امکان دریافت مقالات کنفرانس جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران

http://www.callforpapers.ir/

کنفرانس جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران

مجموعه مقالات کنفرانس جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران   18 بهمن 1389 توسط شهرداری تهران با همکاری شركت اندیشه سرای شهر و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 81 عنوان مقاله تخصصی شامل 875 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران 

شهرداري و شهر به منزله يزك نظام اجتماعي (الگويي مفهومي براي رصد شهر)
جايگاه شهروندي در مديريت شهرداري
شهرداري و مديريت يكپارچه شهري براي ارتقاي جايگاه شهروندي
شهرداري نهاد اجتماعي ميان مايه
نقش سازمان هاي غيردولتي و محله مبنا در تحقق مديريت شهري پايدار
نقش شهرداري در مديريت توسعه پايدار شهري: چالش ها و موانع پيش روي آن
بررسي نقش مشاركت مردم در تبديل شهرداري به نهادي مردمي و اجتماعي
حكمروايي خوب شهري: زمينه لازم جهت تحقق مديريت شهري به مثابه نهاد اجتماعي
تبديل شهرداري به يك نهاد اجتماعي از ايده تا عمل
جايگاه شهرداري در ايجاد مديريت جامع شبكه حمل و نقل در راستاي مديريت يكپارچه شهري
هويت شهروندي فرهنگي و نقش شهرداري ها
سنجش رضايتمندي و نقش مشاركتي شهروندان در اجراي پروژه هاي زيربنايي شهرداري (مطالعه موردي: شهرداري زاهدان)
گرم خانه، اهداف، ضرورت ها، قوانين موضوعه، تشكيلات، با توجه به گرم خانه در دست ساخت جنب رود كن در منطقه 9 شهرداري تهران
جايگاه و نقش مديريت شهري (شهرداري و شورا و مرم) در توسعه كالبدي شهرك اميريه
بوستان ولايت و تاثيران بر احساس امنيت اجتماعي زنان (مطالعه موردي: محله زمزم)
وضعيت شهروندي در مديريت شهري با تاكيد بر شهر تهران
نقد فعاليت هاي شهرداري تهران در زمينه خانواده
شهرداري به منزله يك نهاد اجتماعي طرح انتقادي برخي مباحث نظري پايه


امكان يا امتناع تبديل شهرداري از سازمان خدماتي به نهادي اجتماعي: توجه به راه كارهاي همكاري و شراكت با سازمان هاي داوطلبانه
زوريخ الگويي براي مشاركت شهروندي
مشاركت شهروندي رويكردي جديد در تغيير جايگاه مديريت شهري با تاكيد بر تجارب جهاني
مطالعه تطبيقي وظايف و فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با 14 كلان شهر جهان
نهادهاي اجتماعي در مديريت شهري مرور سه تجربه در ايران: (شوراياري، سازمان هاي محله محور، طرح مديريت محله)
شناخت وضعيت اعتماد نهادي و عوامل موثر بر اعتماد نهادي به شهرداري تهران
مطالعه تطبيقي مشنورهاي شهري در جهان: بازتعريف نقش شهرداري ها
روش ها و راهبردهاي جلب مشاركت اجتماعي شهروندان در حركت به سمت شكل گيري نهاد اجتماعي شهرداري
توانمندسازي مديريت محله و سازمان هاي مردم نهاد محله اي راهكارهاي بنيادين گذار شهرداري به سمت نهاد اجتماعي
وضعيت موجود مطلوب شهروندي اجتماعي در تهران و راهكارهاي ارتقاي آن
تقويت سرمايه اجتماعي در مقياس محلي: راهبردي براي مردمي شدن مديريت شهري
بررسي نقش فناوري نوين اطلاعات در مديريت و توسعه پايدار شهري
استراتژي هاي تحق نهاد اجتماعي در شهر و شهروندان
روش ها و راهبردهاي مشاركت شهروندان در بنرامه ريزي شهري راهكار اجتماعي جهت تحقق نهاد اجتماعي شهرداري
تحليل جامعه شناختي ميزان اعتماد شهروندان به عملكرد شهرداري تهران
بررسي ميزان اعتماد شهروندان زن تهراني نسبت به شهرداري و عوامل موثر بر آن
بررسي و ارائه راهكارهايي در مديريت يكپارچه شهري به منظور ارتقاي جايگاه شهروندي
بررسي عوامل ارتقاي سطح اعتماد شهروندان به مديريت شهري و تاثير آن در جلب مشاركت مردمي
تشكيل جامعه شناختي راهكارهاي مردمي شدن شهرداري با تاكيد بر نقش تشكل هاي داوطلبانه در مديريت شهري
توسعه و تقويت فرهنگسراها با رويكرد بومي راهكاري اساسي در گذرا شهرداري به سمت نهادي اجتماعي
ارزيابي و تحليل نقش شهرداري در ارتقاي شاخص هاي اجتماعي زندگي شهروندان نمونه موردي شهر كاشان
جايگاه نظارت همگاني در حوزه نهاد اجتماعي شهرداري
راهبردها و راهكارهاي جلب مشاركت شهروندان تهراني در حوزه وظايف شهرداري مطالعه موردي شهروندان منطقه 4
استراتژي هاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در تحقق نهاد اجتماعي شهرداري با تاكيد بر كنش متقابل شهروندان و مديريت شهري
طراحي و الگو و سازمانه مركز مديريت سلامت منطقه شهري
تربيت شهروندي ضرورت يك نهاد اجتماعي
راهبردهاي جلب مشاركت شهروندان در حركت به سمت شكل گيري نهاد اجتماعي شهري
الزامات ساختاري، سازماني و تشكيلاتي تحقق نهاد اجتماعي
نقش فضاهاي عمومي در ارتقاي امنيت شهري با تاكيد بر رويكرد مديريت طراحي محيط هاي شهري
شبكه هاي اجتماعي، الزام تبديل شهرداري به نهاد اجتماعي
بررسي به كارگيري ERP به عنوان يك راهكار برون رفت از چالش هاي اقتصادي و مالي در حوزه مديريت شهري
بررسي نقش شهرداري و جايگاه مشاركت شهروندي در شكل گيري مديريت يكپارچه شهري
ونوور نهادي اجتماعي به سوي كسب جايگاه »شهر اول جهان»
موانع سياسي تغيير وضعيت شهرداري به نهاد اجتماعي
بررسي مشاركت شهروندان و نهادهاي اجتماعي در برنامه هاي محله محور (با رويكرد هم انديشي محله اي)
ارزيابي كيفيت زندگي شهروندان و نقش سراي محله در ارتقاي شاخص هاي كيفيت زندگي مطالعه مرودي: كيفيت زندگي شهروندان محله شارق ب – منطقه 7
اهداف وظايف و ماموريت هاي مديريت شهري در شرايط شكل گيري نهاد اجتماعي
موانع و چالش هاي اجتماعي و فرهنگي ارتقاي شهرداري به عنوان نهاد اجتماعي
استراتژي تحول جايگاه شهرداري به نهادي اجتماعي
بررسي مفهوم شهروندي و تحليل جايگاه آن در قوانين و مقررات مديريت شهري
بررسي و تبيين مديريت واحد شهري در قوانين كشور
شهرداري و ارتقاي جايگاه روابط شهروندي در قانون شهرداري ها
مديريت شهري و تبيين جايگاه شهرداري به منزله نهاد اجتماعي
نقش نهادهاي غيردوتلي محله نارمك در مشاركت هاي مردمي
ورزش شهروندي ضرورتي براي ارتقاي شهرداري به نهاد اجتماعي
نقش ارزيابي تاثير اجتماعي در افزايش مشاركت عمومي (مطالعه موردي: طرح ارزيابي اجتماعي مجموعه فرهنگي – ورزش نونهالان)
مشاركت اجتماعي شهروندان در شهرداري پيش نياز و بستر ساز اجتناب ناپذير تبديل شهرداري از يك سازمان خدماتي به يك نهاد اجتماعي
چالش ها و مشكلات ارتقاي جايگاه شهرداري ها به عنوان نهاد اجتماعي در ايران
درآمد رانتي و گسست شهرداري از اجتماع محلي در ايران
توازن ميان مديريت شهري و توسعه و نظم شهري: امتيازات و چالش ها
واكاوي موانع ساختاري و سياسي تغيير نقش شهرداري از سازماني خدماتي به نهادي خدماتي – اجتماعي
قانون بلديه و شهرداري ها: ارزيابي، آسيب شناسي و چالش هاي پيش رو
شهرداري سازمان خدماتي يا نهاد اجتماعي بررسي موانع و چالش هاي فرهنگي و اجتماعي درون سيستمي ارتقاي شهرداري تهران به نهاد اجتماعي
بررسي الزام هاي مالي تبديل شهرداري تهران به نهادي اجتماعي
چالش هاي ارتقا كيفيت زندگي مانع فراروي شهرداري به مثابه نهادي اجتماعي
تداخل و تعارض هاي وظايف شهرداري آتي با ساير نهادها و سازمان ها و راهكارهاي برون رفت
شهرداري به منزله نهادي اجتنماعي، رويكردي نوين براي تحقق توسعه پايدار شهري با تاكيد بر حريم كلان شهر تهران
چالش هاي سلامت روان شهري تهران
بازشناسايي چالش هاي حقوقي شهرداري به منزله نهاد اجتماعي
مشاركت شهروندي مهم ترين مولفه تغييير رويكرد شهرداري از سازماني خدماتي به نهادي اجتماعي بر اساس تحليل دستاوردهاي دو الگوي «شوراياري» و «مديريت محله»
طراحي شاخص هاي شهرداري به منزله نهاد اتماعي در افق چشم انداز 1404
وضعيت مطلوب فرهنگي شهرداري به منزله نهاد اجتماعي در افق چشم انداز 1404
چشم انداز وضعيت مطلوب مديريت شهري در افق 1404

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید