مشاهده مقالات دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)  در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) 

مجموعه مقالات دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)  18 و 19 شهریور 1393 توسط دانشگاه شهرکرد و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهرکرد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 348 عنوان مقاله تخصصی شامل 3164 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)

بررسي مخاطرات زمين شناسي احداث سد و تونل انتقال آب بهشت آباد در استان چهارمحال و بختياري
عوامل اساسي در پايداري تعاوني هاي آب بران(مطالعه موردي: شبكه آبياري هنديجان)
بررسي تجارب جهاني در خصوص روش هاي نوين استحصال آب در مناطق خشك و نيمه خشك ساحلي
امكان سنجي منابع آب در سازند سخت با استفاده از منطق فازي به منظور مقابله با بحران آب (مطالعه موردي: منطقه شميل تخت استان هرمزگان)


پيش بيني وضعيت خشكسالي با استفاده از نمايه PNI به كمك مدل هاي LARS-WG و NCCCSM
بررسي تأثير بحران منابع آب كشاورزي بر ساختار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي روستايي
اسكادا در سيستم هاي آبياري به منظور مصرف بهينه منابع آب
بررسي ابعاد اجتماعي طرح خسارت عدم كاشت در حوضه آبريز زاينده رود
تغيير خصوصيات خاك در نتيجه ي استفاده از فاضلاب خام و تصفيه شده در آبياري گندم
مديريت و ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها و ارائه راهكارهاي مديريتي و زيست محيطي سدها
بررسي احتمال تواتر روزهاي خشك در شهر خرمدره با استفاده از مدل زنجيره ماركوف
بررسي اثرات تغيير اقليم بر روند داده هاي دبي با استفاده از روش هاي نقطه بازگشت و اسپيرمن و مقايسه دو روش با هم ( مطالعه موردي ايستگاه هاي هيدرومتري بند و تپيك)
تأثير عوامل فرهنگي و نرخ گذاري پلكاني بر الگوي مصرف آب در شهر سي سخت
عوامل غيراقليمي ايجاد كننده تغييراتآب و هوايي درجهت رسيدن به استانداردهاي ملي و بين المللي محيط زيست با توجه به اصل توسعه پايدار
ارزيابي سياست هاي مديريت منابع آب با استفاده از مدل تصميم گيري PPOC و تئوري FCM
ارزيابي صرفه جويي آب خانگي به واسطه نصب تجهيزات كاهنده آب در شهر سي سخت
مقايسه كارآيي مصرف آب در گياه يونجه با استفاده از آب و پساب
بررسي عوامل موثر بر بهينه سازي رفتار مصرفي مشتركين آب شهري تربت جام
مقايسه اقتصادي روش هاي مختلف تامين آب براي مصارف كشاورزي در دشت كوار
برنامه ريزي طرح هاي توسعه منابع آب و خاك با رويكرد مهندسي ارزش (مطالعه موردي : رودخانه گرگك در استان چهار محال بختياري)
ارزيابي امكان كاهش اثرات تغيير اقليم با طرح هاي پخش سيلاب و تغذيه مصنوعي مطالعه موردي: طرح پخش سيلاب و تغذيه سفره كلاته سادات سبزوار
پايش مكاني نسبت بارش دريافتي و تغييرات آن در ايران زمين طي دهه هاي اخير به كمك داده هاي شبكه اي GPCC
ارزيابي پتانسيل اراضي دشت شهركرد براي اجراي انواع سيستم هاي آبياري به منظور مديريت بهره برداري از منابع آب
مقايسه ويژگي هاي بركه هاي تثبيت و تالاب هاي مصنوعي در تصفيه تكميلي پساب ها
نقش عوامل محيطي و سطح توسعه يافتگي مناطق درپايداري تعاوني هاي آب بران(مطالعه موردي شبكه آبياري شادگان)
توسعه و كاربرد مدل سلسله مراتبي فازي براي مديريت زه آب هاي كشاورزي به منظور توسعه پايدار
بررسي چالش هاي هيدروپليتيك ايران و عراق با تأكيد بر ابعاد زيست محيطي
برنامه ريزي و مديريت منابع آب در بخش كشاورزي تحت شرايط بحران آب (مطالعه موردي: دشت پريشان)
بحران آب و محيط زيست استفاده از آبهاي نامتعارف بااستفاده از سيستم هاي نوين درمناطق كوچك در راستاي حفاظت ازمنابع آب هاي سطحي و زير سطحي
عدم بررسي هاي لازم وضروري ،كم آبي وبحران آب و مسائل اقليمي در آمايش سرزميني كشت محصولات كشاورزي در استان قم
ارزيابي نشان كران هاي بالايي و پاييني نمايه ي پديده نوسان هاي مادن – جوليان بر رخداد بارش گستره هاي جنوب غربي ايران
بررسي پيامدهاي اقتصادي – اجتماعي خشكسالي در كشور
تلفيق ملاحظات اجتماعي و فني در طراحي بهينه شبكه هاي آبياري و زهكشي (مورد مطالعه شبكه آبياري و زهكشي دشت داراب)
تاثير استفاده از مواد اصلاحي ،پوشش ها و اعمال مديريت زماني پساب تصفيه شده در تغذيه مصنوعي بر روي كيفيت آب آبخوان هاي كم عمق و عميق
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر رواناب حوضه آبريز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي:حوضه آبريز زرينه رود)
ميزان برداشت آب از رودخانه زاينده رود در استان چهارمحال و بختياري
بررسي اثر ذوب برف برآبدهي و تغذيه منابع آبي حوزه آبخيز كوهرنگ عليا
سنجش از دور غير فعال، ابزاري كارآمد در برف سنجي و پايش منابع آب حاصل
مسائل هيدروپليتيكي ناشي از انتقال بين حوضه اي آب (با تأكيد بر طرح بهشت آباد)
ارزيابي تاثير سناريوهاي مديريتي بر منابع آب دشت بجنورد با استفاده از مدل WEAP
تأثير ماههاي مختلف و فصول مختلف بر خشكسالي هاي هيدرولوژيك در حوضه درياچه اروميه با استفاده ازمدلهاي استوكاسيك و شاخص بارش استاندارد
افت سطح آب زيرزميني و ارزيابي پيامدهاي آن
شناسايي منابع آلاينده اصلي و برآورد ظرفيت طبيعي درياچه زريبار در پالايش مواد مغذي
تعيين نياز آبياري گندم تحت تاثير نوسانات اقليمي در شبكه آبياري و زهكشي دشت ليشتر،استان كهكيلويه و بويراحمد
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص تركيبي عملكرد مخزن (MSUI) (مطالعه موردي سيستم آب زاينده رود اصفهان)
تأثير تغيير اقليم بر وقايع حدي بارندگي در شرايط عدم قطعيت؛ گذار از مقياس جهاني به منطقه اي
ارزيابي الگوريتم سنجش از دوري SEBS در برآورد تبخير از سطوح آزاد آب (مطالعه موردي:درياچه اروميه)
اثر تغيير اقليم بر آب آبي با استفاده از مدل SWAT در زير حوزه بازفت كارون شمالي
تحليل عملكرد مديريت آب در كلان شهرها و چالش هاي پيش رو
گردشگري آبي راهكاري جهت دستيابي به توسعه پايدار منابع آب (مطالعه موردي: رودخانه هاي استان چهارمحال و بختياري)
حه سيل يك راهكار سنتي مديريت آب هاي سطحي براي آبياري اراضي كشاورزي در استان كردستان
مطالعه هرزآبهاي شرق كشور و بررسي زمينه هاي كنترل و استحصال آن (مطالعه موردي مرز سيستان و افغانستان)
پيشنهاد طرح ويژه سيستمي منابع آب حوضه هاي كارون- زاينده رود با رويكرد انتقال آب
مالكيت منابع آب و تكاليف قانوني وزارت نيرو در مورد تأمين آب
عناصر تشكيل دهنده ي جرايم عليه سلامت آب هاي درياها با تكيه بر سيستم تقنيني جمهوري اسلامي ايران
راهكار احياي درياچه اروميه با مديريت زيست محيطي رودخانه هاي درون حوضه
بحران آينده آب در جهان، ايران و استان فارس و پي آمدهاي اجتماعي و اقتصادي آن
مقايسه روش توزيع مكاني بارش به روش گراديان ارتفاعي اصلاح شده و تيسن
اثرات برداشت بي رويه از آب هاي زميني دشت شش ده قره بلاغ فسا
لزوم استفاده از آب هاي غير متعارف در كشاورزي
واسنجي خودكار مدل هيدرولوژيكي HEC-HMS با استفاده از الگوريتم فراكاوشي بهينه سازي ازدحام ذرات (PSO) (مطالعه موردي : حوضه آبريز سد كارده)
مطالعه چگونگي وقوع سيل در استان قم باروش هاي آماري و سينوپتيكي
بررسي شاخص هاي كيفيت آب زيرزميني آبخوان قائن جهت مصرف كشاورزي
بررسي ميزان كيفيت آب زيرزميني آبخوان قائن جهت مصرف شرب بر اساس شاخص GQI
امكان سنجي استفاده از گياه وتيور در محوطه دفن پسماندهاي شهري شيراز (مقاله مروري)
ارزيابي پتانسيل توسعه كارست در محدوده تاقديس كبيركوه در استان ايلام
مقايسه روش هاي درون يابي در پيش بيني مكاني گسترس نيترات(مطالعه موردي: دشت بيلوردي)
پيامدهاي منفي حفر تونل انتقال آب بهشت آباد بر محيط زيست منطقه حفاظت شده و پارك ملي تنگ صياد – چهارمحال و بختياري
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر ميزان آبدهي رودخانه خرسان
برآورد اثرات اقتصادي و زيست محيطي ناشي از احداث سد بهشت آباد و تونل انتقال در طرح انتقال آب بين حوضه اي بهشت آباد به فلات مركزي
بررسي روند خشكسالي بوسيله آزمون ناپارامتري من-كندال (منطقه مطالعاتي: حوضه آبريز شمالي رودخانه كارون)
ارزيابي پارامترهاي هواشناسي موثر بر خشكسالي هاي شهر تبريز در بلند مدت
بررسي تغييرات تعداد روزهاي برفي و حداقل دماي ماهانه در ايستگاه شهركرد
صرفه جويي درآب شرب شهري با استفاده از پسماند آب (آبهاي خاكستري) در فلاشتانكها
پديده خشكسالي و اثرات آن در بحران كم آبي كشور و ارائه راهكارها و پيشنهادها
بررسي خشكسالي در تالاب هاي استان خوزستان
كنترل بحران آب در مناطق سردسير با بهبود دوام پوشش بتني كانال هاي آبياري (مطالعه موردي در دشت رزن)
بررسي رابطه سرانه مصرف آب و تعداد اعضاي خانوار، در شهر سي سخت
ارزيابي كل يفرم سيلاب شهري در حوضه رودخانه بشار ياسوج
تاثير متغيرهاي اقليمي پيوند از دور بر خشكسالي هواشناسي با استفاده از رگرسيون چند متغييره و شبكه عصبي
بررسي اثرات خشكسالي هاي اخير بر شوري آب هاي زيرزميني منطقه مروست
بررسي اثر خشك سالي بر EC آبهاي زيرزميني با استفاده از آزمون من-كندال (مطالعه موردي: دشت داراب)
تأثير نوسان هاي دماي سطح آب درياي خزر بر بارش فصول تابستان و پاييز نواحي شمالي ايران
بررسي ميزان همبستگي بين متغيير هاي اقليمي پيوند از دور با شاخص خشكسالي SPI به روش رگرسيون درختي (M5)
تحليل همزمان پتانسيل برقابي و اقتصادي طرح هاي برقابي ذخيره اي: مطالعه موردي سد و نيروگاه گرشا
بررسي روند نمايه هاي دمايي حدي در ايستگاه هواشناسي كشاورزي باجگاه
مروري بر پديده خشكسالي در ايران
ارزيابي خصوصيات هيدروژئوشيميايي آب هاي زيرزميني دشت آذرشهر
تاثير سازندهاي كارستي بر ميزان آبدهي چشمه هاي شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختياري
تعيين ارزش حاشيه اي آب در سيستم هاي چند مخزنه چندمنظوره برق آبي- كشاورزي در شرايط عدم قطعيت هيدرولوژيكي: مطالعه موردي
بكارگيري دياگرام هاي هيدروشيميايي، انديس اشباع و شاخص كلر-قليائيت در بررسي هيدروژئوشيمي آب زيرزميني آبخوان دشت مرند
استفاده از روش هاي آماري براي تشخيص وضعيت هيدروژئوشيميايي و روند شوري در سفره آب زيرزميني دشت مرند
بررسي تحليل حساسيت به داده هاي ورودي و كارايي مدل هاي مختلف طراحي آبياري جويچه اي
بررسي وضعيت بحران آب در ايران و جهان
مقايسه مدل هاي سري زماني خودهمبسته با ميانگين متحرك و هالت وينترز در پيش بيني بارش
امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان ها و مراكز درماني براي آبياري فضاي سبز ( مطالعه موردي: بيمارستان صنايع پتروشيمي ماهشهر )
تهيه نقشه ضريب رواناب پتانسيل و ظرفيت ذخيره چالابي حوزه آبخيز بازفت با استفاده از مدل هيدرولوژيكي WetSpa
ارزيابي بهره وري آب براساس دوره هاي خشك، تر و نرمال با استفاده از شاخص شناسايي خشكسالي (RDI) و مدل AquaCrop در كشت گندم ديم (مطالعه موردي: شيراز، استان فارس)
بررسي تغييرات سطح آب درياچه ي زريوار با استفاده از تكنيك سنجش از دور، GIS و شواهد رسوب شناسي بين سال هاي 2003-2011
اثر سطوح مختلف سوپرجاذب و شوري آب آبياري بر روي تغييرات كمي و كيفي زهاب
بررسي ويژگي هاي هيدروژئوشيميايي دشت مهربان(آذربايجان شرقي) و پهنه بندي كيفيت آب براي مصارف شرب و كشاورزي
افت سطح آب زيرزميني و نقش آن در تداوم و بحراني شدن خشكسالي هيدرولوژيكي مطالعه موردي : رودخانه شراء در استان مركزي
بررسي و پايش شدت خشكسالي با استفاده از شاخص نرمال بارش (مطالعه موردي استان لرستان)
روند يابي بارش هاي حدي استان چهارمحال و بختياري
ايجاد شبكه هاي آب و خانه هاي مسكوني مدرن با رويكرد فرهنگ سازي و مصرف بهينه آب
كم آبياري و تحليل اقتصادي گامي در جهت مديريت بهينه مصرف آب درجو بهاره دردشت شهركرد
بررسي امكان اثر تغييرات يو ن سپهري بر پديده هاي هواشناختي
بررسي عوامل موثر بر تغيير اقليم با تاكيد بر بحران آب و راهكارهاي تخفيف آن
تفكيك آب پايه در حوزه ي آبخيز دورود و بررسي روند آن
پايش زماني- مكاني خشكسالي كشاورزي با استفاده از روش زنجيره ماركوف و نمايه SPI (مطالعه موردي: استان اصفهان)
ارزيابي روند تغييرات سطح ايستابي و تاثير آن بر شوري آب هاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردي منطقه دشتاب بافت)
تأثير خشكسالي بر منابع آب زيرزميني دشت شاوور
بررسي ميزان دقت پيش آگاهي هاي فصلي بارش مركز IRI در استان چهارمحال و بختياري
بررسي مسائل بحران افت سطح ايستابي در دشت نهاوند
بررسي ميزان حساسيت معيارهاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پروژه هاي سد سازي استان چهارمحال و بختياري
شبيه سازي عملكرد محصول در كشت گندم ديم بااستفاده ازمدل AquaCrop (مطالعه موردي : چهارمحال وبختياري:مناطق شهركرد,بروجن)
توسعه يك روش شبيه سازي تعيين منحني فرمان بهره برداري سد با استفاده از مدل آبدهي
تخمين دبي متوسط روزانه رودخانه بهشت آباد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
مقايسه هزينه برداشت آب از چاه هاي ديزلي و برقي تحت شرايط بهره بانكي متفاوت
ارزيابي عوامل موثر بر كيفيت آب زيرزميني دشت مهربان (شرق آذربايجان شرقي) با استفاده از روش هاي آماري و هيدروشيميايي
بررسي روند تغيير كيفيت آب رودخانه هرو با استفاده از داده هاي هيدروشيمي
استفاده از آب هاي نامتعارف با رويكرد توسعه پايدار
Assessment of treated wastewater quality in Sanandaj city, Iran, for irrigation purposes
كاربرد ماسه بادي در حذف منگنز از محيط آبي
فرهنگ سازي مصرف بهينه آب و راهكارهاي آن
مكانيابي سدهاي زيرزميني در منطقه شهركرد با استفاده از منطق بولين(منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخيز شهركرد و مرغملك)
بررسي چالش هاي حقوقي منابع آب در استان كهگيلويه و بويراحمد
ارزيابي عوامل مؤثر بر كيفيت شيميايي آب زيرزميني دشت آذر شهر با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
پهنه بندي اقليمي استان خوزستان با استفاده از روش هاي آماري چند متغييره
امكان سنجي استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار در طرح هاي مطالعاتي و در دست اجراي استان خوزستان
تغييرات سطح آب تحت الارضي در اراضي كشت و صنعت نيشكر ميرزاكوچك خان
نيزار مصنوعي روشي نوين در استفاده از آب هاي نامتعارف
استفاده از منطق A H P (روش تحليل سلسله مراتبي) راهكاري نوين در حل مسائل بحران آب (مطالعه موردي ناحيه انديكا)
معرفي قابليت هاي نرم افزار HEC-FIA
بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني با استفاده از شاخص خشكسالي آب زيرزميني (GRI) در محيط GIS (مطالعه موردي: آبخوان دشت داراب)
تخصيص بهينه آب سد زاينده رود با استفاده از برنامه ريزي پوياي احتمالي
ارزيابي توان و آمايش حوزه آبخيز ماربر جنوبي اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي وضعيت رواناب حوزه رودخانه اعظم هرات- يزد در شرايط تغيير اقليم تحت تأثير منابع مختلف عدم قطعيت
بررسي تعيين شبكه پايش مناسب كيفي آب هاي زيرزميني به منظور توسعه پايدار
تشريح وضعيت بحراني آبخوان هاي شاخص حوزه آبريز درياچه نمك در حوزه عملكرد شركت آب منطقه اي مركزي
روش نوين كشت برنج در مواجه با بحران آب
بررسي راهكارهاي نهادينه سازي فرهنگ مصرف بهينه و پايدار منابع آب
بررسي ارتباط هيدروليكي رودخانه دز با آبخوان دشت دزفول-انديمشك
ارزيابي كيفيت آب زيرزميني دشت لور انديمشك با استفاده از تكنيك هاي GIS
بهره وري از منابع آب و مديريت هاي مختلف آبياري در برنج
مطالعه كيفيت شيميايي آب هاي زيرزميني منطقه كوهدشت استان لرستان
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان هاي ساحلي به تجاوز آب دريا منطقه مورد مطالعه: استان گيلان محدوده آستانه- كوچصفهان
ارزيابي روش هاي زمين آماري در پراكنش مكاني كلر و سولفات آب زيرزميني در دشت مياناب شوشتر
بررسي احتمال وقوع دوره هاي ترسالي و خشكسالي با استفاده از زنجيره ماركوف در استان چهارمحال و بختياري
بررسي تأثير ساخت سد جره بر كيفيت آب رودخانه زرد با استفاده از روش هاي آماري و هيدروشيميايي
پي شبيني بارش ماهانه در ايستگاه سينوپتيك بيجار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بررسي مطالعات و تحقيقات انجام شده پيرامون اثرات منفي و پيامدهاي زيست محيطي ناشي از برداشت بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني
ارزيابي كارايي شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني شدت خشكسالي (مطالعه موردي: حوزه آبريز مند استان فارس)
بررسي عدم قطعيت مكاني و زماني پارامترهاي اقليمي تحت تاثير روش هاي ريزمقياس نمايي(مطالعه موردي حوضه آبريز كرخه)
كاربرد پليمر زيستي كيتوزان در تصفيه آب و فاضلاب
بررسي تأثير سازندهاي زمين شناسي، شيب و شدت بارندگي بر فرسايش و توليد رسوب با استفاده از بارانساز(مطالعه موردي: حوضه سرباز سميرم)
مروري بر روش هاي مناسب براي مديريت پايدار و افزايش بهره وري آبياري در مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي اثرات پساب تصفيه شده و لجن فاضلاب بر خصوصيات خاك
پايدار سازي كناره رودخانه جلوگيري از فرسايش خاك و توليد رسوب با استفاده از روش بيولوژيكي حوزه آبخيز پسيخان (گيلان)
نگاهي به استحصال آب در استان خوزستان
تعيين مناسبترين توزيع آماري سطح آب زيرزميني دشت هشتگرد در ماه هاي تر و خشك
ارزيابي كيفي تصفيه خانه آب در جهت حذف يا كاهش كدورت و تعيين شرايط بهينه فرايند انعقاد و لخته سازي (مطالعه موردي تصفيه خانه آب دغاغله اهواز)
ارزيابي روش هاي درون يابي در پهنه بندي خشكسالي هواشناسي (مطالعه موردي: حوضه آبريز بختگان)
مديريت خشكسالي هاي خراسان جنوبي با تمركز بر مديريت جامع قنات ها در استان
مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي براي بررسي تاثير پارامترهاي ورودي بر دقت پيش بيني COD پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري
پتانسيل يابي آب زيرزميني در گرانيتهاي منطقه هندو در استان مركزي به روش سلسله مراتبي
استفاده از روش سلسله مراتبي جهت پتانسيل سنجي امكان و نحوه آبگيري از منابع آب سطحي شهرستان آشتيان با احداث سازه هاي آبي
روش هاي مختلف جهت استفاده از آبهاي نامتعارف
بررسي ايزوترم حذف كروم از محيط آبي توسط ساقه برنج
بررسي تاثير و ميزان بارش موثر بر نياز آبي گندم ديم در سه نوع اقليم در استان اصفهان
تغييرات سطح آب تحت الارضي در اراضي كشت و صنعت نيشكر امير كبير
شبيه سازي رواناب با استفاده از شبكه عصبي (مورد: حوضه آبريز رودخانه خرسان)
نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ مصرف بهينه آب در جامعه به صورت موثر و كارآمد
مكان يابي سدهاي زيرزميني با استفاده از روش تحليل GIS در محدوده مركزي استان سمنان
بررسي تأثير طول دوره آماري بر ميزان تخمين تبخير و تعرق در سه ايستگاه اصفهان، كبوترآباد و فرودگاه شهيد بهشتي (شرق اصفهان)
بررسي پيامد هاي زيست محيطي خشكسالي اكوسيستم هاي تالابي مطالعه موردي (تالاب هامون)
بررسي امكان استفاده از آب رودخانه قره سو جهت اجرايي سيستم هاي آبياري تحت فشار
پيش بيني تبخير ماهانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج عصبي – فازي (مطالعه موردي:ايستگاه تمر گرگان)
گرم شدن كره زمين و تاثير آن بر همه گيري بيماري ها
آب به حساب نيامده و روش هاي اندازه گيري آن در سيستم هاي توزيع آب شهري
ارزيابي كمي منابع آب زيرزميني به منظور بهينه سازي بهره برداري از سفره آب زيرزميني (مطالعه موردي محدوده مطالعاتي سنقر در استان كرمانشاه)
بررسي وجود يا عدم وجود بحران آب در استان چهارمحال و بختياري با پايش و پهنه بندي خشكسالي در آن
مديريت بهينه آب باران در مناطق خشك و نيمه خشك
نقش استفاده از آب خاكستري بر سلامت اگرو اكوسيستم ها و كشاورزي پايدار (مطالعه موردي: اگرو اكوسيستم هاي منطقه بيرجند)
نقش بيابان زدائي بر سلامت اگرو اكوسيستم ها و كشاورزي پايدار (مطالعه موردي: اگرو اكوسيستم هاي منطقه بيرجند)
بررسي عملكرد رآكتورهاي بيوفيلمي بستر متحرك (MBBR) و فيلترهاي شني تند براي استفاده مجدد پساب با نگرش به ارتقاي تصفيه خانه هاي فاضلاب موجود
ارزيابي مسائل آبي در مناطق خشك ونيمه خشك (مطالعه ي موردي در قلتوق زنجان و مال خليفه چهار محال وبختياري)
بررسي برخي تغييرات فيزيولوژيكي سه ژنوتيپ مختلف كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش آبياري با آب شور طي مرحله رشد رويشي
شبيهسازي الگوي تقسيم آب اراضي كشاورزي رودخانه سيستان با استفاده از مدل HEC-RAS
اهميت منابع آب از منظر توسعه پايدار
استفاده از آب بسته بندي در مصارف شرب شهري و مزاياي آن نسبت به ساير روش هاي جداسازي آب شرب از غير شرب
بررسي تأثير سرعت باد بر ارتفاع امواج آب در نيم لوله هاي شبكه آبياري دشت سيستان
خشكسالي و مهاجرت (مطالعه موردي شهرستان زابل شمال استان سيستان و بلوچستان)
مديريت منابع آب و راهكارهاي آن در جهت مبارزه با بحران آب
بررسي امكان استفاده از پساب تصفيه خانه ي شهري در كشاورزي، راهكاري متناسب با كاهش صدمات ناشي از بحران كمبود آب
ارزيابي مكاني سختي آب دشت اسفراين با روش هاي زمين آماري
بررسي پديده نشست زمين در جنوب دشت دامغان
بررسي خشكسالي آبهاي زيرزميني دشت تويسركان با استفاده از دو شاخص خشكسالي هواشناسي و خشكسالي منابع آب زيرزميني
بررسي شاخص هاي خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در دشت تويسركان
تعيين روند سطح آب هاي زيرزميني با استفاده از روش هاي من كندال، نقطه بازگشت و رگرسيون خطي (مطالعه موردي دشت تويسركان)
تأثير مديريت آبياري جويچه اي يك در ميان متناوب در مراحل مختلف رشد بر كارايي مصرف آب ذرت
تاثير تعداد لكه هاي خورشيدي در نوسانات دمايي
بررسي عملكرد ابزارگذاري در سد دوستي (مطالعه موردي تغيير مكان قائم)
مطالعه عملكرد ابزاردقيق در سد دوستي (مطالعه موردي وضعيت تنش سنج ها)
بررسي تأثير آب خاكستري بر كيفيت خاك
كاربرد مفاهيم نظريه بازي ها به منظور تعيين عوامل مؤثر در خشكي تالاب گاوخوني
پايش و پيش بيني خشكسالي هاي سبزوار با استفاده از شاخص SPI و ميانگين متحرك
مقايسه پايش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي RAI،PNPI،SPI و پهنه بندي آن ها در استان كرمانشاه
كاربرد نرم افزار مدلسازي WATER GEMS در طرح هاي اصلاح و توسعه شبكه هاي توزيع آب به منظور كاهش هدر رفت واقعي و ارائه مدل هيدروليكي پايلوت شهر نسيم شهر
بررسي اثرات تكنيك بارورسازي ابر بر خشكسالي هواشناسي
بررسي روند تغييرات منابع آب شور دشت منتخب فلات مركزي ايران (مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان)
سياست گذاري هاي جديد آبي با بهره گيري از تجربيات ژاپن
بررسي اثر تغيير اقليم بر روي آبدهي سالانه حوضه ي آبخيز قرآن طالار
بررسي اجراي طرح انتقال آب از سولگان بر منابع آب هاي زيرزميني دشت خانميرزا و افزايش سطح زير كشت در شرايط خشكسالي با مدل WEAP
بررسي اهميت تأثير تغيير اقليم بر منابع آب
بررسي شاخص هاي خشكسالي هواشناسي در ايستگاه هاي سينوپتيك استان خوزستان
ارزيابي يكپارچه ي سيستم منابع آب محدوده ي رفسنجان با استفاده از چارچوب DPSIR و با تكيه بر بهبود سيستم حكمراني آب
تعيين مكانيزم هاي فعال مربوط به فعاليت هاي اقتصادي واثرات آنها برمنابع آب زيرزميني با رويكرد سيستميك مطالعه موردي: منطقه ي رفسنجان
تدوين راهبردهاي بارورسازي ابرها بعنوان روش نوين استحصال آب، با استفاده از چارچوب روش شناختي برنامه ريزي استراتژيك QSPM در استان ايلام
بررسي تغييرات بارش در دوره هاي آتي تحت سناريوهاي تغيير اقليم ( مورد مطالعاتي حوضه تالار، مازندران)
تأثير پديده AMO بر نوسان بارش زمستانه و رخداد دوران هاي خشك و تر ايران
بررسي بحران رودخانه هاي مرزي كشورهاي ايران و عراق
بررسي فرايند فني و اقتصادي آب شيرين كن هاي موجود
پايش و پهنه بندي خشكسالي هاي شمال استان بوشهر با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش در محيط GIS
تاثير فعاليت هاي كشاورزي بر كيفيت آب و سلامت
ارزيابي مدل درختي M5 و شبكه عصبي مصنوعي براي برآورد متوسط روزانه دماي هوا بر اساس داده هاي دماي سطح زمين سنجنده MODIS
بررسي و ارزيابي پديده خشكسالي با استفاده از شاخص هاي ZSI و CZI-SPI (مطالعه موردي استان كرمانشاه)
پهنهبندي خشكسالي هواشناسي كشور با توجه به شاخص هربست با استفاده از روش هاي كريجينگ و IDW
تاثير تنش آبي بر عملكرد و اجزاء عملكرد چهار رقم پنبه
تاثير تنش خشكي بر خصوصيات مورفولوژيك ۴ رقم پنبه
اثرات خشكسالي درصنعت شيلات و آبزي پروري در استان چهارمحال و بختياري (سالهاي 1387 تا 1392)
واسنجي شماره منحني حوضه آبخيز در مدلسازي بارندگي- رواناب تحت رژيم هاي مختلف رطوبتي خاك با استفاده از مدل HEC-HMS
بررسي آلودگي نيترات و منشأيابي آن در آب هاي زيرزميني دشت هرزندات
اثرات آبياري اراضي بر محيط زيست و گسترش بحران آب
Extraction of Rainfall Temporal Patterns using Monte Carlo simulation technique (Case Study: Joustan Watershed, Iran)
بررسي تاثير خشكسالي در بروز بيماري هاي ماهي در مزارع پرورش قزل آلاي رنگين كمان استان چهار محال و بختياري در طي سالهاي 1387 تا 1392
تغذيه مصنوعي و بهبود وضعيت منابع آب زيرزميني( مطالعه موردي شهرستان نيريز)
پايش بارش با استفاده از محصولات رادار هواشناسي در وضعيت بارورسازي ابرها
اثر توزيع بارش بر عملكرد نخود و عدس ديم در استان چهارمحال و بختياري
ارزيابي عملكرد مدل هاي هوش مصنوعي ( شبكه هاي عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج فازي- عصبي تطبيقي (ANFIS)) در پيش بيني دبي ماهانه جريان رودخانه (مطالعه موردي : بند بهمن رودخانه قره آغاج)
ارزيابي روش هاي ريز مقياس گرداني آماري مدل هاي گردش عمومي جو –اقيانوس (AO-GCM) درجهت ورودي مدل هاي بارش- رواناب
بررسي ريز مقياس گرداني آماري به صورت فصلي و سالانه در SDSM (مطالعه ي موردي ايستگاه سينوپتيك بابلسر)
استخراج الگوهاي زماني بارش به روش احتمالات مركب (مطالعه موردي: حوزه معرف امامه)
تاثير شوري بر جوان هزني چمن چمانواش بلند (Festuca arundinacea)
بررسي بحران آب استان مركزي، ارائه راهكارها و چالش ها
نقش عوامل انساني در بهره برداري بهينه و پايدار از منابع آب
استخراج قواعد بهينه بهره برداري از مخزن به منظور تامين نياز كشاورزي
پيش بيني خشكسالي با استفاده از خروجي مدلهاي جهاني اقليم منطقه مورد مطالعه: استان گيلان
توزيع فرازسنجي ايستگاه هاي بارانسنجي در استان فارس و اعتبار برآورد آب ورودي به منطقه
تاثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده و تصفيه نشده شهري بر رشد گياه ترون (Ligustrum vulgare) تحت شرايط گلخانه اي
بررسي مقاومت به شوري درختچه خرزهره جهت كاشت در فضاي سبز شهري
ارزيابي ويژگي هاي هيدروژئولوژي و هيدروشيمي آبخوان آبرفتي دشت مرند
اثر آبياري با پساب فاضلاب تصفيه شده شهر يزد بر خصوصيات مورفولوژيكي گندم رقم سيوند
ارزيابي توانمندي مدل SDSM و LARS-WG در ريزمقياس نمايي مدل هاي چرخه عمومي (مطالعه موردي:ايستگاه سينوپتيك مهرآباد)
بررسي روند تغيير اقليم در استان گلستان به روش منكندال
بررسي ضرايب يكنواختي توزيع آب سامانه آبياري قطره اي در گلخانه
تصفيه رواناب شهري با استفاده از سيستم تركيبي
بررسي روند تغييرات بارش حاصل از ايستگاه هاي زميني و داده هاي ماهواره TRMM در سطح استان خراسان رضوي
محاسبه حريم بهداشتي چاه هاي دشت چنانه با استفاده از GIS
تأثير رژيم هاي مختلف آبياري بر صفات مورفولوژيك و عملكرد گل محمدي تحت آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي
خشكسالي هاي اخير استان كرمان و اثرات زيست محيطي آنها
پهنه بندي كيفي آب زيرزميني آبخوان دشت قاين بر اساس شاخص GQI با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي منابع آب دشت شيرامين براي كشاورزي با استفاده از خوشه بندي سلسله مرتبه اي و نمودار ويلكوكس
بررسي حقوقي اضافه برداشت از چاه هاي آب داراي پروانه بهره برداري
ارزيابي هدررفت واقعي شهر ياسوج به روش حداقل جريان شبانه
بررسي وضعيت خشكسالي در ايران با استفاده از شاخص SPI در دوره سرد سال و ارتباط آن با بحران آب
بررسي تاثيرخشكسالي برنوسانات سطح آب زيرزميني دشت بهبهان با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (SPI)
ارزيابي اجزاي بيلان آب سطحي در مناطق فاقد آمار با استفاده از مدل جهاني سطح زمين GLDAS (مطالعه موردي: دشت نيشابور، خراسان رضوي)
بررسي پراكندگي مكاني و زماني خشكسالي تحت تأثير تغيير اقليم در استان خراسان جنوبي
نقش مديريت، برنامه ريزي و فرهنگ سازي عمومي در بهره وري بهينه آب
بررسي تاثير خشكسالي بر آبياري اراضي كشاورزي استان ايلام
بررسي تاثير فاضلاب شهري در احياي دشت هاي بياباني اصفهان
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني شاخص خشكسالي بارش استاندارد شده در استان فارس
ارزيابي اثرات تغيير اقليم آتي تهران با استفاده از مدل ريزمقياس نمايي LARS-WG
شناسايي وضعيت آب زيرسطحي در پايين دست سدهاي ذخيره آب با اندازه گيري هدايت ويژه الكتريكي. مطالعه موردي: سد خاكي فشافويه تهران
تأثير بهره برداري بهينه در شرايط كمبود آب مطالعه موردي سد اميركبير
بررسي پيامدهاي طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي
كاربرد روش مقاومت ويژه الكتريكي جهت شناسايي موقعيت نشت در بدنه و بستر سدهاي ذخيره آب
بررسي روش هاي مختلف تحليل عدم قطعيت و كاربرد آن در مدل مفهومي آب هاي زيرزميني
بررسي علل كاهش آبدهي چاه هاي آب شرب با تحليل نتايج روش ويدئومتري
ارزيابي كيفيت آبهاي زيرزميني دشت شوش از جنبه شرب
تاثير مديريت هاي تلفيقي آب شور و شيرين بر توزيع نمك در نيمرخ خاك
ارائه ي راهكاري موثر در چكونگي كاربرد آب شور جهت مقابله با بحران آب
تحليل نوسانات يخبندان هاي فراگيربا رويكرد سامانه ي بلوكينگ ( مطالعه ي موردي: يخبندان فراگير ۵ ژانويه تا ۲۳ ژانويه ۲۰۰۸ در استان اردبيل)
مباني حقوقي قطع انشعاب مشتركين پرمصرف آب شرب در راستاي مديريت بحران
ارزيابي عملكرد مدل هوش مصنوعي ( شبكه هاي عصبي مصنوعي ) در پيش بيني دبي ماهانه جريان رودخانه (مطالعه موردي : بند بهمن – رودخانه قره آغاج)
بررسي آماري ارزيابي تغييرات پوشش گياهي و تغييرات دماي سطحي با استفاده از تكنيك سنجش از راه دور(مطالعه موردي شهر يزد)
ارزيابي آسيب پذيري آب زيرزميني با استفاده از روش هاي دراستيك استاندارد و دراستيك سلسله مراتبي
بررسي پتانسيل آلودگي آب زيرزميني دشت آستانه-كوچصفهان با استفاده از روش GODS در محيط GIS
بررسي مشكلات سيستم هاي آبياري قطره اي باغات شهرستان اهر
using integrated remote sensing and GIS in southern parts of Iran
بررسي ميزان تبادل آب بين درياچه اروميه و سفره هاي آب زيرزميني
Comparing Different Weather Generator Algorithms for Daily Temperature as an Influential Factor on Crop Irrigation Requirement
حكمراني در مديريت يكپارچه منابع آب با رويكرد توسعه پايدار
مقايسه عملكرد دو شاخص SPI و SPI اصلاح شده در تشخيص رويداده هاي خشكسالي (مطالعه موردي: شهرستان دهدشت، استان كهگيلويه و بوير احمد)
شناسايي كانون هاي آلاينده منابع آب شهرستان كيار به منظور اعمال مديريت پايدار
بررسي ميزان آب قابل استحصال از سامانه هاي سطوح آبگير باران جهت كشت درختان مثمر در اراضي شيبدار در شرايط بحران آب
معرفي مخروط افكنه ها به عنوان مكان هاي مناسب براي احداث سد زيرزميني به منظور حل مسئله بحران آب در آنها ( مطالعه موردي: دشت ايوانكي)
ارزيابي روند بارش، جريان و كيفيت آب رودخانه حوزه بازفت
بررسي اثر كاربري هاي مختلف اراضي بر روند تغييرات سالانه هيدرولوژيك حوضه آبخيز ليقوان با استفاده از تكنيك سنجش از دور
تأثير تغييرات تراكم پوشش گياهي بر روند رواناب و رسوب سالانه حوضه آبخيز هروي در استان آذربايجان شرقي
بررسي روند تغييرات تراز درياچه اروميه و اثرات زيست محيطي آن
تأثير تغيير اقليم روي بارش در غرب حوضه آبريز درياچه اروميه
نيازسنجي مديريت منابع آب اقليم هاي خشك و نيمه خشك در شرايط خشكسالي
بررسي عملكرد سنگ معدني پاميس در حذف شوري در سيستم هاي زهكشي
سياست ها وراهكارهاي نوين جهت كنترل بحران آب و مديريت منابع آبهاي سطحي وزيرزمين
برداشت بي رويه از آبخوان ها و پديده فرونشت زمين در دشت ها
وضعيت آينده تالاب چغاخور با نگاهي به خشكسالي هاي آتي منطقه با استفاده از زنجيره ماركوف
تاراج آب درياچه هاي ايران، نجات از خيال تا واقعيت، ايده ها و راهبردها (مطالعه موردي درياچه اروميه)
اثر خود پالايي رودخانه زاينده رود بركاهش تاثيرپساب مزرعه پرورش ماهي ديمه در استان چهارمحال وبختياري
ارائه راهكارهاي مقابله با بحران آب در بخش كشاورزي
عوامل ايجاد بحران آب در ايران و راهكار مقابله با آن
تغيير اقليم و پيش بيني خشكسالي هاي استان خراسان رضوي با استفاده از مدل LARS-WG
بررسي اثر خشكسالي بر تغييرات سطح آب زيرزميني دشت همدان-بهار با بكارگيري شاخص بارش استاندارد شده (spi) و پهنه بندي خشكسالي
بررسي اثر خشكسالي بر ميزان توليد محصولات كشاورزي شهرستان ملاير طي سالهاي 1390-1377
آبياري تحت فشار، راه برون رفت از بحران خشكسالي كشاورزي (مطالعه موردي : آبياري قطره اي)
ارزيابي اثرات تغيير اقليم در توزيع مكاني – زماني خشكسالي هاي هواشناسي استان كرمان
بررسي خشكسالي و ترسالي كشاورزي منطقه علي آباد كمين استان فارس با استفاده از شاخص RDI
بررسي روند تغيير اقليم با شاخص هاي اقليمي حدي (مطالعه موردي: ايستگاه شهركرد)
مدل سازي نوسانات بارش سالانه شهر تبريز با استفاده از مدل همبستگي چند متغيره
مروري بر راهكارهاي توسعه ي پايدار منابع آب در ايران و جهان
برنامه مديريت حوزه آبخيز سد كريت بر اساس آمايش سرزمين
بررسي كيفيت آب زيرزميني دشت كرمان- باغين از لحاظ شرب و كشاورزي با استفاده از نرم افزار AquaChem
اثر كم آبياري بركارآئي مصرف وراندمان كاربرد آب درگياه ذرت دانه اي در منطقه اسلام آباد غرب
ارزيابي اقتصادي عمق آب مصرفي براي توليد گياه ذرت دانه اي در منطقه اسلام آباد غرب
نقش تجارت آب بعنوان يك راهكار براي مقابله با چالش هاي تأمين آب در شرايط تغيير اقليم
تأثير دور آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد محصول جو در سيستان (رقم نومار)
بررسي اثر قيمت آب بر مديريت تقاضاي آب شهري در ايران
ارزيابي همبستگي بين عملكرد و برخي از خصوصيات مورفولوژيكي گل محمدي تحت رژيم هاي مختلف آبياري
بررسي تاثير شبكه هاي آبياري و زهكشي و سد الغدير بر منابع آب زيرزميني دشت ساوه
شيبه سازي آبنمود سيلاب با استفاده از مدل توزيعي ModClark در حوزه آبخيز خانميرزا، استان چهارمحال و بختياري
ساخت سازه هاي نوين و ابتكاري، راهكاري جهت حفاظت آب و خاك (مطالعه موردي: ژئوگريد ميلاس لردگان)
مقايسه مدل هاي ايزوترم جذب در حذف كادميوم از محيط آبي توسط ساقه برنج
بررسي استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر مهران در كشاورزي
مديريت رواناب هاي شهري به منظور استفاده در آبياري فضاي سبز
كاهش نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از بنتونيت اصلاح شده با سورفكتانت
بررسي روش هاي مختلف تخمين پارامترهاي رطوبت نسبي و سرعت باد در برآورد ميزان نيازآبي گياه مرجع در دو اقليم متفاوت در ايران
پيامدهاي زيست محيطي كابرد پساب فاضلاب شهري
استفاده پايدار از آب هاي نا متعارف
بررسي اثرات اجراي طرح انتقال آب بهشت آباد بر توليد انرژي سدهاي حوضه كارون
بررسي اثرات بحران سياسي آب بر توسعه محلي مطالعه موردي سياستهاي آبي استان اصفهان در شهرستان فريدونشهر
بررسي تأثير عوامل مورفومتريك بر پسروي آبكندي در مناطق خشك (مطالعه موردي: جوشقان و كامو اصفهان)
دومين همايش ملي بحران آب (تغيير اقليم، آب و محيط زيست) پدافند غيرعامل در مقابل با بحران آب
ارزيابي روش هاي زمين آماري در بازسازي داده هاي بارش سالانه (مطالعه موردي: استان كرمان)
بررسي جذب اوليه در حوضه آبريز كسيليان
واسنجي چند هدفه مدل بارش- رواناب مفهومي با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي
بررسي كاربرد بهينه سازي در كاهش خسارات ناشي از خشكسالي
وزن صد دانه سه رقم گندم تحت تأثير تنش شوري و تلقيح باكتريايي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید