه آبخيز كوير در انجير
 ارزيابي چارچوب بررسي تاثير عدم قطعيت تغيير اقليم بر خصوصيات خشكسالي كشاورزي
 بررسي اثر سطوح محتلف پودر پياز بر برخي پارامترهاي خوني قزل آلاي رنگين كمان
 بررسي شاخص EIQ در محصول گندم و جو در مشهد
 مقايسه شاخص EIQ آفت كش هاي مصرفي در توليد محصول گندم و جو در دو سيستم مكانيزه و سنتي بخش سرولايت نيشابور
 ساختار اولتراسانتريفوژو كاربرد آن در صنايع غذايي
 مقايسه كانالت پيش ساخته و كانال درجا در شبكه هاي آبياري و زهكشي خوزستان از ديدگاه فني-اجرايي دشت آزادگان
 مشاركت هاي مردمي وگونه هاي درختي چند منظوره
 بررسي تركيب هاي شيميايي و اثرات ضد قارچي اسانس زنيان Carum copticum L. بر رشد قارج آسپرژيلوس فلاووس
 بررسي اثرات ضد قارچي اسانس Satureja hortensis L.بر رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس
 پراكنش فضايي كنه زرد و پهن Polyphagotarsonemus latusBank روي چهار رقم سيب زميني در جيرفت
 تغييرات جمعيت كنه زرد وپهن Polyphagotarsonemus latus banks روي چهار رقم سيب زميني كشت پاييزه در جيرفت
 مدلسازي فرسايش خاك و توليد رسوب در حوضه ي آبخيز رودخانه ي آق سو با استفاده از روش پسياك اصلاح شده و سامانه ي اطلاعات جغرافيايي GIS
 بررسي خسارات فرسايش سطحي
 مطالعه همبستگي و تجزيه عليت عملكرد دانه و صفات وابسته به آن در ژنوتيپ هاي سويا
 كاليبراسيون ميزان هوادهي در انبار گوجه فرنگي با استفاده از روش CFD
 بهينه سازي سيستم هاي برداشت خرمنكوبي و جداسازي كمباين براي كاهش تلفات ذرت دانه اي
 طراحي و ساخت خشك كن سيلندري دو استوانه اي
 طراحي و ساخت مكانيزم تعليق مناسب چرخ هاي تراكتور به منظور حركت در شيب هاي عرضي
 بررسي سطح مكانيزاسيون كشاورزي طي چند دوره متوالي در شهرستان انديمشك
 مطالعه تاثير بلوس هاي نگاري- شكمبهاي آزادكننده آهسته مواد معدني در تغذيه قوچ هاي لري- بختياري بر غلظت مواد معدني در خون
 بررسي صفات مورفولوژيكي ، عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام بومي و در دست معرفي برنج
 بررسي اثرات سن نشاء و ميزان بذر در خزانه بر عملكرد و اجزاي عملكرد برنج Oryza sativa L. رقم طارم هاشمي
 تاثير محلول پاشي عناصر اصلي بر مقاومت به ورس دو رقم برنج هاشمي و شيرودي
 بررسي تاثير نوع و زمان مصرف كودهاي مايع بر ويژگي هاي كيفي برنج راتون (رقم طارم)
 نقش مديريت تلفيقي آفات در كشاورزي پايدار
 هوشمند سازي و جايگاه اتوماسيون صنعتي در كشاورزي
 مقايسه گياهان پوششي مختلف در بازگشت ميزان نيتروژن و فسفر به خاك باغات مركبات*
 بيمه محصولات كشاورزي رويكردي نوين در مديريت ريسك
 ارزيابي تاثير جايگاهي سوخت گاز مايع بر حفاظت از جنگل هاي شهرستان دلفان
 ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي اميد بخش چغندرقند تحت شرايط مختلف تنش رطوبتي در گلخانه
 تاثير تنش خشكي بر شاخص سطح برگ و اعداد كلروفيل متر برگ در ژنوتيپ هاي اميد بخش چغندرقند در شرايط گلخانه
 بررسي اثر هيوميك اسيد بر روي صفات كمي و كيفي سير (Allium sativum L.)
 بررسي اثر سولفات آمونيوم بر روي صفات كمي و كيفي سير (Allium sativum L.)
 اثر باكتري تيوباسيلوس، گوگرد و كود دامي بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه سير
 تاثير كيفيت نور در پايان روز بر ويژگيهاي مورفولوژيكي، عملكرد و كيفيت ميوه توت فرنگي ( Fragaria x ananassa Duch.) رقم كويين اليزا
 مقايسه رابطه طول وزن و فاكتور وضعيت در جمعيت هاي ماهي تيزه كولي Basilewsky, 1855 Hemiculter leucisculus در سد گلستان و وشمگير
 بررسي نقش مديريت دانش در توسعه كارآفريني سازماني در بخش كشاورزي
 بررسي و شناسايي عوامل كليدي موفقيت نظام مديريت دانش در بخش كشاورزي
 بررسي نقش زراعت در امنيت غذايي و استفاده از منابع طبيعي در كشورهاي جهان رويكرد بين الملل
 آرتمياي درياچه اروميه ، ثروت فراموش شده
 آب و مديريت آن

 اثر تلقيح باكتري رايزوبيوم لگومينوزاروم در مقايسه با كود نيتروژن و آلي بر اجزاء عملكرد لوبيا چيتي در شرايط ديم استان گلستان
 اثر كود زيستي ورمي كمپوست و تراكم بوته بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك سويا در كشت دوم در خرم آباد
 اثر كود زيستي ورمي كمپوست و تراكم بوته بر برخي صفات فنولوژيكي عملكرد سويا رقم m9 در خرم اباد
 بررسي ضريب تغييرات دبي دو نوع قطره چكان خارجي در سطوح مختلف فشار
 بررسي عملكرد قطره چكان نتافيم و يورودريپ در شوري هاي مختلف آب آبياري
 بررسي تاثير اسيدشويي در گرفتگي دو نوع قطره چكان خود تنظيم كننده فشار در فشارهاي متفاوت
 اثر ماده آلي بر برخي خصوصيات شيميايي خاك رسي
 ارزيابي صفات مرتبط با دانه در ارقام دوپرو شش پر جو لخت تحت شرايط مختلف آبي
 بررسي اثرات دور آبياري و مصرف كود اوره بر صفات كيفي ارزن رقم پيشاهنگ
 تاثير دور ابياري و كاربرد سطوح مختلف كود اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارزن در شرايط آب و هوايي اراك
 كاهش مصرف و مصرف بهينه آب راهكاري جهت رسيدن به پايداري در كشاورزي
 ورود سموم از طريق زهكشي مزارع به آبهاي سطحي
 پيش بيني شوري خاك در سامانه هاي زهكشي زيستي در مناطق نيمه خشك با استفاده از مدل هاي SAHYSMOD و شبكه عصبي مصنوعي
 تنش همزمان شوري و خشكي در گياه چمن
 خصوصيات فيزيومورفولوژيك چمن تحت تنش همزمان (شوري و خشكي)
 بررسي اثر مقدار آب و پليمر سوپر جاذب روي سبز شدن و محتواي نسبي آب چمن
 بررسي عوامل مديريتي _ اقتصادي موثر بر پذيرش مبارزه تلفيقي عليه آفات پسته رفسنجان
 تاثير عوامل مديريتي بر كنترل آفات مزارع سيب زميني منطقه جيرفت
 مطالعه تغييرات كيفيت شيميايي فيله شاه ميگوي درازآب شيرين Astacus leptodactylus درطول نگهداري در دماي انجماد (18- درجه سانتي گراد)
 مقايسه سه روش تعيين ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي طي يك دوره چرايي در مراتع حوزه آبخيز بيد خيزي
 بررسي تاثير بارندگي ساليانه بر توليد و مصرف علوفه گونه Agropyron desertorum در مراتع حوزه آبخيز بيد خيزي بردسير
 بررسي تاثير سطوح مختلف كودهاي شيميايي NPK كود دامي و تلفيقي بر اجزاء عملكرد گياه دارويي زيره سبز (Cuminum Cyminum)
 بررسي تغييرات هدايت الكتريكي خاك و تاثير آن بر حاصلخيزي خاك در سه رويشگاه مرتعي (مراتع بلده نور)
 بررسي تاثيرات ميسان مصرف آب و الگوي كاشت بربرخي از خصوصيات زراعي گياه ذرت در شرايط آب و هوايي استان خوزستان
 بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام متفاوت پياز در شرايط اقليمي بهبهان و كهگلويه
 خاك ورزي حفاظتي و مديريت پايدار خاك
 كشاورزي دقيق و فناوري اطلاعات
 بام سبز با رويكرد توسعه پايدار شهري
 برسي اثر مكملهاي غذايي پروبيوتيك، سين بيوتيك و فيتو بيوتيك بر عملكرد رشد و صفات مزبوط به لاشه ي جوجه هاي گوشتي در شزايط استرس گزمايي
 ارزيابي سير مصرف انرژي و كارايي اقتصادي توليد چغندرقند در شهرستان كوهدشت
 بررسي كارايي فني كشاورزان با استفاده از مدل نا پارامتريك تصادفي فراگير داده ها مطالعه موردي: شهرستان خرم آباد (لرستان)
 اثر مكانيزاسيون بر كارايي كشاورزان با استفاده از شاخصهاي تكنولوژيكي: مطالعه موردي استان لرستان
 بررسي ارتباط ميان انرژي نهاده هاي مصرفي و عملكرد محصول گندم ديم در شهرستان خرم آباد با استفاده از مدلStoNED
 بررسي روشهاي حذف فنل از فاضلاب توسط ميكرو اركانيسم
 ارزيابي كارايي افت كش گياهان پاليزين نسبت به حشره كش شيميايي موسپيلان در كاهش تخم و پوره ي آفت پسيل معمولي پسته
 اختلال در فعاليت هاي فيزيولوژي آفات با استفاده از مشتقات استخراج شده از گياهان دارويي
 كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در ارزيابي كيفي تناسب اراضي
 توليد پلي هيدروكسي بوتيرات PHB توسط باكتري Alcaligenes eutrophus با سوبستراي خرما به روش تبگوچي
 بررسي محيط كشت فراوري شده خرماي بازيافتي براي توليد پلي هيدروكسي آلكانوات با استفاده از باكتري آلكاليجنس اتروفوس
 تأتير بسترهاي آلي بر شاخص هاي رشد در مينا چمني (Bellis perennis L.)
 بررسي اثرات كمي و كيفي تركيب كود دامي و كود ازت معدني بر روي عملكرد خيبر
 بررسي بيماريزايي قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. بر لارو و حشره كامل سوسك شيره خوار خرما Carpophilus hemipterus Linnaeus
 استخراج DNA از گياه استبرق با روش Doyl & Doyl
 اولين گزارش از گونه Chauliodus sloani از اعماق مزوپلاژيك آبهاي ايراني درياي عمان
 بررسي تاثير شدت و زمان برگزدايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا در شرايط گرگان
 بررسي تاثير شدت و زمان برگزايي بر عملكرد كمي و كيفي سويا در شرايط گرگان
 مروري بر نانوكامپوزيت در بسته بندي مواد غذايي
 صوت
 نقش محصولات ارگانيك در سلامتي انسان
 جايگزين هاي چربي در سس مايونز
 استفاده از فرآورده هاي گياهان دارويي در ارتقاءكيفيت و امنيت مواد غذايي
 مقايسه تركيبات شيميايي دانه گلرنگ و آفتابگزدان در تغذيه نشخواركنندگان
 تاثير رطوبت و فشردگي خاك بر خصوصيات مورفولوژيك و اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي Vigna unguiculata L در شرايط گلخانه اي
 نقش مطالعات ژئومورفولوژي در تغييرپذيري خصوصيات خاكها
 اثر استفاده از سطوح مختلف پروبيوآنزيم در جيره بر بازماندگي پست لاروميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei
 بررسي تاثير استفاده از مكمل پروبيوآنزيم بر شاخص هاي رشد در پست لاروميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei)
 امكان سنجي استقرار سيستم عنوان ZQC در صنايع چوب با هدف ارتقاء پايدار كيفيت
 بررسي درصد زنده ماني توده هاي سلولي كبوده Populus alba در شرايط فراسرد Cryopreservation
 آلودگي منابع آب و برنامه ريزي و توسعه پايدار شهري
 مطالعه تغييرات توليد و مصرف علوفه گونه Stipa barbata در مراتع استپي دهنو_بردسير استان كرمان
 بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي دامداران و ميزان مشاركت آنها در طرحهاي مرتع داري مطالعه موردي: بخش كياسر شهرستان ساري
 ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي گندم نان و دوروم از نظر جذب و تجمع كادميم در مرحله گياهچه
 Associated fungi with the Fresh and Market roots of drug Uraria picta DC. under storage of different incubation days and relative humidities
 بررسي اثر تبديل اراضي مرتعي به اراضي زراعي و باغي بر مواد آلي، ازت كل، فسفر قابلجذب و پتاسيم قابل جذب خاك مطالعه موردي: مراتع منطقه چاه افضل استان يزد
 تاثير سطوح مختلف سوپر جاذب و پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ماش Vigna radiata L در شهرستان بوير احمد
 تاثيرسطوح مختلف كودبيولوژيكي فسفونيتروكاراوتراكمهاي مختلف برعملكردواجزاي عملكردگياه باقلا Vicia faba L درشهرستان بويراحمد
 مطالعه پايداري زيست محيطي توليد گندم براساس هدررفت نيتروژن درمنطقه مشهدبااستفاده ازشبيه سازي كامپيوتري
 بررسي روند تغييرات زماني و مكاني بارش در ايستگاه هاي منتخب حوضه درياچه اروميه با استفاده سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
 تاثير ظرف كشت بر روي توليد پروتئين FSH گاوي نوتركيب در مخمر پيكيا پاستوريس
 تعيين ضريب انتشار حرارت چند رقم شلتوك با استفاده از روش ديكرسون
 مقايسه و بررسي زمان خشك شدن و درصد شكستگي دو رقم شلتوك طارم و جلودار در دو حالت خشك كردن مستمر و خشك كردن همراه با استراحت دهي
 زيست پالايي عنصرنيكل بااستفاده ازبرخي گونه هاي سوزني برگ و پهن برگ موجوددرفضاي سبزشهراصفهان
 ارزيابي داده هاي ماهواره TRMMدر برآورد مقادير بارش مطالعه موردي:استان خراسان رضوي
 بررسي اثر كودهاي بيولوژيك و دامي برروي بازده و عملكرد اسانس مرزنجوش بستاني (Origanum majorana)
 نقش كنترل بيولوژيك عوامل بيمارگرخاكزاددرجهت توسعه كشاورزي پايدار
 بررسي تاثير تنش خشكي پلي اتيلن گليكول PEG6000 بر صفات مورفولوژيك بذر مركبات پايه منطقه جيرفت
 اثر تنش خشكي پلي اتيلن گليكول 6000PEG بر ميزان پرولين بذر مركبات پايه درمنطقه جنوب كرمان
 بررسي اثر تنش خشكي پلي اتيلن گليكول بر ميزان قند محلول در بذر مركبات پايه
 بررسي تاثير نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم و تنش شوري بر موسيلاژ گياه اسفرزه
 مطالعه اثرات الكل اتانول بر طول عمر گل شاخه بريده ميخك
 ارزيابي نرم افزارSoil Waterدر برآورد منحني رطوبتي خاك
 نقش آموزشهاي ترويجي بر پذيرش آبياري تحت فشار در شهرستان بيجار
 تحليل عاملي نيازهاي آموزشي سيب زميني كاران شهرستان قروه
 تأثير كاربرد خارجي آبسزيك اسيد بر برخي خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي هلوي رقم آلبرتا تحت تنش خشكي
 تاثيراكسين برشاخص ريشه زايي درقلمه هاي فيكوس بنجامين Ficus benjamina L. درشركت بهره برداري نفت و گازگچساران
 بررسي تأثير كود بيولوژيك نيتروكسين بر رشد گياه برنج شهرستان درگز
 بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي شيراج كرمانشاه
 اندازهگيري كارايي اقتصادي مزارع پرورش ماهي قزل آلا مطالعه موردي شهرستان ميانه
 اندازهگيري كارايي فني و اقتصادي مزارع پرورش ماهي قزل آلا مطالعه موردي شهرستان ميانه
 بررسي مزيت نسبي و شاخصهاي حمايتي محصولات سويا و كلزا استان مازندران مطالعه موردي: شهرستان قائمشهر
 بررسي اثر جوانه زني بر مقدار پروتئين و چربي عدس قرمز
 بررسي خشك كردن پاششي عصاره ميوه جات: اثر كمك خشك كن ها بر خواص فيزيكي و شيميايي پودر حاصل
 ارزيابي دگرمسموميتي عصاره آبيSilybum marianum و Cirsium arvense
 آناليز كمي برخي از متابوليت هاي اوليه و ثانويه فنل كل در گياهان داروييUrtica dioica و Glycyrrhiza glabra
 تداخل شيمياييProsopis farcta و Alhaji camelorum بر برخي از جوانه زني،فيزيولوژيكي و بيوشيميايي شاهي
 تعيين و بررسي كارايي فني گاوداري هاي شيري نيمه صنعتي در شهرستان ميانه
 ارزيابي اثرات سطوح مختلف كودي نيتروژن ، فسفر، پتاسيم برعملكردواجزاي عملكرد دانه برروي سه رقم مختلف گندم نان
 اثر دور كنندگياسانسنعناع فلفلي، رزماري و گشنيز روي شپشه آردTribolium confusum du val Coleoptera: Tenebrionidae
 مطالعه خصوصيات مرفومتريك زنبور پارازيتوييدLipolexis gracilis
 مطالعه مرئستيك زنبورهاي گروه گونه Lipolexis gracilis
 تنوع زيستي در جنگل هاي حرا
 اثرمحيط كشت و تنظيم كننده هاي رشدبرپرآوري وريشه زايي پايه نيمه پاكوتاه گيلاس MA×MA60
 Chloroplast genome, new tool in plant biotechnology;Gossypium spp. as a model crop
 بررسي تغييرات زئوپلانكتون هاي حوزه جنوبي درياي خزر با ورود گونه غير بومي شانه دارMnemiopsis leidyiبمنظور توسعه پايدار آبزيان
 واكنش عملكردماده خشك، پروتئين وبقاياي نيترات غده سيب زميني به كودهاي سبزونيتروژن
 نانوتكنولوژي و نانو بيوتكنولوژي در صنايع غذايي
 كاربرد نايسين و ديگر باكتريوسين ها در فراورده هاي لبني
 بررسي ومقايسه خواص شيميايي وحسي ماست بدون چربي با جايگزيني قطعات سبزيجات كنگروريواس
 توليد ماست بدون چربي باجايگزيني قطعات كنگروريواس به روش صنعتي و بررسي خواص ميكروبي وحسي آنها
 توليد ماست بدون چربي باجايگزيني قطعات بلوط وگردوبه روش صنعتي و بررسي خواص ميكروبي و حسي آنها
 توليد ماست بدون چربي باجايگزيني رب انارومارمالادتوت فرنگي به روش صنعتي و بررسي خواص شيميايي و حسي آنها
 راهبردهاي تدريس اثربخش كارآفريني در دورههاي آموزش كارآفريني دانشگاهها
 مديريت سيلاب وكاربري اراضي، كاربرد پهنه بندي سيلاب با استفاده از GIS ومدل هاي رياضي مطالعه موردي رودخانه گاوي، استان ايلام
 بررسي نتايج آناليز حساسيت شبكه هاي عصبي مصنوعي براي تعيين درجه حساسيت فاكتورهاي موثر بر ظرفيت تبادل كاتيوني خاك
 گذار از مديريت خطر جهت دستيابي به توسعه اي پايدار
 an interdisciplinary model for behavior analysis and intervention in agricultural extension and rural development
 بررسي پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب رودخانه سبزكوه بختياري در 3 ايستگاه ورودي،خروجي و 100 متر بعد از سايت پرورش ماهي جغدان
 بررسي تاثير كود آهن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه كلزا
 بررسي تاثير نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه كلزا
 بيوسنتز در حشرات
 نقش تركيبات آروماتيك دربيوسنتز حشرات
 Biogas production from waste
 تاثيرسطوح مختلف دانه زيره سبزپودرشده بربرخي فراسنجه هاي خوني بلدرچين ژاپني
 اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه زيره سبز بر عملكرد بلدرچين ژاپني
 ارزيابي روش هاي زمين آماري براي پهنه بنذي مكاني ميانگين بارش سالانه در استان خوزستان
 شناسايي گونه ها و تعيين بستر و تغذيه مناسب كرمهاي پرتار Nereidae در منطقه كشندي شهرستان بندرعباس
 بررسي وزن خشك و تراكم علفهاي هرز ذرت در كاربرد علفكشهاي جديد و رايج با متدهاي كنترلي مناسب
 بررسي رفتارميوزي وعددكروموزومي 3جمعيت گونه a.carmanicus ازبخش microphysa جنس astragalus درايران
 بررسي توليذ مثل ماهي مخرج لوله اي Rhodeus amarus در رودخانه سياهرود
 بررسي برخي خصوصيات زيستي ماهي مخرج لوله اي Rhodeus amarus دررودخانه سفيدرود
 بررسي توليذ مثل ماهي مخرج لوله اي Rhodeus amarus در تالاب انزلي
 سيستم بينايي ماشين براي تشخيص پارامترهاي فيزيكي اورينگ
 تشخيص عيوب واستخراج ويژگيهاي فنرمارپيچي با استفاده ازماشين بينايي
 طراحي و مدلسازي سامانه پايش پين برشي ساقه گاوآهن
 بررسي تاثير نانوذرات كيتوزان بر كنترل پراكسيداسيون ليپيدهاي غشا در گل شاخه بريده ژربرا
 استفاده ازپوست درختان و سايرضايعات براي ساخت فراورده مركب چوب پلاستيك، راهكاري مناسب جهت حفظ منابع طبيعي
 بررسي اثرپيش تيماربخارآب داغ برخواص مكانيكي موادمركب آردپوست پلي پروپيلن
 بررسي برخي خصوصيات اكولوژيك استبرق Calotropis procera L. در مراتع جنوب استان كرمان
 بررسي رابطه برخي خصوصيات خاك با پراكنش گونه هاي گياهي مطالعه موردي منطقه تخت ايران خراسان شمالي
 فرسايش پذيري و رسوبدهي سازندهاي سخت در حوزه آبخيز قره كهريز اراك
 بررسي تأثير متغيرهاي اقليمي دما و بارشبر پديده خشكيدگي بلوط در استان خوزستان
 مطالعه اثرات تاريخ كاشت و تراكم بوته بر روي عملكرد، اجزاي عملكرد وبرخي خصوصيات كمي و كيفي طالبي سمسوري
 بررسي تاثيرخراش دهي مكانيكي واسيدجيبرليك برخواب بذورخارزن باباOnopordon acanthium
 گياهان هرزمهاجم چالشي فراموش شده
 بررسي تركيب وتنوع گونه اي علفهاي هرزپاركهاي جنگلي كلانشهر تهران نمونه موردي: پارك جنگلي چيتگر
 بررسي تأثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده خانگي بر تجمع فلزات سنگين و خصوصيات خاك
 بررسي اثرات گلاب گشنيز بر ماندگاري و طول عمر گل شاخه بريده ميخك
 بررسي برآورد مشخصه هاي ساختاري جنگل با استفاده از داده هاي طيفي و تلفيق آن با داده هاي كمكي مقاله مروري
 ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي الياف ارقام پنبه باربادنس و تهيه لاينهاي سلكسيوني آنها در شرايط جيرفت
 نقش پلي آمين ها روي ويژگي هاي زايشي و مقاومت به تنش در درختان پسته (Pistacia vera)
 اهميت و نقش عناصرريزمغذي درگياهان
 بررسي جنبه هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي اميد بخش متحمل به خشكي نخود . Cicer arietinum L در شرايط آبياري تكميلي
 بررسي اثر يكنواختي ساخت گسيلنده بر روي حداكثر طول مجاز لوله تيپ
 اكوتوريسم و جاذبه هاي گردشگري شهر ربط و نقش آن در اقتصاد منطقه
 مقايسه تراكم سه گونه بلوط مازودار، وي ول و برودارجنگلهاي زاگرس شمالي درچهارجهت جغرافيايي مطالعه موردي: شهرستان سردشت ـ ليلانه
 نقش اكوتوريسم در جذب گردشگران و توسعه اقتصادي شهرستان مهاباد
 تأثير تبذيل مرتع به كاربري هاي اراضي كشاورزي برتخريب خاك در شهرستان چرام
 طراحي، ساخت و ارزيابي ضربه گيرجلو تراكتور MF399 با تاكيد بر هزينه و ايمني
 تأثير سوپرجاذب بر ميزان عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي 640 درشهرستان خرم آباد
 اثرتاريخ كاشت و تراكم بوته برعملكردواجزاي عملكردگياه دارويي شويد(Anethum graveolens L.) درشهرستان مريوان
 اثر تنش شوري بر جوانهزني گياه دارويي شاه پسند L. Verbena officinalis
 تبار شناسي و مقايسه تنوع ژنتيكي ماهي خياطه براساس ژن سيتوكروم ب در رودخانه زالكي استان گيلان
 تبار شناسي و مقايسه تنوع ژنتيكي ماهي خياطه براساس ژن سيتوكروم ب در رودخانه صفارود استان مازندران
 تبار شناسي و مقايسه تنوع ژنتيكي ماهي خياطه براساس ژن سيتوكروم ب در رودخانه كليسيان استان مازندران
 تبار شناسي و مقايسه تنوع ژنتيكي ماهي خياطه براساس ژن سيتوكروم ب در رودخانه ولمرود استان مازندران
 استفاده از روش GGEbiplot براي تعيين پايداري عملكرد گندم دوروم
 شناسايي گندم دوروم سازگار با مناطق معتدل ايران
 مطالعه تاثيركودفسفروتراكمهاي مختلف كاشت برعملكردوصفات مورفولوژيكي موسيرAllium altissimum Regel
 ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك و عملكرد روغن گياه دارويي كدو تخم پوست كاغذي (Cucurbita pepo L. ) تحت تأثير بسترهاي مختلف آلي و سطوح متفاوت كود فسفر
 اثر كود زيستي بارور 2 بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت – ns640 در ضرايط تنش خشكي در دزفول
 بازدارندگي نانوذرات مس در برابر باكتري بيماريزاي Vibrio harveyi استخراجي از ميگوي سفيد غربي Litopenaeus vannamei در شرايط آزمايشگاهي
 تاثير نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت (Zea maysL.) در شرايط رقابت با علف هاي هرز
 بررسي ميزان صيد ضمني حاصل از تورهاي ترال يال اسبي و تركيب گونه اي آن در آبهاي بوشهرخليج فارس
 پارامترهاي جدول زندگي شب پره ي مينوزTuta absoluta Meyrick Lep.,Gelechiidae روي گوجه فرنگي رقم سوپراوربانا در شرايط آزمايشگاهي
 اثر سديم نيتروپروسايد و هورمون روي باززايي گياهچه هاي درون شيشه اي سيبMM111
 بررسي تأثير تراكم بوته بر خصوصيات مرفولوژيكي و عملكرد ژنوتيپ هاي متوسط رس سويا
 تأثير تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ژنوتيپ هاي متوسط رس سويا در شرايط آب وهوايي شمال خوزستان دزفول
 مروري بر تاثير ساليسيليك اسيد بر برخي صفات مورفولوژيك، فيزيولوژيك و فعاليت آنزيم-هاي آنتي اكسيدانت گياهان دارويي تحت شرايط شور
 تاثيرتغييرات سطح آب زيرزميني وشوري آن برقابليت اراضي دردشت آذرشهر بااستفاده ازروش محدوديت و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
 بررسي اثر برخي شاخص هاي مديريت پرورش بر توليد فيل ماهي در مزارع شمال ايران
 استفاده از روش SWOT و ماتريس هرميتي در ارزيابي مقايسه اي سيستمهاي سنتي و مدرن در مزارع پرورش ماهيان خاوياري كشور
 تاثيركابرد كود زيستي ازته بربرخي صفات رويشي و جذب عناصردرگياه هميشه بهار Calendula officinalis
 اولويت بندي مكاني پخش سيلاب دشت سرآسياب بادرود بااستفاده ازسيستم پشتيبان تصميم گيري DSS
 تعيين پتانسيل مكان هاي ذخيره نزولات آسماني با استفاده از GIS و AHP مطالعه موردي حوضه آبخيز ميهه
 بررسي نقش مصرف بهينه كود بردرصد رطوبت و عملكرد اقتصادي سيردراستان مازندران
 بررسي نقش تغذيه متعادل برغلظت عناصردربرگ سيردراستان مازندران
 اولويت بندي كمبود ها و چالش هاي پيش روي توسعه روستا هاي جنگلي زاگرس و ارائه راهكار هاي مناسب جهت كاهش اثرات منفي اين كمبود ها بر عرصه هاي جنگلي منطقه
 بررسي نقش خاك در ترسيب كربن اتمسفري و عوامل مؤثر بر آن
 بررسي اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي ريزوم زنجبيل در مسموميت كبدي ناشي از استامينوفن در موش آزمايشگاهي
 تاثيرارگوسان پرتوتابي شده بربرخي تركيبات بيولوژيك پوست ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss
 ارزيابي اثرات آلودگي برمحتواي ژنتيكي آبزيان
 تاثير تراكم گياهي بر صفات مرفولوژيكي ارقام سويا در كشت دوم
 بررسي ميزان آلودگي سرمي گله هاي گوسفندبخش كجورشهرستان نوشهر به بيماري بروسلوز
 بررسي اثر سياست پولي بر قيمت محصولات كشاورزي مطالعه موردي: زعفران كاربرد الگويARDL
 پيشبيني قيمت خرده فروشي زعفران استان خراسان رضوي
 ارزيابي ژنوتيپ هاي زود رس و دير رس ماش بر عملكرد و اجزاي عملكرد در منطقه شمال خوزستان
 تاثير سطح سايه انداز بر برآورد آب مورد نياز درختان انار با تاكيد بر سيستم هاي آبياري موضعي
 بررسي تاثير دگرآسيبي يونجه و تلخه بر رشد و جوانه زني نخود Cicer arietinum L
 تاثير خشكسالي بر بازده محصول گندم در منطقه ي جوانرود
 كنه Tetranycopsis horridus:مروري بر بيولوژي و اكولوژي آن
 اهميت و كاربرد تكنولوژي مدرن هاپلوئيدي در اصلاح گياهان دارويي
 بررسي پديده قهوه اي شدن در كشت بافت گياهي و اثر آنتي اكسيدان ها بر آن
 اتنوفارماكولوژي و فعاليت آنتي اكسيداني گياه Stachys byzantina C. Koch دردومرحله مختلف ازرشددررويشگاه طبيعي استان گلستان
 اثر سطوح مختلف سديم كلريد بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي كاهو
 اولين گزارش ازمعرفي انگل Ergosilus sp. درماهي Shizothorax zarudnyi درياچه هامون سيستان
 اولين گزارش ازمعرفي انگل Argulus sp درماهي Shizothorax zarudnyi درياچه هامون سيستان
 ارزيابي عملكرد، اجزاي عملكرد پانزده ژنوتيپ سويا در شرايط آب و هوائي شمال خوزستان
 بررسي عملكرد وخصوصيات مورفولوژيكي ارقام مختلف سويا در شرايط آب وهوايي شمال خوزستان دزفول
 بحران آب در ايران
 تعامل بلندمدت تجارت خارجي و بهرهوري عوامل توليد در بخش كشاورزي ايران
 بررسي تأثيرات تنظيم كنندههاي رشد گياهي بر ايجاد اسفرول ، پريموردياي برگ،ريشه و دانهال در فالائنوپسيس آمابيليس بلوم اركيداسه
 پيشبيني اقليمي پارامترهاي هواشناسي شهر بوشهر با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ديناميك
 اثر سرعت موتور و دنده بر توان مالبندي وظرفيت مزرعه اي تراكتورمسي فرگوسن 285 درعمليات خاك ورزي
 مقايسه خراشدهي با اسيد، چينه سرمايي و حذف كامل درونبر بر جوانهزني بذر سه رقم زيتون
 بررسي فرسايش پذيري سازندهاي زمين شناسي و پهنه بندي مناطق حساس به فرسايش درزيرحوزه شمال درياچه اروميه
 بررسي تاثيرات سدهاي اصلاحي بر كاهش دبي پيك سيلاب درحوزه آبخيز آبش احمد
 ارزيابي عملكرد عمليات آبخيزداري بر بهبود كيفيت خاك سطحي در اراضي مارني
 تاثير تراكم كاشت و دور آبياري بر عملكرد و اجزا عملكرد سرخارگل Echinacea purpurea در دو تيمار وزن تر و خشك اندام هاي هختلف
 تاثير تراكم كاشت و دور آبياري بر عملكرد و اجزا عملكرد سرخارگل Echinacea purpurea در تيمارهاي مختلف اندام هاي رويشي و زايشي
 اثر متقابل شوري و اسيدآسكوربيك بر برخي از ويژگيهاي بيوشيميايي مرزه خوزستاني Satureja khuzestanica Jamzad
 مقايسه ي ژنهاي موجوددرچرخه هايJAK-STAT و PI3K-AKT بين گاووخوك درغده پستاني
 بررسي تنوع مورفولوژيكي ميوه در 42 توده فلفل Capsicum spp
 ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي از خصوصيات مورفولوژيكي بخش هوايي 42 ژنوتيپ فلفل ( Capsicum spp).
 ارزيابي عيوب پمپ هيدروليك تراكتور MF933 در دو سطح سرعت دوراني 350و700 دور در دقيقه با خوردگي 25و50 درصد
 اثرات قطر پلت دوره آغازين بر عملكرد و رفتار تغذيهاي در جوجه هاي گوشتي
 بررسي اثرات سطوح مختلف كودهاي سولفات مس بر بيوماس و صفات رويشي در لوبيا چيتيPhaseolus Vulgaris شهرستان بويراحمد
 بررسي اثرات سطوح مختلف كودهاي سولفات منگنز بر عملكرد و اجزاي عملكردلوبيا چيتيPhaseolus Vulgaris شهرستان بويراحمد
 اثر تيمار هاي غير شيميايي روي سال آوري درختان پسته Pistacia vera L
 Improvement of drying process of agricultural grains using inert particles Case study: corn grains
 بررسي و تهيه نقشه بيابان زايي بر اساس مدلIMDPA با تأكيد بر معيار آب (مطالعه موردي:فارياب- استان كرمان)
 معرفي بانك ژن بذورگياهان مرتعي استان كرمان
 ارزيابي اثرات آرايش كاشت و مديريت علف هاي هرز بر عملكرد زيست توده و ميزان رطوبت خاك در عمق هاي مختلف در نخود ديم
 ارزيابي اثرات آرايش كاشت و مديريت علف هاي هرز بر عملكرد دانه, وزن خشك علف هاي هرز و برخي خصوصيات مورفولوژيك نخود در شرايط ديم
 ارزيابي اثرات آرايش كاشت ومديريت علف هاي هرز بر خصوصيات ريخت شناسي و نفوذنور در كنوپي نخود در شرايط ديم
 بررسي شرايط رويشگاهي گونه لرگ در جنگل هاي زاگرس
 عوامل موثر بر انسداد قطره چكان ها
 روشهاي اندازه گيري رطوبت و كاربرد آنها در مهندسي آب
 تعيين مناطق حساس به زمينل غزش از نظر سازند زمينشناسي در امر حفاظت آب و خاك درمنطقه دوراهان، استان چهارمحال وبختياري
 تخمين و تحليل تابع توليد كلزا با تاثير نهاده هاي آب ، زمين، بذر، نيروي كار،كود، سم و ماشين آلات (مطالعه موردي شهرستان سلسله)
 بررسي بيوسيستماتيكي و سازش هاي ساختار تشريحي پنج گونه Salsola در استان اصفهان
 بررسي خواص كيفي آرد تافتون و لواش استان لرستان
 معرفي فون خانواده سوسكهاي بذرCol.: Bruchidae روي برخي ازلگومهاي مرتعي دراستان لرستان
 بررسي دانش بومي عشاير شهرستان قلعه گنج در درمان امراض و بيماريهاي حيوانات اهلي
 تأثير جاذب سموم قارچي و ويتامين c بر روي سيستم ايمني جوجههاي گوشتي
 تأثير جاذب سموم قارچي و ويتامين c بر عملكرد جوجههاي گوشتي
 بررسي مصرف انرژي و انتشار آلايندههاي هوا در كارخانههاي شاليكوبي مطالعه موردي شهرستان رشت
 بررسي درصد شكستگي و تركخوردگي برنج در كارخانههاي شاليكوبي مطالعه موردي شهرستان رشت
 ارزيابي شايستگي منابع آب با كمك GIS در حوزه آبخيز باقران بيرجند
 ارزيابي عوامل محدودكننده شايستگي مراتع با كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي
 برآوردتبخيروتعرق بااستفاده ازسنجش ازدورومقايسه نتايج آن با روش تجربي پنمن ـ مانتيث ـ فائو درباغات مركبات شمال خوزستان
 عكس العمل عملكرد دانه و صفات مورفولوژيك ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 580 به كاربرد محلول پاشي آهن و روي تحت شرايط تنش خشكي
 اثرتنش خشكي محلول پاشي آهن وروي برخصوصيات اگروفيزيولوژيك ذرت رقم سينگل كراس 580
 ارزيابي مدلهاي مبتني بركريجينگ جهاني زمين آماردربرآورد توزيع مكاني بارش براي رازيانه Foeniculumvulgare mill دراستانهاي خراسان شمالي رضوي و جنوبي
 تاثير پليمر سوپر جاذب آكوسورب بر عملكرد و صفات رشدي گوجه فرنگي مطالعه موردي شهرستان اهرم استان بوشهر
 ارزيابي دقت روابط تخمين بيشينه عمق آبشستگي پايه پل در شرايط جريان ماندگار
 ارزيابي دقت روابط تخمين توسعه زماني عمق آبشستگي پايه پل در شرايط جريان ماندگار
 واكنش لاينهاي S2 چغندرقند به بيماري ريزومانيا در مزرعه با آلودگي طبيعي
 Investigating the Effect of Azotobacter and Bio-phosphate fertilizers on Yield and Yield Components of Phaseolous Vulgaris
 تاثير سطوح مختلف بر و تلقيح بذر با باكتري ريزوبيوم بر عملكرد گندم چمران Triticum aestivum در منطقه نورآباد
 تاثير سطوح مختلف سولفات روي و تلقيح بذر با باكتري ريزوبيوم بر عملكرد گندم چمرانTriticum aestivum در منطقه نورآباد
 بررسي تغييرات ويژگيهاي پوشش گياهي از سمت پارك ملي بوجاق به سمت خط ساحلي خزر
 بررسي و طبقه بندي عناصر گياهي پارك ملي بوجاق (حاشيه درياي خزر)
 برنامهريزي مسير حركت براي ماشينآلات كشاورزي مزرعهاي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 بررسي تأثير جايگزيني ساكارز توسط مخلوط شيرين كننده هاي سوكرالوز وايزومالت بر خواص حسي بيسكويت
 بررسي اثر تغيير اقليم بر مراحل فنولوژي گندم در همدان
 بررسي تاثير اسيد هيوميك بر عملكرد و صفات كيفي چغندرقند
 واكنش چغندرقند به محلول پاشي عناصر ريزمغذي
 تأثير خصوصيات فيزيكوشيميايي در پنيرآنالوگ با جايگزيني نسبي نمك كلريد سديم با كلريد پتاسيم
 بررسي خصوصيات ميكروبي در پنيرآنالوگ با جايگزيني نسبي نمك كلريد سديم با كلريد پتاسيم
 مروري بر خواص عملكردي و كاربردي چاي سبز در صنايع غذايي
 مروري بر فرايند اهميك در پايدار ساختن آبميوه ها
 تأثير سولفات آهن و محلول پاشي كود فولوات آهن در ميزان ماندگاري گل شاخه بريده ليليوم در شرايط خاك آهكي
 بررسي اثر سطوح مختلف كود نيتروژن و تنش خشكي بر رقابت علف هاي هرزذرت
 بررسي كاربردهاي كودهاي بيولوژيك و ورمي كمپوست برعملكرد گياه ريحان بنفش
 بررسي كاربرد كودسولفات پتاسيم، سولفات آمونيوم وكود حيواني برعملكرد خرما
 اثر دبي قطرهچكان بر مقاومت به گرفتگي فيزيكي نوارهاي آبياري قطرهاي
 اثر مدت زمان شستشوبر گرفتگي قطره چكانها در شرايط استفاده ازفاضلاب تصفيه شده شهر سنندج
 بررسي اثرتنش خشكي بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي كلزا در مرحله رشد رويشي
 ارزيابي روشهاي محاسبه تبخير و تعرق مرجع درمقايسه با روش استاندارد FAO 56
 اثر اصلاح گرمايي بر خواص مكانيكي مواد مركب آرد چوب صنوبر- پلي پروپيلن
 مطالعه خصوصيات اكولوژيكي گياه جوجوبا و بررسي كشت آن در استان گلستان
 مقايسه توسعه زماني عمق آبشستگي اطراف پايه پل بين جريان ماندگار و غير ماندگاربا استفاده از داده هاي آزمايشگاهي
 ارزيابي دقت روابط عمق بيشينه آبشستگي پايه پل در شرايط جريان غيرماندگارتوسط دادههاي آزمايشگاهي
 بررسي شاخص هاي كيفي گوجه فرنگي خشك شده با استفاده از محلول ميكس اسمزي نمك و شكر
 بررسي ويژگي هاي كيفي گوجه فرنگي سرخ شده با استفاده از پيش تيمار اسمزي
 بررسي ويژگي هاي گوجه فرنگي سرخ و خشك شده اسمزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي پايه شعاعي
 بررسي ويژگي هاي گوجه فرنگي سرخ و خشك شده اسمزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون
 بهينه سازي خشك كردن اسمزي ژل آلوئه ورا به روش سانتريفوژ باارزيابي حسي وروش سطح پاسخ
 مطالعه اثرات گلاب گسنه بر ماندگاري و طول عمر گل شاخه بريده داوودي
 توسعه پايدار كشاورزي و توسعه روستايي
 استفاده از شاخص كيفيت آب زيرزميني GWQI در ارزيابي كيفي آبخوانها،مطالعه موردي: دشت جيرفت، استان كرمان
 بررسي اثرسطوح مختلف كودنانوكلات روي و اسيدهيوميك بررشدواندام هوايي گياه دارويي مرزه
 بررسي چندشكلي ژن FABP4 درگاوهاي سيستاني ودشتياري بااستفاده ازتكنيك PCR- RFLP
 اثرات دي اكسيد تيتانيوم و ويتامين E بر برخي پارامترهاي كيفيت تخم در بلدرچين هاي تخمگذار
 اثرحلال وروش استخراج برفعاليت آنتي اكسيداني نعناگربه اي Nepeta cataria L جمع آوري شده ازرويشگاه هاي طبيعي استان گلستان و مازندران
 بررسي رابطه بين بيمه محصولات و رشد بخش كشاورزي
 روند توسعه و وضعيت آبياري تحت فشار در شهرستان تايباد
 موانع استفاده ازآبهاي نامتعارف (فاضلاب شهري) در كشاورزي و ارائه راهكار براي رفع آن
 بررسي اثرات دي اكسيد تيتانيوم و قارچ ميكوريزا بر ميزان كادميوم جذب شده توسط گندم
 بررسي اثرات دي اكسيد تيتانيوم و قارچ ميكوريزا بر برخي از صفات بيوشيميايي گندم در حضور كادميوم
 شناسايي ژنهاي بيان شده گياه هالوفيت Aeluropus littoralis تحت تنش NaCl
 اثر غلظتهاي تحت كشنده سم ايپروديون+كاربندازيم بر برخي فاكتورهاي بيوشيميايي خون ماهي كپور معمولي Cyprinus carpio
 بررسي اثرات تخريبي بافت آبشش ماهي كپور معمولي Cyprinus carpio درمعرض سم ايپروديون+كاربنذازيم
 بررسي تأثير كاربرد پلي آكريلآميد بر پارامترهاي نفوذ كوستياكوف_لوئيس در آبياري جويچه اي
 ثاثير پرايمينگ بذر با ساليسيليك اسيد بر عملكرد و اجزاي آن در ارقام گندم تحت شرايط ديم
 مهمترين دلايل شيوع بيماري تولارمي دراستان سيستان وبلوچستان بامحوريت منطقه سيستان
 بررسي مهمترين دلايل شيوع بيماري تب خونريزي دهنده كريمه ـكنگو درمنطقه سيستان
 بررسي اثرات زيست محيطي حوضچه هاي پرورش ماهي وپساب كشاورزي درايران
 فون كنه هاي شكارگر خانواده Stigmaeidae مرتبط با درختان مثمر و غيرمثمر دربرخي از مناطق استانهاي همدان و كردستان
 بررسي انواع موادمورداستفاده دربسته بندي صنايع غذايي و گزينه برتربراي سلامت جامعه و محيط زيست
 بررسي سازگاري روش هاي آبياري تحت فشار در شرايط تغيير اقليم در استان خراسان جنوبي
 مروري بر تأثير تنش خشكي بر ويژگيهاي كيفي گياه زراعي كلزا
 مروري برتاثيرعصاره هاي گياهي برروي فرآورده هاي گوشتي
 شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار بر كارآفريني زنان روستايي منطقه فراهان استان مركزي
 بررسي كالزايي و باززايي گياه دارويي آويشن دنايي Thymus daenensis Celak L.
 مروري برنقش بيوفيلم ها درصنايع غذايي
 بررسي اثر تنش شوري بر روي آنزيم كاتالاز و برخي شاخصهاي جوانهزني دو توده محلي لوبيا چيتي اسفراين (خراسان شمالي) و سپيدان (فارس)
 درياكنارهاي شني ماسه اي و عوامل استرس زا
 اثر مولتي كربوهيدرازها بر غلظت آنزيمهاي كبدي جوجه هاي گوشتي
 استخراج بتالائين توسط فناوري اولتراسوند ازچغندرقرمز به عنوان عصاره گياه دارويي جهت پيشگيري ازسرطان
 بهينه سبزي فرايند استخراج تركيبات فنوليك چغندر قرمز توسط فناوري اولتراسوند
 بهينه سازي استخراج عصاره چغندرقرمز درحضورامواج فراصوت
 بررسي تغييرات آنتي اكسيداني عصاره چغندر قرمز در حضور امواج فراصوت
 اثر مكمل آنزيمي فيتاز و زايلاناز برپايه ي گندم و ذرت كنجاله ي سويا بر قابليت هضم فسفر در جوجه هاي گوشتي
 اثر مكمل آنزيمي فيتاز و زايلاناز برپايه ي گندم و ذرت كنجاله ي سويا بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
 بررسي اثرپودرريشه زنجبيل برميزان آلبومين، پروتئين كل وايمنوگلوبولين كل جوجه هاي گوشتي
 تأثيرمحلول پاشي سالسيليك اسيد بر پاره اي از صفات فيزيولوژيكي و زراعي در ارقام لوبيا قرمز تحت تنش خشكي
 تعيين آستانه شوري و بررسي اثرات آن بر جوانه زني گياه زيره سبز L. Cuminum cyminum
 بررسي چرخه زندگي پاروپاي گونه آكارتيا تونسا Acartia tonsaدر آب هاي ناحيه جنوبي درياي خزر امير آباد مازندران
 بررسي اثر بارش بر ميزان رواناب در فصول مختلف مطالعه موردي حوضه آبخيز كارون زير حوضه رود زرد
 بررسي برخي فاكتورهاي موثر بر شكستن خواب بذور علف هرز سس (Cuscuta campestris)
 ارزيابي اثر جيره هايي بر پايه منابع گياهي مختلف بر عملكرد لاشه جوجه هاي گوشتي
 بررسي چرخه زندگي پاروپاي گونه آكارتيا تونسا Acartia tonsa در آب هاي ناحيه جنوبي درياي خزر بابلسر مازندران
 ارزيابي قابليتهاي كارآفرينانه روستايي در جهت دستيابي به توسعه پايدار، مطالعه موردي: استان كرمان
 بررسي نظا مهاي بهره برداري زعفران در خراسان جنوبي
 تحليل مولفه هاي تاثيرگذار بر توسعه واحدهاي گلخانهاي در استان سيستان وبلوچستان
 پيش بيني مقادير بارش با كمك روش سري زماني مطالعه موردي: شهر سبزوار
 تأثير كاربرد خارجي بتا آمينو بوتيريك اسيد روي مقاومت به خشكي گيلاس رقم تك دانه مشهد
 تاثير فاصله ي بين پايه ها بر توسعه ي زماني آبشستگي موضعي در گروه پايه دوتايي در راستاي جريان
 بررسي پارامترهاي هندسي حفره آبشستگي گروه پايه دوتايي عمود بر راستاي جريان
 نقش اسيدهاي آمينه روي برخي ويژگي هاي كمي و كيفي پسته (Pistacia vera L.)
 بررسي كيفيت آب رودخانه كر با استفاده از مدل WASP
 بررسي خصوصيات كيفي و آنتي اكسيداني كيك چاي سبز
 بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره چاي سياه
 كايزن در كشاورزي

 تأثير اسيد ساليسيليك، گلايسين، بتائين و گلايسين بتائين بر خصوصيات مورفولوژيك گل آهار تحت تنش شوري
 بررسي تاثير سطوح مختلف كودهاي سولفات مس و آهن بر اجزاي عملكرد درلوبيا چيتيPhaseolus Vulgaris شهرستان سميرم
 بررسي تاثير سطوح مختلف كودهاي سولفات مس و آهن بر صفات رويشي و بيوماس لوبيا چيتيPhaseolus Vulgarisدر شهرستان سميرم
 بررسي اثر ميزان بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه و صفات مرفولوژيك دو رقم كلزا
 بررسي پتانسيل آللوپاتي گياه گندم كلزا وافدرا برخصوصيات جوانه زني علف هرزسوروف (Echinochloa crus-gali)
 اثر نانو كود كلات آهن و روي بر برخي فاكتور هاي رشدي و آنزيم هاي آنتي اكسيداني شيرين بيان Glycyrrhiza glabra L.
 بررسي كمي و كيفي مواد موثره گل محمدي و گل ختمي
 مطالعه اثرات گلاب گزنه بر ماندگاري و طول عمر گل شاخه بريده ژربرا
 بررسي ويژگي هاي فردي، اقتصادي و زراعي گندمكاران در پذيرش بيمه گندم مطالعه موردي شهرستان اروميه
 تاثيروزن غده هاي بذري موسير Allium altissimumRege و كود دامي برروي زادآوري و عملكرد پيازخواهري
 بررسي ميزان رشد بادام معمولي در كشت ديم با استفاده از روشهاي مختلف استحصال آب باران
 تعيين كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي برنجكاران شهرستان ميانه با استفاده از رهيافت تحليل پوششي دادهها
 تاثير پرورش مداوم روي تخم بيد غلات بر ويژگي هاي زيستي و توليدمثلي زنبورTrichogramma brassicae Hymenoptera: Trichogrammatidae
 جداسازي و شناسايي عامل بيماري رگبرگ زردي هندوانه دراستان خراسان رضوي
 مطالعه ي تفصيلي بر گياه Boerhaavia diffusa در رابطه با اهميت دارويي اش
 درمان بيماريهاي مختلف حيوانات با استفاده از گياهان دارويي
 مروري بر گياه چند منظوره: Psidium guajava
 ارزيابي تابع زيان اپسيلون و تابع زيان درجه دوم در پيش بيني هدايت هيدروليكي اشباع خاك با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان
 ارزيابي تابع زيان اپسيلون و تابع زيان درجه دوم در پيشبيني هدايت هيدروليكي اشباع خاك با استفاده از مدل هيبريدي الگوريتم ژنتيك و ماشين بردار پشتيبان
 پيش بيني توليد گياهي مراتع رودشورشهرستان ساوه طي20سال آتي براساس سناريوهاي مختلف تغيير اقليم
 بررسي لغزش و رانش جادههاي جنگلي با توجه به مشخصات خاك و سنگ بستر
 واكنش عملكردوبرخي ازخصوصيات زراعي سه رقم گندم چمران كرخه و كوهدشت به كاربرد محلول پاشي آهن و روي درشرايط آب وهوايي كوهدشت
 بررسي تأثير كودهاي بيولوژيك فسفاته بارور- 2، ازتو بارور- 1 و پتابارور- 1 بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت دانه اي سينگل كراس 407
 بررسي اثر افشانه كردن ساليسيليك اسيد در غلظت و زمانهاي مختلف روي گياه به ليمو
 تاثير كلريد سديم، اسيد استيك و آب داغ بر رساندن مصنوعي خرماي كبكاب
 بررسي عوامل موثربرتوليد واحدهاي پرواربندي نيمه صنعتي گوساله مطالعه موردي استان كردستان
 تجزيه واكنش ژنوتيپي عملكرد علوفه Agropyron cristatum با استفاده از مدل AMMI
 تجزيه واكنش ژنوتيپي عملكرد علوفه گونه Agropyron cristatum با استفاده از تجزيه GGE Biplot
 بررسي پايداري عملكرد علوفه اكسشنهاي گونه Agropyron cristatum با روش پارامتري
 بررسي اثر هيوميك اسيد بر برخي صفات بيوشيميايي در توت فرنگي رقم پاروس تحت كاربرد مالچ
 بررسي تاثيراستفاده همزمان سيتوكينين برباززائي گياه توت فرنگي درشرايط invitro
 آفتابدهي خاك و تأثير آن بر رشد و عملكرد گياهان زراعي
 آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي
 كودهاي جلبك دريايي و منگنز در كشاورزي
 بيماري سرخشكيدگي درختان پسته
 مديريت مصرف انرژي در بخش روستايي
 ارزيابي كارايي روشهاي كلاسيك برآورد رسوب رودخانه ي مطالعه موردي رودخانه تالاراستان مازندران
 ارزيابي رسوب بستررودخانه اي و آناليز حساسيت با استفاده ازمدلهاي تلفيقي رياضي مطالعه موردي رودخانه تالاراستان مازندران
 تعيين بهترين رابطه براي رسوب معلق بااستفاده ازمنحني سنجه مطالعه موردي: رودخانه بابلرود
 بررسي تأثير كمپوست و نيتروژن بر عملكرد سبزي جعفري Petroselinum crispum L.در شرايط آب وهوائي كرمان
 بررسي رابطه اي بدون بعد در حالت هاي آزمايشگاهي و صحرايي جهت تخمين دبي عبوري از دريچه هاي قطاعي در شرايط جريان آزاد
 مدلسازي ديناميكي موتوردوارحرارتي
 اثر تنش شوري حاصل از كلريد سديم بر جوانه زني گل هميشه بهار Calendula officinalis L.
 تاثير آنزيم فيتاز ميكروبي حاصل از قارچ آسپرژيلوس نيجر ناتافوس v بر عملكرد و درصدفسفر استخوان جوجه هاي گوشتي
 تعيين رابطهاي براي محاسبه طول پرش هيدروليكي بر مبناي آناليز ابعادي و آزمايشهاي مدل فيزيكي
 بررسي اثر تنش خشكي در اكوتيپ هاي مريم گلي مزرعه روي
 بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي مريم گلي مزرعه روي در شرايط تنش خشكي
 مديريت يكپارچه منابع آب دشت همدان بهاربا استفاده از مدل – WEAP
 بررسي برخي ازويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك درقسمت هاي خشك شده تالاب هورالعظيم
 تاثير ذخيره سازي شفيره هاي زنبورTrichogramma brassicae (HymenopteraTrichogrammatidaeدر يخچال بر طول عمر و قدرت پارازيتيسم آن
 تستها ي تشخيصي در شناسايي باكتري Ralstonia solanacearum
 تمايز گونه ها و بيووارهاي جنسRalstonia
 روشهاي مولكولي و سرولوژيكي در رديابي باكتري Ralstonia solanacearum
 تأثير عدم قطعيت تغيير اقليم بر تغييرات بارش سالانه در ايستگاه بابلسر
 بررسي روش هاي مختلف انجماد در نگهداري مواد غذايي
 كفير و كاربرد آن در صنايع غذايي
 طراحي و ساخت دستگاه مكانيزه جداسازي كلاله از گلبرگ زعفران
 طراحي و ساخت خشك كن برودتي آزمايشگاهي
 امكان سنجي طرح شناسنامه دار كردن ادوات موتوري كشاورزي با نگاه اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي شهرستان انديمشك
 بررسي پايداري در كشت بوم هاي زعفران Crocus sativus L در سرايان وتربت حيدريه
 اثرات پودر آويشن و پروبيوتيك بر ظرفيت نگهداري آب گوشت در بلدرچين ژاپني
 بررسي اثرات خشكسالي دراز مدت سيستان بر وضعيت اقتصادي -اجتماعي كشاورزان از ديدگاه كشاورزان شهرستان هيرمند
 شناسايي چالشهاي طرح مهندسين ناظر بخش كشاورزي در شهرستان هيرمند
 تأثير پرايمينگ، مصرف خاكي و محلولپاشي روي بر غلظت عنصر روي و فسفر دانه ذرت در منطقه ساري
 بررسي تاثير تلقيح باكتري رايزوبيوم لگومينوزاروم بومي و غير بومي در مقايسه با كود نيتروژن وكود دامي بر افزليش عملكرد لوبيا چيتي
 اثر مكانيزاسيون بر كارايي فني كشاورزان: مطالعه موردي شهرستان خرم آباد
 ارزيابي اثر تيمارهاي كودي بر عملكرد و اجزاي عملكرد شنبليله و اسفرزه در كشت مخلوط
 بررسي كارايي پرورش ماهي قزل آلا در شهرستان ميانه
 تداخل شيميايي علف هاي هرز غالب كلزا در گنبد كاووس
 Allelopathic Effect of Rapistrum Rugosum L. Weed on Germination Parameters, Phenols and Chlorophyll Content of Plumule and Leaflet of Canola
 درصدفراواني جلبكهاي سبز ـ آبي استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي منطقه بندرگز درغرب استان گلستان
 چرخه زيستي جلبكهاي سبز رده كلروفيسه
 بررسي طول عمر حشرات كامل سن شكارگرOrius albidipenisدر دو دما با تغذيه از تخم و مراحل مختلف رشدي كنهTetranychus turkestani
 تاثير دما بر واكنش تابعي سن شكارگر Orius albidipennis Reuter روي تخم كنه تركستاني Tetranychus turkestani
 الگوبرداري از برنامه هاي مزرعه به مدرسه FTS در پنسيلوانيا
 ارائه راهكار براي چالش هاي صنعت مرغداري با استفاده از روش يادگيري تجربي
 بررسي نتايج برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC درمحيط GISمطالعه موردي : حوضه آبريز سد سيلوه
 اثر اسانس هاي گياهي و نانوذرات نقره بر ويژگي هاي كيفي ليمو رقم ليسبون
 تاثير پيوند بر جذب عناصر غذايي فلفل در كشت هيدروپونيك
 بررسي روند توسعه اقتصادي در بخش كشاورزي ايران
 بررسي و مقايسه ميزان كربن، ازت و نسبت كربن به ازت در خاك و اندامهاي هوايي Calotropis procera L. در مراتع جنوبي كرمان
 بررسي و مقايسه عملكرد كمي و كيفي ارقام جديد پياز روز كوتاه درجنوب كرمان
 بررسي پتانسيل عملكرد، زودرسي و برخي صفات پياز محلي بلوچستاني در مناطق استمرار توليد پياز كشورجيرفت
 اثرمحلول پاشي بابرخي عناصرغذايي روي، بور،كلسيم و تراكم بوته درگلدان برخصوصيات رويشي و وعملكردگياه توت فرنگي رقم پاروس دركشت هيدروپونيك
 استفاده ازاسيدهاي آلي به عنوان جايگزين آنتي بيوتيك ها درصنعت تغذيه طيور
 تاثير تبديل مرتع به كاربري باغي بر تخريب خاك
 برآورد تبخير و تعرق واقعي محصولات زراعي بر مبناي دادههاي طيفي و اقليمي (مطالعه موردي: بخشي از استان لرستان)
 تبار شناسي و مقايسه تنوع ژنتيكي ماهي خياطه براساس ژن سيتوكروم ب در رودخانههاي توجي، درودخان، چنار رودخان استان مازندران
 بررسي تأثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا رقم ويليامز در كرمانشاه
 بررسي تأثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره بر صفات مورفولوژيكي گياه ماش
 بررسي تأثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره بر صفات مورفولوژيكي لوبيا در كرمانشاه
 ارزيابي تغييرات كمي رونوشت ژن map كينازفسفاتازگندم درپاسخ به مايكوتوكسين دي اكسي نيوالنول
 بررسي نقش دفاعي ژن ليپوكسيژنازگندم درپاسخ به توكسين دي اكسي نيوالنول قارچ فوزاريوم سنبله
 تأثير محلول پاشي كلريد كلسيم بر افزايش عمر نگهداري ميوه انگور رقم رشه بانه
 تأثير محلول پاشي اسانس طبيعي زنيان بر افزايش عمر انباري ميوه انگور رقم رشه بانه
 نماتدهاي بيماريزاي حشرات و نقش آنها در كنترل تريپس پياز Thrips tabaci Lindeman Thys.: Thripidae
 برهمكنش همزيست حشرات از ديدگاه سلولي مولكولي و تاثير آن بر كارايي زيستي و كنترل سن هاي زيرراسته Heteroptera
 تاثير سطوح رژيم آبياري بر روي عملكرد دو رقم تجاري انار در شرايط اقليمي يزد
 نقش قارچهاي ميكوريزابرافزايش كارايي وبهره وري محصولات كشاورزي
 افزايش كيفيت وعمرانبارماني انگوررقم بي دانه قرمز بااستفاده ازاسانس آويشن
 بررسي ميزان شيوع وشدت آلودگي هاي انگلي ماهي آمور Ctenopharyngodon idella دردرياچه هامون سيستان
 كشت گياهان پوششي، گامي در راستاي مديريت پايدار علفهاي هرز سيب زميني
 اثر سرعت موتور و دنده بر مصرف سوخت ويژه مالبندي و زمان انجام كار تراكتورمسي فرگوسن 582 در عمليات خاك ورزي
 ارزيابي اثربخشي اقدامات آبخيزداري بركاهش ميزان فرسايش و رسوب در زيرحوزه چلان
 اثرات مثبت پخش سيلاب در تغييرات كمي پوشش مرتعي آبخوان تسوج
 اثر شوري بر مؤلفههاي جوانهزني مرزه خوزستاني Satureja khuzestanica Jamzad
 ارزيابي تنوع ژنتيكي فلفل Capsicum spp با استفاده از خصوصيات فيزيولوژيكي ومورفولوژيكي
 استفاده از فاضلاب تصفيه شده در كشت گلخانهاي گياه گوجه فرنگي (Lycoperscon esculentum).
 بررسي ريشه زايي قلمه هاي چنار تحت تأثير تيمار با قارچ كش و هورمون
 ارزيابي عيوب پمپ هيدروليك تراكتور MF933 در دو سطح سرعت دوراني 700و1000 دور در دقيقه با خوردگي 75و100 درصد
 تأثير كاربرد عناصر كم مصرف بر خصوصيات مورفولوژيك ارقام مختلف گندم ديم
 پاسخ برخي ارقام گندم ديم به محلولپاشي روي و مس
 مدل سازي رياضي فرايند انتقال جرم طي خشك شدن لايه نازك دانه گياه زيره سبزبر اساس روش تفاضل محدود
 شناسايي خسارات سيل و راههاي جلوگيري از آن
 مطالعه گونه هاي مهم حيات وحش Wildlife منطقه كاكارضا در استان لرستان
 سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
 تأثير محلولپاشي متانول بر عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي گل هميشه بهار
 تأثير محلولپاشي كلات روي بر عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي گل هميشه بهار
 آشكار سازي تغيير اقليم شهر خرم آباد با استفاده از ريزمقياس نمايي آماري داده هاي مدل HADCM3
 توليد كلم شور كم نمك از طريق جايگزيني نسبي كلريدسديم بب كلريدپتاسيم و بررسي اثرات آن بر خصوصيبت حسي محصول
 اثرجايگزيني نسبي كلريدسديم باكلريدپتاسيم برخصوصيات حسي و ويژگيهاي بافتي خيارشور
 تأثير مقادير نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد و نوسانات اسانس در مراحل مختلف رشد گياه دارويي شويد . Anethum graveolens L
 بررسي تغييرات صفات مختلف مرتبط با عملكرد ارزن تحت تاثير قارچ مايكوريزا و نانو كود بيوزر ارزن در اصفهان
 Best Fitting Distribution of Daily Stream Flow at Chalus River in Chalusrood Catchment
 بررسي اثرنوع گونه چوبي و درصد نانو رس بر خصوصيات چندسازه چوب پلاستيك
 كاربرد اولتراسوند در فرآوري محصولات لبني
 تعيين دماي مناسب خشك كردن هواي گرم ژل آلوئه ورا با پيش تيمار اسمزي به كمك ارزيابي حسي
 بررسي صفات مورفولوژيكي وكيفي چهاررقم يونجه
 اثر محيط كشت وغلظتهاي مختلف بنزيل آدنين BAP بر باززايي درون شيشه اي سه رقم انگور
 بررسي اثر مالچ پلاستيكي بر روي برخي خصوصيات بيوشيميايي توت فرنگي تحت تنش خشكي
 اثر تاريخ كاشت و كود نيتروژن بر برخي صفات رويشي چهار رقن سورگوم دانه اي
 تاثير مقدار كود نيتروژن بر طول ساقه، وزن ساقه، طول گل آذين و وزن گل آذين در زمان رسيدگي ارقام سورگوم
 بررسي ميزان سرعت توسعه شهري و تاثيرات طولاني مدت آن برپوشش مرتعي با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي وسنجش ازدورمطالعه موردي شهرجديد هشتگرد
 ارزيابي كيفي آبخوانها با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره، مطالعه موردي:دشت اوان، استان خوزستان
 ارزيابي روشهاي تجربي برآورد رواناب در حوزه آبخيز جره بالا شاپور
 تأثير سويههاي مختلف قارچ ميكوريزا بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در محيط آلوده به كادميوم
 تأثير محلولپاشي دياكسيد تيتانيوم بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در محيط آلوده به كادميوم
 مروري بر روش هاي توليد ماست چكيده و تاثير افزودني هاي طبيعي بر خصوصيات ماست چكيده
 تاثير اسيد هيوميك و سولفات روي بر غلظت روي و آهن در ذرت
 بررسي اثر اسيد هيوميك و سولفات روي برسطح برگ و وزن ماده خشك ذرت
 كنههاي پرواستيگماي مرتبط با گياه گرگ تيغي Lycium vulgareدر بيستون
 بررسي تأثير كاهش آب آبياري بر ارزش اقتصادي آب در دشت دهگلان
 بررسي اثرات افزايش هزينههاي دسترسي به آب آبياري بر الگوي فعاليت بهرهبرداران در دشت دهگلان
 بررسي نهادهاي تاثيرگذار در تعيين الويتهاي سياستگذاري بهبود استفاده خردمندانه ازتالابها
 بزرسي اثز رطوبت بز رفتار مكانيكي دانه سويا تحت بارگذاري شبه استاتيك
 بررسي اثر بارش بر ميزان رسوب در فصول مختلف مطالعه موردي حوضه آبخيز كارون زير حوضه رود زرد
 بررسي فون ناجوربالان نيمه آبزي خانواده ي جريده Hemiptera: Gerridae منطقه ورزقان، آذربايجان شرقي
 بررسي فون ناجوربالان آبزي خانواده ي كوريكسيده Hemiptera: Corixidae منطقه ورزقان، آذربايجان شرقي
 بررسي ميزان رضايت دانشجويان مجتمع آموزش عالي سراوان نسبت به كيفيت فعاليت ونحوه ي تدريس اساتيد
 بررسي ضدعفوني قطعات گره دار رز مينياتوريRosa chinensis درشرايط درون شيشه اي
 مطالعه تاثيرآلاينده هاي شهري برمشخصه هاي رويشي درگونه زبان گنجشك Fraxinus excelsior مطالعه موردي پارك جنگلي چيتگر
 توسعه زماني آبشستگي اطراف پايه پل
 مقايسه روابط موجود در تخمين عمق آبشستگي پايه پل
 بررسي ارتباط بين مشخصه هاي رويشي وآلاينده هاي شهري درگونه آيلان Ailanthus altissima مطالعه موردي: پارك جنگلي چيتگر
 تاثير عوامل مختلف زراعي و فيزيولوژيكي برعملكرد گياه دانه روغني گلرنگ
 تاثير عوامل مختلف زراعي و فيزيولوژيكي برعملكرد گياه دانه روغني آفتابگردان
 بررسي اثرات متقابل اقليم و كشاورزي (مطالعه موردي: گندم)
 امكان سنجي استفاده از مدل هاي سيمي سه بعدي در تشخيص اختلاف بازتابش طيفي مطالعه موردي: كوير ابركوه
 استفاده از مقاطع خطي درتحليل رفتار طيفي عوارض در مناطق كويري مطالعه موردي: كوير ابركوه
 آشكارسازي تغييرات كوير ابركوه در يك دوره ده ساله
 اثرات خشكسالي اطراف درياچه نمك با استفاده ازشاخصهاي خشكسالي
 بررسي ريزازديادي پايه رويشي سنت جولين Saint julien جهت استفاده دربهنژادي هسته دارها
 بررسي روشهاي مختلف تهيه كشمش ازانگور Vitis Vinifera L. رقم كشمشي بيدانه سفيدومعرفي بهترين تيمارپيشنهادي
 ارزيابي بعضي تركيبات دارويي درتعدادي از ارقام انگور استان همدان
 بررسي كارآيي شاخص گياهي NDVIدر برآورد پوشش گياهي
 بررسي اثر اسانس گياهان دارويي نعناع فلفلي و مرزه عليه دو گونه از قارچ جنس فوزاريوم
 نقش گياهان دارويي در كشاورزي ارگانيك

 تركيبات موثره موجود در گياهان دارويي و خواص آنها
 بررسي خصوصيات مولكولي ويروس Carnation necrotic fleck virus در ايران
 مطالعه ي عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه ي محصول برنج در بين برنج كاران شهرستان هاي ساري و قائمشهر
 واكاوي عوامل مؤثر بر عرضه ي محصول برنج استان مازندران در قالب الگوي تعديل جزئي نرلاو
 بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش و توسعه ي تكنولوژي سيستم هاي آبياري باراني توسط كشاورزان شهرستان ساري
 الويت بندي سازه هاي اثرگذار بر رضايتمندي برنج كاران شهرستان ساري از بيمه ي محصول؛رويكرد تحليل سلسله مراتبي
 مسائل مربوط به استفاده از آفت كشهاي گياهي در مديريت آفات
 بررسي برخي از گونههاي گياهي دارويي با خاصيت دفع كننده كرم انگل زدا
 ارزيابي تابع زيان اپسيلون و تابع زيان درجه دوم در پيشبيني هدايت هيدروليكي اشباع خاك با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان و مدل هيبريدي الگوريتم ژنتيك و ماشين بردار پشتيبان
 بررسي تاثير سيستمهاي كوددهي بر عملكرد دانه و اجزا عملكرد ارقام نخود در كشت پاييزه
 بررسي تاثير سيستم كوددهي بر خصوصيات ريخت شناسي و عملكرد زيست توده ارقام نخوددر كشت پاييزه
 اثرمقاديركوددامي، ورمي كمپوست وسولفات پتاسيم برخصوصيات شيميايي خاك هاي منطقه ي اردبيل
 اثرزمان خوابانيدن تيمارهاي كود آلي و شيميايي برميزان پتاسيم قابل جذب خاك
 تاريخچه مكانيزاسيون كشاورزي در ايران و سياستهاي آن در برنامه هاي توسعه
 ارزيابي پايداري عملكرد علوفه در اكسشنهاي Agropyron cristatum با استفاده ازروشهاي ناپارامتري
 اثركود بيولوژيك و هيوميك اسيد بر خصوصيات رويشي توت فرنگي كوئين اليزا تحت كاربرد مالچ
 اثر اسيد ساليسيليك بر تغيير پراكسيداسيون ليپيد هاي غشاء و تحمل شوري رقم انگور بيدانه سفيد
 اثر كاربرد سلنيم بيروني بر سيستم آنتي اكسيداتيو گياه دارويي بادرنجبويه در محيط كشت هيدروپونيك
 مقايسه نفوذآب درآبياري سنتي باآبياري كات بك
 بررسي عملكرد و شاخص هاي تحمل به خشكي يازده لاين خلر sativus Lathyrus در شرايط كشت ديم پاييزه و بهاره
 بررسي فنولوژي گياه مرتعي جاشير prangus ferulacea
 بررسي فني و اقتصادي انرژي هيدروژن و پيل سوختي و جايگاه آن در ايران و جهان
 بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره اسپيرولينا بر زنده ماندن باكتري هاي پروبيوتيك در ماست پروبيوتيك
 بررسي اثر روش هاي مختلف استخراج بر تركيبات فنولي و فعاليت آنتي اكسيداني روغن هسته انار
 بهينه سازي استخراج روغن هسته اناربااستفاده ازامواج فراصوت وبررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن
 بررسي و ارزيابي استراتژي مديريت جنگلهاي دست كاشت مطالعه موردي: شهرستان گرگان
 ارزيابي رقابت علف هرز نيلوفر پيچ بر عملكرد سويا در سطوح مختلف نيتروژن در شهرستان راميان
 بررسي تأثير تراكم هاي مختلف نيلوفر پيچ و كود نيتروژن بر خصوصيات زراعي سويا رقم سحر
 اثر ورمي كمپوست و محلولپاشي اوره روي اندام هوايي و بازده اسانس گياه دارويي مريم گلي Salvia officinalis L.
 اثر ورمي كمپوست و محلولپاشي اوره روي خصوصيات فيزيولوژيكي و ريشه گياه دارويي مريم گليSalvia officinalis L.
 اثر ورميكمپوست و محلولپاشي اوره روي اندام هوايي و بازده اسانس گياه دارويي ترخونArtemisia dracunculus L.
 اثر ورمي كمپوست و محلولپاشي اوره روي خصوصيات فيزيولوژيكي و ريشه گياه دارويي ترخونArtemisia dracunculus L.
 مقايسه خمير كاغذ سودا و سودا آنتراكينون از ساقه پنبه
 بررسي ساخت خمير و كاغذ از ساقه پنبه با روشهاي شيميايي
 مقايسه اثر بيهوش كنندگي عصارههاي سنبل الطيب Valeriana officinalisو مريم گليSalvia officinalis برروي بچهماهي سفيد
 مروري بر مطالعات صورت گرفته در زمينه ماهي سيمAbramis brama orientalis
 بررسي مبارزه تلفيقي با علفهاي هرزارقام نخوددرمنطقه چرام
 مطالعه پاسخهاي آگرونوميك به دور آبياري در كدوي پوست كاغذي
 بررسي تنش خشكي در دو مرحله رويشي و زايشي بر ميزان پرولين و شاخص كلروفيل در ارقام مختلف لوبيا چيتيPhaseolus Vulgaris
 بررسي تنش خشكي در دو مرحله رويشي و زايشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف لوبيا چيتيPhaseolus Vulgaris
 بررسي رابطه ميان سرمايه گذاري ورشدبخش كشاورزي ايران بااستفاده ازيك الگوي خودرگرسيوني باوقفه هاي توزيعي گسترده ardl
 تاثيرسرمايه گذاري بررشدبخش كشاورزي ايران بااستفاده ازروش خودرگرسيون برداري var براي دوره زماني 1338-1385
 تعيين عناصر مس و روي در دمنوش برنجاسف
 مديريت پايدار منابع آب شهرستان ماهان در استان كرمان
 بررسي ميزان جذب كادميم توسط گندم به روش گياه پالايي
 بررسي تغييرات خصوصيات خاك بر اثر تغيير كاربري در دشت زرند استان كرمان
 بررسي روند و دلايل عدم توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار در استان كردستان
 پنير اصلاح شده آنزيمي
 بررسي اثرات افزودن آنزيم پروتئاز برالگوي پوتئوليز ورسيدن پنير طي دوره گرمخانه گذاري
 تعيين برنامه زراعي همسوبامديريت پايدارمنابع آب دردشت قزوين رهيافتي ازمدل برنامه ريزي فازي
 تحليل سياست هزينه مصرف آب آبياري ورتبه بندي محصولات كشاورزي براساس شاخص مزيت نسبي
 تحليل اثرات كم آبياري توام با اعمال سياست كاهش آب آبياري دردسترس برتوليدات بخش كشاورزي استان قزوين
 ارزيابي كيفيت آب چاه فسارود شهرستان اقليد جهت شرب
 كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني آبدهي حوضه هاي فاقد آمار بر اساس داده هاي هيدرولوژي و هواشناسي مطالعه موردي: حوضه بوانات ايستگاه مزايجان در استان فارس
 تبيين راهكارهاي استفاده ي بهينه از منابع آب و خاك و چگونگي حفاظت از ذخايرملي در راستاي تحقق توسعه ي پايدار شيلاتي در استان مازندران
 مديريت زيرساخت هاي روستايي
 بررسي اثر كاربرد فاضلاب خام و تصفيه شده شهري بر برخي از خصوصيات فيزيولوژيكي جو آبي ارقام والفجر و ماكويي
 بررسي اثر كاربرد فاضلاب خام و تصفيه شده شهري بر عملكرد اقتصادي و بيولوژيكي جو آبي ارقام والفجر و ماكويي
 بررسي اجزاي زايشي مرتبط با عملكرد دانه در لاي نهاي اميدبخش جو درمنطقه نيمه گرمسير مغان تحت شرايط ديم
 بررسي تغييرات اسانس گياه دارويي پونه Mentha LongifoliaL تحت تيمارهاي مختلف خشك كردن
 نقش عناصر اقليمي در تعيين مناطق مساعد و تاريخ مناسب كشت ذرت مطالعه موردي: استان كرمانشاه
 كاربرد انواع مدل هاي ترموديناميكي در موتورهاي احتراق داخلي
 مروري بر مطالعات انجامشده در زمينهي بازدهي قانون دوم ترموديناميك درموتورهاي احتراق داخلي
 مقايسه ي درصدزنده ماني و صفات مورفولوژيك اكوتيپهاي مختلف گل محمدي Rosa damascena Mill تحت شرايط ديم در منطقه سردسيري زاغه استان لرستان
 بررسي تنوع مورفولوژيكي برخي خصوصيات بذرارژن
 مطالعه و معرفي فلورمنطقه جاشيركاري شده حوزه دالورا وكلواري دراستان چهارمحال وبختياري
 ره يافتي در توسعه پايدار در معرفي فلور، اشكال زيستي و پراكنش جغرافيايي گونه هاي گياهي كوه لويي بازار شهرستان ارسنجان
 ارزيابي وضعيت مرتع با استفاده از شاخص هاي اكولوژيك سلامت مرتع (مطالعه موردي: مراتع استپي ندوشن يزد)
 بررسي تاثير سطوح دمايي مختلف هموژنيزاسيون بر قطر گويچه هاي چربي خامه
 بررسي تاثير سطوح فشار مختلف هموژنيزاسيون بر قطر گويچه هاي چربي خامه
 بررسي اثر متقابل فشار و دماي مختلف دستگاه هموژني بر قطر گويچه هاي چربي
 بررسي شرايط مختلف دما وفشاري دستگاه هموژني با استفاده از منحني سطح پاسخ
 پيش بيني دبي اوج سيلابي بااستفاده ازمدل شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون چندمتغيره مطالعه موردي حوضه آبخيز سدارداك زيرحوضه بقمج
 الگوي بهينه آبياري در مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي شهرستان فردوس)
 تأثير به كارگيري روش هاي نوين آبياري در توسعه ي پايدار كشاورزي مطالعه ي موردي: دهستان جره
 نگرش كشاورزان سنتي پيرامون اثرات اقتصادي و اجتماعي روشهاي نوين آبياري مطالعه ي موردي: دهستان شاپور
 مطالعه پتانسيل DTPA درافزايش گياه پالايي ازخاكهاي آلوده به سرب توسط گياهچه ي شيرين بيان Glycirhiza glabra
 اثرات تنش خشكي و مقادير مختلف كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد عدس، رقم 6321 ILL – در اردبيل
 اثرات تنش كمبود آب و مقادير مختلف كود نيتروژن بر روي برخي از پارامترهاي مورفو فيزيولوژيكي عدس، رقم 6321 ILL – در اردبيل
 بررسي اثر سطوح مختلف كود فسفاته بر روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي ارقام مختلف عدس در منطقه اردبيل نمين
 بررسي مقايسه اي اثرسطوح مختلف كودفسفاته برروي برخي ازپارامترهاي بيوشيمياي ارقام عدس درمنطقه اردبيل
 نقش قارچهاي ميكوريز آربوسكولار AMF برروي برخي ازپارامترهاي رشدگياه ذرت
 تاثير روشهاي خشك كردن و انبارداري بر خصوصيات بيوشيميايي گياه دارويي
 بررسي رابطه بين شوري تنفس پايه وكربن زيتوده ميكروبي خاك باحضورهالوتولرانت ها درخاك
 تاثير روشهاي پيش سرخ كردن و پخت نهايي با روغنهاي مختلف بر روي پروفايل اسيد چرب فيله سوخاري ماهي فيتوفاگ
 تاثيرروشهاي پيش سرخ كردن و پخت نهايي باروغنهاي مختلف برروي تركيب شيميايي فيله سوخاري ماهي فيتوفاگ
 مروري بر ويژگيها و تركيبات شير شتر
 تاثيرروشهاي پيش سرخ كردن و پخت نهايي باروغنهاي مختلف برروي تركيب شيميايي پوست سوخاري ماهي فيتوفاگ
 تاثيرروشهاي پيش سرخ كردن و پخت نهايي باروغنهاي مختلف برروي تركيب شيميايي مغزفيله سوخاري ماهي فيتوفاگ
 نقش برنامه ريزي در كنترل چالشهاي زيست محيطي
 نقش كارآفريني در توسعه ي روستايي با تاكيد بر گردشگري روستايي
 صنايع دستي بعنوان راهكاري براي كارآفريني روستايي
 روش شمردن لكهها و منافذ موجود در سطح ميوه گلابي درگزي و تعيين شعاع انحناء سطح ميوه با نرمافزار پردازش تصوير ImageJ
 برخي خواص فيزيكي گلابي درگزي
 بررسي اثرنانوكودكلات آهن، روي ومنگنزبرشاخصهاي برگي درنشاء گوجه فرنگي، فلفل وبادمجان
 واكنش ويژگيهاي رويشي نشاءگوجه فرنگي، فلفل وبادمجان نسبت به محلول پاشي نانوكودكلات آهن روي ومنگنز
 تاثيرنوع مالچ برعملكردوبرخي اجزاءعملكردسه رقم توت فرنگي درمنطقه سردسيري بويراحمد
 واكنش ويژگيهاي كيفي ميوه سه رقم توت فرنگي تحت تاثيرمالچ هاي مختلف
 تأثير تنش خشكي بر صفات عملكردي ذرت رقم سينگل كراس 407 در شرايط آب و هوايي اهواز
 تأثير تنش خشكي بر غلظت كلروفيل گياه ذرت رقم سينگل كراس 407 در سه مرحله رشدي،در منطقه آب و هوايي اهواز
 تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي در ريزازديادي گل محمدي Rosa damascena Mill.در محيط كشت مايع
 تخمين باررسوبي رودخانه سيستان با استفاده ازماشين هاي بردارپشتيبان
 پهنهبندي خطر وقوع حركتهاي تودهاي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (مطالعهي موردي: حوزهي آبخيز تنگشول استان فارس)
 پهنهبندي خطر وقوع زمين لغزشها با استفاده از روش نيلسون اصلاح شده (مطالعهي موردي: حوزهي آبخيز تنگشول استان فارس)
 واكنش عملكردوبرخي اجزاء عملكرد توت فرنگي نسبت به اسيدجيبرليك واسيدآمينه درسيستم كشت بدون خاك
 بررسي اثرمحلول پاشي اسيدجيبرليك واسيدآمينه برخصوصيات كيفي توت فرنگي دركشت بدون خاك
 آناليز و روند يابي پارامترهاي كيفيت شيميايي آب با استفاده از نرم افزار Aq.QA ، نمودارويلكوكس وآزمون من كندال مطالعه موردي: رودخانه دوآب الشتر
 موانع و پتانسيلهاي توليد و بهره وري خرما درشهرستان سراوان، استان سيستان و بلوچستان
 نقش محورى زنان روستايي در توسعه كشاورزي منطقه بلوچستان
 بررسي تأثير ميدان الكتريكي بر ويژگيهاي جوانهزني بذر ذرت سينگل كراس407
 مطالعه اجزاء زودرسي و خصوصيات مورفولوژيكي مرتبط با آن در گروههاي مختلف رسيدگي
 تأثير بيوتكنولوژي بر مسير توليد متابوليتهاي ثانويه به منظور افزايش كيفيت مواد غذايي
 بررسي اثرات دگر آسيبي گياه بومادران Achillea milefolium و به ليموLippia citriodora بر جوانهزني و رشد گياهچه علف هرز خردل وحشي
 بررسي اثرات دگر آسيبي گياه بومادران Achillea milefolium و به ليموLippia citriodora بر جوانهزني و رشد گياهچه علف هرز تاج خروس
 شناسايي عوامل تاثير گذار برتوسعه گردشگري روستاييخفر با استفاده از مدلSWOT
 ضرورت ارائه خدمات كشاورزي تحت وب در ايران
 اثرات نامطلوب عمليات پخش سيلاب در تخريب بافت خاك مطالعه موردي : حوزه آبخيز چنداب
 خشكسالي و ارتباط آن با پديده بيابانزايي و آثار منفي آن در نيل به توسعه پايدار در منابع طبيعي
 مديريت جامع حوزه هاي آبخيز ابزاري در جهت نيل به توسعه پايدار منابع طبيعي
 بررسي اثر تنش سرما بر روي برخي از صفات مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي جو در شرايط استان اردبيل گرمي
 بررسي اثر تنش سرما بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد 5 ژنوتيپ جو در شرايط استان اردبيل گرمي
 شناسايي صفات مؤثر كمي بر عملكرد پنبه در شرايط تنش شوري در منطقه كاشمر خراسان رضوي
 تأثير كاهش مصرف كود نيتروژن بر عملكرد ومقدار اسانس گياه دارويي مرزه (Satureja hotensis L.) در منطقه قائنات
 بررسي اثرات الگوي كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت شيرين رقم SC404 در منطقه قائنات (خراسان جنوبي)
 تعيين ارزش اقتصادي آب با استفاده از مدل برنامهريزي خطي مطالعه موردي: محصول برنج شهرستان ساري
 عوامل مؤثر بر توليد سويا ديم در استانهاي مازندران و گلستان
 بررسي رابطه كوتاه مدت و بلند مدت انتشار آلودگي و رشد اقتصادي و شدت انرژي كاربرد فرضيه محيط زيستي كوزنتس
 مقايسه تركيبات فنوليك عصاره اسفناج حاصل از استخراج غرقابي با حلال و استخراج به كمك امواج فراصوت
 كارايي روش سطح پاسخ در بهينه سازي شرايط استخراج عصاره از گياه اسفناج Spinacea oleracea L
 بررسي قدرت احيا كنندگي آهنIIIعصاره متانولي اسفناج به كمك فناوري امواج فراصوت
 بهينهسازي استخراج تركيبات آنتي اكسيداني اسفناج با امواج فراصوت به روش سطح پاسخ
 مقايسه روش هاي مختلف استخراج تركيبات فنولي ازگياه خوشاريزه Echinophora platyloba
 بهينهسازي استخراج تركيبات آنتي اكسيداني خوشاريزه با امواج فراصوت به روش سطح پاسخ و مقايسه آن با روش غرقابي
 بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره خوشاريزه با امواج فراصوت به روشFRAP
 بررسي اثر روش هاي نوين و متداول استخراج بر بازده استخراج عصاره گياه خوشاريزهEchinophora platyloba
 مقايسهي روشهاي جدايش جريان پايه با استفاده از فيلترهاي عدد برگشتي و مدل PART
 منابع طبيعي و كشاورزي آذربايجان شرقي و نقش آن در زندگي مردم
 بررسي برخي از فاكتورهاي اقليمي در زيستگاه انواع تمشك در استان اردبيل و برخي نقاط همجوار
 بررسي تأثير اسيد هيوميك روي برخي خصوصيات رشد ريشه گلرنگ بهاره inctorius L. Carthamus تحت تنش خشكي
 اثر تنش خشكي و اسيد هيوميك روي برخي صفات مورفولوژيكي گلرنگ بهاره
 بررسي ميزان توليد انتشارگازهاي گلخانه اي در اثر مصرف سوخت هاي فسيلي در ايران طي سالهاي1390-1377
 بررسي روند شدت خشكسالي شهر كرمان در دوره 40ساله
 طراحي و ساخت سيستم تنظيم خودكار دور دمنده كمباين جاندير مدل ۹۵۵ متناسب با شيب زمين
 اثر كود بيولوژيك و كود ياشيل بر رشد و عملكرد گياه دارويي هميشه بهاردر شرايط گلخانه
 اثر سطوح مختلف نيتروژن و كود ياشيل بر عملكرد گياه دارويي هميشه بهاردر شرايط گلخانه
 تعيين ارزش آب در بخش كشاورزي با استفاده از روش هدانيك مطالعهي موردي بخش مركزي شهرستان سنندج
 فرآيند دودي كردن موادغذايي
 ظرفيت سازي برنامه ريزان و تسهيلگران در مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود
 تعيين معيارهاي موثر در شايستگي مرتع براي گردشگري
 برآوردبيوماس گياه تاغ بااستفاده ازتصاويرلندست 8مطالعه موردي:مرك، خراسان جنوبي
 تاثير كودهاي آلي ورمي كمپوست و زيستي نيتروكسين بر عملكرد دانه، شاخص برداشت وسطح برگ ذرت در نورآباد
 تاثيركودهاي آلي ورمي كمپوست وزيستي نيتروكسين برارتفاع ووزن بوته، طول ووزن بلال، تعداددانه و قطربلال ذرت درنورآباد
 عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر انتشار سرانه ي دي اكسيد كربن در كشورهاي در حال توسعه 1990-2012
 نقش ترويج در توسعه كشاورزي ارگانيك زيستي به عنوان راهكاري براي كاهش سموم درمحصولات كشاورزي
 بررسي دانش كشاورزان شهرستان جيرفت نسبت به مديريت تلفيقي آفات به عنوان راهي براي كاهش استفاده از سموم شيميايي
 تحليل توزيع فراواني خشكسالي هيدرولوژيك با استفاده از شاخص جريان سطحي ( SDI )مطالعه موردي حوضه آبريز تهران-كرج
 ارزيابي خشكسالي با استفاده از شاخص جريان سطحي SDI مطالعه موردي حوضه آبريز همدان-بهار
 برآورد هدايت هيدروليكي اشباع خاك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 برآورد هدايت هيدروليكي اشباع خاك با استفاده از مدل تلفيقي شبكه عصبي مصنوعي والگوريتم ژنتيك
 مقايسه عملكرد شبكه هاي عصبي RBF و MLP در برآورد هدايت هيدروليكي اشباع خاك
 القاي كالوس در برگ، ساقه، جوانه گياه استويا Stevia rebaudiana
 بررسي تاثير دوره بحراني كنترل علف هاي هرز بر عملكرد ذرت رقم دابل كراس
 بررسي تاثير دوره بحراني كنترل علف هاي هرز بر ذرت رقم دابل كراس در رومشگان
 ضرورت توجه نهاده هاي دولتي وابسته به آموزش وپرورش درجهت ابلاغ فرهنگ زيست محيطي مطالعه موردي: اداره آموزش وپرورش شهرستان كوهدشت
 بررسي دبي الماني خروجي از سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي با و بدون استفاده از پرههاي هادي
 تاثير حضور پرههاي هادي بر زاويه جت خروجي از سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي
 برآورد مزيت نسبي فرش دستباف ايران
 عوامل مؤثر برصادرات فرش دستباف ايران
 مطالعه مصرف خوراك آغازين پلت و آردي در عملكرد گوساله هاي هلشتاين
 اثر مصرف خوراكي رزين حب مقل بر عملكرد و جمعيت باكتريهاي لاكتوباسيلوس دستگاه گوارش جوجههاي گوشتي
 اثر رزين حب مقل بر ميانگين وزن نسبي اجزاي لاشه و برخي از اندامهاي داخلي دو جنس نر و ماده جوجههاي گوشتي
 اثر متقابل سطوح مختلف پساب نشاسته و افزودني باكتريايي بر معيارهاي تخمير سيلاژ ذرت
 اثر متقابل سطوح مختلف پساب نشاسته و افزودني باكتريايي بر ارزش غذايي تركيب شيميايي ذرت سيلو شده
 نقش قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار AMF بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ذرت
 شناسايي و اولويتبندي چالشها و موانع عملياتي شدن برنامه چهارم توسعه در ايران مطالعه موردي بخش شيلات
 بررسي اثربخشي مؤلفه هاي آموزشي برنامه هاي ترويجي حفاظت از مراتع از ديدگاه مرتعداران شهرستان دماوند
 شناسايي علفهاي هرزغالب مزارع گندم شهرستان تركمن
 ارزيابي تنوع گونه اي كاركردي وساختارجامعه علفهاي هرزمزارع گندم شهرستان تركمن
 ارزيابي و مقايسه دو رابطهي برآورد بعد فركتال بافت خاك
 برآورد ظرفيت تبادل كاتيوني با استفاده از روش رگرسيوني
 تأثير تنش قليائيت بر برخي خصوصيات رشدي و محتوي پرولين گياه گلرنگ Carthamus tinctorius L
 اثر تلقيح ميكوريزا و مقادير فسفر بر خصوصيات كمي و كيفي بابونه آلماني Matricaria chamomilla تحت تنش شوري
 كاراييعلفكشها و كولتيواتور در كنترل علفهرز خربزه وحشيCucumis melo L. درمزارع سوياي شرق استان گلستان
 تاثير مديريت هاي مختلف در كنترل علفهرز نيلوفرپيچ Ipomea Spp L.در مزارع سوياي شرق استان گلستان
 تاثيركنترل علف هرزنيلوفرپيچ Ipomea Spp L. برعملكرد واجزاي عملكردسويا درمزارع شرق استان گلستان
 بررسي تاثيرمصرف خاكي و محلول پاشي عنصربر برعملكردواجزاي عملكردلوبياچيتي phaseolus vulgaris درشهرستان سميرم
 تاثيرمصرف خاكي ومحلول پاشي عنصرروي برعملكردواجزاي عملكردلوبياچيتي phaseolus vulgaris درشهرستان سميرم
 واكنش ويژگيهاي رويشي وزايشي لوبياچيتي phaseolus vulgaris نسبت به مصرف خاكي و محلول پاشي عنصربردرشهرستان سميرم
 پاسخ ويژگيهاي رويشي و زايشي لوبياچيتي phaseolus vulgaris نسبت به مصرف خاكي و محلول پاشي عنصرروي درشهرستان سميرم
 اثرافزودن فلفل قرمزوزنجبيل وتركيب آنها درجيره برعملكردرشدوبازماندگي ماهي اسكارAstronatus ocellatus
 اثرافزودن فلفل قرمزوزنجبيل وتركيب آنها درجيره واثرمتقابل آنها برشاخص هاي تغذيه اي ماهي اسكارAstronatus ocellatus
 تاثيرافزودن زنجبيل و فلفل قرمزدرجيره واثرمتقابل آ«ها برضريب تبديل غذايي ونرخ رشدروزانه ماهي اسكار Astronotus ocellatus
 اثرافزودن زنجبيل برضريب رشدويژه و نرخ بقاء وفاكتورهاي خوني ماهي اسكار Astronotus ocellatus
 تاثير كاربرد قبل از برداشت براسينواستروئيد بر كيفيت انگور سفيد بي دانه (vitis vinifera)
 شناسايي مناطق پراكنش و بررسي خصوصيات مورفولوژيكي گونه Elaeagnus angustifolia دراستان قزوين
 شناسايي وبررسي افت هاي موجود درجنگلهاي مانگرو مطالعه موردي استان بوشهر
 بررسي ساختار بازارجهاني توليد و صادرات سيب درختي ايران
 اثرمقاديركودهاي آلي وسوپرفسفات تريپل برخصوصيات شيميايي خاك
 اثرزمان خوابانيدن مقاديركوددامي ورمي كمپوست و سوپرفسفات تريپل برميزان فسفرقابل جذب خاك
 اثر محلول پاشي متانول و اتانول بر صفات برگ و بازده اسانس نعناع فلفلي
 اثر محلول پاشي متانول و اتانول بر اندامهاي هوايي نعناع فلفلي
 ارزيابي عملكرد قارچ خوراكي دكمه اي در سيستمهاي مختلف پرورشي
 اثز تاريكي و حذف پوسته بز تندش بذر آفتابگردان
 بررسي نقش زنان روستايي ،در توسعه كشاورزي و روستايي شهرستان فهرج
 كشاورزي ارگانيك راهكاري براي رسيدن به محيط زيست سالم و توسعه ي پايدار
 كشت مخلوط راهكاري براي كاهش اثرات تنش خشكي
 بررسي عملكرد روغن و پروتئين در كشت مخلوط كلزا و نخود فرنگي تحت تنش خشكي
 مطالعه شاخص فرسايندگي فورنيه در منطقه اترك سفلي در استان گلستان
 كاربرد تكنولوژي فشار بالا در صنايع گوشت
 اثر توأم تنش گرماي آخر فصل رشد و رقابت بين بوته اي بر فنولوژي باقلا
 اثر توأم تنش گرماي آخر فصل رشد و رقابت بين بوته اي بر عملكرد واجزاي عملكرد باقلا
 بررسي اثرات عناصر ريز مغذي و زمان محلول پاشي بر عملكرد و بيوماس باقلاVicia fabaدر شهرستان دهدشت
 بررسي اثرات عناصر ريز مغذي و زمان محلول پاشي بر اجزاي عملكردباقلا Vicia fabaدر شهرستان دهدشت
 بررسي تاثير پرايمينگ بذر ماش با تيمار عصاره گلرنگ بر جوانه زني و پديده قهوه اي شدن اپيكوتيل تحت تنش برش
 مطالعه اثرات ضد باكتريايي برخي اسانس هاي گياهي عليه باكتريهاي لاكتوكوكوس گارويه، يرسينيا راكري وآئروموناس هيدروفيلا
 عدد كروموزومي و اهميت تاكزونومي آن در چهار گونه ي قدومه Alyssum L. درايران
 بررسي اثرات سطوح مختلف كودهاي بيولوژيك فسفات بارور-2 وورمي كمپوست برميزان نيتروژن وپتاسيم برگ ريحان درمنطقه گچساران
 بررسي اثركودهاي زيستي فسفات بارور-2 وورمي كمپوست برشاخصهاي برگي ريحان سبزدرمنطقه گچساران
 واكنش عملكرداندام هوايي ريحان سبزنسبت به كودزيستي فسفات بارور-2وورمي كمپوست درمنطقه نيمه گرمسيري گچساران
 پاسخ ريشه هاي ريحان سبزنسبت به كود بيولوژيك فسفات بارور-2وورمي كمپوست درمنطقه گچساران
 تجزيه و تحليل سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتيپ هاي قديمي و جديد جو
 بررسي امكان استفاده از شيرين كننده هاي كم كالري در توليد شكلات
 راه هاي كاهش و حذف شكر در توليد شكلات كم كالري

 معرفي معادلات براي محاسبه عمق بحراني در كانال هاي روباز با مقطع ذوزنقه اي
تعيين منشاء تپههاي ماسهاي با استفاده ازآناليز شيميايي كانيها در شهرستان كنارك
بررسي اثردوره هاي تداخل علفهاي هرزباپنبه برعملكردواجزاءعملكردپنبه
خاك ورزي حفاظتي روشي مديريتي در مصرف آب و توسعه كشاورزي در جهان
تاثير نانو نقره بر ميزان فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدان در گياه كلزا ( Brassica napus ) در شرايط كشت درون شيشه
بررسي مشكلات ارگونومي تراكتورفرگوسن MF285
معرفي گياه Tamarix gallica به عنوان كليدي براي زهكشي زيستي
احياء مراتع كويري با Portulaca oleracea ،گياه سفارش شده در احاديث
مديريت منابع آبياري در ميزان عملكرد كشت محصول
مديريت پايدار مراتع ايران با تكيه بر دانش بومي
بررسي نقش مشاركت فكري بهرهبرداران در طراحي شبكههاي آبياري فرعي تراس آيدوغموش با استفاده از روش PRA
اثر كاربرد غلظت هاي مختلف نيتروژن بر روي صفات كيفي گياه جعفري
نقش گردشگري در مديريت پايدار مراتع ايران
بررسي ميزان انرژي مصرفي و راه كارهاي كاهش آن در توليد نيشكر كشت و صنعت نيشكرهفت تپه
بررسي راه كارهاي كاهش انرژي مصرفي در عمليات هاي شخم زير شكن وكولتيواتور مزارع راتونينگ نيشكر هفت تپه
طراحي وتغيير كاربري ترانسپورتر به گراب لودر درشركت كشت وصنعت نيشكر هفت تپه
بررسي تأثير درصد چربي و ماده خشك بدون چربي شير و افزودن اينولين بر رشد باكتري هاي آغازگر و خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي ماست
بررسي دقت آماربرداري در جنگل شهري با استفاده ازتصاوير Ikonos منطقه مورد مطالعه: شهرساري
بررسي قابليت برنامه HEC-GEO HMS در برآورد شاخص هاي فيزيوگرافي حوضه آبخيز گل بقرا و سر نيش در استان خراسان رضوي
توليد گياهان عاري از بيماري با استفاده از مهندسي ژنتيك
بررسي تأثير كود ارگانيك مرغي بر عملكرد واجزاي عملكرد ذرت دانه اي درشركت كشت وصنعت ودامپروري مغان
بهينه سازي مديريت و كنترل سيلاب بر مبناي روشهاي سازه اي و غير سازه اي
بررسي تغييرات مكاني خصوصيات كمي آب هاي زير زميني با استفاده از GIS
بررسي تغييرات خصوصيات كيفي آب هاي زير زميني در محيط GIS
مديريت جامع آبخيزداري ابزاري براي مديريت منابع آب و توسعه
بررسي مهمترين عوامل توپوگرافي موثربرپراكنش گونه بادامك Amygdalus lycioides درحوزه آبخيزسنيب تفتان
اقتصاد كشاورزي
استفاده از سيستم gis در مديريت آبياري در زمان واقعي
بررسي كيفيت آب زيرزميني حوضه طالقان الموت با استفاده از GIS با تأكيد بر مصارف كشاورزي
تعيين ضرايب معادلات كوستياكوف و كوستياكوف لوئيز و SCS در خرم آباد
بررسي نقش ويژگيهاي خاك، زمين شناسي وتوپوگرافي درپراكنش گونه هاي گياهي حوزه آبخيزسنيب تفتان
نقش فناوري هاي نانو دربسته بندي مواد غذايي و ارتقاي كيفيت آن
تكنيك هاي نوين بسته بندي جهت افزايش ماندگاري فلفل دلمه
اثر آسكوربيك اسيد بر سبز شدن و رشد گياهچه آفتابگردان تحت تنش خشكي
مقايسه ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي منطقه دهنوبردسير
مطالعه تغييرات توليدومصرف علوفه گونه Artemisia sieberi درمراتع استپي دهنو ـ بردسير استان كرمان
اثر ضدباكتريايي اسانس گل و غصاره اندامهاي گياهي سرخارگل بر باكتريRalstonia solanacearum در شرايط آزمايشگاه
بررسي تغييرات پوشش گياهي درداخل وخارج قرق بردسير
بررسي ساختار جنگلشناسي توده جنگلي بلوط ايراني و عوامل موثر بر تخريب آن درمنطقه گنجدره شهرستان دلفان
مطالعه پتانسيل توليد سيل حوضه هاي آبخيز با استفاده از مدل HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه مورد حوضه گرگك
نقش ترويج در كاهش ضايعات محصولات كشاورزي
بررسي اثر دما و بارندگي بر ميزان كربن آلي خاك در بخشي از مراتع استان كرمانشاه
تاثير برخي ويژگيهاي فيزيكي وشيميايي خاك بر كربن آلي خاكهاي مرتعي در استان كرمانشاه
خوشه بندي به روش thereshold و شبكه هاي عصبي براي خوشه بندي و طبقه بندي آفات گياهان
ارتباط امنيت غذايي با رشد اقتصادي كشور
بررسي عمليات تخريب سدها
ارزيابي اختلالات اسكلتي- عضلاني رانندگان تراكتور مسي فرگوسن 285
بررسي و مقايسه ماشين هاي كاشت مرسوم با ماشين كشت مستقيم وتراكم بوته برعملكردكلزا درشمال خوزستان
خواص دارويي و رشدي قارچ Lignosus rhinocerotis Ryvarden
اثرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژي بستر رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS مطالعه موردي: رودخانه جراحي خوزستان
ارزيابي اثرات آرايش كاشت و مديريت علف هاي هرز بر عملكرد زيست توده و ميزان رطوبت خاك در عمق هاي مختلف در نخود ديم
بررسي حساسيت روتيفر آب شيرين Brachionus calyciflorus نسبت به علف كش هاي ديكلوفوپ و توفوردي در شرايط آزمايشگاهي
بررسي اثر صمغ گزانتان بر ثبات امولسيوني و خصوصيات حسي مخلوط ارده كم چرب وشيره خرما
اثر جاده بر روي الگوي پراكنش مراتع مناطق استپي مركزي ايران مطالعه موردي: علي آباد پيشكوه يزد
مدل سازي وپيش يابي بارش درفصل كاشت گندم بااستفاده ازشاخصهاي پيوندازدورمطالعه موردي ايستگاه اهواز
بررسي اثر وضعيت مرتع بر پوشش و تنوع گياهي مراتع نيمه استپي مركزي ايران مطالعه موردي: مراتع علي آباد پيشكوه يزد
تعيين نقش نهاده هاي كشاورزي در آلودگي منابع آب زيرزميني توسط gis مطالعه موردي:شرق دشت سروستان
كاربرد مفاهيم علم حيات وحش در احياي اكوسيستم هاي تالابي
كاربرد سيستم هاي سطوح آبگير باران در مديريت كم آبي كشاورزي
تاثيرآرايش هاي كاشت مختلف بر رشد و نمو و عملكرد سه رقم پيشرفته ي آفتابگردان Hellianthus annus L
تاثير غلظتهاي مختلف عناصر سنگين در رشدseaemoliceaP iitvirvv
مقايسه نشانگرهاي مولكولي PCR-RFLP براساس نواحي ريبوزومي و ريزماهوارهها در بررسي تنوع ژنتيكي جدايههاي Paecilomyces variotii ، عامل سرخشكيدگي پسته
بررسي اثرات زيستمحيطي برداشت مواد رسوبي بستر رودخانهها مطالعه موردي: رودخانه جراحي خوزستان
طراحي و ساخت دستگاه تعيين بازدهي وميزان محصول باغي وارائه نقشه سه بعدي ومختصات جانمايي درختان بدون نياز به gps
ارزيابي توليدمراتع درمناطق سردسيروكوهستاني دردهه هاي آينده 2030-2011 مطالعه موردي: منطقه پلوراستان مازندران
استفاده از باكتري bacillus subtilisبه عنوان مكمل غذايي ميكروبي در بهبودكيفيت آب پرورشي ماهي گرين ترورAequidens rivulatus
بررسي آناليز تراوش از مقاطع مختلف سد خاكي مطالعه موردي سد نيان در استان هرمزگان
استفاده از باكتري bacillus subtilisبه عنوان پروبيوتيك در بهبود رشد و آنزيمهاي گوارشي ماهي گرين ترورAequidens rivulatus
سيماي كشاورزي ارگانيك وآمايش سرزمين
بررسي اثر محلول پاشي كلسيم و پتاسيم بر عارضه خشكيدگي خوشه خرما
بهينه نمودن سازه آبگير در رودخانههاي نواحي كوهستاني
اثرات پودر ميخك و پروبيوتيك بر كيفيت گوشت در بلدرچين ژاپني
اثز دما و خشكي بز ويژگيهاي جوانهزني بذر گياه دارويي مريم گلي Salvia officinalis
اثر پتانسيل آبي بربيوشيمي جوانهزني بذر گياه دارويي مريم گلي Salvia officinalis دردماهاي متفاوت
بررسي اثر خاكستر حاصل از ضايعات خرما بر برخي از صفات سورگوم
بررسي اثر كشت توام ذرت شيرين و باميه برروي شاخص هاي رشد و عملكرد خيار
مروري بر تاريخچه و ضرورت استفاده از روتيفرها در مطالعات اكوتوكسيكولوژي
مقايسه دو مدل EPM و MPSIAC در برآورد فرسايش و رسوب با استفاده ازتكنيك هاي GIS در حوزه آبخيزگوشه شهنشاه استان لرستان
رونديابي تاثيرخشكسالي هيدرولوژيكي وهواشناسي بر منابع آب سطحي وزيرزميني وراهكارهاي مديريتي مطالعه موردي : استان لرستان
تأثير باكتري Pediococcus acidilactici روي شاخصهاي تنظيم اسمزي ماهي گرين ترور Aequidens rivulatus
تأثير باكتري Dietzia natronolimnaeaبه عنوان مكمل غذايي ميكروبي روي بعضي از شاخص هاي رشدي ماهي گرين ترور Aequidens rivulatus
بررسي ميزان تاثير پرايمينگ و پررونانس بر جوانه زني بذر گونه زبان گنجشك
بررسي تنوع زيستي و عوامل اقتصادي اجتماعي در شهرستان كاشان
بررسي روشهاي مطالعه تنش گياهي به وسيله داده هاي ماهواره اي
اثر كنتور فارو بر اهميت نسبي فرم هاي مختلف رويشي مراتع استپي يزدمطالعه موردي:مراتع خمسيان استان يزد
بررسي معايب ومزاياي استفاده از انرژي تجديدپذير باد در ايران
ارزيابي صفات مورفولوژيكي و عملكرد دانه ژنوتيپ هاي ماش در دزفول
تاثير پليمر سوپر جاذب بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گندم ديم در شرايط استان اردبيل بيله سوار
بررسي تأثيرعناصر و عوامل اقليمي برعملكرد رشد گياه برنج در شهرستان لنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
اثركاربرد علف كش ها و كولتيواتور در عملكرد و اجزاي عملكرد سويا در حضور علف هرز خربزه وحشي Cucumis melo L.
تاثير محيط كشت BG11 بر روي رشد و توليد رنگدانه ريشه ي گياه گلرنگ
بررسي تأثير دما و رطوبت نسبي بر رشد گياه برنج در شهرستان لنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
بررسي قطع اثر آبياري درمرحله گلدهي بربرخي صفات كمي در چهارژنوتيپ كلزا در منطقه ميرجاوه
بررسي تأثير كود نيتروژن و زمان كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان
اثر فرايند خشك كردن بر ويژگي هاي كيفي ماده غذايي
مدل سازي ايزوترمهاي دفع و جذب در مواد غذايي
اثر تسطيح اراضي بر درصد شن، سيلت و رس خاك در برخي از مزارع برنج استان گيلان
ارزيابي اثر ريزگردها بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي شمشاد ژاپني Euonymus japonicus
بررسي اثرات يخبندان شديد زمستان سال 1386 بر درختان انار شهرستان ساوه دراستان مركزي و لزوم توجه به تغييرات اقليمي به منظور نيل به كشاورزي پايدار

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید