انتشار مقالات اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی ارتقای سلامت و محیط زیست سالم در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/

اولين همايش ملي پرستاري، روانشناسي، ارتقاي سلامت و محيط زيست سالم

 مجموعه مقالات اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی ارتقای سلامت و محیط زیست سالم  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی ارتقای سلامت و محیط زیست سالم  30 شهریور 1393 توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشکده شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 87 عنوان مقاله تخصصی شامل 1140 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

مقايسه فراواني و شدت افسردگي دربين بيماران ديابتي
بررسي اثرنحوه ي پخت و زمان پخت ماكاروني برآزمايش غربالگري ديابت دربارداري وقندخون زنان باردار
بهداشت روان و شخصيت سالم
انسان سالم ازديدگاه روانشناسي وقرآن
سيگاروتاثير آن درايمپوتانس
استفاده ازيادگيري سياردرآموزش بهداشت چالشها وظرفيت ها
بررسي عزت نفس و سلامت رواني درجامعه


رابطه راهبردهاي مقابله وسخت رويي باكيفيت زندگي كاري دربيماران ديابت نوع دووافراد سالم
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري پرستاران بيمارستان ابوذر
مقايسه ويژگي هاي تدريس اثربخش ازديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز
رابطه آسيب نوپديداعتياد به تلفن همراه و سلامت روان دردانشجويان
مقايسه اختلال استرس پس ازسانحه PTSD ووضعيت كيفيت زندگي درزندانيان تحت درمان نگهدارنده متادون با ديگرزندانيان وجمعيت عمومي
ارتباط خانواده باسلامت روان و سوءمصرف مواد مخدر
بررسي تاثيرطرح واره درماني براهمال كاري تحصيلي دردانش آموزان پايه ششم ابتدايي
برسي ميزان افسردگي دردانش آموزان سال سوم دبيرستان درشهرستان صائين قلعه
بررسي تاثيرصله رحم بربهداشت رواني افراد ازديدگاه اسلام و روانشناسي
تعيين رابطه ميان سخت رويي وگرايش اجتماعي بااسترس شغلي درميان پرستاران شهراروميه
بررسي رابطه جوعاطفي خانواده با سلامت عمومي درنوجوانان دختر
بررسي رابطه حمايت اجتماعي باسلامت عمومي درنوجوانان دختر
اثربخشي آمزش ايمن سازي درمقابل استرس بربهزيستي رواني واضطراب افراد مبتلا به آلرژي درشهرستان انديمشك
مديريت پسماندهاي بيمارستاني مطالعه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني دانشگاه تهران
بررسي رابطه ي اعتياد اينترنتي باسلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحدماهشهر
بررسي رابطه ي بين سلامت روان وپيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نوررامشير
نقش سلامت معنوي دركاهش احساس تنهايي
اثربخشي اميددرماني به شيوه گروهي برافسردگي نوجوانان مبتلا به سرطان
خانواده و نيازهايش دربخش مراقبت ويژه
بررسي رابطه بين كمال گرايي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه نوشيرواني فني
برسي كنترل غيرشيميايي درباغات ميوه به منظورارتقاء سلامت ومحيط زيست سالم
اسلام و راهكارهاي ارتقاء سطح سلامت سالمندان
اخلاق پرستاري ازديدگاه اسلام
بررسي عوارض رواني ناشي ازاعتياددرمعتادين خودمعرف به مراكزترك اعتياد شهربيرجند 1392
بررسي شيوع اختلالات اسكلتي – عضلاني دركمك پرستاران: يك مطالعه موردي دربيمارستاني ازشمال خوزستان
بررسي سلامت رواني دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاداسلامي كليبر
اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهي برپرستاران مضطرب
مروري براهميت بهداشت روان دركودكان باتكيه برنقش والدين
بررسي تاثيرآموزش مهارتهاي زندگي بررشدسازگاري اجتماعي ورشدمعنوي پرستاران بيمارستان بوعلي همدان
بررسي نقش ويژگيهاي شخصيتي وظيفه شناسي، روان رنجوريي، برونگرايي دررفتارهاي پرخطردانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
بررسي افسردگي معلمان مدارس عادي و استثنايي ورابطه آن با فرسودگي شغلي
نقش كاردرماني دراختلالات سوء مصرف مواد
پيشگيري وتشخيص زودرس بيماري كم تواني ذهني وسلامت جامعه
سوگيري شناختي پردازش اطلاعات هيجاني دردانشجويان مضطرب افسرده و عادي
كارآيي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهي دركاهش افسردگي بيماران كرونرقلبي
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي برارتقاي نظريه ذهن درنوجوانان پرخاشگر
تاثيرمداخله به روش تلفيق سازي حسي بربهبود كودكان داراي اختلالات طيف اتيسم
نگاهي به نظريه هاي تحليل عوامل درتوصيف،تبيين وشناخت شخصيت
بررسي رضايتمندي بيماران بيمارستان خاتم الانبياي شاهرود باروش دلفي فازي
الگويي ازرابطه احساس تنهايي بااستفاده ي آسيب زا ازتلفن همراه و پيامدهاي آن افسردگي تعلل ورزي وعملكرد تحصيلي دردانش آموزان دختر وپسرسال اول دبيرستان شهرانديمشك
مقايسه ظرفيت حافظه كاري مبتلايان به اختلال وسواسي – اجباري باافراد بهنجار
مقايسه راهبردهاي كنترل فكرمبتلايان به اختلال وسواسي – اجباري باافراد بهنجار
رابطه ادراك خودكارآمدي ومهارتهاي مقابله اي با سلامت عمومي دركارمندان مركزبهداشت شهرقزوين
بررسي رابطه خلاقيت وخودكارآمدي باپيشرفت تحصيلي
تعيين سهم اضطراب درتبيين رضايت زناشويي
نقش طراحي محوطه فضاي باز مدارس ابتدايي برسلامتي ويادگيري دانش آموزان
نقش فوريت هاي پزشكي دربيماري اورژانسي سكته مغزي CVA وسلامت جامعه
عوارض مصرف قليان برسلامت بدن وجامعه و پيشنهادراهكارهاي جهت دوري نوجوانان وجوانان ازمصرف قليان ازطريق پژوهش كاربردي
بررسي خودكارآمدي معلمان ابتدايي شهرستان رباط كريم
بررسي مقايسه اي سبك دلبستگي درنوجوانان بزهكار ونوجوانان عادي
شيوع اختلالات رواني درافرادوابسته به موادمخدر
شيوع افكارخودكشي درسربازان وظيفه
بررسي رابطه استرس شغلي بارضايت زناشويي دردانشجويان دانشگاه آزاداسلامي ايذه
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجردومتاهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نورشهرستان ايذه
بررسي رابطه كيفيت روابط اجتماعي ساكنين درمحلات شهري باسلامت رواني آنان
بررسي رابطه بين همدلي اميدبه زندگي، ورضايت جنسي باسازگاري زناشويي درپرستاران زن شهرتهران
بررسي مقايسه اي نارساييهاي شناختي دربيماران مبتلا به اختلال افسردگي باافراد عادي
بررسي محدوده ي ميزان فشارصوت درمدارس وتاثير آن برسلامت جسمي و روحي دانش آموزان
بررسي سيمايه سلامت رواني ومتغيرهاي جمعيت شناختي مراجعين مراكزبهداشتي شهرگلوگاه
بازهاي هدفمند، كودكان تيزهوش: بررسي تاثيرانتخاب بازي واسباب بازيهاي مناسب بررشدذهني – حركتي كودك
بررسي تاثيرداروي متادون بركاهش رفتارهاي پرخطر
بررسي رابطه بين سلامت اجتماعي ورواني با عملكرد شغلي پرستاران بيمارستانهاي شهراردبيل
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري بارضايت شغلي پرستاران بيمارستانهاي شهراردبيل
بررسي نقش واسطه اي كمال گرايي دربروزوگسترش بيماريهاي قلبي
تاثيرآموزش خود – مراقبتي دردانش آموزان
استرس شغلي، نتايج وپيامدها با نگرش ويژه به شغل معلمي
ارتقاسلامت رواني وجسماني براساس خواص درماني رنگ ها ازمنظرقرآن كريم
اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري برانعطاف پذيري كنشي و سلامت روان بيماران مبتلا به سوءمصرف مواد
سلامت جنسي درنوجوانان
كاربرد موسيقي درماني و تاثيرآن برجسم وروان انسان ازديدگاه تجربي وديني
درآمدي برمديريت پسماندشهري وارائه راهكارهاي راهبردي
روانشناسي رنگ ها ازديدگاه اسلام
بررسي رابطه جوعاطفي خانواده با گرايش به اعتياد به موادمخدردردانشجويان
بررسي رابطه عاطفي خانواده وجنسيت با گرايش به اعتياد به موادمخدردردانشجويان
بررسي رابطه جوعاطفي خانواده و رشته تحصيلي باگرايش به اعتيادبه موادمخدردردانشجويان
بررسي شاخص صلاحيت سبزدرانتخاب تامين كننده ي مراكز درماني بااستفاده ازروش فرآيند تحليل شبكه اي anp
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط برمصرف موادمخدرمردان مقايسه بين مردان حاشيه نشين وغيرحاشيه نشين شهرشيراز سال 1391-92
تعيين معيارهاي ارزيابي عملكرددرسازمانهاي بهداشتي ودرماني ازمنظراستانداردهاي اعتباربخشي
بررسي عوامل موثربراستانداردهاي اعتباربخشي دربيمارستانها
مروري براستانداردهاي اعتباربخشي وراهكارهاي اجراي موثر آن درايران

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید