دسترسی به مقالات دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و كاربردها

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها

مجموعه مقالات دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها  10  مهر 1393 توسط دانشگاه پیام نور استان مازندران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تنکابن برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 12  عنوان مقاله تخصصی شامل 146  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها 

تحليل آماري تاثيركاربرد جدول مطالعاتي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان
تجزيه كارايي خطوط هوايي كشور ايران با استفاده از مدلSBM
راهبردهاي حل مساله رياضي از ديدگاه روانشناسي
كاربرد رگرسيون چندگانه در شبيه سازي پروفايل هاي نمودارهاي كنترلي فاز 1
روش تدريس اكتشافي در حل مساله رياضي
بررسي يك روش تصوير گراديان مزدوج روزن با جستجوي خطي سراسري براي بهينه سازي تابع معر خطي تكه اي


نقش متوليان فرهنگي در نگرش عموم و دانشجويان نسبت به رياضيات و آموزش رياضي در ايران
ALMOST n-HOMOMORPHISM MAPS
ON THE ZERO ELEMENT OF THE TOTAL TORSIONELEMENT GRAPH OF MODULES OVERCOMMUTATIVE RINGS
GRAPH AND FIXED POINT
Note on α-admissible mappings and related f ءxed point theor
REFINEMENT AND GENERALIZATION OF Caristi’s FIXED POINT THEOREMA. H.ANSARI
Note on –ψ-contractive type mappings and related fixed point
تحليل اجرا و رديابي خطا در پروتكل هاي ARQ
مدلسازي صفرو يك جهت مكانيابي استقرار مراكز امدادي در آزاد راه زنجان ـ قزوين (مطالعه موردي)
ON A NEW STABLE AND ORTHONORMAL BASISEFOR REPRODUCING KERNELS
معادله شرودينگر زمان كسري به ازاي ذره آزاد و سد پتانسيل
بررسي معادله شرودينگر زمان كسري در مورد چاه پتانسيل
COMPLETE BIPOLAR FUZZY GRAPHS
آموزش رياضي براي كودكان كم توان ذهني
PRINCIPALLY WEAKLY SUBKERNEL FLAT IN THEDISJOINT UNION S-SUBPOSET
DIMENSION OF TOTALLY SKEW EMBEDDING
EXISTENCE OF SOLUTIONS OF INTEGRALEQUATIONS VIA MODIFIED CYCLIC C-CONTRACTIVE MAPPINGS
Exact solutions of Kaup-Boussinesq system by usingthe functional variable method
ON WEAKLY SEMIPRIME IDEALS IN SEMIRINGS
ON SEMIPRIME IDEALS IN SEMIRINGS
SOLVING INFINITE BOUNDARYINTEGRO-DIFFERENRIAL EQUATIONS
A LOCAL PETROV-GALERKIN MESHLESS METHODBASED ON RADIAL BASIS FUNCTIONS FORPOISSON EQUATION
TRANSITIVITY CONDITION OF THE RELATION n
ON SEMIPRIME IDEALS IN POMONOID
INTERVAL-VALUED INTUITIONISTIC FUZZY LINEGRAPH
تحليل حساسيت در مسائل برنامه ريزي خطي فازي با متغيرهاي فازي ذوزنقه اي
Kripke Models Extension For Epistemic Logic
Laplace’s transform of fractional order
پايداري روش تكرار پيكارد در فضاهاي متريك
پايداري روش هاي تكرار مان و ايشيكاوا
ROLE ASSIGNMENT IN FUZZY SOCIAL NETWORK
EXP-FUNCTION METHOD AND ITS APPLICATIONSFOR THE NONLINEAR EQUATIONS
رياضيات 2 و ماشين حساب
بررسي برازش مدل رگرسيون ويلكاكسون
بررسي كارايي رگرسيون غيرخطي بر اساس نرم ويلكاكسون
گراف هاي متقارن مركزي و برچسب گذاري انها
VARIATIONAL ITERATION METHOD FOR SOLVINGNONLINEAR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS
پيش بيني آب مصرفي شهر ابريشم در سال 93
انتگرال گيري مونت كارلو و نمونه گيري از نقاط مهم
ارائه منطقي پيشرفته براي تحليل صوري پروتكل هاي رمزنگاري حمله اي عليه پروتكل mti a(0)
ارائه تكنيكي براي امنيت بيشتر كليد خصوصي در پروتكل SSL
بررسي روش هاي رتبه بندي ابركارايي براي واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها با داده هاي قطعي تا ژوئن سال 2012
CENTROSYMMETRICITY IN GRAPHS AND THEIRENERGY
آموزش رياضي: بررسي عوامل ضعف آموزش و ارائه راهكار براي بهبود آن
معرفي انواع الگوهاي تدريس رياضي با رويكرد نقد و بررسي
حل معادلات ديفرانسيل خطي و غيرخطي با روش تجزيه آدوميان
Solving Vehicle Routing Problem in Home Health CareUsing a Genetic Algorithm
AN ITERATIVE METHOD FOR A NONLINEARTIME-DELAY MODEL IN BIOLOGY
PRIMAL-DUAL SOLUTION FOR THE SEMIDEFINITEPROGRAMMING PROBLEMS USING NEURALNETWORKS
بررسي بدفهمي هاي رياضي دانشجويان در مفاهيم پايه اي رياضيات
معرفي فضاي متريك مخروطي و نامعتبر بودن قضيه ساندويچ و آزمون مقايسه در دو مثال از اين فضا
ON THE ORDER STATISTICS FROM WEIGHTEDEXPONENTIAL DISTRIBUTION
FIXED POINT OF INTEGRAL TYPE MAPPING ANDAPPLICATION
شرايط موروثي شدن يك حلقه جا به جايي كه ايده آلهايشم جموع مستقيمي از مدول هاي دوريند
A Note On b-syenthesis Group
Solving singular IVPs of third-order ordinary differentialequations by Adomian decomposition method
يك معناشناسي براي يك منطق احراز اصالت
A NEW MESHLESS METHOD BASED ON THERADIAL BASIS FUNCTIONS FOR SOLVING THEFRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
s ـ مجموعه جزيي به طور ضعيف زير كرنل يكدست
ON THE CONDITION (WP)w AND (PWP)IN THEDISJOINT UNION S-SUBPOSETS
حلقه هاي دامنه – ore و حلقه هاي با ايدآل هاي راست اساسي فراوان و ارتباطآنها با زنجيره هاي صعودي و نزولي روي ايدآل ها
كاربرد التصاق هاي غيرخطي در ابر منفيلدها
كاربرد روش تبديل مختلط كسري به معادلات ديفرانسيل كسري
پازل جمع اعداد اساسي (نوع اول)
آموزش كاربردي مفاهيم رياضي از واقعيت تا حقيقت
مطالعه و بررسي خواص و كاربردهاي متريك تعميم يافته انيشتنروي فضاي ريماني
تخصيص بهينه ي دارايي راهبردي و كاربردهاي آن در شركت هاي بيمه
بررسي رويكرد دو فازي در حل مساله برنامه ريزي خطي چند هدفه با اعداد فازي
STUDY ON UNIFORMLY CONVEX FUNCTIONS ANDUNIFORMLY STARLIKE FUNCTIONS
روش هاي گرادياني براي محاسبه معكوس درازين
يادگيري درخت تصميم گيري
طبقه بندي ورودي و خروجي از ديدگاه بدبينانه
گراف هاي اشتراكي متناظر ايده آلهاي حلقه
كاربرد روش هاي گروه لي در فرآين دلوله گذاري از شتي به كف دريا
تحليل و تشريح بهينه سازي مسيرهاي حمل و نقل و ايستگاه ها با بكارگيري شبكه ها و استفاده از توري مورچگان
ارائه الگوريتمي براي حل سيستم نامعادلات خطي با مقادير نامنفي بر اساسبرنامهريزي خطي و كاربرد لم فاركاس در آن
معرفي يك ماتريس با مجموع صفر از درايه هاي واقع دره ر سط ر و ستون و ارائه يك تجزيه براي آن
بررسي جواب بهينه ضعيف براي مسائل برنامه ريزي خطي با طرف دوم بازه اي
بررسي مقايسه اي مدل هاي پاسخ تصادفي با تكرار بر روي سوال حساس برا ساس ملد رگرسيون لجستيك
يك روش تجزيه بندرز شتاب يافته در حل مسأله برنامه ريزي عدد صحيح
تاثير نرم افزار جئوجبرا بر يادگيري رياضي دانش آموزان پايه سوم دبيرستان شهر بيرجند
ايجاد تكنولوژي آموزشي چه تاثيري در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد؟
بررسي چند زيررسته و ارتباط آنها با هم
ارزيابي كارايي بخش هاي مختلف بيمارستان شهيد رجايي تنكابن به كمك Neuro-DEA
اعمال تقريب WKB بر مساله مقدار ويژه و تحليل نتايج در قياس با نتايج عددي
Generalized Elliptic Integrals andModular Equations
حل مساله برنامه ريزي كسري دو سطحي خطي به كمك روش k ام ـ بهترين جستجو
كاربرد قضيه نقطه ثابت كاريستي در نظريه نقطه ثابت با نگاشت هاي انقباضي ضعيف و مقدار مينيمم
كارايي مدل با داده هاي نادقيق )بازه اي( MBSM
رابطه بين اتوماتاها و فرايند هاي شبه زاد و مرگ
حل معادله ماتريسي متناطر با فرايند هاي شبه زاد و مرگ
پيوستگي گروه توپولوژيكي
قضيه نقطه ثابت مشترك در فضاي متريك KM ـ فازي با استفاده از اصل (E.A)
روش غير پارامتري براي مطالعه صرفه جويي اقتصادي در حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاذه ها
يافتن روشي بهينه براي بيمه اتكايي و سرمايه گذاري در بازار سهام بااستفاده از فرايند ارنشتاين-اولن بك

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید