انتشار مقالات دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم 

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم 31 شهریور 1393 توسط  شركت پژوهشی طرود شمال با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بابلسر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  99 عنوان مقاله تخصصی شامل 1461  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم   

الگوسازي و پيش بيني رشد اقتصادي ايران با تأكيد بر شرايط نامطمئن تحريم :افق 1404
تأثير تحريم ها بر محيط زيست و انرژي از منظر حقوق بين الملل مطالعه موردي تحريم ايران
بررسي تاثير تحزيم و افزايش نرخ ارز بر سرمايه گذاري و اشتغال در ايران با رهيافت مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه
استثناتات تحريم اقتصادي در كنوانسيون هاي حقوق بشري
پيش بيني روند تغيير شركاي تجاري ايران با تأكيد بر ادامه تحريم ها در افق برنامه پنجم توسعه


بررسي و تبيين اقتصاد مقاومتي
بررسي اثر متغيرهاي اصلي ريسك اعتباري بر بهينه سازي تصميم گيري پورتفوي تسهيلات
استفاده از برخي اصول مركانتاليسم (سوداگري) در زمان تحريم اقتصادي
دلايل تأثير گذاري تحريم اقتصادي برجذب سرمايه گذاري خارجي و صنعت نفت و گاز ايران
از اقتصاد مقاومتي تا ادبيات مقاومتي در ايران
تأثير تحريم هاي غرب بر ساختار اقتصادي و اراده سياسي ايران
راهبردي در مواجهه با بحران تحريم اقتصادي دشمن و تبديل آن به فرصت هاي اقتصادي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
تأثير حكمراني خوب بر اشتغال در گروه كشورهاي منتخب (مطالعه موردي: كشورهاي با درآمد بالا و درآمد متوسط)
تكيه بر شركت هاي دانش بنيان راه تحكيم اقتصاد مقاومتي
مشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم كنندگان بين المللي
بررسي قابليت اجرايي عهدنامه مودت 1955 بين ايران و آمريكا بر اساس كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات
نقش كد 301 اصلاحي در اعمال و تشديد تحريم هاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران
نقش بانكها در تحكيم اقتصاد م قاومتي با رويكرد مديريت جهادي (مطالعه موردي: بانك صادرات ايران)
گذر از تحريم با تمسك به اقتصاد مقاومتي
بررسي تأثير برنامه اقدام مشترك (نوابمر 2012) بر تحريم هاي اقتصادي عليه ايران
نقش دانشگاه در اجرايي شدن الگوي اقتصاد مقاومتي
تاريخچه تحريم اقتصادي دشمنان عليه ايران، راهكارهاي مقابله در برابر تأثيرات منفي احتمالي تحريم ها
ارتباطات و توسعه يافتگي استانهاي كشور
بررسي تحريم هاي تسليحاتي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران
اهميت كاربرد مديريت ريسك در پروژه هاي نفت و گاز در شرايط تحريم
نقش تحريم در اثربخشي ماليات كل بر پس انداز خارجي: مطالعه موردي ايران
بررسي تأثير تورم سال هاي اخير در قيمت فروش مسكن در تهران
اقتصاد آمريكا بر مبناي رويكرد نئوليبارليسم اقتصادي
تأثير اقتصاد مقاومتي بر مزيت رقابتي پايدار
طزاحي مدل برنامه ريزي راهبردي در تقابل با تحريم اقتصادي
جايگاه حقوقي تحريم در قراردادهاي بين المللي
تبيين نقش كارافرينان در شكل گيري اقتصاد مقاومتي باهدف كاهش وابستگي هاي بين المللي
بررسي و تحليل مواجه پتروشيمي ايران در برخورد با تحريم
اقتصاد مقاومتي چالش ها و راه كارهاي با تأكيد بر بيانات مقام معظم رهبري
ارائه روش تأمين مالي در صنعت خودروسازي با رويكرد رقابت پذيري در شرايط تحريم
ارتباط شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد مقاومتي و فقر زدايي
اثر تحريم در تعديل قضايي قرارداد
بررسي ميزان نقش حقوق بشر در عملكرد دولت ايالات متحده آمريكا؛ دهه اول قرن 21 ميلادي
بررسي نقش صنعت نفت، گاز و ا نرژي براي تحقق اقتصاد مقاومتي
ارزيابي كاركرد شكرت هپكو در مقابله با تحريم هاي اقتصادي كشور
رياضت اقتصادي در راستاي اقتصاد مقاومتي دوبازوي محرك در اقتصاد ايران
برون رفت از فشارهاي تحريم با تكيه بر راهبردهاي اقتصاد مقاومتي
بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي با استفاده از تجزيه و تحليل SWOT اقتصاد ايران
مكانيسم هاي حقوقي، نظارتي و اجرايي مدنظر طراحان تحريم هاي بين المللي هوشمند (هدفمند) عليه جمهوري اسلامي ايران
بررسي تابع تقاضاي مصرف برق شهر تهران با تأكيد بر هفدمندي يارانه هاي انرژي
توسعه صنعت گردشگري روستايي، راهبردي براي رشد اقتصادي مناطق روستايي در شرايط تحريم (فرصت ها و چالش ها)
انفاق و راهكار اقتصاد مقاومتي آن در كاهش تحريم ها
چالش ها و فرصتها صادرات غيرنفتي از نقطه نظر مؤلفه هاي دانش با رويكرد مقابله با تحريم هاي اقتصادي
تحولات تحريم در گردونه ي جهاني شدن
بررسي اثر شوك قيمت نفت بر هزينه هاي دولت و درآمدهاي دولت در ايران
بررسي تأثير تحريم اقتصادي بر مهاجرت هاي داخلي و خارجي
بررسي تأثير تحريم اقتصادي بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل مؤثر بر تجارت محصولات كشاورزي ايران به كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي بر اساس مدل جاذبه تجارت در سال هاي وجود تحريم
جايگاه ،نقش و تاثير تحقيق و توسعه در تحقق اقتصاد مقاومتي درحوزه صنعت
تأثير تحريم اقتصادي بر سلامت عمومي جامعه
تبيين الگوي فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي
ارائه ساختار مفهومي برگشت پذيري اقتصادي در بستر اقتصاد مقاومتي
تحليل آثار تحريم هاي نفتي بر اشتغال صنعتي در اقتصاد ايران رويكرد اقتصاد مقاومتي
The Analyzation of Economical and Political Sanction Affections on Target Countries
Beri and Herfindahl indices of dietary diversity; can they will be used for measuring food security in sanction situation
Diet Diversity in sanction situation; Case study of rural areas of Gorgan
برآورد تأثير تحريم هاي نفتي بر سرمايه گذاري در اقتصاد ايران: با رويكرد اقتصاد مقاومتي
تحريم ايران و نقض حقوق بشر
سازوكارهاي بومي كردن علوم انساني در نظام جمهوري اسلامي ايران
ارائه مدل بومي اقتصاد مقاومتي با توجه به پتانسيل هاي موجود در استان ايلام با تأكيد بر عزم ملي و روحيه جهادي
تجزيه و تحليل نمو داري و آماري ماليات بر ارزش افزوده و تورم
بررسي ابعاد مالي و اقتصادي برون سپاري خدمات تخصصي در سازمان صنايع هوايي (با رويكرد اقتصاد مقاومتي)
بررسي اهميت بخش كشاورزي در توسعه اقتصاد ملي
تأثير تحريم هاي اقتصادي بر سطح اشتغال در ايران
The Impact of Sanctions on Iran’s Oil and Natural Gas Exportation: SWOT Analysis
نقش تسهيم دانش، توانمندساسي كاركنان و شزكتهاي دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي
تحريم هاي اقتصادي، ن وسانات قيمت نفت و اشتغال در ايران
اثار تحريم هاي جهاني بر صادرات كشور ايران با رويكرد جاذبه تجارت
اندازه گيري كارايي و بهره وري كل عوامل توليد كنندگان گندم (مطالعه موردي: شهرستان مشهد)
پيش بيني رشد اقتصادي بخش كشاورزي ايران (مقايسه روش هاي ساريما و شبكه عصبي)
رابطه سالمندي با اندازه دولت در ايران
امنيت غذايي در شرايط تحريم؛ مطالعه نواحي روستايي ايران
عملكرد تغذيه اي خانوارهاي روستايي ايران در شرايط تحريم
تحريم و پيامدهاي تحريم (با تأكيد بر سيستم بانكي)
تحريم ها و اقتصاد مقاومتي
راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در صنعت برق (مطالعه موردي: شركت توزيع برق استان فارس)
رابطه سطوح مختلف تحصيلي و نرخ بيكاري زنان در ايران
تحليل ارزش زمين هاي كشاورزي ديم شهرستان قزوين با استفاده از روش هدنيك (در شرايط تحريم)
بررسي آثار تحريم ها بر توليد و تجارت انرژي (با توجه به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي)
The Effects of Economic Sanctions on Target Countries Over Time Through Mathematical Models and Decision Making
بررسي آثار تحريم هاي اقتصاي بر اصول بنيادين حقوق بشر
كنكاشي پيرامون ارتباط متقابل تورم و سرمايه گذاري در شرايط تحريم
بررسي و ارزايابي نقش صنعت و توليد ملي اقتصاد مقاومتي
قاچاق كالا در ايران و رابطه آن با توزيع درآمد
نقش سازمان تأمين اجتماعي در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي
اثر تحريم هاي اقتصادي آمريكا بر سلامت مردم كوبا
بررسي ابعاد تحريم هاي آمريكا بر نظام اقتصادي ايران از ديدگاه حقوق بشري
شاخص اميد به زندگي در ايران و رابطه آن با توزيع درآمد
بررسي مشكلات صنعت پتروشيمي در مواجهه با تحريم هاي اقتصادي عليه ايران
تحريم ج.ا.ايران و مهمترين چالش هاي پولي و ارزي كشور طي 1392-1388
اثرات تحريم اقتصادي بر بخش بهداشت و درمان با تأكيد بر ايران
اثرات تحريم هاي اقتصادي بر نظام مالي و پولي بين الملل
نقش تحريم ها و ت أثيرات آن بر رتبه عملكردي شركت هاي فعالدر صنعت فلزات اساسي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعامل فشار علم و كشش بازار (تجاري سازي دانش) در شرايط اقتصاد تحريمي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید