نمایه سازی مقالات دومین همایش ملی نفت و گاز ایران در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی نفت و گاز ایران 

مجموعه مقالات دومین همایش ملی نفت و گاز ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی نفت و گاز ایران  23و 24  مهر 1393 توسط دانشگاه شهید باهنر كرمان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 144  عنوان مقاله تخصصی شامل 638  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی نفت و گاز ایران 

تأثير نانو سيليكاي آبگريز در پايداري امولسيون آب در نفت
بررسي و تحليل آماري عوامل و علائم وقوع سيلان در سازندهاي فوقاني چاه هاي نفت در حين حفاري
تأثير سديم دو دسيل سولفات بر ازدياد برداشت نفت يكي از مخازن ايران
كنترل غيرفعال پديده سرج در يك كمپرسور گذرصوتي تك مرحله اي محوري خاص با استفاده از روش بهبود پوسته- شيارهاي محيطي


امكان سنجي ازدياد برداشت به كمك مواد فعال كننده سطحي در مخازن كربناته شكافدار
بررسي اقتصادي و شبيه سازي ميعانات گازي جهت توليد حلال، پنتان و هگزان
سيستم تكميل چاه بزرگ- حفره اي بهينه (Optimized Large-bore)، جايگزيني براي تك- حرفه اي سنتي (Conventional Mono-bore)
بررسي پايداري ديواره چاه هاي هيدروكربوري ن احيه فارس ساحلي در سازندهاي گروه دهرم به كمك روش هاي تحليلي و عددي
بررسي فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در يكي از مخازن ايران
كاربرد پردازش تصاوير (سي تي اسكن) درتعيين خصوصيات سنگ مخزن
بررسي و تعيين انواع سنگ مخزن در يكي از ميادين ايران
تأثير نسبت پواسون بر فشار شكست در عمليات شكست هيدروليكي
بررسي اثر آلكانوآمين ها در تخريب غربال هاي مولكولي حذف رطوبت در واحدهاي نم زدايي گاز طبيعي
تخمين تراوايي با استفاده از نگار پيشرفته صوتي
بررسي اثر بازدارنده هاي سينتيكي بر تشكيل هيدرات
به دست آوردن بهترين توزيع برش سنگين با استفاده از تابع توزيع گاما توسط بهينه سازي مقدار پارامتر آلفا
ازدياد برداشت با استفاده از تزريق امولسيون آب در نفت
ارزيابي تاريخچه تدفين و حرارتي يكي از ميادين نفتي خليج فارس
ارزيابي توزيع تخلخل با استفاده از داده ها لرزه اي و چاه در يك مخزن كربناته
زون بندي مخزن كربناته با استفاده از مفهوم رخساره هاي الكتريكي
تخمين پارامترهاي الاستيكي سنگ مخزن با استفاده از نگار صوتي دوقطبي
بررسي عملكرد سيستم هاي كنترلي دوار در حفاري انحرافي
تحليل شكستگي هاي ديواره چاه بوسيله مدل ژئومكانيكي و نمودار تصويرگر (جنوب غربي ايران)
تحليل شكستگي هاي سازند آسماري در ميدان مارون توسط نمودار تصويري و مغزه
مطالعه شبيه سازي فرآيند آشام مجدد بين ماتريس ها در فرآيند ريزش ثقلي در ناحيه ي مورد تهاجم گاز
بررسي پديده چگالش داخل بسترهاي جذب رطوبت گاز طبيعي و نقش آن در تشكيل هيدرات هاي گازي
بررسي اثر انحلال بر تخلخل و تراوايي سنگ هاي كربناته در حضور آب كربناته در فشار بالا
بررسي تأثير مدول يانگ بر روي طول و عرض شكاف ايجاد شده در عمليات شكست هيدروليكي
اثر فشار و دما بر روي گرانروي گل هاي پليمري PAC-HV, PAC-UL, PAC-LV در شرايط واقعي چاه حفاري
بررسي تاثير گازهاي هيدروكربني بر خصوصيات رئولوژي سيال حفاري پليمري حاوي پلي آنيونيك سلولز
مقايسه استارچ و پلي آنيونيك سلولز در سيال حفاري به عنوان تعليق كننده باريت براي حفاري مخازن گازي
مطالعه شبيه سازي فرآيند ريزش ثقلي با مقايسه ي مدل تخلخل يگانه و تخلخل دوگانه
مقايسه VATER CUT و GOR براي دو سناريوي SWAG و WAG براي يكي از مخازن غرب ايران
بررسي تورم پذيري شيل و تشخيص گل بهينه در سازندهاي پابده و گورپي در ميدان نفتي كوپال
بررسي اثر دما و اندازه ذرات بر ميزان تورم ذرات از پيش تشكيل شده ي ژل
مطالعه ي تأثير دما و فشار بر روي كشش بين سطحي سيستم آب كربناته، نفت خام و دي اكسيد كربن
مطالعه ي آزمايشگاهي كشش بين سطحي نفت خام- آب و نفت خام- آب كربناته
استفاده از تكنيك وارون سازي لرزه اي براي بررسي افق مخزني غار در يكي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران
ارزيابي پديده رسوب واكس با استفاده از مدل هاي ترموديناميكي
استخراج گسل بردخون واقع در منطقه كاكي با استفاده از روش هاي دورسنجي و پروفايل لرزه اي
سديم سيليكات و كاربرد آن در كنترل هرزروي چاه، مطالعه موردي: ميدان نفتي آذر
استفاده از دسته بندي كننده knn براي شناسايي رخساره هاي مخزني
بررسي عملكرد فرمولاسيون دمولسيفايرهاي محلول در آب بر پايه مواد داخلي و مقايسه آن با مواد وارداتي
شناسايي كانال هاي مدفون با استفاده از نشانگر لرزهاي سوبل سه بعدي
بررسي ومدل سازي پيامدرهايش گازوئيل ازمخازن تانك فارم، درپالايشگاه گاز شهيدهاشمي نژادسرخس
بررسي اثر سوسپانسيون حاوي نانوذرات نقره بر زمان القاي تشكيل هيدرات اتيلن
شبيه سازي كنترل آب توليدي از چاهها با استفاده از تكميل دوگانه و مقايسه با تكميل هاي مرسوم
تعيين ليتولوژي و زون بندي سازند ايلام بر اساس خواص مخزني در ميدان نفتي كوپال
ميادين مشترك نفت و گاز ايران در حوزه خليج فارس
ساخت دستگاه هوشمند اندازه گيري ضريب تراكم پذيري گاز طبيعي با بهره گيري از تركيب شبكه هاي عصبي با الگوريتم جمعيتي گروه ذرات
استفاده از نگار GSR در ارزيابي سازند آسماري
بررسي توان هيدروكربنزايي نهشته هاي ژوراسيك منطقه سه ، اصفهان
تعيين مدل سكانسي مناسب جهت جدايش واحدهاي مخزني در سازند دالان بالايي، ميدان پارس جنوبي
ارائه روشي نوين براي بررسي منحني هاي كاهش دبي مخازن نفتي
بررسي تعادل فازي سيستم هاي هيدروكربني دوتايي شامل متان به وسيله معادله حالت PC-SAFT
تعيين كشش سطحي هيدروكربن ها به كمك معادلات حالت SAFT
تعيين بلوغ ماده آلي از طريق روش ميكروسكوپي (انعكاس ويترينايت)
مطالعه آزمايشگاهي تاثير تنش ها در شكست هيدروليكي بر روي بلوك هاي بتني
بررسي زمينه هاي كاربرد مواد نانو ساختاري همانند نانو سيالات، نانو سورفاكتانت و هيدروژل هاي نانو كامپوزيتي در بهبود برداشت از مخازن نفتي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير ميدان مغناطيسي بر كشش سطحي، ويسكوزيته و دانسيته نفت خام
Prediction of Sour and Natural Gases Compressibility Factor Using an Robust Modeling Approach
Minimum Miscibility and First-Contact Miscibility Pressures Measurement of CO2 and Crude Oil at Different Temperatures Using the VIT Technique
Toward a Reliable Model for the Prediction of CO2-Crude Oil MMP Using an Intelligent Approach
Toward an Intelligent Approach for Estimating Solution Gas Oil Ratio
Oil Formation Volume Factor Determination Using a Rigorous Approach
تخمين افت فشار در خط لوله نفت خام در حضور افزايه هاي كاهنده درگ
شبيه سازي فرايند تزريق آب با شوري كم در يكي از مخازن جنوب ايران
بررسي نحوه كنترل عمليات حفاري و كاهش هزينه ها با استفاده از تحليل داده هاي گل نگاري
ارزيابي زيست محيطي صنايع نفت وگاز و چالش هاي پيش رو
پيش بيني پارامترهاي نگاره NMR از روي داده هاي چاه نگاري توسط سيستم هاي هوشمند
آناليز عدم قطعيت بازده توليد با استفاده از شبكه هاي عصبي
آناليز غربالگري رو ش هاي مختلف ازدياد برداشت نفت با استفاده از روش ديكسون براي تعدادي از مخازن جنوب غرب ايران
بررسي نتايج استفاده از نانو ذرات در مته حفاري
پيش بيني تشكيل رسوبات غيرآلي در حين عمليات تزريق آب به كمك نرم افزار PHREEQC
ارزيابي پتروفيزيكي مخازن كنگان و دالان در يكي از چاه هاي گازي جنوب كشور
مدل سازي عددي دادههاي عمليات لرزه نگاري در ساختارهاي زمين شناسي مرتبط با تله هاي نفتي
بهينه سازي پارامترهاي حفاري براي كنترل ارتعاشات پيچشي با استفاده از هوش مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
كاربرد نمودارهاي تصويرگر در شناسايي شكستگي هاي مخازن نفت و گاز
محاسبه سرعت واكنش بين سنگ مخزن دولوميتي و هيدروكلريك اسيد با راكتور ديسك گردان
ناهمگون كردن محيط متخلخل با استفاده از نرم افزار كامسول به منظور مدل سازي فرآيند اسيدكاري
بررسي ميزان افزايش توليد وپارامترهاي مؤثر بر فرآيند شكست هيدروليكي با استفاده از مدل ناحيه چسبنده
Analyzing Reservoir Performance During Different EOR Strategies, A Simulation Approach on one of the Iranian Southwest Reservoirs
تعيين ناهمسانگردي سازند در يك مخزن كربناته شكافدار با استفاده از نگار تصويرگر دوقطبي
ابزار MDT؛ اهميت و كاربردها: مطالعه موردي در يكي از چاه هاي نفتي جنوب ايران
Evaluation of Improved Heavy Oil Recovery by Polymer Flooding Using Two-Dimensional Simulations
Analysis of Caprock Potential for Shear and Tensile Failure Associated with CO2 Injection into Oil Reservoirs
درونيابي داده هاي لرزهاي دوبعدي با روش تصوير بر روي مجموعه هاي محدب
ارائه روشي نوين جهت بررسي روند مهاجرت و تجمع اقتصادي ذخاير هيدروكربني
بررسي اثر حضور نمك ها در واحد نم زدايي پالايشگاه هاي گاز در تشكيل هيدرات هاي گازي
بررسي متغييرها و محاسبه ضريب شكل در مخزن
ارزيابي و اولويت بندي ريسك هاي زيست محيطي فعاليت هاي واحد نمكزدايي نفت
بررسي كيفيت مخزني سازند شوريجه در ميدان گازي گنبدلي، شرق كپه داغ
Investigation of the Impact of Wettabilty Alteration on Two-Phase Flow Characteristics through Network-Modelling
اثر نانوذرات اكسيد روي بر روي بازيافت نفت سنگين در مكانيسم آشام خودبخودي
بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و رفتار حرارتي لوله هاي نانوكامپوزيتي پلي اتيلن- كربنات كلسيم
مقايسه دو روش FFI و اشباع آب در تعيين انواع جرياني سنگ
تكنيك هاي حفاري با فشار مديريت شده (MPD)
بررسي چاه آزمايي مخازن گاز ميعاني طبقاتي (چندلايه)
بررسي اثر يون كلريد بر روي رفتار خوردگي فولاد X65 به روش نويز الكتروشيميايي
بررسي فني تزريق گاز در مخازن گاز ميعاني، به منظور عدم تشكيل ميعانات گازي
شناسايي ومطالعه مخاطرات فرآيندي وزيست محيطي درواحدتانك فارم پالايشگاه گازشهيدهاشمي نژادسرخس باروش HAZOP
بررسي و كارايي تزريق گازهاي هيدروكربوري و غير هيدروكربوري در ازدياد برداشت در يكي از مخازن نفت ايران
ارزيابي آزمايشگاهي بره مكنش پارامترهاي مختلف بر رفتار فازي سيستم سورفكتانت-آب-گازوئيل-نمك
تعيين واحدهاي جرياني با كمك روش خوشه بندي سلسله مراتبي در مخزن كربناته گازي در خليج فارس
بررسي آزمايشگاهي انتقال آب به درون شيل
بررسي آزمايشگاهي تاثير بي كربنات سديم بر كاهش آلودگي سيال حفاري با سيمان
مشبك كاري با ليزر، چالش ها و مزايا
بررسي اثر سورفكتانت و هيدروتروپ در ت عادل ترموديناميكي هيدرات
سيالات فوق بحراني و كاربرد آنها در صنايع نفت و پتروشيمي
مدلسازي رياضي ناپايداري ديواره چاه هنگام حفاري سازند حاوي هيدرات گازي
مطالعه و بررسي مكانيزم عملكرد مواد ضد كف مورد استفاده در صنايع نفت و گاز
الگوريتم بهينه در شبكه هاي عصبي مورد استفاده در تخمين تخلخل مخازن با استفاده از نشانگرهاي لرزه اي
تاثيرات تراوايي نسبي وابسته به سرعت بر بهره دهي مخازن گاز ميعاني
بررسي آزمايشگاهي تأثير هيدروكسي اتيل سلولز بر روي كنترل هررزروي دوغاب سيمان حفاري
ارزيابي تزريق سورفكتانت به منظور ازدياد برداشت نفت در مغزه هاي كربناته و شرايط دما و فشار مخزن
مطالعه تأثير خواص سنگ و سيال بر نمودار فشار مويينگي به روش مدل سازي شبكه اي فضاي متخلخل
شبكه هاي محاسباتي بهينه مخزن با استفاده از توابع موجك
Mapping Reservoir Fluid Distribution Using EEI Method
Identification of Field Applicable Bacterium for One of the Iranian Reservoir
اثر كربوكسي متيل سلولز تقويت شده با نانو فيبريل سلولز بر هرزروي آب گل حفاري
تاثيز نانو فيبريل سلولز بر نقطه تسليم و گرانروي پلاستيكي گل حفاري
بررسي نقش محيط رسوبي و دياژنز بر كيفيت مخزني سازند ايلام در شرق ميدان اهواز
بررسي تاثير استفاده از fresh water در كنترل كيفيت نفت خام در واحدهاي نمكزدايي
Gas injection simulation study of one of the Iranian carbonate reservoirs
مطالعه مكانيزم هاي حاكم بر تغيير ترشوندگي طي فرآيندهاي ازدياد برداشت ميكروبي
اصلاح زيستي خاك آلوده ي نفتي به روش خاكشويي
شبيه سازي غشاي پيل سوختي پليمري به عنوان سوخت پاك براي جايگزيني سوخت هاي فسيلي
بهبود نانوفتوكاتاليست (TiO(2 با اضافه كردن يون نيتروژن، جهت استفاده تحت نور مرئي
A Simulation Study of the Effect of Salinity on Chemical Flooding
محيط رسوبي و دياژنز سازند ايلام و نقش آنها در كيفيت مخزني در غرب ميدان اهواز
Activated carbons derived from Walnut shells: Application to environmental problems
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند هيدروژناسيون دي اكسيد كربن با استفاده از كاتاليست پايه ي آلومينا
بررسي اهميت فناوري ازدياد برداشت ميكروبي نفت و زمينه هاي استفاده از ان در مخازن ايران
مدلسازي جلوگيري از تشكيل هيدرات گازي توسط بازدارنده هاي سينتيكي
مدل سازي آماري فرآيند ازدياد برداشت شيميايي نفت با استفاده از روش Response surface methodology
مروري بر روش هاي ژئوفيزيك و ژئومكانيك در مديريت م خازن هيدروكربني
مقايسه تزريق پليمر در افزايش بازدهي توليد نفت از مخازن همگن و ناهمگن
مقايسه تاثير مخلوط شدن اسلاگ پليمر و آب تزريقي پشت آن بر بازيافت توليد نفت در مخازن همگن و ناهمگن
مقايسه تاثير پديده ي جذب پليمر تزريقي بر روي سطح سنگ بر ميزان توليد نفت از مخازن همگن و ناهمگن
مدل سازي پايداري ديواره ي چاه با استفاده از تحليل تمايسي در يكي از مياديه جنوب غربي ايران
بررسي عملكرد و تحليل حساسيت فرآيىد استخراج توسط بخار هيدروكربىي در يك ميدان نفت سىگين ايران
آشكار سازي شكاف با استفاده از نمودار اشباع آب و آناليز تبديل موجك
تأثير نانوذرات بر ويسكوزيته نانوسيال
ارزيابي كاربرد روش هاي حرارتي و مواد نوين در ازدياد برداشت منابع نفتي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید