دسترسی به مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار  1 شهریور 1393 توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشکده شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 642 عنوان مقاله تخصصی شامل 6908 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

بررسي تأثير تنش شوري بر جوانه زني و شاخص آن در گياه ريحان
ارزيابي تنش خشكي و شوري بر برخي از پارامترهاي رشد گونه جو رقم (Abyt-w-1-15…)
بررسي و ارزيابي ميزان كفايت آبياري در سيستم هاي آبياري كلاسيك ثابت شهرستان خرم آباد
تست تأثير عصاره گياه سداب Ruta sp (تهيه شده با حلال اتانولي) بر روي مرگ و مير شته هاي سياه باقلا
اطلاعات كاشت برخي از گونه هاي مهم اقتصادي دارويي- صنعتي ايران


بررسي اثر اسانس هاي آويشن، شويد، فلفل قرمز و نعناع در كنترل رشد قارچ هايFusarium graminearum و Fusarium proliferatum در محيط كشت PDB
نقش بيو تكنولوژي در گياهان دارويي
مطالعه اتنوبوتاني برخي گونه هاي گياهان داروئي منطقه سيستان
بررسي تاثير تنش خشكي بر جوانه زني بذر قدومه
تعيين عوامل خطر (آفات، بيماري ها و شكارچيان) و نقش هريك از آنها در تلفات كلني هاي زنبور عسل در استان هاي خراسان رضوي، مازندران، تهران، آذربايجان شرقي
تعيين عوامل خطر (آفات، بيماري ها و شكارچيان) و نقش هريك از آنها در تلفات كلني هاي زنبور عسل در استان هاي اصفهان، بوشهر، اهواز، خوزستان
شناسايي و رتبه بندي كاربرد گياهان طب سنتي به عنوان پادزهر سموم
مطالعه خصوصيات اكولوژيك گونه Anabasis aphylla در منطقه دامغان
شناخت فاكتورهاي تاثيرگذار بر بهره برداري بي رويه در جنگل هاي بلوط غرب (مورد مطالعه: منطقه جنگلي گواور، گيلان غرب)
اثر اسيد هيوميك بر غلظت برخي عناصر غذايي در برگ و كاسبرگ چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرايط خشكي
بررسي ميزان آنتي اكسيدان موجود در اندام هاي مختلف پنيرك در سه منطقه اكولوژيك متفاوت استان سمنان
بررسي ميزان موسيلاژ و فنل موجود در اندام هاي مختلف ختمي دارويي در سه منطقه اكولوژيك متفاوت استان سمنان
واكنش قطعات گره دار نسترن وحشي به سطوح مختلف محيط كشت MS و كينتين
واكنش قطعات گره دار نسترن وحشي به سطوح مختلف محيط كشت MS و IBA
تركيبات شيميايي اسانس گياهي دارويي زيره سبز (Cuminum cyminum)
بررسي تاثير نانوذرات اكسيد روي بر مقدار رنگيزه هاي گياه گندم (Triticum aestivum L.)
تاثير باكتري هاي محرك رشد بر ويژگي هاي كمي گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinallis L)
ارزيابي ميزان مسموميت زاي عصاره الكلي گياه آويشن شيرازي در رت
بررسي اثر تركيبات مختلف هورموني و نوع ريزنمونه در كالوس زايي و بازايي گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum)
تاثير استعمال موضعي روغن كنجد بر شدت درد و ميزان مصرف داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي در بيماران صدمه ديده اندام هاي انتهايي
بررسي اثر آنتاگونيستي پروبيوتيك ها بر روي رشد باكتري هاي شايع عامل مسموميت مواد غذايي
ارزيابي فعاليت بيو كنترلي قارچ تريكودرما هارزيانوم بر روي فوزاريوم سولاني در ميوه سيب پس از برداشت
بررسي برخي ويژگي هاي رويشگاهي گونه هاي دارويي تيره كاسني در استان ايلام
بررسي سميت تنفسي اسانس پوست پرتقال (Citrus sinesis) و گريپ فروت (Citrus paradisi) روي شپشه قرمز آرد (Tribolium castaneum)
نقش تنش شوري بر صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياهان دارويي
بررسي اثرات چند گياه دارويي ضد ديابت در طب سنتي و طب جديد
توليد برنج تحت شرايط كمبود آب (چالش ها و چشم اندازها)
سيليكون عنصري مفيد در بهبود تحمل گياهان به تنش كمبود آب
برهمكنش تغييرات اقليمي و فراهمي آب بر قابليت توليد در كشاورزي
توليد پروتئين هاي نوتركيب در گياهان
بررسي كاربرد اسانس هاي گياهي عليه شپشه هاي آرد در ايران
گياهان دارويي و احياي طب سنتي ايران
اجراي مديريت تلفيقي آفات سيب زميني
مطالعه خواص بيولوژيكي مشتق هاي كلروكينولين با استفاده از محاسبات ab initio
بررسي اثر سطوح مختلف سولفات پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم ماش
مقايسه شاخصه هاي كمي و كيفي اسانس استحصالي از سه اندام هوايي گياه دارويي گوش بره سفيد (Phlomis cancellata Bunge)
بررسي فيتوشيميايي گياه دارويي گوش بره سفيد (Phlomis cancellata Bunge) در رويشگاه طبيعي آن در شمال ايران
اثر تنش خشكي و اسيد آبسزيك بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد دو ژنوتيپ ماريتيغال (Silybum marianum L.)
اثر محلول پاشي هورمون اسيد آبسزيك بر ارتفاع بوته، تعداد كاپيتول در بوته و پرولين در شش ژنوتيپ ماريتيغال در شرايط تنش خشكي
ضرورت پرورش گياهان دارويي در ايران، چالشها و راهكارها
اندازه گيري محتواي كلروفيل برگ گياه دارويي استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تاثير سطوح مختلف كود و تاريخ نشاءكاري
ارزيابي اثر مهاركنندگي اسانس گياهان دارويي بر رشد ميسليومي گونه هاي مختلف قارچ Alternaria در شرايط آزمايشگاهي
Antifungal Activity of Five Plant Essential Oils Against Soil-borne Plant Pathogenic Fungi
مقايسه بررسي پينه زايي چهار نوع كنار (Ziziphus spp.) در كشت بافت
بررسي تفاوت القاي پينه زايي در ريزنمونه هاي مختلف كنار بنگالي
استفاده از ضايعات غير پوسيده نخل خرما به عنوان جايگزيني براي كوكوپيت در كشت هايدروپونيك گوجه فرنگي
مقايسه تاثير هومات پتاسيم و گونه هاي شورپسند سالسولا اينكنسيز، اتريپلكس لنتي فورميس و فورتوينابانگي بر خواص فيزيكي خاك هاي شور- سديمي ايستگاه تحقيقاتي بيلوردي
نقش سرمايه گذاري در تامين اشتغال بخش كشاورزي
بررسي اثر NAA و BAP بر كالوس زايي ريزنمونه هاي آفتابگردان زينتي (Helianthus annuus L.) در شرايط درون شيشه اي
كشت بافت روشي براي حفاظت از تنوع زيستي گل نرگس شهلا (Narcissus incomparabilis L)
اثرات اسيد آسكوربيك بر برخي از واكنش هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيكي گياه ريحان تحت سميت آرسنيك
اثر كيفيت آب همراه با كودهاي آلي و شيميايي بر برخي خصوصيات كمي گاوزبان اروپايي
اثرات محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر رنگيزه هاي فتوسنتزي كدوي پوست كاغذي تحت شرايط تنش كم آبياري
بررسي اثر آللوپاتي عصاره برگ گياه اكاليپتوس (Eucalyptus globules Labill) بر خصوصيات جوانه زني بذر دو رقم ارزن
بررسي اثر عصاره جفت گياه بلوط بر عفونت سوختگي ناشي از پسودوموناس ائروژينوزا مولد اگزوتوكسين A در موش سوري آزمايشگاهي
سازوكارهاي ساختاري مقاومت در ميانگره هاي هالوفيتAeluropus littoralis
تعيين صفات اثرگذار بر عملكرد ارقام سويا در شرايط حداقل خاك ورزي
تعيين اثر گياه كاكوتي بر روند توليد گاز و فراسنجه هاي خوني در گوسفند دالاق
تاثير اثر عصاره برگ گياه كاكوتي در كشندگي انگل ليشمانيوز
تاثير كودهاي دامي و دور آبياري بر عملكرد آويشن باغي (Thymus vulgaris L) در شهرستان كرمان
ارزيابي اثر اندازه بذر ذرت بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ها در شرايط آزمايشگاه
مطالعه شاخص هاي جوانه زني جو بدون پوشينه (Hordeum vulgar L) تحت تاثير فرسودگي بذر در شرايط آزمايشگاه
بررسي ميزان اسانس، ويژگي هاي مورفولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد شويد تحت شرايط آبياري محدود
فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گياه Biarum straussii با روش 2 و 2-دي فنيل1-پيكريل هيدرازيل (DPPH)
معرفي گياهي بومي و غني از كامازولن در رشته كوه البرز
كشف حضور آلكالوئيدها در گونه اي ماسه دوست بومي ايران
خواص منحصر به فرد گياه مرتعي -دارويي خار مريم (Silybum marianum)
خردل سياه، گياه دارويي ضد سرطان سفارش شده در قرآن كريم
تاثير كود سيليس بر عملكرد برنج
تاثير سطوح مختلف پتاسيم بر عملكرد برنج (ارقام هاشمي و علي كاظمي)
بررسي تاثير محلول پاشي برخي عناصر ميكرو بر ويتامين و قند ميوه نارنگي ژاپني ( Citrus reticulata) مياگاوا
Stability of Anthocyanin- Copigment Complex under the Effect of Copigment Concentration in Black Dezfuly Mulberry in Sanandaj
Stability of Anthocyanin-Copigment Complex under the effect of Sucrose in Northern Red Mulberry in Sanandaj
اثر طول دوره سرمادهي و تيمارهاي مختلف جيبرليك اسيد (GA3) بر رشد و گل دهي نرگس دروغين Narcissus pesudonarcissus
تاثير آلودگي هواي شهر تهران بر روي خواص ضد ميكروبي گياه اسطوخودوس
بررسي تركيب شيميايي و خاصيت آللوپاتيكي اسانس Artemisia melanolepis
تنش علف هاي هرز بدون استفاده از علف كش ها براي رسيدن به كشاورزي پايدار
مطالعه خصوصيات فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي بهاره گندم نان در شرايط تنش گرماي آخر فصل
بررسي عكس العمل ژنوتيپ هاي بهاره گندم نان با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش گرماي آخر فصل جهت حداكثر عملكرد
شاخص رشد و مدل مرگ و مير شب پره Helicoverpa armigera (Lep.:Noctuidae) روي ميزبان هاي مختلف گياهي در شرايط آزمايشگاهي
شناسايي تركيبات شيميايي اسانس گياه آويشن باغي Thymus vulgaris
بررسي خصوصيات شيميايي خاك تحت تاثير گوگرد گرانوله، باكتري تيوباسيلوس و كود ورمي پلاست در زراعت لوبيا قرمز
بررسي اثر اسانس و عصاره گياه آويشن باغي Thymus vulgaris و تلفيق عصاره اين گياه با خاك دياتومه بر كنترل شپشه برنج Sitophilus oryzae
بررسي اثر اسانس و عصاره گياه رازيانه Foeniculum vulgare و تلفيق عصاره اين گياه با خاك دياتومه بر كنترل شپشه برنج Sitophilus oryzae
بررسي اثر تركيبي خاك دياتومه (Silicosec) و اسانس و عصاره گياه رزماري Rosmarinus officinalis روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus maculatus
بررسي اثر تركيبي خاك دياتومه (Silicosec) و اسانس و عصاره گياه زنجبيل Zingiber officinale روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus maculatus
بررسي كمي متابوليت كروسين موجود در كلاله زعفران (Crocus sativus L. Stigma) در مناطق مشكين شهر، شاهرود و رضوان شهر
بررسي كمي متابوليت پيكروكروسين موجود در كلاله هاي زعفران خوراكي (Crocus sativus L. Stigma) در مناطق مشكين شهر، رضوانشهر و شاهرود
بررسي تاثير شرايط محيطي بر روي برخي از خصوصيات كيفي زعفران خوراكي (Crocus sativus L) در مناطق مشكين شهر ، رضوانشهر و شاهرود
صفات مورفولوژيكي تفكيك كننده گونه هاي جنس دارويي چشم گربه اي (Nonnea) از تيره گاوزبانيان در رويشگاه هاي استان همدان
الگوهاي پراكنش سه گونه دارويي تيره گاوزبانيان در محيط هاي شهري همدان و نقش توسعه فضاهاي سبز شهري در حفاظت زيستي آن ها
تاثير تنش شوري بر جوانه زني و سبز شدن بذور كلزا (Brassica napusL) و برخي علف هاي هرز آن
بررسي تاثير تنش شوري بر جوانه زني و سبز شدن كلزا (brassica napus) و خردل وحشي (sinapis arvensis)
شناسايي تركيب هاي تشكيل دهنده اسانس در گياهان دارويي اويشن و مرزه
بررسي اثر وزن بدن و سطوح مختلف غذادهي بر تركيب لاشه ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
اثر درماني گونه كوكب وحشي بر سيستم ايمني بدن و بررسي رويان شناسي اين گونه
بررسي اثر نانولوله هاي كربني بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد دانه رست هاي گياه كاسني (Cichorium intybus L)
بررسي تنوع جمعيت هاي گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) در توده هاي كشت شونده شمال غرب ايران بر اساس صفات اگرومورفولوژيكي
فوايد گياه دارويي زنجبيل در طب سنتي، اسلامي و قرآني
بررسي تجزيه همبستگي بين عملكرد، شاخص هاي تنش و صفات انتقال مجدد در ژنوتيپ هاي گندم نان در شرايط ديم و آبياري تكميلي
بررسي قابليت انتقال مجدد آسيميلات هاي ذخيره شده در انتقال مواد از سنبله به دانه در برخي ژنوتيپ هاي گندم نان در شرايط آبياري تكميلي و تنش خشكي
بررسي تاثير دگرآسيبي عصاره آبي قياق بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت كاتالاز و گوايكول پراكسيداز در گياه آفتابگردان
تاثير غلظت هاي مختلف نانو لوله كربن بر جوانه زني بابا آدم (Arctium lappa L)
مروري بر سوابق مطالعاتي توليد ريزغده سيب زميني از طريق انتقال گياهچه هاي درون شيشيه اي به شرايط گلخانه
بررسي سوابق مطالعاتي تاثير غلظت هاي مختلف ساكارز بر غده زايي سيب زميني
تاثير محلول پاشي متانول بر برخي از خصوصيات مورفولوژيكي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشكي
بررسي اثر نمك بر باززايي پايه هاي رز Rosa. Multiflora در شرايط اين ويترو
ارزيابي كمي و كيفي اسانس جمعيت هاي مختلف چاي كوهي (Stachys lavandolifolia Vahl) در ايران
مطالعه اكدي استرون ها در اندام هاي لبديسي شيرازي(Ajuga Chamaesistus Ging.et Beenth)
مطالعه اندام زايي گياه لبديسي شيرازي (Ajuga Chamaesistus Ging.et Beenth) در كشت درون شيشه
تاثير كاربرد ساليسيليك اسيد در زمان هاي مختلف بر صفات كيفي ميوه توت فرنگي رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Parus)
تاثير محلول پاشي بر اسينواستروئيد بر برخي صفات كمي و كيفي توت فرنگي رقم پاروس (Fragariaananassa cv. Parus)
بررسي اثر آللوپاتي علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L) بر ويژگي هاي جوانه زني بذور برنج (Oryza sativa L)
بررسي تنوع مورفولوژيكي توده هاي گردو (Juglans regia L) شهرستان آزادشهر
بررسي پتانسيل آللوپاتيك عصاره آبي گياه شقايق (Papaver rhoeas) بر ويژگي هاي جوانه زني علف هرز سلمه تره (Chenopodium album)
بررسي توان دگر آسيبي بخش هاي مختلف گياه دارويي شاهدانه (Cannabis sativa L) بر ويژگي هاي جوانه زني كاهو (Lactuca sativa L)
اثر آبسزيك اسيد بر برخي از شاخص هاي بيوشيميايي دم و ميوه در دو رقم گيلاس
بررسي نگرش خانوارهاي شهر تبريز نسبت به گياهان دارويي و عوامل موثر بر آن
بررسي خواص آنتي اكسيداني و ميزان تركيبات فلاونوئيدي و فنولي گياه علف مار Capparis spinosa L در استان خوزستان
بررسي خواص آنتي اكسيداني و ميزان تركيبات فلاونوئيدي و فنولي گياه Citrullus colocynthis(L.) Schrad در استان خوزستان
كشاورزي پايدار با بهره گيري از آفت كش هاي بيولوژيكي – باكتريايي
توليد محصولات ارگانيك با استفاده از كائولين به عنوان آفت كش بيولوژيكي-معدني
بررسي مقايسه اي اثر غلظت هاي مختلف اكسيد مس نانو و اكسيد مس توده اي بر جوانه زني بذور كرچك (Ricinus communis L)
مطالعه اثر غلظت هاي مختلف ساليسيليك اسيد و تنش خشكي بر ويژگي هاي جوانه زني بذور سويا (Glycine max L)
Impact of Trichoderma spp. against Fusarium wilt of Brassica oleraceae
Antifungal activity of volatile oil of Eucalyptus camaldulensis against Fusarium wilt of tomato
اثرات ضد (MRSA) عصاره متانولي برگ گياه كاكوتي (ziziphora tenuri L)
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني گياه بنه (Pistacia atlantica) منطقه جنوب ايران
اثر عصاره آبي الكلي جينسينگ بر رفع مسموميل سيكلوفسفاميد بر آنزيم هاي كبد موش صحرايي بالغ
بررسي اثر عصاره جينسينگ بر نيتروژن اوره خون و كراتينين در موش هاي صحرايي پس از تيمار با داروي سيكلوفسفاميد
تاثير عصاره جينسينگ بر ميزان هورمون هاي استروژن و پروژسترون در موش هاي صحرايي ماده تيمار شده با سيكلوفسفاميد
اثر بازدارندگي تخم ريزي اسانس گياه اويارسلام (Cyperacae) Cyperus rotundus L. بر سوسك چهار نقطه اي حبوبات (Col: Bruchidae) Callosobruchus maculates F
بررسي آزمايشگاهي اثر نماتدكشي عصاره آبي دو گياه دارويي از خانواده بادنجانيان روي نماتد Meloidogyne javanica
فيلوژني مولكولي بخشه Macrophyllium از جنس گون( Astragalus,Fabaceae) بر اساس داده هاي توالي كلروپلاستي rpl32-trnL(UAG)
اثر افزودن اسانس گياه پونه (Mentha longifolia) به جيره غذايي بر برخي از پارامترهاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
تاثير اسانس گياه پونه (Mentha longifolia) بر برخي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
بررسي مقايسه اي اثر غلظت هاي مختلف اكسيد آلومينيوم نانو و اكسيد آلومينيوم توده اي بر جوانه زني بذور كنگر فرنگي (Cynara scolymusL)
فرآوري ، بسته بندي و صنعت گياهان دارويي در ايران
تاثير آبياري و كود آهن بر عملكرد لوبيا
اثر عصاره گرده نخل بر ميزان هورمون هاي جنسي و تعداد سلول هاي دودماني اسپرماتوزوئيد در موش هاي نر سوري نژاد Blab/c
بررسي اثر آنتي اكسيداني و آنتي راديكالي اندام ها، عصاره ها و غلظت هاي مختلف و اثرات متقابل در گياه بومادران بياباني (Achillea tenuifolia)
شناسايي عوامل موثر بر توليد و بازاريابي ماهيان زينتي (مطالعه موردي: استان البرز)
مقايسه خصوصيات ورمي كمپوست كود دامس در مقايسه با كمپوست گرم (مطالعه موردي هنام لرستان)
بررسي اثر اسيد ساليسيليك بر شاخص هاي جوانه زني و رشد دانه رست هاي گياه ماش (Vicia sativa L) در شرايط تنش Zn2+
بررسي فعاليت ضد باكتريايي چند نوع عصاره مختلف برخي از گياهان بر روي چند باكتري بيماريزاي گياهي
بررسي اثرات ضد قارچي عصاره اندام هاي هواي گياهان مختلف بر عليه 2 قارچ بيماريزاي گياهي
مطالعات كاريوتيپي برخي از توده هاي بومي ايران در گشنيز
بررسي اثر ضد درماتوفيتي عصاره متانولي جفت گياه بلوط
بررسي اثر ضد قارچي عصاره متانولي حنا بر اپيدرموفايتون فلوكوزوم (درماتوفيت) و كانديدا آلبيكنس (ساپروفيت)
بررسي خصوصيات كيفي ، روند تغييرات روند ريزش و نگهداري ميوه نارنگي انشو با محلول پاشي غلظت هاي مختلف جيبرليك اسيد و اوره
تاثير روش هاي مختلف خشك كردن بر خصوصيات بيوشيميايي گياه دارويي زرشك بي دانه Berberis vulgaris var. Asperma
ايجاد ريشه مويين توسط سويه pRi15834 –GUS اگروباكتريوم رايزوژنز در گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea)
بررسي اثر وزن تخم مرغ در نيزان جوجه درآوري و عملكرد هاي بعدي مرغ هاي بومي
ارزيابي مقاومت هشت توده بومي گياه دارويي شنبليله در شرايط تنش شوري (Trigonella foenum- graecum L)
تاثير سطوح مختلف كود گوگرد و آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي اسفرزه (plantago ovata)
ارزيابي كيفي گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovata Forssk) تحت تاثير كود گوگرد و رژيم هاي مختلف ابياري
كشاورزي زيستي و توسعه پايدار
بررسي كيفيت آب رودخانه شطيط براي كشاورزي
بررسي خصوصيات گياهشناسي، اكولوژيكي و درماني گياه دارويي رازيانه
بررسي تركيب شيميايي و خاصيت ضد باكتريايي اسانس باريجه Ferula gumosa Boiss
ارزيابي فعاليت ضد ميكروبي و بررسي اجزاي تشكيل دهنده اسانس روغني دمنه Artemisia sieberi
بررسي اجزاي متشكله روغن هاي اسانسي و اثرات ضد ميكروبي عصاره هاي جلبك Cladophora coelothrix
مقايسه الگوي رشد و برخي صفات كمي 5 توده بومي گياه دارويي شنبليله در شرايط اقليمي هشترود
ارزيابي برخي صفات كيفي پنج توده بومي شنبليله ايران
مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ارقام و توده هاي مختلف كتان روغني (Linumusitatissimum L) در شرايط آب و هوايي اهواز
مقايسه مراحل فنولوژيكي ، صفات مرفولوژيكي و عملكرد دانه ارقام و توده هاي مختلف كتان روغني (Linum usitatissimum L)
بررسي صفات مرفولوژيكي برخي توده ها و ارقام گياه دارويي گل گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L) در شرايط آب و هوايي اهواز
بررسي صفات فنولوژيكي برخي توده ها و ارقام گياه دارويي گل گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L) در شرايط آب و هوايي اهواز
بررسي تاثير بقاياي گياهي جو بر سبز شدن و صفات رشدي پنبه رقم خرداد در مرحله اوليه رشد
بررسي اثرات ضد باكتريايي عصاره گياهان مختلف بر روي برخي از باكتري هاي گرم منفي و گرم مثبت بيماريزاي گياهي
بررسي اثرات ضد قارچي عصاره گياهان مختلف بر روي برخي از قارچ هاي بيماري زاي گياهي
بررسي مواد مؤثره موجود در عرق شويد در ايران
بررسي متانول موجود در عرق شويد توليد شده به روش صنعتي
بررسي اثر تغذيه سطوح مختلف زيره سبز پودر شده بر كيفيت تخم بلدرچين ژاپني
ارزيابي اثر وزن بنه و انواع مختلف كود بر ويژگي هاي زراعي زعفران (Crocus sativus L)
تعيين دماهاي كاردينال جوانه زني عدس الملك Securigera securidacahc L و بررسي اثر دما بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه آن
واكنش برخي ويژگي هاي بنه هاي دختري زعفران (Crocus sativus) به اندازه بنه مادري و مصرف كودهاي بيولوژيك ، دامي و شيميايي
بررسي اثر تراكم و رقم بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان (Helianthus annuus)
تاثير سطوح مختلف اسيد سيليكون و كادميوم بر رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه دارويي ريحان
اثر تراكم ومصرف عناصر ريزمغذي بر خصوصيات مرفولوژيك و شاخص هاي كلروفيلي گياه دارويي چاي ترش
معرفي گياه دارويي چاي ترش به عنوان گياه زراعي جديد در ايران
نعيين فراسنجه هاي گوارش پذيري علوفه تاج خروس با استفاده از تكنيك توليد گاز
عملكرد اسانس و روغن سياه دانه (Nigella sativa L) تحت تاثير كود نيتروژن
بررسي مناسب ترين شيوه گندزدايي ريزنمونه هاي بالغ و اثر نوع محيط كشت و ريزنمونه در كشت درون شيشه اي Cedrus Deodara (Roxb.ex Lamb) G. Don
اثر نوع تنظيم كننده هاي رشد و ژنوتيپ در پرآوري شاخه جانبي و تكثير سدر هيمالياي Cedrus Deodara (Roxb.ex Lamb) G. Don بالغ
بررسي اثر تنش هاي نوري بر شاخص هاي كيفي و ميزان كلروفيل در دو چمن چاير (Cynodon dactylon) و چمانواش بلند (Festuca arundinacea) و اميخته بذري آنها
بررسي اثر تنش هاي نوري بر شاخص هاي بيوشيميايي در دو چمن چاير (Cynodon dactylon ) و چمانواش بلند (Festuca arundinacea) و اميخته بذري آنها
بررسي اثرات نسبت هاي مختلف ورمي كمپوست بر خصوصيات كيفي گياه شنبليله (Trigonella foenum-graceum L)
بررسي زيست اقليم گياهي گونه كنار (Z. spina-christi (L.) Willd) در استان خوزستان
استخراج و شناسايي تركيب هاي شيميايي موجود در Salvia hydrangea (مطالعه موردي: منطقه هزار جريب بهشهر)
اثر اسانس ميخك و موسيلاژ بر عمر پس از برداشت توت فرنگي رقم كاماروزا (Fragaria ananasae Duch cv. Camarosa)
ريز ازديادي گياه دارويي خار مقدس (Cnicus benedictus) در شرايط in vitro
Haploid induction in Iris trough parthenogenesis induced by x-ray pollen
تاثير تركيب هورموني بر تشكيل ريشه هاي نابجاي گياه Rumex crispus در شرايط in vitro
اثر بقاياي گياهي بلوط بر افزايش توان آنتاگونيستي باكتري Pseudomonas fluorescens در كنترل نماتد ريشه گرهي
بررسي مقامت ژنوتيپ هاي انتخابي گندم نان در مراحل گياهچه اي و گياه كامل به پاتوتيپ غالب بيماري زنگ زرد در شرايط گلخانه و مزرعه استان كرمانشاه
بررسي اثر زمان هاي خزانه گيري بر عملكرد و اجزاي عملكرد هيبريدهاي برنج در خوزستان
بررسي اثر زمان هاي خزانه گيري بر صفات مورفولوژيكي و عملكرد هيبريدهاي برنج در خوزستان
اثر برهمكنش تاريخ و تراكم هاي مختلف كشت سورگوم (Sorghum bicolor) بر جمعيت علف هرز علف شور (Salsola kali)
اثر تاريخ كاشت ديرهنگام و تراكم بوته بر خصوصيات رويشي و عملكرد سورگوم رقم هيبريداسپيدفيد در شرايط آب و هوايي گزير استان هرمزگان
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گلرنگ زراعي براي عملكرد دانه در شرايط ديم استان كرمانشاه
ارزيابي تنوع كاريوتيپي 15 ژنوتيپ گلرنگ با استفاده از آناليز تصويري
ساختار تنوع زيستي برخي گياهان خودرو (دارويي و مرتعي) در بوم نظام هاي طبيعي شمال خوزستان (شهرستان شوشتر)
بررسي اثر تنش خشكي و ساليسيليك اسيد بر كلروفيل و قندهاي محلول بادرنجبويه (Melissa officinalis L) در شهرستان كرمان
بررسي اثر كودهاي دامي بر عملكرد ريحان بنفش (Ocimum basilicum L) در شهرستان كرمان
بررسي تنوع كاريوتيپي در 5 رقم سير با استفاده از تجزيه به عامل ها
ارزيابي اكوتيپ هاي زيره سبز تحت شرايط تنش شوري در منطقه كرمان
تاثير نانوسيلور و كلريد كلسيم بر ماندگاري گل شاخه بريده گلايول
بررسي سياست قيمت گذاري نهاده هاي شيميايي بر الگوي كشت و مصرف نهاده ها كاربرد الگوي برنامه ريزي رياضي مثبت (مطالعه موردي: شهرستان چناران)
تاثير صمغ زرد آلو در انگيزش استقرار و رشد كالوس در گياه هويج
ارزيابي امكان استفاده از صمغ زردآلو در ازدياد درون شيشه اي گياه استويا
بررسي اثرات محلول پاشي آهن و اسيد هيوميك بر شاخص هاي فيزيولوژيك برخي اكوتيپ هاي گندم سرداري
بررسي پاسخ اكوتيپ هاي گندم سرداري به محلول پاشي آهن و اسيد هيوميك در دو زمان قبل و بعد از گلدهي
تهيه و ارزيابي نانو امولسيون زيستي از گياه آويشن و بررسي خواص ضد ميكروبي آن
شناسايي باكتري هاي مختل كننده سيستم حد نصاب احساس (Quorum sensing) به عنوان عوامل بيوكنترل بيماري پوسيدگي نرم ناشي از Pectobacterium carotovorum
تاثير نانو اكسيد تيتانيوم، كمپوست زباله شهري و هيوميك اسيد بر خصوصيات رشدي و عملكرد نعناع فلفلي (Mentha piperita L.)
تاثير نانو اكسيد تيتانيوم، كمپوست زباله شهري و گرانوله گوگردي و هيوميك اسيد بر ماده آلي خاك و تركيب شيميايي نعناع فلفلي (Mentha piperita L.)
تاثير محلول پاشي نيتروژن و روي بر پارامترهاي كمي گياه چاي ترش در منطقه جيرفت
تاثير محلول پاشي نيتروژن و روي بر پارامترهاي كيفي گياه چاي ترش
بررسي تاثير كودهاي شيميايي، دامي و تلفيقي بر صفات كمي دانه گياه زنيان در منطقه جيرفت
تاثير كودهاي شيميايي، دامي و تلفيقي بر تركيبات اسانس دانه گياه زنيان در جيرفت
بررسي اثر كودهاي شيميايي، دامي و مخلوط بر عملكرد و ميزان اسانس دانه گياه زنيان
بهبود جوانه زني بذر گوجه فرنگي تحت تنش خشكي از طريق پيش تيمار با آب و ساليسيك اسيد
تاثير پرايمينگ ساليسيليك اسيد بر توليد گل و كيفيت ميوه گوجه فرنگي تحت تنش خشكي
اثر پرايمينگ ساليسيليك اسيد بر برخي ويژگي هاي رشدي گياه گوجه فرنگي تحت تنش خشكي
اثر بنزيا آمينو پورين و نوع محيط كشت بر رشد و شاخه زايي گياه نيشكر در شرايط اين ويترو
بررسي اثر سيليسيم بر كنترل بيماري سفيدك پودري آهار (Zinnia elegans Jacq ʻMagellanʼ)
تركيبات شيميايي اسانس ريشه گياه Centaurea behen
بررسي مقايسه اي تركيب هاي شيميايي اسانس نمونه زراعي و رويشگاهي گونه Nepeta crassifolia
شناسايي تركيب هاي شيميايي اسانس اندام هاي هوايي گونه اي آسپرولا
تعيين پلي مورفيسم ژن كاپاكازئين (κ-CSN) در جمعيت شترهاي استان گلستان با استفاده از تكنيك PCR-RFLP
مطالعه اثر كادميوم كلريد بر ميزان قندهاي احيا كننده ، آنتوسيانين و فلاونوئيد در گياه ريحان (Ocimum basilicum L)
بررسي تاثير تنش شوري ناشي از NaCl بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه بذر گياه دارويي آنغوزه (Ferula assa-foetida L)
ارزيابي اعمال تيمار تركيبي خيساندن بذور در آب و نيترات پتاسيم بر شاخص هاي جوانه زني و شكست ركود بذر ريواس (Rheum ribes L)
تحريك جوانه زني و شكست خواب بذر گياه دارويي رازيانه تحت اعمال پيش سرمادهي مرطوب و نيترات پتاسيم
بررسي تاثير ساليسيليك اسيد بر روي رشد دانه رست هاي آفتابگردان رقم يوروفلور (Helianthus annus L. cv. Euroflor) در شراط تنش كادميومي
بررسي تاثير ساليسيك اسيد بر ميزان پرولين و مالون دي آلدهيد دانه رست هاي آفتابگردان رقم يوروفلور (Helianthus annus L. cv. Euroflor) در شرايط تنش كادميومي
اثر پرايمينگ بذر با جيبرلين، اسيد كلريدريك (HCL) و آب بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare L)
جداسازي فلاونوئيد لوتئولين (داروي كمكي درمان بيماري MS) از گياه دارويي بادرنجبويه دنايي (Dracocephalum kotschyi) با روش هاي كروماتوگرافي
تاثير ساختار فلاونوئيدها بر خاصيت آنتي اكسيداني و مهار كردن راديكال هاي آزاد
مروري بر خواص ضد ميكروبي چندين گونه از گياهان دارويي
مطالعه همبستگي عملكرد دانه و صفات وابسته به آن در ژنوتيپ هاي مختلف گياه سويا
بررسي شاخص هاي مورفولوژيك موثر بر عملكرد و اجزاء عملكرد در ژنوتيپ هاي مختلف گندم
اثر كرم خاكي و ماده آلي بر آهن و روي قابل دسترس در خاك
بررسي مقايسه اي كميت و كيفيت مواد موثره گونه Stachys inflata Benth
اثر تيمارهاي مختلف بر شكست خواب گياه مريم نخودي (كلپوره) (Teucrium polium L)
بررسي اثرات نوع گلجا ، اسانس اكاليپتوس و نيترات نقره بر روي عمر ماندگاري گل شاخه بريده رز
تاثير ضد ميكروبي عصاره الكلي گل محمدي بر باكتري هاي عامل پوسيدگي دندان شرايط آزمايشگاه
بررسي انتقال متقابل مقادير نيتروژن با كمپوست آزولا بر صفات زراعي برنج (Oryza sativa L) رقم طارم
بررسي اثرات ضد قارچي اسانس ۰۱ گونه گياه دارويي بر عليه قارچ هاي بيماريزاي گياهي
بررسي عملكرد بادام زميني تحت شرايط آبياري و گوگرد
ارزيابي فعاليت ضد ميكروبي اسانس گياه مورد (Myrtus communis)
ارزيابي خواص ضد قارچي گياه خوشاريزه (اكينوفورا پلتي لوبا)
مقايسه اثر آنتي اكسيداني اسانس و عصاره متانولي گياه چوير (Ferulago angulata) در استان هاي كرمانشاه و كردستان
بررسي اثر فواصل مختلف آبياري و تاريخ كشت بر رشد و عملكرد گياه رازيانه در شهرستان خاش
مقايسه بازده استخراجي گياه شاه بلوط هندي توسط امواج اولتراسونيك و سوكسله
بررسي ويژگي هاي ضد باكتريايي عصاره هاي مختلف ريشه گياه گاوزبان ايتاليايي (Echium italicum)
بررسي ويژگي هاي ضد باكتريايي عصاره هاي مختلف برگ گياه قيچ لوبيايي (zygophyllum fabago )
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هاي اتانولي و آبي اتانولي ميوه بلوط ايراني (Q. Brantii) در مقايسه با سموم اكسي كلرمس و بردوفيكس عليه برخي باكتري هاي بيماري زاي گياهي
ارزيابي فعاليت ضد باكتريايي عصاره اتانولي و آبي اتانولي بذر چشوم (Cassia absus) در روش انتشار در آگار
ارزيابي غلظت هاي مختلف ايندول بوتريك اسيد بر ازدياد قلمه هاي دو رقم كيوي آبوت و هايواردبهي
بررسي اثر غلظت هاي مختلف هورمون ايندول بوتريك اسيد بر توانايي ريشه زايي قلمه دو رقم كيوي فروت
بررسي اثرات تراكم گياهي و الگوي كاشت بر صفات زراعي ، عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي
فلو آلپي نورآباد (لرستان)
گياهان دارويي ارتفاعات نورآباد (لرستان)
ارزيابي صفات زايشي و پومولوژيكي شش رقم و ژنوتيپ بادام در شرايط اقليمي آذرشهر
بررسي اثر آبياري تابستانه و تراكم دو گونه كدو به عنوان گياه پوششي بر برخي صفات كمي زعفران زراعي (Crocus sativus L)
اثر آبياري تابستانه و تراكم دو گونه كدو به عنوان گياه پوششي بر برخي صفات كمي و كيفي زعفران زراعي (Crocus sativus L)
ارزش تغذيه اي گياهان دارويي آويشن و شبدر كوهي در تغذيه نشخواركنندگان
بررسي زيست توده و تراكم علف هاي هرز در كشت مخلوط افزايشي يونجه و رازيانه
بررسي اثر بازدارندگي عصاره زيره سياه (Carum carvi) بر فساد باكتريايي فيله ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) طي نگهداري در دماي 4 درجه سانتي گراد
اثر برهمكنش كلريد كادميوم و كود گاوي بر غلظت كادميوم در گياه دارويي هميشه بهار
بررسي اثر كادميوم بر برخي پارامترهاي مورفولوژيكي گياه دارويي هميشه بهار (offcinalis Calendula)
بررسي تاثير سطوح مختلف كود گاوي بر برخي صفات مورفولوژيكي گياه دارويي هميشه بهار (Calendula offcinalis)
اثر كود گاوي و كلات EDTA بر محتواي كادميوم در ريشه و شاخساره گياه دارويي هميشه بهار
معرفي درختان دارويي صندل سفيد (Santalum album) و صندل قرمز (Pterocarpus santalinus)
معرفي برخي از گياهان دارويي سمي
بررسي اثر سميت سلولي عصاره گياه lilium ledebourii بر رده سلول سرطاني دهانه رحم (Hela)
اثر سطوح تنش خشكي بر روي صفات مورفولوژيكي و عملكرد ارقام حساس و مقاوم به خشكي گندم
اثر هيدروپرايمينگ و هالوپرايمينگ بذر بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه باقلا
پاسخ هاي گياه دارويي رزماري به افزايش تشعشع فرابنفش UV-A با تغيير در صفات اگروموفولوژيكي ، توليد تركيبات فنلي و ويژگي هاي ضد اكسايشي
بررسي خاصيت آنتي اكسيداتي عصاره گياه خارمريم بر قابليت زنده ماني و تحرك اسپرم قوچ تيمار شده با كلريد ليتيوم
مروري بر اثرات ضد ديابتي چند گياه قرآني
مروري بر استفاده درماني از چند گياه دارويي در اسلام
بررسي اثر جهش زائي SME بر روي تعداد برگ در گياه دارويي به ليمو
تاثير كم آبياري و شوري بر كميت و كيفيت ميوه فلفل دلمه گلخانه اي در سيستم هوشمند آبياري قطره اي
بررسي اثر آنتي اكسيداني نانوذره سليوم بر ميزان فنول محيط كشت ريزنمونه هاي گردوي ايراني (Juglans regia L)
بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره سير بر ميزان فنول محيط كشت ريزنمونه هاي گردوي ايراني (Juglans regia L)
ORGANIC FARMING – PERCEPTION OF FARMERS AGRICULTURAL PRACTICES
ارزيابي و مقايسه ويژگي هاي شيميايي روغن زيتون رقم ماري در دو منطقه گرگان و سرپل ذهاب
تاثير تفاوت اقليم هاي دو منطقه گرگان و سر پل ذهاب بر شاخص هاي كيفي روغن زيتون رقم شنگه
بررسي اثر جاذب هاي مختلف بر روي برخي از خصوصيات رويشي گياه دارويي هميشه بهار
بررسي ويژگي هاي مرفولوژي ، فنولوژي و موارد استفاده Seidlitzia rosmarinus
بررسي ويژگي هاي مورفولوژي ، فنولوژي، موارد استفاده و اثرات شوري بر گونه شوررويي Puccinellia distans
سنجش از دور ابزاري در تهيه نقشه كاربري اراضي مطالعه موردي: حوضه بالادست سد ايلام (چاويز)
بررسي اثر محلول پاشي عنصر روي بر ويژگي هاي كمي و كيفي گياه سوليداگو (Solidago canadensis L.)
اثر تنش اسمزي بر شاخص هاي جوانه زني بذر كلماتيس (Clematis spp)
چگونگي برخورد و جلوگيري از هدر رفت بقاياي گياهي جهت حفظ رطوبت ، افزايش مواد آلي و كاهش فرسايش خاك
استفاده از گياهان جهت سم زدايي خاك و پالايش اكوسيستم هاي زراعي
مروري بر تاثير سيليكون روي خصوصيات فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي گياهان تحت تنش خشكي
استفاده از فناوري بيوتكنولوژي آنزيمي جهت بازيافت كاغذ باطله در راستاي حفاظت ازجنگلها
ارزيابي توانمندي هاي اقتصادي، اجتماعي گردشگري بر توسعه نواحي روستايي ؛ مطالعه موردي بخش زهان در شهرستان زيركوه
بررسي و تعيين مطلوبيت و ظرفيت پارك ها و فضاهاي سبز شهري و نقش آن در رضايتمندي مردم (مورد شناسي پارك ملت زابل)
مكان گزيني اراضي مستعد كشت گياه دارويي شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) در شهرستان اراك بر اساس عوامل زميني
مقايسه ميزان آلودگي باكتريايي يرسينيا راكري در بافت كليه و طحال ماهيان قزل آلاي رنگين كمان مزارع پرورشي استان اصفهان
كاربرد سيتماتيكي ويژگي هاي آناتوميكي دم اسب (Equisetum) در جداسازي گونه هاي آن
بررسي اجزاي شيميايي موجود در اسانس Teucrium orientale L.
بررسي تركيبات متشكله موجود در اسانس گياه Chaerophyllum macropodum
ارزيابي عملكرد استان هاي كشور در كشت و توليد گياهان دارويي
مطالعه استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي موجود در اسانس Artemisia fragrans willd
توليد جوانه هاي نابجاي ثانويه به روش باززايي مستقيم در چغندر قند (Beta vulgaris)
تعيين و مقايسه ارزش تغذيه اي دو گونه كنجاله پسته وحشي براي تغذيه گوسفند
تعيين و مقايسه قابليت هضم دو گونه كنجاله پسته وحشي روي دام زنده براي تغذيه گوسفند
جستجو كردن فعاليت مهار كنندگي آلفا گلوكوزيداز در عصاره هگزاني برخي گياهان استان كردستان
سنجش اثرات ضد باكتريايي اندام هوايي و ريشه پنيرك با رزازورين
شناسايي تركيبات شيميايي اسانس گياه دارويي جعفري فرنگي كوهستاني (Chaerophyllum macropodum Boiss) در استان تهران
عكس العمل برخي جوهاي زراعي و وحشي نسبت به بيماري سفيدك پودري در مرحله بلوغ
اثر منابع مختلف نيتروژني بر روي انحلال تري كلسيم فسفات توسط باكتري هاي حل كننده فسفات
توانايي كنترل بيولوژيك و توانايي توليد كمي آنزيم هاي آميلاز ، پروتئاز و سلولاز توسط باكتري هاي حل كننده فسفات در شرايط آزمايشگاهي
اثر محلول پاشي سولفات روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد اكوتيپ هاي گندم سرداري
مقايسه اكوتيپ هاي سرداري و رقم آذر 2 از لحاظ صفات زراعي و مورفولوژيك
اثر تيمارهاي هورموني مختلف بر كشت سوسپانسيون سلولي گياه اسطوخودوس(Lavandula angustifolia)
بررسي خصوصيات فوتيپي و ژنوتيپي جدايه هاي Acidovorax avenae subsp .avenae عامل نواري باكتريايي برنج در استان مازندران
تاييد تعلق جدايه هاي عامل بيماري لكه نواري يا نوار قهوه اي برنج به زيرگونه Acidovorax avenae subsp. Avenae با استفاده از توالي ژن Pil T
اثر ورمي كمپوست بقاياي درخت خرما و كود حيواني گاوي بر رشد حنا
بررسي اثرات هورمون هاي اكسين و استروژن بر جوانه زني بدور گلرنگ
بررسي اجزاي متشكله روغن هاي اسانسي و اثرات ضد ميكروبي عصاره هاي مختلف جلبك Gracilaria gracili
بررسي تاثير كود نانو بيولوژيك و سطوح مختلف ورمي كمپوست بر روي صفات كيفي كدوي تخمه كاغذي در كرمانشاه
اثر تنش خشكي روي صفات ريشه در ژنوتيپ هاي مختلف گياه سويا (Glycine max)
ارزيابي اثرات حجم و نوع بستر كاشت نشاء بر خصوصيات مورفولوژيك ذرت شيرين (Zea mays L)
بررسي كارايي پايگاه MPGR در مقايسه همترازي و ارزيابي توالي هاي ژنومي گياهان دارويي
تاثير اسانس گياهان رازيانه، كاج و اكاليپتوس بر فراسنجه هاي توليد گاز جيره با نسبت هاي مختلف كنسانتره به علوفه در شرايط برون تني
ارزيابي ميزان اسانس گونه هاي Salvia hydrangea و S. Multicaulis در استان چهار محال و بختياري
بررسي بازده اسانس گونه هاي Salvia Reutarana و S. Syriaca در رويشگاه هاي مختلف
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) استان هاي آذربايجان شرقي و غربي با استفاده از ماركر مولكولي (RAPD)
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) استان يزد با استفاده از ماركر مولكولي (RAPD)
بررسي اثرات كيتوزان بر ميزان توليد آنتوسيانين و فلاونوئيددر گياهچه هاي Lepidium draba
بررسي اثر ساكارز بر توليد سولفارافان در گياهچه هاي Lepidium draba
بررسي تغييرات مقدار اسانس گاهان دارويي در طي فرايند خشك كردن
مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري رطوبت در گياهان دارويي
تاثير بيان هترولوگ ژن AtOAP26 رمز كننده يك آنزيم اسيد فسفاتاز ارغواني بر بيوماس گياه كلزا
نانوحسگرهاي زيستي بر پايه توالي اسيد نوكلئيك: ابزاري قدرتمند در كشاورزي
توليد پروتئين هاي نوتركيب با استفاده از كشت سلول و بافت گياهي
شناسايي مواد تشكيل دهنده اسانس و بررسي اثرات آنتي اكسيداني گياه Ziziphora clinopodioides Var. rigida در استان كرمان
تاثير موسيلاژ به شوري برخي خصوصيات مورفولوژيك گياه بالنگو Lallemantia ibrica
مروري بر خواص دارويي كدو تخمه كاغذي (Cucurbita pepo)
تاثير كودهاي آلي بر ميزان لينولئيك اسيد در كدو تخمه كاغذي (Cucurbita pepo)
بررسي نقش دولت در سياست گذاري و حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي ارگانيك
مقايسه ساختار تشريحي دو گونه spiraea hypericifolia و spiraea crenata
بررسي اثر مصرف نانو اكسيد آهن، كمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي و هيوميك اسيد بر غلظت عناصر كم مصرف گياه خردل هندي در خاك سديمي
غربالگري باكتري هاي توانمنددر توليد آنزيم فيتاز از كمپوست
مقايسه كودهاي زيستي با كود دامي بر خصوصيات رشد و وزن خشك گياه دارويي گشنيز(Coriandrum sativum L) در شرايط گلخانه اي
اثر باكتري تيوباسيلوس ، گوگرد و كود دامي بر غلظت برخي عناصر معدني در سوخ گياه سير
بررسي تاثير انواع پرايمينگ (اسموپرايمينگ ، هيدروپرايمينگ ، هورموپرايمينگ) بر بهبود جوانه زني ، خصوصيات رشد، استقرار گياهچه و درصد اسانس گياه دارويي هميشه بهار تحت تنش شوري
بررسي فلورستيكي و ويژگي هاي زيستي گياهان دارويي كوه هاي خنوب غرب ياسوج (دشتروم، نقاره خانه، چيتاب و…) استان كهگيلويه و بوير احمد
بررسي تاثيرمتقابل اسانس هاي آويشن شيرازي و ميخك بر ويژگي هاي فيزيكي انگور قرمز بيدانه آلوده بوتريتيس سينه را
ارائه الگويي جهت بررسي تاثير چاي سبز بر ظرفيت استقامت و درصد چربي بدن
تحليل و بررسي مصرف كافئين بر التهاب و كوفتگي ناشي از ورزش
بررسي ميزان كالوس زايي قلمه هاي خشبي گياه دارويي نسترن كوهي (Rosa canina L) با استفاده از تيمارهاي IBA و NAA
مهار آنزيم تيروزيناز توسط عصاره هگزاني ده گونه گياهي غربالگري شده از فلور مركزي استان كردستان
بررسي خصوصيات بيوشيميايي مغز در برخي ارقام و ژنوتيپ هاي اميدبخش بادام
بررسي تنوه مورفولوژيكي برخي ازقام و ژنوتيپ هاي بادام با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
مقايسه تركيب و فعاليت پاداكسايشي اسانس در دو گونه گياه دارويي سالويا در رويشگاه طبيعي استان آذربايجان غربي
بررسي اثر بازدارندگي عصاره متانولي 6 گونه گياه دارويي بر رشد ميسيليومي قارچ بيماريزاي گياهي Botrytis cinerea
بررسي آناتوميكي گونه هايي از جنس نمدار (Tilia) در استان مازندران
Evaluation of antioxidant activity of methanol extracts from different organs of Ajuga chamaecistus subsp. Scoparia
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره متانولي ميوه گياه Vaccinium arctostaphylosبر اشرشيا كلي بيماري زاي گوارشي در شرايط آزمايشگاهي
بررسي اثر متقابل سطوح مختلف كود نيتروژن و تراكم بوته بر درصد اسانس گياه دارويي سنبل الطيب (Valeriana officinalis L)
بررسي خواص آنتي اكسيداني عصاره هيدروالكلي پوست ميوه بلوط
بررسي اثر مسموميت مزمن با سم علف كش آترازين بر برخي فاكتورهاي خوني ماهي كپور علفخوار
اثرات تغذيه با آرتمياي غني شده با اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين C بر بازماندگي و شاخص هاي رشد ماهي زبرا Cichlasoma nigrofasciatum
اثرات تغذيه اي عصاره الكلي دارچين بر صفات بيولوژيكي و فلور باكتريايي دستگاه گوارش زنبور عسل
بررسي اثر تيديازورون بر پرآوري ريزنمونه نوك شاخساره گياه رازك (Humulus lupulus L.) در شرايط درون شيشه اي
بررسي خصوصيات فيزيومورفولوژيكي گياه تريتيكاله در مراحل اوليه رشد در شرايط تنش شوري
بررسي مراحل اوليه رشد سه پايه عمده پسته ايران در شرايط تغييرات PH آب
بررسي تجمع ماده خشك ، سرعت رشد نسبي و غلظت عناصر در اندام هاي هوايي زيره سبز در شرايط تنش شوري
تاثير تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني گياه تريتيكاله
بررسي اثر تركيبات گياهي و شيميايي بر ويژگي هاي كيفي و ماندگاري گوجه فرنگي رقم فالكاتو
بررسي ميزان فنل و فعاليت انتي اكسيدان دود صمغ بنه Pistacia atlantica Desf منطقه سراوان، بلوچستان
مقايسه و تحليل ويژگي هاي كمي و كيفي خرماي مضافتي منطقه بم و سراوان در جهت توسعه كشاورزي پايدار منطقه سراوان
مطالعات اتنوفارماكولوژيگياهان دارويي ، روشي سودمند براي كشف داروهاي جديد
بررسي تأثير تاريخ كاشت بر عملكرد و برخي از اجزاء عملكرد ارقام مختلف سويا در شهرستان سلسله
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي گياه علف چشمه (Nasturtium officional) در روغن سويا
بررسي ويژگي هاي آنتي اكسيداني عصاره هاي مختلف گياه علف چشمه (Nasturtium officional)
مقايسه تاثير پودر ميوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) با متفورمين( Metformin) بر ميزان گلوكز خون رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوسين
بررسي ارزش غذايي چند فرمول مختلف سيلوي آزولا به روش آزمون گاز
استراتژي تغذيه دام به روش جيره كاملا مخلوط (TMR)
اثر برهمكنش مقادير مختلف پسماند كمپوست قارچ و كودهاي شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم رقم (TriticumaestivumL)
اثر مقادير كود شيميايي و پسماند كمپوست قارچ بر برخي از خصوصيات كمي و كيفي گندم رقم (TriticumaestivumL)
تركيبهاي شيميايي موجود در اسانس پوست ميوه گياه Citrus aurantifolia(Christm.)Swingle
بررسي و مقايسه روش هاي استخراج به كمك التراسونيك و سوكسله در استخراج اسيدهاي چرب ميوه و هسته عناب
مروري بر دو گياه دارويي از خانواده چتريان (زيره سياه، زيره سبز)
بررسي تاثير عصاره چاي سبز بر الگوي فوليكولوژنز در تخمدان موش سوري
بررسي تاثير ويتامين ث بر تغييرات هيستوپاتولويك بافت تخمدان موش صحرايي
بررسي تاثير عصاره گياه آويشن شيرازي بر تغييرات هيستوپاتولويك بافت تخمدان رت متعاقب مسموميت مزمن با مس
مطالعه اثر هيدرو پرايمينگ واسموپرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني گياه دارويي زنيان (Trachyspermum copticum) تحت تنش شوري
مطالعه اثر سرب بر خصوصيات جوانه زني گياه دارويي اسفرزه (Plantago) psyllium
بهينه سازي شرايط كشت بافت و باززايي درون شيشه اي ريزنمونه هاي هبپوكوتيل و كوتيلدون گياه زردآلو (Prunus armeniaca L.)
تاثير اسيد ساليسيليك وساكارز بر افزايش عمر پس از برداشت گل شاخه بريده گلرنگ رقم فرامان (Carthamus tinctorius. L)
تاثير اسيد ساليسيليك وساكارز بر افزايش عمر پس از برداشت گل شاخه بريده گلرنگ رقم (Carthamus tinctorius. L)
تاثير كلسيم بر ميزان تركيبات فنوليك و فعاليت آنتي اكسيداني توت فرنگي (Fragaria × ananassa cv. Sabrosa)
بررسي وضعيت امنيت غذا در ايران و جهان
بررسي تاثير آميخته گري بر خصوصيات كمي و كيفي الياف بزهاي قم
كاربرد آناليز مسير جهت تجليل عملكرد كنجد(Sesamum indicum L)
گياهان دارويي و طب سنتي
بررسي تاثير كودهاي زيستي و محلو پاشي با نيتروژن بر خصوصيات تك بوته و پروتئين دانه جو
بررسي خصوصيات مرفوفيزيولوژيكي كشت پاييزه نخود (Cicer arietinum L) در شهرستان دشتك در استان چهار محال و بختياري
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه نخود در شرايط ديم
بررسي خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي مختلف گياه نخود در استان چهار محال و بختياري
بررسي تاثير نانوسيلور بر روي استقرار درون شيشه اي ژنوتيپ،هاي برتر گل محمدي
تاثير محيط كشت هاي مختلف بر پرآوري و جلوگيري از كلروز درون شيشه اي گل محمدي
بررسي ويژگي هاي بيوانفورماتيكي ژن IGF-1 در فيل ماهي (Huso huso)
نقش روش هاي اصلاحي مدرن در بهبود صفات كيفي و كمي در انگور
مروري بر تركيبات ثانويه و اثرات فارماكولوژيكي گياه دارويي انار
استاندارد سازي گياهان دارويي و فراورده هاي آنها
ارزيابي اثرات ضد اكسيداني گياه Mindium laevigatum (Vent) Rech.f. & Schiman-Czeika (گل شكافته) از منطقه كاشان
شناسايي و معرفي گياهان دارويي مراتع كوهستاني كركبود در استان البرز
كنترل علف هاي هرز توسط آللوكميكال هاي نانو كپسول شده
تاثير كاربرد ساليسيليك اسيد بر ماندگاري و فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز در گل شاخه بريده رز رقم Black magic
تاثير ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر سيستم دفاع آنتي اكسيداني و فعاليت آنزين سوپر اكسيد ديسموتاز درگل شاخه بريده رز رقم Black magic
مطالعه پتانسيل ژنتيكي وزن هزار دانه ارقام گندم نان با استفاده از روش باي پلات داده هاي داي آلل
بررسي تركيب پذيري ارقام گندم نان از نظر برخي صفات كمي تحت شرايط تنش خشكي
بررسي نحوه استقرار برخي گونه هاي Amygdalus
تاثير روش هاي مختلف خاك ورزي و نوع سم پاش بر كنترل علف هاي هرز ذرت علوفه اي در شمال خوزستان
تاثير آهك دهي و موليبدن نانو روي شاخص هاي رشد و توانايي توليد گره در نخود سياه (Cicer arietinum L)
تاثير آهك دهي و موليبدن نانو روي شاخص هاي رشد و توانايي توليد گره در گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris) تلقيح شده با ريزوبيوم
مطالعه تأثير تيماركودهاي آلي و اوره بر روي برخي از خصوصيات مورفولوژيكي و بيوشيميايي اسفناج خوراكي (Spinacia oleracea L)
بررسي تاثير محلول پاشي اسيد آسكوربيك و اسيد ساليسيليك بر محتوي نسبي آب برگ و پايداري غشاي پلاسمايي گياه كدو تخم كاغذي (Cucurbita pepo L) تحت شرايط تنش كم آب
مقايسه اثرات پروتئين هيدروليزات و فوزالن در كنترل مگس خربزه Myiopardalis pardalina در منطقه سيستان
پاسخ فيتوشيميايي گياه دارويي نعناع فلفلي (Mentha piperita L) به تغذيه با كودهاي شيميايي ، نانو زيستي و ورمي كمپوست
بررسي برخي پيامدهاي اگروفيزيولوژيكي و عملكردي تغذيه با كودهاي شيميايي ، نانو زيستي و ورمي كمپوست در گياه دارويي نعناع فلفلي (Mentha piperita L)
بررسي مزيت نسبي گياهان دارويي (زيره سبز)
نقش گياهان دارويي در بهره برداري از منابع طبيعي و تاثير آن در توسعه پايدار منابع طبيعي
اثر آللوپاتي دو گياه دارويي بومادران Achillea Spp و خاكشير Sisymbrium sophia بر جوانه زني و استقرار گياه زراعي خربزه
اثر آللوپاتي بقاياي كلزا و علف كش تريفلورالين بر جوانه زني و استقرار گياه پنبه
ارزيابي خواص آنتي اكسيداني عصاره استوني و آبي گياه بيلهر (Dorema aucheri)
واكنش گياه دارويي نعناع فلفلي به كاربرد كمپوست وجيبرليك اسيد و تاثير آن بر اجزاي عملكرد در شرايط آب و هوايي اراك
مقايسه تاثير كودهاي آلي و شيميايي روي برخي صفات كمي و درصد اسانس گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum L.)
بررسي تاثير كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و ميزان نيترات گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum L.)
كاربرد گياهان دارويي بومي در فضاي سبز منطقه ايرانشهر با تاكيد بر شناسايي فلور گياهي
بررسي اثر مقادير مختلف اسيد ساليسيليك بر متابوليت هاي ثانويه توده هاي بومي زنيان (carum copticum)
مطالعه واكنش آنزيم هاي انتي اكسيدانت تحت تاثير مقادير مختلف اسيد ساليسيليك در سه رقم بومي (carum copticum)
مقايسه مقدماتي تاثير ورمي كمپوست و چاي كمپوست بر ميزان رشد رويشي گياه رزماري
بررسي مقدماتي كود ورمي كمپوست روي ميزان اسانس در گياه رزماري
اثرات جهت دهي رديف كاشت و كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم ديم در شرايط تداخل علف هاي هرز
اثر لجن فاضلاب بر قابليت دسترسي كادميوم در گياه ذرت
تاثير قارچ ميكوريزا بر جذب عناصر كم مصرف به ويژه روي (Zn) در گياه
ارزيابي تاثير مايكوريزا بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي گياه ريحان (Ocimum basilicum) تحت شرايط تنش خشكي
ارزيابي و مقايسه تركيب هاي فيتوشيميايي موجود در بذور اكوتيپ هاي گياه ماريتيغال (Silybum marianum)
مقايسه برخي خصوصيات موجود در بذر ژنوتيپ هاي خودرو و اهلي گياه ماريتيغال (Silybum marianum)
مطالعه پتانسيل آللوپاتيك بقاياي علف هاي هرز Fumaria officinalis و Lolium sp بر جو
مطالعه فيتوشيميايي گياهان دارويي Salvia officinalis، Taraxacum officinal، Althaea officinalis، Borago officinalis
پتانسيل دگرآسيبي غلظت هاي مختلف Avena fatua در زمان هاي مختلف عصاره گيري بر گندم
دگر آسيبي Urtica dioica و Portulaca oleracea بر Lactuca sativa
نقش عصاره چاي سبز بر بهبود سيب هاي ناشي از كلستاز در هسته هاي PVN و SON هيوپوتالاموس موش صحرايي
اثر پلي آمين هاي درونزاد بر افزايش مقاومت به خشكي نهال هاي بذري بادام (Prunus amygdalus) و هلو (Prunus persica)
اثر مديريت خاكورزي مختلف بر ميزان نيتروزن كل لايه هاي خاك تحت كشت گندم در طول فصل زراعي
تاثير روش هاي مختلف خاك ورزي بر ميزان نيتروژن كل گياه گندم در مراحل رشدي مختلف
تاثير روش هاي مختلف خاكورزي بر ميزان شاخص كلروفيل در مراحل رشدي مختلف گياه گندم
مطالعه بيومتريك ناحيه سر اسب عرب خون داخلي
بررسي تغييرات و نوسانات اقليمي و تاثير آن بر توسعه پايدار كشاورزي و مسائل اجتماعي روستا؛ مطالعه موردي: شهرستان اروميه
مقايسه سهم صفات موثر بر عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي بزرك (Linum usitatissimum) در نواحي مختلف جغرافيايي
ارزيابي ژرم پلاسم بزرك نواحي مختلف از نظر تنوع ژنتيكي برخي صفات زراعي در بزرك (Linum usitatissimum L)
معرفي گياهان دارويي شهرستان رابر
گياهان دارويي و طب سنتي در ادبيات پارسي
اثر تلقيح رايزوباكتري هاي توليد كننده ACC دآميناز بر بهبود جوانه زني كلزا
آشنايي با جنبه هاي درماني گياهان دارويي منطقه كوهبنان استان كرمان
بررسي مقايسه اي اثر نانوذرات نقره و نقره غير نانو (توده اي) بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد دانه رستهاي گياه كلزا (Brassica napus L)
ارزيابي تنوع مورفولوژيكي گياه دارويي گزنه (Urtica dioica L) در منطقه رويشي ارسباران
تجزيه و تحليل بيوانفورماتيكي ژن هورمون رشد در فيل ماهي (Huso huso)
شناسايي چند شكلي ژن هورمون رشد در جمعيت فيل ماهي به روش SSCP-PCR و ارتباط آن با صفات رشد
بررسي تاثير عصاره گياه جينكوبيلوبا بر تغييرات هورمون هاي اندروفين و كورتيزول دختران جوان غير فعال
بررسي تاثير عصاره گياه جينكوبيلوبا بر تغييرات هورمون هاي NMDA و BDNF دختران جوان غير فعال
بررسي تغييرات صفات مورفولوژي گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa L.) تحت تاثير شوري و تاريخ كشت
نقش مددكاران ترويج در دستيابي به كشاورزي پايدار
شناسايي نياكان وحشي ژنوم B ،A و D گندمهاي هگزاپلوئيد و استفاده از آن ها در بهبود كمي و كيفي گندم هاي نان و ماكاروني جهت توسعه كشاورزي پايدار
نگاهي اجمالي بر خواص و مضرات دارويي كلاله و گلبرگ زعفران با تأكيد بر اثرات كاهشي فشارخون و ضد توموري
بررسي اثر متيل جاسمونات و فسفر بر برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي در گياه فلفل تند (Cupsicum annuum L)
تاثير زغال فعال بر خصوصيات مورفولوژيك گياهچه هاي Lepidium daraba
تاثير زغال فعال بر بيان ژن psbC در گياهچه هاي Lepidium daraba
تاثيراسيد ساليسيليك و متيل جاسمونات بر فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز و تجمع تركيبات فلاونوئيدي ، كالوس كنگر فرنگي (Cynara scolymus)
تغييرات اسيد كلروژنيك و اسيد كافئيك و تجمع پرولين در كالوس كنگر فرنگي (Cynarascolymus) تحت تاثير اسيد ساليسيليك و متيل جاسمونات
اثرات پودر برگ توت فرنگي و غده موسير بر وضعيت سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
كاربرد امواج اولتراسونيك در استخراج تركيبات فنلي از منابع گياهي
ارزيابي تاثير مايكوريزا بر خصوصيات مورفولوژيكي گياه مرزه (Satureja hortensis L) تحت شرايط تنش خشكي
eEffect of post-harvesting treatment under CO2 on nutritional value and shelf life of Olive
بررسي اثر انتي باكتريال عصاره هاي ارقام مختلف كنجد بومي ايراني بر روي تعدادي از باكتري هاي بيماري زاي گياهي
اثر تنش خشكي بر شاخص هاي جوانه زني بذر اسفناج
اثر تنش شوري ناشي از سطوح مختلف محلول كلريد سديم بر شاخص هاي جوانه زني بذر تره
بررسي اثر هورمون هاي IBA و NAA بر ريشه زايي قلمه هاي چوب سخت بادام GN
تعيين روش مناسب ضد عفوني ريزنمونه قطعات گره دار بادام GN
تعيين بهترين تيمار هورموني رشد كالوس سرخارگل Echinacea purpurea
شاخساره زايي گياه دارويي سرخارگل Echinacea purpurea
بررسي اثر سيتوتوكسيك عصاره اندام هوايي سر خارگل (Echinacea purpurea) بر روي سلول هاي سرطاني آستروسايتوما
مطالعه خواص ضدميكروبي عصاره دو گونه از جنس Micromeria ( Lamiaceae ) در ايران
بررسي اثر ضد ميكروبي اسانس دو گونه از جنس Tanacetum شامل T. Uniflorm و T. chiliophylum var. Heimerlii
بررسي تنوع ريزريخت شناسي فندقه در جمعيت هايي از گونه دارويي Tanacetum parthenium (Asteraceae) در ايران
بررسي اثر ضد قارچي اسانس گياهان دارويي اكاليپتوس، بابونه و رازيانه بر قارچ رايزوكتونيا سولاني
تاثير سرب و كادميوم و سطوح مختلف شوري بر رنگدانه هاي فتوسنتزي اسفناج
تاثير كود اوره و كود نيتروكسين بر عملكرد و اجزاء عملكرد بابونه آلماني (Matricaria chamomilla)
ارزيابي تنوع گونه اي،كاركردي وساختار جامعه علف هاي هرز چمن پاركهاي شهر گرگان
شناسايي علف هاي هرز غالب چمن ميادين شهري فضاي سبز گرگان
تاثير باكتري هاي محرك رشد بر خصوصيات برگ سياهدانه (Nigella sativa L) تحت تنش شوري
مقايسه ارزش تغذيه اي برگ درخت سوبابل با يونجه با استفاده از روش توليد گاز
Effect of L-Carnitine on memory retention on passive avoidance learning in normal and ovariectomized adult female rats
Effect of intracerebroventricular administration of L-Carnitine on memory retention in normal and ovariectomized adult female rats
بررسي اثرات سطوح مختلف كود زيستي فسفات بارور-2 و ورمي كمپوست بر عملكرد و اجزاي عملكرد در گياه ماش (Vigna radiata) در منطقه ياسوج
بررسي اثرات سطوح مختلف كود زيستي فسفات بارور-2 و ورمي كمپوست بر صفات مورفولوژيك در گياه ماش (Vigna radiata) در منطقه ياسوج
اثر مختلف كود نيتروژن بر رشد و عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa L)
بررسي تركيبات شيميايي و اثرات ضد ميكروبي اسانس و عصاره گياه پونه سزاي (Nepeta Minuticephala)
بررسي خواص آنتي اكسيدان و سميت سلولي سه گونه گياهي از خانواده نعناعيان
بررسي تاثير اپي كتچين گالات در مهار ژن Nrf2 و كاهش مقاومت دارويي در سلول هاي سرطان سينه مقاوم به داروي تاموكسيفن
بررسي تاثير گياه Salvia reuterana در مهار مرگ سلولي ناشي از استرس اكسيداتيو در سلول هاي عصبي PC12 و تعيين مكانيسم احتمالي اثر آنها
اثر هيوميك اسيد بر عملكرد و نيتروزن گياه ذرت در شرايط تنش رطوبتي
بررسي تنوع هاپلوتايپي در ژنوتيپ هاي گندم نان
Chemical composition of the essential oil of Perovskia atriplicifolia Benth. growing wiled in Iran
بررسي تنوع زيستي محصولات زراعي شهرستان بيرجند طي سال هاي زراعي 1391-1384
اثر تكنيك هاي مختلف پرايمينگ بر شاخص هاي جوانه زني و قدرت بذر آفتابگردان (Helianthus annuus)
بررسي صفات زراعي ژنوتيپ هاي مختلف در گندم
بررسي ضرايب همبستگي و تجزيه خوشه اي صفات مرفوفيزيولوژيك گندم
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه (مطالعه موردي: شهركرد مركز استان چهار محال و بختياري)
موانع و مشكلات موجود در توسعه و كشاورزي پايدار با تاكيد بر نقش گياهان دارويي از ديد كارشناسان كشاورزي در شهر كرد سال 1392
بررسي تنوع ژنتيكي گياه دارويي حنا با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR
بررسي ميزان lawsone در عصاره گياه دارويي حنا كرمان با استفاده از كارماتوگرافي مايع (HPLC)
بررسي اثر تنش شوري بر برخي از خصوصيات مورفولوژيكي برنج (Oryza sativa L) در مرحله گياهچه اي
تاثير آلودگي هوا بر ميزان كارتنوئيد، آنتوسيانين ، كربوهيدرات هاي كل در سه گونه درختي (اقاقيا، زبان گنجشك و عرعر) در محدوده كارخانه آلومينيوم اراك
بررسي اثر فرم بالك zno بر توليد سولفارافان در گياهچه هاي Lepidium draba
بررسي محتواي تركيبات فنلي در گياهچه هاي Lepidium daraba تيمار شده با zno
استفاده از حمام آب گرم جهت كاهش آلودگي هاي دروني ريزنمونه هاي ليليوم آسيايي رقم adventage تحت شرايط درون شيشه اي
پيازچه زايي ليليوم آسيايي رقم adventage تحت شرايط درون شيشه اي
بررسي شيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني فرفيون ميوه كركي (Euphorbia hebecarpa)
مطالعه وزن اوليه غده بذري موسير (Allium altissimumRege) و كود دامي بر عملكرد و صفات مورفوفيزيولوژيكي آن
بررسي اثر عصاره گياه وارنگبو (Melissa officinalis) بر يادگيري وابسته به وضعيت اتانول در موش هاي كوچك آزمايشگاهي تحت استرس بي حركتي
بررسي سطوح مختلف غلظت نمك طعام بر خصوصيات جوانه زني بذر اسفناج
بررسي تاثير ويژگي هاي اكولوژيك (خاك و ارتفاع) بر كيفيت اسانس گياه دارويي فراسيون در مراتع چهار باغ استان گلستان
بررسي فنولوژي و خصوصيات مرفولوژيكي گياه دارويي فراسيون در ارتفاعات مختلف كوهستان چهار باغ
تاثير كشت درون شيشه اي بر كيفيت و كميت اسانس آويشن دنايي Thymus daenensis subsp. Daenensis در دو اكوتيپ اصفهان و ايلام
مقايسه محتواي فيتوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي دوگياه Suaeda altissima Pall. و Frankenia hirsuta L در دو فصل مختلف
اثرات قطر پلت دوره اغازين بر خصوصيات لاشه و اندام هاي داخلي دستگاه گوارش، قابليت هضم تركيبات مغذي و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي
تاثير مصرف مس- متيونين بر تغييرات مورفولوژيكي قلب در جوجه هاي گوشتي تحت استرس سرمايي
جداسازي و شناسايي قارچ هاي عامل پوسيدگي طوقه و ريشه چغندر قند در استان لرستان و ارزيابي مقاومت ارقام چغندر قند
بررسي عكس العمل تعدادي از ارقام چغندر قند به بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه چغندرقند در مرحله گياهچه و گياه بالغ
بررسي فراواني فوزاريوم هاي جدا شده از ريشه چغندر قند در استان لرستان
بررسي اثر نانو كود فسفر و كود زيستي فسفات بارور-2 بر صفات رويشي ريحان (Ocimum basilicum)
ارزيابي صفات رويشي ريحان تحت تاثير نانو كود فسفر و قارچ Piriformospora indica
بررسي سطوح كود ورمي كمپوست و محلول پاشي عناصر غذايي بر عملكرد كمي و كيفيت يولاف زراعي (Avena sativa L)
برآورد پتانسيل آب پايه جوانه زني بذر اسفرزه (Plantago ovata)
كشت ريشه هاي مويين گياهان دارويي در بيوراكتورهاي مختلف به منظور توليد متابوليت هاي ثانويه دارويي
معرفي گياهان دارويي گشنيز (Coriandrum sativum L) و شويد (Anethum graveolens L.) از تيره چتريان (Umbelliferae)
مطالعه اثرات اسيد جيبرليك ، اسيد جاسمونيك و اسيد ساليسيليك بر القاء تنش اكسيداتيو و مكانيسم هاي مقاومت به آن در گياه ريحان (Ocimum basilicum L)
گياهان دارويي مناطق شمال و غرب لنده
معرفي و آشنايي با جنبه هاي دارويي گياه كلپوره (Teucrium polium L)
ارزيابي خصوصيات فيزيوشيميايي و آنتي اكسيداني در بيست رقم انار ايران(Punica granatum)
بررسي ارزش غذايي ، دارويي و فارماكولوژي گياه خربزه درختي (Carica papaya Linn.)
اثرات سطوح مختلف يك مخلوط اسانسي بر پارامترهاي تخميري شكمبه اي جيره حاوي نسبت مساوي از علوفه به كنسانتره در شرايط برون تني
اثرات استفاده از مخلوط اسانس يا عصاره الكلي برخي گياهان دارويي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
ارزيابي كيفي و كمي اسيد چرب و پروتئين دانه سه گونه مختلف كدو
ارزيابي ارقام مختلف گندم در شرايط آبياري نرمال و تنش خشكي در دو منطقه از استان كرمان
تعيين ميزان مهار و آناليز سنتيك آنزيم استيل كولين استراز در حضور عصاره متانولي اندام هاي هوايي گياهان Alcea kurdica و Astragaluse glumaceus
تاثير تنش شوري بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك گياه دارويي ريحان مقدس (Ocimum sanctum)
ارزيابي مقايسه اي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي جغجغه (Prosopis Farcta) از دو منطقه زابل و كاشان
مروري بررسي تركيبات شيميايي اسانس Perovskia Spp. با توجه به گونه ، منطقه و زمان جمع آوري
بررسي تركيبات اسانس و ارزيابي فعاليت انتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره هاي متانولي و هيدروالكلي Salvia hydrangea از منطقه كردستان
مقايسه فعاليت آنتي اكسيداني و تركيبات كل فنلي عصاره هاي مختلف از گياه Salvia multicaulis Vahl از دو منطقه جغرافيايي ايران
شناسايي تركيبات اسانس و ارزيابي خواص ضد ميكروبي سه عصاره متفاوت از گياه Salvia multicaulis Vahl از دو منطقه اراك و كردستان
بررسي اثر ضد قارچي اسانس برگ و دانه گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare mill) بر كنترل قارچ فوزاريوم سولاني
بررسي امكان اختلاط علف كش متري بوزين (سنكور)+ تيتوس جهت بهبود مديريت علف هاي هرز مزارع سيب زميني
ارزيابي مقاومت ارقام هلو و شليل نسبت به باكتريPseudomonas syringae عامل بيماري شانكر درختان ميوه هسته دار در استان مازندران
بهينه سازي محيط كشت براي رشد مطلوب ريشه هاي مويين گياه درمنه
بررسي اثر بازدارندگي چند اسانس گياهي روي قارچ Paecilomyces variotii عامل بيماري سرخشكيدگي پسته
بررسي اثر عصاره متانولي شيرينك (Loranthus grewinkii) و Crambe kotschyana بر جوانه زني تليوسپور قارچ Tilletia laevis
بررسي اثر چند عصاره آبي گياهي در كنترل بيماري سياهك پنهان معمولي گندم در شرايط مزرعه
اثر كاربردكود گاوي غني شده باكلريد كادميوم بر كادميوم قابل عصاره گيري با EDTA
ارزيابي تنش خشكي بر برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك در تعدادي ژنوتيپ گندم
استفاده از فناوري اولتراسوند به عنوان روشي كارامد براي استخراج عصاره از انار و سنجش تاثير آن بر قدرت احياكنندگي آهن آزاد
بهينه يابي استخراج آنتوسيانين و بازده استخراج عصاره انار توسط فناوري نوين اولتراسوند به روش پاسخ سطح
معرفي گياهان دارويي پرمصرف شهرستان كلاله در استان گلستان با تاكيد بر كاربرد سنتي در بين اقوام تركمن (مطالعه موردي: دهستان تمران)
شناسايي و معرفي گياهان دارويي منطقه حفاظت شده پرور (استان سمنان)
تاثير اسانس آويشن شيرازي Zataria multiflora و پونه Mentha aquatica بر قابليت هضم و فراسنجه هاي تخميري در شرايط آزمايشگاهي
استفاده از يك شبكه حسگر در مزرعه و شبيه سازي آبياري آن
اثرات گياه درماني در درمان سرطان پستان
تجزيه QTLs برخي صفات فيزيولوژيك و مورفولوژيك جو تحت شرايط تنش آرسنيك در محيط هيدروپونيك
نقش مصرف استويا در كاهش سطح قند خون و عوارض ناشي از ديابت
ارزيابي تحمل خشكي ژنوتيپ هاي كلزا (Brassica napus) در شرايط آزمايشگاه با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي
تعيين برخي تركيبات اسانس گياه دارويي پونه Mentha longifolia L در دو منطقه استان گلستان
بررسي اثر پيش تيمار اتانول، متانول و اسيد سيتريك بر جوانه زني بذر پياز (Allium cepa L)
بررسي اثر پيش تيمار اتانول، متانول و اسيد سيتريك بر جوانه زني بذر گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum)
بررسي نقش طب سنتي در درمان بيماري ها و جايگاه استفاده از داروهاي گياهي در جهان و ايران
بررسي تاثير كود زيستي نيتروكسين و كود مرغي بر خواص مرفولوژي و عملكرد گياه دارويي هميشه بهار Calendula officinalis در منطقه جيرفت
بررسي ميزان متابوليت هاي ثانويه دو رقم گيلاس در زمان برداشت مختلف
بررسي تاثير كاربرد برخي ميكروالمنت ها با تاكيد بر آهن، روي، مس و منگنز در ذرت دانه اي و ذرت علوفه اي
بررسي واكنش گياه دارويي سرخارگل (Echinacea Purpurea L) به كاربرد كودهاي آلي و زيستي
مروري بر عملكرد گياهان دارويي به عنوان منبع عوامل ضد سرطان
ارزيابي تنش خشكي ژنوتيپ هاي لوبيا (Phaseolus vulgaris L) در شرايط آزمايشگاهي با استفاده از تجزيه به مولفه هاي اصلي
مقايسه اثر اكسين هاي داراي ساختمان غير فنوكسي در كالوس زايي ريز نمونه قسمت هاي مختلف گياه پنير باد Withania coagulans
نظام هاي زراعي بر مبناي كشت گياهان دارويي در جهت دسترسي به كشاورزي هوشمند در برابر اقليم
مطالعه تنوع تركيبات اسانس در طي مراحل مختلف نموي گل و ميوه دو گياه دارويي بالنگ (Citrus medica L) و گريپ فروت (Citrus paradisi L)
ارزيابي مقاومت تعدادي از ژنوتيپهاي كاهو نسبت به bremia lactucae در مرحله گل دهي
تخمين هتروزيس و تركيب پذيري خصوصي با استفاده از شباهت ژنتيكي هيبريدها و والدين در خيار (Cucumis sativus L.))
جنبه هاي مرسوم عوامل ترميم زخم ها به واسطه گياهان داوريي
بررسي پتانسيل دارويي سه گياه Triticum aestivum، Tinospora cordifolia و Ocimum sanctum با تاكيد بر اثرات ضد سرطاني آنها
بررسي اثر جاسمونيك اسيد بر برخي صفات فيتوشيميايي و مورفولوژيكي گياه نعناع فلفلي (Mentha piperita) در شرايط تنش شوري
بررسي تاثير كود ورمي كمپوست در نسبتهاي مختلف بر شاخص هاي رشد گل هميشه بهار Calendula officinalis L.
بررسي تاثير چاي كمپوست دامي در غلظت هاي مختلف بر روي برخي از صفات فيزيولوژيكي گل هميشه بهار Calendula officinalis L
مقايسه اثر ضد باكتريايي نانو ذرات اكسيد مس با سولفات مس بر روي باكتري زانتوموناس كمپستريس عامل شانكر مركبات
ارزيابي اثر ضد باكتريايي چوب مسواك، آويشن و شيرين بيان بر مهار رشد Xanthomonas axonopodis جداسازي شده از مركبات شهرستان جهرم
اثرات مسموميت با سم آترازين بر برخي شاخص هاي ايمني ماهي شيربت (Barbus grypus)
بررسي اثر رژيم هاي آبياري و مويان بر خصوصيات مرفولوژيك و عملكرد در گياه علوفه- داروي شنبليله
بررسي كيفيت علوفه گياه علوفه – دارويي شنبليله تحت تاثير تيمارهاي كم آبياري و مويان
بررسي قابليت ماندگاري گل شاخه بريده ميخك با استفاده از غرق نعناع
بررسي تاثير انواع و سطوح مختلف سايتوكينين بر پرآوري آنتوريوم (Anthurium andreanum L. cv. Tropical)
بهبود توليد رزمارينيك اسيد در كشت سلول و بافت گياهان دارويي (مروري)
اثر نوع محيط كشت پايه و تيمارهاي هورموني اكسين بر رشد ريشه هاي مويين گياه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)
اثر يك نخلوط اسانسي (حاوي اسانس آويشن، ميخك و دارچين) بر غلظت متابوليت هاي خوني و نيتروژن آمونياكي مايع شكمبه در گوسفندان تغذيه شده با جيره حاوي 50 درصد علوفه و 50% كنسانتره
ارزيابي اثرات تجويز خوراكي دو باكتري لاكتوباسيلوسپلانتاروم جدا شده از روده ماهي شيربت Barbus grypus برآنزيم هاي گوارشي ماهي كپور معمولي Cyprinus carpio
بررسي اثرات ضد باكتريايي و ضد قارچي عصاره اتيل استاني ريشه و عصاره هاي اتيل استاتي و آبي ميوه Lycium ruthenicum
تاثير سويه باكتري Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ريشه مويين در گياه داتوره (Datura innoxia)
توليد گياه كامپوزيت گل گاوزبان با استفاده از آگروباكتريوم رايزوژنز
بررسي برخي صفات فيزيولوژيكي گياه بادرنجبويه (Melissa oficinalis L) در غلظت هاي مختلف محيط پايه B5 در شرايط درون شيشه اي
ارزيابي ميزان رشد ريشه و درصد ريشه زايي در غلظت هاي مختلف محيط پايه LS در گياه داوريي بادرنجبويه (Melissa oficinalis L) در شرايط درون شيشه اي
جداسازي جزئي ژن H+-ATPase غشاء پلاسمايي در گياه كالارگراس Leptochloa fusca در پاسخ به تنش شوري
تاثير كاربرد كودهاي شيميايي و زيستي بر عملكرد و درصد اسانس گياه دارويي شويد (Anethum graveolens L)
تاحير كاربرد پس از برداشت نانو كربىات كلسيم بر برخي خصوصيات كيفي و فعاليت آنتي اكسيداني سيب تازه بريده رقم گلدن دليشز
اثر بسترهاي مختلف كشت بر روي خصوصيات مورفولوژيكي دو رقم توت فرنگي
بررسي خصوصيات موفولوژيكي سه رقم توت فرنگي در بسترهاي كشت مختلف
تاثير انبارماني پيوندك خواب بر گيرايي پيوند در تكثير گردوي ايراني (Juglans regia L) به روش اپي كوتيل
شناسايي تركيبات آلي فرار در بذرهاي گياه Artemisia spicigera
تاثير عوامل ادافيكي بر تغييرات تركيب اسانس بذرهاي دو گونه درمنه
تاثير پيش تيمار اسمزي بر جوانه زني بذر سرخارگل در سطوح مختلف تنش شوري
بررسي ميزان آگاهي و مصرف گياهان دارويي كاركنان بيمارستان ها
بررسي ميزان آگاهي و مصرف گياهان دارويي اعضاي هيئت علمي (مطا لعه موردي شهرستان خرم آباد)
بررسي پراكنش و معرفي گونه هاي دارويي تيره نعناع (Lamiaceae) در استان مازندران
تاثير محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر واكنش هاي زراعي ارقام لوبيا قرمز تحت شرايط تنش خشكي
تاثير تنش خشكي بر بازده اسانس و عملكرد اسانس گل محمدي تحت دو روش آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي
بررسي تمايز ژنتيكي بين جمعيت هاي گونه هاي Onosma sericeum Willd و Onosma elwendicumWettst ( Boraginaceae .) در ايران
بررسي تاثير اسموپرايمينگ بر جوانه زني گياه كنجد Sesamum indicum تحت تنش خشكي
مطالعه و بررسي فلور شمال شرقي شهرستان الشتر در استان لرستان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید