مقالات فصلنامه مدل سازی در مهندسی در سیویلیکا نمایه گردید

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات فصلنامه مدل سازي در مهندسي (Journal Of Modeling in Engineering) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این فصلنامه در 12 دوره و 36 شماره بیش از 150 مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است فصلنامه مدل سازي در مهندسي (Journal Of Modeling in Engineering) تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

 لیست مقالات منتشر شده در سیویلیکا:

 1. تحليل مود شكست و شاخص خرابي سازه هاي بتني در زلزله
 2. بهينه سازي كمانش ستون هاي چند تكه با مقطع خطي متغير (شيب به عنوان متغير طراحي)
 3. مطالعه عددي كاربرد ميراگر فلزي لوزي شكل در تقويت لرزه اي قاب هاي فولادي ميان مرتبه
 4. تحليل عددي رفتار ديناميكي ديوارهاي تثبيت شده مكانيكي با ژئوسنتتيك
 5. بررسي اثر جداگرهاي لرزه اي بر جابه جايي هاي طبقات و تشكيل مفاصل پلاستيك
 6. كاربرد آزمون مودال در بهبود مدل هاي عددي سازه ها
 7. بررسي ديناميك لايه بخار بر روي كره هاي داغ شناور در آب
 8. مدل سازي و بررسي عملكرد ژل پليمر در محيط متخلخل
 9. بررسي شرايط دمايي يك بافت زنده به منظور تشخيص تومورهاي سرطاني
 10. طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذير نقص در شبكه بر روي تراشه
 11. پيش بيني بار كوتاه مدت با استفاده از تجزيه سري زماني بار و شبكه عصبي
 12. تغيير مكان غير الاستيك قاب هاي خمشي فولادي با استفاده از تحليل ديناميكي غير خطيآشكارسازي
 13. چهره انسان در تصاوير رنگي بر مبناي فيلتر گوسي
 14. تحليل سينماتيكي- سينتيكي پيمايش مستقيم الخط ربات انسان نما
 15. روش رهايي پويا براي پيمايش مسير ايستايي سازه هاي خرپايي
 16. بهبود رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با تغيير تراز نوع سيستم مهاربندي در ارتفاع
 17. تحليل ترك در مواد مركب به وسيله روش انرژي
 18. مدل سازي اندركنش برج آبگير- مخزن – پي تحت اثر زلزله
 19. مطالعه آناليز شاخه اي پايداري ديناميكي ولتاژ درسيستم قدرت
 20. مدلسازي مهاربندهاي مقيد شده در برابر كمانش تحت اثر بارهاي ديناميكي
 21. حركت چرخشي استوانه با جرم متغير
 22. ترك يابي در سازه هاي مستوي با الگوريتم ژنتيك
 23. كنترل موقعيت موتور DC به روش طراحي مجدد ديجيتال PWM-PIM
 24. شبيه سازي اثر پارامترهاي كاري كوره و پارامترهاي محيطي بر عمليات سطحي كربوراسيون گازي
 25. بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي كوتاه بتن آرمه ناشي از احداث سازه برروي سطح شيبدار
 26. توزيع بهينه توان راكتيو با استفاده از الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات
 27. ميزان سازي دقيق شكل مودهاي آناليز مودال محيطي با استفاده از آناليز حساسيت
 28. تخمين پارامترهاي شتاب، سرعت و جابجايي ماكزيمم زمين با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 29. آناليز حساسيت جريان ترافيك بزرگراه هاي برون شهري نسبت به عوامل هندسي مسير
 30. بهينه سازي تخصيص منابع به فعاليت هاي پروژه با استفاده از مدل دياگرام منابع بحراني
 31. بررسي اثرات سيكل شهري بر روي ميزان مصرف سوخت خودرو
 32. بهينه يابي هندسه سرريز كنگره اي مثلثي با استفاده از مدل فازي عصبي و الگوريتم ژنتيك (مطالعه موردي سد Hyrum در ايالت يوتاي آمريكا)
 33. بررسي جنبه هاي گوناگون مدل سازي عددي تيرهاي بتن مسلح مقاوم شده در برش با پليمرهاي مسلح به الياف (FRP) به روش نصب در نزديكي سطح (NSM)
 34. الگوي هندسه ي بهينه ي شكل سدهاي قوسي بتني
 35. بهينه سازي پانل ساندويچي هسته منشوري براساس الگوريتم گروه ذرات
 36. بررسي تاثير روش هاي مختلف مدلسازي ميانقاب بر عملكرد لرزه اي قا بهاي خمشي بتني
 37. بررسي تأثير مدل هاي بار، پارامترهاي سيستم تحريك و محدوديت توان راكتيو توليدي ژنراتورهاي سيستم قدرت در حد ديناميكي پايداري ولتاژ با استفاده از يك آناليز تركيبي
 38. مدل سازي عددي سلول هاي جريان ثانويه در كانال هاي ذوزنقه اي با زبري يكنواخت
 39. اولويت بندي اصلاح نقاط پرحادثه راه ها با كمك شبكه عصبي مصنوعي
 40. تحليل و پيش بيني وابسته به زمان نتايج آزمايشگاهي داده هاي حاصل از سيم داغ با كمك شبكه عصبي ديناميكي
 41. برآورد مقاومت نهايي سكوهاي ثابت فولادي با استفاده از تحليل بارافزون استاتيكي و ديناميكي تحت بارگذاري امواج
 42. بهينه سازي تسليح در شيب هاي سنگي ناپايدار با استفاده از روش سطح تسليح مورد نياز
 43. مدل سازي تخريب پيش رونده صفحات كامپوزيتي شيشه – اپوكسي تحت بار كششي استاتيكي در دماي پايين
 44. انتخاب الگوريتم بهينه شبكه عصبي در تحليل روسازي هاي انعطاف پذير راه ها
 45. مدل سازي بهره برداري از مخازن چندمنظوره به روش پويايي سيستم
 46. طراحي و پياده سازي رفع كننده برخورد در يك سيستم تصميم هميار هوشمند مبتني بر تنوع نقطه نظرات
 47. تحليل اگزرژي در ايستگاه تقليل فشار گاز طبيعي دروازه شهري
 48. بررسي تأثير گردش اطلاعات بر مدل زنجيره تأمين ساخت طبق سفارش مبتني بر رويكرد سيستم هاي پويا
 49. بررسي رفتار و مقايسه آيين نامه هاي معتبر دنيا در زمينه ستون هاي مركب بتني و فولادي
 50. بررسي تأثير نسبت بيش بار در عمر خستگي نمونه به صورت عددي و تجربي
 51. تحليل و طراحي بهينه تير پيوند در قاب هاي فلزي با مهاربندي واگرا
 52. رابطه سازي سه جزء مثلثي براي صفحه ي خمشي
 53. طراحي و شبيه سازي يك ترانزيستور SOI-MOSFET چند لايه اي براي بهبود اثرات خودگرمايي
 54. بهينه سازي برشكاري جت آب همراه با ذرات ساينده با استفاده از روش شبكه عصبي – الگوريتم ژنتيك
 55. بررسي رفتار سازه اي اتصال دال پس كشيده به ستون در معرض برش پانچ
 56. تعيين رفتار اتصالات گويسان به كار رفته در يك شبكه دو لايه با استفاده از بهنگام سازي فركانس هاي طبيعي آن
 57. افزايش پهناي باند آنتن تشديدي عايقي با بهره گيري از پهناي متغير ساختار
 58. مقايسه نتايج تحليل هاي ديناميكي با روش تقريبي استاندارد 2800 در تعيين بيشينه جابه جايي نسبي
 59. ارزيابي المان هاي تماس در تعيين ضربه بين ساختمان هاي فولادي
 60. آرايش بهينه تصادفي توليد براي شركت هاي مولد با در نظر گرفتن بازار انرژي و قراردادهاي دوجانبه
 61. شبيه سازي واكنش تخريب پليمر زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد در بدن انسان
 62. روشي براي بهبود راه كار رهايي پويا
 63. اثر برخورد سازه هاي مجاور بر نيازهاي لرزه اي سازه هاي با جداگر لرزه اي در اثر زلزله
 64. استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي واقع بر بسترهاي چند لايه چسبنده
 65. بررسي تجربي و مدل سازي انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در كانال افقي همراه با اثرات ديوار
 66. مطالعه تأثير هسته مسي بر دما و ميزان سايش الكترود
 67. بررسي كاهش انتقال حرارت بين موتور و بدنه اتاق خودرو با استفاده از سپرهاي تشعشعي حرارتي همراه با ضريب صدور وابسته به دما
 68. مطالعه تجربي فواره خروجي از افشانه نمونه سازي شده تزريق مستقيم گاز
 69. شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي تركيبي درون رادياتور اتومبيل پرشده از نانوسيال و داراي مانع داغ
 70. تحليل انرژي و اگزرژي سيستم توليد قدرت يك موتور ديزل دريايي
 71. به كارگيري شبكه ديناميكي و تغيير توپولوژي شبكه در تحليل جريان سرد در موتورهاي احتراق داخلي
 72. بهبود خنك كاري موتورهاي احتراق داخلي از طريق تغيير الگوي ورودي خنك كننده
 73. شبيه سازي تست غير مخرب اولتراسونيك با پروب موج عمودي در اتصال بين ورق كامپوزيت و آلومينيوم توسط اجزاي محدود
 74. طراحي تخمينگر حالت و آشكارساز داده غلط سيستم هاي قدرت با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون
 75. تحليل اجزاي محدود مكانيك شكست چرخ و ريل
 76. بررسي پديده لنگي برش در ساختمان هاي بلند بتن آرمه با سيستم لوله اي
 77. بررسي تحليلي و عددي تأثير مقاوم سازي مخازن CNG نوع 2 به كمك فرايند سيم پيچي
 78. بررسي تأثير طبقه انتقالي بر رفتار ساختمانهاي تركيبي در ارتفاع
 79. ارائه سيستم ترمز الكترومغناطيسي ضدقفل (EMABS) و مقايسه عملكردي آن با سيستم ترمز ضدقفل (ABS)
 80. ارائه مدل تلفيق شكاف عملكردي با AHP گروهي- فازي براي تعيين اولويتهاي بهبود
 81. طراحي ساختار مشبك مخروطي با بافت سلولي غير هم شكل
 82. ارائه يك روش هوشمند براي شناسايي و طبقه بندي وقايع كيفيت توان
 83. بررسي عددي تأثير هندسه دندانه هاي روي سطح بر جريان آشفته و انتقال حرارت در يك كانال مستطيلي
 84. بررسي تجربي و عددي توزيع دما و تعيين تنشهاي پسماند در جوشكاري ورقها
 85. كاهش انتقال حرارت بين دو استوانه هم محور ، ضخيم و طويل به كمك سپرهاي تشعشعي ضخيم همراه با ضريب صدور وابسته به دما
 86. بررسي توزيع دمايي در ماشين كاري تخليه الكتريكي قطعه كار استيل P20
 87. مدل سازي نيروي رانش و مصرف سوخت ويژه براي موتور توربوفن با استفاده از شبكه عصبي نوع GMDH
 88. مدل سازي بازياب هاي حرارتي دوار
 89. بهينه سازي يك ديفيوزر تونل باد مافوق صوت با ديواره هاي انعطاف پذير با كمك الگوريتم ژنتيك
 90. ارزيابي و تخمين انتقال حرارت و مشخصه هاي جريان جابجايي تركيبي پيرامون موانع داغ تعبيه شده در محفظه مربعي شيب دار پر شده از نانوسيال
 91. تحليل كرانه بالايي فرآيند اكستروژن ورق دو فلزي با قالب گوه اي شكل
 92. برنامه ريزي كوتاه مدت نيروگاه هاي آبي و حرارتي در سيستم قدرت با در نظر گرفتن محدوديت هاي ايمني سيستم و مسئله پايداري ولتاژ
 93. تدوين فرآيندي بر مبناي مهندسي معكوس براي بهبود و ساخت قطعات فرسوده مكانيكي و سازه هاي هوايي
 94. مدل سازي و تخمين طول مفصل پلاستيك ستون هاي بتن آرمه به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
 95. طراحي مدل هماهنگي در زنجيره تأمين رقابتي با استفاده از رويكرد نظريه بازي با همكاري و بدون همكاري
 96. مدل سازي و تحليل عددي مبدل هاي تايريستوري به روش رانگ-كوتاي چند متغيره
 97. مدل سازي آماري فرايند توليد ذرات نانوكامپوزيت پايه آلومينيم تقويت شده با ذرات SiC به روش آلياژسازي مكانيكي
 98. تحليل عددي اثر مجموعه چرخ هاي انواع هواپيماها در تعيين نواحي بحراني روسازي صلب باند فرودگاه
 99. حل تحليلي و شبيه سازي تعيين ضريب شدت تنش ديناميكي و ميدان تنش در صفحه ترك دار تحت بارگذاري انفجاري
 100. بررسي تجربي و عددي تأثير شكل جوش در انتهاي اتصال سپري بر تنش هاي پسماند
 101. مدل سازي آيروهيدروالاستيك توربين بادي با سكوي پايه كششي
 102. حذف اثر جرم شتاب سنج ها از توابع پاسخ فركانسي با استفاده از الگوريتم تغيير جرم بهينه
 103. بررسي رفتار كاهنده چرخه هيسترزيس در تحليل هاي غيرخطي (پوش اور) براي قاب هاي بتني خمشي ويژه با ديوار برشي
 104. رفتار جريان و عملكرد حرارتي نانوسيال با خواص متغير در محفظه با ديواره هاي متحرك
 105. تحليل تأثير نيروگاه هاي بادي بر قابليت تبادل شبكه هاي انتقال در سيستم قدرت
 106. بهينه سازي شكل سطح تماس براي سازه ها تحت بارگذاري چندگانه به كمك روش تكاملي دوطرفه
 107. مدل سازي بستر سيال فرايند FCC بر مبناي تغيير اندازه ذرات كلاستر در طول رايزر
 108. ضريب رفتار قابهاي دوگانه فولادي با مهاربندهاي هم محور بزرگ مقياس
 109. بررسي رفتار ستون هاي مركب دو لايه تحت اثر متقابل نيروي محوري و لنگر خمشي
 110. مدل سازي عددي محفظه احتراق توربين SGT600 و تحليل ميدان جريان در شرايط كاركرد واقعي
 111. فرم رياضي مدل ساختاري ماده قابل كاربرد در تحليل رفتار پلاستيك فلزات در مدل سازي ماشين كاري
 112. تحليل فرآيند هيدروفرمينگ متقارن محوري ورق
 113. شبيه سازي و بررسي آزمون فشار حلقه به منظور اندازه گيري اصطكاك در فرآيند فورج داغ
 114. بررسي عددي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد مدل برهم كنش ادي و قطره براي كاربرد در قطره گير زيگزاگي ساده باصفحات موج دار
 115. مدل سازي عددي ارتعاشات زمين در عمليات تراكم ديناميكي بر خاك هاي ماسه اي خشك
 116. شبيه سازي عددي اتصالات خمشي فولادي پس كشيده و بررسي نقش اجزاء اتصال در رفتار آن
 117. مدل سازي عددي جريان اطراف شناوركاتاماران و محاسبه مقاومت هيدروديناميكي آن به روش ديناميك سيالات محاسباتي
 118. تعيين ضريب رفتار قاب هاي خمشي فولادي با تيرهاي خرپايي ويژه
 119. مدلسازي نانوآنتن ها با روش BOR-FDTD و بررسي تاثير فاصله بر فلوئورسانس
 120. حل تحليلي ميدان دما براي يك صفحه تخت تحت شرط مرزي جابه جايي با استفاده از معادله انتقال حرارت غير فوريهاي – مدل كاتانئو
 121. مدل سازي فرآيند استخراج با آب دماي زير بحراني از گياهان دارويي
 122. طراحي پايدارترين حركت ربات متحرك در مسير مشخص
 123. بهينه سازي تك هدفه مدار آسياي گلوله اي مجتمع فسفات اسفوردي بر پايه الگوريتم ژنتيك
 124. مقايسه نتايج حاصل از شبكه هاي عصبي MLP و RBF در پيش بيني نتايج حاصل از همزماني پديده هاي انتقال جرم و انتقال حرارت
 125. بهسازي توليد درآب شيرين كن خورشيدي لوله اي با استفاده از مدل سازي عددي
 126. ارزيابي جريان جابه جايي طبيعي حول استوانه داغ قرارگرفته در محفظه مربعي پر شده از نانوسيال با تغيير در شعاع و موقعيت استوانه
 127. ارزيابي تأثير راه كار كنترل توان راكتيو مبتني بر ولتاژ ترمينال ژنراتورها بر دوشاخگي LIB و حد ديناميكي پايداري ولتاژ
 128. ارائه مدل پيش بيني طول پالس پاسخ هاي كششي در تار پايين لايه آسفالتي
 129. ارتعاشات آزاد تير پس كمانه شده ترك دار با استفاده از روش كوادراتور ديفرانسيلي
 130. بررسي عددي تاثير حركت براوني در جابه جايي توام نانوسيال در محفظه با يك منبع مربعي گرم مركزي
 131. مسيريابي روبات هاي ماشين واره يدك كش با روش پيشروي سريع (FMM)
 132. شبيه سازي حركت عابرين پياده با استفاده از مدل نيروي اجتماعي
 133. شبيه سازي جوش نقطه اي مقاومتي به روش MLPG جهت تعيين تنش هاي حرارتي- مكانيكي و تنش هاي پسماند
 134. شبيه سازي عددي و ارائه روش حل براي جريان سيال غير نيوتني تحت تاثير ميدان مغناطيسي در لايه مرزي يك صفحه كشسان
 135. بهينه سازي اصطكاكي دستگاه شبيه ساز ارتعاشي آناليز مودال تحت نوسان هاي آزاد و اجباري با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 136. شبيه سازي المان محدود جوش كاري اغتشاشي اصطكاكي و تاثير پارامترهاي موثر بر آن در آلياژ 6061 آلومينيوم
 137. يك تحليل مقايسه اي از الگوريتم هاي هوش جمعي كلوني زنبور مصنوعي و بهينه سازي گروهي ذرات در طراحي يك كنترل كننده PID فازي كسري و پياده سازي آن بر روي موتور DC
 138. مدل سازي فرايند توليد نانو وميكرو ذرات نابومتن با فرايند انبساط ناگهاني محلول هاي فوق بحراني
 139. مدل سازي مدارهاي الكتريكي توسط شبكه هاي پتري با استفاده از كمان هاي كنترلي افزوده شده
 140. تقريب مقادير ويژه ورق با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 141. يك مدل جديد جهت تعيين سطح توليد نفت اوپك بر اساس پيش بيني قيمت ها و نظريه بازي ها
 142. بررسي اثر گرانش بر جابه جايي توام يك ميكروجريان با استفاده از روش شبكه بولتزمن
 143. طراحي پايدارساز فازي در سيست مهاي قدرت چند ماشينه با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني
 144. استفاده از راكت برگشتي در جدايش محموله همراه با چرخش اوليه و تحليل ديناميكي آن
 145. ارائه روشي جديد براي ارزيابي قابليت اعتماد سازه ها
 146. مدل سازي پديده ذوب سطحي لايه به لايه صفحات كريستالوگرافي فلز مس
 147. موتور سوئيچ رلوكتانسي خطي شش فاز جهت نيرو محركه ي آسانسور
 148. بررسي عددي رفتار استاتيكي و ديناميكي خاكريز هاي راه آهن ساخته شده با ژئوفوم
 149. تاثير هندسه بر رفتار و مدهاي شكست اتصال T شكل پانل هاي ساندويچي تحت بارگذاري عرضي

و…

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید