انتشار مجموعه مقالات دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع در سیویلیکا

مجموعه مقالات دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع  7 و 8 بهمن ماه 1392 توسطدانشكده مهندسي صنايع دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 398 عنوان مقاله تخصصی شامل 2818  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریقسیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

يك مدل برنامه ريزي غيرخطي بهبود يافته براي مسائل چيدمان تسهيلات با مساحت هاي نابرابر
مكان يابي محل احداث كارخانه فرآوري مواد معدني با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: معدن مس چاه فيروزه)
ارئه مدل ارزيابي موفقيت HSE پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن تأثير فاكتورهاي بيروني ( مطالعه موردي- پروژه هاي خاتمه يافته نيروگاهي شركت توسعه دو مپنا
بكارگيري تكنيك تاگوچي در مسائل مهندسي و بهينه سازي چند هدفه
بررسي اثر شكست هاي تعاملي در پيش بيني قابليت اطمينان
حل مسأله مكان يابي هاب پوششي چندهدفه با رويكرد صف توسط يك الگوريتم فراابتكاري جديد
پيش بيني عملكرد هزينه ي پروژه بر اساس رويكرد مديريت ارزش حاصله و با استفاده از سري زماني فازي
رتبه بندي پايانه هاي پوز فروشگاهي با استفاده از مدل تركيبي SERVQUAL، AHP، TOPSIS و DEA
مقايسه سه روش VIKOR، DEA و TOPSIS در كارايي مدل مديريت پاسخ ريسك A2R2P
طراحي شبكه لجستيك معكوس سبز با در نظر گرفتن اثرات زيست محيطي


ادغام زمان بندي در محيط هاي توليدي Flow shop و مكانيزم تعيين ميزان محصول قابل تعهد پيشرفته در سيستم هاي توليدي پيش بيني محور
انتخاب بهترين چيدمان تسهيلات با استفاده از روش تلفيقي GRP، NLP
يك الگوريتم ژنتيك براي سيستم توليد و توزيع يكپارچه در زنجيره
متعادل سازي و انتخاب پورتفوليوي پروژه ها با هدف حداقل سازي ميزان تاسف تحت شرايط عدم قطعيت
ارايه ي يك رويكرد دو مرحله اي براي طراحي بسته بندي سبز محصولات غذايي با استفاده از فرايند تحليل شبكه ي گروهي فازي(Fuzzy-ANP)
ارئه رويكردي نوين جهت يافتن مكان بهينه نقطه نفوذ سفارش در زنجيره تأمين
تحليل صنعت توربين بادي در كشور با استفاده از ماتريس جذابيت-توانمندي
الگوريتم ابتكاري مبتني بر خوشه بندي براي حل مسئله مكانيابي-مسيريابي ظرفيت دار با استفاده از شبكه عصبي نگاشت خود سازنده
An Application of non-Parametric resampling interval analysis to Risk-Based Earned Value Management
سياست بهينه موجودي و گزينش تأمين كننده براي سيستم صف M/M/C همراه با موجودي در يك زنجيره تأمين دو سطحي
كاهش هزينه هاي توليد و بهبود عملكرد يك مجموعه مونتاژي با استفاده از تركيب روش خطي سازي مستقيم و روش بهينه سازي ICA
مساله مكانيابي-مسيريابي با برداشت و تحويل همزمان و پنجره هاي زماني نرم يك طرفه
ارزيابي فرايندهاي توليد با الگو برداري از سيستم مديريت توليد نيسان ژاپن جهت بهبود و ناب سازي فرايندها
سياست موجودي پايه در زنجيره هاي دو سطحي با كالاهاي فاسدشدني
سياست بهينه ي سفارش دهي براي كالاهاي فاسدشدني با در نظر گرفتن سياست پرداخت معوقه و تورم
رويكرد جديدي براي انتخاب تامين كننده با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي به همراه مطالعه موردي شركت انتقال داده هاي آسياتك
بررسي ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان و مقايسه آن با دانشجويان كشور
بررسي و الويت بندي عوامل موثر بر بازگشت مشتريان در بازار رقابتي با استفاده از ماتريس مقايسه زوجي AHP
استفاده از تكنيك طراحي آزمايش ها در تعيين عوامل موثر و اثرات متقابل آنها بر مقدار وزن مرغ در مرغداري ها( مطالعه موردي در زنجان طيور)
بكارگيري تئوري مقادير حدي در محاسبه ارزش در معرض ريسك قيمت نفت خام ايران
انداز گيري انعطاف پذيري زنجيره تامين با استفاده از مدل تركيبي AHP و TOPSIS فازي(مطالعه موردي: صنعت پوشاك)
مدل سازي و تحليل حساسيت نهاده هاي انرژي و بررسي نشر گازهاي گلخانه اي براي توليد نارنگي در استان گيلان
ارائه مدل شبيه سازي براي بهينه سازي گردش مدارك كنترل پروژه
طراحي مدل بهينه سازي فرآيند به كمك تابع زيان كيفي توسعه يافته
مدل سازي فرآيند چند متغييره با استفاده از شاخص كارايي Cmp وزني
Grey relational analysis method for MCDM with Interval-valued trapezoidal intuitionistic fuzzy
ارائه يك روش تركيبي براي انتخاب تامين كننده در محيط فازي و رقابتي
ارائه مدلي جامع براي مديريت بحران با رويكرد چرخه عمر
ارائه رويكردي نوين جهت برنامه ريزي مديريت بحران تحت شرايط بحران هاي چندگانه وابسته به هم
ارايه ي الگوي پياده سازي سيستم مسير سريع در دپارتمان اورژانس بيمارستاني بدون افزودن منابع درمان با استفاده از بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي
مكان يابي خودروهاي خدمات اضطراري با هدف بيشينه سازي پوشش مورد انتظار
A bi-level partial interdiction problem on hierarchical facilities
تحليل ريسك در مديريت فناوري اطلاعات بوسيله نقشه هاي شناختي فازي
يك الگوريتم ژنتيك براي طراحي شبكه لجستيك معكوس حلقه بسته دوهدفه چند محصولي
بكارگيري تكنيك VMI در زنجيره تامين دو سطحي با محدوديت سرمايه و حل آن به كمك الگوريتم ژنتيك تحت ساختار مدل EPQ
ارائه مدل رقابتي فروش چند جانبه در زنجيره هاي تامين و تحليل تعادلات آن با استفاده از نظريه بازي ها
مسيريابي موجودي سبز
كاربرد يك رويكرد ادغامي از CFAHP و FVIKOR در مسئله تصميم گيري مكان يابي تسهيلات با معيار هاي چندگانه فازي
رويكرد شبيه سازي تبريد براي مسئله توليد و تحويل انباشته هاي اقتصادي با ظرفيت توليد و تقاضاي احتمالي در يك زنجيره تأمين سه مرحله اي
مساله مسيريابي وسيله نقليه چندانباري ظرفيت دار با در نظر گرفتن مسير بين انبارها
يك الگوريتم جستجوي ممنوعه تركيبي براي مسأله چيدمان حامل جنگي و تخصيص سلاح هاي آن ها به تهديد ها در حالت تهاجمي
ISO 50001 (energy management) in food industry
استفاده از روش تركيبي تصميم گيري چند هدفه به منظور انتخاب تامين كننده(مطالعه موردي)
A Nonlinear Autoregressive Model with Exogenous Variables Neural Network for Stock Market Timing: The Candlestick Technical Analysis
نگهداري تعميرات دوره اي با زمان آماده سازي وابسته به توالي و زمان پردازش مبتني بر يادگيري در زمان بندي ماشين هاي موازي
مسئله حداكثر پوشش در حالت متفاوت بودن اندازه تسهيلات
ارائه يك رويكرد عملي براي زمان بندي پروژه: توجه به هزينه ي از دست رفتن كيفيت در مسائل موازنه ي زمان-هزينه
طراحي مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك ها با رويكرد داده كاوي رابطه اي
Multi-Objective Green Vehicle Routing Problem with Multi-Machine and Fuel Constraint
حل مسئله تخصيص افزونگي براي يك سيستم با اجزاي سه حالته با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي
ارائهي يك مدل بازي ديفرانسيلي همكارانه بين واحدهاي بازاريابي و توليد در يك سازمان غيرمتمركز
بهينه سازي كيفيت خدمات با تركيبي از مدل هاي سروكوال، گسترش عملكرد كيفيت و برنامه ريزي آرماني (مطالعه موردي: شركت خدمات مسافرتي و گردشگري گنوكيش)
توسعه تكنيك كالبد شكافي محصولات رقبا در حوزه ارتقاء كيفي DFX طراحي قطعات
مروري بر موضوعات جديد در زمان بندي
پياده سازي آزمايشي رويكرد بازرسي بر مبناي ريسك بر اساس استاندارد API581 در يك نيروگاه توليد انرژي الكتريكي 
Auxiliary Public Transportation Network Planning
A Bayesian networks (BNs) approach for modeling cost of quality (COQ)
بهينه سازي سفارش دهي، ارسال و قيمت گذاري در يك زنجيره تامين دوسطحي با درنظر گرفتن تقاضاي وابسته به قيمت
كاربرد منطق فازي و تكنيك داده كاوي در اولويت بندي فاكتورهاي ارزيابي عملكرد (مطالعه موردي:پارك هاي علم و فناوري استان اصفهان)
ارائه مدلي براي مسئله ي تشكيل سلول احتمالي با رويكرد نظريه ي صف و حل آن با الگوريتم بهينه سازي توده ي ذرات تعديل شده
Optimizing differential return on investment pricing, lotsizing and shipment in a two-echelon supply chain
حل مسئله سلول بندي در سيستم هاي توليد سلولي مجازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
معرفي اكشن پلن فازي و استفاده از MCDM فازي جهت حل مدل
پيكربندي زنجيره تامين با استفاده از الگوريتم دو مرحله اي بهينه سازي فازي چبيشف
مساله زمان بندي جريان كارگاهي با محدوديت دسترسي به ماشين ها بر مبناي شرايط
بررسي عوامل اصلي استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازماني با روش Fuzzy Topsisدر شركت برق منطقه اي غرب (مطالعه موردي)
الگوريتم شاخه و كران براي مسأله انتخاب و زمان بندي پروژه با در نظر گرفتن منابع تجديدپذير و تجديدناپذير و بازگشت هاي وابسته به زمان
Presenting a Joint multiple layer data envelopment analysis (Joint MLDEA) model for evaluating the performance of educational System
مدلي جهت ناب سازي مميزي نگهداري و تعميرا پيشگيرانه، (مطالعه موردي شركت ايران خودرو)
ارايه مدلي نوآورانه مبتني بر مفاهيم مديريت زنجيره تامين جهت انتخاب پيمانكار در پروژه هاي عمراني
ارائه مدلي جامع براي ارزيابي عملكرد در صنعت خودرو سازى بر اساس فرايند تحليل سلسله مراتبي و تحليل پوششي داده ها
تعيين ظرفيت بهينه انبار با تحليل هزينه هاي ساخت انبار به كمك مدل هاي صف
مدل سازي نظام نوآوري فني- بخشي با رويكرد پويايي سيستم ها(موردكاوي:صنعت نرم افزار)
مديريت موجودي و قيمت گذاري به صورت توام در زنجيره تامين دوسطحي تحت سياست مديريت موجودي توسط فروشنده با فرض فرآيند توليد ناقص
Flow shop scheduling problem with maintenance coordination: A new approach
Improved critical-chain Multi-project planning: Using more realistic assumptions
مدل سازي دينامي كي مصرف انرژي در بخش خانگي و تاثير يارانه ها بر آن
Performance Optimization of HSEE Factors in Generation Companies
بررسي اثر سرمايه اجتماعي و فكري بر استقرار مديريت دانش در شركت گاز مشهد
مساله مكان يابي محور با تخصيص منفرد، ظرفيت محدود و شعاع پوشش فازي
مدل سازي انتقالات مشتري به بخش هاي مختلف در طول زمان مبتني بر تكنيك هاي داده كاوي
ارائهي يك مدل دو سطحي براي مكان يابي رقابتي تسهيلات با وجود عكس العمل رقباي موجود در بازار با استفاده از مفهوم تعامل
موازنه زمان-هزينه-كيفيت با در نظر گرفتن هزينه كيفيت
انتخاب مدير پروژه با استفاده از روش هاي تاپسيس و معيارهاي خاكستري
مديريت اتلاف در زنجيره تامين گروه سايپا-ناب سازي فرآيندهاي خط مونتاژ جعبه فرمان خودرو
تعيين تابع جريمه ي پويا در قرارداد همكاري با استفاده از نظريه بازي ها و پويايي هاي سيستم
ارائه مدلي براي رتبه بندي ريسك پروژه ها به رش نمونه گيري مجدد جك نايف همراه با تحليل بازه اي
تحليل و بررسي دينامي كي سرمايه گذاري در بخش توليد برق ايران با در نظر گرفتن سياست حذف يارانه
Modeling Uncertainty in Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) Problems: A Probabilistic TOPSIS Model using Bayesian Belief Networks (BBNs) (BBNTOPSIS)
شبيه سازي برنامه ريزي توزيع در زنجيره تامين داراي بارانداز
An Enhanced Neural-based Methodology for Combining Linear and Nonlinear Models for Exchange Rate Forecasting
بكارگيري طراحي براي شش سيگما براي بهينه سازي پارامترهاي اختلاط بلوك بتىي سبك
بررسي سيستم مديريت سبد پروژه هاي تحقيق و توسعه با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها
تعيين همزمان اندازه ي دسته و زمان بندي در كارگاه جرياني با در نظر گرفتن برون سپاري
توسعه محصول با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي (مطالعه موردي: دوربين ديجيتال)
Pricing and Lot-sizing Policies in Multi-Level Supply Chain with Rework Process
Facility location in a three-echelon supply chain with stochastic demand: a discrete-event simulation approach
An Investigation of the Mediating Role of Job Satisfaction between Job Organization and Job Performance
ارائه مدلي فراگير در مديريت فرآيندهاي كسب و كار(مطالعه موردي: شركت سيمان هرمزگان)
ارزيابي كارايي هزينه اي رويكرد كنترل موجودي توسط فروشنده در يك مدل زنجيره عرضه دو سطحي با فرض پيروي تقاضا از توزيع پوآسن
SOM as a means to extract visitors preference in a webpage clustering task
پياده سازي سيستم كانبان الكترونيكي محصول ( Ekanban) در شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو( IKID)
بررسي كارايي و رتبه بندي شعب يك بانك با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها در محيط فازي
الگوريتم زنبور عسل مصنوعي چندهدفه براي مسئله ي زمان بندي گروهي در محيط جريان كارگاهي
ارائه يك رويكرد برنامه ريزي توليد ادغامي با اهداف بيشينه كردن سود و بيشينه كردن ثبات توليد: مدل سازي و كاربرد واقعي
تحليل سيستمي نقش و اهمي ت قابليت هاي پويا و ظرفيت جذب فناوري اطلاعاتي مبتني بر تجربه پياده سازي سيستم هاي ERP
انتخاب تامين كنندگان در حالت عدم قطعيت پارامترها و شرايط پيچيده
معرفي و اندازه گيري تأثير ابزارها و تكنيك هاي سيستم مديريت دانش بر بهره وري در رسانه ملي با توجه به مدل سازمان بهره وري آسيا
بهره گيريي از اصول پدافند غيرعامل در طراحي زنجيره تأمين امن مواد غذايي در ايران
مدل سازي ضربه شلاقي در سيستم موجودي زنجيره تامين با رويكرد تحليل دينامي كي
مدل پيش بيني افزايش زمان و هزينه پروژه ها (مطالعه موردي سازمان برق منطقه اي اصفهان)
An innovative approach to integrate design of experiments in simulation(Case study: optimal allocation of staff in a center for medical care)
Rolling Horizon Network Revenue Management Using Decomposition Special case of hotel
دو معيار جديد براي اعتبارسنجي خوشه هاي فازي با استفاده از قوانين فيزيك الكتريسيته
A multi-period location-allocation of organ transplant centers
ارائه مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط براي مكان يابي تسهيلات در مسئله پوشش جزء در شرايط پوشش مشاركتي
زمان بندي و اولويت بندي براساس سيستم توليد كششي مطالعه موردي: توليد قطعات (خودرو)
تاثير خودكنترلي برعملكرد پرسنل – مطالعه موردي در يك شركت توليدي
مدل بهينه سازي چند پاسخه نوين بر پايه برنامه ريزي آرماني چند هدفه و تحليل مولفه هاي اصلي
A dynamic mathematical programming for supplier selection-order allocation
شناسايي تاثير تغيير نرخ ارز بر متغييرهاي كلان اقتصاد ايران با رويكرد پويايي سيستم
An Inventory Problem using Threshold Policies for Rationing and Pricing Decisions
Joint Pricing and Inventory Decisions for Deteriorating Products under Shipment Consolidation and Shortage
APRACA Strategic Plan Based on Scenario Planning Approach
طراحي مدل شبكه عصبي فازي به منظور تدوين استراتژي فناوري با رويكرد تحليل ثبت اختراعات
Pricing and Inventory Decisions of Substitutable Products with and without Deterioration Assumption
فرهنگ نگهداري و تعميرات در ايران و ارائه فرهنگ جديد با عنوان نگهداري و تعميرات بر پايه مسؤوليت
رويكرد پويايي شناسي سيستم براي مدل سازي مساله آلودگي هوا: مطالعه موردي تهران
Development of Fuzzy Process Capability Indices Pp,Ppk
مكان يابي بهينه تسهيلات پدافند غير عامل با رويكرد تئوري بازي ها
ارائه رويكرد تركيبي QFD-DEA به منظور اولويت بندي پروژه هاي بهبود تعالي سازماني در سازمان هاي با فناوري پيشرفته
بازبيني شاخص رقابت پذيري در ايران با در نظر گرفتن فضاي حاكم بر كشور؛ استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها جهت رتبه بندي كشورها
بهبود توليد روزانه يك خط نورد گرم فولاد با رويكرد شبيه سازي
تخصيص منابع بيمارستاني با استفاده ازروش تحليل پوششي داده هاي متمركز(مطالعه موردي: مركز آموزشي درماني الزهرا (س) اصفهان)
مروري بر كنترل همزمان ميانگين و واريانس فرآيند با استفاده از يك نمودار
بيشينه سازي مجموع سود در مساله پذيرش و زمان بندي سفارش هاي مشتريان با جريمه ديركرد وزني
طراحي يك شبكه زنجيره تأمين پايدار براي صنعت نفت تحت شرايط عدم قطعيت
ارائه مدل تلفيقي BSC-DEMATEL براي تحليل شاخص هاي اساسي عملكرد در تجارت الكترونيكي: موردكاوي سايت هاي تجاري ايران
ارائه متدلوژي براي ارزيابي مستقل تأمين كنندگان در جهت گريدبندي آنان (مطالعه موردي: شركت توليدي صنعتي مهرخواه)
طراحي مدل و پياده سازي فرايند جريان كار در صنعتي با ساختار سازماني ماتريسي
ارائه رويكردي تركيبي از تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)، شبيه سازي و تحليل پوششي داده ها(DEA) جهت ارزيابي عملكرد كاركنان مرد و زن
استفاده از تصميم گيري چند معياره براي اولويت بندي پروژه هاي سرمايه اي گروه سايپا
Multi-period location-allocation model for blood bank facilities under uncertainty: two-stage stochastic programming approach
Pharmaceutical supply chain network design under uncertainty
ارائه يك مدل تصادفي دو مرحله اي براي طراحي شبكه زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهاي نشر آلودگي
ارائه الگويي جهت ارزيابي كمي ريسك و تصميم گيريهاي موثر مديريتي در صنايع توزيع نيروي برق با استفاده از روش ET&BA-AHP
بررسي قابليت اطمينان و آسيب پذيري شبكه توزيع آب با رويكرد شبكه هاي پيچيده
A systematic approach for buyer-supplier conflict detection with xTriz
سياست مرور دايم در زنجيره عرضه با پارامترهاي فازي
سبد سهام مبتني بر سرمايه گذاري اجتماعي-اخلاقي: مطالعه موردي در يك بازار اسلامي (بازار بورس تهران)
A new model of multi-objective redundancy allocation problem for multi-state systems
برنامه ريزي احتمالي دومرحله اي براي مدل شبكه اي مديريت درآمد حمل ونقل ريلي مسافر با ظرفيت تصادفي
ارزيابي اعتباري مشتريان حقوقي دريافت تسهيلات كوتاه مدت با استفاده از سيستم استدلال عصبي- فازي تطبيقي- مورد مطالعاتي : بانك صنعت و معدن
تئوري و متدولوژي شناسايي و انتخاب پيمانكار گل حفاري با استفاده از روش هاي AHP گروهي و AHP فازي(مطالعه موردي: پروژه حفاري فازهاي 17 و 18 مي دان گازي پارس جنوبي)
تجزيه و تحليل و مديريت موثرترين مولفه هاي استراتژيك در مديريت زيست محيطي شركت فولاد اكسين خوزستان با استفاده از مدل تلفيقي TOPSIS & AHP
كمينه كردن حداكثر زمان تكميل كارها در مسئله زمان بندي سلول كار كارگاهي
مدلسازي و تحليل مناقشه قيمت گذاري خودروهاي داخلي با رويكرد نظريه بازي ها
ارزيابي مديريت منابع انساني با استفاده از مدل بلوغ قابليت افراد در ستاد ويژه توسعه فناوري نانو
ارائه الگوي تصميم گيري چند معياده بري اولويت بندي و زمان بندي تعمير چاه هاي نفتي
بهبود الگوريتم تكامل ديفرانسيلي با استفاده از منطق فازي براي حل مسئله زمان بندي پروژه چند مهارته
اثر داده هاي گمشده بر عملكرد تخمين زننده نقطه تغيير پله اي و تدريجي در پروفايل هاي خطي چند متغييره
ارائه رويكردي تلفيقي از ابزارهاي داده كاوي و متدولوژي شش سيگما
تصميمات قيمت گذاري براي كالاهاي مكمل در زنجيره عرضه فازي
برنامه ريزي تصادفي دو مرحله اي براي طراحي زنجيره تامين مواد فسادپذير
Cost/time trade off investigation of spherical storage tank construction projects using MOPSO/NSGAII
يك مدل رياضي در زنجيره تامين با روند پيرو – پيشرو همراه با جريان اعتماد
يك مدل بر مسئله پسر روزنامه فروش با در نظر گرفتن اعتماد خرده فروش به تامين كننده
بررسي دقت سيستم هاي زمان سنجي Stop Watch ، MTM-1 و Mini MOST در توليد قطعات داخلي پلاستيكي خودرو
مدل معادلات ساختاري تحليل اثر رفتار شهروندي سازماني بر موفقيت پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي
تفكيك ايستگاه هاي كاري در سيستم حمل اتوماتيك Tandem با سياست متعادل سازي جريان با الگوريتم جستجوي همسايگي متغيير
عارضه يابي شركت هاي توليدي در بكارگيري مدل تعالي سازماني و رتبه بندي مشكلات بر اساس فرآيند سلسله مراتبي داده ها
A mathematical model for a dynamic cellular manufacturing system considering production planning, intra-cell layout and reliability
بهينه سازي خاصيت كشساني در يك مدل برنامه ريزي توليد و توزيع يكپارچه
پيش بيني ميانگين دماي هوا با رويكرد تركيبي شبكه عصبي، ژنتيك و PCA
ارزيابي چابكي زنجيره تأمين با رويكرد ANP در صنايع خودروسازي استان تهران
A New Approach for Solving Fully Fuzzy Multi-objective Project Scheduling Problem to Maximize Project Net Present Value
مساله مكانيابي پوشش سلسله مراتبي حداكثر دسترسي با صف بندي در شرايط پوشش تدريجي
رويكرد بهينه سازي تصادفي مديريت درآمد هتل با رزرواسيون تودرتو
بكارگيري طراحي آزمايشات( DOE ) در كاهش ضايعات و دستيابي به فرآيند بهينه توليد
طراحي سيستم استنتاج فازي براي اندازه گيري رضايت مشتري در بانكداري الكترونيك
بررسي وضعيت انعطاف پذيري در سطوح مختلف تعالي
ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي استوار براي طراحي و مكان يابي تسهيلات در زنجيره تامين حلقه-بسته
طراحي يك سيستم فازي به منظور شناسايي الگوهاي غير طبيعي نمودارهاي كنترل و الويت بندي منشاء انحرافات با دليل
يك رويكرد شبيه سازي-بهينه سازي براي برنامه ريزي سفارش و تخصيص فضاي قفسه در صنعت خرده فروشي با تقاضاي وابسته به مكان نمايش و موجودي
ارزيابي عملكرد شركتهاي توزيع برق ايران با استفاده از روش تلفيقي تحليل مولفه هاي اصلي و تحليل پوششي داده ها در فضاي رقابتي
روش تركيبي نوين از تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و تحليل پوششي داده هاي استوار
كمينه سازي مجموع هزينه هاي ديركرد و ارسال بر روي ماشين هاي موازي مشابه همراه با تحويل دستهاي و ارسال به چند مشتري
ارائه مدل خريد و توليد همزمان با مجاز بودن كمبود و محدوديت فضاي انبار: الگوريتم بهينه سازي جغرافياي زيستي
استخراج كلمات كليدي يك متن با استفاده از شبكه هاي عصبي
يك نگرش بهينه سازي ميرايي ارتعاش (VDO) براي خوشه يندي داده ها
تعيين اندازه دسته در ماشين هاي موازي در سيست مهاي توليد چند دورهاي در شرايط اضافه كاري و قراردادهاي جانبي
ارائه مدل رياضي براي تعيين و ارزيابي قابليت اطمينان انسان در نگهداري و تعميرات هواپيما
ارائه يك مدل رياضي براي تعيين زمان بهينه تعويض ابزار
بخش بندي بازار و اولويت بندي بخش ها مبتني بر تصميم گيري چند معياره
بكارگيري رويكرد سيستمي در شناخت عوامل موثر بر تداوم كسب و كار بيمه هاي اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه: مطالعه موردي صندوق تامين اجتماعي ايران
مقايسه روش هاي طراحي آزمايش تاگوچي و سطوح پاسخ در تنظيم بهينه پارامترهاي الگوريتم هارموني سرچ
A Fuzzy Linear Programming for Improvement of Accident Investigation in Industrial Processes
افزايش تحرك پذيري بيماران هنگام پايش بدن انسان با استفاده از WBAN به كمك مسيريابي چندمسيري
اثر سنجي فاكتورهاي ارزيابي عملكرد سازمان با استفاده از رويكرد تركيبي تحليل پوششي داده ها و نظريه بازي ها (مطالعه موردي:صنعت رسانه)
جايابي بهينه برقگير در شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري گسسته
ارائه الگوريتم الكترو مغناطيس براي مساله انتخاب تامين كننده چند هدفه چند محصولي با در نظر گرفتن تخفيف و رويكرد فازي
شناسايي عوامل كليدي موفقيت پياده سازي ERP در مراكز آموزش عالي مطالعه موردي: دانشگاه تربيت مدرس
زمانبندي چند معياره دروس دانشگاهي با بكارگيري الگوريتم جستجوي ممنوعه و فرآيند تحليل سلسه مراتبي
مدلسازي هزينه هاي وارانتيبراي محصولات تركيب پذير:ماشين لباسشويي سينجر
سنجش اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت مجتمع فولاد مباركه بر اساس مدل موفقيت Delone & Maclean
ارائه مدل بهينه و يكپارچه ي تخصيص قالب به ماشين در صنايع فرآيند پيوسته چند محصولي تك مرحله اي
پايش همزمان بردار ميانگين و ماتريس كوواريانس فرآيندهاي چند مشخصه وصفي متغير با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم براي تخصيص پوياي پاداش بر مبناي روش DEA
كاربرد Fuzzy AHP & COPRAS در انتخاب استراتژي هاي نگهداري و تعميرات
رويكردي جديد در بهينه سازي مشترك برنامه ريزي تعميرات نگهداري، كيفيت فرآيند و برنامه ريزي توليد
ارائه يك مدل رياضي جهت زمانبندي و تعديل هزينه هاي سبد پروژه با منابع محدود
ارائه ي چارچوبي براي استخراج و اولويت بندي نيازمندي ها در سازمان هاي بزرگ مقياس: مورد مطالعه سامانه مديريت شهري 137 شهرداري تهران
تعيين تعداد بهينه سرورها در مدل صف با ظرفيت متناهي و نرخ ورود متغيير بر اساس دو معيار متوسط درجه رضايت مشتري و هزينه كل
خوشه بندي و كشف الگوهاي خسارت مشتريان بيمه شخص ثالث با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
رويكرد حل مستقيم براي طراحي شبكه زنجيره تأمين با متغيرهاي فازي
تجربيات موثر رهبري و مديريت تغيير در ايجاد قابليت هاي سازماني براي اجراي موفق پروژه هاي مهندسي مجدد فرآيندها
ارائه يك مدل جانمايي-موجودي در زنجيره تأمين با در نظر گرفتن يك استراتژي كاهش ريسك اختلالات
پيش بيني مصرف انرژي الكتريكي استان گيلان با استفاده از مد ل ميانگين متحرك يكپارچه خودگردان فصلي
اندازه گيري بهره وري به وسيله مدل بهره وري عوامل كل با دخالت عامل بازيافت قيمت
تخمين نقطه ي تغيير در پروفايل هاي چند جمله اي با تغيير تدريجي در ميانگين فرآيند
ارائه مدلي براي بررسي اثرات كاربرد فناوري اطلاعات بز عملكرد سازمان ها
تجزيه و تحليل و مديريت حوادث رانندگي مرتبط با شبكه هاي توزيع نيروي برق استان البرز و ارائهراهكارهاي كنترلي
مدلسازي با پويايي شناسي سيستم در مديريت پروژه و بيان ناكارآمدي هاي رويكرد كلاسيك
مدل چند هدفه تركيبي مسائل زمانبندي حركت قطارها و تخصيص لكوموتيو
ارايه يك مدل رياضي جديد براي مسأله ي مكانيابي- مسيريابي چند هدفه و حل توسط يك الگوريتم فراابتكاري كارآمد
ارائه روش الگوريتمي در تركيب سرويس هاي وب در سازمان هاي مجازي با استفاده از تئوري گراف
شبيه سازي تجهيزات كارخانه به منظور پيش بيني وضعيت توقف تجهيزات (مطالعه موردي:سالن رنگ شركت سايپا ديزل)
بررسي تأثير جنسيت بر ميزان تنش هاي مكانيكي ايجاد شده در انگشت شست در حين مونتاژ كليپس با روش FEM
تخمين هزينه پاياني پروژه با در نظر گرفتن جريان نقدينگي و تاخير در پرداخت و در فازهاي مختلف پروژه
الگوريتم جست و جوي گرانشي و يك مدل رياضي بهبود يافته براي حل مساله ي آرايش سلول ها با در نظر گرفتن قابليت اطمينان سيستم
به كارگيري الگوريتم ممتيك در حل مسئله ي انتخاب سبد بهينه ي سهام با محدوديت حداقل اندازه ي مبادله
A Frame-Based Induction Expert System For Supplier Selection
بالانس حجم كاري رانندگان جهت برآورده سازي خدمات مشتريان در مساله مسيريابي وسايل نقليه داراي مراكز تامين چندگانه با دريافت و تحويل همزمان
ارايه الگوريتم ژنتيك كارا براي مسأله زمانبندي تيم هاي كاري چند مهارته و مسيريابي وسايل نقليه با درنظرگرفتن تعويض تيم ها در مركز توزيع
توسعه ي يك مدل يكپارچه ي مديريت موجودي توسط فروشنده براي اقلام فساد پذير و بهبود پذير
زمانبندي محصولات چند قطعه اي دريك سيستم جريان كارگاهي تركيبي دو مرحله اي نوع مونتاژ
A Questionnaire Survey of Tehran Bus Drivers’Musculoskeletal Health, Work-Related Risk Factors:A Comparison between BRT and Ordinary-Bus Drivers
ارائه مدل رياضي برنامه ريزي توليد چند كارخانه اي در محيط هاي تركيبي ساخت براي سفارش و ساخت براي انبارش
A Modified Benders Decomposition Approach for Supply Chain Network Design with Risk Consideration
Investigation of relation between organizational learning with organizational culture and technical innovation in the operational units of Iran Oil Pipeline and Telecommunication Company
Using Genetic Algorithm for Single Machine Scheduling with Earliness/Tardiness Penalties and Setup Cost
تحليل كيفي انعطاف ژذير ريسك ها در مقايسه با نرم افزار پريماورا ريسك آنالايزيز مطالعه موردي (پروژه هاي پست هاي انتقال برق منطقه اي اصفهان با ماهيت احداث
برآورد فاصله اي شاخص Cpmk براي فرآيند (1) AR:روش بوت استرپ بلوكي
Assessment of Service Quality within the Healthcare Industry
انتخاب تأمين كننده و تعيين اندازه سفارش براي اقلام با كيفيت نا مطلوب
ارزيابي مقايسه اي استراتژي هاي تامين تحت شرايط ريسك در زنجيره تامين شركت توليدكننده قطعات خودرو
ارائه چارچوبي براي بهبود سطح هوشمندي سازمان با استفاده از تعامل هستان شناسانه دو رهيافت BPM و BI
ارائه ي يك مدل كنترل موجودي در جريان ساخت با استفاده از كنترل پوياي تعداد كارت كانبان
زمان بندي جريان كارگاهي انعطاف پذير بدون توقف با در نظر گرفتن زمان هاي آماده سازي و حمل و نقل
بهبود كسب و كار با شناسايي فرايندهاي استراتژيك
حل مدل استوار مسئله ي مكان يابي رقابتي پيشرو- پيرو با الگوريتم ازدحام ذرات دو ازدحامي
A General Variable Neighborhood Search for Design Supply Chain Network
تعيين قيمت و سياست بهينه كنترل موجودي اقلام فسادپذير بادر نظر گرفتن نرخ فساد وابسته به زمان
A New Model for Simultaneous Optimization of Production Scheduling and Cutoff Grades in Open Pit Mines
تعيين نهاده هاي داراي تراكم با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها در شعب يكي از بانك هاي تجاري كشور
تحليل و بهبود معماري كسب و كار در يك زنجيره تامين چهار سطحي با استفاده از رويكرد سيستم هاي ديناميكي
Comprehensive method to determine real option utilizing probability distribution
كاربرد رويكرد استوار در انتخاب سبد مالي بهينه: مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران
ارايه مدلي براي تعيين سطح بلوغ سازماني در دانشگاه ها با تمركز بر ISO 9004
توسعه مدل پذيرش فناوري با استفاده از عوامل بحراني موفقيت سيستم برنامه ريزي منابع سازماني
بهبود قابليت اطمينان يك سيستم موشكي با استفاده از يك مدل چندهدفه
Bi objective optimization for scheduling two-stage assembly flow shop problem in a just in time environment
مسأله مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن با چنذ جايگاه پخش همراه بامحدوديت بازه هاي زماني مختص به كالاهاي فاسدشدني
توسعه يك روش كارا بر پايه شبيه سازي براي حل مساله تخصيص افزونگي در سيستم هاي تعميرپذير
حل مساله چيدمان تسهيلات با مساحت هاي نابرابر با استفاده از الگوريتم مورچگان
A new estimator based on likelihood function for drift time of change in Poisson rate parameter
ارائه روش كاربردي مبتني بر نظريه گراف جهت تعيين چيدمان تسهيلات
انطباق و پياده سازي مدل سروكوال در ارتباط با خدمات آموزش عالي
يك مدلي تركيبي از برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط با تحليل پوششي داده ها در شرايط فازي
ارايه مدلي براي ارزيابي عملكردكارآفريني سازماني بااستفاده از كارت امتيازي متوازن: مطالعه موردي شركت هاي كوچك ومتوسط صنعت كاشي در ايران
بررسي تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت سهام در ايران
سرويس اتوبوس توقف محدود: راهكاري براي ارتقاء كارايي و سطح خدمت خطوط حملونقل عمومي با تقاضاي بالا
حل مسئله يكريختي زيرگراف از ديد برنامه ريزي منابع محدود
ارزيابي عوامل تاثير گذار در ايجاد عدم انطباق هاي محصولات توليدي از دو ديدگاه كيفي و كمي
مديريت هزينه در واحدهاي توليدي بر اساس رويكرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت (همراه با يك مطالعه موردي در صنعت آهنگري)
ارائه رويكردي نو جهت ارزيابي سطح بلوغ مديريت پروژه در سازمان ها با استفاده از روش هاي پرينس P3M3.2 و طراحي آزمايشها (مورد كاوي: شركت خدمات ماشيني تامين)
مسئله استقرار پوياي تسهيلات با كاربرد الگوريتم ICDE
ارائه الگويي جهت برنامه ريزي راهبردي ملي بمنظور ارتقاي كاركردهاي اجتماعي فناوري اطلاعات
A humanitarian logistics model to minimize earthquake losses in large-scale situations
تلفيق تحليل عاملي و تصميم گيري چند معياره در ارزيابي عملكرد واحدهاي دانشگاهي
حل مسئله توليد كارگاهي با اهداف چندگانه به روشي ابتكاري
ارائه الگوي مميزي HSE در سكوهاي بارگيري فرآورده هاي نفتي
پيش بيني تعداد درخواست هاي انجام وارانتي با توجه به انجام نگهداري و تعميرات به صورت مياني
تعيين نرخ بهينه توليد و دوره تعميرات پيشگيرانه در سيستم هاي توليدي مستعد شكست با رويكرد بهينه سازي بر مبناي شبيه سازي
ارائه يك الگوريتم تركيبي NSGA-II با اهداف فازي براي حل مسئله دوهدفه بالانس خط مونتاژ
ارائه مدل برنامه ريزي توليدبادرنظرگرفتن سطح مسئوليت پذيري كاركنان
بررسي تئوري يادگيري در خطاي انساني راكتور تحقيقاتي تهران
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي چند حالتي با روش تابع مولد سراسري
شبيه سازي تاثير تبليغات بر فروش شركت با رويكرد پويايي سيستم
Integrating AHP, DEMATEL and QFD Techniques in Fuzzy Environment to Evaluate Factors Affecting job Satisfaction
Mixed Zero-One Programming for Cell Formation Group Technology
ايجاد يك سيستم خبره به منظور شناسايي مدل مناسب براي پيش بيني سري هاي زماني
بررسي سري زماني تغييرات نسبت ارزهاي اصلي و اثر آن در تعيين زمان بهينه براي اخذ وام از موسسات مالي و بانك هاي خارجي جهت تامين مالي فعاليت هاي صنعتي
مكان يابي نيروگاه هاي بادي در ايران با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها در شرايط عدم قطعيت
ارائه مدلي براي بررسي تاثير مديريت دانش بر يادگيري سازماني و نوآوري (مطالعه موردي شركت بيمه آسيا )
كاربرد رويكرد ناب و مدل سازي رياضي به منظور تصميم گيري بهينه در يك مطالعه موردي
رويكردي رياضي فازي به منظور انتخاب استراتژي بهينه نگهداري و تعميرات تجهيزات پزشكي
مدلسازي ارزش مشتري با استفاده از تئوري شبكه هاي پيچيده
برنامه ريزي تداوم كسب و كار در گزينش تامين كنندگان
A Robust Meta-Heuristic Approach for Modeling and Scheduling of the Multi-objective Flexible Manufacturing Systems
ارزيابي تغييرات بهره وري ساخت و ساز با تلفيق تحليل پوششي داده ها و شاخص تورنكوئيست(مطالعه موردي شركت سرمايه گذاري مسكن مهر پرديس)
Diabetes diagnosis rule-base reduction based on Topsis method
بهينه سازي پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران بر اساس ريسك و بازده فازي
شناسايي موانع موجود در تدوين استراتژي شركت هاي كوچك داراي تكنولوژي برتر ايراني و ارائه متدولوژي بومي جهت مرتفع نمودن اين موانع با استفاده از مدل مبنا (به همراه مطالعه موردي)
A Robust Group Data Envelopment Analysis for Enterprise Architecture Analysis
بهينه سازي مكان يابي شبكه اي پايا براي تسهيلات متراكم
استفاده از شاخص هاي محيطي براي تعيين اندازه بافر در زنجيره بحراني . مطالعه موردي: گروه صنعتي كاوه
مقايسه كارايي هزينه و درآمد در صنايع ايران با رويكرد تحليل پوششي داده ها
مدل استوار تعيين همزمان اندازه دسته و توالي توليد
نظام مديريت استاد- شاگردي؛ سازوكاري براي مديريت دانش سازماني در صنعت نفت
افزايش همبستگي سيستم هاي اطلاعاتي در مقابل آسيب پذيري به وسيله گراف ها
تسهيم عوامل موثر بر اساس تصميم گيري سلسله مراتبي و آنتروپي معكوس
بهينه سازي كيفي زمان بندي پروژه هاي نرم افزاري با روش كلوني مورچگان
ارائه مدل رگرسيوني براي عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ارائه چارچوب مفهومي ارزيابي عملكرد سازماني چند سطحي مبتني بر مدل هاي رايج ارزيابي عملكرد
اندازه گيري ارزش افزوده به عنوان مبناي محاسبه بهره وري در سازمان هاي پروژه محور
بهبود و توسعه ابزار ارزيابي سريع كارخانه (مورد مطالعه كارخانه هاي توليد لوازم خانگي)
مسيريابي از ميان موانع جابجاشونده
امكان سنجي زيرساخت فناوري اطلاعات به منظور اجراي مديريت دانش در بانك توسعه صادرات ايران بر پايه KMAT
A dynamic programming approach for investment problem with stochastic number of investment chances
ارائه مدل رياضي دو هدفه جديد براي مكان يابي مراكز فوريت هاي پزشكي
مسئله جايابي چندين دپو و مسيريابي تور كمينه وسايل نقليه ظرفيت دار
ارائه مدلي براي ارزيابي تامين كنندگان در مديريت زنجيره تامين
بررسي كارايي نسبي مد لهاي رگرسيون فازي در پيش بيني تورم ايران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
ارزيابي عملكرد مديريت كاهش پيك بار انرژي الكتريكي به روش تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي: مناطق 21 گانه توزيع برق تهران
تحليل ديناميكي پنج نيروي تاثيرگذار در استراتژي رقابتي مايكل پورتر
Modeling The Quality & Reliability Dependent Customer Satisfaction in Healthcare
اولويت بندي تاثير 7M بر بهبود عملكرد با استفاده از تحليل سلسله مراتب فازي
در نظر گرفتن تخفيف زماني در طراحي شبكه زنجيره تامين اقلام فسادپذير
انتخاب بهترين روش استهلاك و تحليل اقتصادي بعد از ماليات در شرايط عدم قطعيت با رويكرد فازي
پيش بيني قيمت اختيار معامله با استفاده از شبكه ي عصبي فازي و مقايسه ي آن با شبكه ي عصبي مصنوعي
A New Optimization via Invasive Weeds Algorithm for Dynamic Facility Layout Problem
بكارگيري مدل مديريت تغيير كاتر در پياده سازي مميزي صنعت برق
كاربرد تئوري صف در بهينه سازي سيستم كنترل موجودي در زنجيره تأمين كالاهاي فاسدشدني
طراحي و استقرار نظام مديريت تكنولوژي؛ مطالعه موردي: سازمان فعال در صنايع فولاد
اولويت بندي شاخص هاي كيفيت زندگي كاري با رويكرد رهبري اخلاقي با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي
شناسايي اولويت هاي سرمايه گذاري به منظور توسعه ي ويژگي هاي كيفي معماري سازماني : ارائه ي يك روش مبتني بر (AHP)
پيش بيني آثار سناريوهاي مختلف هدفمندي يارانه ها بر تقاضاي برق خانگي با استفاده از شبكه هاي عصبي
ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني با رويكرد مديريت كيفيت جامع نرم با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها- مورد مطالعه: شركت رايانه انديشمند برق استان اصفهان
نياز به تدوين يك چارچوب براي بقا و ماندگاري سازمانها؛ آري يا خير؟
ارائه يك چارچوب مطلوب براي نتيجه گيري بهتر در كسب و كار مبتني بر سطوح تصميم گيري خريدار
بررسي تاثير قيمت جهاني نفت بر بازار سهام در كشور ايران
A genetic network programming model for portfolio optimization by generating risk-adjusted trading rules
بررسي آلايندگي خودروها با موتور درون سوز در ترافيكهاي بسيار سنگين با استفاده از مدل ترافيكي بهينه شده
An Integrated Model for Container Terminals
عوامل و راهكارهاي جذب دانشوران در نظام پيشنهادات با تكيه بر رويكرد فرآيند تحليل شبكه اي (مطالعه موردي: شركت گاز استان فارس)
A bilevel inventory-routing decision framework under hybrid uncertain environment
Minimizing total absolute deviation completion times on Single Machine scheduling under availability constraint
برآورد ارزش چرخه عمر مشتري براي تعيين استراتژي هاي توسعه يك محصول جديد بر مبناي مدل كانو، با مطالعه موردي در صنعت خودروسازي
زمانبندي باركش ها در يك سيستم فرابارانداز با چندين درب ورودي و خروجي
انتخاب مشخصه هاي تاثيرگذار بر وقوع حوادث شغلي با استفاده از روش درخت تصميم رگرسيوني هرس شده
Robust design of maintenance scheduling considering engineering insurance using genetic algorithm
نقش سيستم مديريت كيفيت در ارتقاي آموزش هاي دريانودي در استان هرمزگان ايران
تحليل پويايي هاي مديريت بحران در هنگام زمين لرزه و بهبود عملكرد با متدولوژي پويايي شناسي سيستم
بررسي اقتصادي بكار گيري BMS در ساختمان و شناسايي موانع پياده سازي آن
ارائه مدل تخمين سطح مطلوبيت كريدورهاي ريلي ترانزيت بار از ايران؛ مطالعه موردي محور سرخس- بندرعباس
بررسي شوك نفتي و پيش بيني صادرات نفت ايران با استفاده از سري زماني
Dynamics of Multi Agent Supply Chain under the Threat of Disruption
مسأله مكان يابي مراكز درماني با فرض وقوع ازدحام در شرايط بحران
پيش بيني مصرف سالانه قطعات يدكي پر مصرف در شركت فولاد مباركه اصفهان با استفاده از سيستم فازي ممداني
توليد پاسخگوي سريع و رويكردهاي كاهش زمان تدارك
DESIGNING A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
Evaluation of Parameters Affecting the Agile Capabilities of the Organization – A case study of two companies A & B
افزايش توان توليد بند ساك دستي در شركت ماهان ريس طبرستان به كمك شبيه سازي كامپيوتري
شبيه سازي عملكرد ايستگاه هاي تشكيلاتي با استفاده از ايده راه آهن ناب
بهينه سازي تعداد اجزاي مازاد با برنامه ريزي تصادفي در سيستم هاي سري-موازي و چندگانه
تصميم گيري در معاملات سهام با استفاده از نقشه هاي شناختي فازي
ارائه يك مدل برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح مختلط تخصيص-مكان يابي استوار
طراحي مدل حمل و نقل ريلي پايدار
مطالعه كاربردي از بكارگيري متدولوژي سيستم هاي نرم در مشكلات خوابگاه دانشجويي
واكاوي مفهوم و نقش تعهد مديريت در پياده سازي مدل تعالي كسب و كار
Improving Dimensional Analysis Method to Determine System Leanness (Case Study: SAHAR Paint Industry)
طراحي مدل كسب وكار الكترونيكي مبتني بر جمع سپاري
تعيين اهميت الزامات پايه جايزه تعالي دفاع در سطوح مختلف تعالي سازماني
ارائه روش جديد جهت رتبه دهي بر اساس تقريب نقاط وزني پايين و بالاي اعداد فازي
تداوم كسب و كار در صنايع ايران- مطالعه پيمايشي
تحليل تطبيقي نيازسنجي كاركنان و دوره عمر سازمان جهت ارائه راهكار انگيزشي مناسب (مطالعه موردي: حوزه منابع انساني ستاد شركت ملي نفت ايران)
تخمين پارامتر و انتخاب الگوي مناسب براي مدل هاي سري زماني تقاضاي سفر هوايي
تأثير بكارگيري روشهاي چند شاخصه با رويكرد فازي بر بازدهي پرتفوي انتخابي در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي تاثير رويكردهاي متفاوت در حفظ كيفيت برق در شبكه توزيع
آناليز ريسك در پروژه هاي عمراني درون شهري با استفاده از شبكه هاي اعتقادي بيزين، مطالعه موردي: بزرگراه امام علي(ع)
بررسي ناراحتي هاي جسماني مرتبط با كار در محيط آشپزخانه و راهكارهاي اصلاحي (مورد خاص: خانمهاي ميانسال)
بكارگيري نقشه جريان ارزش براي كاهش تلفات در محيط توليد بر اساس سفارش (مورد اقدام پژوهي در يك چاپخانه تجاري)
معرفي K.D.S، روش تغذيه اقلام به خطوط مونتاژ و مراحل پياده سازي آن مطالعه موردي: شركت بهمن ديزل (گروه بهمن)
Worldwide crude oil consumption considering crude oil production of I.R. Iran with an econometric approach
مكان يابي مجدد پايگاه هاي انتقال خون در شرايط بحران
مكان يابي هاب سلسله مراتبي با محدوديت ظرفيت و زمان تحويل
Distribution network design: a new model for open vehicle routing problem with multiple depots
  

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید