امکان دریافت تمامی مقالات نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی در بزرگترین بانک مقالات کشور (CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی  27 تا 28  اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در پرند برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 170 عنوان مقاله تخصصی شامل 177  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

 تشخيص افتراقي ليستريا مونوسيتوژن در نمونه هاي جدا شده از افراد مصرف كننده مواد غذايي آلوده
 بررسي اثر ضد قارچي عصاره الكلي قارچ گانودرما لوسيديوم بر دو گونه درماتوفيت ميكروسپوروم جيپسئوم، ميكروسپوروم كنيس
 تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي Shiga toxin- producing Esherichia coli (STEC جدا شده از كاهوتازه در تهران
 جداسازي و تعيين فراواني سويه هاي Escherichia coli مولد توكسين (STEC) از كاهودر تهران به روش مولكولي
 بررسي روشهاي حذف سموم قارچي از محصولات زراعي وخوراك دام
 بررسي اثراسانس آويشن بر روي باكتري وقارچ ضمن مقايسه آنتي بيوتيكي


 بررسي حساسيت دارويي گونه هاي كانديدايي غيرآلبيكنس جدا شده از بيماران مبتلا به ولوواژينيت كانديدايي عودكننده نسبت به اسانس آويشن شيرازي
 دتوكسيفيه شده بروسلا آبورتوس با واكسن تهيه شده از سلول كامل بروسلا LPS ارزيابي ايمونولوژيكي تركيب مليتنسيس به روش سرم باكتريسيدال اسي
 تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي نمونه هاي باليني Acinetobacter baumanii و Pseudomonas aeruginosa
 تنظيم برخي از ژن هاي سيستم ايمني توسط MicroRNAs
 شناسايي مولكولي سرووارهاي بيماريزاي لپتوسپيراي جدا شده از فيلد در ايران بر اساس ژن ligB به روش PCR
 A study about detected bacteria of Cows suffered from clinical and subclinical mastitis in commercial and traditional farms of kazeroon
 تعيين الگوي مقاومت دارويي سالمونلا هاي جداسازي شده از گوشت مرغ هاي كشتار شده در شهرستان فسا
 بررسي فعاليت ضدباكتريايي اسانس گياه زيره( Caraway )ونعناع فلفلي Menth piperita ا PTCC1330 ,E.coli pseudomonas aeroginisa PTCC1077 و S.aruos ATCC 25092
 بررسي بارميكروبي وآلودگي به ليستريا مونوسيتوژنز و اشرشياكولي دربستني هاي سنتي شيراز
 آگالاكسي واگيردار و روش هاي نوين مولكولي در جداسازي و تشخيص عامل آن
 Prevalence of Klebsiella pneumoniae strains and drug resistance of these strains in patients with urinary tract infection in the city of Marand – Iran
 بررسي شيوع سويه ي انتروهموراژيك اشريشياكلي و منابع آلودگي آن و افزايش نگرش افراد نسبت به اين بيماري و مقايسه ي درصد تاثير گذاري اطلاع رساني در كاهش ابتلا به اين بيماري در جوامع روستايي شهرستان مرند
 مطالعه و بررسي ميزان آلودگي افراد به سويه باكتري اشريشيا كلي انتروتوكسيژنيك در شهرستان مرند
 بررسي توليد مواد ضد ميكروبي توسط ايزوله Bacillus pumilus
 جداسازي و شناسايي ملكولي سويه هاي باسيلوس هاي توليد كننده سلولاز از خاك جنگل
 بررسي آلودگي به سالمونلا آبرتوس اويس دركبد، ريه، طحال وشيردان جنين هاي سقط شده گوسفند درمنطقه فارس- ايران
 انجام Overlap PCR جهت ساخت شاتل وكتور مايكوباكتريائي ب ث ژ
 بررسي و مطالعه قارچ هاي شايع هواي تهران
 طراحي، ساخت و آناليز توالي وكتور نوتركيب pET28a/ctx-M2e
 اندازه گيري فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي و ليزوزيم در موكوس اپيدرم ماهي كپور معمولي(Cyprinus carpio)
 بيان ژن hrpN در تنباكوي تراريخت و مقاومت به بو تريتيس سينرا
 بررسي تغييرات ژنتيكي القاء شده طي هفت واكشت متوالي در رقم سي اكرا پنبه
 كلونينگ، بيان ژن وتخليص آنزيم CEL I اندونوكلئاز از گياه كرفس
 بهينه كردن روش استخراج مايع – مايع هموژن و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا براي شناسايي سموم درنمونه هاي عسل
 مطالعه مولكولي و آناليز توالي ژن موثر در مقاومت به خشكي LEA) Wdhn13 ) در گندم هاي زراعي نان، دوروم و گونه هاي دهنده ژنومي آنها
 بيان آلبومين سرم انساني نوتركيب در اشرشيا كلي سويه BL21
 توليد بيوسورفكتانت رامنوليپيدي توسط سودوموناس آئروژينوزا MR01 از ضايعات فرآوري روغن
 بررسي امكان ريز ازديادي (شاخه زايي)خيار گلخانه اي رقم مليتا Cucumis sativus cv.melita
 توليد سلولاز بوسيله ايزوله جديد Bacillus sp. T13
 تنوع ژنتيكي جمعيت هاي شتر تك كوهانه خراسان رضوي با استفاده از جايگاه ريزماهواره
 شناسايي و تعيين تنوع ژنوتيپي سويه هاي باليني كانديدا به روش RAPD-PCR
 بيوتكنولوژي كشاورزي، مهندسي ژنتيك ومحصولات غذائي تغييريافته ژنتيكي ؛ مزايا و چالش ها
 توليد ويروس كاذب و غيربيماري زاي نقص ايمني اكتسابي انسان
 بررسي تاثير غلظت هاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد بر پرآوري گياه چاي(Camellia sinensis) در شرايط درون شيشه اي
 مطالعه اثر مقادير مختلف اكسين( IAA ) و يكنتين( Kin ) بر تشكيل كالوس و اندام زايي در دانه پسته رقم اكبري(vera L.varAkbaria Pistaci)
 سنتز و كلونينگ ژن آنزيم اندوگلوكاناز II به منظور بيان در مخمر
 تحليل رگرسيوني تاثير پارمترهاي مهم در جذب بيولوژيكي مس و منگنز توسط باكتري باسيلوس تورنجينسيس
 تغيير در مورفولوژي قارچ موكوراينديكوس براي توليد اتانول
 بهينه سازي محيط كشت كلستريديوم استوبوتيليكام جهت توليد بوتانول
 توليد و بهينه سازي آنزيم آلفا آميلاز غذايي از سويه استاندارد قارچي Rhizopus oryzae PTCC 5263 به روش كلاسيك
 بررسي تنوع ژنتيكي در جنس مريم گلي ( Salvia ) با ماركر مولكولي RAPD
 بررسي تنوع ژنتيكي در جنس مريم گلي ( Salvia ) با ماركر مولكولي ISSR
 بيان نوتركيب ژن Taq DNA polymerase در باكتري E.coli
 شناسايي مولكولي زوگزانتله همزيست با دو گونه مرجان جزيره هندورابي- خليج فارس
 كلونينگ آنزيم فيتاز Peniophoralycii حاوي برچسب هيستيديندر مخمر
 كلونينگ آنزيم حاوي برچسب هيستيدين بتا-زايلوزيداز Selenomonasruminantium در مخمر
 مطالعه تنوع فيلوژنتيكي ژن كد كننده پروتئين LEA در خانواده پيناسه با استفاده از تكنيك Insilco AFLP Analysis
 دوز مناسب تيمار با سيتوكالازين B در سلولهاي مغز استخوان موش نر سوري نژاد Balb/c در شرايط in vivo با استفاده از آزمون ميكرونوكلئوس
 بيان و تخليص الاستاز حاصل از باكتري سودوموناس آئروجينوزا
 ارتباط پلي مورفيسم D442G ژن كلسترول استر ترانسفر پروتئين با الگوي ليپيدي و فعاليت CETP در بيماران هيپركلسترولمي
 بررسي مسيرهاي سيگنالينگ كوركومين در بيماري ها
 تاثير خاك آلوده به نفت بر روي فعاليت كاتالاز در ساقه عدس
 استخراج و تعيين محتواي روغن، فنل و آلكالوئيد اندام هاي برگ، ساقه و دانه پسته رقم اكبري (L var Akbari vera Pistacia)
 مقايسه سطح سرمي ماتريكس گاما كربوكسي گلوتامات پروتئين ( MGP ) با استئوپروتگرين( OPG ) و ارتباط آنها با شدت بيماري در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
 كاهش كلسيم افزايش فاكتور هاي انعقادي در بيماران ديابتي نوع 2 را بدنبال دارد
 بررسي تاثير نفت خام بر فعاليت آنزيم كاتالاز در ساقه گياه عدس(Lens culinaris)
 مطالعه مدل سازي آميلازپانكراسي خرگوش و رت به منظوريافتن ساختاري نزديك به آميلازپانكراسي انسان
 افزايش پايداري و قدرت كاتاليتيكي سلولاز با استفاده از جهش زايي هدفمند
 ملاتونين و اثر آنتي اكسيداني آن
 اثرات حمايتي كوركامين برروي بافت عصبي رت نژاد ويستار تحت شرايط in vivo
 بررسي تأثير عصاره كبدي موش بر سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف به سلول هاي كبد
 آثار تراتوژني بروماديالون برروي جنين موش صحرائي
 چالش هاي اخلاق زيستي در حوزه درماني سلولهاي بنيادي
 اثر ملاتونين در ميزان انسولين پلاسما ناشي از ديابت ايجاد شده با استرپتوزوتوسين در موش هاي صحرايي
 بررسي اثرات سمي جيوه برتكوين مگس سركه (Drosophila melanogaster)
 تمايز سلول هاي بنيادي ژله وارتون بند ناف انساني به سلول هاي خونساز
 بررسي اثرسيستئامين وبتامركاپتواتانول برميزان بلوغ آزمايشگاهي تخمك ژرمينال وزيكول موش نژاد سوري
 Effect of silver nanoparticles on acrosome reaction in rat
 بررسي تاثير ناهنجاري زايي عصاره متانولي برگ گياه خرزهره بر روي جنين جوجه
 خواص آنتي بيوتيكي نانوذرات نقره در رقيق كننده هاي اسپرم گاو
 اثر نانو نقره بر روي جوانه اندام حركتي جلويي جنين موش نژاد NMRI در شرايط in vivo
 تاثيرات تجويز كوكائين كراك بر محور هيپوفيز گناد در موشهاي صحرايي نر
 اثر نانو اكسيدمس بر روي جوانه اندام حركتي عقبي جنين موش نژاد NMRI در شرايط in vivo
 ژن درماني :فناوري و ملاحظات اخلاقي
 روشهاي نوين تشخيص زمينه ابتلا به سرطان
 شيوع علايم سندرم پيش از قاعدگي و اختلال ملال پيش از قاعدگي در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد پرند
 معرفي نشانگر ريزماهواره و كاربرد آن در مطالعات ژنتيكي آبزيان
 مروري بر مكانيسم هاي اپي ژنتيك
 پلي مورفيسم در ژن CYP2D6 و خطر ابتلا به سرطان پروستات
 ايجاد روش تشخيص شيزوفرني با بهره گيري از ماركرهاي ژنتيك مولكولي
 پلي مورفيسمهاي ژن هاي مرتبط با بيماريهاي قلبي عروقي در افراد با طول عمر بالا
 مطالعه سيتوژنتيكي در بيماران با ابهام جنسي
 رديابي دو ويروس موزاييك معمولي لوبيا و موزاييك نكروتيك معمولي لوبيا با استفاده از روش Immunocapture RT-PCR
 نقش بيولوژي گيرنده هاي كبدي ايكس LXRs در متابوليسم كلسترول
 ارزيابي سيتوژنتيكي جمعيت گونه Sternbergia clusiana
 ژن درماني در بيماري لوپوس اريتروماتوي فراگير(SLE)
 مشاوره ژنتيك
 اسكيزوفرني : ژنتيك مولكولي
 ژنتيك تكاملي دروزوفيلا Drosophila Evolutionary Genetics
 ژن درماني: فناوري و ملاحظات اخلاقي
 جداسازي و شناسايي مولكولي بروسلا در دامهاي مشكوك (گاو) شهرستان تنكابن
 بررسي جهش ها در اگزونهاي 19 و 22 ژن MYH7 در بيماران HCM در استان چهارمحال و بختياري
 تأثير اسيد ساليسيليك بر سيستم آنتي اكسيداتيو انگور پس از اعمال سرما
 بررسي تاثير عصاره گياه Scrophularia striata بر فرآيند التيام زخم پوستي موش سوري
 بررسي كاريوتيپي گونه هاي بخش هاي Lotoidae و Trichocephalum از جنس شبدر (Trifolium)
 فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني گياه كانولا تحت باكتري هاي محرك رشد گياه و تنش شوري
 بررسي ريخت شناسي دانه گرده جنس Trifolium
 مطالعه فيلوژنتيك برخي گونه هاي جنس خلر( L. Lathyrus ) درايران
 بررسي روابط خويشاوندي برخي گونه هاي جنس Rubus L . با استفاده از الگوي اپيدرم گلبرگ
 شناسايي باكتري عامل لكه زاويه اي توسكاي ييلاقي از طريق توالي يابي ژن dnaK
 بررسي تنوع درون گونه اي Tanacetum pinnatum Boiss. Asteraceae در استان همدان با استفاده از ماركر فلوريستيك
 اثر حلال هاي مختلف بر تركيبات فيتوشيميايي دو گونه ترامتس(Trametes )
 القا جنين زايي بدني مستقيم و توليد گياهچه در گياه دارويي صبر زرد .Aloe vera L
 بررسي گامت كاهش نيافته ( 2n ) در گونه هايي از جنس . Carduus L
 ضرورت حفظ گياه دارويي Tanacetum parthenium از ديدگاه اكولوژي شهري
 اثركاربرد متانول روي برگهاي گياه سويا رقم ويليامز(Glycine max L. Merr)
 مطالعه ريز ريختار شناسي فندقچه برخي از گونه هاي جنس شمعداني در ايران
 اثر بلوغ بر مقدار تركيبات فنلي در آبميوه تمشك برگ ناروني Rubus anatolicus (Focke) Focke Hausskz
 مقايسه ويژگي هاي آنتي اكسيداني ترامتس جيبوزا(Trametes gibbosa)
 اثر غلظت هاي مختلف نيترات آمونيوم بر روي فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدان در گياه گزنه
 تلاقي بين تنش هاي زيستي و غيرزيستي در گياهان
 بررسي B- كروموزوم در تعدادي از گونه هاي جنس . Carduus L تيره Compositeae
 اثرتنش شوري بررشدگياهچه و جوانه زني بذرگندم( .Triticum aestivum L)
 شناسايي مواد تشكيل دهنده اسانس و بررسي اثرات آنتي اكسيدان گياه Satureja macrosiphon
 تعيين سطح پلوييدي در گونه هايي از جنس يونجه( .Medicago L)
 بررسي ميكرومورفولوژي (دانه گرده و آناتومي برگ) جمعيتهايي از گونه Cardaria draba(L.) Desv.z از تيره شب بو( Brassicaceae ) در ايران
 بررسي تركيبات و فعاليت آنتي اكسيداني در ميوه رسيده ازگيل( .Mespilus germanica L)
 تاثير فواصل آبياري بر ميزان گلايسين بتائين ، پرولين و پروتئين كل گياه گزنه
 مقايسه پاسخهاي مورفولوژيكي گياه سورگوم به تنش آللوپاتي حاصل از گياه اكاليپتوس
 عكس العمل فيزيولوژيك گشنيز(. Coriandrum sativum L ) به تنش كمبود آب، نيتروژن و فسفر
 مطالعه فيلوژنتيك برخي از گونه هاي جنس يونجه( Medicago)
 فرآيند التيام زخم پوستي موش سوري
 برهمكنش داروي متفورمين با پروتئين آلبومين سرم و پروتئين آلبومين گليكوزيله
 اثر سايتوتوكسيك نايسين بر روي رده سلولي سرطاني معده
 تاثير مهار موقت يكطرفه ناحيه قشري هسته آكومبنس بر ترجيح مكان شرطي شده ناشي از نيكوتين در موش آزمايشگاهي نر
 بررسي اثر تجويز طولاني مدت تستوسترون بر ساختار بافتي كليه در سگ هاي نر گنادكتومي شده
 بررسي پاراآمينوساليسيليك اسيد در بهبودي منگانيسم كبد راتهاي نر ويستار
 بررسي اثر گنادكتومي و تجويز مزمن تستوسترون بر ساختار بافتي غده ي پروستات در سگ نر
 اثرات نانو ذرات نقره( Ag-NPs ) برروي اسپرم و هورمون هاي جنسي موش صحرايي
 اثر تغييرات هورموني بر روي سلول هاي ماهيچه اي(مايوسيت هاي) قلب خرگوش از جنبه ي استريولوژيك
 مقايسه ي تغييرات وزن بدن نسبت به سطوح مختلف غلظت هاي سرمي هورمون تستوسترون
 اثر عصاره اتيل استاتي كاكوتي كوهي بر درد در موش كوچك نر
 بررسي اثر سينرژيستي تستوسترون و مورفين بر ترشح گرلين تحت رژيم متفاوت
 اثر پروژسترون و هورمون رشد بر غلظت گرلين در گوسفندان ماده تحت محدوديت غذايي
 بررسي اثر كوركومين بر ميزان دريافت غذا در رتهاي تيمار شده با استرپتوزوتوسين
 بررسي اثرعصاره الكلي گياه شاهتره بر اسپرماتوژنز در موش صحرايي
 اثر سينرژيستي هورمون رشد و مورفين بر ترشح گرلين در مدل هاي گلوكوكورتيكوئيد شده
 بررسي اثر استراديول وهورمون رشد بر ميانگين غلظت پلاسمايي گرلين در ميش هاي بالغ با تغذيه محدود شده
 مطالعه ي In vitro فعاليت ضد سرطاني بروينين 2R بااستفاده ازسنجش MTT
 بررسي تاثيرعصاره هيدروالكلي گزنه( Urtica dioica )برتغييرات هورمون تستوسترون واسپرماتوژنز درموش صحرايي
 Rule of nanostructures in medicine transfer and prevention of side effects of synthetic medicines in veterinary
 تاثير تزريق درون صفاقي آگونيست گرلين( 2-GHPR ) برروي بلوغ وميزان هورمون تستوسترون درموش هاي صحرائي نر نابالغ نژاد ويستار
 receptor Antagonist Ranitidine on the Anxiety in Rats-Effect of the H2
 بررسي تاثير عصاره زعفران بر تغييرات گلبولهاي سفيد رات مبتلا به آسم
 بررسي تأثير تداخلي سيستم كولينرژيكي و اندوكانابينوييدي بر حافظه موش هاي آزمايشگاهي
 بررسي اثر عصاره سنبل الطيب بر رفع افسردگي ناشي ازآسم دررت
 اثرات تولوالدواكسيم بر اووژنز و هورمونهاي جنسي موش هاي نژاد Balb/C نابالغ
 Effect of central interaction between dopamin and histamine during yawning in rats
 تغييرات سلول هاي شبكه گلومرولي كليه متعاقب مصرف كراك
 مطالعه رفتار pH هاي متفاوت در برهمكنش ميان لاكتوفرين انساني و داروي استراديول
 بررسي اثر استرس بر ترشح گالانين در رتهاي تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي
 بررسي اثر AM251 بر اختلال حافظه كوتاه مدت ناشي از MK801 در موش صحرايي نر
 پلي آمينها وافزايش مقاومت گياهان در برابر تنشهاي محيطي
 القاي پرتواني در سلول هاي كراتينوسايت انسان بوسيله پلاسميد حاوي چهار فاكتور رونويسي
 تاثير ميكروانكپسولاسيون بر روي زنده ماني پروبيوتيك ها در شرايط شبيه سازي شده معده و روده انسان و بررسي ساختار كپسول ها با FTIR
 كاربرد روش هاي مولكولي در تشخيص پاتولوژي
 اثرات نانو دي اكسيد تيتانيوم بر رشد و نمو جوانه اندام حركتي جلويي موش NMRI در شرايط in vivo
 بررسي اثرات القاء تمايز ناشي از كاربرد عصاره مغز موش NMRI بر روي سلول هاي بنيادي پرده آمنيون در شرايط in vitro ( بيولوژي سلول هاي بنيادي)
 بيان پروتيئين نو تركيب در باكتري E.coli
 Trophoblast stem cells equipped with HLA-G: Key to immune tolerance in pregnancy or Invasion without Protection
 Application and set up PCR-RFLP method for investigation of IL-28B rs8099917 G/T allele distribution
 ويروس درماني سرطان: فرآيندها و كاربردها
 پروبيوتيك ها: از گذشته تا آينده
 بررسي اثرعصاره ي اتانولي پوست ميوه بلوط ايراني بر ترميم زخم معده در موش صحرايي
  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید