امکان دانلود کلیه مقالات هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران در پایگاه CIVILICA.com

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 17 تا 18 اردیبهشت ماه 1393  توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بابل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 1231 عنوان مقاله تخصصی شامل 9882 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

Determine the Optimal Arrangement of Pavement Condition Surveyed Inspection Units using Genetic Algorithm (GA)
بررسي تاثير محوطه هاي كارگاهي در آزادراه بر ظرفيت و زمان تاخير با استفاده از شبيه سازي ترافيكي
اولويت بندي قطعات روسازي شبكه شهري در فعاليتهاي نگهداري و بهسازي با استفاده از رويكرد تركيبي AHPفازي TOPSIS
بررسي اثرات تسليح بتن بر رفتار لرزه اي غير خطي سدهاي بتني وزني
تحليل ارتعاش آزاد تير كامپوزيتي چند لايه بر بستر ارتجاعي با روش معادله ديفرانسيل كوادريچر و شبكه عصبي مصنوعي
پيش بيني رخداد زلزله در استان هاي غربي ايران با استفاده از كارمايه كرنشي انباشته
رهيافت انتخاب سيستم سازه اي مقاوم در بلند مرتبه سازي
ارزيابي رفتار منحني تنش-كرنش در ستون هاي بتني دايره اي محصور شده با ورق هاي FRP منقطع
Analytical Study on the Important Parameters Effective of Cyclic Behavior of Reduce Beam Section Moment Connections
مقايسه و دقت تحليل كمانشي توسط دو روش مقاطع لمينت و سفتي معادل جهت تحليل ورق هاي كامپوزيت در نرم افزار آباكوس
بررسي اثر هندسه ديوار بنايي بر مقاومت آن و مقاوم سازي مصالح بنايي با تعبيه ميلگرد هاي قائم
بررسي اثر آتش بس بر رفتار اتصال صلب پيچي فولادي در دو حالت اصطكاكي و اتكايي با استفاده از روش عددي
محاسبه تحليلي پاسخ ديناميكي تير جدار نازك اولر_برنولي با مقطع نا متقارن تحت اثر بارهاي ديناميكي قطعي
استخراج ماتريس استاتيكي تير اولر-برنولي جدار نازك سه بعدي با مقطع نا متقارن داراي هسته برشي تحت اثر بار محوري خارج از مركز
Assessment of different data modelling approaches in temporal GIS
مقايسه رويكرد طراحي مومسان بر پايه كاركرد و رويكرد طراحي الاستيك براي طراحي لرزه اي سيستم ديوارهاي برشي فولادي كوپل
ارزيابي روش هاي مختلف تبديل روسازي موجود به روسازي نفوذپذير براي خيابان هاي شهري با ترافيك سبك
بهسازي لرزه اي پل قوسي بتني(مطالعه موردي پل آمل)


آناليز نقاط تصادف با توسعه ي شبكه ي احتمالاتي بيزين در محيط GIS
بررسي تاثير فاصله شيار طولي در بال تير بر عملكرد چرخه اي اتصالات خمشي فولادي
بررسي تاثير لقمه هاي اتصال بر عملكرد مهاربند و صفحه اتصال در قاب فولادي مهاربندي شده هم محور
بررسي مدل ساختاري با پلاستيسيته آسيب ديده در نرم افزار ABAQUS
ارزيابي تاثير ساسوبيت بر مشخصات رفتاري و كارايي مخلوط هاي آسفالتي حاوي تراشه هاي آسفالت بازيافتي
كاربرد انرژي كرنشي مودال در تعيين محل آسيب هاي سازه اي در شبكه هاي دو لايه
اثر عمق مدفون شمع كوبشي بر ضريب گيرش خاك رس با استفاده از مدلسازي فيزيكي
ارزيابي و پيشنهاد مدل هاي لوجيت مكان -مبنا به منظور انتخاب وسيله نقليه مناسب با تاكيد بر بهينه سازي زمان مسافرت هاي درون شهري
توسعه مدل Fuzzy P-median به منظور تخصيص تسهيلات حمل و نقل شهري
مقايسه ي اثرات خصوصيات مقاومتي فصل مشترك شمع_خاك در برآورد ظرفيت باربري جانبي شمع به كمك روش تفاضل محدود سه بعدي
برآورد ظرفيت باربري جانبي شمع هاي واقع در خاك هاي چسبنده-اصطكاكي در زمين هاي شيب دار و مسطح خاك
روش پيشنهادي ماتريسي نقشه برداري كنترل و ساخت قطعات پل هاي پيش ساخته
تعيين آزيموت نجومي به كمك مشاهدات بر روي يك ستاره ناشناس
بررسي اثر پارامترهاي خاك و فشار تزريق بر مقاومت نهايي برون كشي در روش ميخ گذاري خاك با استفاده از روش تاگوچي
بررسي ارزيابي فرآيندهاي دفتر مديريت پروژه PMO در شركت هاي طرح و ساخت هفت الماس با استفاده از مدل كرزنر
تحليل عددي ظرفيت باربري خاك هاي رس مسلح شده با گروه ستون هاي سنگي در دو حالت كرنش مسطح و متقارن محوري در استان هرمزگان
تحليل عددي تاثير گروه ستون هاي سنگي بر ظرفيت باربري خاك هاي رس استان هرمزگان
بررسي دو ترك عمود بر هم تحت اثر امواج طولي و عرضي در محيط سه بعدي
امكان سنجي كاهش تغيير مكاني ناشي از زلزله در سازه هاي پاندولي
Study of dampers behavior under seismic loading
Recent improvements in application of base isolation
Historical review on utilization of base isolators
بهسازي لرزه اي سازه بتني مسلح توسط مهاربند ضربدري با ارائه منحني شكنندگي لرزه اي
ارزيابي منحني شكنندگي ساختمان هاي فولادي داراي مهاربند هاي ضربدري با تحليل ديناميكي افزايشي IDA
ارزيابي روش هاي كاربردي در مقاوم سازي ساختمان هاي با مالح بنايي
مقايسه آزمايش تجربي و تحليل عددي گسيختگي پيشرونده در يك قاب ساختماني فولادي
تاثير استفاده از ميراگر ويسكوز مايع و ميراگر تسليميTTD بر توزيع انرژي ساختمان هاي فولادي با افزايش ارتفاع در اثر ضربه
ارزيابي تاثير الياف بر رفتار برشي ماسه شن دار بد دانه بندي شده سيمانته
بررسي رفتار مهاربندي واگرا در ساختمانهاي فولادي تحت زلزله در راستا و عمود بر محور قاب
محدوديت ها و موانع كاربرد بتن غلطكي RCC در روسازي راه ها(مطالعات موردي:پروژه راه دسترسي سد و نيروگاه رودبار لرستان)
مطالعه موردي پيش بار گذاري با زهكش قائم ژئوسنتتيك در تصفيه خانه فاضلاب بابلسر
بررسي تفرق امواج لرزه اي sh در اثر برخورد با دره ذوزنقه اي شكل با استفاده از روش المان مرزي سه بعدي
PGA in Different Seismicity Levels for Bandar-e-Anzali Area Using the New Correlation Relations Magnitude Scales
Parameter Estimation of Nonlinear Muskingum Models Using the Modified Honey Bee Mating Optimization
Optimal Parameter Estimation of linear Muskingum Model based on the Modified Honey Bee Mating Optimization algorithm
Nonlinear Muskingum Flood Routing Model with Variable Parameters
پيش بيني دبي جريان رودخانه با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل(HBMO)مطالعه موردي حوضه آبخيز رودخانه كشكان
Discrete Size Optimization of Truss Structures Using Modified Honey Bee Mating Optimization Algorithm
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومتي خاك رس واگراي تسليح شده با الياف
بررسي عوامل موثر بر دستيابي به بتن فوق توانمند
Performance assessment of fuzzy controller for responses of building structures equipped with semi-active tuned mass damper
Vibration control of structures equipped with semi-active tuned mass damper with fuzzy controller optimized by CSS algorithm
رسم دياگرام تداخلي بار-ممان خمشي ديوار برشي بتن آرمه با فولاد گذاري يكنواخت
Numerical simulation of Thick-Walled-Cylinder (TWC) test for study of Wellbore Instability Mechanism in Clayey Formation
نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير(TPM ) در يك شركت پيمانكاري كوچك
بررسي تاثير فشار ناشي از خوردگي آرماتورها بر ترك خوردگي در سازه هاي بتن آرمه
بررسي تاثير مقاومت فشاري بتن بر فشار ترك خوردگي در سازه هاي بتن آرمه با استفاده از روش هاي عددي
پهنه بندي كشور ايران با رويكرد انتخاب صنعت ساخت بهينه
چالش هاي پيش روي پروژه استقرار فناوري هاي نوين ساخت در كشور ايران
مديريت زمان و شناسايي عوامل بهينه سازي زمان اجرا در پروژه هاي عمراني
اثر درصد ميلگردهاي FRP به روش NSM در تغيير رفتار ستون هاي بتن مسلح تحت بارگذاري لرزه اي
بررسي رفتار پوشش بتني تونل هاي دايروي
ارزيابي آئين نامه هاي مختلف كشور روسيه براي تعيين فشاز روي تونل مطالعه موردي(تونل انتقال آب قلمرود)
بررسي متغيرهاي موثر بر تعداد مسافران در طراحي سامانه هاي اتوبوس تندرو
شناخت عامل هاي بنيادين در تصادفات درون شهري
بررسي تاثير شكل و اندازه دانه ها بر روي ميزان شكست مصالح دانه اي
شناسايي خرابي در سدهاي قوسي بتني با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تكامل تفاضلي چند مرحله اي و تغييرات در فركانس هاي طبيعي سازه
ارزيابي پايداري قاب هاي خمشي فولادي در برابر خرابي هاي پيشرونده
تحليل ارتعاش آزاد تير تيموشنكو به كمك معادلات انتگرالي تضعيف شده
تاثير دبي بر ميزان عمق آبشستگي با استفاده از مدل عددي(مطالعه موردي پل راه آهن تنگ هفت بر روي رودخانه سزار)
بررسي سطح عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشي داراي عقب نشيني set back در ارتفاع
مطالعه عددي اثر نحوه اتصال ورق مياني در بادبند ضربدري بروي عملكرد قاب فولادي از روش FEM
ارائه تحليل تطابقي حجم محدود توسعه يافته در حل اجسام الاستيك دو بعدي
روش حجم محدود توسعه يافته در تحليل مسائل الاستواتيك سه بعدي
بررسي و تحليل ريسك هاي تاخير در پرداخت هاي كارفرما بر شركت هاي پيمانكاري و تصميم گيري مبلغ شركت در مناقصه يا رد آن
بررسي همبستگي بين نتايج آزمون بارگذاري صفحه به روش سوئيسيvss و ژئوگيج در پروژه هاي راهسازي(مطالعه موردي:جاده خرم اباد-بروجرد استان لرستان)
بررسي يكنواختي سختي لايه هاي(غير چسبنده)روسازي و كارآمدي يا نا كارآمدي آزمون تراكم صحرايي دربيان اين پراكندگي(مطالعه موردي:استان خراسان رضوي)
شبيه سازي شكست سد به بهره گيري از روش هيدروديناميك ذرات هموار اصلاح شده چند فازهMPM-I SPH
ارزيابي اقتصادي گزينه هاي تعمير و نگهداري روسازي راه ها با استفاده از نرم افزار HDM-4 مطالعه موردي محور سمنان-فيروزكوه
ارزيابي تحليلي تاثير توزيع تنش غير يكنواخت و فشار باد چرخ بر تحليل روسازي آسفالتي
Elastic Multilayer Analysis Using Extrapolating Oscillatory Integration
Hierarchical Data Clustering Analysis of Rural Traffic Accidents, Case study: Semnan-Garmsar Road
بررسي رفتار سازه هاي بتن آرمه با ديوار باربر بتني درجا در برابر آتش
چگونگي تاثير پذيري طيف هاي پاسخ خطر يكنواخت از مدل هندسي خطي يا سطحي چشمه لرزه زا
بررسي تاثير مشخصات و سرعت قطار بر ارتعاشات ناشي از حركت قطار بر روي خاك هاي ماسه اي
بررسي تاثير ضخامت پي گسترده و قطر شمع ها در كاهش نشست هاي سيستم پي گسترده متكي بر شمع در خاكهاي چسبنده به روش تفاضلات محدود سه بعدي
تاثير پودر اكسيد روي بر زمان گيرش سيمان و مقاومت فشاري نمونه هاي ملاتي
بررسي تغييرات بستر كانال هاي پايدار با مقطع ذوزنقه اي با استفاده از مدل كامپيوتري Mike 21
روش هاي محاسبه نيروي بين ذره اي در خاك هاي نيمه اشباع
طراحي ژئوتكنيكي شمع هاي مبدل حرارتي
معرفي و ارزيابي روش هاي غير سازه اي در تثبيت دامنه هاي مستعد لغزش مطالعه موردي:روستاي برنجوين-مينودشت
آناليز پوش آور با تحليل ديناميكي غير خطي افزايشي (IDA)قاب پرتال
بهينه سازي پارامتريك ميراگر جرمي تنظيم شده TMD تحت تحريك لرزه اي سينوسي
بررسي و تحليل بستر قانوني ساخت و ساز صنعتي مسكن و ارائه راه كارها و الزام هاي آن
ارائه روش تخميني به منظور برآورد وزن اسكلت ساختمان هاي فولادي با قاب خمشي
اثر آب مغناطيسي بر خصوصيات بتن خود متراكم حاوي الياف پليمر
اثر آب مغناطيسي بر خصوصيات بتن خود متراكم حاوي الياف شيشه
محاسبه رواناب ناشي ازبارندگي درايستگاه ماشين رودزرد بااستفاده ازنرم افزارHEC-HMS
بررسي عددي رفتار شمع هاي منفرد تحت بارهاي جانبي استاتيكي و سيكلي
تحليل ديناميكي فزاينده IDA ساختمانهاي بنايي غير مسلح با روش قاب معادل با استفاده از نرم افزار SAP2000
بررسي اثرنوع اتصال ستون فرعي به تيربرمقاومت نهايي ديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد درلبه ها
مدلسازي عددي انقباض درمجراي تحت فشاربراي جريان آرام
تثبيت خاك رس سولفاته بامحلول تبادل يوني سي بي آر پلاس وآهك
بررسي عددي تغييرات لايه بندي شوري درمخزن سد
Studying the Probability of Liquefaction Between Western- Shaft and C2 Station zone (2nd Line of Tabriz Metro)
بررسي الگوي رفتارهيدروليكي سدستارخان بااستفاده ازنتايج ابزاردقيق و مدلسازي عددي
بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات دوگانه بانگاهي ويژه به المانهاي مختلف مقاوم سازاين اتصالات
اثرموقعيت و نوع بازشودرجذب انرژي ديوارهاي برشي فولادي
بررسي نسبت عرض به ضخامت مجاز درميزان جذب انرژي پروفيلهاي I شكل فولادي
تحليل ارتعاشي سقف مركب تحت اثرحركت انساني
ساختن درطبيعت باتاكيد براخلاق اسلامي
بررسي تئوريك رفتارديوارهاي برشي فولادي پيش ساخته
مدل بهينه ي انتخاب مكان پارك درپاركينگ ها
تاثيرخرده پلاستيك ضايعاتي برپارامترهاي مقاومت برشي و رفتارتنش – كرنش مخلوطهاي رس – خرده لاستيك متراكم شده با رطوبت بهينه
ارائه يك روش پيشنهادي جهت طراحي سازه براساس بيشينه شتاب طبقات
اثرتوزيع ميراگرها برپاسخ لرزه اي سازه ها تحت اثرهم زمان مولفه انتقالي و پيچشي زلزله
استفاده ازژئوممبرين درجايگزيني هسته رسي درسدهاي خاكي
تبيين رفتار ديوارهاي برشي در ساختمانهاي بلند با استفاده از اجزاي محدود كرنش پايه
بررسي آزمايشگاهي آستانه تخريب آبشكن توده سنگي درشرايط مستغرق
تحليل تصادفي پاسخ لرزه اي يك بعدي زمين براي خاكهاي لايه اي بااستفاده ازرويكردماتريسي غيربازگشتي
بررسي برخي خواص مهندسي بتن معمولي حاوي نانوآلومينا و نانوسيليس
مدلسازي و تحليل ترك در مسائل تنش صفحهاي به روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته با استفاده از تئوري فرانمايي
برآوردمشخصات ديناميكي ساختمان بتني برج مركزخريد ستاره ائل گلي تبريز بااستفاده ازاندازه گيري ميكروتريمور (ريزلرزه ها)
ملاحظات پدافندغيرعامل درطراحي راه پله هاي بتني
معرفي مدل بيلان آب سطحي WASMOD و واسنجي آن بااستفاده ازالگوريتم هاي pso,GA
امكان سنجي پايش سلامت سكوي نيمه شناورGVA4000 تحت اثرفعاليت دكل حفاري
بررسي اثردانه بندي برمقاومت تك محوري نمونه هاي خاك اصلاح شده به روش بيولوژيكي
تاثيراستفاده ازستون آهكي – سيماني بركاهش نشست درلايه هاي رسي
بررسي تاثير بار پيش تنيدگي مهاري بر جمع طول حفاري شيب هاي خاكي مهار بندي شده و ارائه روابط بين آنها بر اساس تحليل ضرايب ايمني
بررسي و مطالعه لرزه خيزي استان آذربايجان غربي باتوجه ويژه به شهرهاي اروميه وخوي
پيش بيني خصوصيات پالس هاي جهت پذيري حوزه نزديك باشبيه سازي پديده زلزله
بررسي اتصال متعادل ونامتعادل كننده براي جلوگيري ازگسيختگي زودرس درمقاطع نبشي تحت كشش
استفاده ازانرژي سطحي براي ارزيابي و انتخاب مصالح مخلوط آسفالتي
ارزيابي خستگي مخلوط هاي آسفالتي بر اساس تئوري انرژي تلف شده
تحليل و ارزيابي روش هاي مختلف تعيين سطح سرويس براي انواع مدهاي حمل و نقل شهري(خودروي شخصي،حمل و نقل،دوچرخه سوارها و عابرين پياده)
آناليز نتايج اندازه گيري جريان هاي غليظ ورودي به مخزن سد مارون
خطر پذيري عوامل زيست محيطي در مجاورت راه آهن شهر تهران با استفاده از اندازه گيري شاخص نمره دهي ريسك
توسعه اجتماعي و سطح سرويس دهي ترابري شهر سنندج
توسعه ترابري اجتماعي و پيش بيني آتي سوانح جاده اي كشور
تعيين فركانس بارگذاري در آزمايش خستگي با بهره گيري از شبكه عصبي مصنوعي
تحليل مسائل تنش-كرنش مسطح با استفاده از روش نوار محدود
اولويت بندي معيارهاي امكانسنجي پروژه هاي راه آهن با استفاده از روش AHP
بررسي نتايج تخمين مقاومت نمونه مكعبي در آزمايش مغزه گيري
بررسي تفاوت نتايج مقاومت بتن در آزمايشهاي غير مخرب
مقايسه تحليل استاتيكي دو بعدي و سه بعدي سدهاي سنگريزه اي با رويه ي بتني CFRD
تاثير بعديت روي عدد شدت تزريقGIN
Numerical modeling of Mechanically Stabilized Earth Walls
Slope stability optimization using reinforcement by GEOSLOPE
ارزيابي ميزان هوادهي در تونل هاي تخليه كننده تحتاني سدها با تكيه بر نوع عملكرد دريچه ها(مطالعه موردي:سد مخزني كتوند عليا)
بررسي كمي و كيفي فاضلاب تصفيه خانه شهرك هاي صنعتي علي آباد و ارائه راهكار جهت بهبود كارايي سيستم
بررسي ميزان تاثير روش هاي كاهش نيروي بركنش در حوضچه آرامش به كمك روش المان محدود
Finite element analysis of cracks due to reinforcement bars corrosion in RC structures
تاثير پارامترهاي الگوريتم PSO در طراحي بهينه سيستم هاي توزيع آب
ارزيابي اطمينان پذيري تصفيه خانه آب به روش تحليل درخت خطاي فازي
بهينه سازي الگوي اجراي ستونهاي سنگي براي پي سازه هاي واقع شده برخاك رس
مطالعه مروري برعملكرد فرآيند تلفيقي فنتون /سيستم هاي بيولوژيكي درتصفيه فاضلابهاي حاوي رنگزا
بررسي اثرميانقاب ها درآسيب پذيري و سطح عملكرد قابهاي خمشي فولادي با شكل پذيري بالا
EFFECTS OF ROAD FACTORS ON VEHICLE TRAVEL SPEED
رابطه بين سرعت حركات وسايل نقليه و تعدادكشته ها درسوانح ترافيكي
مقاوم سازي قاب مهاربندي شده شورون با استفاده ازستونهاي زيپ
بررسي رفتارلرزه اي قابهاي فولادي مهاربندي شده زيپ دار
تهيه نقشه هاي رقومي توپوگرافي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك بالا
تحليل عددي تاثير تورم بر رفتار پي هاي سطحي
بررسي عددي جريان انتقالي آب از محيط خاكهاي غير اشباع اطراف پي هاي منفرد
بهينه سازي مساله بهره برداري برقابي از سد دز با استفاده از الگوريتم بهينه سازي سيستم مورچگان ترتيبي
بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر حركت نانو ذرات اكسيد آهن (Fe3O4) تثبيت شده با پلي اكليريك اسيد در يك محيط متخلخل يك بعدي خاكي
بررسي اثر هندسه طوق بر روي ميزان كاهش آبشستگي پايه پل تحت جريان هاي دريايي با استفاده از مدل فلوئنت
مدل سازي عددي كاهش آبشستگي گروه شمع با طوق و تاثير ارتفاع قرارگيري طوق بر روي عمق آبشستگي
بررسي گسيختگي قالبي ورق هاي اتصال در اتصال جوشي با تسمه كششي-قسمت اول:مطالعه ازمايشگاهي
بررسي اثر نانورس بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك ماسه اي
تاثير نانورس بر بهبود خصوصيات ژئوتكنيكي خاك ماسه اي سواحل درياي خزر
مكان يابي عرصه هاي مستعد پخش سيلاب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياييGIS (مطالعه موردي:حوضه آبخيز شهري اقليد)
ارزيابي آسيب پذيري ساختمان هاي بنايي استفاده از دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنايي غير مسلح موجود-مطالعه موردي برج قربان همدان
پيش بيني ضريب نفوذ پذيري خاك هاي ريز دانه غير اشباع نسبت به فاز آب،با استفاده از روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و برنامه ريزي ژنتيك
مقايسه دو روش انتخاب گروه زمين لرزه CSوMCSOو تاثير شكل طيف بر ميانگين پاسخ لرزه اي سازه ها MIDR
Radial Point Interpolation (RPIM) meshless method for analysis of soil nail walls
تعمير ترك بتن توسط رسوبات كلسيتي ميكروبي
تعيين ضريب دبي سرريز جانبي لبه تيز مركب
ارزيابي عملكرد قاب هاي ساده فولادي با مهاربند هم مركز با ارتفاع متوسط طراحي شده با دو ديدگاه عملكردي و نيرويي
نكات آيين نامه اي پيرامون طبقه نرم
پيش بيني بالا زدگي موضعي آب زير زميني ناشي از تغذيه مصنوعي از حوضچه مستطيلي
بررسي آزمايشگاهي الگوي ترك خوردگي در بتن اليافي
تاثير حركات زمين نزديك گسل بر عملكرد پل هاي داراي جداگر لرزه اي
بررسي تاثير شكل هندسي پي هاي رينگي بر ظرفيت باربري و نشست آن ها با استفاده از روش عددي
آزمون تجربي بزرگي سيلاب طراحي سد به روش منحني پوش سيلاب و منطقه بندي ROI(مطالعه موردي:سد رودبار لرستان)
فرآيند ارزيابي دوام مخلوط هاي گرم آسفالتي
بهسازي لرزه اي عملكرد پل با تنظيم بهينه ميراگر متوازن جرمي تك و چندگانه
بررسي آزمايشگاهي تغييرات شاخص كاويتاسيون در سرريز اوجي با قوس در پلان و همگرايي ديواره هاي سرريز
بررسي آزمايشگاهي پروفيل فشار در مدل فيزيكي سرريز اوجي با قوس پلان و زاويه تقرب به سمت پايين دست
تخصيص آب رودخانه با مدل هاي ورشكستگي مطالعه موردي:رودخانه زاينده رود
Reservoir Inflow Prediction Using Hybrid Data Assimilation and Support Vector Machine Model
بررسي عمر خستگي مخلوط هاي آسفالتي گرم
Effects of changing block dimension and mix design on the performance of Block pavements in Iran
بررسي استعداد روانگرايي ماسه بابلسر به روش آزمايشگاهي و مقايسه با مطالعات موردي
بررسي و مقايسه قاب هاي خمشي مختلط RCS با قاب هاي خمشي بتني
Governing Equations of Micro-scale Plate in terms of Displacement Potential Functions
تعيين ضريب رفتار سازه هاي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي سيلندري با در نظر گرفتن اثر مقدار بار لغزش و نوع مهاربند
محاسبه الگوريتم عيب يابي و تعيين ميزان خرابي در سيستم هاي پانلي سقفي و ديواري
توسعه شاخص خرابي روسازي بحراني بر اساس استدلال فازي بمنظور بكارگيري در سيستم مديريت روسازي
آسيب شناسي تعاملات مشاركتي در صنعت ساختمان(مشاركت در ساخت)
ارائه راهكار جهت مرتفع نمودن مشكلات تعاملات مشاركتي در صنعت ساختمان(مشاركت در ساخت)
ارزيابي عرض موثر بال شاهتيرهاي Iشكل بتني پيش تنيده ي پلها
بررسي مشخصات ميل مهارهاي مصرفي در اتصالات كف ستون سازه هاي فولادي شهر بيرجند
كنترل فعال پلهاي كابلي تركه اي با استفاده از الگوريتم كنترل بهينه آني و مكانيسم تاندونهاي كششي
استفاده از توزيع پلاني ميراگرهاي مايع در كنترل پاسخ لرزه اي پيچشي سازه هاي نا متقارن بتني
مطالعه عددي اثر روكش بر كارايي گروه ستون هاي سنگي در بهسازي خاك هاي سست
Back Analysis of Mechanical Parameters of Arch Dam Using an Improved BP Neural Network Algorithm
Back analysis of the thermal parameters of an multiple arch dam using BP neural network algorithm
تعيين مدل خرپايي براي تيرهاي عميق با استفاده از بهينه سازي توپولوژي
بررسي تاثير ابعاد و موقعيت باز شو ها در مدل هاي خرپايي تيرهاي عميق داراي بازشو با استفاده از بهينه سازي توپولوژي
تعيين مدل خرپايي براي نواحي كرنش آشفته در سازه هاي بتني مسلح
تحليل صفحه ترك دار تحت اثر تنش يكنواخت عمود بر صفحه در لبه هاي ترك و محاسبه مود سوم شكست با استفاده از تئوري موجك
تحليل استاتيكي و مودال ديوارهاي برشي مركب داراي گشودگي
تعيين محدوده و نوع مرزهاي آبخوان دشت سيلاخور در استان لرستان و ارزيابي صحت آنها با استفاده از مدل MODFLOW
بررسي روش هاي تعيين رفتار و خصوصيات اتصالات فلزي نيمه گيردار صفحه انتهايي پيچي
بررسي رفتار تخريب عرشه پل كامپوزيتي پليمري تقويت شده با الياف(FRP)تحت شرايط بارگذاري خمشي
بررسي اثر پر نمودن با بتن بر رفتار مقاطع ستون دوبل ناوداني
شناسايي علل بروز افزايش هزينه در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش FMEA و ارائه راهكار در جهت بهبود آن
Identifying and prioritizing of the risk of dam – making projects by using of multi – criteria decision making method
تاثير ميزان نا منظمي در پلان بر پتانسيل خرابي پيشرونده ي ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب خمشي و مهاربندي دوگانه
The Effect of Retrofitting Types on Behavior of Steel Frames Subjected to Progressive Collapse under Seismic Load
Assessment Progressive Collapse Scenario of Special Moment Frames with TMD under Earthquake Loading
نكاتي مهم پيرامون طراحي دريچه هاي راديال سرريز و تعيين نيروي گشودگي آنها(مطالعه موردي دريچه هاي راديال سرريز 8سد بزرگ ايران)
بررسي آزمايشگاهي انتقال و نشست رسوبات چسبنده در پساب كارخانجات صنعتي در مناطق ساحلي
Derivation of depth integrated energy conservation equation for multidirectional linear waves
تحليل نيم محيط ايزوتروپ جانبي در تماس با شالوده ي صلب حلقه اي
Static interaction of arbitrary shaped solid plate and transversely isotropic half-space
محاسبه تنش موثر در خاك غير اشباع با استفاده از رفتار تغيير حجمي خاك در مسير تنش خاص
مدلسازي عددي ميدان جريان در محدوده ي سرريزهاي كناري منقاري در حضور صفحات هادي
بررسي تاثير عمق بر دشت سيلابي در كانال هاي مركب با جريان ثانويه
بررسي تاثير شيب جانبي در كانال هاي مركب با جريان ثانويه
پارامترهاي تاثير گذار در تعيين ضريب پايداري شيرواني سدخاكي با استفاده از مدل سازي شبكه عصبي
تحليل شرايط هيدروليكي جريان در بازه اي از رودخانه ناورد با استفاده از مدل هاي عددي CCHE2DوHEC-RA S
بررسي احتمال انتخاب طرق سفر با استفاده از مدل لاجيت(مطالعه موزدي شهر تبريز)
ظرفيت باربري پي هاي مستقر بر رس با چسبندگي متغير در عمق به روش تحليل حد بالا
بررسي عددي ظرفيت باربري پي هاي دايره اي و حلقوي در مجاورت شيب هاي ماسه اي
بررسي پاسخ لرزه اي عوارض توپوگرافي سطوح شيبدار واقع بر حفرات زير زميني با استفاده از روش عددي اجزاي مرزي
ارزيابي رفتار لرزه اي تپه هاي نيم سينوسي دوگانه داراي ميرايي مصالح با استفاده از روش اجزاي مرزي در برابر امواج مهاجم P
بررسي اثر استفاده از سخت كننده در بازشو به شكل ربع دايره در رفتار ديوارهاي برشي فولادي
استفاده از ضايعات سنگبري جهت توليد پانل هاي ساختماني و بررسي اثر نانو سيليس بر اين پانل ها
اصول طراحي روسازي نفوذپذير در حذف آلاينده از رواناب سطحي
Structural Dynamics Analysis Using Non-Uniform Fast Fourier Transform in Frequency Domain
مطالعه تجربي سهولت تراكم پذيري مخلوط سنگدانه ها براي تعيين مصالح دانه اي خود تراكم
شبيه سازي عددي ميدان جريان در اطراف رئزنه ي جانبي مستطيلي با استفاده از نرم افزار FLOW-3D
بررسي تاثير آهك و سيمان بر مقاومت برشي زهكشي شده خاك بنتونيت-ماسه در حالت پيش تحكيمي
تاثير برم ها بر عملكرد ديواره ميخكوبي شده
استفاده از زباله هاي صنعتي كارخانجات ذوب آهن در تثبيت خاك هاي متورم شونده
اثر زمان و ph بر بازده روش الكتروكينتيك در رفع آلودگي فلز سنگين سرب از خاك كائولينيت
تحليل عددي و ارزيابي عملكرد لرزه اي مهاربندهاي مقيد در برابر كمانش تحت بارگذاري چرخه اي با حذف مصالح پركننده بتني درون غلاف
Experimental investigation of sloshing in a rectangular tank using a numerical simulation
پيش بيني حداكثر نيروي برشي شمع هاي بتني نگهبان پيوسته در خاك هاي درشت دانه تحت اثر بار جانبي با استفاده از روش هوش مصنوعي
پيش بيني ضريب اطمينان پايداري شيب محافظت شده با سيستم ميخ كوبي در خاك هاي درشت دانه با استفاده از روش هوش مصنوعي
بررسي ضوابط طراحي زير بالاست در خطوط بالاستي راه آهن و توسعه نرم افزارSREFIL
مقايسه روش هاي حجمي محدود(نرم افزار OpenFOAM)و المان محدود(نرم افزارANSYS)در مدلسازي سه بعدي جريان در تانك تصفيه آب
بررسي آزمايشگاهي اثر لايه هاي نازك مصالح درشت دانه بر مقاومت بيرون كشش در خاك رس مسلح شده با ژئوگريد
بررسي اثرات افزودن الياف فولادي در رفتار تيرهاي بتني سبك مسلح و غير مسلح
تحليل عددي رفتار لوله هاي مدفون پلي اتيلني تحت اثر گسلش امتداد لغز
تحليل عددي رفتار لوله هاي مدفون فولادي تحت اثر گسلش امتداد لغز
حل مسائل تكين باي هارمونيك با استفاده از يك روش بدون شبكه محلي بر اساس توابع پايه نمايي
حل مسائل تكين لاپلاس با استفاده از يك روش بدون شبكه محلي بر اساس توابع پايه نمايي
ارزيابي آسيب پذيري شهرستان شوشتر در رخداد حوادث طبيعي و راهكارهاي ايمن سازي
بررسي ميزان تغييرات نشست پي هاي حلقوي در مقايسه با پي هاي دايره اي به كمك آزمايش بارگذاري صفحه
بررسي مهندسي تاثير احداث سد جديد كريت بر سد قديم
بررسي رفتار لرزه اي سد بتني قوسي افزايش ارتفاع يافته
Assessment of Structural Performance of Steel Coupling Beams with Corrugated Webs
بهينه سازي طرح اختلاط بتن قليا فعال سرباره اي با استفاده از روش تاگوچي
بررسي رفتار شمع با اتصال مفصلي تحت تغيير مكان ديوار حايل به روش تصويري
Evaluation of passive lateral earth pressure on retaining walls by the Zero Extension Lines method
بررسي بكارگيري ساز و كار رفتار گهواره اي در ساختمان هاي فولادي به منظور كاهش پاسخ لرزه اي
شناسايي و طبقه بندي عوامل موثر بر كيفيت ساخت و ساز ساختمان ها در ايران بر اساس مدل هزينه يابي كيفيت P-A-F
ارزيابي تاثير نوع خاك بر اندر كنش خاك-ژئوگريد با استفاده از آزمايش بيرون كشش
Hazard Zonation and Assessment of Urban Flood Damage Using Mathematical Models, HEC-RAS, HEC-FDA and Geographic InformationSystems (GIS)
بررسي تاثير شوري آب بر شاخص دوام ماسه سنگ ها مطالعه موردي پروژه آجي چاي
بررسي ميزان تاثير پارامترهاي مختلف در پايداري شيب هاي معدني با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو بر اساس معيار شكست هوك و براون
بررسي مقادير سر فاصله زماني تخليه و تاخير شروع در شاخه خروجي تقاطع هاي چراغدار و مقايسه آن با مقادير متناظر ورودي(مطالعه موردي:شهررشت)
شاخص جديد شناسايي خرابي منفرد در تيرها مبتني بر پاسخ هاي استاتيكي شيب و انحناي جابجايي
بررسي ميداني انواع ناكاملي هاي هندسي در مخازن فولادي استوانه اي
بررسي عددي اثر تقويت كامپوزيتي بر رفتار خمشي ستون بتني تحت بارگذاري برون محور(برون محوريت 375 ميليمتر)
بررسي عددي اثر ميلگردهاي كامپوزيتي بر رفتار دال بتن مسلح تحت بارگذاري چرخه اي
اولويت بندي نگاشتهاي مورد استفاده در تحليل لرزه اي بر اساس تطبيق بيشينه با زلزله مبنا
بررسي تاثير ميراگر جرمي تنظيم شونده بر مولفه هاي ارتعاشي توربين بادي فراساحلي
پيش بيني نوسانات سطح آب زير زميني با استفاده از مدل المان تحليلي در حالت جريان پايدار
تاثير عامل طرح هندسي قوسهاي افقي در تصادفات راههاي دو خطه بين شهري كوهستاني(مطالعه موردي 30 كيلومتر اول محور كرج-چالوس)
بررسي ضريب بزرگنمائي بارهاي استاتيكي توصيه اي آيين نامه سازه هاي فضاكار تحت بار جرثقيل
Effect of reversed-Direct current in combination of electrokinetic and PRB on remediation of TCE-contaminated soil
كنترل انتقال آلودگي باطله معدن مس با استفاده از فرآيند تثبيت با سيمان و نانو تكنولوژي
طراحي سنگچين در اطراف پايه هاي پل بر اساس آناليز قابليت اطمينان و تحليل ريس-0مطالعه موردي پل بونر
تاثير شكل و اندازه بازشو با و بدون ورق سخت كننده در مركز پانل بر رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي
ارائه روش جديد بدون شبكه نيمه ضمني ذرات متحرك(MPS)با ضريب پنالتي براي حل معادلات ديفرانسيلي بيضوي
تحليل پايداري سازه هاي فرم آزاد دو گنبدي
شناسايي و وزن دهي عوامل موثر در انتخاب تكنولوژي سدسازي در ايران
تاثير زبري منقطع در تعيين ضرايب هيدروديناميكي موثر بر شمع با استفاده از روشهاي تحليلي مختلف
تحليل غير خطي پاسخ لرزه اي آبرفت هاي خاكي غير اشباع
تاثير خصوصيات هيدروليكي و مورفولوژيكي بر ميزان انتقال بار بستر در رودخانه بابل رود
بررسي روش هاي تجربي مختلف در تعيين ضريب زبري رودخانه
مطالعه عددي اندركنش خاك-شمع و ژئوسنتتيك در خاكريزهاي مستقر بر گروه شمع
بررسي عددي سه بعدي شكل دماغه آبشكن عمود بر كناره كانال بر ميزان فرسايش و تنش برش بستر با استفاده از شرايط مرزي مختلف
بررسي روند يابي سيلاب در آبراهه ها توسط نرم افزار Mike11(مطالعه موردي رودخانه قره آغاج-بازه روستاي علي آباد خفر-استان فارس)
ارزيابي اثر ساختگاه بر پاسخ لرزه اي زمين در بسترهاي بهسازي شده با استفاده از روش تحليل خطي متعادل
بررسي تاثير تعداد طبقات طول و تعداد دهانه ها در رفتار لرزه اي قابهاي خمشي فولادي داراي تير با مقطع كاهش يافته
   مديريت راهسازي راه ها با رويكرد توسعه پايدار
 تصفيه آبهاي آلوده به فنول با استفاده از نانو رس اصلاح شده
 Resource leveling in construction projects using simulated annealing with activity splitting allowed and limited resource availabilities
 بهينه سازي چند هدفه ي غير قطعي هزينه هاي بهسازي در طول عمر سازه ها با در نظر گرفتن عامل ايمني
 بررسي عددي رفتار تير همبند تقويت شده با ورق هاي CFRP
 بررسي رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتنCFT تقويت شده با سخت كننده و ساخته شده از بتن با مقاومت بالا در برابر آتش
 شبيه سازي عددي گسلها و محاسبه ماتريس اپراتورهاي تابع گرين با استفاده از روش گره مشترك
 مقاوم سازي پوسته هاي جدار نازك فولادي در مقابل كمانش پافيلي با استفاده از مصالح كمپوزيتي FRP
 تاثير هيدروديناميك ناحيه شستگي بر انتقال رسوب ناحيه ساحلي
 بررسي رفتار لرزه اي غير خطي مخازن مايع مهار نشده
 بررسي نشست ساختمان با توجه با لايه بندي خاك در اهواز(مطالعه موردي منطقه پادادشهر اهواز)
 معيارهاي انتخاب نوع،تعداد و چيدمان حسگرها به منظور پايش سلامت سكوي فراساحل پايه ثابت شابلوني در منطقه خليج فارس
 بررسي عددي اثر فرود بالا دست بر الگو و مشخصات جريان در لبه ي شيب شكن قائم
 مدلسازي غير خطي برخورد و نفوذ پرتابه در سازه هاي حساس گنبدي شكل
 Seismic Evaluation and Rehabilitation of Irregular Concrete Structures
 مطالعه و بررسي تاثير مقاومت فشاري بتن بر عملكرد لرزه اي قاب هاي خمشي بتن آرمه با ميانقاب بنايي
 بررسي اثرات زيست محيطي دفن زباله شهري بر منابع آبهاي سطحي و زير زميني
 تحليل نوار محدود صفحات كامپوزيتي مستطيلي با تكيه گاه مياني
 مقايسه عملكرد شمع هاي رانشي و كوبشي فلزي در خاك هاي دانه اي با استفاده از روش اجزاي محدود سه بعدي
 بررسي رفتار سازه اي و مكانيكي سيستم دال هاي بتني با تيرهاي چوبي
 بررسي تاثير سطح آب در مخزن هوايي بتني بر پاسخ ديناميكي بدنه در شرايط مختلف لرزه اي
 بررسي پارامتريك رفتار سازه هاي زير زميني تحت بارهاي ديناميكي با استفاده از روشهاي عددي
 Investigation of Laser Systems Used in Pavement Management Systems (PMS)
 مدلسازي جريان رودخانه با استفاده از ماشين بردار پشتيبان حداقل مربعات(مطالعه موردي:رودخانه ناو)
 استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان براي پيش بيني دبي رودخانه شفارود در استان گيلان
 بررسي تاثير تعيين پارامترهاي موجود در مدل رگرسيون بردار پشتيبان در عملكرد آن در پيش بيني جريان رودخانه
 بررسي ضريب رفتار و ضريب افزايش تغيير مكان در سازه هاي بتني با سيستم قاب خمشي به همراه ديوار برشي كوپله با تير رابط بتني و فلزي
 بررسي جذب قاب و ديوار در سيستم قاب خمشي بتني به همراه ديوار برشي كوپله با تير رابط بتني و فلزي
 Passive control for far-field earthquake oscillations of tall buildings including soil structure interaction
 حل دقيق سه بعدي صفحات ضخيم مستطيلي بر بستر الاستيك دو پارامتري
 ارزيابي رفتار خمشي مخلوط هاي آسفالت لاستيكي به روش المان محدود
 مشاركت ذينفعان در ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي عمراني
 شبيه سازي عبور جريان از زير يك دريچه ي هايپوالاستيك به كمك روش هيدروديناميك ذرات هموار
 شناسايي و طبقه بندي شاخص هاي توسعه پايدار در ساختمان هاي صنعتي
 روش هاي شناسايي گسترش ترك در سازه هاي بتني
 بهينه يابي مقاطع و هدايت مفصل خميري در قاب هاي خمشي
 ارزيابي مقايسه اي عملكرد منطق فازي به عنوان مكمل شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني نشست سطح زمين ناشي از حفر تونل(مطالعه موردي:خط 2 متروي مشهد)
 انتخاب سيستم مناسب با استفاده از روش تصميم گيري چند معيارهsaw
 مقايسه اثر روش هاي مختلف آماده سازي سطح با روش شيار دايره اي به منظور جلوگيري از جداشدگي زودرس در تيرهاي بتني تقويت شده بصورت خمشي با ورق هاي FRPكربني
 مقايسه پايداري حفره هاي طبيعي زير زميني به روش هاي معادل پيوسته و ناپيوسته
 بررسي مقاومت فشاري و خمشي بتن با الياف پلي پروپيلن در شرايط محيطي استفاده از آب دريا(مطالعه موردي آب خليج فارس)
 آناليز حساسيت پارامترهاي موثر بر نشست سطح زمين-مطالعه موردي تونل نيايش
 بررسي رفتار لرزه اي سدهاي بتني قوسي با احتساب ضعف موضعي در تكيه گاه
 تعيين شيب پايدار شيرواني هاي سنگي،جهت تعريض كيلومتر 9تا10محور جاده جواهرده-رامسر
 تعيين ضريب رفتار سيستم پانل هاي سه بعدي 3D با ملاحظه استاندارد 2800 ايران
 اثرات اندركش سازه و خاك بر روي پاسخ لرزه اي سازه هاي فلزي خمشي و مهاربندي شده همگرا
 بررسي ويژگيهاي ديناميكي و پاسخ لرزه اي سازه هاي نا منظم داراي پس رفتگي در ارتفاع
 بررسي آزمايشگاهي پروفيل هاي جريان درون گذر و روگذر از محيط متخلخل درشت دانه
 تعيين تاثير دانه بندي بر ضرايب معادله غير خطي جريان در محيط سنگريزه اي
 تحليل و بررسي مطالعات پتانسيل خود ترميمي مخلوط هاي آسفالتي
 كاربرد مدل رفتاري بر پايه مفهوم حالت مشخصه براي مدلسازي رفتار ماسه ها
 معرفي ايروژل و كاربردهاي آن در مهندسي عمران
 بررسي رفتار محوري و خمشي ستون هاي بتن آرمه با مقطع مربعي،محصور شده با كامپوزيت هاي CFRP
 استفاده از مدل استاتيكي در ارزيابي كمي ريسك ميكروبي فاضلاب تصفيه شده
 مدل سازي سرعت در پرش هيدروليكي بعد از سرريزهاي اجي شكل با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 مكانيزم بلوغ بتن در ارزيابي ساختار و توانمندي بتن سبز و نقش آن در توسعه پايدارو حفظ محيط زيست
 كمانش برشي جان هاي موجدار فولادي(راه راه)
 بررسي اختلاف نتايج آناليز تحليلي و عددي در آزمايش سه محوره فشاري در حالت هاي زهكشي شده و زهكشي نشده بر روي نمونه رسي
 خواص مكانيكي خاك سيمان تهيه شده از خاك آلوده به مواد هيدروكربني
 بررسي رفتار خاك هاي متورم شونده مسلح شده با الياف مصنوعي به كمك تحليل رگرسيوني
 تحليل پايداري ديوار خاك مسلح تحت اثر بار انفجار
 بررسي طول تير پيوند دريفت سازه تحت تحليل ديناميكي غير خطي در سيستم ديوار برشي فولادي كوپله با اتصال صلب
 تعيين ضرايب ميرايي مودهاي ضرباني و نوساني مخازن استوانه هاي فولادي به كمك آزمايش هاي ميز لرزان و مقايسه با مقادير پيشنهادي آئين نامهAPI 650
 Arrangement optimization of asymmetric Under-reamed pile groups in order to evaluate tensile bearing capacity using numerical method
 خالص سازي و احيا نانو لوله هاي كربني خام و آلوده به رنگ متين بلو توسط ماكروويو خانگي اصلاح شده
 Incorporation of probabilistic health risk assessment of heavy metals into biosolids land application guidelines
 رابطه همبستگي بين سرعت موج برشي و آزمايش نفوذ استاندارد در گستره شهر بابل
 بررسي تاثير كاربرد سرباره و ولاستونيت بر مقاومت فشاري و جذب مويينه بتن
 روشي نوين براي ساخت و نصب سريع سازه هاي فلزي
 براورد ظرفيت خمشي اتصالات بتن آرمه ترميم شده توسط ورقه هاي FRP
 بررسي ضريب رفتار و پارامترهاي موثر بر آن در سيستم هاي ديوار برشي فولادي با مقاومت تسليم پايين
 تاثير زاويه اثر زلزله بر پاسخ قابهاي فولادي تركيبي در پلان
 ارزيابي مشاركت عناصر مقاوم جانبي عمود بر جهت زلزله در مقابله با اثرات زلزله
 كاربرد مدل هاي الاستوپلاستيك مناسب خاك و آناليزهاي سد خاكي بر اساس آنها
 كاربرد تابع مفصل در بررسي پارامترهاي كيفي آب زير زميني
 ارائه طيف خطر يكنواخت براي نواحي مختلف شهر كرمانشاه
 ارزيابي عددي اثر بازشو بر رفتار ديوار برشي فولادي موج دار تحت بارگذاري رفت و برگشتي
 بررسي اثر سرعت تخليه مواد باطله بر روي پايداري استاتيكي سدهاي باطله بالا دست
 بررسي اثر فاصله درياچه از بدنه اصلي سد بر روي پايداري استاتيكي سدهاي باطله بالادست
 مدلسازي تغييرات غلظت كلر و بررسي اثرات آن در شبكه هاي توزيع آب با استفاده از مدل EPANET
 بررسي اثر انفجار بر رفتار اتصالات نبشي جوشي
 طرح بهينه سيستم هاي تركيبي ميخكوبي و انكر مورد استفاده در پايدار سازي كودها
 بهسازي بستر مناره ذي الكفل نبي(ع)با استفاده از ريز شمع و تزريق دوغاب سيمان
 پاسخ ضربه سه ساختمان مجاور تحت حركات نا همگون نزديك به گسل
 تقويت و مقاوم سازي سازه هاي موجود در برابر خرابي پيشرونده
 رفتار بادبندهاي مربعي توخالي تحت بارگذاري چرخه اي
 Reliability Analysis of Steel Structures under Buckling Load in Second-order Theory
 اثرات ورق هاي CFRP بر خواص كمانش پيچشي جانبي تيرهاي فولادي در طول تيرهاي مختلف
 تحليل و مقايسه فني كارايي گاردريل هاي مورد استفاده در ايران در سرعتهاي مختلف برخورد با استفاده از شبيه سازي به روش اجزاءمحدود
 مطالعه اثر اندركنش خاك و سازه بر پاسخ ديناميكي ساختمانهاي بتني مجهز به جداساز لرزه اي
 كمانش مخازن استوانه اي جدار نازك با سخت كننده هاي طولي تحت بار محوري
 تاثير سختي تكيه گاه هاي جانبي الاستيك در كمانش پيچشي-جانبي تيرهاي I شكل با بال هاي لاغر
 Bridge Health Monitoring Using Two Stage Neural Networks
 بررسي اثر حضور پوزولان تفتان بر مقاومت فشاري بتن
 بهينه سازي محيط هاي پيوسته سه بعدي با روش سطوح تراز مبتني بر تحليل تنش
 مقايسه عددي مدلسازي دوبعدي و سه بعدي انتشار گسلش معكوس در سدهاي خاكي ناهمگن
 مطالعه پارامتريك پايدارسازي بستر سطوح شيب دار با ژئوتكستايل با استفاده از نرم افزارPLAXIS
 بررسي عددي اثر نسبت عرضي كانال هاي متلاقي بر الگوي جريان در آبگيرهاي جانبي
 طراحي پلاستيك بر اساس عملكرد قاب مهاربندي شده همگرا
 بررسي سطح موفقيت در برابر ريسك هاي موجود با محوريت پروژه هاي نيروگاهي در ايران
 بررسي اثر اندركنش خاك و سازه بر رفتار لرزه اي پل هاي يكپارچه
 شيوه جديد براوردسازي شرايط مرزي طبيعي در روش بدون شبكه محلي توابع نمايي
 ارائه شيوه اي نوين در كنترل محدوده طرح ترافيك هسته مركزي شهر قم بر اساس قيمت-گذاري تراكم
 مكان يابي مراكز آتش نشاني بوسيله مدل سازي هاي رياضي مطالعه موردي و مقايسه اي شهرستان بيرجند
 بررسي عددي تاثير الگوي سوراخكاري صفحه اتصال در پديده گسيختگي برش قالبي
 بررسي سيستم پايدارسازي گود به روش ديوار برليني و مدل سازي عددي بوسيله ي نرم افزارPlaxis
 بررسي تاثير ميزان ماده ي پوزولاني ميكروسيليس بر مقاومت فشاري بتن
 تحليل هيدرو ديناميكي جريان آشفته در جريان عبوري از جام پرتابي مثلثي
 چقرمگي شكست مود I سنگ ها با استفاده از نمونه هاي نيمه ديسكي با شكاف مستقيم
 كاربرد الگوريتم نوين جستجوي گرانشي و الگوريتم ژنتيكي گسسته در بهينه سازي چند هدفه سازه هاي خرپايي
 ارزيابي آزمايشگاهي و تحليل آماري كاربرد مقادير متفاوت سرباره هاي كوره اكسيژني (BOF) و قوس الكتريك(EAF) در مخلوط هاي آسفالتي و پيشنهاد درصد بهينه جايگزيني در مخلوط آسفالتي
 ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي حاوي سرباره فولاد كوره قوس الكتريك(EAF)
 ارزيابي اثر تثبيت كننده هاي اليافي بر پتانسيل زهكش شدن قير با بررسي حساسيت حرارتي و زماني در مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي(SMA)
 بررسي روند تغييرات تراز آب زير زميني با استفاده از GIS(مطالعه موردي:دشت هاي اروميه،سلماس و كهريز حوضه درياچه اروميه)
 Comparison of the SDSM and LARS-WG weather generators in Modeling of Climate Change in Golestan Province of Iran
 مقايسه ضريب رفتار قابهاي داراي مهاربند كمانش ناپذير و قابهاي داراي مهاربند واگرا
 بررسي تاثير طول دهانه و اثر ارتفاع بر ضريب رفتار قابهاي مهاربندي شده با مهاربند كمانش ناپذير
 بررسي زمان گيرش و مقاومت فشاري بتن هاي خود تراكم حاوي سرباره مس
 بررسي واكنش هاي قليايي-سيليسي بتن خودتراكم حاوي شيشه ضايعاتي
 بررسي تاثير بار قائم بر واكنش جانبي شمع با نسبت هاي لاغري متفاوت تحت بار توام قائم و جانبي واقع در خاك هاي لايه اي
 بررسي ميزان جذب انرژي اتصالات گيردار ساخته شده از فولاد پر مقاومت و مقايسه ي آن با فولاد نرمه
 استفاده از الياف پليمري در ناحيه مستعد تشكيل مفصل پلاستيك در پايه پل بتن مسلح تحت بارگذاري دوره اي
 مطالعه موردي بهسازي خاك هاي رمبنده با استفاده از نانورس
 شبيه سازي رشد و اشاعه ترك در بتن مسلح تحت اثر خوردگي ميلگرد با استفاده از شرط مرزي تنش حرارتي معادل
 بررسي عملكرد مرزهاي جاذب در تركيب با روش المان محدود در برخورد امواج لرزه اي SV با دره هاي Vشكل
 برآورد ضريب رفتار قاب فولادي با مهاربند زانويي و مقايسه عملكرد اين سيستم با مهاربند برون محور
 شناسايي و ارزيابي تلفات در مرحله توليد قطعات پيش ساخته ي بتني با رويكرد ساخت و ساز ناب:روش ترسيم جريان ارزش VSM
 آناليز تلفات و يافتن ريشه ي آن ها در مرحله ي توليد قطعات پيش ساخته ي بتني با رويكرد ساخت و ساز ناب:روش آناليز علت ريشه اي(RCA)
 شبيه سازي جريان و رسوب در حوضچه هاي رسوبگير با نرم افزار CCHE2D
 بررسي رفتار صفحه تابعي SiC/Steel تحت اثر انفجار خرج استوانه اي
 ارزيابي رئولوژيكي تاثير نانو مصالح مايع بر خواص و عملكرد قير
 بررسي عملكرد سكوي شابلوني مجهز به مهاربند كمانش تاب(BRB)تحت اثر بار زلزله
 رويكرد از پايين با بالا و ساختار اتمي بتن در پايداري سازه هاي استراتژيك بتني
 مقاوم سازي سازه هاي فولادي تحت زلزله هاي حوزه نزديك با در نظر گرفتن اثر مولفه قائم
 مقايسه دال بتني مسلح شده با ميلگرد FRP و دال بتني مسلح شده با ميلگرد فولادي
 مدل سازي سه بعدي پخش آلاينده هاي COوNO در تونل هاي اتومبيل رو در شرايط ترافيك سنگين مطالعه موردي:تونل رسالت تهران
 بررسي عملكرد سكوي شابلوني مجهز به سيستم مهار دندانه اي RBS در برابر بار زلزله
 Probabilistic Quantification of Incremental Dynamic Analysis Results
 مقايسه پروفيل هاي FRPو فولادي و تاثير آنها بر مقاومت و شكل پذيري ستون بتني
 بررسي عددي رفتار ديوار خاك مسلح با زئوگريد
 بررسي ارتباط شاخص هاي بزرگ مقياس اقليمي و ميزان بارش ماهانه و آبدهي متوسط ماهانه حوضه سد گلستان
 مقاوم سازي مخازن آب بتني توسط الياف مسلح پليمري FRP
 بررسي سرعت موج برشي در مقاوم سازي ارگ تبريز
 بررسي ريسك هاي پروژه هاي سدسازي و تاثير آن ها بر زمان اجراي پروژه
 بررسي آزمايشگاهي تاثير زمان بر راندمان تله اندازي مواد در حوضچه هاي رسوبي در مجاري آب و فاضلاب
 محاسبه ي تابع سختي ديناميك پي با استفاده از روش پاسخ اساسي
 محاسبه ي تابع گرين عددي معادله ي موج الاستيك با استفاده از يك روش بدون شبكه ي محلي بر پايه ي توابع نمايي
 بررسي اثرات روش هاي مختلف انتخاب شتابنگاشت بر روي پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي بتني
 بررسي آزمايشگاهي اثرات افزودني هاي كربنات پتاسيم و كلريد بر سيمان تيپ 1
 شناسايي عوامل مرتبط با استفاده از سرويس مدرسه به عنوان شيوه سفر دانش آموزان دبستاني(مطالعه موردي شهر رشت)
 بررسي تاثير سيستم ميرايي اصطكاكي دوراني بر عملكرد قاب هاي فولادي با استفاده از روش زمان دوام
 تاثير جمع شدگي بر خواص مكانيكي بتن و چگونگي اصلاح اين خواص بر اساس كرنش هاي جمع شدگي مختلف
 معرفي نرم افزار ارزيابي رفتار غير خطي و فروريزش سازه هاي بتن آرمه سه بعدي به روش احتمالاتي(CECARC-3D)
 سيستم هوشمند راهنماي حمل و نقل عمومي و نيمه عمومي با قابليت مسير يابي تركيبي
 باز توزيع لنگر تيرهاي سراسري بتن آرمه
 حل دقيق مساله مقدار اوليه حاكم بر سيستم يك درجه آزادي ناميرا با جرم متغير نمايي كاهنده بر حسب زمان
 يافتن تابع پاسخ فركانسي (FRF) تير اويلر-برنولي با تكيه گاههاي ساده به كمك اجزاي محدود و مقايسه آن با پاسخ دقيق
 تحليل كمانش ورق مستطيل شكل تابعي با مدل نمائيE-FGM
 بررسي اثر اتصالات نوين بر رفتار لرزه اي ديوار هاي برشي فولادي
 مدل سازي هيدروديناميكي و برآورد رسوب ورودي رودخانه كر به درياچه سد درودزن در استان فارس
 مقايسه اثر باكتري هاي B.SubtilisوS.Ureae بر مقاومت فشاري ملات سيمان
 بررسي اثر باكتري Bacillus Pasteurii بر مقاومت فشاري و جذب آب بتن خود متراكم
 مطالعه تاثير شيب طولي بستر رودخانه بر نحوه آبشستگي و رسوبگذاري جريان در كالورت هاي با بستر متحرك
 Using support vector machine model to study of dynamic response of guyed tower subjected to earthquake loading
 پيش بيني روانگرايي و فشار آب حفره اي ناشي از زلزله با تحليل عددي غير خطي
 بررسي و مقايسه نحوه بارگذاري و تحليل لرزه اي مخازن هوايي بتني در برابر زلزله بر اساس نشريات شماره123و604
 كنترل بهينه ارتعاشات لرزه اي سازه ها مبتني بر كاربرد الگوريتم تكاملي تفاضلي
 بهبود عملكرد لرزه اي اتصال تير به ستون توسط ميراگر شكافدار فولادي با شكاف هاي لوزي
 بررسي تاثير گودبرداري بر ميزان خسارت وارده به سازه هاي بالادست
 تاثير مشخصات خاك لايه اي بر رفتار شمع تحت بار جانبي
 بررسي اثر تغيير پارامترهاي شمع تحت بار جانبي
 كاهش آسيب پذيري سازه هاي بتن آرمه در برابر زمين لرزه هاي حوزه نزديك با استفاده از ميراگرهاي لزج
 ارزيابي كيفيت شيميايي رطوبت اوليه بر پتانسيل تورمي يك خاك متورم شونده در چرخه هاي تروخشك
 مسلح سازي خاك با الياف مصنوعي جهت كنترل پديده ركاب به كمك كاربرد تحليل رگرسيوني
 پاسخ ساختمانهاي باستونهاي كج در طبقه اول تحت حركات ناهمگون نزديك به گسل
 پردازش نگاشت ارتعاشات به منظور شناسايي مشخصات سازه
 ارزيابي عملكرد سازه هاي فولادي با قاب هاي داراي مهاربند واگرا در دو روش طراحي مبتني بر نيرو و روش طراحي مستقيم مبتني بر تغيير مكان
 آناليز خرابي پيشرونده در قاب هاي با بادبند واگرا
 برآورد بار معلق رسوب ورودي به سد كرخه با استفاده از برنامه ريزي بيان ژن و مدل استنتاج تطبيقي-فازي
 تاثير غلظت املاح آب دريا در تثبيت شيميايي خاك رس با آهك و سيمان
 Dynamic Analysis of Frame with Tuned Mass Damper by Considering Soil-Structure Interaction
 بررسي عوامل تاثير گذار بر تصادفات موتور سيكلت و اولويت بندي آن ها به روش تصميم گيري گروهي
 مطالعه الگوي حركت رسوبات در نزديكي بستر در ميدان جريان غير يكنواخت به كمك مدل عددي دوفازه
 تقويت خمشي بتن آرمه با استفاده از ميله هاي دست ساز MMFRP
 توسعه ي روش معادلات مجزا براي حل معادله ي هلمهولتز با اعمال مستقيم شرايط مرزي
 تحليل عددي تيرهاي پيوند بتن مسلح در ديوارهاي همبسته
 ارزيابي و رتبه بندي سيستم هاي صنعتي اجرا شده در شهر جديد پرند
 بررسي آزمايشگاهي مقاومت فشاري و مقاومت ويژه الكتريكي بتن حاوي ولاستونيت و ميكروسيليس
 حذف كدورت در شيوه هاي متداول و نوين تصفيه آب شرب
 بهبود فرايند غشايي MBR با گرانول سازي هوازي
 بررسي الگوي فرسايش و رسوب در پيچان رودها بر روي كانالي با مولد سينوسي و زاويه 70 درجه با استفاده از مدل رياضيSSIIM
 بكارگيري آلياژهاي حافظه دار شكلي در مقاوم سازي ساختمانهاي بتني مسلح
 تاثير جرم سنگ پي بر ميزان تنش هاي بدنه در مساله تحليل اندكنش سد-سنگ پي
 تحليل ديناميك غير خطي سد بتني وزني و تعيين ترك هاي ايجاد شده در آن در حين زلزله به كمك برنامه هاي ABAQUSوFRACDAM و مقايسه نتايج بدست آمده
 بررسي عملكرد ميراگرهاي HF2V در استهلاك انرژي ناشي از زلزله در قاب خمشي فولادي
 بررسي دوام بتن خودتراكم تعميري حاوي ميكروسيليس و متاكائولين در مقابل نفوذ يون كلريدها
 بررسي تاثير هماهنگ سازي چراغ هاي ترافيكي در كاهش انتشار آلاينده ها تحت سناريو هاي مختلف
 بهبود دقت تعيين موقعيت با GPS هاي دستي به روش DGPS
 تاثير ميراگر فلزي جاري شونده بر رفتار لرزه اي سازه ها و بهبود سطح عملكرد آنها
 مطالعه تاثير اندركتش خاك و سازه بر پاسخ لرزه اي غير خطي ساختمان هاي فولادي
 بررسي تاثير فشردگي جداره بر استفاده از سخت كننده طولي در ستون هاي CFT تحت بار چرخه اي جانبي
 طراحي استاتيكي ستون نيمه مستغرق پايه پل تحت نيروي وزن و پسا
 بررسي اثر ميكروسيليس بر كاهش جذب آب بتن هاي ريزدانه
 بررسي اثر سونامي درياي خزر بر روي ساختمان هاي شهرهاي بابل و بابلسر
 تاثير لايه بندي ماسه بر روي رفتار شمع هاي مايل تحت بارهاي افقي
 بررسي عددي آبشستگي در اطراف پايه هاي پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D
 انتخاب بهينه نوع تقاطع غير همسطح بر اساس تحليل هاي ترافيكي ايمني و اقتصادي
 Comparing the geometric regulations in spacing between ramps and studying the effect of speed on ramp spacing lengths
 Nonlinear Dynamic Response of an Isotropic Rectangular Plate resting on elastic foundation under influence of moving mass
 Nonlinear Dynamic Analysis of Rectangular Plate Traveled by an Accelerated/Decelerated Moving Force
 بررسي اثر هوادهي در سرريز سد آزاد با استفاده از نرم افزار Flow-3D
 شبيه سازي عددي خصوصيات جريان در سر ريز سد آزاد با استفاده از نرم افزار Flow-3D
 ارزيابي لرزه اي قاب خمشي بتن مسلح متوسط در نزديكي گسلهاي فعال بر اساس آيين نامه هاي لرزه اي مختلف
 مدل سازي عددي ميدان جريان در اطراف سرريزهاي مدور قائم با ورودي از نوع كليد پيانويي
 بررسي اثر جهت پذيري پيش رونده و جابجايي ماندگار زلزله در رفتار ساختمان هاي نزديك گسل
 بررسي تاثير استفاده از سيم هاي آلياژ حافظه دار بر رفتار مونوتونيك و سيليك ميراگرهاي دوگانه
 ارزيابي تاثير ستون هاي ماسه آهكي در مشخصه هاي مكانيكي خاك هاي رسي نرم با استفاده از آزمايش سه محوري
 ارزيابي رفتار ستون هاي مركب CFSTوSRC در برابر بارگذاري انفجار
 استفاده از روش تكاملي برنامه ريزي بيان ژن در برآورد ميزان آبشستگي پايه هاي پل در بسترهاي غير چسبنده بر اساس داده هاي آزمايشگاهي و ميداني
 تاثير پارامتر سرعت مطلق تجمعيCAV در پاسخ لرزه اي ساختگاه هاي مستعد روانگرايي
 تحليل عددي اثرات ساختگاهي خاك هاي مستعد توليد اضافه فشار آب حفره اي با توجه به انرژي ورودي امواج لرزه اي
 تصفيه پذيري پساب صنعتي كارخانه شيرين دارو با استفاده از راكتور بي هوازي بافل دار
 موازنه هزينه زمان در پروژه هاي عمراني با استفاده از الگوريتم NSPSO
 استفاده از جواب هاي پارتو بهينه در تعيين بهترين مسير پروژه
 بررسي عدي تاثير الگوي قرارگيري ميخ خاك ها بر تغيير شكل ديواره در گود برداري هاي عميق
 ارزيابي رفتار ديوار بتني بلوك سيماني محصور شده تحت آناليز غير خطي به روش اجزا محدود شده
 استفاده از آلژينات ماده طبيعي در بتن خود متراكم جهت بهبود خصوصيات بتن كانال هاي انتقال آب
 ارزيابي و اولويت بندي تسهيلات موثر بر افزايش مطلوبيت دوچرخه سواري
 درسهايي از مهم ترين حوادث و مشكلات سدهاي بتني قوسي جهان
 بررسي خواص مكانيكي بلند مدت بتن هاي با مقاومت بالا شامل افزودني هاي حاوي سيليس اعم از نانو سيليس،ميكروسيليس،متاكائولن و پودر شيشه
 بررسي روش هاي مختلف درون يابي داده هاي حاصل از تحليل ميكروتريموها در ريز پهنه بندي لرزه اي(مطالعه موردي: بازار تاريخي تبريز)
 بررسي فرآيند پس رونده در رسوب زدايي از مخازن سدها(مطالعه موردي سدهاي تاريك و سد سفيد رود)
 مطلوب سازي رفتار سازه هاي بلندمهاربندي شده
 مدلسازي رفتار غير خطي سكوي دريايي تحت بارگذاري ضربه كشتي
 معرفي سيستم جدبد مهاربندي OGRID براي سازه هاي بلند و بررسي رفتار و عملكرد آن در قاب يك طبقه
 مطالعات عارضه سنجي ترافيكي(مطالعه موردي مجتمع اداري_تجاري آسمان شهر اراك)
 طرح بهسازي جاده با روكش آسفالت(مطالعه موردي:محور شوش-اهواز))
 كنترل نيمه فعال ميراگر جرمي تنظيم شده به روش زنتيك فازي
 بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي بتن خود متراكم با استفاده از رزين هاي اكريليك
 قابليت خاك واگرا در نگهداشت فلز سنگين سرب
 Damping Earthquake and Wind Energy in Tall Building by Frictional Semi-Active Dampers
 آناليز حساسيت ضريب تنش افقي در مدلسازي شيب معدن شماره 1 گل گهر با استفاده از تحليل عددي
 تعيين فشار تنش موثر و شتاب در راستاي قائم تونل مدفون در خاك ماسه اي تحت تاثير انفجار سطحي
 تاثير زبري هاي طبيعي بستر بر ابعاد هندسي حوضچه آرامش
 تاثير زاويه برخورد امواج لرزه اي در الگوي جا به جايي دره هاي مستطيلي
 پايداري اخلاقي در روزگار سخت سازمان هاي مهندسي با رويكرد مهندسي عمران
 An algorithm based on image processing for asphalt concrete feature structure
 معرفي المان جديد براي ضخيم با استفاده از توابع تغيير شكل يافته
 بررسي عددي تاثير مقاومت مشخصه بتن و ضخامت دال بتني غير مسلح با تكيه گاه ساده بر ميزان خرابي ناشي از برخورد و نفوذ گلوله
 بررسي عملكرد اشكال مختلف اتصال مختلط تير فولادي و ستون بتن مسلح(RCS)
 تدوين يك مدل حل اختلاف در مديريت كيفي رودخانه با استفاده از رويكرد چانه زني بازگشتي
 پيش بيني پارامترهاي موثر در طراحي ديوارهاي برشي داراي بازشو با استفاده از شبكه هاي مصنوعي
 بررسي تاثير ورق اتصال بادبند بر صيبيت اتصال ساده تيروستون در قابهاي با مهاربندي همگرا
 بررسي رفتار قابهاي فولادي با تركيب اتصال نيمه صلب يقه اي و مهاربندي همگرا
 تعيين ظرفيت باربري نوك شمع هاي در جاريز در خاك هاي رسي به روش عددي
 اندازه گيري تنش جاري شدن به عنوان پارامتر رئولوژي در بتن هاي خود تراكم با استفاده از جعبه LCPC
 ارزيابي عملكرد مدل هيدرولوژيكي يكپارچه MIKE NAM در شبيه سازي بيلان آب حوضه آبريز رودخانه قره سو-اردبيل
 بررسي اثر استفاده از انواع اسپيسر بر نفوذپذيري و تشديد پتانسيل خوردگي بتن مسلح
 بررسي آزمايشگاهي آبشستگي حول پايه هاي مركب پل
 بررسي اثر سرباره كوره بلند و كنورتور ذوب آهن اصفهان بر مقاومت فشاري بتن خود متراكم با مقاومت بالا
 تاثير تسبيح همزمان الياف شيشه و نانو رس بر مقاومت فشاري در خاك هاي رسي
 تعيين پيكربندي بهينه براي سازه هاي با سيستم شبكه قطري با تغيير زاويه اعضا در ارتفاع
 بررسي آزمايشگاهي آبشستگي آبشكن همراه با پايه هاي پل بر روي عمق و ابعاد حفره آبشستگي
 بررسي انتقال و انعكاس موج فشاري در برخورد با فصل مشترك محيط متخلخل غير اشباع و جسم الاستيك تك فاز
 مكان يابي سنسورها جهت نظارت بر سلامتي سازه هاي پل راه آهن
 شبيه سازي عددي عملكرد هيدروليكي و دوفازي جريان آب و هواي سرريزهاي سه جانبي
 تعيين ضريب رفتار لرزه اي برجهاي خنك كننده فلزي
 بررسي تحليلي توزيع تنش جانبي خاك روي ديوار حائل در شرايط دوران حول بالاي ديوار با استفاده از معادلات ديفرانسيل تعادل
 تحليل شكنندگي لرزه اي براي ساختمان هاي كنترل شده
 بررسي رفتار و مكانيزم شكست اتصال جوشي سه تير فولادي به ستون بتن آرمه كناري
 طراحي بهينه دو هدفه شبكه هاي توزيع آب با در نظر گرفتن هزينه ساخت و كيفيت آب
 بررسي تاثير تصحيح مدول نرمي ماسه بر كار آئي بتن خود تراكم
 مقايسه روشهاي مختلف ارزيابي و سنجش تراكم مخلوط هاي آسفالتي
 تعيين حالت حمل و نقل عمومي از ديدگاه كاربر با استفاده از روش تحليلي شبه سلسله مراتبي(مطالعه موردي:چهارراه وليعصر_ميدان آزادي)
 اصلاح دريچه خودكار هيدروليكي قلب و ارائه ي مدل هيدروليكي و الگوريتم طراحي دريچه اصلاح شده
 بررسي تاثيرات پوزولان طبيعي تفتان بر پارامترهاي نفوذ پذيري و جذب آب
 محاسبه پارامتر چسبندگي خاك سيمانته شده با استفاده از آزمايش بارگذاري صفحه روي لبه ترانشه
 پاسخ لرزه اي پل هاي چند دهانه ساده در تقاطع با گسل
 امكان سنجي كاليبراسيون شبكه توزيع آب با الگوريتم ژنتيك(مطالعه موردي:روستاي حصار مهتر)
 تحليل الاستيك قاب هاي فولادي با مهاربند گوشه
 An analytical solution to reliability assessment of soil shear strength
 Evaluation of reliability assessment in slope stability analysis
 بررسي هيدروديناميك جريان حول تك پايه پل قائم داراي طوقه با استفاده ازمدلسازيهاي عددي، فيزيكي و سيستم پردازش تصوير
 صوت درساختمان بانگاهي برمقررات ملي ساختمان
 نيروهاي كينماتيكي لرزه اي درشمع هاي منفرد واقع درمحيط خاك لايه اي غيرخطي
 Minimization of Earth Dam Cross Section Area Using Modified Harmony Search algorithm
 بررسي عملكرد سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي با ديوار برشي فولادي نازك و مقايسه آن با مهاربندهاي همگرا به روش طيف ظرفيت
 بررسي تاثير ورق تقويت ستون و ابعادجوش دررفتاراتصال صلب درسازهاي فولادي
 Hydro-elasticity of Two Side-by-side Flexible Cylinders
 حذف رنگ ازپساب نساجي به روش انعقادشيميائي و اكسيداسيون پيشرفته فنتون
 مدل سازي تيرمركب نيمه محصورشده متشكل ازGFRP و بتن بامدل اجرا محدود تحت اثربارگذاري كنترل تغييرمكان
 بررسي اثراستفاده ازميراگرهاي ويسكوز درسازه هاي جداسازي شده ازپايه تحت اثرزلزله هاي حوزه دورونزديك ازگسل
 بررسي اثرميرگرهاي اصطكاكي درتعدادومحل تشكيل مفاصل پلاستيك درسازه هاي فولادي مهاربندي شده
 حل عددي معادلات جريان آبهاي زيرزميني بااستفاده ازروش بدون شبكه SPH و مقايسه باحل تحليلي
 بررسي انواع نظام هاي اجرايي پروژه ها وانتخاب بهترين روش درپروژه هاي عمراني و نظامي
 بررسي رفتارقابهاي خمشي كوتاه بتني با شكل پذيري معمولي ومتوسط طراحي شده براساس آئين نامه زلزله ايران درحوزه نزديك زلزله بااستفاده ازمنحنيهاي IDA
 بررسي مدل المان صليبي در اتصالات تير به ستون با ورق انتهايي با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي
 بررسي مديريت يكپارچه ي منابع آب با استفاده از مدل weap در جنوب بلوچستان محدوده ي مطالعاتي حوضه ي پيرسهراب _ عوركي
 معرفي مجموعه قراردادهاي انگلستان NEC و مقايسه كلي آن با قرارداد فيديك وشرايط عمومي پيمان
 ارزيابي هزينه چرخه عمرماشين آلات پل بتني بابتن UHPFRC و بتن متداول
 شناخت و بررسي عوامل موثربرتلفات كارگران درحين انجام عمليات راهسازي مطالعه موردي استان مازندران 1390-1386
 Assessment of the Effect of Content Frequency of Ground Motions on Input Energy
 Optimal Methods on Hydrologic Flow Routing Operations
 بررسي عددي ظرفيت باربري فشاري گروه شمع هاي باريك شونده واقع درخاكهاي دانه اي
 تاثيرتثبيت خاكهاي ريزدانه باسيمان برروي ضريب تحكيم
 مدل سازي عددي جريان ناشي از شكست سد در كانال با خم 180 درجه
 Laboratory evaluation of moisture sensitivity of warm mix asphalt containing steel slag
 مطالعه آزمايشگاهي رفتاربرشي ديواربنايي غيرمسلح تحت بارگذاري چرخه اي
 تاثيرجداسازي ميانقاب بنايي ازقاب بتني پيراموني بررفتارلرزه اي قاب مركب
 مقايسه تحليل هاي آئين نامه اي و آناليزهاي غيرخطي سكوهاي ثابت دريايي درمقابل بارهاي تصادفي امواج
 بررسي تاثيرزهكش افقي برپايداري سدخاكي ناهمگن درشاريط تخليه سريع مخزن مطالعه موردي – سدملاصدرا
 تاثيرتغييرسختي طبقات زيرزمين برتوزيع نيروي زلزله درارتفاع ساختمان
 بهينه يابي جانمايي شيرهاي آتش نشاني درشبكه هاي آبرساني شهري
 بررسي مشخصات مكانيك بتن سبك سازه اي مسلح به الياف فولادي
 بررسي تأثير شرايط محيط عمل آوري بر درجه سمنتاسيون و پارامترهاي مقاومت برشي زهكشي شده خاك رس پيش تحكيم يافته سمنته شده با سيمان
 افت سختي قاب پرتال بتني مبتني برتحليل پوش آورغيرخطي ida
 رفتارمهاربند هم محور CBF پس ازكمانش براساس مفاهيم انرژي
 بهكارگيري منطق فازي در الگوريتم وراثتي با رتبهبندي نامغلوب جهت بهينهسازي چند هدفه ي سازههاي خرپايي
 بررسي ازمايشگاهي رفتارارتعاشي لوله ناشي ازتشكيل گردابه دراثرموج
 بررسي تاثيرپارامترهاي هندسي بررفتارلرزه اي شيرواني هاي مسلح شده با ميخ
 بررسي ميزان تاثيرپارامترهاي لرزه اي دررفتارديناميكي ديوارهاي خاكي ميخكوبي شده
 مطالعه توزيع سرعت دركانالهاي مركب فاضلابرو
 اندركنش ديناميكي شمع – تونل باتاكيد برتوزيع لنگردرطول شمع
 تخمين دوره تناوب اصلي سازه هاي قرارگرفته برروي شالوده هاي شمعي درمجاورت تونل
 Improvement of Load-Settlement Behaviour of Strip Footings Using Geogrid-Reinforced Granular Trench under Cyclic Loading
 كنترل ارتعاشات ديناميكي پل هاي ريلي قطارهاي پرسرعت بااستفاده ازميراگرهاي MR وبكارگيري الگوريتم كنترلي H2/LQG
 مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه باورقهاي CFRP بادرنظر گرفتن اثرجداشدگي ورق ازسطح بتن تحت اثربارناشي ازانفجارداخلي
 مطالعه رفتارمكانيكي – هيدروليكي – حرارتي خاكها دردماي بالا بادستگاه ارتقاء يافته آزمايش سه محوري
 بررسي و اصلاح زيرسازي خطوط راه آهن موجود جهت ارتقاء سرعت و تردد قطارهاي سريع السير
 كاربرد روش DSC درتحليل ارتعاش درون صفحه اي تيرخميده اولر – برنولي
 بررسي اثرتنش محصور كننده برمقاومت روانگرايي ماسه ها
 بهينه سازي توليد ماده فعال سطحي بيولوژيكي به منظورحذف نفت خام از روي آب
 ارزيابي عوامل تاثيرگذاربرظرفيت باربري فشاري شمع هاي پافيلي پاپهن واقع درخاكهاي دانه اي بااستفاده ازروش عددي
 طرح مخلوط هاي آسفالتي سردبازيافتي
 مقايسه رفتارسازه دوبلكس بلند داراي هسته بتن مسلح باسازه غيردوبلكس
 كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي درپيش بيني عمق آبشستگي پايين دست سرريزسيفوني
 استفاده ازاصل جمع آثارقوا دريافتن موقعيت نشت درشبكه هاي آبرساني
 بررسي تاثير روش ساخت برعملكرد سازه اي قوسهاي شاخ بزي
 تحليل اقتصادي سيستمهاي حمل ونقل ريلي بر مبناي ارزش معادل يكنواخت سالانه با درنظر گرفتن عدم قطعيت در نرخ بهره متورم شده
 Soil-Water Characteristic Curve prediction by Gene Expression Programming
 افزايش ظرفيت باربري و بهسازي بستر روانگرا با استفاده از ميكروپايلها
 بررسي تاثيرتسليح و تثبيت برنشانه باربري كاليفرنيا خاك رسي
 بهينهسازي خرپاهاي دو بعدي با استفاده از روش گروه ذرهها
 ترسيم شبكه خطوط تغييرطول صفربراي پي نواري روي خاك ماسه اي بااستفاده ازاطلاعات بدست آمده ازتكنيك پردازش تصاوير
 بررسي آزمايشگاهي تغييرات شيب برضريب دبي سرريزفيوزگيت مدل NLH
 پيش بيني راندمان تصفيه هواي آلوده به فرمالدوئيد درصافي چكنده بيولوژيكي بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
 شبيه سازي ميزان سرريزي موج ازموج شكنهاي توده سنگي سكويي بااستفاده ازنتايج آزمايشگاهي ومدل ANFIS
 شبيه سازي انتقال امواج ساحل انزلي پس ازاحداث موج شكنهاي جديدباهدف مقايسه نرم افزار ايراني MIKE 21 و PMO Dynamics
 كاربرد مدل رياضي LITPACK درشبيه سازي تغييرات خط ساحل بندرانزلي پس ازاحداث موج شكنهاي جديد و ارزيابي آن بااستفاده ازتصاويرماهواره اي وgis
 بررسي نتايج تحليل هاي غيرخطي استاتيكي مودال و تاريخچه زماني درسازه هاي مجهز به جداگرهاي لرزه اي
 ارزيابي وبررسي وضعيت پاركهاي شهرتبريزبراساس استانداردهاي مناسب سازي ويژه افرادداراي معلوليت نمونه موردي پاركهاي منطقه 2شهرداري تبريز
 ارزيابي مقاومت روانگرايي ماسه بابلسرمسلح با رشته هاي باتوزيع تصادفي براساس روش انرژي
 بررسي مكانيزم هاي سازه اي درسازه نگهبان ايستگاه هاي متروساخته شده به روش ريب روسي اصلاح شده و تاثيرعمق قرارگيري سازه نگهبان برمقادير نيروهاي وارد برآن
 مقايسه ميزان نشست سطح زمين ناشي ازاجراي سازه نگهبان ايستگاه هاي زيرزميني مترو به روشهاي روسي و روسي اصلاح شده باتغييرپارامترهاي خاك
 بررسي ميزان جذب انرژي ساختمانهاي بتن مسلح تقويت شده با مهاربندهاي نچسبيده فلزي
 استفاده مستقيم نتايج شبيه سازي زلزله درتحليل خطراحتمالاتي؛مطالعه موردي گسل شمال تهران

 بررسي تاثيرسيستم ديواربرشي بتني پيش ساخته پس تنيده غيرمقيد بررفتارخودبازگردانندگي كلي سازه
 روش تحليلي براي طراحي ميراگرجرمي برپايه كمينه كردن كارمايه مكانيكي
 ارزيابي اثرات تغيير اقليم بااستفاده ازوزن دهي مدلهاي چندگانه AOGCM
 بررسي عملكرد لرزه اي جداسازهاي لرزه اي پايه ازنوع LRB براي ساختمانهاي بتني با پلان نامنظم
 ارزيابي ضريب رفتارقاب خمشي فولادي مجهز به ميراگراصطكاكي دوراني (RFD)
 بررسي عملكرد مخلوط هاي آسفالتي مسلح شده با شبكه فلزي
 ارايه مدل آزمايشگاهي شاخص نفوذبرحسب ويسكوزيته براي قيرهاي مورداستفاده درراهسازي ايران
 بررسي تنشهاي پسماند ناشي ازخط جوش درورقهاي فولادي باتوجه به حركت خط جوش
 بررسي رفتارلوله هاي مدفون درخاك تحت بارگذاري ناشي ازانفجار سطحي
 تحليل ينيم فضاي ايزوتروپ جانبي حاوي حفره استوانه اي محدود تحت تغييرشكل پيچشي وارد بركف حفره
 بررسي تاثيرابعادنمونه برمقاومت فشاري و شكل پذيري خاك رس مسلح به الياف
 تاثيرعملكرد غيريكنواخت دريچه ها برجريان روي سرريزهاي شوت دريچه دار
 تاثيراعمال توام كربناسيون و نفوذيون كلرايد برمقاومت فشاري بتن هاي ساخته شده ازميكروسيليس
 شناسايي خرابي در سازه ها با استفاده از يك شاخص خرابي مبتني بر ماتريس نرمي
 تحقيق درباره مدلسازي مناسب باربركنش درزيرسدهاي وزني
 بررسي اثرمولفه قائم زلزله برروي پلهاي بتني درنواحي نزديك گسل
 حذف فلزات سنگين ازشيرابه زباله اصفهان به وسيله تالاب مصنوعي افقي
 توسعه مدل شبكه دانه منفصل بتن براي سنگدانههاي غيركروي
 بررسي بهسازي لرزه اي يك ساختمان فولادي كم ارتفاع بااستفاده ازدستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود
 رفتاراتصالات پيچي با نبشي بالا وپايين و جان درخرابي پيشرونده
 بررسي اثرتوزيع جداگرها برروي كاهش دوران ساختمانهاي نامتقارن باخروج ازمركزيت سختي
 ساخت و تعيين خصوصيات مكانيكي بتن مركب با سيمان پرتلند تيپ 2 پودرسنگ آهك وپوزولان
 پهنه بندي احتمال وقوع زمين لغزش درمنطقه رودبار با استفاده ازGIS به روش LNSF
 مقايسه ي مشخصات مقاومتي ماسه ي مسلح شده بارشته هاي مجزا باتوزيع تصادفي دردستگاه هاي سه محوري و برش مستقيم
 Element Free Galerkin Method For the Numerical Solution of 2-D Potential Flow Problems
 تحليل عددي تيرهاي مستطيلي وt شكل تقويت شده به روش nsm بااستفاده ازميله هاي cfrp
 بررسي آماري و آزمايشگاهي تاثير ميكرو سيليس بر روي مقاومت ضربه اي بتن مقاومت بالا
 بررسي عوامل موثردرموفقيت مدل مديريت سبد پروژه درشركت هاي عمراني
 بررسي رفتارتونل هاي شهري واقع درآبرفت تحت اثرتغييرشكلهاي ناشي ازگسلش
 بررسي سازوكارهاي محافظت ازتونل هاي شهري واقع درآبرفت تحت اثرگسلش
 ارزيابي وتحليل پايداري شيرواني سرريزسنگي سدمخزني صفا به كمك سيستم مختصات استريوگرافيك
 حذف رنگزاي آزو يي اسيد اورانژ 7توسط فرايند ازن زني /فتوكاتاليستي
 ارزيابي پارامترهاي موثربرمدل حفرات گازگسسته درجريان گذرا بااستفاده ازضريب افت اصطكاك ناماندگار
 بررسي تاثيرابعادسخت كننده هاي لبه اي برمقاومت فشاري گاست پليت تحت نيروي فشاري يكنوا
 تاثيرسخت كننده لبه اي برميزان اثربخشي سخت كننده مياني درگاست پليت تحت نيروي فشاري يكنوا
 مدل سازي عددي شكست سدباروش هيدروديناميك ذرات هموارشده (SPH)
 مطالعه آزمايشگاهي تاثيرسرباره كوره آهنگداري وملات بين لايه اي برنفوذپذيري ذاتي و بين لايه اي سدهاي بتني غلتكي
 Heavy metal removal of chromium from aqueous solutions by Amygdalus Scoparia shells
 Heavy metal removal of chromium from aqueous solutions by tamarind fruit shell activated with sulfuric acid
 بررسي تغييرشكل پذيري ديوارهاي خاكي مسلح شده با ژئوسنتتيك دربرابربارانفجار
 بررسي سطح عملكرد قابهاي بتني مقاوم سازي شده با مهاربندفولادي خاص
 بررسي عملكردلرزه اي گونه اي متعارف ازقابهاي خمشي بتن آرمه مورداستفاده درساختمانهاي مسكوني
 ارزيابي اقتصادي زمينه هاي نقل و انتقال آب دربازارآب، مطالعه موردي: بخشي ازمنطقه مهيارشمالي
 ارايه يك مدل اجزاي محدود براي تحليل ديناميكي خاكهاي نيمه اشباع
 كاربرد مفهوم تكنولوژي ديواره واكنش دهنده نفوذپذير درتصفيه آب هاي آلوده
 مروري برروشهاي گوناگون كاهش لجن توليدي درتصفيه خانه هاي فاضلاب
 بررسي عددي تاثيرشكل هندسي پشت بندبرهيدروديناميك سرريزكليدپيانويي
 Improvement of Seismic Performance of Zipper Braced Frames by Using a New Distribution of Lateral Load Pattern
 بررسي تاثير ابعاد هندسي و مشخصات مصالح برمقاومت نهايي ديوارهاي برشي فولادي
 بررسي اثر تغيير شرايط جوي شهرها بر روي تصحيح انكسار دوربين هاي توتال استيشن
 Rheological Properties, Segregation Resistance and Compressive Strength of Self-Consolidating Lightweight Concrete incorporating Natural Zeolite
 Effects of Micro/Nano-SiO2 on Fresh Properties, Compressive Strength and Segregation Resistance of Self-Consolidating Lightweight Concrete
 روش عددي محاسبات معكوس درتخمين خواص مكانيكي سيستم هاي چندلايه اي براساس نتايج FWD
 بررسي و ارزيابي تاثير پارامترهاي مختلف در زمين لغزش به كمك GIS و آناليز حساسيت در حوزه شهرستان بجنورد
 بررسي عوامل موثردرنيروي بيرون كشيدگي ميخ ها درديواره گود حفاظت شده به روش ميخ كوبي تحت زلزله هاي حوزه دورونزديك گسل به روش اجزاء محدود
 مطالعه تاثير الياف پلي پروپيلن دركنترل تورم خاكهاي ريزدانه تثبيت شده با آهك درمجاورت سولفات
 Investigation on Effects of Concrete Properties on Seismic Behavior of Composite Steel Plate Shear Walls
 Investigation on Effects of Composite Columns on Seismic Behavior of Steel Plate Shear Walls System
 تاثيرژئوتكستايل هاوچيدمان آن ها برروي پايداري استاتيكي وديناميكي سدهاي خاكي باهسته رسي
 تعيين و مقايسه بارگذاريهاي انفجاري براساس روابط نظري وآيين نامه هاي عملي
 بررسي روند تخريب قاب هاي خمشي فولادي تحت اثر بار ديناميكي ناشي از انفجار
 صحت سنجي مقاوم سازي ساختمانهاي بتن مسلح با مهاربندفولادي توسط روشهاي عددي
 مطالعه رفتارغيرخطي سدهاي بتني بلندباوجود درزهاي اجرايي تحت بارگذاري سيلاب
 مطالعه عددي رفتارغيرخطي درزهاي افقي درسدهاي بتني بلندتحت تركيب مودهاي شكست
 Numerical Modeling of Liquefaction and Lateral Spreading Using OpenSees Framework
 شبيه سازي عددي جريان در مستهلك كننده هاي جامي
 شبيه سازي عددي جريان آبهاي زيرزميني بااستفاده ازروش جزء تحليلي
 روشهاي مدلسازي كيفيت هوا
 مقايسه روشهاي طيف مشروط cs وميانگين مشروط CMS دربرآورد ظرفيت لرزه اي سازه ها
 بررسي مقاومت ساييدگي سرباره فولاد براي استفاده به عنوان بالاست درخطوط راه آهن
 ارزيابي شيب تراكم درتعيين پتانسيل شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي گرم
 بررسي رشدترك درنمونه نيم استوانه اي سنگ مرمر به روش XFEM
 اصلاح خواص قيربااستفاده ازپليمرهاي پلي اتيلن سبك وپودرلاستيك درمناطق گرمسير
 ارزيابي جابجايي ماندگار دركوله ي پلهاي خاك مسلح دراثرزلزله
 Proper Numerical simulation of water surface profile over stepped spillway Using Different Solvers
 مدلسازي سه بعدي جريان گل آلوددرمخزن سددز
 انتخاب گزينه برتر مرمت و نگهداري روسازي راه هاي بين شهري دركاهش هزينه هاي كشوربااستفاده ازنرم افزار RealCost مطالعه موردي آزاده راه مشهد – باغچه
 معرفي روش مقاومت بسيج شده MSD به منظور محاسبه نشست آني شالودههاي دايره اي و ارزيابي صحت نتايج آن به كمك تحليل المان محدود
 پيش بيني نويز ناشي ازضربه دردرز انبساط پل بااستفاده ازروش تحليل آماري انرژي sea
 تحليل حساسيت مقاوم سازي مخازن بتني مدفون و تاثيرنوع خاك و فاصله ازمحل انفجار
 تحليل حساسيت مقاوم سازي ديوارهاي بتني باانواع ورقهاي FRP و شكل هندسي مخزن دربرابربارانفجار
 عملكرد قاب خمشي فولادي كوتاه مرتبه تحت نگاشت هاي نزديك گسل زلزله هاي نورثريج و لندرز
 مروري برروشهاي تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه بااستفاده ازكامپوزيت هاي Frp
 تحليل غيرخطي اجزاء محدود تيربتني تقويت شده با ورق FRP به روشهاي شيارزني
 مدلسازي عددي روش تركيبي نصب سطحي ورق درداخل شيار(EBRIG) جهت اتصال ورقهاي FRP به تيربتني
 بررسي اندركنش ديوارهاي برشي بتني و دالهاي كف
 FORMULATION OF SMART LAMINATED BENDING PLATES
 استفاده ازازمايش نفوذسنج ديناميكي درتعيين ضريب باربري خاكهاي تثبيت شده دراراضي عسلويه
 تحليل خطرزمينلرزه و برآورد پارامترهاي جنبش زمين بااستفاده ازروش احتمالي ومقايسه نتايج باشرايط آيين نامه 2800 ايران براي مسيرخط لوله و مخازن آب شهرشيراز
 بررسي مباني طراحي مخازن بتني ذخيره آب درآيين نامه هاي( ACI350.3-06, NZS 3106-2009, EN 1998-4:2006 (E) و نشريه 123
 بررسي اثرطول شمع درسهم باربري سيستم پي مركب درخاك رس به كمك نرم افزار FLAC 3D
 تاثيرآلودگي نفتي برمقاومت روانگرايي خاكهاي ماسه اي
 تصفيه پساب حاوي سولفيد بااستفاده ازتكنولوژي جديد پيل سوختي ميكروبي و توليد انرژي پاك بصورت همزمان
 مدلسازي جريان ناشي ازشكست سدبااستفاده ازشبكه بي ساختارمثلثي ازنوع سلول گوشه
 Optimal sensor placement for modal identification of a strap- braced cold-formed steel frame based on improved genetic algorithm
 Optimal Sensor Network for Health Monitoring of Strapbraced Cold Formed Steel Frame
 مطالعه آزمايشگاهي عملكرد ميراگرهاي جرمي تنظيم شده درسازه هاي يك درجه آزادي
 مطالعه آزمايشگاهي عملكرد ميراگرهاي مايع تنظيم شده جهت كاهش ارتعاشات سازه ها
 عملكرد ساختمان هاي بنايي داراي جداساز لغزشي ماسه اي تحت ركوردهاي حوزه نزديك گسل
 بررسي رفتارلرزه اي ديواربرشي بتني داراي بازشو
 روش تجربي جهت رسيدن به يك دانه بندي مناسب براي بتن خودمتراكم بااستفاده ازپارامترهاي طبقه بندي خاك درژئوتكنيك
 بررسي تغييرات فشارآب حفره اي مخلوطهاي ماسه وپودرتايردرفشارهمه جانبه 60كيلوپاسكال
 ارائه متدولوژي بهينه سازي استوار دربرنامه ريزي پرواز
 يخبندان و ذوب و اهميت آن دربرنامه نگهداري روسازي راه ها
 مدلسازي صفحات گرافن بااستفاده ازديدگاه مكانيك سازه اي
 وابستگي مدول يانگ به اندازه صفحات گرافن
 بررسي تاثير پارامترهاي جريان درشيرهاي پروانه اي دربازشدگي هاي مختلف برفرايند كاويتاسيون
 بررسي اثرپاسخ زمين درايجادپديده تشديد؛مطالعه موردي پروژه مونوريل كرمانشاه
 بررسي اثرات ديواره شكل پذيردراندركنش آب سازه مخازن بتني
 بررسي اثرهماهنگي تيم مديريت مهندسي كارگاهي دركاهش تاخيرات پروژه هاي صنايع پتروشيمي
 بررسي همبستگي ميان پاسخ هاي لرزه اي ديوارخاك مسلح با پارامترهاي اندازه گيري زلزله به منظور پياده سازي اصول طراحي براساس سطح عملكرد
 بهبود لرزه اي سيستم هاي جداساز توسط ميراگرMRبا استفاده از الگوريتم هاي كنترل نيمه فعال
 بررسي تاثيرنانوذرات رس بررفتارژئوتكنيكي رس منطقه نازلوي اروميه و ماسه فيروزكوه
 علل اقتصادي و اقليمي استفاده ازبتن سبك كفي درمسكن مازندران
 شناسايي مؤثّرترين پارامترها بر ميزان آلاينده هاي توليد شده در شبكه حمل و نقل، به روش تاگوچي
 مكان يابي ايستگاه هاي اتوبوس درتقاطعات متوالي با بهره گيري ازنرم افزارAimsun مطالعه موردي: تهران خيابان دلاوران حدفاصل تقاطع سراج تا ميدان الغدير
 مطالعه ي عددي بررسي اثرشتاب بيشينه ي زلزله و عمق لايه روانگرا برنشست شالوده سطحي واقع برروي خاكهاي دولايه تحت بارزلزله
 ترسيم طيف پاسخ الاستوپلاستيك براي ستون فلزي و بررسي اثرنيروي محوري درستون تحت بارانفجار
 مدل سازي فرآيند ضرب وفرورفت شمع هاي فولادي ته بازكوبشي درخاكهاي ماسه اي به روش عددي
 بررسي اثرپارامترهاي مختلف برافزايش ظرفيت باربري نهايي پي نواري واقع برشيرواني ماسه اي مسلح به ژئوگريد
 بررسي اثريك لايه ماسه ي جايگزين شده ي مسلح به ژئوگريد برظرفيت باربري شالوده هاي نواري واقع برشيرواني رسي
 بررسي پارامتريك خصوصيات لرزه اي ميراگرتسليمي تيوب درتيوب درمقاوم سازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي
 مدلسازي اندركنش سازه و ميراگرمايع تنظيم شده بادرنظر گرفتن يك سازه 10طبقه
 طراحي ميراگرمايع تنظيم شده براي كاهش ارتعاشات سازه هاي نيمه مرتفع عمراني
 OCR of Clays by CPTu data using EPR method
 بررسي تاثير نحوه آرايش ژئوتكستايل بصورت سه بعدي درظرفيت باربري پي
 تاثيرنوسانات سرعت درانتقال رسوب درشت دانه درباربستر
 بررسي كارايي روش طراحي مستقيم مبتني برتغيير مكان درقابهاي خمشي بتني نامنظم درارتفاع
 شناسايي پارامترهاي مودال پل خرپايي راه آهن باآزمايش ضربه
 مطالعه پارامتريك سازه يك درجه آزادي با رفتار خطي و غيرخطي به روش نيومارك تحت زلزلهي طبس
 برآورد ضرايب منطقه اي براي برآورد بارش باتصاوير رادارهواشناسي سهند
 رفتارارتعاشي دريچه هاي كشويي تخليه كننده هاي تحتاني سدها درشرايط هيدروليكي مختلف
 منحنيهاي شكنندگي اسكله هاي شمع و عرشه
 تغييرمكان نسبي قابهاي خمشي بتن مسلح باشكل پذيري متوسط درسطوح عملكردي
 ارائه يك مدل قاب معادل براي تحليل ديناميكي صفحات و سازه هاي پوسته اي
 تحليل استاتيكي وديناميكي سدهاي خاكي باكاربرد ژئوممبرين به عنوان المان آب بند
 اثرپديده واكنش قليايي سنگدانه هاي بتن برعملكرد سازه اي سدهاي بتني درفضاي سه بعدي
 بررسي آماري و تحليل تصادفات در محور انديمشك پل زال در استان خوزستان
 مطالعه تاثيرتغييرارتفاع سازه هاي قاب صلب لوله اي دسته شده فولادي درارزيابي ارتباط مشخصات فيزيكي پالسهاي سرعت با پارامترهاي پاسخ
 طراحي مدل مميزي نگهداري تاسيسات جانبي راه ها
 مطالعه آزمايشگاهي مشخصات پرش هيدروليكي برروي بسترزبردرتبديل ها
 تحليل ورقه هاي هوشمند بااستفاده ازجزء هاي پوسته اي و صفحه اي پيزوالكتريك MITC
 بررسي عددي رفتارشمع درمجاورت گود برداري به روش ميخ كوبي
 شبيه سازي روندرسوبگذاري وفرسايش دربستر رودخانه بااستفاده ازمدل HEC-RAS مطالعه موردي رودخانه پلرود دراستان گيلان
 بررسي رفتار ورق اتصال به وسط تير در مهاربند هاي واگرا
 بررسي تاثيرنحوه اتصال وسط دربادبندهاي ضربدري
 ارزيابي آزمايشگاهي تاثير الياف برمقاومت خمشي باقيمانده بتن هاي خودتراكم
 الگوي بزرگنمايي پاسخ طيفي ساختگاه دربرابرحركات لرزه اي بادرنظر گرفتن اثرتوپوگرافي و رسوبات
 بررسي عددي رفتارلرزه اي ديواربرشي فولادي موج دارتوسط نرم افزار آباكوس
 بررسي عملكرد ساختمانهاي قاب خمشي فولادي با اتصالات آسيب ديده دراثرزلزله برمبناي جابجايي نسبي طبقات
 ارزيابي رفتارلرزه اي سازه هاي جداسازي شده نامتقارن درانواع خاكهاتحت اثرشتابنگاشت هاي زلزله
 عيب يابي سازه ها بااستفاده ازروش دومرحله اي مبتني برشبكه عصبي تابع بنيادي شعاعي والگوريتم اجتماع ذرات جامعه تاثيرپذير
 مدلسازي رفتارزهكشي نشده ي فشاري وكششي ماسه ي فيروزكوه بااستفاده ازيكمدل حالت بحراني
 مدلسازي توزيع سرعت در كانالهاي باز با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
 كاربرد روش MARS درخت تصميم درپيش بيني سرعت جريان كرانه اي ساحلي
 پيش بيني بالا روي امواج درمنطقه سواش ساحلي با استفاده ازالگوريتم M5 درخت تصميم
 بررسي و رتبه بندي رايج ترين ضعفهاي اجرايي ازديدگاه مقاومت ودوام سازه بااستفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي اصلاح شده
 نگرشي برعلل ايجادضعفهاي اجرايي درسازه هاي متداول استان فارس ريشه يابي عوامل و ارائه راهكارجهت بهبود آنها
 تحليل قابليت اعتمادسازه هاي اسكلتي فولادي
 كنترل فعال بهينه سازه هاي فولادي بارفتار غيرخطي با استفاده ازكنترلر منطق فازي
 مقايسه اثرگسل هاي فعال و غيرفعال برروي سدهاي بتني وزني درهنگام زلزله
 ارزيابي تاثير محتواي فركانسي حركت ورودي زمين برپاسخ لرزه اي ديوارحائل وزني
 بررسي آماري اجراي مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ازتئوري تا اجرا
 بررسي الگوريتم هاي ماهواره اي تخمين بارش درايران
 بررسي عددي رفتارلوله هاي مدفون تحت اثرحركات گسل نرمال
 بررسي آزمايشگاهي تاثيرشرايط جريان برتوپوگرافي بستر درآبشكن مثلثي
 تاثيرروسازي جاده درميزان نفوذصوت دررويشگاه جنگلي
 استفاده ازبادبندهاي BRB محيطي درساختمان هاي بلندمرتبه ومقايسه ي آن با بادبندهاي هم محور معمولي CBF
 ارائه يك مدل تحليلي براي رفتارچرخه اي سازه ها بادرنظرگرفتن اثرلغزش
 نحوه جديد استخراج پتانسيل واگرائي خاكها ازآزمايش كرامب
 روش جديد هم مبناسازي وميانگين گيري نتايج آزمايشهاي مختلف شناسايي پتانسيل واگرايي خاكها
 ناپايداري مكانيكي ورقهاي FGM كيرشهف براساس تئوري اصلاح شده ي جفت تنش بااستفاده ازروش عددي نوارمحدود اسپلاين
 بهينه سازي پارامترهاي سيستم هاي زهكشي بارويكرد اقتصادي – زيست محيطي
 تحليل سازه هاي صفحه اي انطباقي بااستفاده ازاختلاط جزءهاي محدود لايه اي هوشمند
 پيش بيني پارامترهاي شكست سدوتحليل جريان غيرماندگار ناشي ازآن درحالت روگذري ازسدهاي خاكي مطالعه موردي: سدبرزك
 بررسي رفتارلرزه اي ساختمانهاي بلند بتن مسلح بااستفاده ازتوسعه منحني هاي شكنندگي
 بررسي تاثيرمولفه هاي دوراني حركت زمين برپاسخ لرزه اي خطي قابهاي چندطبقه
 بررسي خواص تازه و سخت شده بتن خودتراكم حاوي ضايعات لاستيك
 بررسي آزمايشگاهي ميزان تغييرات حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي حاوي پشم فلز
 تاثير پارامترهاي دما و سختي جانبي بر روي بار كمانشي خطوط راه آهن
 پيش بيني رفتارتورم زمين هاي متورم شونده دراطراف تونل
 كاربرد هسته هاي شني ساخته شده توسط ژئوتيوب درحفاظت ازسواحل
 ضرورت شناخت فناوري خلاء درسيستم قطارهاي مغناطيسي پرسرعت
 قابليت اعتماد درارزيابي پايداري لرزه اي شيبهاي خاك مسلح
 Application of simplified assessment Procedures in Existing Codes for steel Buildings
 ارزيابي آزمايشگاهي تاثير استفاده ازاصلاح كننده قيروسنگدانه ها برحساسيت رطوبتي آسفالت شيشه اي
 ارزيابي روشهاي تحليل غيرخطي استاتيكي براي قابهاي بتن آرمه بانامنظمي هندسي درپلان
 بررسي ارتعاش آزادسه بعدي ورقهاي حلقوي لايه اي ضخيم باموادهدفمند خواص متغير واقع بربستر الاستيك به روش ديفرانسيل كوادريچر
 استفاده ازتئوري امواج كنويدال واستوكس ومدلسازي عددي به منظور بررسي تاثير روييدني هادرنيروهاي وارد برسازه هاي دريايي
 تاثير شرايط جريان برتوپوگرافي بستر درقوس 90درجه تحت تاثيرصفحات مثلثي
 Temporal and mathematical methods to evaluate the shear wave travel-time in laboratory tests
 ارزيابي عملكرد لرزه اي قابهاي مهاربندكمانش ناپذير درسازه هاي فلزي سه بعدي با استفاده ازتحليل ديناميكي غيرخطي تاريخچه زماني
 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثردركارايي زمانبندي احداث تونلهاي تاسيسات شهري مطالعه موردي تونل انتقال برق قيطريه – ازگل
 مطالعه اثرشكل گوه درطراحي شيبهاي خاك مسلح
 مديريت كيفيت روانابهاي سطحي شهري با استفاده ازبهترين راهكارهاي مديريتي مطالعه موردي: بخشي ازكلانشهر تهران
 بررسي اثرشيب دبي و غلظت جريانهاي گل آلوده پيوسته درمخازن سدها بااستفاده ازمدل دوفازي DPM
 بررسي رفتارستونهاي مركب فولادي محاط دربتن تحت بارباخروج ازمركزيت به روش اجزاي محدود
 بررسي پارامتريك تاثيرمشخصات ستونهاي سنگي برپتانسيل روانگرايي خاك منطقه اسكله شهيدرجائي
 بررسي تاثيرنفوذشيرابه برروي خواص فيزيكي وشيميايي خاك محل دفن زباله
 Comparison of Alternative Methods for Incremental Dynamic Analysis
 پالايش خاك آلوده به روغن موتورمصرف شده با استفاده ازانرژي گرمايي ريزموج ومنگنز دي اكسيد به عنوان جاذب امواج
 اثرورقهاي پركننده تقويت شده بركاهش نيازخمشي ستونها درديوارهاي برشي فولادي
 بررسي روشهاي افزايش دوام بتن و تاثير آن براقتصاد
 به روزرساني مدل اجزاي محدود سازه ي آزمايشگاهي IIEES
 مدلسازي انفجار درآب با استفاده ازروش عددي بدون شبكه SPH
 مقايسه ديدگاه هاي لاگرانژي واولري درمدلسازي عددي انفجارزيرآب
 تعيين رفتارديناميكي بتن بااستفاده ازآزمايش ميله فشاري هاپكينسون
 مروري برتصفيه پسابهاي نفتي بااستفاده ازتكنولوژي غشا
 تخمين دانسيته نسبي ماسه ها بااستفاده ازآزمايش كاليبراسيون نفوذمخروط وشبكه عصبي مصنوعي
 پيش بيني مشخصات سخت شده بتن خودتراكم اليافي به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
 بررسي خواص مكانيكي بتن خودتراكم حاوي سرباره سرب به عنوان سنگدانه ريزودرشت
 A Study on Gel Time of Colloidal Nano Silica Solutions
 معرفي يك سيستم نوين جاذب انرژي داراي رفتاريكسان دركشش و فشاردرمهاربندهاي هم محور
 مدلسازي وارزيابي پيش بيني امنيت چرخه مديريت ريسك، ايمني و بهداشت محيط كاربرمبناي شبكه پتري تصادفي عمومي مطالعه موردي: كارگاه هاي متروهاي شهرتهران
 راهنماي ارزيابي ريسكهاي متروشهرتهران درمراحل مختلف ساخت بااستفاده ازسه روش AHP, DEA, TOPSIS
 مطالعه عددي اثر الياف CFRP بر رفتار ديوارهاي بنايي تحت بار زلزله
 بررسي عددي رفتار ديوارهاي بنايي مقاومسازي شده با الياف CFRP تحت بارگذاري استاتيكي وچرخهاي
 بررسي آزمايشگاهي رفتاراستاتيكي تيربتن مسلح تقويت شده با ورق CFRP
 بررسي نظري تاثيرلايه مياني براندركنش غيرخطي تشديد شونده ميان موج سطحي وامواج دروني
 ارزيابي ضريب رفتارقابهاي فولادي نيمه صلب بااتصالات نبشي بالا وپائين و دوبل نبشي جان به روش تحليل استاتيكي غيرخطي
 بررسي موردي تشخيص آسيبهاي سازهاي موجود بر روي يك صفحه، با استفاده از تبديل موجك
 يك مدل عددي حجم محدود جهت شبيه سازي فرم بسترتلماسه اي
 بررسي رفتارفركتالي و چندفركتالي سري زماني جريان دررودخانه كر قبل و بعدازاحداث سدملاصدرا
 تعيين مشخصات مدل دوبعدي جايگزين سه بعدي در بررسي رفتار پيهاي سطحي دايروي
 بررسي اثرمجاورت فونداسيون هاي نواري مدفون و سطحي برتحريك ورودي به فونداسيون سطحي
 بررسي پارامتري رفتارلرزه اي ميراگرSSD درقاب خمشي فولادي براساس سطوح مختلف عملكرد سازه اي
 استفاده ازموادبازيافتي پلي وينيل كلرايد WPVC دربتن خودتراكم و تاثير آن برروي خواص تازه بتن
 بررسي محدوده كاربردي پارامترهاي بي بعددرسيستم هاي خاك – سازه براي سازه هاي متعارف داراي فونداسيون سطحي
 مطالعه تاثيرسرعت عمليات ساخت برروي پايداري سدخاكي (مطالعه موردي سدآغ چاي)
 مقايسه تراكم و نفوذپذيري مصالح اساس وزيراساس كوهي و رودخانه اي بادانه بندي هاي متفاوت
 تحليل لرزه اي سدهاي بتني وزني برروي فونداسيون هاي غيريكنواخت
 تاثيرديناميكي تراورس آويزان دراندركنش خط و قطارخطوط راه آهن
 ارزيابي عوامل تاثيرگذاربرعمق پي وديواره آب بند سدهاي لاستيكي درانواع بسترهاي ماسه اي موردمطالعه سدپهلوان بست درگيلان
 رفتارنگاري بلندمدت و بررسي عددي تراوش جريان ازبدنه سددرودزن فارس
 بررسي تاثيرپارامترهاي هندسي ريزشمع هادركاهش نشست پي سازه ها با استفاده ازنرم افزارPlaxis
 استفاده ازسنگدانه هاي سبك مصنوعي هوشمنددرارتقا وبهبود دوام بتن
 بررسي رفتارزهكشي نشده ماسه سيلت داربااستفاده ازپارامتر حالت
 Study of Deformations Due to Excavations Stabilized by the Soil Nailing System and Its Effects on Adjacent Structures
 مطالعه پارامتري اندركنش خط لوله دريايي وخاك بستر تحت اثرنفوذقائم خط لوله
 In-plane Response of a Three-span Simply Supported Bridge to Near-fault Strong Ground Motion
 Study of Nitrate Adsorption Process on Red Mud; an Emerging Adsorbent Obtained from Industrial Waste
 Investigation of Influences of Modeling of the Panel Zone in the Vierendeel Frames
 Evaluation of Dynamic Parameters of the Vierendeel System under Cyclic Loading
 رژيم هاي جريان درپايين دست شيب شكن هاي قائم مجهز به مستهلك كننده هاي انرژي شبكه اي
 بررسي آزمون غيرمخرب ضربه-پاسخ Impulse-Response جهت كشف عيوب ستون هاي بتني
 Comparison of Two Main Techniques in Staged Tunneling Using Numerical Simulations and Design Charts
 Calculation of Seismic Interaction Forces and Interactioninduced Excitation for Coupled Rigorous-Substructure SSI Analysis
 Calculation of Earthquake Effective Input Motion to the Soilstructure System for Coupled Rigorous-Substructure SSI Analysis
 The Inspection of Site Characteristics on Far Field Dynamic Stiffness of Soil-structure Systems in Coupled SSI Analyses Using the Cone Model
 بررسي تاثيردامنه تحريك برمشخصات اسلاشينگ غيرخطي درمخازن مستطيلي به روش شيي متحرك عمومي
 بررسي تاثيرتغييرات پارامترهاي مدلسازي ستون ها توسط ويرايشهاي مختلف دستورالعملهاي بهسازي برروي عملكرد قابهاي خمشي بتن مسلح
 بررسي آزمايشگاهي رفتارخمشي تيرهاي بتن مسلح مقاوم سازي شده با ورقهاي CFRP پيش تنيده
 بررسي آزمايشگاهي تاثيردرصدهاي مختلف خاكستربادي ونسبت آب به سيمان درمقاومت فشاري بتن
 بررسي اثرانعطاف پذيري درترازپي بررفتارلرزه اي برجهاي تقطير موجود درصنايع نفت و پتروشيمي
 ارزيابي پارامترهاي فني – اقتصادي استفاده ازبتن خودتراكم درصنعت ساخت و ساز
 مدلسازي عددي جريان رسوبي غليظ دركانال بااستفاده ازFlow- 3D
 Element Free Galerkin Method for the Numerical Solution of the Pure Convection Problems
 كنترل پيچش درسازه هاي فولادي نامنظم باجداگرهاي LRB
 تخمين احتمال شكست سدگلستان دراثرفرسايش داخلي و رگاب
 ارزيابي ريسك سدگلستان براساس تلفات جاني
 شبيهسازي عددي هيدروديناميك جريان در دهانه آبگيرهاي نيروگاه سد تلمبهاي ذخيرهاي سياه بيشه با استفاده از نرمافزار FLOW-3D
 بررسي اثراغتشاش موجود درDEM هاي بادقت برداشت بالا هنگام استخراج پارامترهاي هيدروژئومورفولوژيكي و افزايش اندازه ي سلول به عنوان ابزاري جهت حذف اغتشاش
 ارائه الگوريتمي مبتني برالگوريتم اجتماع ذرات گرانشي GPS وروش بهينه سازي تكاملي ESO جهت بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضاكار تخت دولايه
 آناليزارتعاشات صفحات نازك بااستفاده ازروش المان محدودموجك بي اسپلاين درون بازه اي
 Analysis of Water Distribution Systems: A critical review
 تحليل عددي تاثير مشخصات خاكريزناحيه انتقال به پل بررفتارخطوط ريلي بالاستي
 ارزيابي پتانسيل استفاده ازضايعات زغال سنگ به عنوان فيلردرمخلوط آسفالتي گرم
 بررسي اقتصادي سازه هاي تقويت شده براساس عملكرد بااستفاده ازهزينه اوليه ساخت و هزينه احتمالاتي خسارتهاي لرزه اي
 كاربرد شبكه هاي عصبي – فازي براي پيش بيني نرخ نفوذماشين هاي تونل بري تمام مقطع حفاري TBM
 بررسي اثرنسبت پريود سازه به پريود پالس درزلزله هاي حوزه نزديك بادرنظرگرفتن ضرايب مقاومت مختلف
 اصلاح روش تعيين نسبت اختلاط بتن سبك سازه اي درروش وزني وظرفيت مقاومتي
 بررسي شكل پذيري نسبي انواع ساختمانهاي بتني كوتاه ،متوسط، بلند تقويت شده با ديواربرشي ورق فولادي
 بررسي مقاومت فشاري و كششي بتن حاوي سنگدانه گرانيتي درمجاورت آب دريا واثرات جزرومدي آن
 تاثيركاربرد انواع بتنهاي مختلف درطراحي سازه هاي بتني بلندمرتبه بررسي موردي پروژه 21طبقه دربابلسر
 تعيين ضرايب اصلاح تصادفات براي مقاومت لغزشي روسازي براساس روش بيزين تجربي
 مطالعه عددي تيرهاي مسلح تقويت شده با الياف كامپوزيتي FRP تحت بارگذاري پيچشي
 بررسي آزمايشگاهي اثراندازه درتيرهاي عميق بابتن سبك
 تاثيرپوزولان هاي ميكروسيليس، متاكائولن و زئوليت برخواص دوام بتن سبك سازه اي
 رابطه جديد براي محاسبه فركانس ارتعاش آزاد سدهاي خاكي با ارتفاع متوسط بادرنظرگيري اثرانعطاف پذيري پي
 تغييرات ضرايب تصحيح انرژي و اندازه حركت درجريانهاي زيربحراني برروي سرريزجانبي
 ارزيابي قابليت اطمينان سازه هاي كنترل شده فعال بااستفاده ازروش شبيه سازي زيرمجموعه اي
 مقايسه الگوريتم هاي تكامل تفاضلي رقابت استعماري وژنتيك دربهينه سازي سازه هاي خرپايي
 مقايسه مرز انعطاف پذيروصلب درآزمايش دومحوري باروش المان مجزا
 بررسي اثرسرعت بارگذاري بررفتارمقاومتي خاك دانه اي سيمانه شده باروش المان منفصل
 بهينه سازي چيدمان ورقهاي كامپوزيت Symmetric Angle-ply باچهارلبه متكي دربرابر باركمانش به روش عددي
 بررسي روشهاي تخمين سطح ايمني سدهاي موجود
 منحني تحليل خطروخطرپذيري زلزله دراستان قزوين مطالعه موردي نيروگاه شهيد رجايي استان قزوين
 بررسي و امكان سنجي ساخت بتن سبك هوادارگازي درمحيط غيراتوكلاوي
 بررسي عملكردي ساختمانهاي بتن مسلح مجهز شده به ميراگر فلزي TADAS
 بررسي عملكردي سازه هاي نيروگاهي سالن توربين وژنراتورگاز (GTH & GGH) مجهز شده به مهاربند BRB

 بررسي روشهاي مختلف نصب وكاليبراسيون كرنش سنج ها برروي ژئوتكستايلهاي بافته نشده
مقاوم سازي بتن هاي سبك سازه اي حاوي سبكدانه پرليكا با CFRP
تاثيرميكروسيليس برظرفيت باربري كاليفرنيا CBR درمخلوط ماسه ريزبا سيمان و بررسي تاثيرات افزايش سيمان بروزن مخصوص خشك ماكزيمم و رطوبت بهينه ماسه ريز
مطالعه تاثير پذيري مدول الاستيسيته انرژي جذب شده و مقاومت فشاري تك محوري مخلوط ماسه ريزازنسبت هاي متفاوت سيمان و بررسي نحوه ارتباط اين پارامترها باهم
ارزيابي رابطه مقاومت فشاري تك محوري مدول الاستيسيته انرژي جذب شده و وزن مخصوص خشك ماكزيمم باظرفيت باربري كاليفرنيا CBR درمخلوط ماسه ريز، سيمان و ميكروسيليس
بررسي اثرتغييرضخامت سرترانشه بتني بررفتاربار – نشست پي نواري
كنترل تغيير مكان سازه جداسازي شده با جرم تنظيم شده چندگانه – دوجانبه درارتفاع و پلان تحت اثرزلزله هاي ميدان نزديك
تخمين ميزان آسيب سازه ها دربرابر زلزله برمبناي قابليت اعتماد
مكان يابي كاربريهاي شهري بااستفاده ازمدل تحليل عاملي – مطالعه موردي كاربري مسكوني شهرآفتاب
بررسي اثربيولوژيكي برروي بهبود وضعيت رمبندگي خاك
بررسي پارامترهاي موثر در آلودگي خاك به فلزات سنگين درحاشيه راه شرياني تبريز جلفا
بررسي ساختارجريان آشفته نزديك بستردرجتهاي ديواره اي سه بعدي
بررسي اثرافزودن نانوذرات رس برنفوذپذيري خاك ماسه لاي دار
مروري برمكانيك شكست درتعيين خستگي سازه هاي فولادي
بهينه سازي قاب دوبعدي بااستفاده ازتركيب الگوريتم جامعه پرندگان و مدل جايگزين فرآيند گوسي تحت بارزلزله
پاسخ لرزه اي قابهاي بتني بادوسيستم ميراگرجرمي فعال و ميراگرجرمي تنظيم شده و بررسي رفتارهيستريك آنها
IMPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS
افزودني هاي مناسب به منظور استفاده بتن خودتراكم درچشمه هاي صنعتي
بررسي استهلاك انرژي درسرريزپلكاني بااستفاده ازشبيه سازي عددي جريان دوفازي آب – هوا
بررسي سازه جداسازي شده باجداگرپاندولي اصطكاكي سه قوسي به همراه ميراگرويسكوز
Wave-passage effect on responses of MDOF systems in near field earthquakes
بررسي نظام اولويت بندي تعمير ونگهداري براساس سيستم مديريت پل برمبناي بازرسي 175پل بزرگ استان خوزستان
ارزيابي تحليلي اثراضافه باربرخرابيهاي روسازي آسفالتي بااستفاده ازروش اجزاء محدود
ارزيابي روش هاي مختلف بهسازي خاك از ديدگاه هزينه و زمان و ارائه راهكار بهينه مورد مطالعاتي: خاك متورم شونده گچي
بررسي رفتارچرخه اي اتصالات بابازشوي دايره اي درجان تير
بررسي راهكارهاي افزايش خواص خود ترميمي آسفالتهاي قيري
تحليل و بررسي عددي پايداري شيرواني هاي مسلح شده باتراشه لاستيك هاي فرسوده
مطالعه رفتارگسلهاي فعال موجود دراستان زنجان و آناليز خطرپذيري گنبد تاريخي سلطانيه
تاثيرفشاراضافي آب حفره اي ناشي ازموج درپايداري ژئوتكنيكي موج شكن توده سنگي
بررسي تاثيرات سدهاي گابيوني برروي دبي پيك و زمان رسيدن به دبي پيك با استفاده ازمدل MIKE 11 مطالعه موردي: رودخانه گلابدره
بررسي روش تحليل بارافزون غيرخطي درقابهاي فولادي شيب دارداراي اعضاي نامنشوري
ارزيابي پارامتريك تونلهاي شهري تحت اثربارگذاري فونداسيون هاي سطحي درشهركرمان
مقايسه رفتارلرزه اي سازه هاي قاب خمشي بتن مسلح و قاب خمشي به همراه ديواربرشي
بررسي آزمايشگاهي ميدان فشاروسرعت جريان بالي شكل روي سرريزشوت دريچه دار
بررسي عددي دال بتني عرشه پل مسلح شده با ميله هاي afrp توسط نرم افزار Abaqus
به كارگيري روش گراديان مزدوج درعيب يابي سازه ها درشرايط نامعين و مبتني برآناليز حساسيت
عيب يابي سازه ها بااستفاده ازروشهاي عددي و به كارگيري فرضيات جديد درروند حل عددي
رتبه بندي عوامل مؤثر در تأخير پروژه هاي پل سازي با بكارگيري روش سلسله مراتبي AHP
تاثيرورودي گلبرگي شكل برظرفيت تخليه سرريزمدورقائم
بررسي تنش چسبندگي ميلگردخورده شده دربتن خودتراكم
الگوي رفتاري ريزصفحه اي براي سنگهاي متخلخل
بررسي مشخصات هندسي پي كنارشيب سنگي برروي ضرايب ظرفيت باربري توده سنگ
تحليل شبه استاتيكي ديواره هاي گودميخ كوبي شده (Nailing)
ارائه ي ضرايب لنگربراي طراحي دالهاي دوطرفه ي بتن مسلح تحت اثردوبارمتمركز
بررسي اثرات شوك ناشي ازانفجارهاي سطحي برتونلهاي كم عمق
بررسي تاثيرصفحات مستغرق برابعادناحيه جداشدگي وپارامترهاي آشفتگي جريان دراتصال 90درجه كانال ها
بررسي تاثيرنوع المان مدلسازي با المان ايزوپارامتريك سه بعدي و المان پوسته برپاسخ لرزه اي سدهاي بتني قوسي
بررسي پديدهي تأخر فرهنگي و نقش آن در كيفيت اجرا در صنعت ساخت ايران
ارائه مدل مكانيابي بهينه پارك سوارها در اطراف محدوده قيمتگذاري براي كاهش بي عدالتي وارد بر كاربران وسايل نقليه شخصي
تاريخچه ي زماني انرژي قابهاي خمشي فولادي بادرنظرگرفتن اندركنش خاك و سازه
بررسي چگونگي توزيع الياف فولادي دربتن اليافي خودتراكم بوسيله آزمايش مقاومت الكتريكي
ارزيابي شاخص خسارت درسازه هاي بتن آرمه با الگوريتم كنترل فعال
اثرمتقابل حفرتونل برسازه هاي مجاور
پياده سازي و تحليل الگوريتم ابتكاري در طراحي شبكه خطوط حمل ونقل همگاني
كاربرد الگوريتم تركيب كوژ درحل مساله زمان بندي ارسال ناوگان خالي همگاني به ايستگاه هاي مياني
آناليزديناميكي فزاينده قابهاي نيمه صلب
تاثيرساخت و سازهاي ناسازگاربرعملكردهيدروليكي شبكه توزيع آب
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي بافت فرسوده شهراهواز و ارائه راهكارهاي مديريت كاهش مخاطرات
استفاده مجددازفاضلاب خاكستري درآبياري فضاي سبزوارزيابي اثرات زيست محيطي آن درراستاي توسعه پايدار
ارزيابي خطرپذيري لرزه اي سيستم پل كابلي بااستفاده ازروش هزينه – خسارت – سود
عملكرد ميراگرهاي ويسكوالاستيك دركاهش پاسخ لرزه اي سازه ها بادرنظرگرفتن اثرات اندركنشي خاك – سازه
شبيه سازي تاخيرترافكيي درشبكه شهري – مطالعه موردي شبكه شهري شهرنور
بررسي تاثير ديوارهاي غير سازهاي آجر مجوف سفالي بر رفتار لرزهاي قابهاي بتني
مدل رفتارغيرخطي براي ميانقاب هاي آجرمجوف سفالي داراي اندود
Effect of moment gradient on the local buckling behavior of flanged-cruciform flexural members
ارائه منحني هاي شكنندگي تحليلي براي ساختمانهاي بنايي
پيش بيني بلندمدت مصرف آب شهري بااستفاده ازشبكه بيزين
ارزيابي روشهاي مقابله با سيلابهاي شهري بااستفاده ازروش TOPSIS فازي مطالعه موردي: رودخانه شاهجوب بجنورد
بررسي لايه بندي حرارتي مخازن سدها وامكان سنجي استفاده ازمدلهاي رياضي ساده
بررسي آزمايشگاهي اثرانواع الياف بازيافتي بطري ها pet برمشخصات مكانيكي بتن
تحليل سازه هاي پوسته اي با استفاده ازروش ايزوژئومتريك
بررسي عملكرد سيستم تركيبي انوكسيك – بيوراكتور غشايي درتصفيه فاضلاب شهري
بررسي تاثيرابعادومحل بازشو برسختي و مقاومت ميانقاب
ارزيابي رفتارلرزه اي قابهاي بتن آرمه مقاوم سازي شده توسط بادبندهاي زانويي شكل
A Review of State of the Art on Automated Railway Condition Inspection
تكنيكهاي تعمير ومقاوم سازي تيرهاي بتني آسيب ديده
بررسي عملكرد روش اجزاء محدود فيبري مدلسازي مزو درتحليل غيرخطي سازه هاي بتن مسلح
بررسي و مقايسه پاسخ هاي ساختمان بتن مسلح مقاوم دربرابرزلزله به بارگذاري انفجاري برهروجه آن
بررسي الگوي توزيع پخش برش در طبقات ديوار برشي فولادي در حوزه دور و نزديك گسل تحت تحليل ديناميكي غير خطي
بررسي بهينه سازي وزن خرپا با استفاده از الگوريتم برنامه ريزي خطي پيدرپي و مقايسه نتايج با الگوريتم احتمالاتي
بررسي تغييرات دريفت گلوبال ديوار برشي فولادي در حوزه دور و نزديك گسل
مدلسازي عددي تاثيرضخامت آبشكن برميدان سرعت وتنش برشي دركانال باقوس 90درجه بااستفاده ازنرم افزار فلوئنت
گوگردزدايي زيستي خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي
ارزيابي فني واقتصادي سيستم هاي مختلف ديوارهاي پيراموني بمنظوراستفاده درساختمانهاي مسكوني
بررسي عملكرد حرارتي سيستم ساختماني قاب فولادي سبك LSF
تحليل غيرخطي تاثيرتداخلي فولاد و بتن درالمان هاي سازه اي
ارزيابي روشهاي عددي و تحليلي المان محدود تنش موهومي ناپيوستگي جابجايي وكرش درتحليل تونل با مقطع دايره اي شكل
تاثير سرريزهاي گوهاي شكل با طولهاي مختلف بر وضعيت فرسايش و رسوبگذاري در قوسها
مقاومت برشي تيربتن سبك مسلح شده با Frp
بررسي تاثيرضخامت مقطع ستون و نصب ورق تقويتي دراتصال تيرI شكل به ستون قوطي شكل پرشده با بتن
ارزيابي كيفيت آب زيرزميني بااستفاده ازسيستم استنتاجي فازي – مطالعه موردي دشت زرقان
ارائه يك روش جديد تصفيه درجاي آب حاصل ازمنابع زيرزميني به كمك ديوار نفوذپذيرفعال
On the behavior of low-rise, irregular, dual structure
بررسي و نقش اخلاق مهندسي درپروژه هاي صنعتي مطالعه موردي – پروژه هاي صنعتي شركت فولاد خوزستان
Performance-based plastic design method For steel concentric braced frames
تحليل خصوصيات پرش هيدروليكي درتبديلهاي واگرا
اثرمصالح مختلف فونداسيو برانتشارترك درسدهاي بتني وزني
مدلسازي قابهاي بتني مسلح باميانقاب مصالح بنايي تحت بارچرخه اي و مقاوم سازي آن بااستفاده ازكامپوزيت هاي CFRP
تاثيرسخت كننده ها بربهبود رفتارچرخه اي ديواربرشي فولادي داراي بازشو
مقايسه رفتارديوارهاي برشي بتني به دوروش مدلسازي تير – ستون اصلاح شده و المان ديواربرشي
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثيرشكل لبه دريچه برميدان جريان پيرامون دريچه هاي تحتاني
بررسي كارايي حذف سختي آب چاههاي آبرفتي شيراز به روش حوضچه تماس با جريان روبه بالا همراه با پتوي لجن
بررسي وضعيت پسماندهاي قابل بازيافت درشهرشيراز وامكان سنجي احداث Drop-off center
تحليل فني – اقتصادي انتخاب فرآيند تامين مصالح سنگي برمبناي چيدمان بهينه تجهيزات دركارخانه هاي توليد بتن آماده
تاثيرلحاظ كردن اثرات گسيختگي برشي درمدلسازي رفتارستونها بااستفاده ازروشهاي مفصل متمركز وروش فايبر (Fiber)
Soil Improvement using 6 Sided Impact Roller
كنترل فعال ارتعاش تيريكسرگيرداربه روش الگوريتم كنترل بهينه LQR مبتني برالگوريتم تكامل تفاضلي
بررسي و مقايسه روش آناليزريسك برنامه ريزي و مدل پيشرفته APRAM باديگرروشهاي موجود تحليل ومديريت ريسك درپروژههاي عمراني
بررسي استفاده ازدرشت دانه و ريزدانه بازيافتي دربتن خودتراكم
معادلات دوبعدي حاكم برجريان دائمي فوق بحراني روي تندآب سرريزها باهندسه هاي پيچيده
مطالعه ي رفتارچرخه اي اتصالات خمشي فولادي تقويت شده با پشت بندهاي امتداد يافته ي قائم
مروري بررفتارچرخه اي انواع جديد اتصالات خمشي فولادي
بررسي دوام و مقاومت سايشي سنگ دانه هاي چهارشهرشمالي دربتن هاي آسفالتي وسايربتن هاي درمعرض سايش
بررسي اثرپودرشيشه درخواص مكانيكي بتن سخت شده به عنوان ماده مضاف
مقايسه رفتارسازه هاي فضاكارقيچي سان تاشو ازجنس فولادوآلومينيوم تحت اثربارباد
تحليل تنشهاي پسماند ناشي ازجوشكاري درستونهاي ساخته شده ازورق
تحليل اثربازشوبرمقاومت كمانشي پوسته هاي استوانه اي ازجنس موادهدفمند FGMs
تحليل احتمالاتي رابطههاي مقاومت بتن محصورشده با FRPو پيشنهاد رابطههاي جديد با استفاده از روش رگرسيون چندگانه خطي
مدلسازي اجزا محدود و مطالعه تحليلي ديوارهاي برشي سردنورد شده با پوشش فولادي
تاثيرولاستونيت برخصوصيات مكانيكي بتن
مدلسازي رفتارماسه فيروزكوه تحت بارگذاري باتنش تفاضلي ثابت
تاثيرگسلش معكوس برگروه شمع بارفتارالاستيك
مروري برتوليد شتابنگاشت هاي مصنوعي به روش چشمه نقطه اي تصادفي، مطالعه موردي تهران
بررسي تغيير مكان نسبي قابهاي فولادي تحت تاثيراندركنش خاك – توپوگرافي – سازه
بررسي آزمايشگاهي اثرالياف شيشه و پلي فنيلن سولفايد بررفتاروخصوصيات مكانيكي روسازي بتني متخلخل
ارائه روشي براي ارضاي ضوابط كنترل تغييرمكان به منظور دستيابي به ساختمان با رفتار لرزه اي بهتر
بررسي تاثيرفاصله ازمركززلزله درتعيين تعدادسيكل معادل به روش انرژي استهلاك يافته
بررسي ديناميكي پايدارسازي گودبرداري توسط اجراي شمع
Transportation Safety Modeling Considering Land-Use Type
Efficiency and Safety Evaluation of Unconventional Intersections
Cluster-Based Modeling of Crash Frequency
تحليل اثرعمق دفن برمقدارتنش و كرنش ناشي اززلزله درلوله هاي انتقال آب
Effect of Diameter on Stress of Buried Pipeline under Seismic Load
بررسي رفتارآزمايشگاهي ماسه مسلح باخرده هاي لاستيك وپودرلاستيك
منطقه بندي فازي حوضه ي آبريزارس باتركيب الگوريتم هاي c-means Ward
تاثيرميلگردهاي Frp برمقاومت خمشي و شكل پذيري تيرهاي بتني مسلح دررده هاي مختلف مقاومتي بتن
رابطه ي ميان ادراك و شناخت درطراحي پارك هاي موضوعي
Free Vibration Analysis of a T-Shape Frame
بررسي اثرلغزش گره ها دردكلهاي انتقال نيرو
تحليل ديناميكي ورقهاي ايزوتروپ نازك بااستفاده ازتوابع پايه نمايي
بررسي ومقايسه اقتصادي و مديريتي روشهاي مقابله با روانگرايي مطالعه موردي پروژه طرح وتوسعه مجتمع بندري شهيدرجايي
بررسي عملكرد ميراگرهاي هيسترزيس درسازه هاي فولادي به كمك آناليزهاي غيرخطي
ادعاهاي پيمانكاري ومباني حقوقي آن
دلايل بروز ادعا درقراردادها ومباني حقوقي آنها
ارزيابي تحليلي رفتارلرزه اي اتصال تير – ستون كابلي درقاب خمشي بتن آرمه پيش ساخته به روش اجزاي محدود
مطالعه اثرات زاويه تابش ركوردهاي حوزه نزديك حاوي پالسهاي پردامنه و بلندمدت سرعت برپارامترهاي پاسخ لرزه اي ساختمانهاي ميان مرتبه نامنظم
بررسي تاثيرتغييرمشخصات فولادمصرفي برروي قابليت اعتمادقابهاي فولادي
تحليل قابليت اعتمادقابهاي فولادي بااستفاده ازروش FORM
ارزيابي ضريب پايداري سدهاي خاكي همگن درحالت اشباع بانرم افزار Geoslope
بررسي مقايسه اي عملكردقابهاي فولادي داراي مهاربندواگرا باميراگروبدون ميراگر
بررسي عدم قطعيت مدول يانگ برپاسخ قابهاي برشي فولادي تحت بارگذاري ديناميكي بااستفاده ازروش اجزاي محدود تصادفي طيفي (SSFEM)
بررسي اثرآهك و خاكسترپوسته برنج برمقاومت تك محوري خاكهاي رسي باخميري بالا
تخمين طيف موج فراساحل كنگان مناسب براي تحقيقات در زمينه توربينهاي بادي شناور
بررسي آزمايشگاهي ضريب دبي درسرريزهاي كليدپيانوباتاج متغير
بررسي آزمايشگاهي توزيع فشارهاي استاتيكي واحتمال پديده خوردگي برروي سرريزسدملاصدرا درمقياس كوچك
شناسايي و بهينه سازي پارامترهاي مدل رفتاري آسيب – خميري بتن
بررسي حساسيت پارامترهاي مؤثر در سيستم سازه هاي نگهبان به روشميخ كوبي(نيلينگ)،با استفاده از مدلسازي عددي
بررسي عددي و آزمايش گاهي رفتارستونهاي بتن مسلح تحت انفجار سطحي
بررسي تاثيرانفجاربرسازه وتاسيسات نيروگاه درحال ساخت همزمان با بدنه سدوبدست آوردن پترن انفجار مناسب و ايمن مطالعه موردي: سدداريان
تعيين ظرفيت كمانشي ورق اتصال گوشه بادبندي برمبناي تنش كمناشي غيرالاستيك ورق
بررسي اثرزهكش افقي روي پايداري سدباطله گل گهرتحت شرايط تخليه سريع
Comparison Of Dam Break Hydraulic Analyses Using Numerical Model
تحليل وابستگي دماوبارش تبريزبااستفاده ازتوابع مفصل
بررسي ارتعاش طولي ميله الاستيك ازديدگاه فرمولاسيون هاي كوپل و غيركوپل
Optimization of turbidity removal process from paperboard mill wastewater by Taguchi method
ارزيابيفرآيند مديريتريسكو بكارگيري آن در پروژههاي عمراني راهسازي
ارزيابي قابليت مدلهاي هوشمند در تخمين جريان رودخانه كوتردربالادست مخزن سد مهاباد
مقايسه عملكرد مدل برنامه ريزي ژنتيك و ماشين بردارپشتيبان به منظور تخمين بارمعلق رودخانه سيمينه رود مياندوآب
ارزيابي رفتارديوار آب بندسدهاي خاكي درمرحله آبگيري اوليه با طول نفوذمختلف ديواردرهسته سد
ارزيابي رفتارديناميكي ديوار آب بندسدهاي خاكي باطول نفوذمختلف درهسته رسي سد
ارائه مدل تغييرشكل برشي اصلاح شده براي كمانش ورقهاي نسبتا ضخيم براساس روش عددي نوارمحدود
ليزراسكنرزميني : تكنولوژي نوين مهندسي نقشه برداري
بررسي آزمايشگاهي مقايسه ضريب دبي درسرريزهاي كليد پيانوباتاج هاي متغير
بررسي مقايسه ميزان آبشستگي پايين دست سازه شيب شكن مايل بااستفاده ازمدل فيزيكي بصورت كفهاي مانع دارمطابق استاندارد USBR و طرح پيشنهادي عنكبوتي
بررسي مقايسه ميزان آبشستگي پايين دست سازه شيب شكن مايل بااستفاده ازمدل فيزيكي بصورت كف مانع دار طرح پيشنهادي عنكبوتي وفاقد كف مانع دارسرسره
بررسي تاثيرپارامترهاي اتمسفري بربروز خوردگي درنواحي مختلف ازيك سازه دريايي مطالعه موردي؛بندرپتروشيمي پارس
بررسي سطح پرخاشگري دررانندگي و شناخت عوامل موثربرآن
بررسي نيروي نامتعادل مهاربندهاي كمانش ناپذيرشورون دربهسازي قابهاي خمشي بتني
مدلسازي آب شهري ومديريت بهره برداري ازشبكه توزيع آب شهراقليد به روش پويانمايي سيستم
بهينه سازي توپولوژي سازه فضا كار تخت دولايه با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري بهبود يافته
تحليل لرزه اي گروه شمع ناشي از اندركنش كينماتيكي غير خطي خاك و شمع
بررسي اثر حفاري تونل هاي شهري به روش مكانيزه در نشست ساختمان هاي اطراف و كنترل نشست ها به روش عددي
تحليل سناريوي تاثير ظرفيت مسير در مسيريابي مواد خطرناك با رويكرد رياضي،مورد مطالعه:شبكه راههاي استان فارس
مدلسازي ترافيك شهري با استفاده از سيستم هاي پويا مورد مطالعه :شهر شيراز
مطالعه عددي ديناميكي اندركنش خاك و سازه بين دو ساختمان مجاور هم تحت اثر نيروي زلزله
بررسي آلودگي صوتي تقاطع شهري با استفاده از نقشه هاي تراز صدا
مقايسه روسازي آسفالتي و بتني با رويكرد اندازه گيري ميزان اثرات خالص سطوح روسازي بر روي دماي محيط شهري(مطالعه موردي شهر اراك)
مطالعه روان شناختي براي ارزيابي سيستم هاي مختلف سازه اي پل ها
ارزيابي ركوردهاي نزديك گسل و شناسايي انواع پالس هاي موجود در آن
مديريت مواد زائد نفتي در بنادر ايران
ارزيابي پارامترهاي كيفيت آب رودخانه اترك با استفاده از روش تجزيه عاملي
ارزيابي روش هاي مختلف زمين آمار در پهنه بندي تغييرات PHوTDS آبهاي زير زميني دشت سبزوار
برونيابي معكوس ماتريس سختي در تحليل غير خطي سازه ها
تحليل غير خطي سازه ها بر اساس الگوريتم گراديان مزدوج دوگانه پيش شرط دار
تحليل ترك در سدهاي بتني وزني با استفاده از روش هاي اجزاي محدود و با بهره گيري از معيار مكانيك شكست غير خطي
طراحي بهينه سازه سقف هاي مركب با قالب فلزي
فرمول بندي المان ورق نازك با استفاده از موجك
آناليز حساسيت اجزاي طرح هندسي راه بر اساس خروجي هاي مدل طراحي تعاملي ايمني بزرگراه ها(IHSDM)
مقاوم سازي خمشي تيرهاي فولادي داراي نقص توسطCFRP
مدل سازي توزيع سرعت در كانال شيبدار با جريان يكنواخت با استفاده از روش ايزوژئومتريك مدل سازي توزيع سرعت در كانال شيبداربا جريان يكتواخت با استفاده از روش ايزوژئومتريك
ارزيابي رفتار لرزه اي مهاربندهاي دهانه بزرگ شورون با دو طرح كمانش پذير و كمانش ناپذير در ساختمان هاي كوتاه فولادي
مدلسازي فيزيكي كاهش خطر گسلش سطحي با استفاده از ژئوگريد
ارزيابي و مقايسه تحليل دبي نشت در پي و بدنه سدهاي خاكي با استفاده از نرم افزار plaxisSeep/wوSeep3D
بررسي روش اجزا و مديريت ساخت اسكله هاي كيسوني در سازه هاي دريايي در سواحل جنوبي ايران
بررسي پايداري و ارتعاش آزاد ورق هاي نسبتا ضخيم ساندويچي ناهمسان در ضخامت با استفاده از تئوري تغيير شكل برسي و روش نوار محدود
A comparison between Pre-retrofitted and Post-retrofitted Behavior of RC Frames under Time-History Analysis
مقايسه تحليل چند متغيره با تحليل تك متغيره براي وقايع خشكسالي با استفاده از توابع مفصل
بررسي درصد حذف فلزات سنگين رواناب سطحي با به كارگيري روسازي نفوذپذير در مقياس آزمايشگاهي
بررسي روشهاي كاهش اثرات زيست محيطي بتن در ايران
طراحي شبكه امداد رساني اضطراري به ايستگاه متروي شهيد حقاني در شرايط وقوع بحران در شبكه معابر شهر تهران با استفاده از GIS
مديريت ريسك در پروژه هاي شهري به روش BOT
بررسي روش هاي تصفيه فاضلاب توليد شده در فرايند توليد ميكرو بالن هاي پليمري
بررسي رفتار ميكرومكانيكي مصالح دانه اي در آزمايش سه محوري به روش اجزاي مجزا
مقايسه ضريب رفتار قابهاي خمشي متوسط فولادي با ديوار برشي فولادي نازك SSWومهاربند واگرا EBF به روش طراحي بر اساس سطوح عملكرد
عرض بهينه ژئوگريد براي پي نواري متكي بر ماسه مسلح با استفاده از مدلسازي عددي
مقايسه ظرفيت باربري گروه شمع هاي مخروطي و استوانه اي هم حجم با استفاده از مدلسازي سه بعدي به روش اجزاي محدود
برآورد منحني هاي شكنندگي سازه در مقابل بار انفجار
آناليز حساسيت گود پايدار سازي شده با نيلينگ وانكراژ
بررسي و تاثير عوامل مديريتي بر كاهش تاخيرات بر پروژه هاي عمراني و تعيين زمانبندي بهينه با استفاده از الگوريتم انبوه ذرات
بررسي اثر زاويه و طول ميخ ها،شتاب زلزله و جابجايي انكر در ديواره گود در تحليل لرزه اي ديواره ميخكوبي شده
بررسي عوامل موثر بر عملكرد شمع هاي مماسي با استفاده از مدلسازي عددي با نرم افزارABAQUS 3D
طراحي مدل ارتقاء ايمني راه براي قوس هاي افقي با استفاده از فاكتور فاصله ديد
بررسي تاثير مدول الاستيسيته خاك بر رفتار لرزه اي ديوارهاي ساحلي به روش عناصر محدود
بررسي رفتارلرزه اي ديوارهاي ساحلي بادرنظرگرفتن اثرات اندركنش آب و سازه
بررسي رفتار و تعيين ضريب رفتارپيشنهادي قاب هاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرفلزي جاري شونده
بررسي تاثيرات تغييرات مشخصات Frp دررفتارساختمان بتني تحت اثربارانفجاري
بررسي اندركنش خاك – ژئوگريد بوسيله آزمايش هاي برش مستقيم و بيرون كشش
بررسي عددي تاثيرصفحات مستغرق برالگوي جريان اطراف پايه پل
مقايسه عملكرد ميراگرهاي فلزي جاري شونده و ويسكوالاستيك تحت اثرركوردهاي دورازگسل و نزديك گسل
ارزيابي عملكرد مدل هيدرولوژيكي تبديل بارش – رواناب IHACRES درشبيه سازي رواناب روزانه ايستگاه كلاته رحمان
بررسي آزمايشگاهي انرژي حاصل ازاحداث سدجزرومدي مطالعه موردي خور دورق
مقايسه دلايل ايجادتاخير درپروژه هاي ساخت دركشورهاي خاورميانه
ارائه روشهاي متداول ادهاك و سريهاي زماني درپيش بيني مولفه هاي ترافيكي
روشهاي مدلسازي زهكشهاي پيش ساخته درآناليز برگشتي پارامترهاي ژئوتكنيكي ومقايسه آن با مدل سه بعدي بااستفاده ازروش عددي – مطالعه موردي
بررسي رفتارنيرو – كنترلي چشمه اتصال درعملكرد لرزه اي قابهاي خمشي فولادي
واسنجي مدل بارش – رواناب arno بااستفاده ازالگوريتم جامعه مورچگان درفضاي پيوسته ACOR
بهينه سازي بهره برداري ميان مدت ازسيستم هاي چندمخزن برق آبي درشرايط عدم قطعيت هيدرولوژيكي بادرنظر گرفتن تابع غيرمحدب توليد برق آبي : مطالعه موردي
بررسي ظرفيت باربري ديناميكي پي هاي سطحي درحالت سه بعدي
تخمين آب انداختگي بتن خودتراكم بااستفاده ازپردازش تصوير
بررسي آماري تاثيرساخت سدبربروز زلزله القايي درساختگاه شش سدبزرگ ايران
مطالعه آزمايشگاهي تغييرات بسترساحل ماسه اي درشت دانه تحت اثرامواج سونامي
تحليل فراواني تداوم و شدت خشكسالي بااستفاده ازتوزيع ناپارامتري
تحليل ترك خوردگي كششي سدهاي بتني وزني تحت اثربارسيلاب بااستفاده ازمدلهاي مختلف ترك پخشي : مطالعه موردي سدبتني كوينا
بررسي رفتارهيسترزيس اتصال بال آزادواتصال WUF-W و مقايسه آنها با اتصال متعارف
عوامل موثردرجداشدگي FRP دراتصالات بتني مسلح شده تحت بارهاي لرزه اي
مقايسه نشست هاي اوليه و نتايج ابزار دقيق درپروژه بهسازي خاك به روش پيش بارگذاري بااستفاده ازروش عددي
تحليل غيرخطي لرزه اي مادي سدهاي بتني بااحتساب لغزش درپايه سد
طراحي ستونهاي فولادي بامقطع متغيربه روش تحليل مستقيم و مقايسه با روشهاي طراحي مرسوم
بررسي فاصله بهينه ايستگاه هاي متروبراساس معيارهاي سرعت عملكردي وتقاضاي سفرايستگاه ها
Optimized Water Resources Planning Based on Virtual Water Consideration
Seismic performance of semi-rigid frames with connection dampers
مدلسازي آزمايشگاهي سلولهاي گيل درسازه هاي شناوربسياربزرگ تحت باراستاتيكي
پيش بيني جريان ورودي به مخزن سد جره با استفاده از مدلWMS /HEC-HMS
بررسي عملكرد بتنهاي سبك ساخته شده با پسماندهاي صنعتي و هسته اي به كمك تكنولوژي نانو
بررسي اثر شيب سنگ بستر بر ظرفيت باربري پيهاي سطحي به كمك نرم افزار PLAXIS
توسعه ايمني ترافيك درشبكه هاي شهري بااستفاده ازمدلهاي كلان براساس ويژگيهاي سفرومشخصات معابر
تحليل عددي بازگشتي رفتار يك سدخاكي بلند در دوران ساخت نمونه موردي: سد ارداك
بررسي تاثيرهمزمان سرعت بارگذاري و شرايط محيطي برعملكرد روسازي آسفالتي گرم
بررسي روش مقياس سازي FEMA440 درارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي نامتقارن درپلان
مقايسه روشهاي انتگرال گيري عددي درتحليل هم هندسه
Modeling of Brine Discharge from Desalination-Power plant in Bandar Abbas to Reach an Optimum Outfall Design
بررسي خصوصيات مكانيكي بتن خودتراكم حاوي سرباره آلومينيوم
تعيين فركانس طبيعي تيرهاي كنسولي بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي تركيب شده با الگوريتم رقابت استعماري
تحليل رفتارقاب بدون كمانش BRBF بااستفاده ازروش فزاينده ديناميكي
بررسي ميزان اجراي الزامات نظام فني اجرائي كشورمطالعه موردي اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان سمنان
بررسي آزمايشگاهي تاثيرامواج سونامي برپايداري موج شكن توده سنگي با شيب تند
مطالعه صحرائي تغييرات مكاني ضريب مسلحشدگي در رودخانه هاي شني
ارزيابي واصلاح مشخصات فني و مكانيكي بتن سبك آهكي
تصفيه سوپرناتانت هاضم بي هوازي تصفيه خانه بندرعباس ازطريق ترسيب شيميايي و تشكيل Struvite
مقايسه ضوابط لرزه اي آئين نامه طراحي مخازن فلزي API 650 بانتايج شبيه سازي نرم افزاري (TANK 3.1)
سازماندهي كردن ساخت كالبد عناصرپدافندغيرعامل ساخت كالبد محله نصرتهران
بررسي تاثير مشخصات ذاتي خاك در ظرفيت باربري جداره شمع هاي طويل دريايي مورداستفاده در سكوهاي نفت و گاز
بررسي تاثيرخصوصيات هندسي شمع درظرفيت باربري شمع هاي مايل ساحلي و فراساحلي
بررسي عددي تأثير پارامترهاي برخورد گلوله بر ميزان خرابي دال بتني غير مسلح با تكيه گاه ساده، به كمك نرم افزار ABAQUS
بررسي اثر زبري بر رفتار مقاومتي و تغيير حجمي سطح مشترك خاك هاي دانه اي و سازه
The R-Factor for dual moment frame with buckling – resistant brace (BRB) and ordinary brace

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید