مجموعه مقالات فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر در سیویلیکا منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این فصلنامه در 29 شماره بیش از 200 عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر   ، تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

 1. منظره پردازي در نگارگري ايران
 2. از بازسازي سبكي تا نگهداري موزه اي
 3. درآمدي بر مفهوم و كاركرد هويت محيط انسان ساخت
 4. تماشاي صحرا (تاملي در زيبايي شناسي منظره در شعر حافظ)
 5. تحليل روند بازسازي آبادان و خرمشهر از ديدگاه هاي نظري
 6. صورت هنري ممكن
 7. جهان بيني كل نگر در برابر رويكرد جزء گرايانه در شهرسازي
 8. باغ و باغ سازي در فرهنگ ايراني و زبان فارس
 9. روند طراحي و چگونگي بهره گيري از پوشش گياهي در معماري منظر
 10. بررسي سليقه هاي زيباشناسانه كاربران در انتخاب نوع گياه و خصوصيات مربوط به آن به عنوان عنصري مهم در منظر
 11. چشمه عمارت عباس آباد
 12. جايگاه طبيعت در اشعار سهراب سپهري
 13. روند شكل گيري مجموعه باغهاي تاريخي بهشهر
 14. درآمدي بر شناخت معماري منظر
 15. پزشكي در منظرسازي نوين : باغ هاي شفابخش 1
 16. عناصر منظر در هنر ساساني
 17. بررسي وضعيت كتابخانه دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران و مقايسه آن با استاندارهاي دانشگاهي ايران
 18. جستاري در زيباشناسي نسبت تصوير با ادبيات داستاني
 19. تقش برجسته ها و مجسمه هاي هند باستان در هنر پيش از آريايي و بعد از آريايي
 20. نقدي بر زيبايي شناسي شوان
 21. فضاي نور و معماري نور
 22. «تزئين» ، عنصر اصلي در زيبايي شناسي هنر ايران
 23. درآمدي بر زيبايي شناسي باغ ايراني
 24. اصالت زيبايي و انضمامي بودن سوژه در هنر
 25. باغ صاحب آباد تبريز
 26. تفكر طراحي در فرايند طراحي معماري
 27. مفهوم انسان شناسانه فضا نظريه اتوفردريش بالنو در باب مفهوم انسان شناختي فضا
 28. زيبايي شناسي زشت نگاري «تأملاتي در خاستگاه كمدي»
 29. درآمدي بر شناخت باغهاي تاريخي بيرجند
 30. بنيان هايي براي شناخت و تفسير هنر بيزانس (اصول و مباني)
 31. بررسي جايگاه هنر دوره صفوي
 32. اليناسيون موسيقايي
 33. تحليل واژه شناختي «Critic» ، نقد و گروه واژگان مرتبط
 34. همزيستي انسان و گياه در ساختمان هاي بلند
 35. زيبائي شناسي موسيقي فيلم : ويژگي ها و معيارها
 36. هنر تصويرسازي در صدر اسلام
 37. «ساختگرايي» آخرين جلوه استبداد «حقيقت»
 38. بادگير . جذابيت سيما و منظر شهر يزد
 39. اصالت متن به مثابه مرجع نقد و تفسير
 40. چالش هاي رودرروي شهرسازي در ايران در آستانه قرن 21
 41. تعيين ارزش هاي زيبايي شناختي در طراحي مبلمان منزل براي زوج هاي جوان
 42. سنگ نگاره خسروپرويز در تاق بستان
 43. بررسي سازه هاي زهي و نقش برجسته هاي مربوطه در تمدن كهن سومر
 44. بازشناسي نقش آب در حياط خانه هاي سنتي ايران
 45. بررسي سير تحولات بافت و تأثير آن بر خاطره زدايي از بافت هاي كهن (نمونه موردي محله عودلاجان تهران)
 46. دولت شهر آرماني ايراني مفهوم فضاي شهري ايران
 47. نقش برجسته ها و مجسمه هاي هند باستان در هنر بودايي
 48. فضاهاي عمومي و عوامل مؤثر بر حيات جمعي
 49. بررسي رويكردي نو در نقش پردازي تزئينات گچي كرمان اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم ه. ق
 50. فراز و فرود نشانه شناسي از دانش تا روش
 51. در دوره سازمان فضايي در شهر ايراني : قبل و بعد از اسلام با استعانت از شواهد تحولات شهر كرمان
 52. پرسش از چيستي هرمنوتيك ، تحليل و بررسي مسائل آن
 53. تاريخچه كتابت
 54. شهرسازي ، حقوق عمومي و خصوصي در دوران معاصر نسبت ها ، نظام ها و چالش ها
 55. اماكن مقدس در ارتباط با طبيعت (آب ، درخت و كوه )
 56. پژوهشي پيرامون پيشينه جلوه هاي بصري نور در نگارگري
 57. نگاهي اجمالي به رويكرد ميان طبيعت و معماري
 58. شكل گيري بوستان هاي شهري در دوره معاصر : گذر ازمفهوم باغ به پارك (با محوريت تجارب تهران)
 59. نقش فضاهاي باز محله در رشد و خلاقيت كودكان
 60. بحران هويت و تشديد آن در زندگي اردوگاهي پس از زلزله بم
 61. هنر عمومي و تلفيق آن با فضاي شهري
 62. سازمان فضايي شهر ساساني بيشاپور
 63. بررسي چگونگي به كارگيري مفاهيم و آداب سنتي – آييني در خلق فضاها و آثار معماران معاصر ژاپن
 64. تصوير باغ و عناصر منظر در قرآن با تاكيد بر سوره الرحمن
 65. بررسي و تحليل تزيينات معماري در «مجموعه گنجعلي خان » شاهكاري از هنر عصر صفوي در كرمان
 66. نگاهي تحليلي به شاخصه هاي معماري منظر مدرن و الگوهاي آموزشي آ
 67. فرايند طراحي معماري منظر ، از گذشته تا امروز
 68. منظر ، مكان ، تاريخ
 69. درآمدي بر نظريه نقش و جايگاه زبان هاي بومي در قرائت و درك فضا و محيط زيست انساني ؛ با تأكيد بر زبان فارسي
 70. ماهيت ديالكتيك آثار هنري در آراء سنت آگوستين
 71. شهرسازي منظر : رويكردي نوين در معماري منظر و طراحي شهري
 72. تحولات نوين در زيبايي شناسي تصوير متحرك : تاثيرات فن آوري ديجيتالي بر توليد فيلم هاي داستاني انيميشن از دهه 1980 به بعد
 73. بررسي و بازشناسي صفه فرهاد تراش در بيستون : نمونه اي ساساني از معماري منظر
 74. نظريه فرمال ، اساس نقد ، تفسير و فهم آثار هنري
 75. مطالعه بخشي از يافته هاي باستان شناسي مرتبط با هنر دوره هخامنشيان در مصر
 76. شيوه ي معماري شيروان
 77. منظره هاي بومي منبع الهام نقش پردازي در كاشي هاي مجموعه ابراهيمخان كرمان
 78. بازشناسي و تحليل جايگاه عناصر موجود در باغ ايراني با تاكيد بر اصول ديني- آييني
 79. خليج فارس بر اساس مطالعات باستان شناسي
 80. اشياء جادويي در فرهنگ عامه ايران و تأثير آن در نقاشي مكتب سقاخانه
 81. بازيابي شهرهاي باستاني با استناد به متون تاريخي: نمونه موردي دارابگرد
 82. تحليل سامانه نورگيري و تهويه در كا خهاي هخامنشي تخت جمشيد با تأكيد بر تالار صد ستون
 83. راهبرد طراحي فرايند محور و محصول محور كيفيت هاي محيط شهري
 84. طراحي شهري، كيفيت هاي محيط شهري، فرايند محور، محصول محور
 85. راز جاودانگي آثار معماري (تحليلي بر نگرش هاي نوگرا و فرانوگرا و رويكردهاي فراگيرتر)
 86. تداوم هويت در منظر شهري
 87. توسعه و امنيت در آمايش مناطق مرزي ايران
 88. الگوهاي طراحي فضاي سبز در شهر دوستدار كودك (نمونه موردي : شهر دوستدار كودك بم )
 89. پيشنهاد سازوكاري براي رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهري در حوزه هاي مشترك
 90. طراحي شهري عمودي، مفاهيم و الزامات تحقق آن در كلان شهر تهران
 91. خلاقيت هاي طراحي اقليمي متناسب با جريان باد در بافت قديم بوشهر
 92. بررسي آسيب پذيري شبكه هاي ارتباطي شهرها در مقابل زلزله با استفاده از روش IHWP و GIS
 93. ساماندهي، از واژه تا عمل؛ قرائت واژه ساماندهي در مداخلات شهري
 94. ادراك نابينايان از معماري و ضوابط و الگوهاي طراحي براي آنان
 95. دارابگرد در انتقال از ساسانيان به دوران اسلامي بر اساس مستندات باستان شناختي
 96. رابطه چگونگي قرارگيري ساختما نهاي بلند مرتبه و منظر شهري
 97. درآمدي بر سبك معماري آذربايجان
 98. رهيافتي در منظر پايدار بر روي رودخانه هاي دايمي
 99. تأثير نظام هاي حكومتي در ظهور جنبش هاي ملي گرايانه معماري ايران و تركيه
 100. بازيابي كاخ هاي هخامنشيان در برازجان با اتكاء به داده هاي باستان شناسي
 101. تئوري منظر، رويكردي بر تداوم هويت در روند نوسازي شهري
 102. جستاري در شكل شناسي اثر هنري و دريافت معنا
 103. تأثير هنر ملل تابعه امپراتوري هخامنشيان بر هنر و معماري آنها
 104. بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تكه انگاري
 105. چگونگي بهره گيري از توده زمين در معماري بومي جهان ؛ به مثابه يكي از تكنيك هاي سرمايش ايستا در بنا
 106. تأويل عكس، و چگونگي تحقق لذت متن در مخاطب
 107. فضاسازي شاعرانه در اثر هنري
 108. علل پيدايش باغ هاي تاريخي ايران
 109. تبيين و ارزيابي مؤلفه هاي مؤثر بر ارتقاي نقش منظر در پايداري محيط بررسي موردي رودخانه خشك شيراز
 110. چهارتاقي خانه ديو، آتشكده اي نو يافته از دوره ساساني
 111. بررسي و الگوشناسي مكان يابي مساجد عصر نبوي در مدينه (مقدمه اي براي دستيابي به اصول مكان يابي مسجد در شهر اسلامي)
 112. تعلق جمعي به مكان، تحقق سكونت اجتماعي در محله سنتي
 113. بررسي مفاهيم و شاخص هاي نظريه شهر جهاني
 114. اثرات كالبدي ساختمان هاي صنعتي بر گسترش شهري در ايران « نمونه موردي : پالايشگاه تهران و منطقه مسكوني باقرشهر»
 115. چالش ساختار و معنا : خوانش واساز از نگاره بيرون آوردن يوسف از چاه
 116. تحليل نشانه شناختي طراحي پسامدرن
 117. رهيافت هاي زيبايي شناسي به مثابه طراحي و توسعه محصول
 118. معرفي و نقد بر چند سند تصويري تاريخي تازه يافته در مورد ميدان نقش جهان
 119. ادراك محرك ها در محيط كنترل شده و تأثير جنسيت بر آن نمونه مورد مطالعه : دانشجويان دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
 120. بررسي تطبيقي راهكارهاي دستيابي به آسايش، آرامش و تفكر در باغ هاي سنتي ايران و ژاپن
 121. بررسي مفهوم توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني و جايگاه مترو شهري تهران در آن
 122. كنكاشي در ويژگي هاي خيابان صفوي
 123. بررسي جدا افتادگي فضايي باف تهاي فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چيدمان فضا
 124. چگونگي ارتقاي جايگاه گورستا نها در جوانب فرهنگي و اجتماعي توسعه پايدار شهري در ايران (با رويكرد به نقصان دستور كار 21 مصوب سازمان ملل متحد در عدم توجه به امر تنوع فرهنگي)
 125. ارزيابي مفهوم منظر در طرح هاي شهري مقايسه تطبيقي سير تكوين طرح هاي جامع تهران با تجارب جهاني
 126. تحليل نقش فضاهاي شهري در دستيابي به توسعه پايدار شهرها، تبيين پارادايم ارتباط
 127. سازگار كردن طراحي خانه هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقليم بومي
 128. بررسي و ارزيابي اولويت هاي منظر فضاهاي عمومي شهر عسلويه با استفاده از مدل ANP
 129. راهنماي برنامه سازي حوزه هاي شهري در چارچوب توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي
 130. تأثير كيفيت معماري منظر پرديس دانشگاهي بر كاربرد آموزشي آن (تحليل كاركردي نظريه بازسازي تمركز ذهني و مطالعه دانشجويان در فضاي باز)
 131. بررسي قالي هاي تصويري دوره قاجار (موجود در موزه فرش ايران)
 132. چهارقاپي، آتشكده اي در كوست خوربران
 133. بررسي تطبيقي تأثير ايده هاي معنوي در شكل باغ مطالعه موردي باغ پاسارگاد از دوره هخامنشي و باغ فين از دوره اسلامي
 134. كنكاشي در باب شكل شهر سنتي از منظر انديشه اسلامي
 135. تدوين اصول طراحي فضاهاي بازي كودكان با تأكيد بر گروه سني 5 تا 12 سال مطالعه موردي : رشت
 136. روند تحولات نفار در معماري بومي مازندران
 137. بررسي عناصر نمادين در نگارگري ايران
 138. جوليان : آتشكده نويافته ساساني در آبدانان ايلام
 139. رابطه سبك هاي يادگيري و عملكرد دانشجويان در كارگاه طراحي معماري
 140. شاخصه هاي كيفيت محيطي در شناسايي اولويت هاي مداخله در محدوده بافت فرسوده شهر بندرلنگه
 141. مطالعه تطبيقي بعد چهارم در نگارگري ، نقاشي كوبيسم و طراحي نشانه
 142. حكمت خالده و جايگاه طبيعت در جهان بيني و معماري معابد اديان مختلف
 143. تحليل و برنامه ريزي «شهر دوستدار كودك» (CFC) از ديدگاه كودكان (مطالعه موردي : قوچان)
 144. ساخت ، اعتبار يابي و رواسازي پرسشنامه نقش طراحي به منظور جلب مشاركت مردمي در فرايند معاصرسازي بافت هاي فرسوده ايران (نمونه موردي محله سيروس تهران)
 145. ارزيابي چگونگي تأثيرگذاري بام سبز در كاهش دماي محيط
 146. تطبيق نقش الگو و مفاهيم مبتني بر تجربه در فضاي معماري
 147. نظريات فارابي و كاربرد آن در باب مشاركت شهروندي
 148. چالش هاي فناوري هاي نوين در معماري و تعامل آن با ارزش هاي معماري اسلامي ايران
 149. تأثير دو فرهنگ هنري هلني و ايراني در شكل و تزيينات ريتون هاي اشكاني
 150. تأثير نقوش ساساني بر تصويرسازي نسخ بئاتوس
 151. نقش برجسته شكارگاه خسرو دوم (؟) در تاق بستان و الگوپذيري از آن در نقش برجسته تنگ واشي فتحعلي شاه قاجار
 152. رابطه همبستگي بين كيفيت هاي محيطي و تداوم حيات شهري در عرصه هاي عمومي (نمونه موردي : جلفاي اصفهان)
 153. نقوش سردر جورجير و تأثير پذيري آن از هنر ساساني
 154. تطبيق نقوش زربفت هاي گوركاني هند با زربفت هاي صفوي
 155. علل تأثير معماري بناهاي دولتي و عمومي بر معماري بناهاي خصوصي در دوره پهلوي دوم
 156. معيارهاي مرمت منظر محوطه هاي تاريخي و طبيعي با تأكيد بر محوطه بيستون كرمانشاه
 157. رويكرد تعاملي سطوح و مقياس طراحي شهري در فرآيند برنامه ريزي
 158. معماري منظر و شيوه هاي مديريت دانش در فرآيند طراحي
 159. خيابان قزوين : حضور باغ در شهر بازخواني خيابان قزوين با تكيه بر اشعار عبدي بيگ و ساير مكتوبات موجود
 160. مفهوم تفكيك اراضي در گسترش هاي جيدي شهري (براساس مقايسه تطبيقي رضايت مندي ساكنين از سه نمونه موردي الگوي تفكيك در شهر زنجان)
 161. نظام الگويي باغ تخت شيراز با تكيه بر بازآفريني تصوير باغ
 162. ارزيابي تطبيقي روش هاي مكان يابي شهرهاي جديد در ايران (دهه 60 تا 80)
 163. مطالعه تطبيقي پيوند مفهومي ميان فضاي موسيقي و معماري در دوران پيش از مدرن و پس از آن در جهان غرب
 164. روش هاي مديريت طراحي در جوار آثار معماري مذهبي نمونه موردي : مزار شيخ صفي الدين اردبيلي
 165. چگونگي بازتاب شاخصه هاي مناظر شفابخش در الگوي منظر باغ ايراني
 166. آثار سنگي تمدن اسلامي در گورستان ارامنه تبريز ( ريشه يابي و تبيين دلايل وجودي)
 167. سياست شهري در تاريخ معاصر ايران (1299-1320 ه.ش.) با تأكيد بر فضاهاي عمومي شهر تهران
 168. نظم ، عنصر اصلي در تحليل علمي منظر خيابان
 169. تحليل منظر كلان تاريخي شيراز براساس ترسيم هاي جهانگردان خارجي
 170. آگورا و روابط اجتماعي – فرهنگي در آتن دوره كلاسيك
 171. مزار پيرمراد ، منظر فرهنگي – آييني شهرستان بانه
 172. هويت فرهنگي و اثرات آن بر روش هاي بومي تهويه طبيعي بازار قديم دزفول ، راسته صنعتگران
 173. رويكردها و روش ها در زيبايي شناسي شهري
 174. پايداري اندام هاي معماري ايراني در گذار از دوران اسلامي
 175. پژوهشي در باب ارتقاي اعتبار علمي نقدهاي معماري تكنيكي براي استخراج معناي جامع اثر معماري
 176. راهبردهاي ساماندهي بافت فرسوده محله قيطريه با استفاده از روش QSPM
 177. نوسازي بافت هاي فرسوده و ضرورت تغيير نگرش در تهيه و اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي (نمونه موردي : شهر اصفهان )
 178. بازشناسي مفهوم «اره» از ديدگاه يك جهان زباني – فرهنگي با تأكيد بر واژه هاي حوزه معنايي «فضاهاي ارتباطي » در زبان فارسي
 179. سنجش تطبيقي تصوير ذهني شهروند و شهرساز به مفهوم كيفيت محيط شهري (مطالعه موردي : بافت فرسوده شهر قزوين)
 180. شناسايي و ارزيابي مؤلفه هاي تأثيرگذار بر تعاملات اجتماعي تحكيم و توسعه روابط شهروندي در خيابان هاي شهري : نمونه مورد مطالعه سنندج
 181. تأثيرات نرم افزار Sketch Up بر فرايند ترسيم اسكيس هاي معماري
 182. نقش رويكرد دارايي مبنا در توسعه پايدار محلي (مطالعه موردي : محله امامزاده حسن تهران)
 183. شربت و شربت خانه در گذر زمان
 184. نگار كند اليمايي خنگ اژد ر 2 و مقايسه آن با ديگر نگاركندهاي اليمايي
 185. نقش دلبستگي به مكان در هويت بخشي به ميدان هاي شهري (نمونه موردي : ميدان آرامگاه شهر همدان)
 186. وجوه تمايز و تشابه باغ بيرم آباد و فتح آباد كرمان با يكديگر و باغ ايراني
 187. نگره مؤلف و آثار كمال الدين بهزاد و رضا عباسي
 188. ويژگي نخستين «پارك» تهران : پارك امين الدوله
 189. تأثير شاخص هاي فرم شهري بر ميزان استفاده از اتومبيل شخصي و مصرف انرژي در مناطق شهر تهران
 190. تجلي قداست آب در آرامگاه سعدي شيراز
 191. كاربست نظريه هاي زبان شناسي در تحليل اثر هنري كاربرد نقض اصل ادب در تحليل نمايشنامه واي بر مغلوب غلامحسين ساعدي
 192. تحليل هندسي معماري مسجد شيخ لطف الله اصفهان جهت تعيين ارتباط هندسي نمازخانه با جلوخان ورودي بنا
 193. خوانش گفتمان كاشي نگاره روايتگر سردر ورودي باغ ارم شيراز
 194. ارزيابي پس از بهره برداري (P.O.E) روشي براي آزمون كارايي و عملكرد ساختمان از ديدگاه استفاده كنندگان (نمونه موردي : دبستان دخترانه حسين امين اصفهان)
 195. گونه شناسي شهرها ، بنادر و جزاير جنوبي ايران در دوره قاجار با معيارهاي آباداني
 196. توسعه هدفمند ايستگاه هاي مترو؛ از قطب بندي فضايي تا يكپارچگي شهري در تهران نمونه هاي مورد مطالعه : ايستگاه مترو دكتر شريعتي و ايستگاه مترو ميدان شهدا
 197. حذف هويت قاجاري ارك علي شاه تبريز با مرمت به شيوه پاكسازي سبكي
 198. تعيين الگوي بهينه حياط مركزي در مسكن سنتي دزفول با تكيه بر تحليل سايه دريافتي سطوح مختلف حياط
 199. سنگاب هاي اصفهان، هنر قدسي شيعه
 200. بررسي تداوم سنت هاي مؤثر در شكل گيري پل خواجو براساس مطالعه تطبيقي پل هاي تاريخي شهر اصفهان
 201. سيري در مباني بازسازي و مرمت سنتي نقاشي هاي ديواري در ايران با نگاهي به چند نمونه آثار شاخص
 202. الگوهاي مناسب اقليمي در بافت هاي مسكوني كم ارتفاع «بررسي تطبيقي شهرهاي با اقليم معتدل : واشينگتن دي. سي، ريچموند، ويرجينيابيچ، آنتاليا، رشت، سئول، ن يگاتا »
 203. مطالعه تطبيقي رقص شيوا و رقص سماع
 204. روح مكان در باغ ايراني
 205. قواعد و ويژگي هاي معرفي شهرها در متون كهن مطالعه موردي : شهر هاي سامانيان
 206. بررسي بينامتني نگاره پادشاهي جمشيد از شاهنامه بايسنقري
 207. بازشناسي تاريخي و تزيينات كاروانسراي آلاكي
 208. الگوهاي خلق فضا در معماري با تكيه بر پارادايم هاي نظري پسامدرن
 209. طرح واره سكونت عشاير نمونه موردي عشاير قشقايي سميرم
 210. تحول هويت اجتماعي، پيامد معماري و شهرسازي نوگرا در شهرهاي نفتي خوزستان
 211. تحليل تجربي تأثير فرم شهر بر رفتار سفر خانوارها در محلات مختلف شهري شيراز
 212. بازآفريني خيابان چهارباغ عباسي اصفهان در دور ههاي صفويه و قاجار با تأكيد بر بيان تصويري از نوشته هاي سياحان
 213. الگوي گسترش فضايي منطقه 13 شهر تهران
 214. تدوين معيارهاي ساختار محلات شهري پايدار
 215. تطبيق نشانه- معناشناسي تصاوير دوزخ (در نگاره هاي معراج نامه شاهرخي و آثار دره از كمدي الهي دانته)
 216. شيوه ها، فنون و ابزار تحليل بصري در شهر

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید