دسترسی به مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده

مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده   24 مهر 1393 توسط شركت علم و صنعت طلوع فرزین  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  99 عنوان مقاله تخصصی شامل 944  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده   

ارزيابي اثر شدتهاي مختلف چراي دام بر ميزان كربوهيدرات محلول گونهFestuca ovina
بررسي اثر عمليات تراسبندي بر برخي از خصوصيات خاك مطالعه موردي: حوزه آبخيز چهل چاي
ارزشيابي شركت تعاوني مرتعداري و آبخيز داري روستاي تازه آباد سرياس شهرستان پاوه با استفاده از رهيافتPRA
كاربرد به موقع كنه كشها در راستاي كاهش آلودگي محيط زيست
تأثير سطوح مختلف مس بر جوانه زني و رشد گياهAgropyron desertorum


كاهش آلودگي محيط زيست با رعايت ايمني در مصرف سموم كشاورزي
پهنه بندي خشكسالي در دشت هليلان با استفاده از نمايه استاندار بارش SPI
تاثير پوششهاي شفاف سيلر، كيلر و نيم پلي استربر خواص فيزيكي چوب و عوامل موثر بر مقاومت چسبندگي اين پوششها بر روي چوب
شناخت پتانسيل بهره برداري از گونه بلوط در جنگل شمال با استفاده از تكنيك ظرفيت برد، در جهت توسعه پايدار مطالعه موردي: جنگل لوه
بررسي خصوصيات ميكرومورفولوژي و ردهبندي خاكهاي شهرستان زابلي در سطوح ژئومورفيك گوناگون
مطالعه ميكرومورفولوژي تكامل افق آرجليك در خاكهاي شهرستان زابلي
برآورد دبي اوج سيلاب در حوزه هاي فاقد آمار استان گيلان با استفاده از روش شاخص سيل وگشتاورهاي خطي
بررسي تغييرات كمي آب زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي: دشت دهگلان
بررسي صدمات وارد آمده بر توده باقيمانده در اثر قطع درختان در جنگلهاي شمال ايران
مقايسه تنوع و ارزش اهميت گونهاي درختان در كلاسههاي قطري تودههاي راش آميخته در جنگلهاي گيلان
بررسي تأثير قطر درختان بر ارتفاع و حجم كنده در عمليات قطع دستي در جنگلهاي گيلان
تحليل اكوتوريسمي جنگل گيان نهاوند با بهرهگيري از روش نيكولاس
آتش به عنوان يك روش اصلاح، احياء و توسعه مراتع كوهستاني سنندج
اثر تيمار حرارتي بر ويژگيهاي آناتومي چوب صنوبر دلتوئيدس
اثر چراي دام بر ذخاير ازت خاك در مراتع استپي استان سمنان
بررسي غناي گونه اي پرندگان البرز مركزي جنوبي- وارنگه رود، ديزين و سرنسا
مقايسه روشهاي نمونهبرداري با مساحت ثابت و متغير در برآورد سطح مقطع برابر سينه در هكتار درجنگلهاي غرب آرمرده- بانه
بررسي ويژگيهاي آناتومي چوب نوئل اصلاح شده با استفاده از روشهاي دوستدار محيط زيست
تأثير تيمارهاي زمان و عمق كاشت بر صفت جوانه زني و رويشي نهال بلوط ايراني در شرايط طبيعي منطقه موردي سرآبتاوه ياسوج
تأثير خيساندن بذر قبل از كاشت بر جوانه زني بذر بلوط ايرانيQuercus brantii Lindl
تأثير جهت استقرار ترانسكت بر روي تعيين غنا گونهاي مطالعه موردي: مراتع گردنه آريز سنندج
بررسي تأثير انواع خواص چوب بر رنگ آميزي آن
تحليل تغييرات بارندگي در حوزه ي آبريز زاينده رود
اكوتوريسم ابزاري براي توسعه ي پايدار
نتايج اجراي مكانيسم توسعه پاك در ايران مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب جنوب تهران
روش هاي جداسازي آب پايه در هيدروگراف
Ecosystem functioning, services and biodiversity during the ecological restoration (With special attention to forest ecosystem)
مروري بر اهميت و كاربرد انواع رنگ هاي مورد مصرف در صنايع چوب
مديريت تلفيقي آفات و بيماريهاي گياهي
تحليلي بر آسيب شناسي مسائل اجتماعي بهرهبرداري پايدار از مراتع
تاثير شدتهاي مختلف چراي دام بر پارامتر اسيديته خاك در منطقه حفاظت شده بيجار استان كردستان
مطالعه تاثير شدت هاي مختلف چراي دام بر هدايت الكتريكي خاك در منطقه حفاظت شده بيجار
سازو كارهاي پايداري توسعه پروژه پخش سيلاب قوشه
بررسي مروري مديريت جنگلهاي مناطق قلاگل و شينه در استان لرستان
بررسي خاصيت ضدميكروبي عصاره ريحان روي باكتريها و قارچهاي Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis , Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae
Pest and predatory mites of oak trees in some regiones of Kermanshah and Hamedan provinces
ارزيابي مدلCENTURYبراي پيشبيني ميزان توليد چمنزار
برآورد تغييرات كربن آلي خاك در اكوسيستم چمنزار با استفاده از مدل CENTURY
شبيهسازي تغييرات نيتروژن خاك با استفاده از مدل CENTURY
نفوذپذيري در مرتع در مقايسه با اراضي جنگل و كشاورزي
بررسي جوانب اقتصادي و اجتماعي بهرهبرداري از اسطوخودوس بينالودي مطالعه موردي كوههاي بينالود استان خراسان رضوي
Simulation of soil organic carbon dynamic in Kurdistan Province meadows
معرفي و اهميت كنههاي شكارگر خانواده Stigmaeidae در استان همدان
فرآورده هاي حاصل از بهره برداري جنگل مطالعه موردي : بخش گرازبن جنگل خيرود
امكان سنجي وقوع سيل در مناطق خشك و نيمهخشك به روشCN مطالعه موردي : حوضه آبخيز دهبار خراسان رضوي
بررسي اثر اقدامات آبخيزداري مكانيكي بر كاهش دبي اوج سيلاب با بهره گيري از مدلhec-hms مطالعه موردي: حوزه آبخيز نهند آذربايجان شرقي
بررسي تاثير دورههاي خشكسالي و ترسالي بر تغييرات كاربري اراضي استان ايلام
شناسايي مناطق همگن از نظرجهت وزش باد در محدوده ايران مركزي
مقايسه مقادير تاج بارش تك درختان كاج تهران و پلت در فضاي سبز شهري
ارزيابي و تعيين بيلان آب زيرزميني دشت تويسركان
اثر شكل و تغيير پراكندگي پلات بر روي برخي شاخصهاي غنا، تنوع و يكنواختي در سه طرح ويتاكر، استولگرن و يك طرح پيشنهادي آريز
مديريت منابع آب در مناطق كوهستاني با محاسبه رواناب ناشي از ذوب برفSRM مطالعه موردي: حوزه آبخيز كرج
بررسي رابطه تنوع و پراكنش جوامع مايوفونا با ساختار و ميزان مواد آلي رسوبات سواحل سجافي ،خليج فارس
بررسي شرايط اكولوژيك سواحل سجافي هنديجان بر اساس مدل ولچ
كاربرد برنامه ريزي خطي در مديريت كاربري اراضي جنگلي
بررسي و تحليل الگوي پراكنش دو گونهAstragalus gossypinus و Astragalus paralogues درمراتع طالقان مياني
بررسي برخي عوامل محيطي مؤثر بر رويشگاه گون سفيدAstragalus gossypinusدر مراتع طالقان مياني
بررسي جنگل شناسي ذخيره گاه جنگلي لرگ در استان ايلام
تاثير سطوح مختلف كادميم و مس بر غلظت نيتروژن در خاك
تحليلي بر مشاركت زنان روستايي و عشايري در مديريت پايدار مراتع
بررسي روند تغييرات زماني و مكاني پارامترهاي كيفي اب شرب در دشت كازرون با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
آبخوانداري راهبردي مناسب در جهت توسعه منابع طبيعي پايدار
چالشهاي زيست محيطي فرسايش خاك
دستيابي به تعادل زيست محيطي وحفظ منابع طبيعي با بكارگيري كامپوزيت هاي زيستي
بررسي علتهاي وقوع پديده گرد و غبار و راهكارهاي مقابله با آن
بررسي تيپ پوشش گياهي مرتعي و تعين گرايش مراتع در حوضه آبخيز قاپي استان خوزستان
معرفي روش نمونه برداري Probability Proportional to Prediction
اثرات استفاده از پليمر استاكوزورب بر دور آبياري و ميزان آب مصرفي بر ذرت دانه اي 640
تاثير پليمر استاكوزوب بر ميزان عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك ذرت دانه اي640
تأثير كاربرد همزمان لجن فاضلاب و كود شيميايي فسفره و مخلوط آنها بر برخي ويژگيهاي شيميايي و شكلهاي قابل دسترس فسفر در يك خاك آهكي
شناخت رابطهي بين پارامترهاي اقليمي و رويش درختان راش شرقي با بكارگيري علم گاهشناسي درختي
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي دشت جيرفت–استان كرمان
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي عمليات آبخيزداري مطالعه موردي: حوزه آبخيز دوآب شيروان
بررسي اثر تغيير اقليم بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم
نقش آبگيرها بر روند تنوع گونه اي در جنگل مطالعه موردي: حوزه ي 54 جنگل ويسر شهرستان نوشهر
بررسي كيفيت شوري آب زيرزميني وخاك منطقه مورد مطالعه بهادران مهريز
بررسي تناسب مدلهاي MPSIAC , EPMدر برآورد فرسايش و رسوب در سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي حوضه زاخرد استان فارس
آناليز و ارزيابي پوشش گياهي مراتع حوزه آبخيز تروتي استان گلستان
تاثير پالايشگاه گاز ايلام بر پوششهاي درختي و شاخص تنوع زيستي در جنگلهاي دهستان گنجوان
تأثيرپذيري ويژگيهاي رويشي گياه زرشك در منطقه نيمه خشك سرد از فواصل آبياري
بررسي و ارزيابي تلفات آبياري در سيستم هاي آبياري باراني كلاسيك ثابت اجرا شده در مزارع شهرستان خرم آباد
نقش مديريت گردشگري روستايي در توسعه پايدار
بررسي صحت روش فاصلهاي زوج تصادفي در تيپ گونزار مراتع مطالعه موردي: مراتع منزلاب زاهدان
مطالعه تاثير اقليم و طبيعت در توريسم منطقه شمال سبلان
تاثير آتشسوزي بر تنوع زيستي و تركيب گونههاي گياهي كف جنگل منطقه مانشت و قلارنگ ايلام
بررسي تاثيرگذاري تغييرات فشار بر يكنواختي توزيع آب در سيستم هاي آبياري باراني كلاسيك ثابت اجرا شده در مزارع شهرستان خرمآباد
واكنش ارقام مختلف برنج به آبياري در استان گيلان
مطالعه ي تأثير نوع پوشش زمين بر فراواني گرازها در منطقه ي كوه خان كماندار استان لرستان
مقايسه دو روش برآورد تراكم گونهAstragalus squarrosusدر تيپ گياهي مراتع مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه موردي: مراتع منزلاب زاهدان
بررسي رابطه پراكنش گراز Sus scrofa با فاصله ازمنابع آبي ، سكونتگاه ها ، جاده ها و زمين هاي كشاورزي در منطقه كوه خان كماندار
تعيين الگوي پراكنش سه گونه مرتعيPhlomis Benth،Festuca ovina Astragalus gossypinus ،olivieri مطالعه موردي: مراتع آريز سنندج
ارزيابي روند درازمدت پارامترهاي اقليمي و تبخيرتعرق مرجع در اقليم مديترانه اي زاگرس شمالي
تخمين كتيراي گون زرد با استفاده از روش هاي آماري
بررسي اثرگياهان داروئي بر روي سياه شدن مو

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید