مشاهده مقالات اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز  30 و 31 اردیبهشت 1393  توسط دانشگاه تهران و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 49 عنوان مقاله تخصصی شامل 345 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز 

BETTER UNDERSTAND THE BEHAVIOR OF SALT CAVERNS USING LOCAS
Storage of Carbon Dioxide in Oil and Gas Reservoirs and Enhanced Oil Recovery (EOR) Operations through its
ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي عمليات ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي
ارزيابي ژئوتكنيكي ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي در مغارهاي سنگي
اصول طراحي مغارهاي سنگي بدون پوشش براي ذخيره سازي نفت خام


امنيت سايبري در سيستم هاي اسكاداي زير ساخت نفت و گاز (ريسكها و حملات سايبري)
انتخاب ساختگاه مناسب جهت ايجاد مخازن زيرزميني با پوشش از منظر زيست محيطي
انتخاب متغيرهاي موثر در برآورد تخلخل با استفاده از تعيين ضريب همبستگي و روش شبكه بيزي
آشكارسازي شكاف با استفاده از نمودار اشباع نفت و تبديل موجك
برآرود بيشينه فشار ايمن تزريق گاز با استفاده از مدل ژئومكانيكي در زون ماسه سنگي سازند آسماري، يكي از ميادين جنوب غرب ايران
بررسي ابعاد اقتصادي ذخيره سازي زيرزميني گاز در مخازن گاز ميعاني
بررسي امكان ساخت مغارهاي سنگي بدون پوشش جهت ذخيره سازي نفت خام در سازند آسماري در ناحيه زاگرس از ديدگاه زمين شناسي مهندسي
بررسي تشكيل رسوب مواد هيدروكربوري در مخازن ذخيره سازي
بررسي روشهاي دفع شورابه حاصل از ذخيرهسازي زيرزميني گاز طبيعي در مغارهاي نمكي
بررسي شرايط تشكيل و اثبات حضور هيدرات هاي گازي حين حفاري چاههاي نفت وگازدر آبهاي عميق
بررسي عمق ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي در مغارهاي نمكي
بررسي كنترل كيفيت، پايش و نگهداري در مغارهاي سنگي بدون پوشش براي ذخيره سازي نفت خام
بررسي گنبدهاي نمكي جنوب ايران از ديدگاه امكان ذخيره سازي نفت و گاز
بررسي مقايسه اي روش هاي حفاري سنتي و مكانيزه در حفر مغارهاي سنگي
بررسي مكانيسم تبخير وكاهش نفوذپذيري گاز در نمونه سنگ مخزن در فرآيند ذخيره سازي زيرزميني گاز
بررسي نقش مخازن راهبردي نفت و گاز در تحقق اقتصاد مقاومتي
بررسي ويژگي هاي مخازن زيرزميني پوشش دار ذخيره سازي گاز
بهداشت، ايمني و محيط زيست در ارتباط با مخازن زيرزميني نفت و گاز
پايش فرآيند ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي در محيط هاي متخلخل
پيشنهاد بهينه ترين روش جهت بالا بردن وضوح در اكتشاف يكي از ميادين ذخيره سازي گاز
تحليل حساسيت سنجي و تطبيق تاريخچه يكي از مخازن نفتي جنوب غرب كشور
تعيين ناحيه ي مناسب جهت عمليات سوراخ كاري در سازندهاي زيرزميني ميدان نفتي آزادگان
توسعه كد محاسباتي FNETF با هدف شبيه سازي سيستم حصار هيدروليكي و نشت هيدروكربن درمغارهاي ذخيره سازي بدون پوشش
ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي در غارهاي نمكي با نگرش موردي به حوضه رسوبي قم
ذخيره سازي زيرزميني نفت و گاز از منظر پدافند غيرعامل
ذخيرهسازي زيرزميني نفت خام در مغارهاي نمكي
راهبردهاي تدوين نقشه راه فناوري مهار و دفع دي اكسيد كربن (CCS)
روشهاي تأمين مالي پروژه هاي ذخيره سازي نفت مطالعه موردي: تجارب كشور آمريكا
روشهاي كنترل نشت در مغارهاي ذخيره سازي مواد هيدروكربني
رويكردهاي فناوري، مديريتي و كاربردي در ذخيره سازي نفت و فرآورده هاي نفتي
شبيه سازي تجهيزات تزريق و برداشت در فرايند ذخيره سازي گاز
شناسايي سايت مناسب جهت ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي در استان خراسان جنوبي با روش شباهت به گزينه ايده آل (TOPSIS)
طراحي پوشش نهايي مغار ذخيرهسازي هيدروكربورها مطالعه موردي: مغار گچساران
عملكرد آب زيرزميني در اطراف مغارهاي سنگي بدون پوشش ذخيره سازي نفت خام
كاهش به دام افتادگي گاز در آبده در طول ذخيره سازي گاز طبيعي با استفاده از مواد شيميايي
كارايي نگار ريز تصويرگر سازند (FMI) و آناليز تصاوير در شناسايي ساخت و بافت انيدريت هاي سازند دالان و نقش آنها در كاهش كيفيت مخزني
مباني ذخيره سازي نفتخام در مغارهاي سنگي
مرورري بر مطالعات انجام گرفته در مورد اهميت بررسي عملكرد و يكپارچگي پوش سنگ مخازن زيرزميني ذخيره سازي گاز طبيعي
مروري بر روش طراحي و اجراي مغارهاي سنگي بدون پوشش به منظور ذخيره سازي نفت خام
مطالعه آماري طرحهاي ساخت مغار و بررسي شرايط نوع سنگ شناسي جهت ساخت مغارهاي نفتي در ايران و جهان
مطالعه تأثيراستيلوليتها بر روي كيفيت مخزني سازند كنگان در يكي از مخازن جنوب غربي ايران با استفاده از نمودار تصويرگر (FMI)
مطالعه اي بر ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي
مطالعه و بررسي ضرورت توسعه ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي در ايران
مقايسه فني، اقتصادي و پدافند غيرعامل روش هاي ذخيره سازي نفت خام (مخازن فلزي و بتني سطحي، مغارهاي سنگي با و بدون پوشش (LRC&URC)، پيش ساخته مدفون و روشگودبرداري با لاينينگ)
مكان يابي و امكان سنجي ساختارهاي نمكي ايران جهت ذخيره سازي گاز طبيعي
نشانگر لرز هاي سوبل متوازن براي شناسايي گنبد نمكي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید