مشاهده مقالات اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک 12 شهریور 1393 توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با همکاری دانشکده شهید مفتح با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 126  عنوان مقاله تخصصی شامل 1654 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

امكان سنجي استفاده ازانرژي باد دراستان كرمان
شبيه سازي نيروگاه بادي براي مدل بادچهارجزئي بااستفاده ازنرم افزار pscad
توربين هاي بادي و تخصيص بهينه آنها درشبكه هاي كوچك بابه كارگيري الگوريتم ژنتيك
مشاركت نيروي باددربازار انرژي LMP
تحليل انرژي و اگزرژي سيستم توليد همزمان نيروگاه گازي همراه با تزريق بخارقبل ازمحفظه احتراق باآب شيرين كن تبخير چندمرحله اي تراكم بخارحرارتي
طراحي و تجزيه وتحليل كنترل كننده فازي براي كنترل فركانس درشبكه توان هيبريدي مستقل
مكان يابي واندازه بهينه منابع توليد پراكنده باهدف كاهش تلفات وبهبود پروفيل ولتاژ درشبكه توزيع برق


امكان سنجي مناطق ويژه اقتصادي انرژي هاي تجديدپذيربه منظور بهره وري از انرژي باد در كشور مطالعه موردي: منطقه خواف، خراسان رضوي
Predicting the solidification of energy storage materials (PCMs), confined in a spherical capsule, with a novel model
مطالعه ي آزمايشگاهي تغييردبي سيال تزريق شده به حوزه ي سنگهاي داغ وخشك براي استحصال انرژي زمين گرمايي
مطالعه تئوري انواع كاربردهاي مستقيم انرژي زمين گرمايي
تاثيرموقعيت همسايگي افقي واحدهاي مسكوني آپارتماني رايج درميزان مصرف انرژي حرارتي نمونه موردي شهريزد
بررسي تاثيرضريب جذب خورشيدي براينرسي حرارتي جداره ها
ارزيابي رفتارحرارتي مصالح سنتي مصالح رايج ومصالح سبزدرساختمانهاي شهراصفهان
بررسي اثرنانوذرات بتاسيليسيم كاربيد برخواص حرارتي ماده تغييرفازدهنده پلي اتيلن گليكول
بررسي جايگاه وكاربردهاي انرژي باد
بررسي انرژي خورشيدي وكاربردهاي آن
كربن مزومتخلخل به عنوان آندباتري يون ليتيوم
بهبودمصرف انرژي باالگوريتم هاي رمزنگاري متقارن درشبكه هاي حسگربي سيم
بررسي امكان كاهش مصرف انرژي درواحدهاي احياءمستقيم ازطريق بازيافت بارحرارتي خروجي ازدودكش ها
امكان سنجي نصب يك سيستم آبگرمكن خورشيدي باكلكتورهاي صفحه تخت براي شهرنوشهر
بهره برداري بهينه وپايدارريزشبكه بادرنظرگرفتن برنامه پاسخگويي بار
بررسي اضافه ولتاژهاي ناشي ازكليدزني وخطا درسيستم EHV
ارزيابي جنبه هاي اقتصادي انرژي زمين گرمايي درمقايسه با انرژي بادي و سايرانرژي هاي تجديد پذيرجهت احداث نيروگاه
انرژي زيست توده و قابليت شهرستان فردوس دربهره مندي ازآن
ارزيابي فني نيروگاه زباله سوزدرراستاي بهينه سازي مسيرتوليد انرژي ازپسماندهاي جامدشهري به كمك تكنولوژي پيش گرمكن
مدلسازي رطوبت زن غشايي وبررسي پارامترهاي تاثيرگذاربرعملكرد آن براي كنترل رطوبت پيل سوختي غشاپليمري
بازيافت انرژي براي فرآيند توليد Cumene بانرم افزار HYSYS
بهينه سازي انرژي براي برج تقطيرتثبيت نفتاي پالايشگاه اصفهان
بهره گيري ازانرژيهاي پايدارونقش آن درتوسعه پايدار
بررسي تاثيرپيشرسي جرقه نسبت تراكم و نسبت هم ارزي بربرخي متغيرهاي ترموديناميكي موتوراشتعال جرقه اي باسوخت گازطبيعي
ارائه يك مدل ترموديناميكي براي شبيه سازي موتوراشتعال جرقه اي باسوخت مخلوط گازطبيعي واتانول
بررسي وشبيه سازي سلول خورشيدي درجهت افزايش MPP وبهبود كارياي و پيشنهادبهينه ترين نقطه ها دراستان كرمانشاه بادرون يابي ازطريق Gis
بررسي ظرفيت توليد برق خورشيدي به روش برج خورشيدي درايران
چگونگي روندبهبود تشكيل هيدرات گازمتان باافزايش غلظت TBAF
مطالعه آزمايشگاهي تشكيل هيدرات نيمه كلاتريت براي سيستم آب +گازمتان +تتراان بوتيل آمونيوم فلورايد
سيستم گرمايش ازكف سالن مرغداري بااستفاده ازانرژي خورشيدي
پيل سوختي تركيبي هيبريدي درسيستم توزيع براي كاهش افت ولتاژ
سوئيچينگ نرم مبدل DC/DC بابهره ولتاژ بالا
بررسي اصول اساسي طراحي معماري نيروگاه ها جهت توليد انرژي پاك
ارزيابي اثراستفاده ازانرژيهاي نوانرژي خورشيدي وبادي بررشداقتصادي واشتغال
بررسي استفاده خانگي ازآبگرمكن خورشيدي به روش تحليل سلسله مراتبي AHP: موردمطالعه روستاي بياره
استفاده صحيح ازانرژي باددرسيستان به منظور توليد برق
بررسي تغييرات ضخامت لايه جاذب درعملكرد سلول خورشيدي CIGS
تحليل فرآيندتوليد بيوگاز اززباله هاي شهري
تخميرحالت جامدضايعات كشاورزي و توليد آنزيم پروتئاز فعال دربيوراكتورسيني دار
توليد گازاحيايي درواحدهاي احياءمستقيم سنگ آهن به روش گازي كردن زيست توده به منظور كاهش مصرف انرژي وآلودگي محيط زيست
محاسبه پارامترهاي هندسي وخصوصيات نوري يك كلكتور سهموي خورشيدي
مقايسه روشهاي تعيين زاويه شيب كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي
ارزيابي مدلهاي برآورد شدت تابش خورشيدي براي شهرستان بم
بررسي ومقايسه اثرريفورم داخلي و خارجي سوخت متان درپيل سوختي اكسيدجامدبرعملكرد كلي يك سيستم توليد همزمان SOFC و بازياب گرماازديدگاه انرژي
شبيه سازي سيكل تركيبي خورشيدي به كمك نرم افزار THERMOFLEX
منظرپايدارپاسخي به بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي عددي تاثيرپارامترهاي ورودي موتوربرعملكردوميزان آلاينده NOX يك موتوراشتعال تراكمي سوخت همگن باسوخت گازطبيعي
ارزيابي انرژي آب و نيروگاه هاي برق آبي ونقش آن درتامين برق كشور
ارائه روشهايي نوين براي افزايش بازدهي سلول هاي خورشيدي
شناسايي آلاينده هاي موثربركاهش عملكردواحدنم زدايي پالايشگاه هاي گاز به منظور بهينه سازي توليد پايدارانرژي سوخت گازي
كنترلراسلايدينگ مدبراي مبدل DC/DCتشديدي LLC باراندمان بالا براي كاربردهاي فتوولتائيك
Evaluation of heat losses about four types of wall that use in buildings of major cities in Iran
آموزش اولين گام درجهت ترويج فرهنگ مديريت انرژي
بررسي ساختاري مصالح هوشمندكروموژنيك درراستاي مديريت مصرف انرژي و دستيابي به معماري پايدار
بررسي تاثيرطراحي اقليمي فضاهاي آموزشي بركاهش پديده ي جزاير حرارتي نمونه موردي: منطقه پنج شهرداري تهران
بهره برداري بهينه نيروگاه هاي بادي باهمكاري پاسخگويي بارDR درسيستم هاي قدرت تجديد ساختاريافته
بيوديزل: منبع انرژي پاك
بيواتانول سوخت پاك
ارزيابي توليد هيدروژن به عنوان سوخت زيستي تجديدپذيرتوسط جلبك هاي سبز – آبي سيانوباكتريها
مديريت مصرف انرژي بارويكردتغييردرنگرش ورفتارمصرف كنندگان
بهينه سازي ومديريت سيستم انرژيهاي تجديد پذيردرايران
ارائه روشي براي بررسي تاثيرنصب نيروگاه بادي برشاخصهاي قابليت اطمينان وپيش بيني اين شاخصها براساس الگوي تكرار باد
بررسي و مدلسازي تاثيرات منابع توليد پراكنده دركاهش آلاينده هاي زيست محيطي و ارايه مدل رياضي جديد براي مقايسه هزينه توليد نيروگاه ها بادرنظر گرفتن منافع زيست محيطي
سنتزوبررسي ساختاروعملكردCuBTCبراي جذب و ذخيره سازي هيدروژن
آثارهمبستگي زماني – مكاني توليد مزارع بادي برقيمت انرژي الكتريكي
پيش بيني كوتاه مدت سرعت بادبادرنظر گرفتن ارتباط زماني – مكاني مزارع بادي
تجزيه و تحليل جريان انرژي درتوليد ميوه انار مطالعه موردي: شهرستان بهشهر
تبديل بتن به بتن كاهنده ظرفيت حرارتي بمنظور استفاده درمناطق گرم و مرطوب
مديريت توان حقيقي درريزشبكه مستقل داراي منابع باواسط الكترونيك قدرت درحضوراختلالات توان و بارها بااستفاده ازشبكه عصبي – فازي تطبيقي
پيش بيني تقاضاي گازطبيعي دربخش خانگي استان كرمان و تدوين سناريوهاي كاهش مصرف بابه كارگيري آبگرم كن هاي خورشيدي ووسايل داراي استاندارد مصرف انرژي
امكان سنجي بكارگيري سيكل هيبريدي توان كمكي هواپيما
افزايش تعدادبهينه نيروگاه فتوولتائيك وتوربين بادي درحضورعدم قطعيت هاي ناشي ازباروباتاثيرجابجايي بارواستفاده ازالگوريتم pso
بررسي تاثيرضخامت و شارفوتون فرودي برعملكرد سلول خورشيدي حساس به رنگ بادرنظرگرفتن ولتاژ كاهش يافته درسطح مشترك TiO2/TCO
بررسي كاربرد پيلهاي سوختي درصنايع گوناگون
بررسي روشهاي ذخيره سازي انرژي حرارتي
توسعه و تامين انرژي جزايرتنگه هرمز؛بانگاه مخصوص به انرژي امواج دريا
طراحي دستگاه تبديل كننده انرژي امواج دريا به انرژي الكتريسيته جهت احياء جزايراستراتژيك ايران درخليج فارس
مطالعه اقتصادي استفاده ازانرژي زمين گرمايي
مطالعه آزمايشگاهي اندازه سنگها دراستحصال انرژي زمين گرمايي ازحوزه هاي پتروترمال
بررسي ساختاروشبيه سازي سلولهاي خورشيدي پليمري
مكان يابي بهينه توليدات پراكنده به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ درسيستم توزيع بااستفاده ازالگوريتم تركيبي GA-PSO
اثرات بهداشتي و محيط زيستي درفرآيند توليد و احتراق پلت
پلت گامي درراستاي توليد سوختي پاك
طراحي سيستم كنترلي مبتني برمنطق فازي براي استفاده ازژنراتورالقايي دوسوتغذيه جهت جبران محلي توان راكتيو
بررسي پارامترهاي موثربرگوگردزدايي ازبنزين درفرآيند تراوش تبخيري توسط غشاي تركيبي پلي يورتان و پلي وينيل پيروليدن
كمپلكسهاي پالاداسيكليل به عنوان حساس كننده هاي نوري جديددرسلولهاي خورشيدي رنگدانه اي
مروري بركاربرد ذخيره سازهاي سربي – اسيدي درمولدهاي هيبريدي مستقل ازشبكه
افزيش توان سلول هاي خورشيدي آلي با استفاده ازنانوذرات فلزات
انتخاب بهينه ژنراتور براي مزارع بادي
بررسي عملكردي سلولهاي خورشيدي درتابلوهاي راهنمايي و رانندگي
The Conversion of all Woody Forest Residues into Wood Pellets with the Application of Solid Biofuels Technology
راهكارهاي استفاده ازانرژيهاي پاك درمعماري مناطق سردسيرايران
راهكارهاي استفاده ازانرژي هاي پاك درمعماري مناطق گرم و خشك ايران
ارزيابي اثرات فرآيند انرژي برانتشارگازهاي گلخانه اي بابهره گيري ازشاخصهاي eisd مطالعه موردي شهرتهران
بررسي ميزان پايداري اقتصادي بخش انرژي دركلانشهر تهران
كمي كردن مولفه هاي انرژي براي دستيابي به توسعه پايداربابهره گيري ازشاخصهاي انرژي براي توسعه پايدار
راهبردهاي بهره برداري ازانرژي خورشيدي دردستگاه هاي دولتي كشورمطالعه موردي: اداره كل هواشناسي استان قم
بررسي تاثيرنانوذرات Al,Ag درجذب نوروافزايش راندمان دريك سلول خورشيدي لايه نازك بالايه فعال سيليكون آمورف هيدروژنه a-Si:H
انرژي بادي مزايا و كاربردها
انرژي زيست توده راهكاري جهت توسعه پايدار
كنترل بهينه انرژيهاي تجديدپذيردرساختمان بااستفاده ازروش يادگيري تقويتي
استفاده ازانرژيهاي پاك و سرمايش و گرمايش ايستا با نگرشي برمعماري دستكند
Top down strategy for renewable energy investment: sizing methodologies and Integrated Renewable Energy System models
بهبود پايداري نيروگاه DFIG بااستفاده ازSVC
طراحي يك ساختارجديد براي اينورترهاي چندسطحي قابل استفاده براي منابع توليد پراكنده dc
طراحي اينورتربهبود يافته براي افزايش قابليت سنكرون سازي موتورهاي محرك به كاررفته درخودروپيل سوختي
فناوري پيلهاي سوختي و كاربرد آن درخودرو
مطالعه استفاده ازالكترودهاي جديدبه منظور افزايش توليد هيدروژن درفرايند الكتروليز قليايي آب
بررسي توليد هيدروژن درفرايند تجزيه فوتوكاتاليستي آب بااستفاده ازاصلاح نيمه رساناي تيتانيوم دي اكسيد
مديريت انرژي چندهدفه درميكروشبكه بااستفاده ازالگوريتم هاي هوشمند
رتبه بندي واحدهاي پالايشگاه گازجهت بازيابي گرمايي به روش تحليل سلسله مراتبي
مدلسازي مشاركت واحدهاي توليدي بادرنظرگرفتن برنامه هاي پاسخگويي باراضطراري EDRP و زمان استفاده TOU به منظوراصلاح منحني بارشبكه
پوسته هاي هوشمندنماي ساختمان برحسب ريخت شناسي وبيولوژيك دياتوم بررسي درمنطقه بيست و دوتهران
بررسي اثرگردابه ها برراندمان توربين باد محورعمودي
مطالعه روشهاي مدلسازي توربين هاي بادي محور عمودي
محاسبه زمان بازگشت سرمايه و سودچرخه عمرسيستم گرمايش معمولي تركيب شده باسيستم خورشيدي بااستفاده ازروش مونت كارلو
فناوري نوين انرژي خورشيدي وحفاظت محيط زيست
بررسي الگوي مصرف انرژي توليد شلتوك برنج دراستان گلستان
استفاده ازموادتغييرفازدهنده درسيستم انفعالي پوسته ي دوجداره جهت كاهش مصرف انرژي درساختمان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید