مشاهده کلیه مقالات اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی در پایگاه مرجع دانش (CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی  27 تا 28 مهر ماه 1390 توسط سازمان ورزش بسیج و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 72 عنوان مقاله تخصصی شامل 197  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی

 استعداديابي بازيكنان نخبه فوتبال براساس تاريخ تولد آنها
 انگيزه ها ودلايل شركت دربرنامه هاي رقابتي رشته بسكتبال درورزشكاران ايراني
 اجزاي برنامه استعداديابي درورزشهاي مختلف
 الگوهاي استعداديابي ورزشي و انواع آن
 لزوم بهره گيري ازفرايندهاي استعداديابي كشورهاي پيشرفته درورزش كشور
 استعداديابي درحوزه رفتارحركتي ؛مطالعه موردي دررشته بدمينتون
 مطالعه ارتباط بين حداكثر پرش عمودي و ركورد دروزنه برداران نخبه


 هنجاريابي آزمون استعدادياب HOT دردانش آموزان نوجوان شهراصفهان
 آيا ميتوان ازالكترومايوگرافي سطحي به عنوان ابزاري دراستعداديابي ورزشي استفاده نمود؟
 استعداديابي درورزش تكواندوي بانون
 طراحي و ساخت نرم افزارپيكرسنجي و استعداديابي ورزشي
 نيمرخ مهارت هاي رواني وزنه برداران نخبه تيم ملي نوجوانان و جوانان ايران
 پيش بيني تحليل رفتگي دووميداني كاران نخبه ازطريق ويژگيهاي شخصيتي
 مقايسه ي زمان واكنش ديداري و شنيداري ساده و انتخابي درسبك هاي شناختي وابسته به زمينه و مستقل اززمينه
 بررسي عوامل موثردراستعداديابي ورزش بدمينتون ازديدگاه بازيكنان تيم هاي ملي بدمينتون كشور
 نقش ويژگيهاي رواني و مهارتي دراستعداديابي بازيكنان فوتبال 12تا16سال
 رويكردروانشناسي براستعداديابي درورزش
 آزمون انتقال وزن ابزاري تشخيصي براي تمايز تعادل كشتي گيران آزادكارنخبه و غيرنخبه
 نيمرخ درماتوگلايفي كشتي گيران نخبه ايراني
 بررسي سه مدل مختلف براي تعيين شاخصهاي موفقيت درواليبال
 رويكردفيزيولوژيكي برشناسايي و پرورش ورزشكاران مستعد
 بررسي شيوه هاي استعداديابي شناي سرعتي و استقامتي
 كاربردتجزيه و تحليل حركتي و نيمرخ فوتباليست هاي حاضر درجام جهاني 2010 درفراينداستعداديابي فوتبال
 طراحي و تدوين استراتژي استعداديابي درورزش قهرماني كشور(ايران)
 چالشهاي استعداديابي درورزش:توسعه ورزشي يا موفقيت بين المللي
 فرايندكشف وپرورش استعداددركشورهاي منتخب اروپايي
 بررسي و اولويت بندي عوامل موثر براستعداديابي ورزش قهرماني جودوكشور
 بررسي ارتباط عوامل اثرگذاربرافزايش ميزان استعدادهاي ورزشي ازديدگاه مربيان رشته هاي ورزشي گروهي وانفرادي
 ارائه مدلي بومي استعداديابي ورزشي
 تطابق وعدم تطابق بين تسلط فراانگيزشي و نوع ورزش: رويكرد نظريه بازگشتي
 استعداديابي ورزشي نوجوانان براساس قابليت هاي جسماني و خصوصيات دموگرافيك و آنتروپومتري
 بررسي ويژگيهاي آنتروپومتريكي واليباليست هاي شركت كننده درليگ برتر ايران و مقايسه برخي ازاين ويژگيها با واليباليست هاي ليگ سري 1و2ايتاليا
 رابطه وراثت با برخي ويژگيهاي آنتروپومتريك جوانان ورزشكاروغيرورزشكار
 تاثيرتغييرشكل غيرطبيعي زانو(زانوي پرانتزي ) برعملكرد ضربه شوت فوتبال درپسران فوتباليست 20-16سال
 مقايسه فعاليت الكترومايوگرافي عضله دوقلو(بخش خارجي ) درفوتباليست هاي داراي زانوي پرانتزي و زانوي طبيعي درحين اجراي ضربه پاس بغل پا
 نورم ويژگيهاي پيكري پسران 8تا13سال ايراني
 توصيف هويت ورزشي بازيكنان نخبه قايقران ايران
 ارتباط شاخصهاي رواني استعداديابي دررشته كونگ فو باعملكرد مبارزه و فرم
 مقايسه ي مهارتهاي رواني منتخب درتكواندوكاران نخبه و غيرنخبه
 مقايسه هويت ورزشي دررشته تيمي كاناپولو و رشته انفرادي كاراته
 انتخاب ورزشكاران درمهارتهاي بازوبسته براساس سبك هاي شناختي
 انتخاب ورزشكاران درمهارتهاي بازوبسته براساس سبك هاي شناختي
 بررسي نيمرخ هوشي شطرنج بازان نخبه درراستاي استعداديابي كميته پژوهش فدراسيون شطرنج
 بررسي نيمرخ هوشي نيمرخ شخصيتي فوتباليست هاي نخبه درراستاي استعداديابي
 ارتباط هوش هيجاني با سطح عملكرد مهارتي دربازيكنان فوتبال
 بررسي فراتحليلي نظام ملي مديريت استعداديابي و نخبه پروري تربيت بدني و ورزش با تاكيد بررويكرد قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه
 ارتباط بين برخي ويژگيهاي آنتروپومتريكي بامهارتهاي حركتي كنترل شئي كودكان 3تا 5 ساله مهدكودك هاي شهراهواز
 شناسايي ونورم يابي مهارتهاي پايه شش رشته ورزشي جهت استعداديابي
 بررسي رابطه ي تجارب موفق و ناموفق ورزشي با عزت نفس دردانش آموزان ورزشكار
 سن رسيدن به PHV درنونهالان استانهاي كشور
 مقايسه پيكرسنجي و نوع پيكري بازيكنان ورزش هاي گروهي دختران شهرتهران
 ارتباط بين نسبت طول انگشت دوم به انگشت چهارم(2D:4D) دست با برخي آزمونهاي آمادگي جسماني دردختران زيرسن بلوغ
 بررسي ارتباط برخي ازفاكتورهاي آنتروپومتريكي باتوانايي پرش طول درنونهالان پسردوميداني كار13-7سال
 مقايسه ي برخي ازويژگيهاي آنتروپومتريك و فيزيولوژيك زنان كاراته كاي نخبه وغيرحرفه اي استان آذربايجان شرقي
 ارتباط ميزان تمرين درهفته ،شاخص توده بدن،سابقه قهرماني وسن باهوش هيجاني ورزشكاران
 تعيين شاخصهاي موثردرشناسايي افراد مستعد كشتي ازديدگاه مربيان استعدادياب كشتي درايران
 بررسي و تعيين برخي شاخصهاي آنتروپومتريك دراستعداديابي كشتي فرنگي پسر13تا16سال)استان خوزستان
 تاثيرابعاد دست ،شكل دست و برخي ازويژگيهاي آنتروپومتريكي برقدرت دست ورزشكاران و غيرورزشكاران مرد
 بررسي ارتباط استقامت قلبي – عروقي وقدرت عضلاني بااستقامت درتوان عضلاني درنونهالان پسرفعال
 موفقيت استعداديابي انگلستان با اجراي آزمونهاي پيكرسنجي و آمادگي جسماني ويژه
 اثرميزان ونوع چاقي مدلهاي شماتيك مصوربرادراك سلامت دختران دانشجو
 شناسايي تنگناها وچالش هاي فراروي استعداديابي درورزش قهرماني ايران
 فرآيند استعداديابي درورزش(شناسايي ،پيشرفت و انتخاب )
 مقايسه استعداديابي دربرنامه هاي اوقات فراغت (مدارس ورزش فصل تابستان )بافصول ديگرسال،درهيئت هاي ورزشي استان همدان
 مطالعه و شناسايي نقاط ضعف و قوت استعداديابي درورزش قهرماني كبدي كشور
 بررسي موانع و مشكلات موجود درمراكز استعداديابي ،ازديدگاه مسئولين هيئت هاي ورزشي استان همدان
 بررسي وتدوين شاخصهاي استعداديابي دوچرخه سواران سربالارو مردان ازدديگاه مربيات برجسته كشور
 الگوي نظري درآمدزائي درخدمات استعداديابي ورزشي
 مروري برمدلهاي استعداديابي و بررسي ديدگاه هاي مختلف
 نقش انواع رسانه ها دراستعداديابي ورزشي براي توسعه و ترويج ورزش قهرماني كشور
 سياستهاي ورزش نخبه دركشورهاي آمريكا و كانادا
 پنجه ارتباط بين بهره هوشي و آمادگي حركتي بايادگيري مهارتهاي وسرويس واليبال
  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید