مشاهده مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری 13 و 14 و 15 اسفند ماه 1392  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 270 عنوان مقاله تخصصی شامل 2064 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری

توسعه پايدار شهري مستلزم ارتقا تاب آوري جامعه( نگرشي جامعه شناسانه بر تاب آوري در حيطه شهري)
آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي شهري با استفاده از روش مقايسه پس از طبقه بندي تصاويرماهواره لندست در كلانشهر تهران
عملكرد اتوبوس در سفر و ترافيك شهري معابر سنندج
شناخت و باززنده سازي بافت بازار با تاكيد برماهيت آموزشي و توسعه گردشگري(نمونه موردي بازار قديمي سنندج)
حاشيه نشيني و تهديد امنيت اجتماعي
بررسي وضعيت مخلوط هاي كف قير در آب و هواي نامطلوب
نقش هنر مجازي در بازشناسي ساختار شهري(مطالعه موردي شهر تبريز)
تاثير ابعاد بازشو در ديوارهاي برشي


بررسي تاثير الياف فولادي و شيشه برخواص سخت شده بتن خودتراكم حاوي ميكروسيليس
تاثير جايگزيني پوزولان طبيعي زئوليت و پوميس تفتان بر زمان گيرش و مشخصات بتن تازهو سخت شده خود تراكم
نقش الياف در روسازي هاي بتني و بررسي تاثير الياف بر انواع جمع شدگي روسازي بتني
مقايسه تحليل حساسيت پارامترهاي مهم آبشستگي در روابط متداول
چالش هاي برون سپاري كار به روش طرح و ساخت، بررسي توزيع عادلانه ريسك در پروژههاي مقاوم سازي
تاثير فناوري استفاده از ميراگر اصطكاكي در قابهاي فولادي به جهت كاهش پاسخ هاي موثربرعناصر غير سازهاي وكاهش خطرات لرزهاي
تكنولوژي و معماري هوشمند راهكاري براي تعديل جزيره گرماي شهري
بررسي فني و اقتصادي مصالح نوين ساختماني سازگار با اقليم مناطق سرد (مطالعه موردي مدارس استان زنجان)
بررسي اثر ژئوگريد بر اندركنش ديناميكي تونل – سازه تحت اثر زلزله
بررسي معيارهاي رويكرد پايذار در توسعه شهري بافت تاريخي بازار تبريس(مجموعه صاحب الامر و پل بازارها)
بررسي ميسان اثر بخشي نحوه تعاملات اجتماعي بر كاربري فضاهاي شهري، مطالعهموردي: شهرك بهاران سنندج
بررسي اثرات ناشي از بكارگيري سازه نگهبان بر روند اجراي تونل با استفاده از روش عددي –مطالعه موردي، تونل انقلاب شهر سنندج
بررسي چالش ها وفرصت هاي پيشروي اجزاي رويكرد شهرخلاق در شهر اروميه
تقويت سازه هاي بتني به روش ايجاد طبقه صلب فوقاني
Social Sustainability and its Measuring Environments’Functionality
مدل مديريتي حوزه سيروان استان كردستان با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردي: سد ژاوه)
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي قاب هاي بتني تحت اثر زلزله حوزه نزديك با در نظر گرفتناثرات خوردگي اعضا
مقايسه عملكرد لرزه اي ساختمان بنايي بهسازي شده در دو حالت ديوار برشي و شاتكريت ديوارها پيراموني
احياء بافت تاريخي با تكيه بر اصول نوشهرسازي (نمونه موردي: بافت تاريخي جلفاي اصفهان)
بازخواني خط آسمان شهري و ارزيابي زيبايي شناسي آن با استفاده از نرم افسار Gis و روشآنتروپي (نمونه موردي خيابان شريعتي تبريز)
ارائه الگوي بهينه مكان يابي فضاهاي ورزضي با استفاده از مدل AHP و منطق بولين در محيط GIS مطالعه موردي: شهر سنندج
رويكرد مشاركتي در طراحي معماري: گامي به سوي تحقق توسعه پايدار
سازماندهي كردن ساخت پدافند غيرعامل ساخت كالبد محله نصر تهران (منطقه ۲) با تأكيد بربحران هاي طبيعي
بهينه سازي در تعيين محل نصب حسگرهاي كنترل تنش در شبكه هاي انتقال آب مدفون ازطريق تحليل آسيب پذيري لرزه اي
بهينه سازي ديوار برشي بتني بر اساس سطح عملكردبا استفاده ز الگوريتم زنبور عسل
جانمايي بهينه حسگرها در توده خاك اطراف ساختمانهاي در مجاورت تونلهاي دوقلو تحتزلزله حوزه نزديك
مكان يابي بهينه پاركينگ هاي طبقاتي با استفاده از روش فازي و مدل AHP در محيط GIS (مطالعه موردي: شهر بناب)
موازنه هزينه – زمان – كيفيت در پروژه هاي عمراني چند فازي با رويكرد برنامه ريزي آرماني
ارائه دو راهكار جهت كاهش آلودگي صوتي زيست محيطيفرودگاه مهرآباد توسط مدل INM
Modeling Smart Space Frame with Molecular Structure of Negative Poisson Ratio Material
پتانسيل سنجي روش هاي ساخت در معماري سنتي منطقه اورامانات بر مبناي خوانش مفاهيم معماري پايدار منطقه زاگرس
A Long-period Ground Motion Simulation for Mosha Fault Scenario inTehran city
مكان يابي پارك ها و مراكز تفريحي با استفاده از GIS و منطق فازي نمونه موردي: منطقه 1 شهر مشهد
بررسي ازمايشگاهي تاثير ميكروسيليس و فوق روان كننده در مقاومت بتن و مقايسه آن با بتن معمولي
تحليل آزمايشگاهي تأثير استفاده از سنگدانه هاي سبك پوميس بر مدول شكستبتن سبك سازه اي
بررسي اثر فاصله انتقال و قطر متوسط ذرات بر ضريب انتشارپذيري خاكهايماسه اي همگن
بررسي نشست پي هاي نواري با استفاده از ترانشه دانهاي مسلح به ژئوگريد در حالتبارگذاري سيكلي
بهره گيري از فناوري مدل سازي اطلاعات ساختمان در تحويل يكپارچه اقلام پروژه؛رويكردي نوين در ساخت و ساز پايدار
مديريت سيلاب شهري به كمك روش هاي نوين
ارتقاي كيفيت فضاي خيابان با تقويت پياده روي و اجتماع پذيري كاربران؛نمونه موردي: خيابان كاشيكاري و گاراژ در كرمانشاه
بررسي مطالعات ژئوالكتريكي انجام شده با ارايه جديد CRSP در نزديكي تونل شماره 8 قطعه يك راه آهن ميانه – اردبيل
تبيين معيارها و شاخص هاي طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه با رويكرد معماري پايدار
بررسي نقش الياف بر خواص مكانيكي بيتن ساخته شده از نخاله هاي ساختماني
استفاده از شبيه ساز ترافيك AIMSUN براي ارزيابي ترافيكي تقاطعات غير هم سطح بدون رمپ مطالعه موردي: تقاطع غير هم سطح پژوهش شهر همدان
بررسي اثرات سختي و ضخامت خاك محل بر طيف طرح منطقه
بررسي روند تخريب پيش رونده در قاب هاي فولادي همگرا بروش مسير جايگزين بار
بررسي توسعه شهر ايلام با استفاده از سنجش از دور جهت برنامه ريسي و مديريت شهري
ارزيابي پراكنش كاربري اراضي 5 پاره شهر كرمانشاهبا استفاده از مدل ضريب مكاني و مقايسه
بررسي روشهاي متداول پايدارسازي گودبرداري در مناطق شهري
ارزيابي تاثير آلاينده هاي محيط شهري بر كارايي مصالح پركاربرد معماري و نما سازه ها و جايگاه توجه به ويژگي هاي شاخص اين مصالح در توسعه پايدار شهري
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي رينگي واقع بر خاك هاي لايه اي با استفاده ازتحليلعددي
برنامه ريزي راهبردي زيست محيطي سنندج با SWOT
Environmental considerations in design and improvement ofcity streets
نقش بهسازي بافت فرسوده در توسعه پايدار شهر كرج
تأثير مخلوط فيبر پلي پروپيلن و آهك بر رفتار مهندسي خاك رس
بررسي تاثير طول و تعداد دهانه و اثر ارتفاع بر شكل پذيري قابهاي مهاربندي شده بامهاربند كمانش ناپذير
تأثير عمق مدفون تونل هاي زير زميني در محيط هاي شهري بر رفتار لرزه اي سازه
سنجش و ارزيابي توان اكولوژيك جهت توسعه فيزيكي سكونتگاه هاي انساني با استفاده از GIS (موردي: شهر سنندج)
طراحي يك سيستم راديو فركانس بر اساس آناليز شبكه جهت كاهش ترافيك شهري
تاثيرات مخرب خوردگي بر تاسيسات شهري و برآورد مالي زيانهاي اين پديده
مقايسه قاب هاي ساده فولادي داراي مهاربند هم مركز طراحي شده با دو ديدگاه عملكردي و نيرويي
مقايسه سطوح عملكرد در طرح بهينه قابهاي خمشي فولادي با استفاده از الگوريتماجتماع ذرات اصلاح شده
مقايسه عملكرد توربو ميدان ها نسبت به ميدان هاي متداول
ارزيابي رفتار فروريزش و پارامترهاي طراحي ساختمان هاي كوتاه نامنظم جرمي در پلان
تدوين و اولويت بندي راهبردهاي ارتقاي ايمني معابر محلي با بهره گيري از ماتريس استراتژي GSM مطالعه موردي: خيابان نعيم اباد شهر يزد
بررسي تاب شكنندگيFragility ساختمان هاي بتن مسلح با استفاده از تحليل ديناميكي غير خطي افزايشي (برري موردي روي سه سازه)
مطالعه مورد-شاهد از سلسله مطالعات اپيدميولوژي حوادث ترافيكي
سنجش توسعه پايدار شهري با استفاده از تكنيك saw (نمونه موردي شهر چادگان)
ارزيابي تقاطعهاي درون شهري جهت ارتقاء مديريت ترافيك با استفاده از مدل GIS,Chang (مطالعه موردي: شهر سنندج)
بررسي و مدلسازي آلودگي صوتي ناشي از ترافيك شهري در مناطق درماني وبيمارستاني در شهر تهران
ارزيابي نقش حمل و نقل در مديريت بحران و ارائه راه كارهايي جهت ارتقاي عملكردمديريت بحران در حوزه حمل و نقل
شناسايي شاخص مناسب خطر لرزه اي براي تهيه منحني هاي شكنندگي پلهاي فلزي(مطالعه موردي پل دفاع مقدس كاشان)
بررسي تحليلي مبلمان شهري تهران در حوزه ارگونومي محيطيو فرآيند توسعه شهري
ارائه مدل تحليلي براي مكانيابي پاركينگ(مطالعه موردي: ضلع جنوبي محدوده مركزي شهر همدان)
نحوه شناخت و مداخله در بافتهاي فرسوده ي شهري با استفاده از GIS و با تاكيد بر ويژگي هاي كالبدي نمونه موردي: شهر مريوان
بررسي پديده افت رواني و تاثير روش هاي جبران آن بر مقاومت فشاري بتن خودتراكمحاوي پوزولان زئوليت
كنترل آلودگي در كلان شهر تبريز
بررسي تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات در ساختار مديريت شهري در شهر سنندج
كنترل آلودگي آب رودخانه زنجانرود در محدوده شهري؛ مستند سازي و ارائه يك تجربهعملي در راستاي تبديل يك تهديد زيست محيطي به يك فرصت گردشگري –تفريحي شهري
مدلي براي مطالعه اثرات محدوديت تخصيص ترافيك بر آلودگي هوا
زمان انتظار اتوبوس شهري محلات سنندج
The Role of Architectural Features and Regional Ecosystem inSustainable Development (A Case Study: Establishing Architectural Features of Oramanat in Kurdistan Province)
The Linking of Population Growth and Natural Disaster Risk inMega Cities
Strengthening Thechnics for Masonry Walls Using ExternalyBonded FRP Composits
participation and project-based approach plans An alternative for comprehensive and conventional plans
Optimum concrete mix design use Taguchi method
New Materials of Construction in Cold Climates for EducationalSpaces
Nano Silica in Concrete
Investigation of Hydraulic Flow in Morning Glory Spillway atOrifice Control
Investigating the Relationship between Urban Conservationand Urban Development with Emphasis on the PhysicalIdentity of City (case study: Sanandaj)
Investigated of Energy Loss in Vertical Drop with ContractionTransition of Upstream
Introducing a New Mortar-Free Lightweight Ribbed Wall
How to Identify and Intervene in Urban Rusty Texture Using GISwith Emphasis on Physical FeaturesCase Study: Marivan
Geological-Geotechnical Classification of Sanandaj
Evaluation of Five Urban Pieces of Kermanshah by UsingLqi Model and Comparison
Effect of Rigidity on Performance Level of Irregular Steel Structure
Effect of Geometrical Imperfections in the Buckling Load ofCylindrical Shells
Assessment of Trap Efficiency of Sedimentation in KrishnagiriReservoir, South India
Analysing the Impact of Selected Macroeconomic Variabales onStock Price Volatility in Tehran Stock Exchang: Application ofFIEGARCH’s Model
The Trend of Natural Disaster in the Last 50 Years
Urban Infill Development Measurement in Worn-Out Texture inOrder to Urban Development (Case Study: Feyzabad Region)
سيستم سقف كوبياكس
تاثير منظر اكولوژيك در تحقق توسعه پايدار شهري
بررسي نقش و كيفيت كالبذي محلات شهري در نشاط شهرونذاننمونه موردي (محلات شالمان و چهارباغ سننذج)
بررسي اصول و قوانين حاكم بر شكلگيري شهر خلاق
ارزيابي خودترميمي ترك خوردگي هاي موجود در ملات قيري مخلوط آسفالتي
بررسي مزايا و معايب استقرار پايه هاي مركب در ارتفاع براي پلهاي راه
بررسي عوامل گوناگون موثر بر ارتقاء دلبستگي مكاني در فضاهاي عمومي شهري با تمركزبر پايداري حيات جمعي
بررسي اثر سد وحدت بر رژيم آبدهي رودخانه قشلاق در شهرستان سنندج
بررسي تأثير گرد و غبار بر وضعيت اقتصادي كسبه ميوه و تره بار شهرستان آبادان در سال 1389 از ديد جامعه آماري
بررسي و تحليل مولفه هاي توسعه پايدار در شهر تاريخي ماسوله
بررسي انبوه سازي به روش قالب هاي تونلي
آفرينشگري روند آموزش خلاق در بروز خلاقيت و ايجاد بهره وري در فرآيند طراحيمعماري
تاثير خطوط وسايل نقليه پرسرنشين HOV در بهبود عملكرد بزرگراه ها
افسايش حس ماندگاري افراد در فضاهاي شهري بر محوريت نورپردازي در شب(نمونه مورديشهركرد)
تاثير كالبد فضاهاي عمومي محله بر احساس امنيت اجتماعي(نمونه موردي: شهرك معلم و فردوسي در كرمانشاه)
بررسي پايداري مدل قائم توده سنگ درزه دار بر ساختگاه سد قوسي كارون 4 در حالت تك دسته درزه
الگوي شهرسازي شطرنجي سلماس بعد از زلزله 1309
بررسي پايداري توده سنگ درزه دار در ساختگاه سد قوسي كارون 4در حالت دو دسته درزه
بررسي پايداري مدل افقي توده سنگ درزه دار در ساختگاه سد قوسي كارون 4 در حالت تك دسته درزه
بلندمرتبه سازي چالشي فراروي شهرهاي آيندهبا تاكيد بر ارزيابي كيفي مولفه هاي موثربر آن
تحليل خطر و تعيين PGA براي احداث يك سايت اداري در شهر سنندج
راهكارهاي تبيين حيات جمعي در بافت هاي قديمي (نمونه موردي: محله سرتپوله سنندج)
Green-Roof, Urban Ecological Design Approach: Case Studies:EDITT tower & Eco-Bay Complex
مدل سازي الكتزوديناميكي المان محدود يك پوسته كامپوسيت لايه لايه پيزوالكتريك بهكمك نرم افزارهاي عددي
امكان سنجي ايجاد مسيرهاي دوچرخه در معابر شهري (مطالعه موردي شهر بيرجند)
بررسي تاثير الگوي بافت شهري و معماري در توسعه پايدار و كاهش مصرف انرژيبا مقايسه شهر بوشهر در اقليم گرم و مرطوب و شهر پاوه در اقليم سرد و كوهستاني
نقش آب بر شكل گيري شهر مهاباد
بررسي روابط بين علل و رخداد تصادفات در آزادراهخليج فارس(اهواز- بندر امام)بر اساس داده هاي آماري گذشته
ارزيابي مشكلات كالبدي و جمعيتي شهر اسلامشهراز منظر مديريت و برنامه ريزي شهري
بررسي اثر افزودني گوگرد پليمري شده برمشخصات پايه اي آسفالت
بررسي مشخصات لرزه اي پانل هاي فولادي سبك سرد نورد شده با پوشش ديوار برشي فولادي سبك سرد نورد شده LSF
ارزيابي و مقايسه چگونگي طراحي و اجراي سازه هاي بتني در منطقه معتدل خزري و ناحيه گرم و خشك از ديدگاه هزينه و زمان
ارزيابي نقش مصالح نوين بر تكنولوژي ساختمان در توسعه شهري
ارزيابي عملكرد ماده مكمل چند منظوره در بتن ريزي هاي حجيم جهت افزايش مقاومت فشاري و كاهش نفوذ پذيري
نقش مصالح و فن آوري هاي نوين در توسعه ي ساخت و سازهاي شهري
ارزيابي و نقد تخصصي طرح توسعه و عمران تدبير شهر سنندجبا رويكرد برنامهريزي شهري پايدار
تعيين مقادير ضريب ظرفيت باربريNγ براي پي هاي رينگي واقع بر خاك هاي لايه اي با استفاده از روش عددي
بررسي اثرات گردشگري بر توسعه و دگرگوني شهري( نمونه موردي شهر مريوان)
بررسي اثرات بارندگي ميان حوضه سدهاي مسجدسليمان و گتوندعليابا استفاده از مدل بارش رواناب
تاثيز شناختي اصول و مباني طراحي حاكم بر باز زنده سازي بافت تاريخي شهرها
اثرات كف قير و امولسيون قير در تكنولوژي بازيافت سرد
تأثير قابليت هاي محيطي بر تعاملات انسان با محيط، در جهت ارتقاء پايداريفضاهاي انسان ساخت
بررسي و مقايسه تاثير نوع تحليل مطالعه استاتيكي سه بعدي و دو بعدي(غيرخطي و خطي)ضخامت ديوارهاي حائل انعطاف پذيز با توجه به نيروي جانبي ديوار حائل
شهر بوم شناسانه، ايده اي در جهت پايداري زيست محيطي بافت هاي شهري
آفرينشگري روند آموزش خلاق در بروز خلاقيت و ايجاد بهره وري در فرآيند طراحيمعماري
نقش ساختمان سبز در معماري اقليم گرم و مرطوب با توجه به اصول توسعه پايدار(نمونه موردي سوسنگرد)
طراحي اقليمي مدرسه دراقليم سرد و كوهستاني بارويكرد معماري پايدار
بررسي راهكارهاي ساماندهي و توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي با بهره گيري از روش ANP نمونه موردي: باغ شهر تاريخي تبريز
توسعه صنعت گردشگري درجهت توسعه پايدارشهري با استفاده ازمدل SWOT مطالعه موردي: شهر رشت
تعيين جايگاه راهبردي پارك جنگلي توس نوذر با استفاده از مدل SWOT و ماتريس SPACE
ايجاد فضاي نيمه عمومي – نيمه خصوصي در جهت ارتقاء كيفيت محيط زندگي با بهره گيري از فناوري سبز بام
ارزيابي هزينه اي تاثيرات استفاده از سيستم هاي جداگر لرزه اي در ساختمان ها، مطالعه موردي مجموعه آموزشي علوم ديني مشكوه و بنياد نهج البلاغه
بررسي متقابل گونه هاي هنر عمومي و هنر مردمي برفضا و منظر شهري
معماري زمينه گرا(آنتي تز مدرنيسم)
تحليل منظر بافت هاي شهري بر اساس كيفيت هاي محيطي؛نمونه موردي امامزاده يحيي ساري
خيابان كامل راهي به سوي توسعه پايدار شهري
مقايسه تغييرمكان جانبي نسبي(دريفت )سازه هاي فولادي طراحي شده با روشهايمتداول و روش طراحي بر اساس عملكرد
مقايسه اثر زلزله بر روي سازه هاي فولادي حوزه نزديك و دور از گسل
بررسي مقايسه اي خصوصيات الياف بازالت با ديگر الياف كامپوزيتي
مقايسه هزينه و زمان اجراي عمليات قالب بندي سازه هاي بتني با قالب هاي عايق ماندگار ICF
مطالعه هم گروهي از سلسله مطالعات اپيدميولوژي حوادث ترافيكي
حاشيه نشيني و تهديد امنيت اجتماعي
بررسي جايگاه ويژه انسان در شكل گيري معماري پايدار
بتن سبك سلولي، كاربردها و مزاياي آن
بهينه سازي تيرهاي لانه زنبوري با تابع هدف هزينه و اعمال تاثير پارامترهاي برش و جوش
بررسي نقش دوچرخه در حمل و نقل پايدار شهري (نمونه موردي: منطقه 8 تهران)
نقش جداره هاي شهري در خلق فضاي شهري پايداربا رويكرد ويژه برمولفه ي رنگ(نمونه موردي سنندج)
ارزيابي عوامل محيط زيستي موثر بر توسعه پايدار شهري
رهيافتي به ايجاد همگرايي مابين سازه و معماري
بررسي عملكرد راه پله هاي بتني در برابر انفجار
مروري بر محاسبه ضرر و زيان تاخيرات مجاز در شرايط عمومي پيمان
الگوهاي مقاوم سازي ساختمان مدارس با مصالح بنايي
رويكردي تحليلي به نما ي شهري و نقش آن در توسعه پايدارشهري
بررسي مزايا و معايب سازه هاي سنتي، مطالعه موردي ساختمان هاي بنايي در اورامانات
دستيابي به مفاهيم و نشانه ها در معماري اسلامي با رويكرد نشانه شناسي(نمونه موردي برج آزادي تهران)
شناسايي دقيق الاينده هاي محيطي و آسيب شناسي آجر در عمارت احمدزاده سنندج
ارزيابي كاربريهاي جاذب جمعيت بر حمل و نقل بخش مركزي شهرو ارائه راهكارهايي جهت افزايش كارآمدي كاربريها
بررسي ابعاد از بكارگيري فناوري اطلاعات و ارزيابي چالش هاي ناشي از آن در ساختار شهرداري (مطالعه موردي سنندج)
بررسي عواهل پايداري معماري مسكوني بومي روستاي تاريخي پالنگان – كردستان
بررسي تأثيرمعماري سنتي و اسلامي ايران درتوسعه ي پايدارشهري
مروري بر خواص و كاربردهاي بتن هاي خودتراكم و نقش آن ها در توسعه پايدار
شناسايي اصول تئوري و عملي آزمونهاي فراصوتي به منظور افزايشبهره وري قطعات محصولات فلزي و غير فلزي
رهيافتي به سوي توسعه: بهره گيري از الگوهاي معماري سنتي در طراحي مسكن پايدار(خانه هاي يزد)
آسيب شناسي بافت هاي تاريخي در جريان توسعه شهري(نمونه موردي:محله برزه دماغ كرمانشاه)
سيستم حمل ونقل انبوه بز مونوريل
تاثير بيمه در مولفه هاي توسعه شهري
شكل گيري معماري ديجيتال بر مبناي ساختار سازه اي و و تاثير آن بر روند معماري
بتن پليمري و اثرات ضايعات شيشه بر مشخصههاي مقاومتي آن
بررسي تاثير فشار جانبي خاك با توجه به تعداد رديف مهار، در حالت تحليل استاتيكي سه بعدي و دو بعدي (غير خطي و خطي) بر روي ديوارهاي حائل انعطاف پذير
بررسي تاثير ارتفاع شبكه ي گنبد بر رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار گنبدي دولايه
استفاد از بلو ك خاك فشرده تثبيت شده به عنوان مصالح ساختماني سازگار بامحيط زيست در راستاي توسًعه پايدار شهري
مقايسه نتايج مدلهاي فريد-كامبرنوس و بريگهام در فواصل انتقال كوتاه وطولاني براي خاكهاي ماسهاي همگن
مقايسه نتايج مدلهاي فريد-كامبرنوس و بريگهام در فواصل انتقال كوتاه وطولاني براي خاكهاي ماسه اي همگن
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از اثر پيزوالكتريك در خطوط ريلي و راه ها
نگرشي بركاركرد سيماي شهري بارويكرد بافت هاي جديد هم جواربا عناصر تاريخي شهر
توسعه پايدار شهري از منظر پايداري زمين (نمونه مطالعاتي شهرستاني سنندج
طراحي فضاي شهري پايدار با بكارگيري عناصر طبيعي (آب) نمونه موردي: سبزه يدان شهر زنجان
سازه هاي تاريخي ضد زلزله، ارمغان ايران به جهان معماري
بررسي سيستمهاي درجه بندي ساختمانهاي سبز و چالشهاي پيشرو در طراحي ساختمانها با محوريتمهندسي سازه و توسعه پايدار
پايداري اصول و الگوهاي معماري اسلامي، نشأت گرفته از شاخصه هايمعماري پيش از اسلام (نمونه موردي: مساجد ايران)
پايداري شهرها در اقليم گرم وخشك سيستان
معيارهاي پايداري در محله؛ نمونه موردي مسكن مهر بهاران سنندج
نقش بتن گوگردي در حفظ محيط زيست با رويكرد توسعه پايدار
بررسي مكانيسم رفتاري شيرواني هاي سنگي پايدار شده با المان پيچ سنگ
بررسي اثرات ناشي از اضافه نمودن آهك بر بهبود عملكرد لايه هاي خاكريز روسازي بااستفاده از روش عددي- مطالعه موردي، قطعه ششم چهار خطه محور بيجار- زنجان
بررسي پايداري اجتماعي محيطهاي درون دانشكدهاي، از طريق افزايش ميزان فضاهايفزيكي اجتماعي در دانشكدهها
بررسي ترافيك شهري، تسهيل و كاهش آن با استفاده از شيوه هاي نو
بررسي سبك زندگي مردم و تاثيرات آن در توسعه پايدار شهري
سيستم تاسيسات هوايزير سطحي راهكاري نوين براي گرمايش از كف در ساختمان
برنامه ريزي راهبردي در راستاي كاهش آسيب پذيري اجتماعي در مواجهه با زلزله در شميرانات
برنامه ريزي راهبردي جهت كاهش آسيب پذيري اجتماعي در بحران زلزله منطقه مورد مطالعه: شهرستان دماوند
جايگاه برنامه ريزي و مديريت شهري(مطالعه موردي شهرستان ايذه)
آناليز و تحليل استاتيكي صورت گرفته بر روي ديوارهاي حائل انعطاف پذيرCut off Wall
پايذاري ارزش هاي فضايي بازار ايراني در همگراييو تعامل معماري با سازه(نگرشي سازه اي در هويت كالبذي بازار ايراني)
عوامل اجتماعي موثر پايين بودن ميزان مشاركت مردم در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري (نمونه موردي: بافت فرسوده شهركرد)
راهكارهاي حفاظت از بناهاي تاريخي در برابر زلزله
سيستم هوشمند كنترل تخلفات در تقاطع چراغ دار ( كنترل تقاطع با استفاده ازدوربين ها)
مقايسه روش هاي طرح مخلوط هاي آسفالتي و قابليت انطباق آنها با شرايط كشور ايران
مديريت ريسك درپروژهساخت تونل اميركبير تهران
بهينه سازي خيابان رويكردي در راستاي ارتقا حس مكان و امنيت عابران
بررسي پيشرفتها و نوآوريهاي علم نانو در صنعت ساختمان
احياي نگرش سنتي به طبيعت: وجهي فراموش شده از پايداري زيست محيطي
احياي بافت تاريخي الگوئي براي توسعه شهري (نمونه موردي:بازارچه قوام الدوله تهران)
قابليت اعتماد سازه ها با توجه به روش هاي غالب تحليل و طراحي آن
بازآفريني شهري و جايگاه عناصر و بافتهاي تاريخي
كاهش پاسخ ديناميكي در ساز ههاي مجاور هم ارتفاع به كمك فنر متصل كننده
باز شناخت هويت اقليمي گرم و مرطوب با رويكرد كالبد مفاهيم پايداردر معماري بومي
تفكر توسعه شهري با رويكرد معماري پايدار
محاسبه رواناب ناشي ار بارندگي در حوضه بتوند با استفاده از نرم افزار HEC-HMS
خرابي پيشرونده در قاب خمشي فولادي دو بعدي با استفاده از تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي غير خطي
اصول مديريت پروژه در صنعت انبوه سازي ساختمان
پيشبيني مكانهاي مستعد تركدر ساختمان مدارسآجري ايران
بررسي امكان استفاده از ضايعات آجرهاي رسي در ساخت بلوك هاي سبك و مقاوم بتني ازديدگاه زيست محيطي و اجرايي
كنترل آلودگي با رويكرد استفاده از فناوري بام سبزدر بام برخي از كاربري هاي عمده شهري
جايگاه توسعه پايدار شهري در برقراري امنيت رواني شهروندان
بررسي اثر برخورد و ضربه ساختمان هاي بتني مجاور به يكديگر به هنگام وقوع زلزله به روش آناليز ديناميكي
استفاده از هنر ارسي(اروسي) در معماري مدرن (نمونه مورد مطالعه سنندج)
سازماندهي مبادي ورودي شهر و نقش آن در توسعه پايدار شهري (نمونه مورد مطالعه ورودي شهر اسفراين- خراسان شمالي)
طراحي بهينه قابهاي خمشي فولادي مهاربندي شده بر اساس سطح عملكرد به روشالگوريتم مورچگان
ارائه الگوها و راهكارهاي بلند مرتبه سازي مطابق با معماري سبز
ارائه مدل امكان سنجي تبديل محله نعيم آباد شهر يزد به محله سبز با تاكيد براصل كشاوريشهزي
بررسي اندركنش شمع هاي نگهبان و تونل هاي متروي شهري واقع در زمين هاي ماسه اي به روش عددي
بررسي عددي تاثير اجراي شمع هاي نگهبان در كاهش نشست هاي ناشي از حفاري تونل هاي متروي شهري
آناليز غير خطي تيرهاي بتن مسلح با استفاده از مدلسازي سه بعدي آرماتور به روش اجزاء محدود
فناوريهاي نوين و كاربرد سازه هاي فضاكاردر طراحي و اجراي فضاهاي نمايشگاهي
نقش برنامهريزي شهري در كاهش مخاطرات طبيعي با تأكيد بر زلزله
الگوگيري از معماري سنتي در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر بندر كنگ)
نحوه ارزيابي رنگ هاي خط كشي از نظر ميسان بازتابش و نقش دانه هاي شيشه اي درعملكرد آن ها
مدل سازي آلودگي صوتي طرح بيست ساله فرودگاه مهرآباد و تعيين كاربري اراضي اطراف فرودگاه
سنجش و اندازه گيري نارسايي هاي كالبدي، امكانات و تجهيزات شهري نوكلان شهر صنعتي اراك (ضرورت ها و اقدامات )
مدريت فضاهاي رها شده در بافتهاي تاريخي رهيافت توسعه پايدار شهري
بررسي و تحليل سازگاري كاربري فضاهاي آموزشي در منطقه 16 شهر تهران با استفاده از GIS
مكان يابي فضاي سبز شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ( مطالعه موردي شهرفيروزان )
چراغ، قلم موي طراحي شب(فناوريهاي نوين در نورپردازي)
Studying the Effect of Using Geocell in Increasing the BearingCapacity of Shallow Foundation Near Slope
Stabilization of Lead by Using Blended Cement Pastes
Investigation and Evaluation of Urban Traffic Counting Systems
Evaluation of the Seismic Vulnerability of Borazjan Buildings
Environmental Protection Utilizes Nano Technology in theConstruction Industry
Effect of Load Pattern on Pushover Analysis in Irregular RC Frame
Comparsion of Force-Base Desing and Direct Displacement-BasedDesign Methods to Evaluate EBF Steal Frame’s Behavior

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید