مقالات فصلنامه ميكروب شناسي پزشكي ايران در سیویلیکا منتشر می شود

http://www.callforpapers.irمقالات فصلنامه ميكروب شناسي پزشكي ايران در  سیویلیکا  نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این نشریه در 8 دوره بیش از 200 مقاله منتشر نموده که از طریق  سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند. 

لازم به ذکر است  ،  فصلنامه ميكروب شناسي پزشكي ايران   تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

 1. تشخيص مولكولي مايكوپلاسما پنومونيه در مايع مفصل بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
 2. تعيين تيپ توكسيني كلستريديوم پرفرينجنس جدا شده از قطعات بسته بندي شده مرغ گوشتي
 3. بررسي مولكولي حضور ژن انتروسينAدر ميان سويههاي انتروكوكوس فاسيوم مسير گوارشي و تاثير ضد ميكروبي اين باكتريوسين عليه عوامل بيماريزاي بيمارستاني
 4. بررسي اثر ضد باكتري عصارههاي استخراج شده از خيار دريايي خليج فارس (Holothuria leucospilota) بر باكتريEscherichia coli
 5. بررسي اثر ضدباكتري عسل طبيعي بر روي سودوموناس آئروژينوزا و مقايسه با پادزيست ها در شرايط آزمايشگاهي
 6. جداسازي و شناسايي لاكتوباسيلوس ها در پنيرهاي سنتي استان آذربايجان غربي
 7. جداسازي مخمر از نان زنبور عسل اپيس مليفرا و بررسي قابليت آن در توليد بيوسورفكتانت سوفوروليپيد
 8. جداسازي و بررسي فاكتور هاي ويرولانس گونه هاي سالمونلا تيفي موريوم و سالمونلاانتريتيديس در شير و فرآورده هاي لبني
 9. رديابي فاكتورهاي حدت ايزوله هاي اشريشيا كلي يوروپاتوژنيك از نمونه هاي سواب بالاي واژن زنان نازا
 10. بررسي رابطه فيلوژني با توزيع ژن هاي كد كننده فاكتورهاي بيماريزا در ايزوله هاي اشريشيا كلي جدا شده از دستگاه تناسلي زنان مراجعه كننده به كلينيك زنان شهرستان زابل به روش Multiplex-PCR
 11. مقاومت پادزيستي مرتبط با اينتگرون كلاس 1 در ايزولههاي باليني سالمونلا انتريكا
 12. كلونينگ، بيان و ارزيابي عملكرد ژن PprI داينوكوكوس راديودورانس در اشريشيا كلي
 13. توليد گونهي تراريخت استرپتومايسس كلاولي جروس واجد ژن cas2 و بررسي افزايش توليد پادزيست در آن با روش بيواسي
 14. جداسازي، شناسايي و بهينه سازي شرايط توليد آنزيم پروتئاز قليايي توسط مخمر كانديدا ويسواناتي
 15. بررسي آلودگي قارچي اسكناس هاي متعلق به افراد مبتلا به درماتوفيتوزيس
 16. اثر تغييرات فصلي بر ميزان شيوع باكتري هاي بيماريزاي ادراري در سالهاي 1389_1390و تعيين الگوي مقاومت پادزيستي گونه اشريشياكلي در سه شهر مجاور شيراز، مرودشت و سعادت شهر
 17. Design of Primers for Pertussis Diagnosis by Real Time-PCR and Determination of its Sensitivity and Specificity in omparison with Commercial Kits
 18. جداسازي استرپتوكوكوس اينيه و تشخيص آن توسطPCR
 19. بكارگيري روش پلي ميكسين آنزيم ايمونواسي در تشخيص سريع سالمونلا در – فرآورده هاي لبني
 20. تعيينMICسه كلاس مختلف پادزيستي در ايزولههاي باليني سودوموناس آئروژينوزا جداشده از بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر همدان 1390_91
 21. بررسي فعاليت ضد باكتري اجزاء زهر عقرب ايراني Hemiscorpius lepturus
 22. ارزيابي فعاليت ضد باكتري باكتري هاي اسيدلاكتيك جداشده از پنير سنتي كردي در مقايسه با سويه هاي تجاري
 23. رديابي سم اكراتوكسينAدر نانهاي مصرفي شهركرد در سال1390
 24. تشخيص HBV_DNA در سرومن و ارتباط آن با برخي از عوامل ايمنولوژيك
 25. بررسي اثر ضد باكتري عطر مايه گياه كلپوره بر روي باكتريهاي بيماريزاي انساني
 26. حذف سودوموناس آئروژينوزا از هواي بيمارستانها و مراكز درماني با استفاده از امواج ريزموج
 27. تعيين فراواني سويه هاي ليستريا منوسيتوژنز در نمونه هاي باليني و غيرباليني به روش فنوتيپي و تأييد آن با روش PCR
 28. فراواني ژن aac(3)-Iia در ايزوله هاي باليني اشريشيا كلي جداشده از بيماران مبتلا به عفونت ادراري در شهرستان دلفان لرستان در سال 1389
 29. بررسي فاكتورهاي ويرولانس، تعيين سروگروپ ها و مقاومت پادزيستي سويه هاي اشريشيا كلي يوروپاتوژن جداشده از كودكان مبتلا به پيلونفريت و التهاب مثانه
 30. تشخيص ژن هايStxبا استفاده ازMultiplex PCRدر نمونه هاي باليني
 31. جداسازي باكتريوفاژهاي باكتري هاي لاكتيك از صنايع لبني
 32. آلودگي باكتري بستني سنتي شهر كرمانشاه در سال1387
 33. ميزان شيوع كلاميديا پسيتاسي در كبوترهاي استانهاي چهارمحال و بختياري و يزد با استفاده از روش ،nested-PCR در سال1391
 34. شناسايي آلودگي مايكوپلاسما اوراله در كشتهاي سلولي با استفاده از روش PCR
 35. بررسي ميزان آلودگي گوشت گوسفندان شهرستان شهركرد به ليستريا ايوانووي و تعيين الگوي مقاومت آنتيبيوتيكي آن
 36. به كارگيري روش Multiplex PCR براي جداسازي همزمان ژن هاي zot و ctxB ،ctxA در ويبريو كلرا ايزوله شده از بيماران
 37. مطالعه فعاليت باكتري كشي سرمي OMPs بروسلا آبورتوس RB51 همراه با واكسن زنده بروسلا آبورتوسRB51
 38. جداسازي و تعيين حساسيت آنتيبيوتيكي كلستريديوم پرفرينجنس جداشده از قطعات بستهبنديشده بال، گردن، كبد و سنگدان مرغ گوشتي در شمال شرق ايران
 39. جداسازي و شناسايي مولكولي باكتري مقاوم به پرتو گاما از خاك منطقه پرتوزاي جنوب استان خراسان
 40. بررسي شيوع انگلهاي رودهاي در كودكان افغاني مدارس ابتدائي و راهنمائي مقيم كاشان سال 1389-90
 41. اثر ممانعت كنندگي مونولورين و EDTA عليه اشريشيا كلي و سالمونلا تيفي موريوم در لورك(غذاي سنتي حاصل از آب پنير)
 42. شناسايي عوامل باكتريايي و قارچي دستگاه گوارش سوسري آلماني Blattella germanica Linnaeus در بيمارستان منازل و خوابگاه هاي دانشجويي شهر مشهد
 43. بررسي مقايسه اي روشهاي كشت اوره آز سريعRUTو هيستوپاتولوژي در تشخيص سويه هاي هليكوباكتر پيلوري ايزوله شده از نمونه هاي بيوپسي معده بيماران
 44. ارائه يك روش سريع و ارزان براي سنجش زيست توده ميكرو ارگانيسم ها با استفاده از سنجش اختلاف پتانسيل الكتريكي نسبي محيط كشت
 45. بررسي كلونيزاسيون استرپتوكوك بتا هموليتيك گروه A و مقاومت دارويي سويه هاي جداشده از دانش اموزان سالم12-14ساله مدارس منطقه آزاد ارس
 46. ارتقاء پارامترهاي فيزيكي سلولز باكتريايي به منظور توليد جاذب آلاينده هاي هوا
 47. بررسي جدايه هاي سالمونلا توليد كننده _B لاكتاماز وسيع الطيف نوع SHV از منابع مختلف با استفاده از روش هاي فنوتيپي و ژنوتيپي
 48. تعيين وجود ژن پنتون والنتين لكوسيدين PVL در سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جداشده از بيماران بيمارستان امام رضا و شهداء تبريز به روش Real-Time PCR
 49. كلون و بيان پروتئين نوتركيب 28 كيلودالتوني غشا خارجي بروسلا مليتنسيس
 50. كلون و بيان پروتئين سطحي 31 كيلو دالتوني بروسلا مليتنسيس در اشريشياكلي
 51. بررسي مقايسه اي ويژگيهاي الگوي توليد آفلاتوكسين B1 در محيط رشد جدايه هاي آسپرژيلوسي زير جنس سيركومداتي شمال ايران
 52. تهيه نانو الياف پليمري كيتووسان/PEOو افزودني مو پيروسين با استفاده از روش الكتروريسي جهت استفاده در پوشش زخم هاي سطحي
 53. تعيين حساسيت دارويي در اشريشياكلي داراي مقاومت دارويي چندگانه در بيماران سرپايي مبتلا به عفونت ادراري در تهران
 54. افتراق سرووارهاي بيماريزاي لپتوسپيرا به روش PCRبر مبناي ژن ompL1 و طراحي يك كنترل مثبت جهت بهينه سازي اين تست تشخيصي
 55. بررسي آلودگي قارچي ضايعات نان بازيافت شده در مناطق 6 و 7 شهرداري تهران
 56. بررسي كمي و كيفي مقالات ISI Web of Science نويسندگان ايراني در حوزه ميكروب شناسي
 57. توليد بيونانوذرات پالاديم توسط باكتري فلز دوست
 58. بررسي سرولوژيكي بيماري آنفولانزا در مرغان بومي در مناطق مجاور درياي استان گلستان
 59. بررسي ميزان شيوع مقاومت دارويي بسيار گسترده باسيل سل (XDR-TB) در استان آذربايجان شرقي
 60. جداسازي باكتريهاي مقاوم به جيوه ازدرياچه مهارلو درسال 88_89
 61. بررسي حساسيت in vitro استافيلوكوكهاي اورئوس جداشده از نمونه هاي باليني كودكان بستري شده در بيمارستان حضرت علي اصغر(ع)تهران نسبت به آنتي بيوتيك تيكوپلانين و فاكتورهاي خطرساز مقاومت به آن طي سالهاي 1388تا1389
 62. بررسي مقاومت دارويي سويه هاي كلبسيلا جداشده از عفونت زخم سوخته در بيماران بستري در بيمارستان امام خميني كرمانشاه در سال 1385_86
 63. بررسي آگاهي ديدگاه و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر قزوين در مورد بيماران آلوده به HIV
 64. بررسي تواناييمحيط كروموژن در تشخيص E.coli O157H7 در آب و مواد غذايي و مقايسه آن با روش كشت استاندارد
 65. استخراج و تخليص ليپوپلي ساكاريد سالمونلا اينتريتيديس و ارزيابي فعاليت تب زايي در خرگوش
 66. نقش و اهميت دست پرسنل و سطوح كم تماس و پرتماس بيمارستان در شكل گيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني
 67. بررسي ميزان آلودگي پنيرهاي محلي ليقوان تبريز به كليفرم ها و اشرشياكلي در شهر مراغه
 68. بكارگيري روشP-CEIAدر تشخيص سريع سالمونلا در فرآورده هاي لبني
 69. بررسي اثر ضد ميكروبي كفير در زمانهاي متفاوت تخمير
 70. تعيين مقدار كپيHBV-DNAدر سرومن و سرم بيماران مزمن هپاتيت Bبه روش RealTtime PCRو ارتباط آن با برخي متغيرهاي اپيدميولوژيك
 71. مقاومت آنتي بيوتيكي در عوامل شايع عفونت هاي خوني جدا شده از بيماران
 72. مروري بروضعيت كنوني بيماريهاي بابزيوز و تيلريوز و پراكندگي كنه هاي ناقل آنها در ايران
 73. بررسي ميزان بروز عفونت بيمارستاني دريكي از بيمارستان هاي استان قم سال 86
 74. طراحي و ساختBCGنوتركيب ترشح كننده پليتوپهاي ويروس هپاتيت C بهعنوان كانديداي واكسن
 75. مقايسه رده سلول هاي A549وL929 براي تكثير ويروس EMCV
 76. ارائه روشي جهتارزيابي صحت عملكرد كيت تشخيص آنتروباكترياسه
 77. مقايسه تحريك توليد سيتوكين هاي التهابي به وسيله شيگا توكسين نو تركيب و سويه استاندارد توليد كننده شيگا توكسين
 78. بررسي تاثير آموزش(با دو روش بروشور آموزشي و سخنراني)بر ميزان آكاهي از بيماري ايدز در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد در سال 87
 79. بررسي مقايسه اي اثرات ضد جهشي و ضد سرطاني گياهان رزماري Rosmarinus officinalis L. و اسطوخودوس Lavandula angustifolia Mill.در مراحل مختلف نموي
 80. بررسي كارآيي آز مايشگاههاي بيمارستاني در تشخيص عوامل باكتريايي عفونتهاي بيمارستاني با استفاده از روشهاي استاندارد
 81. بررسي فراواني مقاومت دارويي ايزوله هاي انتروكوكوس فكاليس و انتروكوكوس فاسيوم و شناسايي ژن van A/B در ميان سويه هاي مقاوم به ونكومايسين با روش PCR در بيمارستانهاي ايلام و كرمانشاه
 82. رديابي مولكولي انتروتوكسين هاي D,C,B, A استافيلوكوكوس اورئوس درسويه هاي با ليني جداشده از بيماران سوختگي بيمارستان مطهري تهران
 83. كلون و بيان ژن رسپتور ويتامين (btuB) B12از باكتري Ecoli O157 H7
 84. اثر ليزر كم توان بر رشد استافيلوكوكوس اورئوس در حضور و عدم حضور كافئيك اسيد
 85. توليد پروتئين نوتركيبTaxويروس HTLV1در سويه باكتريايي RosettaDE3
 86. وضعيت توليدات علمي محققين ايراني رشته انگل شناسي در پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي
 87. واژه گزيني در ميكرب شناسي قسمت 5
 88. مقاومت آنتي بيوتيكي در باسيل هاي گرم منفي غير تخميري جداشده از نمونه هاي باليني در كرمان طي سال هاي 1386_87
 89. تزريق دوز غير كشنده ليستريا منوسيتوژنز به موش نژاد BA L B/Cهاپلوئيد H_ID و بررسي اثر آن بر جنين و ناهنجاري هاي جنيني
 90. بررسي امكان جايگزيني شير خشك انساني به جاي سرم نرمال اسب به عنوان منبع كلسترول در محيط كشت اختصاصي اوره آپلاسما اوره آليتيكوم
 91. مدلسازي ايمونوانفورماتيكي،ساخت پلاسميدهاي حامل اپي توپ هاي CTL ويروس هپاتيت Cو بررسي اوليه ايمني زايي آنها
 92. وضعيت توليدات علي محققين ايراني رشته انگل شناسي در پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي
 93. بررسي آزمايشگاهي تاثيرات ضد باكتريايي اسيدهاي چرب و منوگليسريدهاي آن ها بر سويه O157:H7 اشريشيا كلي
 94. بررسي اثرات سايتوتوكسيك عصاره آبي_متانولي زعفران بر روي رده هاي سلولي Hep2 HeLa Vero با استفاده از روش MTT
 95. بررسي تاثير گاز ازن در كاهش آلودگي كلي باكتريايي لاشه مرغ كشتار شده در يكي از كشتارگاه هاي صنعتي تهران
 96. طراحي و ساخت پلاسميد حاوي كاست بياني فيوژن پروتئين CFP-10،ESAT-6 مايكوباكتريوم توبركولوزيس
 97. شناسائي و تعيين ژنوتيپ مولكولي مايكوپلاسما ژنيتاليو م با روشPCR-RFLPدر زنان مبتلا به عفونت هاي ژنيتال
 98. مقايسه تخمير قند در ايزوله هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم و حساس به متي سيلين
 99. فراواني ژنوتايپ و ساب تايپهايHBV در بيماران مبتلا به عفونت همزمان HBV و HIV/HBV به تنهايي
 100. جدا سازي ژن زير واحدG آنزيم V-ATPaseاز قارچ Trichophyton rubrum و كلونينگ آن در E.coli
 101. فعاليت ضدميكربي نيسين روي باسيلوس سرئوس و باسيلوس سوبتيليس در مدل غذايي و بررسي فوق ريز بيني آنها
 102. بررسي آلودگي به انتروكك دربستنيهاي غيرپاستوريزه عرضه شده در اهواز با استفاده از دو روش مرجع و امپدانس و تعيين ميزان تطابق آنها
 103. ارزيابي بقاء ليستريا منوسيتوژنز طي فرآيند توليد، رسيدن و نگهداري پنير سفيد پروبيوتيكدار ايراني
 104. بررسي مولكولي PBP2b در ايزوله هاي باليني استرپتوكوكوس پنمونيه
 105. بررسي اپيدميولوژيك انتروك مقاوم به وانكومايسين در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد بستري در بيمارستان هاي حضرت علي اصغر(ع)و محك تهران در سال 1386-87
 106. ارزيابي اثرات متقابل داروئي و فعاليت ضد باكتريايي اسانس زيره سياه Bunium persicum بر ضد تعدادي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي
 107. شيوع توليد آنزيم هاي بتالاكتاماز طيف گسترده ESBLs در گونه هاي كلبسيلا پنمونيه و اشريشيا كلي جدا شده از نمونه هاي ادرار در بيمارستان ميلاد تهران 1388
 108. نقش نانو ساختار لايه سطحي و توليد بتالاكتاماز در مقاومت سويه هاي باسيلوس سرئوس در برابر پني سيلين
 109. شيوع و عوامل خطر اكتساب استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در مراكز آموزشي_درماني شهر قزوين 1383_85
 110. فناوري PCRبراي شناسايي ژن هاي vanAوvanBدر حاملين روده اي انتروكوك مقاوم به ونكومايسين در سه بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 111. بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي و شناسايي مولكولي بتالاكتامازهاي وسيع الطيف TEMوSHVدر ايزوله هاي اشريشياكلي با مقاومت چندگانه جدا شده از ادرار بيماران بستري در بيمارستان هاي كرمان 1386_87
 112. شيوع گاسترووانتريت حاد ناشي از انتريك آدنوويروس تيپ هاي Ad41 Ad41 در كودكان زير 5 سال بستري در بيمارستان بهرامي تهران در سال هاي 1387-88 با روش PCR
 113. بررسي آلودگي گاوداري هاي استان ايلام به ويروس سينسيتيال تنفسي
 114. تظاهرات باليني ژيارديازيس در شهر همدان در سال 1385
 115. شناسايي گونه هاي كانديدا جدا شده از نمونه خون بيماران مبتلا به كانديدمي به روش Seminested PCR
 116. مطالعه فيلوژنتيكي ويروس انفلونزا A،ساب تايپ H5N1 در همسايگان ايران طي سال هاي2003_2006
 117. تعيين الگوي مقاومت دارويي و شناسايي ژن متالو بتالاكتامازbla-VIMدر سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري دربيمارستان سوانح وسوختگي امام موسي كاظم (ع) اصفهان 1378-88
 118. استخراج RNAاز سلولهاي بيوفيلم استرپتوكوكوس موتانس
 119. بررسي سطح سرمي و پلي مورفيسم IFN-γ و TNF-α به روشهايELISAوPCR-RFLP در بيماران مبتلا به سل ريوي و مقايسه آن با افراد سالم
 120. بررسي تيتر آنتيبادي عليه هليكوباكتر پيلوري در بيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني
 121. الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سويههاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در مراكز آموزشي درماني گرگان در سال 1387_88
 122. مقايسه فراواني توليد آنزيم-βلاكتاماز و الگوي حساسيت باكتريهاي جداسازي شده از دست پرسنل و سطوح در بيمارستان فوق تخصصي الزهرا-اصفهان
 123. بررسي مولكولي فراواني ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 2 در استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري در سال 1388
 124. فرايند جداسازي دو ژنrRNA و wsp 16S باكتري داخل سلولي pipientis Wolbachiaدر پشه خاكي فلبوتوموس پاپاتاسي ناقل بيماري ليشمانيوز جلدي نوع روستائي ايران
 125. بررسي همبستگي نتايج روشMicroscopic-observation drug susceptibilityرنگ آميزي زيل نلسون و كشت در محيط لون اشتاين جانسن در بيماران مشكوك به سل ريوي
 126. تشخيص سريع مولكولي ليستريامنوسيتوژنز به روشPCRبااستفاده از ژن hlyA
 127. مقايسه فراواني هليكوباكتر پيلوري در زنان بارور و نابارور با استفاده از فناوريهاي PCR و ELISa
 128. بررسي مقاومت چند دارويي در سويههاي انتروكوكوس فكاليس جداشده از نمونه هاي باليني در بيمارستان شهيد بهشتي و زايشگاه شبيه خواني كاشان در سال 1387
 129. ارزيابي آزمايشگاهي تاثيرات مهاري مونولورين بر استافيلوكوكوس اورئوس در گوشت گاو
 130. بررسى اثر ضدعفونى آلپروسيد(AlproCidدر دندانپزشكى
 131. شيوع كلنيزاسيون استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني قزوين1384
 132. بررسي فراواني و تعيين مقاومت آنتيبيوتيكي باكتريهاي گرم منفي مسئول عفونت بيمارستاني بخش مراقبت ويژه بيمارستان بعثت تهران در سال 1386
 133. مقايسه دو روش اسكراب با بتادين و مالش جراحي در كاهش بار ميكروبي پوست دست تيم جراحي
 134. بررسي شيوع عفونت فعال سيتومگالو ويروس در دريافت كنندگان پيوند كليه با روشهاي و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم
 135. غني سازي و جداسازي باكتريوفاژهاي ليتيك عليه ايزولههاي پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم به آنتي بيوتيك
 136. سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در زنان باردار پذيرش شده در بخش زايمان مركز آموزشي درماني كوثر قزوين 1386
 137. تشخيص ملكولي ژنهاي بتالاكتامازblaTEM و blaCTX در ايزوله هاي اسينتو باكتر جدا شده از نمونه هاي باليني در بيمارستانهاي منتخب تهران
 138. تشخيص سريع اسپور عامل سياه زخم به روش مولكولي
 139. حساسيت دارويي سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس نسبت به داروهاي رده اول و جايگزين در شهرستان تبريز
 140. ارزيابي نقش موتاسيون ژنrdxA در ايجاد مقاومت نسبت به مترونيدازول در سويه هاي هليكوباكتر پيلوري
 141. بررسي اورهآپلاسما اورهآليتيكوم نزد مردان نابارور در مقايسه با گروه كنترل
 142. ارزيابي كيفيت ميكروبي كرههاي عرضه شده در تهران در سال 1386
 143. بررسي فراواني اپشتين بار ويروسEBVدربلوكهاي نمونه بيوپسي سرطان مري دراستان هاي مازندران و گلستان در سال 1387
 144. بررسي شيوع هپاتيت B و مقايسه آن با نتايج آزمايشات مواد مخدر و سفليس در 1000 مرد داوطلب ازدواج مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي شهيد هاشمي نژاد- 1388
 145. گزارشي از اپيدميولوژي سل خارج ريوي در شهرستان شهريار در سال1387
 146. طراحي و ساختBCGنوتركيب حاوي ژن سيتوزين دآميناز به منظور ارتقاء كارايي BCGاينتراوزيكال در درمان سرطان مثانه
 147. بررسي مولكولي ژن بتا لاكتاماز طيف گسترده تيپSHVدر ايزولههاي اشريشيا كلي و كلبسيلا پنمونيهدرنمونه هاي باليني جدا شده از 4 مركزآموزشي و درماني شهر تبريز
 148. شناسايي سويه هايEnteroaggregative Escherichia coliدراسهال كودكان توسط Multiplex PCRوومطالعه قابليت چسبندگي آن ها به سلول اپي تليال
 149. ارزيابي پاسخ آنتي بادي به پروتئينهاي غشاء خارجي بروسلا آبورتوس s99 به روش ELISA
 150. ارزيابي اپيدميولوژيك ژنهاي ويرولانسhly, cnf-1, sfa , pap درسويه هاي اشريشيا كلي جدا شده از كودكان مبتلا به عفونت مجاري ادراري
 151. ارزيابي آزمون حساسيت به ناليديكسيك اسيد جهت غربالگري سويه هاي باليني سالمونلا با حساسيت كاهش يافته به سيپروفلوكساسين
 152. بررسي مقاومت به سطح بالاي جنتامايسين در گونه هاي انتروكوك جدا شده از افراد سالم در شهر تهران 1386_87
 153. بررسي فاكتورهاي ويرولانس انتروكوكوس فكاليس جدا شده از نمونه هاي ادرار
 154. تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سروگروه هاي اشريشياكلي انتروپاتوژن، جدا شده ازمدفوع كودكان زير ۵ سال مبتلا به اسهال در تهران1386_87
 155. سروتايپينگ سويه هايStreptococcus pneumoniae جدا شده ازعفونتهاي مختلف در تهران در سال 1387
 156. ارزيا بي آلودگي بستني سنتي به اشريشياكلي و استافيلوكوكوس اورئوس درشهرستان سمنان سال 1386_7
 157. شيوع كلنيزاسيون استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در بيني كودكان بستري و برخي عوامل خطر موثر بر آن
 158. شيوع ژن بتالاكتامازهاي وسيع الطيف نوعAmpCدر ايزوله هاي باليني كلبسيلا پنومونيه
 159. گزارش يك مورد جداسازي استافيلوكوكوس اينترمديوس مقاوم به متي سيلين از پرسنل بخش هاي درماني
 160. تشخيص آلودگي مايكوپلاسمايي در كشت سلول به روش PCR
 161. ناهمگوني الگوي مقاومت آمينوگليكوزيدي در ميان ايزوله هاي باليني سالمونلا در تهران
 162. بررسي وجود ژنblaZو توليد بتالاكتاماز در ايزوله هاي باليني استافيلوكوكوس اپيدرميديس
 163. مقايسه اثر ضدميكروبي آميكاسين به فرم آزاد و ليپوزومي بر پسودوموناس آئروژينوزا
 164. صحت تشخيص آزمايشگاهي و آنتي بيوگرام باسيل هاي گرم منفي به صورت روتين در مقايسه با روش هاي استاندارد در كرمان
 165. شيوع آنتي بادي عليه ويروس هاي هپاتيت و ايدز در دندانپزشكان شهر قزوين
 166. تشخيص مولكولي جدايه هاي گاوي مايكوباكتريوم بويس از جدايه هاي انساني مايكوباكتريوم توبركلوزيس در ايران به روش PCR-RFLP و مقايسه با ۵ سويه استاندارد
 167. كلونينگ و تعيين توالي ژن ساكول استافيلوكوكوس اورئوس
 168. بررسي خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي انتروكوك مقاوم به ونكومايسين جدا شده از نمونه هاي باليني
 169. اثر آنتي بيوتيك هاي كينولوني بر بيوفيلم هاي توليد شده بوسيله سويه هاي استافيلوكوكوس اپيدرميديس جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت ادراري
 170. ارزيابي ارتباط ژن وابسته به سيتوتوكسين(cagA)بااختلالات گوارشي در مبتلايان به عفونت هليكوباكتر پيلوري
 171. استفاده توام فاژ ليتيك و آلكالين فسفاتاز براي درمان عفونت سوختگي ناشي از اشرشياكلي در موش آزمايشگاهي
 172. تاثير پروبيوتيك لاكتوباسيلوس فرمنتوم بر اتصال استرپتوكوك هاي دهاني در شرايط آزمايشگاه
 173. اثر غلظت هايSub-MICدو آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين و آمپي سيلين بر روي فعاليت هموليتيكي اشريشياكلي
 174. بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين اكتسابي از بيمارستان
 175. بررسي هتروژنيستي سويه هاي مايكوباكتريوم كانزاسي جدا شده از نمونه هاي باليني با روش MEE
 176. مقايسه نتايج روش هايPCRواگزاسيلين آگار اسكرينينگ در تعيين مقاومت به متي سيلين در سويه هاي استافيلوكوكوس اپيدرميديس ايزوله شده از كشت خون كودكان
 177. بررسي مولكولي بتالاكتامازهايSHV ،VEB ،PERوTEMدر سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي زخم در دو بيمارستان تهران به روشPCR
 178. تشخيص سريع پسودوموناس آئروژينوزا در نمونه هاي باليني بيماران مبتلا به سوختگي از طريق روش هيبريديزاسيون در موضع توسط پروب هاي فلوئورسنت(FISH)
 179. فراواني حضور كمپيلوباكتر ژژوني در مدفوع مبتلايان به اسهال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهرستان سمنان در سال 1386
 180. تشخيص باكتري هاي استاندارد عامل عفونت هاي ادراري با استفاده از پرايمرهاي فراگير
 181. بررسي توليد نانوساختارS-layerدر شرايط بي هوازي و ۵ درصدCO2 در Lactobacillus acidophilus ATCC در باكتري 4356
 182. بررسي وجود ژن هاي بتالاكتامازيblaSHVوblaTEMدر سويه هاي اشريشيا كلي مقاوم به آنتي بيوتيك جدا شده از نمونه هاي كلينيكي از بيمارستان هاي تهران
 183. فراواني و خصوصيات مولكولي كوكس هاي گرم مثبت هوازي مقاوم به ونكومايسين جدا شده از نمونه هاي باليني در شهرتهران
 184. بررسي شيوع كمپيلوباكتر ژژوني و كلي مولد توكسين Cytolethal distending جداشده از طيور گوشتي باروش كشت سلولي در منطقه اصفهان
 185. تعيين فنوتيپ هاي القايي مقاومت به كليندامايسين در استافيلوكوكوس اورئوس و استافيلوكوكوس هاي كوآگولاز منفي مقاوم به متي سيلين
 186. جداسازي سويه هاي اسينتوباكتر بوماني مقاوم به كارباپنم (CRAB) از بيماران و تجهيزات بخش هاي مراقب وبژه مراكز آموزشي درماني قزوين در سال هاي 1384-1385
 187. بررسي و تعيين درصد اشريشيا كلي هاي انتروهموراژيك جدا شده از بيماران مبتلا به اسهال حاد در مراكز درماني تبريز
 188. تشخيص بهينه و دقيق بروسلا در سرم با استفاده از روشDouble PCR
 189. سرواپيدميولوژيHIVو هپاتيتBوهپاتيت C و سيفيليس در بين معتادان تزريقي بستري در بيمارستان لقمان حكيم تهران
 190.  
 191. ارزيابي روش PCR در مقايسه با كشت به منظور تشخيص ناقلين استرپكوك گروه Bدر زنان باردار
 192. اثر اسانس بابونه بر توليد بيوفيلم در سودوموناس آئروژينوز
 193. كاربرد PCR با استفاده از پرايمرهاي كد كننده پروتئين هاي غشاي خارجيOmpW جهت تعيين هويت ويبريو كلرا و مقايسه آن با روش هاي استاندارد كشت و تست هاي بيو شيميايي
 194. تعيين ژنوتيپ ايزوله هاي هليكوباكترپيلوري جداشده از بيماران مبتلا به زخمهاي پپتيك ، سرطان معده و سوء هاضمه هاي بدون زخم با روش RAPD-PCR
 195. بررسي ملكولي مقاومت به آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف در اشريشياكلي وكلبسيلا پنومونيه
 196. بررسي سطح سرمي آنتي بادي ضد كلاميديا تراكوماتيس دربيماران داراي عفونت ژنيتال در شهر مشهد
 197. بررسي عوامل اتيولوژيك پريتونيت خودبه خودي باكتريائي و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آنها
 198. بررسي اثرات ضد ويروسي بيست و پنج گونه از تيره هاي مختلف گياهان دارويي ايران
 199. ارتباط ميزان بالاي ويروسBKدر نمونه ادرار بيمارانGraft – Versus – Hostبا عفونت خونريزي دهنده ي مثانه پس از پيوند سلول هاي هماتوپوئتيك
 200. گزارشي از انتشار كلونال سويه جديدي از ويبريو كلرا سروتيپ O1بيوتيپ التور درشمال غرب كشور در تابستان۱۳۸۶
 201. بررسي كارائي روش ايمنو فلورسانس
 202. بررسي شيوع ژنهاي آنزيم هاي تغيير دهنده آمينوگليكوزيدها در آنتروكوكوس فكاليس و انتروكوكوس فسيوم در ايران
 203. شناسايي موتاسيون هاي ژن rpoB در سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس مقاوم به ريفامپين جدا شده از بيماران ايراني
 204. جدا سازي سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا توليد كننده متالوبتالاكتاماز از بيماران مبتلا به عفونتهاي سوختگي و شناسايي ژنهاي blaVIM blaIMP با روشPCR
 205. بررسي وجود ژن aac(6′)-le-aph(2 )-la در سويه هاي انتروكوكوس فكاليس و انتروكوكوس فيسيوم چند مقاومتي و مقاوم به مقادير بالاي جنتامايسين
 206. مقايسه اثر ضدميكروبي رسپيتول B حاوي منتول و اسانس اكاليپتوس با منتوفين،منتول،اسانس اكاليپتوس
 207. شناسايي ژنوم مايكوپلاسما در اسپرم مردان نابارور به روش PCR
 208. تعيين عيار سرمي آنتي بادي هاي اختصاصي بر عليه مايكوپلاسما پنومونيه كلاميديا پنومونيه و لژيو نلا پنوموفيلا در زائرين ايراني در طي مناسك حج تمتع سال 1383
 209. مزاياي تشخيص سريع مننژيت به روش مولكولي در مقايسه با كشت و مشاهده مستقيم ميكروسكوپي مايع نخاع
 210. ارزيابي مقاومت انتي بيوتيكي باسيلهاي گرم منفي جداشده از كودكان مراجعه كننده به بيمارستان كودكان مفيد تهران

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید