دسترسی به مقالات اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران  

مجموعه مقالات اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران  20 مرداد 1393  توسط موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 240 عنوان مقاله تخصصی شامل 2022 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران

Application of Multi-Layered Perceptron Neural Network (Mlpnn)With Consideration Losses and Emission Dispatch
Curriculum Content Analysis of High School Biology, Chemistry and Geography Textbooks Based on Environmental literacy Approach in 2013- 2014 school Year
Determining of Source Rock and its Characteristics Using Organic Geo-Chemistry Derived from Parent Rock Evaluation, Separation, and Columnar and Gaseous Chromatography on Cretaceous Units in Central Iran at Khor-Biyabanak
Evaluation of the Heat Transfer Rate Increases in Retention Pools Nuclear Waste
Feasibility Study Renewable Power Plants: Tidal Power Plants


Geothermal Energy, Its Environmental Application and Effects
Investigation Flow Pattern Between Gable Roof Buildings With Using Finite Volume Method
Investigation on Sedimentary and Depositional Environment Usage of Cretaceous in South-East of Golpayegan Region
Landslide Occurrence as A Response to Plant Cover Change: A Review of Evidence From Hulu Kelang, Malaysia
Protected Areas in the Face of Environmental Challenges
The effect of the Impact of Health Promoting Program on Environmental Indicators in Elementary Schools of Tabriz in Academic Year 2012-201
The Environmental Kuznets Curve for CO2 Emission: Does It Matter for Asian countries?
The Eocene – Oligocene Facieses and Sedimentary Environments in Sardarreh Area, Garmsar
Two-phase Simulation of Nanofluid in a Heat Exchanger in Turbulent Flow Regime
اثر كودهاي زيستي ازوتوبارور 1 و فسفات بارور 2 بر روي گندم كوهدشت و جو محلي در منطقه نورآباد
اثرات زيست محيطي پره هاي توربين بادي
ارائه يك مبدل DC-DC افزاينده در محيط هاي صنعتي
ارزش گذاري اقتصادي ميراثي، وجودي پارك ملي و منطقه حفاظت شده تندوره به روش مشروط
ارزيابي اثرات زيست محيطي پخش سيلاب در دشت گربايگان فسا
ارزيابي اثرات زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي سر و نيروگاه كارون 3 از ديدگاه معلمان منطقه دهدز
ارزيابي اقتصادي توليد بيوديزل از گياه نوروزك (Salvia Leriifolia)
ارزيابي آلودگي فلز سنگين روي با استفاده از شاخص تجمع ژئوشيميايي مولر در رسوبات سطحي سواحل جنوبي درياي خزر
ارزيابي پتانسيل انرژي باد جهت توليد برق درايران
ارزيابي تاثير مولدهاي توليد پراكنده بر عملكرد شبكه توزيع هوشمند برق توسط الگوريتم ژنتيك
ارزيابي توليد بيوديزل از ميكروجلبك ها از طريق واكنش ترانس استريفيكاسيون
ارزيابي رضايت شهروندان از مديريت مكانيزه زباله با روش AHP (مطالعه ي موردي: قزوين)
ارزيابي ريسك آلودگي حوضه آبريز گلستان با استفاده از مدل WRASTIC
ارزيابي سه شهر صنعتي ايران از لحاظ پتانسيل انرژي خورشيدي به روش تحليل سلسله مراتبي فازي
ارزيابي نقش امنيت در توسعه گردشگري خارجي ايران
ارزيابي و مديريت ريسك زيست محيطي ناشي از نشت و انتشار مركاپتان به هوا در ايستگاه تقليل فشار گاز 1 شهرستان يزد به روش تجزيه و تحليل مقدماتي خطر(PHA)
ارزيابي روش عكس برداري جهت تعيين تراكم گياهان علفي در اكوسيستم هاي نيمه خشك
ارزيابي و ارتقاء بهره وري ايستگا ه هاي ثابت مبادله پسماندهاي خشك از مبدا
استفاده از انرژي بادي به عنوان يكي از انرژي هاي تجديدپذير عاملي براي رسيدن به توسعه ي پايدار (مطالعه موردي: استان يزد)
استفاده از بيوپليمرهاي خوراكي زيست تخريب پذيردر توليد پلاستيك ها
استفاده از حمام هاي خورشيدي در اقليم گرم و خشك ايران جهت بهينه سازي مصرف انرژي
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني كوتاه مدت سرعت باد در نيروگاه هاي بادي
افزايش بهره برداري اقتصادي از آب دريا جهت توليد سوخت زيستي
افزايش تعداد بهينه نيروگاه فتوولتائيك در بازار برق با استفاده از الگوريتم PSO و بهبود پايداري ولتاژ
الگوي آسيايي امنيت انرژي
امكان سنجي احداث نيروگاه هاي بادي در استان اصفهان با توجه به معيارهاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي
امكانسنجي توليد انرژي از مواد زائد جامد با استفاده از دستگاه پسماندسوز
انتخاب هيدروژن، سوخت سازگار با محيط زيست فرصتي ممكن براي آموزش شيمي سبز
اندازه گيري تغييرات بهره وري كل پالايشگاه هاي گاز طبيعي ايران از طريق شاخص مالم كوئيست
اندازه گيري فلزات سنگين در سبوس ذرت به كمك روش طيف سنجي نشري اتمي
اندازه گيري كارايي فني، مديريتي، مقياس پالايشگاه هاي گاز طبيعي ايران با روش تحليل پوششي داده ها (DEA)
انرژي باد دغدغه طراحي معماران از گذشته تاكنون
انرژي باد و راهكارهاي بهبود عملكرد توربين بادي در كشور
انرژي و محيط زيست ايران با تكيه بر بخش ساختمان و رويكرد انرژي معماري
انرژي هسته اي و اثرات آن بر محيط زيست
انسان مصرف گرا، محيط زيست و طراحي محصولات پايدار
انواع حوزه هاي انرژي زمين گرمايي و بررسي كاربردهاي آن
اولويت بندي انواع آلودگي آب در يك شهرك صنعتي با فرآيند تحليل سلسه مراتبي در زنجيره تامين سبز
آب و بحران امنيتي در سيستان
آثار پراكنده روي بر مرززدايي و محيط زيست بين شهري (نمونه موردي: نوار ساحلي مازندران)
آمايش سرزمين، استراتژي راهبردي بر توسعه پايدار (مطالعه موردي: بخش ديشموك شهرستان كهگيلويه)
آموزش: راهكاري براي مقابله با اثرات مخرب فناوري بر محيط زيست
آموزش محيط زيست و تاثير آن بر كاهش خودناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان (مطالعه موردي: دوره متوسطه استان گيلان)
آناليز و تحليل ترك در جوش مقاومتي با استفاده از نرم افزار ANSYS
آيا استفاده از سيستم فاگ در جهت افزايش توان توليدي و بازده نيروگاه گازي پتروشيمي ايلام و كاهش آلاينده ها توجيه فني و اقتصادي دارد؟
بادگير گنجينه مناطق گرم و خشك (مطالعه موردي: استان يزد)
باز تعريف نقش سرمايه اجتماعي در تحقق پايداري شهرها (به منظور افزايش مشاركت شهروندان)
بازيافت محصولات چوبي حركتي در جهت مديريت پسماند محصولات چوبي
برآورد ميزان آلودگي صوتي و آلاينده هاي هوا با استفاده از شبيه سازي حجم ترافيك جادهاي (مطالعه موردي: شهر تهران)
بررسي اثر كاج و گوگرد بر برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي و عناصركمياب خاك
بررسي اثرات زيست محيطي و مهار انرژي آبي در جهت توسعه پايدار
بررسي اثرات كاربري سرزمين بر كيفيت آب سطحي
بررسي اقتصادي توليد بيوديزل به عنوان يك سوخت تجديدپذير
بررسي اقتصادي روشهاي پاكسازي آب همراه نفت پيش از رهاسازي به محيط زيست
بررسي الگوها و سناريوهاي مديريت انرژي و سياست گذاريهاي آن در ايران
بررسي انديشه هاي نوين بهينه سازي انرژي در ساختمان
بررسي انواع سيستم هاي گرمايش و سرمايش ايستا در جهت تكميل مفاهيم اساسي همسازي با اقليم در معماري با رويكرد ايستا در اقليم معتدل و مرطوب خزري
بررسي آلايندگي سوخت هيدروژن و مقايسه آن با HCNG
بررسي آلايندگي موتور گازسوز پاشش مستقيم با زواياي پاشش مختلف
بررسي آلودگي حاصل از انتشار آلاينده هاي بخش حمل و نقل با استفاده از برنامه ريزي رياضي
بررسي آنزيم كاتالاز در بارناكل (Tetraclita rufotincta) به عنوان نشانگر زيستي آلودگي به فلزات سنگين (نيكل، واناديوم و كبالت) درمنطقه نفتي بهرگان خليج فارس
بررسي بهترين روش حذف كروم از پساب دباغي
بررسي پارامترهاي موثر در تغليظ شير با استفاده از سيستم غشايي به منظور كاهش مصرف انرژي
بررسي پتانسيلي،كاربردي و اقتصادي انرژي ژئوترمال در ايران و جهان
بررسي تاثير آلودگي نفتي بر پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك ريزدانه رسي (مطالعه موردي: بندر ديلم ايران)
بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي واحد ريفرمينگ پالايشگاه در جهت افزايش عدد اكتان بنزين
بررسي تاثير سرريس دانش بر آلودگي محيط زيست در ايران
بررسي تاثير سزمايه گذاري در بخش نفت و گاز بر توليد سبز در ايران
بررسي تاثير كاربرد صفحات فتوولتاييك يكپارچه با نما بربهبود مصرف انرژي ساختمان ها
بررسي تاثير محيط مصنوع بر محيط زيست
بررسي تاثيرات مقطع تيغه، سرعت باد و صلبيت بر عملكرد توربين محور عمودي داريوس
بررسي تأثير آلودگي فلزات سنگين (Pb, Cd, Cu) بر تراكم و پراكنش روزنه داران كفزي در رسوبات ساحل جنوبي درياي خزر (حدفاصل محمودآباد تا نوشهر)
بررسي تاثير عناصر اقليمي در معماري شهري (نمونه موردي: شهر گرماب)
بررسي تجزيه بيولوژيكي خاك هاي آلوده به مواد نفتي در مقياس صنعتي توسط روشهاي natural biostimulation, attenuation و bioaugmentation
بررسي تدابير مرتبط با كسب روشنايي روز براي كاهش مصرف انرژي در ساختمان
بررسي تغيير ساختار فيتوپلانكتوني طي دو فصل بهار و تابستان در سد شهيد رجايي (ساري مازندران)
بررسي تكنولوژي جديد در حذف همزمان گازهاي دي اكسيد گوگرد و اكسيد نيتريك از جريان گاز خزوجي از دودكش ها
بررسي خواص و عملكرد ن خاله هاي بتني به عنوان مصالح جايگزين در بتن تازه
بررسي خودكفايي در توليد بنزين با هزينه افزايش آلودگي هوا
بررسي دلايل خوردگي در مبدل حرارتي سيستم پسماند سوز پتروشيمي فجر و ارائه طرح پيشنهادي جهت تغيير نوع ساختار مبدل
بررسي رابطه مصرف انزژي هاي تجديذ پذير، انتشار گازهاي گلخانه اي، توليد ناخالص داخلي و قيمت نفت در بلنذ مذت (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب)
بررسي روش هاي استقراضي، غير استقزاضي و اسلامي سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي
بررسي زيست تخريب پذيري پلي پروپيلن/نانوذرات پوست تخم مرغ/نشاسته در حضور سازگار كننده هاي PVB, EVA، ماليئك انيدريد
بررسي زيست توده ي(بيوماس) ريزجلبك ها ، منبع مناسب انرژي
بررسي شبكه مبدل هاي حرارتي به منظور بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي در واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه اراك
بررسي عددي توربين باد داريوس با روش يك درجه آزادي
بررسي عملكرد و توليد انرژي به وسيله كايت مهار شده
بررسي عوامل اصلي آلودگي هواي اهواز و كاهش آن با تاكيد بر مفاهيم فرهنگ
بررسي عوامل اقليمي موثر بر بافت بازار سرپوشيده رفسنجان
بررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران (مطالعه موردي: ستاد تهران)
بررسي فرصت ها و چالش هاي اقتصادي مديريت پسماند در ايران و برخي از كشورها
بررسي مهاركننده هاي هاضم بي هوازي براي توليد بيوگاز
بررسي ميزان توجه به معضلات زيست محيطي در كتب علوم تجربي دوره راهنمايي
بررسي ميزان خروجي آلاينده هاي وسايل نقليه سبك در ايران (مطالعه موردي: محصول ايران خودرو)
بررسي نحوه عملكرد نماي دو پوسته در جهت تامين آسايش حرارتي و ذخيره انرژي در ساختمان ها
بررسي نقش ارتفاع قرارگيري پنجره هاي ورودي و خروجي هوا در توزيع الگوي جريان در اتاق با استفاده ازCFD
بررسي و بهينه سازي شبكه مبدل هاي واحد تقطير در خلاء با استفاده از تكنولوژي پينچ
بررسي و كاربرد نانوذزات در حرف آلاينده ها و فلصات سنگين از محلول هاي آب
بررسي وضعيت گونه قرقاول در زيستگاه هاي شهرستان شفت
بررسي استراتژيهاي كاهش ولتاژ شفت براي ژنراتورهاي القايي در كاربردهاي انرژي باد
بررسي بهترين روش تصفيه فاضلاب در صنعت دباغي چرم
بررسي بهينه سازي انرژي واحدهاي هيدروژن سازي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند با استفاده از انتگراسيون حرارتي
بررسي رژيم هاي مختلف برخورد اسپري به ديواره سيلندر بر روي عملكرد و آلايندگي در موتورهاي ديزلي تزريق مستقيم
بررسي ميزان فلزات سنگين كادميوم و سرب در آبهاي زيرزميني منطقه شهرك صنعتي رازي، اصفهان
بررسي نگرش مصرف كنندگان به محصولات سازگار با محيط زيست و قصد خريد آنان در بخش محصولات مصرفي بي دوام (مطالعه موردي: شهرستان زنجان)
برنامه ريزي مشاركتي، راهبردي بر بازآفريني و ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري
بهبود اثر خطا در محل اتصال مسارع بادي به شبكه ي توزيع توسط تعيين بهينه ي مقدار توان STATCOM
بهره برداري مشترك مزرعه بادي و باتري NaS جهت شركت در بازارهاي انرژي و خدمات جانبي
بهره گيري از ساختمان هوشمند در راستاي ايجاد محيطي پايدار
بهينه سازي انرژي و بهبود پروفيل ولتاژ سيستم قدرت با استفاده از UPFC
بهينه سازي ايرفويل توربين بادي محور افقي به روش پنل معكوس
بهينه سازي شبكه مبدل هاي واحد تقطير در خلاء به وسيله نرم افزارهاي اسپن انرژي آنالايزر و اسپن بيجك
بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از لوله هاي حرارتي نوساني
بهينه سازي مصرف انرژي در بخش خانگي راهي به سوي توسعه پايدار محيط زيست شهري
بهينه سازي مصرف انرژي در كارخانه گاز مايع 300 آغاجاري ( ان.جي.ال 300)
بهينه سازي آرايش و ارسال داده شبكه حسگر بي سيم براي مراقبت و حفاظت پيشگيرانه از محيط زيست
پايش كيفي منابع آب زيرزميني دشت ساوه بر اساس شاخص كيفيت آب (WQI)
پهنه بندي كمي سطح زمين با استفاده از فرم هاي بنيادي
پيشگيري از بحرانهاي زيست محيطي با تكيه بر انرژي هاي پايدار
تاثير آموزش اخلاق زيست محيطي در رفتار و نگرش حفاظت از محيط زيست
تاثير تفكر انسان محوري بر روند تخريب محيط زيست
تاثير عوامل فيزيوگرافيك بر ويژگي هاي رويشي نهال هاي جنگل كاري طرح صيانت در جنوب زاگرس
تاثير نحوه اختلاط بر روي تغييرات نفوذپريري سيمان با بنتونيت
تبيين جايگاه سازمانهاي مردم نهاد در توسعه حقوق محيط زيست
تبيين جايگاه محيط زيست در ارتقاء بهره وري فضاهاي معماري و شهرسازي
تبيين سطوح امنيت در محلات شهري بر مبناي شاخص هاي روشنايي شبانه با استفاده از تحليل سلسله مراتبي معكوس (نمونه موردي: شهركرمان)
تجزيه تغييرات مصرف گازطبيعي و تحليل عوامل موثر بر آن در بخش خانگي ايران
تجزيه عوامل موثر بر تغيير انتشار دي اكسيدكربن ناشي از مصرف خانوارها در ايران
تجزيه و تحليل امرژي: راهبردي براي توجه به كيفيت انرژي و اثرات محيط زيستي كشاورزي
تحليل اگزرژي و اگزرژواكونوميك يك سيكل كاليناي دما پايين خورشيدي
تحليل انرژي و اگزرژي مرسوم و پيشرفته يك نيروگاه حرارتي خورشيدي
تحليل بهبود عملكرد دستگاه هاي بازيافت حرارت در پارامتر دماي خروجي سيال شومينه هاي خانگي
تحليل بهبود عملكرد دستگاه هاي بازيافت حرارت در پارامتر دماي خروجي گاز شومينه هاي خانگي
تحليل ترمواكونوميك استفاده از بويلرهاي چگالشي در مدارس استان لرستان
تحليل ترمواكونوميك استفاده از عايق حرارتي پلي استايرن جهت استفاده در ديوارهاي مدارس احداثي آموزش و پرورش استان لرستان
تحليل ترموديناميكي ريفرمينگ بخارآب اتانول براي توليد هيدروژن
تحليل تئوري و تجربي بهبود عملكرد دستگاه هاي بازيافت حرارت در شومينه هاي خانگي
تحليل فضاي سبز شهري و تعيين مكان بهينه با استفاد از مدل محاسبگر رستري (نمونه موردي: مىطقق 3 شهرداري مشهد)
تحليلي بر محيط فيزيكي و زيرساخت ها بر سلامت شهر (مطالعه موردي: منطقه 3 شهرداري اهواز)
تحليل سيستم هاي گرما -خورشيدي با استفاده از روش اف- چارت
تخمين پارامترهاي منحني فضايي زيست محيطي كوزنتس در كشورهاي اروپايي (مطالعه موردي: گاز دي اكسيد كربن، ذرات معلق و بروز سل)
تسويه بازار همزمان انرژي و توان راكتيو با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ در حالت بارهاي متغير با ولتاژ
تشخيص آتش سوزي در جنگل ها با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي
تشخيص داده هاي غلط در تخمين حالت سيستمهاي قدرت با استفاده از واحدهاي اندازه گيري فازوري
تصفيه آب و فاضلاب با نانو تكنولوژي در صنعت نفت و گاز
تعارض قوانين در قراردادهاي بين المللي نفتي
تعيين تعداد و مكان بهينه ريكلوزرها با حضور واحدهاي توليد پراكنده CHP در شبكه توزيع انرژي الكتريكي
تعيين مكان بهينه ي ادوات D-STATCOM و توليدات پراكنده به طور هم ز مان با هدف حداقل سازي هزينه ي اقتصادي
تعيين ميزان رابطه بين وضعيت پوشش سرزمين و كيفيت آب سطحي به روش رگرسيون در استان گيلان
تقابل اپك و آژانس بين المللي انرژي در خليج فارس
توانمندي ها و چالش هاي عشاير نيمه كوچنده تالش
توربين هاي بادي دريايي (offshore)
توليد بيوديزل از روغن پسماند آفتابگردان
تهيه نانوكامپوزيت پلي آنيلين/( Fe(3(O(4 جهت حذف رنگزاي مشكي 5 ازپساب هاي صنعتي
تهيه و شناسايي معرف اسيدي جامد و دوستدار محيط زيست (Sawdust-SnCl(4
جايابي بهينه خازن در شبكه توزيع انرژي الكتريكي با استفاده ازالگوريتم PSO براي بهبود پروفيل ولتاژ
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده با هدف كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ در شبكه توزيع برق با استفاده از الگوريتم ژنتيك
جايابي بهينه و همزمان تجهيزات حفاظتي و كليدزني و واحدهاي توليد پراكنده CHP در شبكه توزيع
جداسازي و شناسايي باكتريهاي بومي تجزيه كننده كادميوم از خاكهاي اطراف پتروشيمي شيراز و بررسي سنتيك رشد آن
جلوگيزي از آسيب ديدن توربين بادي از نوع ژنزاتور القايي دو سو تغذيه (DFIG) در هنگام گذر از كاهش ولتاژ(LVRT)
جهاني سازي مقرارت محيط زيست در عرصه معاهدات بين المللي
چالش ها و راهكارهاي ارزيابي اثرات زيست محيطي در توسعه بزرگراه ها (مطالعه موردي: بسرگراه امام علي (ع) شهر تهران)
حرف بيولوژيكي زنگزا Astrazon Blue 5GL 200% با استفاده از جاذب زيستي جلبك آزولا
حذف كاتاليستي آلاينده هاي هوا
حفاظت از محيط زيست و كاهش انتشارات (CO(2 با هيدرات گازي
حفظ انرژي در ساختمان با استفاده از اصول معماري بومي
حفظ محيط زيست خليج فارس و عوامل موثر بر آن
درس هايي از معماري اقليمي ديروز براي معماران امروز
رانتريسم نفتي در كشورهاي منطقه خليج فارس و راه هاي برون رفت از آن
رشد شهرنشيني و ناپايداري زيست محيطي
رويكرد پاسداشت از منابع طبيعي اولويتي پنهان در برنامه آموزش توسعه پايدار
ساخت سلولهاي خورشيدي رنگ دانه اي با عصاره طبيعي كلم و روناس و مقايسه ويژگي هاي آنها
سطح بندي شهرستانهاي استان خراسان شمالي جهت ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري آن با استفاده از مدل هاي استاندارد شده و TOPSIS
سلولهاي خورشيدي نانو ساختار در توليد انرژي
سنتز و شناسايي تعدادي از مشتقات 2- آمينوپيرانوپيران -3- كربونيتريل
سنتزپژوهي (پژوهش تلفيقي) پژوهش هاي آموزش زيست محيطي از نظر ميزان توجه به برنامه هاي درسي تلفيقي و بين رشته اي
سوختهاي زيستي و انواع آن
شبيه ساسي طيف ثبت شده توسط طيف سنج در تكنيك طيف سنجي جذبي اپتيكي ديفزانسيلي به منظور پايش آلاينده هاي هوا
شرايط بهينه براي توليد بيوديزل به عنوان يك سوخت تجديدپذير
شناسايي معيارهاي موثر جهت توسعه گردشگري در منطقه ديناركوه با استفاده از روش AHP
شناسايي معيارهاي موثر در منطقه شكار ممنوع خرم ناز به منظور توسعه اكوتوريسم با استفاده از تكنيك AHP
شناسايي و بررسي مقايسه اي رويكردها و ديدگاه هاي برنامه درسي زيست محيطي
شوادان بهره گيري از ظرفيت حرارتي زميه يادگاري پايدار از تمدن عيلام
ضرورت و كاربرد مديريت انرژي در ساختمان هاي اداري
طراحي چارچوب برنامه درسي سواد زيست محيطي با رويكرد تلفيقي در دوره متوسطه ايران
طزاحي فزم ساختمان به منظور استفاده از انزژي هاي تجديدپذيز
طراحي كيفي فضاهاي پياده محور شهردر راستاي دستيابي به پايدار شهري (مورد ارزيابي: كيفيت زيست محيطي فضاهاي پياده محور شهر تهران)
طراحي و معرفي بهينه مدلهاي مختلف مخازن ايزوله بتني به منظور حفاظت از محيط زيست ناشي از حفاري چاه نفت و گاز
طراحي بهينه سيستم هاي تركيبي كلكتور خورشيدي- پمپ حرارتي زمين گرمايي براي تامين بار حرارتي مورد نياز جهت گرمايش گلخانه ها
علل آتش سوزي مزارع دشت قره باغ شيراز
عوامل موثر بر صادرات
فناوري RFID حلقه پنهان بهينه سازي انرژي ساختمانهاي هوشمند مولد و غير مولد
قراردادهاي نفتي در ايران
كاربرد الگوريتم كلوني مورچه در جايابي بهينه مزارع توربين بادي
كاربرد نانوتكنولوژي براي كنترل آلودگي هواي ناشي از تخريب سازه هاي بتن مسلح داراي طبقه نرم تحت زلزله
كاربردهاي انرژي خورشيدي و فناوري نانو به منظور تحقق توسعه همگام با حفظ محيط زيست
كاهش آلاينده هاي محيط زيست باروش هاي زيستي
كمي كردن پايداري محيط زيستي راهبردهاي بخش انرژي با روش EISD
كنترل آلودگي هاي صنعتي
كارآفريني مولد با طراحي و ساخت توربين بادي 5KW
كاربردهاي نانو فناوري در صنعت غذا
كشتي رافائل ،گنجينه ي تنوع زيستي، حفاظت گاه زيستگاه هاي مرجان هاي دريايي به عنوان يكي از اركان ژئوپوليتيك خليج فارس
كليات و مفاهيم حسابرسي زيست محيطي
محاسبه ردپاي كربن در منازل مسكوني
محيط زيست و انرژي ايران
محيط زيست و انرژي تجديدپذير زيست توده و كاربرد تكنولوژي Co-Firing در توليد اين انرژي
مدل سازي مساله مسيريابي ماشين هاي توزيع سبز دوگانه سوز در ناوگان توزيع غيريكسان با در نظرگيري تابع مصرف سوخت چندگانه و امكان سوخت گيري در راه
مدل سازي و شبيه سازي پيل سوختي هيدروژني دما بالا و بررسي تاثير دما در جريان الكتريسيته توليدي
مديريت اقتصادي پسماند ضايعات فرآوري آبزيان جهت توليد انرژي
مديريت انرژي با استفاده از جايابي بهينه STATCOM در سيستم قدرت براي بهبود پروفيل ولتاژ
مديريت پسمانداري در معادن اورانيوم
مديريت پسماندهاي صنعتي (مطالعه موردي: شهرك صنعتي عباس آباد)
مديريت در صرفه جويي انرژي ساختمان
مديريت سمت تقاضا به منظور كاهش سوخت فسيلي و كاهش هزينه مصرف كننده با شارژ و دشارژ PHEVs در خانه هاي هوشمند
مديريت مشكلات زيست محيطي پسماندهاي صنعتي و روش هاي بازيافت آن
مديريت مكانيابي محل دفن پسماندهاي شهري
مديريت نمك زدايي، راهكاري جهت مقابله با بحران خشكسالي
مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي و ارائه راهكارهايي در جهت تحقق آن
مديريت انرژي با رويكرد بازيافت لاستيك
مديريت پسماندها با نگاهي جديد به بيوگاز و پسماند الكترونيك
مروري بر مرطوب سازي گازهاي ورودي پيل سوختي با تكنولوژي غشايي
مصرف فرآورده هاي حاصل از نفت و رشد اقتصادي ايران
مطالعه اثر عوامل محيطي بر عملكرد آرايه هاي خورشيدي (مطالعه موردي: شهر شيراز)
مطالعه تجربي ايرفويل تركيبي توربين بادي براي استفاده در توربين هاي كوچك
مطالعه رابطه آلودگي هوا و شدت انرژي در كشورهاي عضو اوپك
مطالعه عددي و ترموديناميكي افزايش بازده و كاهش مصرف انرژي موتورهاي توربين گاز با تجهيز به ويو روتور
مطالعه ميزان آلودگي صوتي بخش حمل و نقل با استفاده از معيار RPN در شهر تهران (مطالعه موردي: ميدان راه آهن تهران)
مقايسه ايستگاهي و كيفي پارامترهاي فيزيكو شيميايي زيستي تالاب بين المللي گميشان و ايستگاه درياي خزر
مكانيابي بهينه و همزمان سكسيونر و واحدهاي DG در شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم PSO
منابع انرژي تجديدپذير
نفوذ فناوري اطلاعات بر وضعيت آلودگي هوا
نقش آموزش در استفاده از تجهيزات حفاظت فردي
نقش توسعه حمل و نقل ريلي درون شهري در اجراي پيمان كيوتو و استفاده از مكانيزم توسعه پاك ( CDM) (مطالعه موردي: متروي تهران)
نقش دولت در توسعه بهره گيزي ازانرژي هاي تجديدپذيز
نقش زيست محيطي باكتري آناموكس (anammox)
نقش گردشگري ساحلي در توسعه پايدار مناطق ساحلي (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)
نقش محاسبه هزينه هاي زيست محيطي در تحقق اهداف توسعه پايدار
نگاهي به انرژي هاي نو با رويكرد انرژي خورشيدي
نگرشي بر حقوق محيط زيست از ديدگاه توسعه پايدار
نيترات زدايي از منابع آب با كمك ذرات گرانولي پوشش داده شده با آهن صفر
واكاوي مفهوم آموزش اخلاق زيست محيطي از ديدگاه اسلام
وضعيت ايران در زمينه پمپ حرارتي زميه گرمايي (GHP)
يك روش سنتزي سبز و دوستدار محيط زيست جهت تهيه مشتقات تري آزولو/بنزايميدازولو كوئينازولينون

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید