دسترسی به مقالات اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت

مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت 30 شهریور 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشگاه شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 148 عنوان مقاله تخصصی شامل 2189 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت

ژئوتوريسم معادن مطالعه موردي: معدن فيروزه نيشابور
برآوردوتحليل شاخص گردشگري درشهرستان بم درمقايسه باسايرايستگاه هاي استان كرمان با استفاده ازمدل TCI واوانز
بررسي تقويم گردشگري مناسب براساس شاخصهاي بيوكليمايي به منظور توسعه گردشگري شهركرمان
ضرورت توجه به چشم اندازهاي ژئوتوريسمي غازها نمونه موردي: غارچال نخجير
شناخت توانمندي هاي مناطق جهت توسعه گردشگري پايدارمطالعه موردي: بخش صيدون استان خوزستان
سهم موزه هاي جانورشناسي ايران درگردشگري


بررسي راهكارهاي توسعه اكوتوريسم درشهرستان سميرم
نقش گردشگري مذهبي درتوسعه روستايي مطالعه موردي روستاي خفرشهرستان سميرم
ارزيابي وضعيت بيوكلماتيك انساني شهريزد درجهت توسعه گردشگري
گردشگري ونقش آن دراقتصادشهري سرعين
تاثيرمعماري سنتي و فرهنگ قومي برگردشگري درجهت توسعه پايدار
گردشگري فرهنگي برپايه معماري سنتي وتاريخ
بررسي مباني نظري گردشگري روستايي ومعرفي منطقه پترگان قاين
گسترش قابليت هاي گردشگري مبتني برآثارتاريخي فرهنگي اديان نمونه موردي آثارمربوط به آيين زرتشتي استان اصفهان
پهنه بندي اقليم توريسمي استان لرستان بااستفاده ازشاخص TCI
گردشگري بين المللي راه ها باتاكيد برقابليت هاي مسيرتاريخي ابريشم
قابليت هاي گردشگري درحوزه قنات (كاريز)
معرفي جاذبه هاي گردشگري روستاي گريوان خراسان شمالي
برآورد وتحليل اقليم گردشگري درشهرستان بجنورد با استفاده ازمدل TCI
بررسي و معرفي بخشي ازصنايع دستي و ابزارهاي سنتي موثر درصنعت كشاورزي و گردشگري روستايي منطقه ي بيستون ازتوابع استان كرمانشاه
بررسي توانمندي هاي مردم شناس يو تاريخي منطقه ي پاسارگادوتاثير آن برتوسعه ي گردشگري درپايگاه هاي جهاني ميراث فرهنگي
گردشگري درادبيات
بررسي تاثيرصنايع دستي درتوسعه اقتصادي – اجتماعي وفرهنگي گردشگري مطالعه موردي: شهرستان كاشان
كوهنوردي وراهكارهاي توسعه آن دراستان گيلان
آسيب شناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري براساس مدل وايزبورد موردمطالعه: شهرستان گرمساروشهرستان سمنان
نقش معادن كهن ايران درگردشگري
تاثيرمعاصرسازي ومرمت بناهاي تاريخي برجذب توريست نمونه موردي قلعه والي ايلام
نقش گردشگري درتوسعه پايدارروستايي
ارزيابي اقليم گردشگري استان اردبيل با استفاده ازشاخص اقليم گردشگري ict درمحيط GIS
بررسي پتانسيلهاي ژئوتوريسمي استان كردستان به عنوان شاخه اي جديد ازاكوتوريسم
شناخت پتانسيلهاي توريستي – طبيعي استان كردستان
مگامال ونقش آن درگردشگري شهري نمونه موردي: مگامال اكباتان تهران
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي گردشگري برزندگي مردم روستاي آتشگاه
ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري درشهرستان لردگان
مديريت گردشگري مذهبي رويكردي درجهت اشتغالزايي
گردشگري، جايگاه واثرات آن وارائه راهكارهايي براي توسعه گردشگري ايران
پيامدهاي تاثيرگردشگري روستايي براقتصادروستايي
تحليلي برتوسعه صنعت گردشگري درناحيه سنندج بااستفاده ازمدل راهبردي Swot
تحليل پتانسيلهاي گردشگري درتوسعه پايدارروستايي با تاكيدشاخصهاي اقتصادي واجتماعي موردروستاهاي دهستان انزل شمالي اروميه
شناخت توانهاومحدوديت هاي گردشگري تاريخي درشهرستان قزوين بااستفاده ازمدل swot
طراحي مناسب اماكن اقامتي هتلها ، فرصتي مناسب براي جذب گردشگر
شناسايي عوامل تاثيرگذاربرتوسعه گردشگري روستايي بااستفاده ازمدل Swot مطالعه موردي روستاي اسفرجان
بررسي نقش توانمنديهاي غارها درتوسعه گردشگري ورزشي استان اصفهان بااستفاده ازمدل SWOT
بررسي نقش توانمنديهاي رودخانه ها درتوسعه گردشگري شهري سميرم بااستفاده ازمدلswot
بررسي نقش توانمنديهاي بيابانها درتوسعه گردشگري ورزشي استان اصفهان بااستفاده ازمدل SWOT
شناسايي عوامل تاثيرگذاربرتوسعه گردشگري ورزشي بااستفاده ازمدل Swot كشوربرزيل
شناسايي عوامل تاثيرگذاربرگردشگري شهري شهرضابااستفاده ازمدل Swot
امكان سنجي پتانسيلهاي گردشگري آبي بااستفاده ازشاخص eet مطالعه موردي:استان اصفهان
پژوهشي اجمالي برنقش زن خانواده درروند تصميم گيري براي مسافرت دربين 218خانواده تبريزي
بررسي قابليت هاوفرصتهاي گردشگري شهرستان خوروبيابانك جهت توسعه گردشگري پايدار
بازشناسي تاثيرات رواني معماري مجموعه باباافضل مرقي برگردشگران
توانمندسازي بافت مركزي نجف آبادبه منظور جذب گردشگر
توسعه گردشگري وتوريسم بابكارگيري فناوريهاي نوين دربسترتلفنهاي هوشمندمطالعه موردي: شهرستان پاوه
نقش اكوهتل درپايداري محيط زيست
نقش صنعت گردشگري روستايي درروستاهاي ايران
بررسي اثرات اقتصادي گردشگري پارك ملي گلستان برجوامع محلي نمونه موردي: روستاي تنگراه
بررسي اثرات اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي وزيست محيطي برتوسعه گردشگري روستايي نمونه موردمطالعه روستاي ياسه چاه
بررسي جاذبه هاي گردشگري روستاي كندوان درآذربايجان شرقي
بررسي تاثيرمديريت ارتباط مشتري CRM درصنعت گردشگري باتاكيد بربخش هتلداري ايران
نقش پايگاه هاي امدادونجات كوهستان دراطلاع رساني وآموزش به گردشگران دركاهش خطرات وصدمات كوهستان مطالعه موردي كوهستان شمال تهران – شميران
شناسايي عوامل جلب كننده وسوق دهنده گردشگري ورزشي استان كهگيلويه وبويراحمد
تاملي جامعه شناختي دررفتارهاي زيست محيطي گردشگران
بررسي وضعيت گردشگري شهرشوش درراستاي توسعه پايدار
ارزيابي توان بوم شناختي منطقه حفاظت شده انگوران به منظور توسعه اكوتوريسم بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
نقش وبسايت ووبلاگ درصنعت گردشگري
گردشگري جوان
طراحي سيستم پشتيباني تصميم جهت مراكزپذيرش گردشگران جهت معرفي بهترين مكان اقامت بااستفاده ازتكنيكهاي داده كاوي: مطالعه موردي شهرياسوج
سمت وسوي مديريت گردشگري روستايي درايران
نقش موسيقي محلي درمركزچندرسانه اي وتوسعه گردشگري فرهنگي تبريز
بررسي تاثيراقليم آسايش گردشگري شهررامسربااستفاده ازشاخص PET
نقش اماكن مذهبي درتوسعه صنعت گردشگري مطالعه موردي (امام زاده ابراهيم درشهرستان شفت )
تحليلي بررابطه بين توسعه گردشگري وتغييرات فرهنگي مقصد مطالعه موردي شهربابلسر
بررسي فرصتهاوچالشهاي اكوتوريسم درحفاظت ازمحيط زيست
بررسي ارتباط شرايط اقليمي باروند گردشگري سالانه درشهرستان فومن بااستفاده ازشاخص tci
ارزيابي توانهاوپتانسيلهاي اقتصادي گردشگري منطقه آزادارس بااستفاده ازمدل Swot
بررسي نظري چالشهاي توسعه پايدارگردشگري دراستان آذربايجان شرقي
تحليل و بررسي تاثيرات توريسم برتوسعه نواحي روستايي
واكاوي گردشگري الكترونيكي ET درايران
نقش برنامه ريزي راهبردي درصنعت گردشگري با رويكرد توسعه ي پايدارشهردزفول
بررسي عوامل موثربرتوسعه گردشگري سلامت درايران
بررسي اثرات كالبدي – فيزيكي وزيست محيطي گردشگري برتوسعه مناطق روستايي ازديدگاه ساكنان مطالعه موردي: دهستان سرچهان شهرستان بوانات
بررسي اثرات گردشگران درياچه طشك برتوسعه مناطق روستايي همجوارازديدگاه ساكنين مطالعه موردي: دهستان علي آبادشهرستان ارسنجان
گردشگري راهكاري براي متنوع سازي فرصتهاي شغلي درفضاهاي روستايي مطالعه موردي بخش ديلمان، شهرستان سياهكل
اثرات گردشگري مناطق روستايي بروضعيت اقتصادي مردم
نقش گردشگري روستايي درتوسعه پايدارروستايي
بررسي وضعيت توريستي چشمه آبگرم سياهكش بندرخمير
نقش اكوتوريسم درتوسعه اقتصادي و اجتماعي شهرستان نهاوند مطالعه ي موردي سراب گيان
گردشگري وآموزه هاي اسلامي باتاكيدبرآيات قرآن كريم
ارزيابي شرايط آب وهوايي دررابطه با آمارگردشگران ورودي به كلانشهر مشهد
نقش مخاطرات طبيعي درتوسعه پايدارگردشگري مطالعه موردي تالاب چغاخور
نقش بازاريابي درتوسعه پايدارصنعت گردشگري درايران
برنامه ريزي وتوسعه ي گردشگري دراستان اصفهان باتاكيد برطراحي سايت گردشگري درشهرورزنه
بررسي تطبيقي سايت چاهكوه قشم درژئوپارك قشم باگرندكانيون آمريكا
تحليل و برنامه ريزي فضاهاي گردشگري شهرستان لنگرود
بررسي پتانسيلهاي گردشگري درتوسعه پايدارمناطق ساحلي مطالعه موردي: منطقه آزادچابهار
بررسي نقش امنيت درتوسعه گردشگري باتاكيد برتوسعه پايدارمطالعه موردي: روستاي تمين درشهرستان ميرجاوه
نقش گردشگري مذهبي درتوسعه پايدارروستاهاي منطقه سيستان
بررسي گردشگري پزشكي وچالشهاي پيشرو موردمطالعه شهرمشهد
گردشگري وامنيت شهري موردپژوهي: كلانشهرشيراز
بررسي تنگناهاوقابليتهاي گردشگري شهري موردپژوهي: شوش
تاثيرگردشگري مذهبي برمعماري فضا موردپژوهي: كلانشهرشيراز
بررسي ژئوتوريسم دشت بجنورد واثرات آن درجذب گردشگر
نقش گردشگري درتوسعه پايدارروستاي كندوان
راهكارهاي توسعه گردشگري طبيعي درمنطقه گردشگري بنداروميه و روستاهاي اطراف
ارزيابي نقش گردشگري درتوسعه پايدارشهري مطالعه موردي: شهركلاچاي
بررسي عوامل موثربرگردشگري فرهنگي درشهرتاريخي اصفهان
شناسايي گنجينه هاي تاريخي شهراصفهان وتاثير آن بررونق گردشگري
ارزيابي نقش گردشگري درتوسعه كالبدي – فيزيكي شهرستان زهك مطالعه موردي: روستاي خواجه احمد
گردشگري روستايي راهكاري براي توسعه روستايي
بررسي چالشها وفرصتها، فراروي توسعه گردشگري مطالعه موردي: روستاي زيارت ازتوابع استان گلستان
گردشگري روستايي ونقش آن درتوسعه پايدارروستايي
بررسي و مديريت قابليتهاي زمين گردشگري سافاري درمناطق كويري ايران
چشم اندازسازي اثرات توسعه گردشگري درتوسعه منطقه كليبر
گردشگري وتوسعه پايدارشهري
ارزيابي توسعه گردشگري شهرسنندج بااستفاده ازمدل تحليلي Swot
بررسي ارزيابي توسعه پايدارگردشگري روستايي مطالعه موردي: سيستان
بررسي اثرات اقتصادي – اجتماعي گردشگري روستايي مطالعه موردي: سيستان
شناسايي عوامل تاثيرگذار درتوسعه گردشگري بااستفاده ازمدل Swot مطالعه موردي: گلستان كوه شهرستان خوانسار
بررسي چگونگي رونق گردشگري باتلفيق گردشگري مذهبي وگردشگري روستايي وطبيعت گردي مطالعه موردي: روستاي تتماج
انگيزه هاي گردشگري ومنافع حاصل ازآن به عنوان عاملي مهم درتوسعه گردشگري
جاذبه هاي گردشگري شهرستان گرگان ونقش آن درتوسعه اقتصادي
بررسي پتانسيل اكوتوريسم شهرستان دورودبااستفاده ازالگوي تحليل swot
تحليل و بررسي اثرات فرهنگي – اجتماعي گردشگري برجامعه ميزبان نمونه موردي منطقه حفاظت شده اشترانكوه
گردشگري و عصرارتباطات
برنامه ريزي راهبردي درتوسعه گردشگري پايدارروستايي مطالعه موردي: روستاي چاشم، استان سمنان
توسعه صنعت گردشگري ورزشي درروستاهاي شهرستان پيرانشهر باتوجه به پتانسيلهاي محيطي آن
بررسي راهكارهاي عملي توسعه پايداردرصنعت گردشگري بررسي موردي: روستاي كندوان
بررسي وضعيت شهرمشهدازمنظرمذهبي با مساعدت محيط طبيعي، جهت پيشبرد صنعت گردشگري
گردشگري شهري به عنوان درآمدپايدارشهرداريها؛چالشها، راهكارها
ارزيابي وبهبود كيفيت خدمات درجاذبه هاي تاريخي ازطريق مدل ادغامي Histoqual ، KanoوQFD مطالعه موردي ارگ قديم راين
توجه به گردشگري الكترونيك وتوسعه گردشگري روستايي درايران
توسعه اكوتوريسم درشهرستان دلفان
لباس محلي نمادي ازفرهنگ و هويت ملي مطالعه موردي: استان گيلان
نقش پاركهاي خطي رودكنارشهري درتوسعه گردشگري
تبيين وتحليل اثرات گردشگري فرهنگي براقتصادشهرستان زابل
ارزيابي ظرفيت هاي گردشگري الكترونيك وتاثير آن بررشداقتصادي شهرهاي تجاري نمونه موردي(شهرستان بانه )
بررسي و تحليل نقش گردشگري درتوسعه اقتصادي نواحي روستايي سيستان
تحليل نقش گردشگري درتوسعه نواحي روستايي سيستان
بررسي اثرات مثبت ومنفي توسعه گردشگري درشهرستان طرقبه شانديز
بررسي وضعيت كيفي رودخانه ها درراستاي اثرمتقابل آن درگردشگري وبانگاه آمايش سرزمين مطالعه موردي دررودخانه ارس
برنامه ريزي راهبردي واستراتژي توسعه اكوتوريسم گردآوري اطلاعات ازطريق تجزيه و تحليل برنامه Swotمنطقه موردمطالعه: دهستان كيار استان چهارمحال وبختياري
بررسي گردشگري روستايي ونقش آن درتوسعه روستايي شهرستان خوي
ارزيابي توانمندي هاي ژئوتوريستي سراب گزنهله باروش پرالونگ
نقش مديريت درتوسعه ياعدم گسترش صنعت گردشگري ورزشي خراسان رضوي
چالشهاوچشم اندازهاي توسعه كشاورزي و نقش آن درافزايش درآمد
تاثيرسرمايه گذاري درصنايع روستايي ونقش آن دربهبود فرصت هاي شغلي براي روستائيان
بررسي اهميت اقتصادغيرزراعي بارويكرد گردشگري
نقش گردشگري درتوسعه پايدارروستايي
نقش گردشگري روستايي دربهبود معيشت پايدار

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید