دسترسی به مقالات اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع در سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع

مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع    27 شهریور 1393  توسط شركت علم و صنعت طلوع فرزین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 162 عنوان مقاله تخصصی شامل 2022 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع

بررسي سيستم سفارش همزمان محصولات درحالت چندخريداروحل بااستفاده ازالگوريتم هاي فراابتكاري
نقش مديريت زنجيره تامين دريكپارچه سازي صنعت مرغداري مطالعه موردي شركت پروتئين گسترسينا
افزايش كارايي سيستم هاي حمل ونقل هوشمند دركاهش مشكلات حمل ونقل بابكارگيري سيستمهاي جابجايي سريع فردي PRT:مطالعه موردي: شهرتهران
كاربرد روش هاي فراابتكاري دربهينه سازي قابليت اطمينان درمسائل تخصيص افزونگي بامحدوديت هاي كاركردي
ارائه مدل ناب سازي براي يك واحدتوليدي جهت بهبود فرايند توليد مطالعه موردي بدنه سازي شركت ايران خودرو
بررسي تفاوت هاي كاركردي بين زنجيره هاي تامين ناب وچابك وتلفيق اين دورويكرد


انتخاب تامين كننده بارويكرد تلفيقي فرايند تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي وروش COPRAS-G
ارايه يك مدل جديد درشناسايي رتبه بندي و ارزيابي عوامل موثربرريسك پروژه هاي بزرگ با استفاده ازتكنيكهاي FTOPSISو FANP,DEMATEL
ارائه مدل احتمالي مكان يابي مسيريابي موجودي زنجيره تامين باردرنظرگرفتن ناوگان حمل ونقل ناهمگن
مديريت استراتژيك دانش درسازمانهاي دانش بنيان
مدلسازي وحل يك مساله دوهدفه مديريت موجودي توسط فروشنده درحالت چندمحصولي با چندفروشنده چندخرده فروش و يك انبارمركزي
ارائه يك مدل دوهدفه مكان يابي پايانه هاي شبكه اتوبوس راني درون شهري جهت كاهش آلودگي هواوحل آن با استفاده ازالگوريتم NSGA-ΙΙ
مدلسازي رياضي چندهدفه براي مكان يابي تسهيلات لجستيك پايداربادرنظر گرفتن ظرفيت
بكارگيري روش تكنولوژي گروهي GT جهت شناسايي فعاليت هاي اقتصادي باهدف توسعه خوشه هاي صنعتي كشورمطالعه موردي: صنعت توليد موتورخودرو، ماشين آلات كشاورزي و راه سازي استان آذربايجان شرقي
مهمترين روشها، كاربردهاومدلهاي مساله مسيريابي كمان ظرفيت دار
مدل تلفيقي انتخاب فروشنده وبهينه سازي موجودي با هزينه هاي اجتمالي ومحدوديت ظرفيت انبار
كاربرد الگوريتم هاي متاهيوريستيك دربرنامه ريزي چندهدفه مسيريابي موجودي چندمحصولي چندپريودي
شبيه سازي وتحليل نمودارهاي كنترل بااستفاده ازمدلهاي رگرسيون چندگانه درفاز1كنترل كيفيت
شناسايي ورتبه بندي ريسك هاي موثربرعملكرد زنجيره تامين درصنعت قطعه سازي خودروايران
چارچوب سبدپروژه درشركت مهندسي چيست؟مطالعه موردي: موسسه مهندسين مشاورطاها
مطالعه موردي پياده سازي و ارزيابي نت بهره ورفراگيرTPM درشركت فولادمباركه تشريح مدل پياده سازي شده TPM درشركت وبررسي پارامترهاي نتايج عملكردي شركت ناشي ازآن
توسعه يك ماشين جديدبرايمحاسبه ظرفيت بهينه ذخيره سازي انبارهاي موقت درمساله ماشين هاي سري انعطاف پذيراحتمالي بوسيله تكنيك شبيه سازي
حل مسئله بيشينه سازي پوشش بااستفاده ازآناليز فضاي جواب
بررسي تاثيرات به كارگيري فناوري شناسايي ازطريق امواج راديويي rfid درمديريت زنجيره تامين SCM
يك روش تصميم گيري بااستفاده ازتركيب AHP,DEA
مدلسازي مسئله انتخاب وتخصيص سفارش به تامين كنندگان بارويكردچندهدفه فازي تصادفي وahp فازي تحت شرايط تخفيف وريسك و حل باالگوريتم فراابتكاري
استفاده ازروش ديمتل براي توسعه معيارهاي انتخاب تامين كننده
ارزيابي عملكرد واحدتوليدي بااستفاده ازرويكرد تلفيقي تصميم گيري چندشاخصه فازي و مدل كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي: شركت كارخانجات چيني ايران كاشي ايرانا
تاثيرفناوري اطلاعات وارتباطات براشتغال صنعتي
مقايسه عملكردالگوريتم تپه نوردي وشبيه سازي تبريددرطراحي سيستم توليد سلولي
تركيب مدلسازي رياضي و شبيه سازي جهت تخصيص تركيبي بهينه ازتجهيزات دربندركانتينري
رتبه بندي پروژه هاي سرمايه گذاري باتوجه به رويكردريسك دربانكهاي سرمايه گذاري بااستفاده ازروش تاپسيس فازي
يك رويكردپيشگيويانه – واكنشي براي مسئله زمان بندي جريان كارگاهي انعطاف پذيرتحت عدم قطعيت
مديريت منابع انساني ورشداقتصادي ايران – رويكردسطح تحصيلات نيروي كار
بهينه سازي زنجيره اي تامين ساخت براساس سفارش بادرنظرگرفتن خطوط مونتاژ متفاوت
طراحي يك الگوجهت انتخاب تامين كنندگان بااستفاده ازتلفيق تكنيك تاپسيس فازي سلسله مراتبي و برنامه ريزي خطي
انتخاب مناسب ترين استراتژي نگهداري وتعميرات درشركت پتروشيمي شازند بااستفاده ازدوتكنيك تحليل عاملي وتحليل سلسله مراتبي
ارايه مدلي براي زمان بندي جريان كارگاهي تركيبي باماشين هاي پردازش دسته اي
مديريت استرس شغلي دركارمندان سازمانهاي دولتي
تاثيراستفاده ازتركيب نشاسته كاتيوني – نانوسيليكاي كلوئيدي برپتانسيل زتا
طراحي شبكه ي زنجيره ي تامين حلقه – بسته بااستفاده ازتكنيك تحليل سلسله مراتبي فازي جهت مديريت پسماند
رتبه بندي دانشگاه هاي غيرانتفاعي استان خراسان رضوي بابكارگيري رويكرد تاپسيس
به كارگيري مدل تخصيص خطي وahp گروهي درمكانيابي بازارچه مرزي موردمطالعاتي استان مازندران
ارائه يك مدل رياضي دوسطحي جديد جهت مكانيابي ومستحكم سازي تسهيلات خدمات رسان درمساله R-ميانه ممانعتي
Evaluation the relationship between strategic leadership, organizational performance and competitive advantage with mediating role of entrepreneurship
توسعه شاخص هاي قابليت فرآيندهاي غيرنرمال درحضورجابجايي درميانگين
مروري برتحقيقات انجام شده درزمينه ي مسئله ي مكان يابي پوشش هاب
گزينش بهترين معيارهاي انتخاب تامين كننده با استفاده از غربالسازي فازي
ايجاددفتر مديريت پروژه درشركت ساخت اسكان مانيا
A simulation for a capacitated p-hub center problem using metaheuristic
سري زماني ميانگين روزانه توليد نفت خام ايران ازسال 1339تا1390ه.ش وپيش بيني آن تاسال 1402ه.ش
بررسي جايگاه الگوريتم هاي فراابتكاري نوين درحوزه مسائل بهينه سازي مهندسي صنايع
تحليل اثربخشي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان روي بهره وري نيروي انساني درشركت پتروشيمي كيميا
ارائه يك مدل دوهدفه براي برنامه ريزي يكپارچه زنجيره تامين باتقاضاي غيرقطعي وانعطاف پذيري ظرفيت تامين و تحويل
مديريت تحول درسازمانها
بررسي چگونگي شكست استراتژي هابااستفاده ازBSC جهت تدوين نقشه راه – مطالعه موردي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهرداري شيراز
CCPM,Buffer & Project Management
تاثيرشكل هندسي پين برحجم جريان موادوخواص مكانيكي درجوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
ارزيابي جايزه كيفيت اروپابراساس مدل تعالي EFQM بابكارگيري رويكردهاي تحليل سلسله مراتبي و تحليل شبكه فازي
مدلسازي وحل يك مسئله دوهدفه سيستم موجودي پريوديك بارويكردتصادفي وبااستفاده ازروشهاي چندهدفه
معرفي وحل مدل كنترل موجودي چندكالايي براي اقلام فاسدشدني باتقاضاي احتمالي ودرنظر گرفتن كمبود بااستفاده ازروش بهينه سازي چندمتغيره نيوتن
ساخت بي متال توسط فرايندجوشكاري اصطكاكي اغتشاشي FSW
بهينه سازي حالت نيم كلاج درخودروها
تبيين عناصرزنجيره تامين خدمات براساس مدل 5DBSC
بهينه سازي قابليت اطمينان دوهدفه سيستم هاي سري – موازي باانتخاب استراتژيهاي يدكي ومحدوديت تصادفي بابكارگيري رويكرد معيار جامع
سنجش كارايي پيكربندي سيستم هاي مديريت كيفيت باگروه هاي فرآيندي استاندارد ISO 21500 باتحليل پوششي داده ها
بررسي استانداردهاي سازمان ايزو درحوزه مديريت پروژه ISO 10006و ISO 21500
شناسايي وتحليل ريسك ورويكردارزش درمعرض ريسك درمساله تعيين اندازه انباشته
مدل شبكه عصبي جهت پيش بيني تقاضا درزنجيره تامين – يك مطالعه مروري
مساله ي مكان يابي – مسيريابي درشبكه ي توزيع چندكالايي
بهينه سازي پيستون خودروها توسط فرآيند fsp,FSW
ارائه وحل يك مدل دوهدفه به منظور انتخاب سياست كنترل موجودي دراقلام گروه B بافرض مواجهه باكمبود ازطريق تقاضاي پس افت
رتبه بندي ريسك هاي ايمني درصنعت ساختمان بااستفاده ازروش تحليل رابطه اي خاكستري
انتخاب تامين كننده مقيد به اصول زنجيره تامين سبزموردكاوي: صنعت كاشي
استفاده ازروش FMEA براي ارزيابي ريسك وافزايش ايمني بيماران درمراكز سلامت
بررسي تاثيرايجادوتوسعه كسب و كارهاي كوچك دررشداقتصادي
معرفي مدلهاي مختلف مساله مكان يابي هاب
تجارت كسب وكارالكترونيكي
رويكردي نوين درالگوريتم هاي فراابتكاري الهام گرفته ازاكوسيستم طبيعي باتاكيدبربوم شناسي وشيوه رفتار
آماده كردن مديران پروژه براي كنترل پيچيدگي
تلفيق گسترش عملكردكيفيت بامهندسي ارزش
برنامه ريزي وتدوين استراتژي درشهرداري نمونه موردي فاروج
حل يك مدل جديد براي مساله انتخاب پروژه ها وزمان بندي فعاليت ها با ايجادتعادل درتخصيص منابع روشهاي محدوديت اپسيلون والگوريتم ژنتيك مرتب سازغيرمسط ها
مكانيابي بيمارستان ازطريق روش سلسله مراتبي AHP ونرم افزارGIS نمونه موردي مشهد
منطق فازي وكاربرد آن دربرآورد مصرف آب
ارزيابي ورتبه بندي عوامل موثربركاهش ترافيك بااستفاده ازتكنيك TOPSIS مطالعه موردي: شهرتهران
ارزيابي كارايي دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات تهران با استفاده از روش هاي AHP,DEA
مدل شايستگي و استانداردهاي شايستگي مديرپروژه
بررسي الگوريتم هاي بازيابي محتوا محور تصوير CBIR
مديريت استراتژيك سبد پروژه و كنترل سودآوري پروژههاي سرمايه گذاري حين اجرا با نرم افزار كامفار
ارائه يك مدل بازپرسازي توأم – مكانيابي تحت شرايط تخفيف كلي و حل با استفاده از الگوريتمهاي فراابتكاري
حل يك مسئله زمانبندي كاركارگاهي تصادفي با خرابي تصادفي با هدف حداقل كردن زمان تاخيركل كارها
ارائه چهارچوبي جهت بهبود سيستم تضمين كيفيت از طريق ابزارهاي مديريت كيفيت با استفاده ازرويكرد تلفيقي تصميم گيري چند معياره وتحليل اهميت – عملكرد – مورد شركت كاشي مرجان
ارزيابي عملكرد كاركنان فرآيند تضمين كيفيت شركت كاشي مرجان با استفاده از تحليل پوششي داده ها
ارائه رويكرد هاي متفاوت برنامهريزي استراتژيك در شرايط مختلف عدم قطعيت
طراحي مدل مديريت دانش پروژه ها ي طراحي و مهندسي نوآوري با رويكرد مهندسي سيستم درسازمان هاي پروژه محور تحقيقاتي – صنعتي مطالعه موردي: يك سازمان منتخب
بهبود مستمر در توليد و نگهداري و تعميرات توسط فعاليتهايTPM و نقش آن در بهبود ضريب اثربخشي تجهيزات
بررسي پراكنش آبهاي زيرزميني با استفاده ازGIS و نقش آن در مديريت خطوط انتقال فاضلاب شهري- مطالعه موردي گستره شهر بجنورد
مروري بر پژوهش هاي انجام شده در زمينه فرآيند توسعه محصول جديد
اولويتبندي اصول مديريت كيفيت بر اساس عوامل كليدي موفقيت در مديريت كيفيت فراگير بااستفاده از رويكرد تلفيقي تصميمگيري چند معياره و تحليل اهميت-عملكرد-مورد شركت كاشي مرجان
بررسي ارتباط بين مديريت ريسك و فرآيند توسعه محصول جديد در صنايع خودروسازي ايران بااستفاده از تحليل عاملي تاييدي و مدل معادلات ساختاري
مروري بر پژوهش هاي مراقبت هاي بهداشتي در زنجيره تامين
ارزيابي بانكها بر اساس ميزان رضايتمندي و وفاداري مشتريان با استفاده از تحليل پوششي دادهها
رتبه بندي دلايل عدم استفاده از انرژي هاي نو در صنايع روغن نباتي ايران با استفاده ازتكنيك تركيبيSEM و DEMATEL
بهبود كيفيت خدمات با استفاده از گسترش كاركرد كيفيت (QFD) مطالعه موردي : شركت هواپيمايي ملي ايران – شعبه شيراز
تحليل شكاف بين ادراكات و انتظارات مشتريان بر اساس رويكرد سروكوال در شركت هواپيمايي ملي ايران – شعبه شيراز
مديريت فرايند طراحي با مفاهيم مشاركتي مطالعه موردي: روند فعلي طراحي قطعات مكاترونيك
بهكارگيري شبكه مجازي مشاركتي در طراحي و ساخت مشاركتي با استفاده از زيرساختهاي رايانش ابري در حوزه بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك
بررسي سياستهاي قيمت گذاري در زنجيره تامين
شناسايي و تحليل كيفي و كمي ريسك پروژههاي نيروگاهي
بررسي درخت خطا جهت ارزيابي سيستم هاي صنعتي
ارزيابي عملكرد واحدهاي آتش نشاني شهرهاي استان كهگيلويه و بويراحمد
رتبه بندي واحدهاي آتش نشاني شهرهاي استان كهگيلويه و بويراحمدبر اساس عملكرد با مدل تاپسيس فازي
ارزيابي كارايي مصرف انرژي صنعت مواد و محصولات شيميايي با استفاده از تحليل پوششي دادهها
انتخاب سبد بهينه پروژه بر اساس شاخص هاي ريسك ، زمان ، هزينه و زمان-هزينه مطالعه موردي پروژه هاي انجمن امور پيمانكاران استان لرستان
مدل زنجيره تامين دو سطحي براي پلاكت خون با در نظر گرفتن جريان بين مراكز مصرف
مقايسه انواع روش هاي ارزيابي اقتصادي پروژه ها
بررسي و تحليل عوامل كمي موثر بر عملكرد زنجيره تأمين مطالعه موردي
بررسي و اولويت بندي عناصر موثر در دستيابي به توليد كلاس جهاني مطالعه موردي
مسئله زمانبندي پروژه با در نظر گرفتن محدوديت منابع براي فعاليتهاي چند حالته و وابسته به زمان به صورت چندهدفه
زمان بندي سيستم هاي توليد انعطاف پذير FMS با استفاده از رويكردهاي الگوريتم ژنتيك
حل مسئله توليد چند هدفه براي كالاهاي فاسد شدني با استفاده از روش تبديل به قيد
شبيه سازي فرآيند توليد مجازي: مطالعه موردي
روش هاي تصميم گيري چندمعياره رويكردي نوين در انتخاب بهترين تامين كنندگان زنجيره تامين
بررسي نقش رفتار شهروندي سازماني OCB بر عملكرد و موفقيت سازمان
تهيه خانه كيفيت براي بخش بهداشت و درمان با استفاده از ابزار QFD و تحليل TOPSIS مطالعه موردي بيمارستان MRI شيراز
روش هاي تصميم گيري چندمعياره رويكردي نوين در اولويت دهي گزينه ها براي تصميمات مديران
تاثير رضايت شغلي بر بهره وري كاركنان
انتخاب استراتژي نگهداري و تعميرات با روش آناليز توسعه اي فازي وtopsis فازي-مطالعه موردي كارخانه تقويت فشار گاز
تحليل كاربرد مدل كانو در كيفيت خدمات تجارت الكترونيك و ارائه راهكارهايي براي بهبود كيفيت خدمات آن
مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه كاربرد شبكههاي عصبي در نمودارهاي كنترل فرايند آماري
بررسي رابطه استفاده از مهندسي ارزش و مديريت هزينه در بهبود و مديريت مصرف انرژي (شركت ريزموج سيستم)
ارزيابي علمي نگرش مصرف كنندگان بر توسعه برند ها
نگهداري و تعميرات پيشگيرانه مبتني بر قابليت اطمينان در كارخانه قند نقده جهت كمينه سازي هزينه ها و بهينه سازي مكان
ارزيابي كارايي نسبي شركت هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از تحليل پوششي داده ها DEA
بررسي سيستم جبران خدمت در يك شركت سدسازي
مدلسازي رياضي جديد براي طراحي شبكه لجستيك حلقه بسته در حالت چند محصولي
نقش فناوري اطلاعات در ارتقاء بهره وري سازمانها
ارزيابي كارايي واحد هاي خدماتي با رويكرد تحليل پوششي پنجره اي داده ها مطالعه موردي نمايندگي هاي سايپا استان اصفهان
مسأله تخصيص افزونگي- قابليت اطمينان چندهدفه با درنظر گرفتن دسترسيپذيري اجزاء درسيستمهاي سري- موازي
ارائه روشي جهت شناسايي و حذف ريسك هاي بالقوه در فرآيند توسعه محصول جديد مطالعه موردي يك شركت مهندسي توليد صنعت پوشاك
مهندسي ارزش و نوآوري نظام يافته دو رويكرد تحليلي براي حل مسئله
ضرورت لجستيك معكوس در زنجيره تأمين
مكانيابي هتل با استفاده از تئوري صف و با هدف ماكزيممسازي درآمد
مدل سازي سيستم پذيرش مسافران جهت تعيين تعداد بهينه اتاقهاي هتل با استفاده از تئوري صف
توسعه يك مدل دو هدفه مكانيابي- مسيريابي با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي
كاربرد الگوريتم ژنتيك براي حل مسأله تخصيص افزونگي- قابليت اطمينان دو هدفه با رويكرد افزونگي آماده به كار سرد
وضعيت صنعت استان لرستان در شرايط ركود تورمي مطالعه موردي شهرك هاي صنعتي
ارائه مدلسازي رياضي چندهدفه جهت طراحي شبكه لجستيك مستقيم و معكوس در حالت چند محصولي
طراحي يك شبكه زنجيره تامين مستقيم/معكوس قابل اطمينان با در نظر گرفتن اختلال در مراكز توليد
ارائه يك مدل بهينه سازي دو هدفه جهت طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در مراكز توليد
نقشآفريني مهندسي ارزش در جهت كاهش هزينهها
بررسي و شناسايي عوامل موثر در موانع اجراي مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت پتروشيمي
مورد مطالعه AHP اولويت بندي اثر گذاري روشهاي آموزش فرهنگ ترافيك با استفاده از روش شهر بيرجند
مسألهي مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن با برداشت و تحويل همزمان
رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد واحدهاي صنعتي با بكارگيري مدلسازي رياضي مطالعه موردي
بررسي كارايي بخش صنعت با استفاده از رويكرد تحليل پوششي دادهها
بررسي امكان تيپينگ عضلات براي كاهش آسيب به ناحيه كمر كاربران ماشينهاي كشاورزي
طراحي مدل بهينه سازي چند هدفه براي مديريت زنجيره تامين پايدار
ارزيابي كارايي نسبي بانكهاي عامل در طرح بهسازي مسكن روستايي با استفاده از تحليل پوششي دادهها مطالعه موردي بانكهاي عامل استان لرستان
ارزيابي كيفيت تدريس با استفاده از شاخص هاي ارزشيابي تحصيلي مبتني بر رويكرد نظريه بازيها
عوامل تاثير گذار بر رقابت پذيري صنايع غذايي با استفاده از مدل پنج نيروي مايكل پورتر مطالعه موردي شهرستان همدان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید