مجموعه مقالات دومین همایش ملی کامپیوتر در بانک مقالات کشور (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی کامپیوتر  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی کامپیوتر 6 تا 7 آذر ماه 1393  توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما سنندج و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 156 عنوان مقاله تخصصی شامل 967 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی کامپیوتر

بهبود تقسيم بندي روي تصاوير ام آر آي مغزي با استفاده از خوشه بندي فازي c-means و الگوريتم كنترل نشانگر watershed
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده ازالگوريتم متمركز مورچگان و سيستم فازي
چگونگي نفوذ شبكه هاي اجتماعي در زندگي شخصي و علمي افراد
بررسي مقايسه اي نرم افزارهاي شبيه ساز شبكه هاي كامپيوتري
ارائه يك روش جديد مبتني بر درخت تصميم براي ساخت عاملهاي اخلاقي
نحوه انتخاب Data Storage قابل تطبيق و غير متمركز در شبكه هاي حسگر
استفاده از الگوريتمهاي يادگيري درخت تصميم گيري در تعليم ربات يادگيرنده براي حلمسئله عبور از مانع
يك الگوريتم بهبود يافته ي DV-hop براساس انتخاب لنگر در WSN
طراحي يك مدار راي گير اكثريت برگشت پذير و اعمال افزونگي پيمانهاي سه-گانه براي تحمل پذيري خطا در مدارهاي برگشت پذير
انتخاب نسخه هاي عين از شيء(فايل يا داده) در محيط Grid براساس الگوهاي دسترسي كاربر و هزينه هاي دسترسي
بهبود الگوريتم رقابت استعماري در پيدا كردن نقاط تعادل نش بازي هاي چندنفره غيرهمكارانه
طراحي و شبيه سازي سيستم بينايي ماشين جهت اندازه گيري ابعاديقطعات بلنك گيربكس خودرو
دسته بندي صفحات وب و دسته بندي كاربران به كمك كاوش استفادهاز وب
روش نظارت آماري با تناوب متغير جهت افزايش كارايي مانيتورينگ گريد
دسته بندي خودكار متون با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
تشخيص هويت اسناد پرينت شده با استفاده از واترماركينگ مقاوم
ارزيابي و مقايسه تكنيك هاي عامل گراي و MESSAGE و TROPOS با سه ديدگاه مختلف
پياده سازي روش هاي حسگري طيفي چند آنتني كور مبتني بر مقادير ويژه ME-HM و MME ،MEMT در سيستم هاي راديوي شناختي بر روي FPGA
بررسي و مقايسه انواع چهارچوب و روش هاي همبسته سازي هشدار
ارائه يك سيستم توصيه گر جهت كاوش در وب با استفاده از الگوريتمشبكه عصبي- فازي
ارائه راهكاري موثر براي متعادل كردن روشنايي تصاوير اسكن شده
حمايت كيفري از حقوق مالكيت فكري در فضاي سايبر با نگاهي بر اسناد بين المللي
پزشكي قانوني كامپيوتر خودمختار مبتني بر سيستم هاي هوشمندچندعامله در شبكه هاي حسگر بيسيم
همبسته سازي هشدارهاي امنيتي با استفاده از پردازنده كارت گرافيك
ارائه روش جديد براي خلاصه سازي اتوماتيك مقالات علمي
بررسي مسائل و چالش هاي امنيتي فناوري ZigBee در شبكه هاي بي سيم و راه حل هاي مرتبط
تحليل و داده كاوي داده هاي بيماران مبتلا به آسم و گزارش نتايج آن
طراحي كنترل كننده PI براي موتور محرك بازوي ربات با دو درجه آزادي با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري( ICA)
ايمن سازي تلفيقي پروتكل مسيردهي OLSR بر مبناي اعتماد و منطق فازي
پردازش دانش عصبي فازي در محيط هاي يادگيري هوشمند براي بهبودتشخيص دانش آموز
استخراج مشخصات گوينده از فازسيگنال صوتي با استفاده از اصلاح آناليز Group delay function
يك ساختار بهينه براي معماري شبكه هاي بي سيم روي تراشه بااستفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي اثربخشي اجراي دوره هاي فناوري اطلاعات بر عملكرد كاركناندانشگاه با منطق فازي
بررسي انواع حملات ملاقات در وسط عليه الحاق رمزهاي قالبي ومعرفي الگوريتم حمله BS-MTM
يك روش تركيبي براي رمزنگاري تصوير با استفاده از تكنيك رمز هيل
مروري بر روشهاي دسته بندي سلسله مراتبي اسناد متني با ديدمقايسهاي
ارائه يك روش حذف نويز تصاوير ديجيتال مبتني بر منطق فازي
ارائه مدلي پيشنهادي براي مدل سازي تست نفوذپذيري بر پايه FHM با استفاده از شبكه هاي پتري
ارائه روش نوين تركيب متني – رنگي براي تصديق هويت
بررسي تعارض بين نرمال سازي و داده كاوي و ارائه روش هاي رفع آن
شناخت و معرفي زبانهاي گردش كار و طراحي فرآيند مطالعه موردي آموزش دانشگاه قم
استناد پذيري ادله متون الكترونيكي فارسي و ارائه راه كار
متعادل كردن مصرف انرژي در نودها با استفاده از خوشه بندي به كمكنود راهبر در شبكه حسگر بيسيم
رديابي اهداف فعال در شبكههاي حسگر بيسيم زنجيرهاي بر پايهپيش بيني و خوشه بندي گره ها
افزايش قابليت اطمينان در شرايط نويزي كانال با استفاده از اطلاعاتدو گامه در شبكه هاي حسگر بيسيم صنعتي
مدلي براي توسعه ي انباره داده در سيستم اطلاعات مديران ارشداجرايي بخش دولتي
استراتژي هاي جديد زمان بندي كارها براساس كيفيت خدمات رسانيبه كاربران در محيط محاسبات ابري
تسريع فيلترينگ بسته ي لينوكسي با استفاده از واحد پردازشگرافيكي
مروري بر بكارگيريSVR در مسائل پيش بيني و بررسي روشهاي تنظيم پارامترهاي SVR
استفاده از دانش تخصصي براي تقويت ساختار شبكه هاي بيزين درتشخيص بيماري ديابت نوع 2
حفظ حريم خصوصي در كاوش قوانين انجمني با استفاده از نظريه بازي
دسته بندي متون فارسي با استفاده از شبكه عصبي و بهره گيري از الگوريتم هاي LDA,PCA جهت كاهش ويژگي
احراز هويت امن در شبكه VANET با تركيب روش بازرمزنگاري وكالتي و HMAC
استخراج رفتار غيره نرمال دانشجويان در سامانه هاي آموزش مجازيبا استفاده از داده كاوي آموزشي
ارزيابي همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارتباطات و كسبوكار در مديريت فناوري اطلاعات شركت ملي نفت ايران
پياده سازي سختافزاري مدل نورون پالسي بر FPGA
الگوريتمي جهت پنهان سازي مجموعه هاي عناصر تكرارشونده حساس
تشخيص هرز نامه ها و طبقه بندي اتوماتيك آنها با استفاده از درختتصميم گيري وزندار مجموعه اي براي داده هاي جرياني
كلمه BGAR: يك الگوريتم جديد جهت كشف قوانين انجمني در سامانه آموزش مجازي
مكان يابي هوشمندانه باتوجه به درجه گره هادر شبكه هاي حسگر بي سيم
درخت پوشاي مينيمم با محدوديت تاخير با استفاده از اتوماتاي يادگير
پنهان سازي قواعد وابستگي حساس از طريق كاهش اطمينان با آشفته سازي عناصر سمت راست
نقش فناوري اطلاعات در تجارت الكترونيك و اجراي اصل 44 قانون
ارايه يك روش مبتني بر ماسك دودويي براي بهسازي گفتار
حل برخي از معادلات ديفرانسيل به كمك تركيبي از الگوريتم هايتكاملي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
شيوه نوين ورود رمز عبور با استفاده از الگوهاي تاييدي
بهبود روش احراز هويت با استفاده از كلمات عبور پويا
استفاده از روشهاي مبتني بر گراف جهت بهبود سرعت پردازش و بينايي ماشين
مديريت وكشف خطا در پروتكل كنترل سطح بالاي لينك داده با استفاده از بلوم فيلتر
كاربرد تكنيك هاي داده كاوي در مديريت ريزش مشتري
روش هاي ارزيابي معماري نرم افزار
روشي براي استفاده از كنترل و حاكميت بر فناوري اطلاعات در پروژههاي معماري سازماني
موقعيت يابي دقيق به كمك ايجاد رويداد در شبكه هاي حسگر بي سيم
مروري بر روشهاي حفظ حريم خصوصي در كاوش قواعد انجمني
ارائه يك مدل براي افزايش قابليت اطمينان در معماري سرويس گرا
رفع انحنا در متون فارسي گرفته شده توسط دوربين با استفاده از خطزمينه
رديابي بازيكنان در تصاوير ويديويي مسابقات فوتبال
مكانيابي خطاهاي چندگانه با استفاده از خوشهبندي مبتني بر چگاليگزارههاي مظنون به خطا
ارتباط مفهومي استراتژيهاي فناوري و مهندسي معكوس در نرم افزار
عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي از ديد مشتريان بانك تجارت
به كارگيري تكنيك هاي داده كاوي در تحليل رفتار كاربران اينترنت جهت بهبود در مديريت سرويس دهي اينترنت استان اصفهان
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي جديد براي شبكه هاي حسگر بي سيمبه منظور متعادل كردن مصرف انرژي به صورت خودمختار با استفاده ازمنطق فازي
ارائه يك روش كور و مقاوم جديد به منظور بهبود استخراج در نهان نگاري صوت بر مبناي SVM و SVD ، DWT
خوشه بندي معنايي مجموعه تصاوير با استفاده از سيستم بازيابيتصوير مبتني بر محتوا
كشف پارامترهاي تاثيرگذار برگسترش مدارات الكترونيكي مولكوليبراي ساخت قطعات نانو الكترونيكي بزرگتر
بكارگيري يك روش فرا اكتشافي جهت تخصيص قطعات داده در طراحيسيستم پايگاه داده توزيع شده
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
بازشناسي برخط زير-كلمات دست نويس فارسي، مستقل از زبان نوشتار و مبتني بر آموزش، با استفاده از شبكه عصبي MLP
استخراج ويژگيها در انديشه كاوي مورد استفاده در متون فارسي
تعديل باركاري پردازنده ها با استفاده از يك الگوريتم زمانبندي در مركز داده ابر
تاثير محيط ارتباطي بر مشاركت اعضاي شركت كننده در سيستم هاي يادگيريالكترونيكي
ارائه يك معماري براي زمانبندي كار آگاه به زمينه در محيط محاسباتابري
ارائه يك الگوريتم با حداقل تعداد قواعد ساختگي در فرآيند كشف قوانين وابستگي با حفظ حريم خصوصي
بهبود الگوريتم انتخاب در سيستم هاي توزيع شده
كيفيت خدمات الكترونيك با استفاده از مدل اي كوآل (E-QUAL) مطالعه موردي : راه آهن جمهوري اسلامي ايران
تحليل پروتكلهاي مسيريابي شهري در شبكه هاي موردي بينخودرويي: ارزيابي و دسته بندي
مقايسه الگوهاي تطبيق پذيري نرم افزار در معماري سرويس گرا
جابجايي دستورالعملها در برنامه هاي توزيع شده براي حصول حداكثرپتانسيل همروندي
گسترش تلفيقي سيار و ثابت گرهها با حداكثرپوشش و اتصال در شبكههايحسگر بي سيم
چالشها و راهكارهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل آينده
دو الگوريتم ابتكاري بهينه جديد براي توليد چند ضلعي هاي تصادفي
افزايش كارايي شبكه هاي خودرويي تحمل پذير در برابر تأخير بااستفاده از سيستمهاي حمل ونقل عمومي
تشخيص نفوذ در شبكههاي سيار موردي با استفاده از امتيازدهي به مسير
ارائه يك روش به منظور ارزيابي قابليت اطمينان در معماري نرم افزاربا مدل هاي رسمي
بازيابي و ديدي از آنتولوژي و چارچوبي براي تغييرات رديابي با استفاده از نرم افزار protege
بررسي فناوري رايانش ابري خودرويي VCC چالش هاي امنيتي مربوطه و راهكارهاي موجود
ارائه يك الگوريتم جديد موازي براي مسئله ضرب ماتريس
ارائه يك الگوريتم جديد پويا مبتني بر windograd براي ضرب ماتريس ها در تصاوير پزشكي
بررسي سطح رضايت دانشجويان تحصيلات تكميلي از دوره هاي آموزش مجازي باتاكيد بر متغيرهاي جمعيت شناختي (مطالعه موردي: دوره هاي آموزش مجازيدانشگاه سيستان و بلوچستان)
كنترل دسترسي به سرويس هاي اينترنت با استفاده ازپالايش سياس تها
ارائه روشي مبتني بر سيستم هاي فازي عصبي تطبيقي جهت افزايش دقتانتخاب تركيبي بهينه سرويس ها در معماري سرويس گرا
مروري بر روش هاي مقابله با پول شويي
به كارگيري شبكه هاي عصبي چند لايه در تشخيص برخورد موانعچندضلعي و چند وجهي ساده
مقايسه تطبيقي مدل هاي تركيبي هوش مصنوعي براي پيش بيني سريهاي زماني
ارائه روشي بمنظور استخراج قواعد وابستگي با حفظ حريم خصوصي با كاهشقواعد گمشده
شناسايي و رتبه بندي عوامل تأثير گذار مثبت بر رضايت مشتريان در حوزهخدمات بانكداري الكترونيكي
زمانبندي توان- آگاه سيستم هاي محاسبات توزيع شده با استفاده از تكنيك DVS
مروري بر تكنيك هاي داده كاوي در ورزش براي پيش بيني نتايجمسابقات ورزشي
افزايش پيچيدگي كلمات رمز با استفاده از بايومتريك هاي رفتاري
ارايه روشي جديد استگانوگرافي كور متن در تصوير با best psnr & higher ssim
ارايه الگوريتم جديد استگانوگرافي OCAP با رويكرد ZERO BIT ERROR
تشخيص مراحل خواب از روي سيگنال EEGبا آنتروپي و توان نسبي طيفي توسط شبكه عصبي
بهبود درخت تصميم فازي وزندار با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور
مروري بر الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي تحمل پذير تاخير
به كارگيري روش هاي مبتني بر رايانش ابري با استفاده از سيستمهاي سيار برايارائه خدمات دولت الكترونيك: راي گيري سيار
طراحي پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از كنترل كننده PID-DE
ارزيابي و مطالعه اقتصادي صنعت بازي رايانهاي آنلاين با ابزار شبيه ساز كامفار
رويكردي جديد براي بازيابي لبه در تشخيص پلاك خودرو با ادغامعملگرهاي لبه يابي
تشخيص هوشمند آسيب لاستيك خودرو با استفاده از تصاوير ديجيتال
يك پروتكل مسيريابي تحمل پذيرخطا و انرژي كارامد در شبكه هايحسگر بيسيم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
كشف حملات باتنتها بر اساس رفتار ترافيكي شبكه
نهان نگاري ويدئو در ضرايب DCT سطح بندي شده با اعمال روشهاي تصوير
حذف نويز در طبقه بندي تصاوير بافتي با استفاده از الگوي دودوييمحلي
بهينه سازي سيستم نگهباني تصويري مبتني بر پردازش تصوير و الگوريتمممتيك
حمله رديابي به پروتكل احراز اصالت دو طرفهLY در سيستم RFID
ارايه روشي تركيبي براي حل مساله زمانبندي آزمون ها
ارائه يك روش كور و مقاوم جديد در نهان نگاري صوت بر مبناي RF,SVD,FFT
طراحي معماري لايه مياني براي شبكه هاي نانويي كوانتوم دور برد
استفاده از تكنيكهاي كاربردكاوي وب جهت بهبود طراحي وب سايتو ارزيابي آن از طريق ساختاركاوي وب
ارائه معماري براي بهبود امنيت و عملكرد در سيستم هاي ابريمجازي سازي شده مبتني بر فوق ناظر
تشخيص احساس تعجب در سيگنال گفتار فارسي با استفاده از شبكه عصبي
ارايه روشي بر پايه الگوريتم ژنتيك براي حل مساله رنگ آميزي گراف
تشخيص حملات اغتشاشگر در شبكه هاي بيسيم محلي به كمك شبكه عصبي
آناليز فاكتورهاي ساختاري و محتوايي شبكه هاي اجتماعي مجازي باتاكيد برآسيب شناسي اجتماعي
ذخيره سازي دادههادر محيط ابر با استفاده از پازل براي افزايش امنيت دادههايحساس مشتريان
وزن دهي مبتني بر SVM براي اعمال بازخورد ربط در سيستم هاي بازيابي تصوير محتوا محور
ارزيابي و تحليل كارايي معماري نرم افزار با استفاده از شبكه هايپتري
ارتقاي سيستمهاي اعتمادسنجي در محيط هاي همكارانهبا در نظر گرفتن سطح خبرگي
مسيريابي چندپخشي با در نظر گرفتن معيارهاي كيفيت سرويس مبتني برالگوريتم جستجوي هارموني
محاسبات ابري سبز: صرفه جويي انرژي و دستيابي به انرژي پاك باروش مديريت منابع مراكز داده ابري
مقايسه تكنيك هاي داده كاوي براي پيش بيني ديابت
ارائه يك روش جديد مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي براي پيمايش موضوعي وب
روشي نوين براي پرداخت الكترونيكي برون خط مبتني بر سيستمرمزنگاري منحني بيضوي
ارائه ي روشي براي اندازه گيري اعتماد در شبكه هاي اجتماعي برخط
مروري بر اعتماد در شبكه هاي اجتماعي برخط
مطالعه و بررسي وضعيت زير ساخت مديريت دانش و ارائه راهكارمناسب (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید