دسترسی به کلیه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی در بانک مقالات (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی  6 تا 7 آذر ماه 1392 توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تبریز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 276 عنوان مقاله تخصصی شامل 4028  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

 منظر سازي بهشت در قرآن كريم و تعامل آن با باغ ايراني (خوانايي آموزه هاي قرآن كريم در معماري باغ ايراني)
 واكاوي نقش مسجد در هويت بخشي به شهر اسلامي
 تحليل و بررسي تزئينات محراب الجايتو مسجد جامع اصفهان
 بررسي نقش امنيت محيطي در تركيب جنسيتي تعاملات اجتماعي در فضاهاي عمومي شهرها نمونه موردي: محله نارمك تهران
 تضاد شهر اسلامي و مدرنيته
 بررسي تكنيكي و معرفي انواع ازارههاي موجود در معماري اسلامي ايران
 بررسي تاثير استفاده از عناصر و المان هاي معماري اسلامي در ايجاد هويت در معماري امروز
 مدينه فاضله در آراء انديشمندان معاصر جهان اسلام


 اصول و ارزشهاي فرهنگي تجليگاه هويت مادي شهر
 مفهوم شهر از منظر تعاليم اسلامي
 بررسي شهر پايدار در مفاهيم شهر اسلامي
 چگونگي تداوم و تاثير الگوهاي معماري پيش از اسلام ايران در بناهاي ايراني بعد از ورود اسلام
 بررسي هويت معماري بازار سنتي بر مبناي ارزشهاي معماري ايراني-اسلامي
 ويژگي هاي آرمانشهراسلامي از تخيل تا واقعيت در مقايسه تطبيقي با يوتوپياي غربي
 پايداري اجتماعي در سكونتگاههاي روستايي و احياي دوباره آن (نمونه موردي: روستاي شمسي شهرستان صدوق)
 شناخت شناسي معماري و شهرسازي اسلامي در كنشي دوسويه با روح عصر ما
 نماد پردازي در معماري بررسي مفهوم عدد هفت و تجلي آن دركالبد مسجد
 تبيين شاخص هاي معماري و شهرسازي اسلامي و ضرورت آن در عصر كنوني
 هويت ملي و ميراث فرهنگي
 بررسي تاثير مجموعه ميدان نقش جهان در فضاي شهري اصفهان دوره صفويه
 تأثير مراسم آئيني در شكل گيري ساختار كالبدي شهر ايراني – اسلامي (نمونه موردي: اهواز)
 ارزيابي نقش هنرهاي نمايشي در ارتقاء كيفيت فضاي شهري
 مقدمه بررسي جايگاه كرامت انساني در برنامهريزي شهري و شهرسازي اسلامي
 هويت كالبدي در بافت تاريخي، نمود هويت ايراني- اسلامي (نمونه موردي : بافت تاريخي شهر يزد)
 بررسي سياليت فضايي در معماري اسلامي ايران
 بررسي جايگاه مولفه هاي سازنده شهرسازي اسلامي در محله هاي سنتي ايران ( با تأكيد بر محله حصيرفروشان شهر بابل)
 نقش مجموعههاي مذهبي-تاريخي در توسعه و احياء دروني بافتهاي تاريخي (نمونه موردي: مجموعه امامزاده يحيي در محله عودلاجان)
 معرفي بقعه پيرخموش مرند( از مدرسه تا مقبره)
 نقشتحولات رياضيات وهندسه درشكل گيري معماري ايراني
 كنكاشي پيرامون مشكلات پنهان در تحقق طرح هاي توسعه شهري شهرستان مرند
 نقش رنگ درارتقاءكيفيت فضايي مساجد دوره صفويه
 ارزيابي زمينههاي تحققپذيري شاخصهها در شهرسازي اسلامي
 سلسله مراتب محرميت در خانه هاي سنتي ايراني
 بازشناسي مراتب وجودي در معماري اسلامي ايران
 ايجاد حس تعلق جمعي درشهرمعاصر ايران با باززنده سازي فرهنگ وهويت اسلامي–ايراني در كالبد نماهاي شهري
 مفهوم كمال از ديدگاه تعاليم اسلامي و تجلي آن در معماري ايران
 مبلمان در معماري داخلي بومي ايران و قابليت انتقال ويژگيهاي آن به معماري امروز
 تزئينات معماري دركالبد زمان (سير پيدايش، تحول و پيشرفت تزئينات در بناهاي ايراني پس از اسلام)
 هويت اسلامي- ايراني در معماري سنتي ايران (نمونه موردي: ورودي خانههاي سنتي ايران)
 مقايسه موردي اصول معماري بيونيك و معماري اسلامي ايران، امكان تحقق معماري اسلامي در دنياي معاصر
 نقشمسجد جامع در تجلي سازمان فضايي – كالبدي شهر اسلامي (نمونه موردي :اصفهان)
 راز ماندگاري ميدان نقش جهان اصفهان با تكيه بر ضمير ناخودآگاه انساني ( رويكرد هرمنوتيك به هنر معماري اسلامي)
 مقايسه مكتب شهرسازي اصفهان با رنسانس در اروپا
 بازنگري پايداري مفاهيم هنر اسلامي پيرامون تحولات معماري معاصر مساجد
 تاًثير عوامل شكل دهنده شهر اسلامي در شهرسازي مدرن
 بررسي هويت و نحوه شكل گيري شهرهاي ايراني- اسلامي در گذر زمان
 نور، سايه و تكامل معنوي روح معماري اسلامي
 نقش و اهميت انواع مصالح با تكيه بر آجر – در بازگرداندن هويت ايراني – اسلامي معماري وهمچنين ايجاد حس مكان
 انعطاف پذيري در فضا هاي مذهبي – مسكوني خانه حسينيه ها
 خيابان فردوسي تبريز؛ اصالت و باز زنده سازي هويتي
 مولفه هاي محيطي تاثيرگذار در ارتقاء تعاملات اجتماعي در محلات مسكوني معاصر بارويكرد به فرهنگ ايراني- اسلامي
 ريخت شناسي گنبد پژوهشي در مورد تناسبات و چگونگي پراكنش گنبدهاي مساجد فلات مركزي ايران
 بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار پايدار در سطح محلات نمونه موردي؛ محلات اسلام شهر مهريز
 استفاد ه از ويژگي هاي منطقه اي در روزآمد كردن معماري اسلامي نمونه ي موردي: مطالعه ي تطبيقي مسكن شوشتر و مسجد سليمان
 اصل نشانه گرايي (سير از ظاهر به باطن) و هويت شهر اسلامي
 بهره گيري معماران معاصر غربي از هنر و معماري ايراني – اسلامي در سازه هاي مدرن كشورهاي عربي
 راهكارهاي بهرهگيري از ويژگيهاي باغ ايراني در منظر شهري معاصر
 معماري و شهرسازي اسلامي به عنوان الگوي مناسب براي محل زندگي شهروندان شهر (با تأكيد بر شهرهاي ايران)
 بازخواني حلقه ي هويتي گمشده شهرهاي ايراني (تحليل مكاني – فضايي عناصر ميدان در معماري و شهر سازي اسلامي)
 بازشناسي و تحليل هويت ايراني – اسلامي بر ميدان شهداي مشهد ازمحورمنتهي به حرم مطهر رضوي ( از ابتداي وجود تا دوران معاصر )
 بازنگري به فضاهاي اولين مسجد اسلام «خانه و رسول اكرم» تا «مساجدمعاصر»نمونه مورد بررسي:اولين مسجد اسلام و مسجدالنبي كنوني
 تاثير تحولات ناشي از خيابان كشي هاي دوره مدرن بر بافت كهن شهر قزوين
 پايداري به مثابه فرهنگ يا تكنيك؟ معماري براي جوامع اسلامي و ضرورتهاي پاسخگويي به مسائل فرافرهنگي زيست محيطي
 هويت معماري مساجد ايراني و ارتباط آن با انديشه هاي عرفاني
 تحليل و بررسي جايگاه معماري اسلامي در جهان معاصر
 بررسي جايگاه دلبستگي به مكانهاي آييني
 بررسي جايگاه رنگ بر مصاديق معماري با رويكرد باورهاي انساني
 ردپاي عرفان در معماري معاصر
 بازخواني مضامين عرفاني در هنرهاي اسلامي خانقاه و بقعه شيخ شهاب الدين اهري
 نقدي بر ديدگاه هاي مطرح شده در زمينه مفهوم شهر اسلامي
 تجلي انگاره هاي شهر اسلامي در فضاهاي شهري معاصر(نمونه موردي بازار سرشور مشهد)
 تحليل و بررسي حياط ونحوه بكارگيري آن درخانه هاي سنتي اردبيل
 شاخصهاي بازيابي هويت معماري اسلامي ايران در تعامل با پديده جهاني شدن و ظهورفناوري هاي نوين
 نقش مساجد در هويت بخشي به فضاهاي شهري ايران
 بررسي مفهوم خورشيد در انديشه ي مولانا و نمود آن در معماري مساجد
 طراحي مسكن شهري با رويكرد سرمايه اجتماعي ؛ تحليل امكان و امتناع مدل بومي طراحي مجتمع هاي مسكوني شهري
 بررسي ويژگيهاي كالبدي عملكردي مساجد شهري از منظر مفهوم اوقات فراغت انسان شهري معاصر
 بررسي سطوح كاربرد تقارن در معماري در بسترشهراسلامي -ايراني
 الگو شناسي مديريت شهري در ادوار اجرايي انقلاب اسلامي ايران
 استفاده از الگوهاي توسعه شهرهاي كهن اسلامي درطراحي كلان شهرهاي معاصراسلامي(مطالعه موردي اصفهان عصر صفوي)
 باستان شناسي فضايي: تخصصي جديد در مطالعه فضاهاي كهن و بافت قديم شهرهاي دوره اسلامي
 راز و ابهام در معماري اسلامي
 نقش تكايا در انسجام بخشي فضايي به محلات سنتي ( نمونه موردي: تكيه معاون الملك كرمانشاه )
 تقابل دو ديدگاه : انسان در معماري اسلامي، انسان در معماري امروز
 بررسي بحران بيهويتي در نماي ساختمانهاي مسكوني و ابعاد آن
 شهر و سايه جايگاه نور در شكل دهي شهر ايراني
 كنكاشي پيرامون نقش موثر كالبدي-فضايي مساجد معاصر در ترجمان اصل سير از كثرت به وحدت (مورد پژوهي: ايران و عربستان)
 ساماندهي منظر شهري دروازه امام و طراحي فضاي ورودي مسجد جامع عتيق شيراز
 بررسي تناسبات مساجد شبستاني دوره قاجار در شهر تبريز
 تبيين الگوي مكان سازي در شهر اسلامي (نمونه موردي سبزه ميدان زنجان)
 جايگاه آب به عنوان عنصر برگزيده منظرين در شهرهاي دوران باستان تا ظهور اسلام وشهرهاي امروزي
 الگوها، روش ها و ايده هايي براي طراحي پاويون ايران در اكسپو 2015 ميلان-ايتاليا
 شاخص هاي مكانيابي مكان سوم در شهرهاي معاصر ايران
 بررسي هويت در معماري معاصر ايران با تاكيد بر آپارتمان سازي
 تقابل سنت و مدرنيته در معماري معاصر ايران
 آموزههاي نورپردازي باغ ايراني؛ نمونه موردي: باغ شاه بهشهر
 معماري اسلامي،واقعيت يا آرمان درجامعه معاصر ايران
 بازار كهن – منظر نو
 بررسي تاثير حقوق شهروندي اقوام و اديان مختلف در تكوين ساختار شهر اسلامي (نمونه موردي: شهر اروميه)
 الگويابي ساختار معماري اسلامي در خلق خوانايي معماري داخلي معاصر
 بومي سازي فضاهاي شهري معاصر(نمونه موردي شهر بجنورد)
 راهكارهاي ايجاد حس مكان و تعلق در شهرهاي جديد اقماري بر مبناي اصول شهرسازي اسلامي (نمونه موردي شهرجديد گلستان شهر بجنورد)
 درونگرايي در شهر اسلامي، دلايل و نمودها
 دلايل ورود گنبد به معماري مساجد ايراني
 واكاوي نظام زبانشناسي شهرسازي مكتب اصفهان به مثابه الگويي براي شهرسازي اسلامي
 آن پنهان مقرنس در معماري ايراني
 نقش نمادها و نشانه ها در هويت بخشي به معماري و شهرسازي ايراني
 تجلي معناگرايانه هويت فرهنگي دربهسازي بافت تاريخي با رويكرد به بازخواني نمادين مراسم آييني عزاداري ماه محرم در شهر اردبيل
 رهيافت هايي در طراحي مسجد امروزي با محوريت مطالعه مسجد نبوي و نگاهي به گستره آيات و روايات
 تجلي نيايش در آفرينش فضا
 بازآفريني پتگانهي ايراني از طريق مقايسهي تطبيقي آن با معماري اوريگامي ژاپن
 بررسي پتانسيل ها و ويژگيهاي شهر زواره در دوره اسلامي
 بررسي جايگاه معماري اسلامي در مراكز تجاري كشورهاي اسلامي
 فقدان هويت اسلامي،چالشي عمده در تحقق معماري اسلامي ايران (جستاري بر بازخواني فلسفي هويت معماري اسلامي)
 مفهوم حريم و محرميت در باور و اعتقادات و التزام بكارگيري آن در خانه هاي ايراني-اسلامي
 بازخوانش مفاهيم قرآني(هدايت) در معماري مسجد شيخ لطف الله اصفهان
 نقش عناصر اصلي معماري در رعايت حرمت و محرميت و بازتاب آن در دنياي معاصر
 تاثير مدرنيسم بر كالبد بازار شهرهاي ايراني در دوران اسلامي نمونه موردي بازار شهرهاي زنجان و سمنان
 كاربست مفهوم پايداري معنايي در ساخت اصلي شهر اسلاني از منظر نشانه شناسي شهري
 زمينهگرايي: رسمالخط راسم بدران در مشق معماري معاصر جهان اسلام
 بازشناسي مفهوم شادي وسرزندگي درمعماري ايراني -اسلامي (گسترش شادي از درون تا فضاي معماري تمثيلي(معماري شاد، انسان مسرور)
 باززنده سازي هويت اسلامي و عناصر معماري آن در الگوي مسكن معاصر در شهر مشهد
 روح زمان در معماري معاصر بناهاي مذهبي مطالعه ي موردي: معماري معاصر حرم امام رضا(ع)
 بررسي جايگاه رنگ در ايجاد حس مكان در مسجد نصيرالملك با رويكرد به هنر اسلامي دوره قاجار
 تاثيرات معماري رصدخانه هاي پيش از مدرنيزاسيون بر معماري رصدخانه هاي معاصر
 بررسي هويت اسلامي در ساختار كالبدي شهرهاي اسلامي
 بررسي تفاوت كاربرد نور در مسجد و كليسا (نمونه موردي: مسجد نصيرالملك شيراز و كليساي نوتردام)
 ارزيابي محلات در دوره اسلامي و معاصر(نمونه موردي: شهر اصفهان)
 مطالعهي امكان احياي ارزشهاي فرهنگي و كاربردي حياط مركزي در معماري امروز ايران
 فضاي مقدس در معماري و بررسي آن از ديدگاه اسلام
 بازشناسي ادوار تاريخي نشانه هاي يادماني با نگرشي بر تحولات وجوه معنايي و كالبدي درآن ها
 رويكرد فراگير در تحقق فضاهاي آموزشي مطلوب (درآمدي بر تحقق مدارس ايراني- اسلامي)
 تأملي در روند دگرگوني سبزه ميدان قزوين با توجه به معماري و شهرسازي اسلامي
 بررسي تطبيقي كاربرد مفاهيم پايداري در معماري- شهرسازي بومي و معاصر(ايران و قطر)
 بررسي تطبيقي اسفار سوژه در الگوي فاوستي و اسفار سوژه در فلسفه ملاصدرا و نمود آن در بافت هاي شهري كهن(نمونه موردي:مقايسه مجموعه بازار كرمان و تحولات بافت پيراموني آن)
 بررسي فلسفه و اهميت فضاي تهي در معماري اسلامي
 بررسي نقش نور ورنگ در معماري سنتي ايران
 بررسي مفهوم صيرورت در معماري مقايسه تطبيقي صيرورت از ديدگاه ملاصدرا و هگل
 بررسي عناصر معماري پايدار در معماري سنتي اقليم سردكوهستاني(ماكو)
 بازخواني نظام معماري فضاهاي درماني بر پايه ادراكات حسي از ديدگاه سهروردي
 تاثيرتغيير و تحولات دوره ي گذار از قاجار به پهلوي بر سازه نمونه موردي: كارخانه هاي صنعتي تبريز در دوره ي پهلوي اول
 بررسي مفهوم هويت و راهكارهاي خروج از بحران هويت از طريق معماري
 نشانهشناسي منار در مساجد ايران
 رهيافتي بر ارتباط عدالت و معماري در جوامع اسلامي(مطالعه موردي بازارهاي تاريخي ايران)
 تحليل رويكرد پارامتر حركت در معماري سنتي ايران(مطالعه موردي بازار تبريز)
 رابطه هنر و مذهب و تأثير آن بر معماري بناهاي مذهبي
 ابعاد فرهنگسازي براي ايجاد معماري هويت گرا در جامعه امروز
 واكاوي جايگاه سنت در شكل گيري خانه ايراني (نمونه موردي: خانه فروغ الملك شيراز)
 مولفه هاي مكان پايدار در معماري و شهرسازي مبتني بر سنت ايراني- اسلامي
 مقايسه تطبيقي جايگاه هويت در شهرسازي اسلامي و شهرسازي معاصر( محله گود عربان و محله اطلسي)
 تبارشناسي ايده شهر اسلامي
 مطالعه پديده مدرنيته شدن و تأثيرآن درمعماري اسلامي ايران
 آيين شهر انديشي متفكران مسلمان
 نگاهي از بيرون بر سيكل نظريه پردازي حول محور شهر اسلامي
 مباني و معاني سمبوليسم معماري اسلامي و تاثير آن در شهر اسلامي
 جستاري بر حكمت نظري مطرح در زمينه ماهيت معماري اسلامي تاملي بر جايگاه علم كلام و متكلمان در اين عرصه
 سرزندگي در شهرهاي اسلامي، بررسي نمونه موردي ربع رشيدي
 جايگاه معماري اسلامي در عصر ديجيتال
 راهكارهاي طراحي ورودي بناهاي مسكوني معاصر با رعايت اصل سلسله مراتب در خانه ايراني
 اخلاق شهروندي مطلوب لازمه تحقق شهر اسلامي (نگاهي بر آراء حكماي مسلمان)
 بررسي كيفيت نشانگي نمادها و نشانه هاي اسلامي در عرصه ي شهر تبريز
 خانه و اصول خاص طراحي آن با توجه به حكمت هنر اسلامي
 ويژگيهاي كالبدي شهر مطلوب از منظر ابن خلدون؛ متفكر مسلمان
 چگونگي دستيابي به الگوهاي كالبدي در معماري و شهرسازي اسلامي با استفاده ازهندسه فراكتال
 بررسي نقش مراكز اجتماعي- فرهنگي بر احياي هويت محله ها
 بازخواني طرح بهسازي و نوسازي در بازار تبريز
 بررسي تاثير عقايد اسلامي در ساختمان هاي مسكوني
 هويت اسلامي در ساختار كالبدي شهرهاي ايراني و احياي هويت بومي معماري اسلامي -ايراني
 نقش فضاي معماري مقدس از مفهوم تا كاربرد (نمونه موردي: فضاهاي مذهبي مجموعه بازار تاريخي تبريز)
 پارادوكس حركت و سكون در معماري مسجد كبود
 روح زمان در طرح معماري مساجد معاصر ايران
 بررسي معماري مساجد با رويكرد درجات معرفتي انسان ها (نمارگزاران) از نگاه فقه
 مقايسه تطبيقي ساختار كالبدي – عملكردي بازارهاي قديم با مراكز خريد امروزي از منظرپاسخگويي به نيازهاي زنان
 حيات در خانه ي ايراني بازشناسي خانه ي سنتي ايراني اسلامي، بر اساس نظريه ساختارهاي زنده
 استخراج مفهوم هندسه از آيات قرآن و ارتباط هندسه ومعماري اسلامي
 آرامش بخشي در معماري ايراني-اسلامي مطالعه موردي: مجموعه تاريخي مقصوديه تبريز
 مقايسه گرههاي سنتي و الگوهاي معاصر اسلامي؛ با تمركز بر كاربرد در معماري معاصر
 كرمانشاه؛جلوه نمود يكانديشه ذهني (با رويكردي انسان محور)
 باز خواني اصول مكان يابي مسجد در شهر اسلامي
 طراحي فضاي درماني با توجه به مفهوم شفادهي در اسلام
 تقويت پياده راه گردشگري در بافت تاريخي شهر سنندج با تكيه بر حركت پياده (دستيابي به معيارها و ضوابط طراحي) (محدوده مورد مطالعه: از ميدان انقلاب تا چهار راه انقلاب)
 بررسي تطبيقي ضوابط نما در شهرداري تهران با اصول و معيارهاي معماري اسلامي
 اولويت سنجي پاسخ به نياز اكولوژي و زيبايي درمساجد تاريخي ايران
 جستجوي هويت در شهرهاي اسلامي
 ارائه نظريهاي جامعهشناختي براي تحليل معماري سنتي ايران
 بازبيني نقش شهرسازي ايراني – اسلامي در ارتقاء هويت فضاي شهري معاصر
 بررسي كيفيت بصري فضاي ورودي بازار سنتي تبريز به عنوان پتانسيلي براي فضاي شهري شدن
 تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأكيد بر ايجاد هويت در شهرهاي معاصر
 چليپا؛ عنصري نمادين در تزئينات معماري دوران اسلامي
 فرآيندآموزش مفاهيم معماري اسلامي درجهت هويت بخشي و ارتقاء معماري معاصر ايران
 بحران هويت در معماري معاصر ايران و بهرهگيري از تجربه ساير كشورها در بازتعريف هويت معماري ايراني – اسلامي (نمونه موردي: هند و ژاپن)
 جايگاه رنگ در طراحي عناصر و فضاهاي شهر اسلامي (مطالعه موردي: اصفهان)
 هويت دروازه ها در شهرهاي اسلامي و باز تعريف منظر ورودي كلانشهرهاي امروزي (با تأكيد بر فضاهاي واسط شهري و تفاوت هاي ورودي شهر هزاره سومي با دروازه شهر كهن)
 مقايسه تطبيقي مدينه فاضله اسلامي با ساير آرمانشهرها
 انسان شناسي معماري معاصر ايراني، اسلامي
 امكان تحقق پذيري معماري اسلامي در دنياي معاصر(مطالعه موردي شهر سمنان)
 صورت در معماري مقدس اسلامي از منظر سنتگرايان
 نافه گشايي از معاني نهاني هنرو معماري اسلامي ؛ باتكيه برآموزه هاي نبوي
 بررسي نيازمنديهاي خلق و بازآفريني معماري اسلامي- ايراني در بازيهاي رايانه اي- مطالعه موردي مسجد
 روشها و نظريه طراحي « معمار سينان » در معماري و شهرسازي اسلامي تركيه ي عثماني
 نقش سرمايه اجتماعي در روند نوسازي بافت فرسوده شهرها با بررسي نمونه موردي محله امامزاده عبدا… تهران
 بررسي سامانه معنايي درمعماري خانه هاي تاريخي شهر يزد
 بررسي معماري گونه هاي مختلف خانه هاي تاريخي شهر يزد از ديدگاه توسعه پايدار
 اصول اجتماعي طراحي شهر و محله، براساس متون اسلامي
 تحليل فضايي-كالبدي و شناخت عناصر هويت بخش در شهرهاي اسلامي
 مباني عرفاني و اشراقي هنر و معماري اسلامي
 شاخصه هاي معماري صخره اي و معماري اسلامي و تاثير آن در تداوم معماري صخره اي در دوران اسلامي (با بررسي معبد مهر ورجوي مراغه)
 معماري حجاب، الگوي فرهنگي معماري خانههاي تاريخي كاشان
 درآمدي برتجلي هنرقدسي دركالبد شهرهاي اسلامي بررسي تطبيقي شهرهمدان
 حضور كلمه الله در معماري مسجد
 شناخت و تاثير نگارگري درمعماري اسلامي و جايگاه هويت در تحول معناي فضاهاي مسكوني و سيماي شهري امروزي
 كولاژ شهر؛ ژانر فضايي طراحي و توسعه كالبدي در شهر اسلامي
 تدوين مباني مسكن معاصر بر اساس جهان بيني اسلامي
 ارزيابي فضاهاي باز در مجتمع مسكوني آسمان تبريز با رويكرد اجتماعي – اسلامي
 نقش عوامل كالبدي در ايجاد امنيت محيطي در محلات سنتي (نمونه موردي محله فيض آباد كرمانشاه)
 بررسي دلايل افول نقش بازار از ديروز تا امروزدرشهرايراني- اسلامي
 بررسي سازماندهي فضايي خانه هاي ايراني
 نگرش اسلام به اصل رايج مجاورت مسجد و بازاردر طراحي شهرهاي اسلامي ايراني
 بررسي تاثيرات روانشناختي سقاخانههاي اردبيل در گرايشات معنوي ساكنين محلات
 نگاهي نو به حياط، بازآفريني حضور طبيعت در بناهاي مسكوني ايراني- اسلامي نمونه مورد مطالعه: خانه هاي دوره ي قاجار تبريز
 بررسي ساختار نمادين همنشيني اركان ماده ( آب، آتش، باد و خاك ) و مدلول هاي ضمني– اسطوره ي آن ها در متن معماري كوير
 ضرورت توجه به عناصر هويتي فرهنگي اسلامي – ايراني در شهر امروز
 بررسي رابطه معنا و كالبد معماري مساجد ايران
 واكاوي ويژگي هاي كالبدي فرم شهراسلامي، با بررسي نمونه هايي از اندلس تا هند
 ضرورت برنامهريزي فضاهاي عمومي شهري بومي بر مبناي الگوي ايراني – اسلامي به منظورارتقاء سطح هويت شهري
 شناسي هويت معماري و شهرسازي اسلامي بر پايه نماد ها بر ساختار بافت تاريخي شهرگرگان با استفاده از روش شناسي لينچ
 نگرش تاويل گرا و وجود انديش، زمينه ساز پويايي معماري و شهرسازي مبتني بر سنت ايراني- اسلامي
 كيفيتهاي معماري برخي از راسته هاي بازار يزد با تحليلي از نگاه مفاهيم حوزه پايداري
 تحليلي بر نظريه شهرسازي اسلامي ابراهيم
 بررسي تاثير مفهومي طبيعت بر ساختمان از ديدگاه اسلامي (نمونه موردي: چشمه عمارت بهشهر)
 جاودانگي بناهاي معماري در سايه و كالبد اسلام
 نقد پديده شهرنشيني از ديدگاه ابن خلدون
 بررسي تطبيقي مفهوم فضا در شعر« نشاني » سهراب سپهري با فضاي معماري خانه بروجرديهاي كاشان
 نگاهي واقع گرايانه اسلامي به تجلي مفهوم خلوت در فضاهاي شهري اسلامي ايراني
 بازنگري نقش دفاعي شهرهاي اسلامي در ايجاد لايه هاي دفاعي فضاهاي شهري معاصر
 چگونگي ايجاد فضاهاي فرهنگي و اجتماعي در ميان بافت سنتي (نمونه موردي بافت شهردزفول)
 نقش نمادگرايي در ايجاد تعامل بين سنت و معماري معاصر در مساجد
 كاربرد چهارچوب نظري علوم اسلامي در نظريهپردازي معماري و شهرسازي
 هفت اكسير كمال در معماري اسلامي ايران
 تبيين امكان تحقق پذيري تاثيركاربرد نقش مديريت انرژي سازه در ساختار زيباشناسي معماري اسلامي و معماري معاصر
 قياس نوآوري در معماري سنتي و معاصر در ايران
 تبيين هويت فرهنگي در مراكز فرهنگي معاصر ايران بررسي آراء و انديشه معماران شركت كننده در مسابقه فرهنگستان هنر
 بررسي و مطالعه روند طراحي مجتمع مسكوني با در نظر گرفتن اقليم شهر شبستر
 تحليلي برمكان يابي مراكز آموزشي با رويكرد برنامه ريزي كاربري زمين (مطالعه موردي مدرسه ابتدائي شهيد بهشتي شبستر)
 برسي عوامل موثر بر پايداري اجتماعي در مسكن
 بررسي مؤلفه هاي كيفيت محيط در فضاي ورودي شهر(نمونه موردي ورودي شهر اردبيل)
 ويژگي آرامش بخشي باغهاي اسلامي، لازمهي شهرسازي معاصر
 آرامستانهاي تاريخي ايراني-اسلامي:پارك موزه هاي نامكشوف شهري بررسي جلوه هاي هنري آرامستان تخت فولاد اصفهان
 نقش تزئينات هندسي در بازآفريني الگوهاي كهن معماري اسلامي در دنياي معاصردر قالب فناوري مدرن
 سير تحول آرامستان ها در ساختار كالبدي و فضايي شهرهاي اسلامي ايران نمونه موردي تخت فولاد اصفهان
 تحليلي بر ويژگيهاي نظري و كالبدي مساجد شهر مهاباد
 بررسي تاثير تزئينات به كار رفته در مساجد در القاي حس معنويت (گچبري، كاشيكاري، آجركاري، تزئينات چوبي) (نمونهي موردي مسجد جامع شهرستان تبريز و دانشكده معماري)
 تأثير فضاهاي آموزشي بر ادراك حسي دانش آموزان (مطالعه موردي: هنرستان هاي فني و حرفه اي شهرستان آمل)
 بررسي نمادهاي معماري اسلامي در عناصر معماري مساجد ايراني به صورت نمادين (نمونه موردي مسجد كبود تبريز)
 ربع رشيدي و اهميت آن در توسعه معماري و شهر سازي اسلامي
 نظام توسعه ساختاري شهر تبريز در دوره تركمانان و تأثير آن بر سازمان ارتباطي ما بين مركز شهر كهن با مركز حكومتي جديد در شهرسازي مكتب اصفهان
 بررسي تزيينات معماري اسلامي در گنبدهاي مراغه (گنبد سرخ،گنبد كبود،گنبدغفاريه)
 شكل گيري هسته اوليه يك شهر دستوري در دوران اسلامي نمونه موردي قلعه نو تبريز
 درآمدي بر جامعه شناسي شهري با نگاهي به شهر مطلوب اسلامي
 كاربرد نقوش فرش در طراحي معماري ايراني- اسلامي معاصر
 كاركرد گمشده ورودي خانهها در معماري معاصراز قاجار تا پس از پيروزي انقلاب
 بررسي نقش معماري قدسي براحياي هويت از دست رفته بشرامروزي ( مقايسه ي مسجد شيخ لطفالله و مسجدالجواد تهران)
 هويت مينوگراي معماري اسلامي
 بازشناسي و واكاوي هويت كالبدي شهراسلامي
 بررسي اصل شفافيت در معماري يكي از بناهاي تاريخي ايران
 شهرسازي اسلامي در فقه اسلامي
 درآمدي بر مهمترين مباحث اصول فقه تمدني
 محرميت: طيفي روانشناختي در خانه و شهر ايراني _ اسلامي
 جايگاه حريم در معماري مسكوني ايراني
 بررسي تداوم الگوي معماري تكيه دولت تهران در تكاياي دولتي دوره قاجار
 مقايسه ي وجوه فرهنگي نماي شهري در شهر الكترونيك و شهرهاي ايراني دوره اسلامي
 شناسايي عناصر اصلي زيبايي شناسي معماري اسلامي و چگونگي تاثيرگذاري كاربردي آنها در شكل گيري اصل زيبايي در بناهاي دوران اسلامي ايران(نمونه موردي: مساجد دوران صفويه)
 كندوكاو در خاستگاه سادگي و پيچيدگي در معماري مساجد
 تجلي خداوند در كتيبه نگاري معماري اسلامي
 شهرهاي اسلامي توسعه يافته از بهم پيوستن باغ– روستا ها
 بازخواني مفهوم انسجام از متن شهرهاي ايراني – اسلامي
  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید