نمایه سازی مقالات دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در پایگاه CIVILICA.com

http://callforpapers.ir/

دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم

 مجموعه مقالات دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم  30 تا31 مرداد ماه 1392 توسط دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اردبیل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 580 عنوان مقاله تخصصی شامل 2613  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

بررسي ميانگين نرخ رشد نسبي شته ي سبز گندمSitobion avenae (Fabricius) (Hemiptera: Aphididae)بر روي دو رقم گندم در اتاقك رشد
اثر واريته هاي مختلف گياه باقلا بر پارامترهاي جدول زندگي شته سياه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)
ارزيابي كمي خسارت Macrophomina phaseolina عامل پوسيدگي ذغالي سويا در شرايط ميكروپلات
بررسي وضعيت فرهنگي و اجتماعي حاكم بر باغات سيب اروميه و ميزان تناسب آن با مولفه هاي توليد ارگانيك
بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره هاي حاصل از ريشه ي گياه خوشاريزه ي شرقي Echinophora orientalis برروي Amaranthus retroflexus


نخستين گزارش سوسك بذرخوار Spermophagus sericeus )Col.: Bruchidae) از عوامل كنترل بيولوژيك علف هرز پيچك صحرايي (Convolvulus arvensis L) از استان فارس، ايران
ارزيابي مقاومت ارقام تجارتي داخلي و خارجي چغندرقند نسبت به بيماري ريزومانيا
اثر آللوپاتي پيش تيمار عصاره علف هاي هرز پائيزه گندم بر جوانه زني ارقام گندم
بررسي مقاومت آنتي زنوزي و آنتي بيوزي برخي از لاين ها ي گندم نسبت به شته سبز گندم Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) تحت شرايط آزمايشگاهي
شناسايي عوامل كنترل بيولوژيك علف هرز تلخه Acroptilon repens (L.) در منطقه ي اروميه
كارايي تغذيه اي شبپره مديترانه اي آرد Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae روي آرد ارقام مختلف جو
تأثير نماتد مولد گره ريشه )Root-Knot Nematode( بر رشد چهار رقم لوبيا سفيد Phaseolus vulgarisدر شرايط گلخانه
تأثير نماتد مولد گره ريشه بر روي صفات مرفولوژيك چند رقم لوبيا چيتي Phaseolus vulgaris L. در شرايط گلخانه
بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره هاي گل آذين گياه Leucanthemum vulgare بر علف هرز تاج خروس Amaranthus Flexus
كارايي تله هاي فرموني جنسي سنتز شده در شكار بيد سيب زمينيZeller Phthorimaea operculella مزارع سيب زميني استان اردبيل
اثر حشره كشي اسانس ترخون Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) ، روي حشرات كامل سفيدبالك گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) در شرايط گلخانه اي
كنترل بيولوژيك جدايه هاي Rhizoctonia solani , Bipolaris oryzae دو عامل بيمارگر برنج با جدايه هاي بومي سه گونه تريكودرما
بررسي تاثير تنش خشكي بر قدرت آللوپاتيك چاودار(Secale cereal L.)
اثر تنش شوري و نماتد مولد گره ريشه )Meloidogyne javanica بر صفات مورفولوژيك گياه نخود )arietinum در شرايط گلخانه
بررسي اثر گياهان پوششي بر زيست توده علف هاي هرز باريك برگ و پهن برگ
تأثير گياهان پوششي بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت علوفه اي
تأثير آللوپاتيك گياهان پوششي بر روي جوانه زني چند گونه علف هرز
بررسي تاثير انواع گياه پوششي تيپ پاييزه و بهاره، در مديريت علف هاي هرز، برعملكرد و برخي صفات آفتابگردان
بررسي تاثير انواع گياهان پوششي، تيپ پاييزه و بهاره بر وزن خشك و تراكم علف هاي هرز و برخي صفات كمي آفتابگردان
بررسي اثر آللوپاتي عصاره يولاف وحشي Avena fatua و چاودار Secale cereale L بر روي برخي از شاخص هاي جوانه زني گياه زراعي گندم Triticum aestivum در شرايط آزمايشگاهي
اثر رقابت علف هرز تاج خروس بر ارتفاع و مقدار كلروفيل گوجه فرنگي
بررسي اثر رقابتي علف هرز تاج خروس ريشه قرمز بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد هيبريد ذرت 407 در منطقه مغان
بررسي اثر رقابتي علف هرز تاج خروس ريشه قرمز بر روي عملكرد دانه و كلروفيل برگ ذرت هيبريد 704 درمنطقه مغان
بررسي كنترل علف هرز سلمه تره Chenopodium album L تحت تاثير تاريخ و تراكمهاي مختلف كشت چاودار در كشت ذرت علوفه اي Zea mays L.
تاثير تاريخهاي مختلف كشت گياه پوششي چاودار بر روي كنترل علفهاي هرز چندساله در ذرت علوفه اي Zeamays L.
تاثير تاريخهاي مختلف كشت گياه پوششي چاودارSecale cereale L.بر روي كنترل علف هاي هرز ذرت علوفه اي Zea mays L
اثر دوره غرقاب برخصوصيات جوانه زني بذر علف هرز جغجغه )otspsorp atfarf)
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم ماش تحت تاثير فاصله رديف كاشت وتداخل علف هاي هرز
تاثير رقم و فاصله رديف كاشت بر تراكم و وزن خشك علفهاي هرز در كشت ماش
مطالعه تاثير فاصله رديف كاشت و تداخل علف هاي هرز بر ارتفاع و درصد پوشش نسبي سه رقم ماش تحت درشرايط خرم آباد
مطالعه برخي از ويژگي هاي زيستي كفشدوزك cryptolaemus montrouzieri با تغذيه از پوره هاي Pulvinaria aurantiiپرورش يافته روي دو رقم نارنگي
بررسي مقدماتي تاثير خاك دياتومه فرآوري شده در كاهش خسارت زنجره مو
تاثير آلودگي قبلي گياه ميزبان روي كارايي و درصد افراد بالدار دو گونه شته Megoura viciae و Acyrthosiphon pisum
برخي خصوصيات زيستي زنبور هاي مغزخوار سياه Eurytomidae)Eurytoma plotnikovi Nikolskaya (Hym و طلايي پستهMegastigmus pistacia Walker (Hym: Torymidae) در بيرجند
ارزيابي مقاومت نسبي ژنوتيپهاي يونجه جهت مديريت كاهش خسارت سرخرطوميبرگ يونجه
تجزيه و تحليل چند متغيره صفات مورفولوژيكي جهت شناسايي ارقام مقاوم به آفتاختصاصي يونجه
استفاده از پتانسيل هاي طبيعي استان گلستان در مبارزه با علفهاي هرز
بررسي سميت تماسي اسانس بومادران عليه شب پره آرد
در تغذيه از شته ي جاليز (Chrysoperla carnea (Stephens پارامترهاي توليدمثلي بالتوري سبزAphis gossypii (Glover)
اثر دما روي پارامترهاي رشد جمعيت پايدار بالتوري سبز Chrysoperla carnea (Stephens در تغذيه از شته ي جاليز Aphis gossypii (Gloverروي گياه خيار
اثر دما روي واكنش تابعي بالتوري سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذيه از شته ي جاليزgossypii (Glover) Aphis روي گياه خيار
نرخ شكارگري بالتوري سبز Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذيه از شته ي جاليز Aphis gossypii (Glover در سه دماي مختلف در شرايط آزمايشگاهي
شناسايي و رديابي مولكولي ويروس موزائيك معمولي نكروتيك لوبيا جدا شده از مزارع لوبياي استان زنجان
بررسي اثرات دگرآسيبي عصاره هاي هگزاني، ديكلرومتاني و متانولي ريشه ي گياه زول خراساني Eryngiumbungei Boiss بر علف هرز سوروف Echinochloa crus-gali
تاثير نسبت هاي مختلف كشت مخلوط ارزن و خلر بر كنترل علف هاي هرز
سميت تنفسي اسانس هاي سه گونه گياهي روي كنه تارتن دو نقطه اي Tetranychus urticae
بررسي تاثير كائولين فرآوري شده در كاهش خسارت كنه انار
بررسي پارامترهاي جدول زندگي باروري شته معمولي گندم (Rondani) Schizaphis graminum (Hem.:Aphididae) روي سه رقم گندم
شناسايي بالتوري هاي خانواده Chrysopidae و Hemerobiidae استان كرمانشاه و معرفي گونه هاي جديد بهعنوان عوامل كنترل بيولوژيك موثر آفات زيان آور گياهي
معرفي استرين جديد aeruofaciens Sh2. Pseudomonas chlororaphis subsp به عنوانعامل بيوكنترل نماتد مولد غده در ايران
ارزيابي جمعيت و تنوع علفهاي هرز تحت تأثير نسبتهاي مختلف كشت مخلوط درهم جو با ماشك گل خوشه اي
بررسي اثر روشهاي غيرشيميايي مديريت بر تراكم و زيست توده علفهاي هرز در زيره سبز
تأثير دوازده رقم گياه پنبه روي ويژگي هاي توليدمثل و طول عمر كنه تارتن دو لكه اي Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
بررسي فون كفشدوزك هاي خانواده ي Coccinellidae در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالي
تاثير ورمي كمپوست روي پارامترهاي جدول زندگي كفشدوزك Hippodamia variegataشكارگر شته جاليز Aphis gossypii Glover
نقش زنبور پارازيتوئيد Ormyrus gratiosus ، در پارازيتيسم طبيعي مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae)روي ارقام مختلف در جنوب تهران
بررسي ميزان آلودگي دانه هاي گلرنگ به مگس گلرنگ، Tephritidae)Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.روي ارقام مختلف گلرنگ در جنوب تهران
اثر اسانس نعنا و دارچين روي دو مرحله زيستي كنه تارتن دولكه اي، (Acari:Tetranychidae)Tetranychus urticae Koch
ارزيابي قدرت پرواز زنبور پارازيتوييد ( Hym.: Eulophidae ) Oomyzuz sokolowskii kurdiumovدر نسل هاي مختلف در شرايط آزمايشگاهي
ارزيابي درصد آلودگي مزارع پنبه به كرم خاردار، (Lep.: Noctuidae) Earias insulana Boisduval. و رابطه آن با تله هاي فرموني
مطالعه قدرت تهاجم علف هرز به ارقام گندم تيمار شده با آزوسپريليوم و مايكوريزا
ارزيابي ميزان هجوم علف هرز به ارقام گندم تيمار شده با ورمي كمپوست و هيوميك اسيد
مطالعه ي خصوصيات جوامع علف هاي هرز تحت تاثير الگوي كشت در نظام مخلوط كنجد و ماش
بررسي سرماسختي در مراحل نابالغ سرخرطومي يونجه Hypera postica در شرايط آب و هوايي كرج
بررسي فعاليت آنتي باكتريايي چند جنس از قارچهاي جدا شده از زمينهاي كشاورزي
تاثير باكتري Pseudomonas fluorescens با توان توليد اكسين، انحلال فسفات و جذب آهن بر بهبود شاخص هاي رشدي گياه خيار
كاربرد عصاره برون سلولي چند ايزوله بيوكنترلي از Pseudomonas fluorescens در جلوگيري از رشد Phytophthora drechsleri
تاثير تستهاي سرولوژيك بر روند تسريع شناسايي ويروس واي و اثرات آن بر عملكرد سيب زميني در استانخراسان شمالي
بررسي پتانسيل آللوپاتيك عصاره روشاخساره هاي يك چمن اسپورت بر جوانه زني و رشد ريشه چهار گونه علفهرز
نقش Bacillus sp در كنترل نماتد مولد غده ريشه كيوي در شرايط آزمايشگاه و گلخانه
بررسي عملكرد سيب زميني در سطوح مختلف آلودگي علفهاي هرز در شرايط كاربرد و عدم كاربرد كود زيستي- بارور -2
مطالعه ي خصوصيات جوامع علف هاي هرز در نظام مخلوط كنجد و ماش به كمك شاخص هاي تنوع
تأثير نماتد مولد گره ريشه (Meloidogyne javanica) برروي صفات مورفولوژيك چهار ژنوتيپ نخود زراعي (Cicer arietinum L.)در شرايط گلخانه
مقايسه كارايي تكنيك هاي مختلف تله گذاري براي جمع آوري خانواده هاي مختلف از راسته Coleoptera
مقايسه كارايي چهار نوع تله طعمه اي در جلب كرم هاي مفتولي در شرق استان گلستان
مقايسه تكنيك هاي مختلف تله گذاري براي جمع آوري راسته هاي مختلف از حشرات در شرق استان گلستان
بكارگيري خصوصيات خاك مزرعه براي تعيين شيوع بيماري در پاتوسيستم ريزوكتونيا و لوبيا
مطالعه فاكتورهاي موثر بر جمعيت قارچ عامل پوسيدگي زغالي ريشه در خاك مزارع لوبيا
تاثير روش كاشت بذر برروي پوسيدگي فوزاريومي ريشه و توليد محصول لوبيا
اثر ذخيره سازي زنبور بالغ پارازيتوئيد (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetorدر شرايط سردخانه بر كارايي آن
تاثير اسانس آويشن بر تراكم جمعيت Ralstonia solanacearum عامل پژمردگي باكتريايي سيب زميني
ارزيابي تعدادي از صفات علف هرز پيچك صحرايي تحت تأثير آللوپاتي عصاره پنجه مرغي
بررسي تاثير القاي مقاومت در گندم روي پارامترهاي زيستي شته ي سبز گندم، (Fabricius) Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) تحت شرايط آزمايشگاهي
معرفي چند كنه شكارگرخانواده فيتوزئيده درختان جنگلي در شهرستان ساري
بررسي پراكنش نماتدهاي انگل حشرات خانواده Heterorhabditidae در مراتع سهند استان آذربايجان شرقي
تأثيرپذيري عملكرد بيولوژيك گندم (Triticum aesativum L). و چاودار ( Secale cereale L) تحت رقابت در شرايط تنش خشكي
كنترل Aphis gossypii Glover بدون استفاده از سموم سنتتيك در باغات مركبات استان مازندران
آللوپاتي، مكانيسمي موثر در مديريت علف هاي هرز گندم
ارزيابي مقاومت ارقام لوبيا نسبت به دو جدايه ي BYMV و حذف ويروس در گياهان آلوده با حرارت درماني
تاثير ورمي كمپوست روي ويژگي هاي توليدمثل و طول عمر كفشدوزك Hippodamia variegataروي شته جاليز
اثر گياهان ميزبان شته سبز گندم (Hemi.: Aphididae) Sitobionavenae روي زيستشناسي كفشدوزك شكارگر (Col.: Coccinellidae) (Goeze) Hippodamiavariegata
روي برخي خصوصيات زيستي (Hemi. Aphididae) Brevicoryne brassicae اثر گياهان ميزبان شته مومي كلم (Col. Coccinellidae Hippodamia variegata شكارگر كفشدوزك
اثرنسبتهاي مختلف ورمي كمپوست به خاك روي برخي پارامترهاي توليدمثلي شته ي جاليز، Glover Aphisgossypii روي گياه خيار
اثر ورمي كمپوست روي واكنش تابعي بالتوري سبز، (Stephens) Chrysoperla carnea نسبت به تراكم هاي مختلف شته ي جاليز، Aphis gossypii Glover
اولين گزارش گونه Cladobotryumdendroides به عنوان عامل بيماري تارعنكبوتي قارچ دكمه اي سفيد از استان اردبيل
روي گياه خيار پرورش يافته در نسبت هاي Aphis gossypii Glover برخي پارامترهاي زيستي شته ي جاليز، مختلف ورمي كمپوست به خاك
طراحي مكانيزمي هوشمند براي شناسايي گونه هاي قارچ آنتاگونيست تريكودرما
تاثير عوامل مختلف بر پراكنش كرم هاي مفتولي در شرق استان گلستان
روي پروانه برگخوار درختان جنگلي Bacillus thuiringiensis LC90 و LC50 مطالعه زيست سنجي و محاسبه در استان مازندران ( Lep.Geometridae (Haufnagel) Ennomus quercinaria
مقايسه دوره رشد قبل از بلوغ كفشدوزك (Col.: Coccinellidae) Hippodamiavariegata با تغذيه از شته (Hemi.:Aphididae) Sitobionavenae روي دو گياه گندم و جو در شرايط آزمايشگاهي
پارامترهاي رشد جمعيت پايدار شته ي جاليز، Aphis gossypii Glover پرورش يافته روي بوته هاي خيار تيمار شده با نسبت هاي مختلف ورمي كمپوست:خاك
در شرايط Hom.: Aphididae) Sitobion avenae) مقاومت برخي ازلاينهاي جو نسبت به شته ي سبز گندم آزمايشگاهي
اولين گزارش دو بيماري حباب تر (Mycogone perniciosa) و كپك سبز Trichoderma harzianum از استان اردبيل
تأثير اسيد هيوميك بر رشد و عملكرد ريحان
بررسي پارامترهاي رشد ريحان (ocimus basilicum L) تحت تأثير كودهاي بيولوژيك در شرايط كشت ارگانيك
بررسي تأثير محرك رشد و كمپوست مصرف شده قارچ بر شاخص هاي رشدي گوجه فرنگي (lycopersicon esculentum) رق ارگون در شرايط گلخانه اي
بررسي تغييرات محتواي كلروفيل كلزا تحت تأثير عناصر ريز مغذي و كود بيولوژيك
مقايسه تركيبات مختلف تغذيه اي بر رشد، عملكرد و اقتصاد خيار گلخانه اي در يك اكوسيستم غير شيميايي
اثر وزن بنه و مصرف انواع كود بر ويژگي هاي كلاله و خامه زعفران (crocus sativus L)
اصول و استانداردهاي لازم جهت توسعه توليد طيور ارگانيك
بهبود مقاومت ژنتيكي، روشي نو در مقابله با بيماري ها در جهت حركت به سمت دامپروري ارگانيك
استفاده از شبدر برسيم در كشت دوم راهكاري جهت افزايش توليد و در قالب كشاورزي ارگانيك
بررسي اثرات كود و سموم بيولوژيك بر روي چندين در ارقام سيب زميني و مقايسه آن با روش رايج كشت در منطقه اردبيل
تأثير كشت در عمق هاي مختلف بر روي عملكرد و اجزا عملكرد تره تيزك (Lepidium sativum L.)
اثر كود سبز و مقادير مختلف كود فسفر و نيتروژن بر عملكرد دانه گندم
تأثير باكتري هاي افزاينده رشد بر عملكرددانه كتان رواغني در شرايط مختلف رطوبتي
اثر قارچ ميكوريزا بر روي شاخص هاي رشدي دور رقم انگور (عسگري و شاهاني)
اثر الگوهاي مختلف تناوبي و تلقيق كودهاي بيولوژيكي و شيمايي بر صفات فيزيولوژيكي گندم
اثر سطوح مختلف كود دامي بر روي برخي صفات مورفولوژيكي و ميزان اسانس گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum L)
بررسي مشكلات كشاورزي ارگانيك از ديدگاه توليدكنندگان اين محصولات مطالعه موردي بخش ماهان از توابع استان كرمان
اثر باكتري هاي محرك رشد بر غلظت عناصر معدني و عملكرد شلغم علوفه اي
تأثير باكتري هاي محرك رشد (PGPR) بر خصوصيات كيفي علوفه شاخساره و غده شلغم علفوه اي
تأثير كودهاي دامي، زيستي و شيميايي بر جمعيت باكتري خاك و عملكرد ذرت علوفه اي (Zea mays) در منطقه رشت
تحليل روابط بين نهاده اي در راستاي توليد محصول ارگانيك (مطالعه موردي پنبه ايران)
بررسي و ارزيابي اثر كودهاي بيولوژيك و آلي بر ميزان اسانس، عملكرد واجزاي عملكرد بذر گياه دارويي ريحان بنفش (Ocimum basilicum)
بررسي تأثير هم زيستي قارچ ميكوريزا و باكتري مزوريزوبيوم بر عملكرد لوبيا چشم بلبلي (vigna sinensis L) در شرايط تنش كم آبياري
بررسي واكنش كلم قمري (brassica oleracea var. gongylodes) نسبت به اسيد هيوميك
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد و مقادير مختلف كود شيميايي نيتروژن بر برخي ويژگي هاي زعفران زراعي (crocus sativus L)
بررسي اثر ات نيتروژن و باكتري برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم و ارقام بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد سويا
بررسي اثرات نيتروژن و باكتري برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم بر ميزان روغن و پروتئين سه ورايته سويا
مقايسه اثرات نيتروژن، ورمي كمپوست و هيوميك اسيد بر عملكرد و اجزاي علمكرد ذرت شيرين در مرحله شيري
بررسي بر هم كنش نيتروژن، ورمي كمپوست و هيوميك اسيد بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت شيرين در مرحله رسيدگي كامل
اهميت و مزيت هاي مختلف پرورش شتر به عنوان الگويي در توليد محصولات ارگانيك دركشور
تأثير باكتري تيوباسيلوس بر جذب عناصر غذايي، صفات مورفوفيزيولوژيك و عملكرد دو رقم كلزا (brassica napusL)
تأثير باكتري تيوباسيلوس بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم كلزا (Brassica napus L)
تأثير پروبيوتيك پري مالاك و تراكم گله بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
مقايسه اثر كودهاي بيولوژيكي بر درصد روغن و درصدپروتئين ارقام سويا
تأثير پروبيوتيك پري مالاك و تراكم گله بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
بررسي روابط بين صفات گياهي و عملكرد بيولوژيك با استفاده از روش هاي آماره چند متغيره در حضور كود ارگانيك هيوميك
تأثير كاربرد كود آلي زئوليت و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ميني توبر سيب زميني
بررسي اثرات زئوليت و نيتروژن بر وزن ميني تيوبر و صفات كيفي ان در رقم آگريا
به كارگيري كودهاي زيستي نيتروكسين و اسيدهيوميك در توليد ميني تيوبر سيب زميني
تأثير كودهاي زيستي، بر ميزان جذب عناصر غذائي (فسفر، مس، منيزيم، منگنز، اهن) علوفه دو رقم سورگوم
اثر مفيد كاربرد كودهاي حيواني بر عملكرد كمي و كيفي خرما در نخلستان هاي جنوب شرقي كشور
توليد محصولات جاليزي سالم با احتياط در مصرف كودهاي فسفره در خاك هاي سبك
بررسي اثر كاربرد اسيدهيوميك بر عملكرد دانه و اجزاء آن در رقم آرياي گندم دوروم
تأثير كاربرد كود زيستي ورمي كمپوست با منشاء مختلف بر عملكرد و اجزاء آن در گندم دوروم
كارايي استفاده از تكنولوژي هم زيستي ميكوريزايي بر عملكرد گندم دوروم در شرايط اقليمي منطقه اردبيل
تأثير قارچ Glomus mosseae در كاهش پوسيدگي فوزاريومي قاعده پياز
بررسي تأثيرات آبياري تكميلي بر عملكرد دانه و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي در ارقام پيشرفته گندم نان
بررسي تأثير محلول پاشي عناصر بر و روي بر كيفيت و خصوصيات فيزيولوژيك ميوه هندوانه (lanatus cirtulus)
هرس تابستانه روشي براي بهبود تركيب معدني و كاهش وزن ميوه هاي كيوي رقم «هايوارد» در طي دوره ي انبار ماني
و رازيانه (hordeum vulgar) ارزيابي عملكرد علوفه خشك در كشت مخلوط علوفه اي جو در سطوح مختلف كود نيتروژن (foeniculumvulgare)
ارزيابي شاخص هاي سودمندي در كشت مخلوط تأخيري علوفه اي جو (hordeum vulgar) ورازيانه (foeniculum vulgare) در سطوح مختلف كود نيتروژن
بررسي اثر محلول پاشي متانول بر صفات مرتبط با لوبيا سبز
اثر محلول پاشسي بر و روي بر روي صفات مورفولوژيك و ارتباط آن ها با عملكرد دانه در هيبريدهاي مختلف ذرت
بررسي تأثير محلول پاشي كودهاي ريز مغذي بر و روي بر توان توليد سه هيبريد ذرت دانه اي در منطقه مغان
تأثير آهن، روي و سيليس بر غلظت اين عناصر در دانه و كاه جو (Hordiumvulgare)
بررسي اقتصاد مصرف نهاده هاي توليد چغندرقند در كشور
تأثير تنش كم آبي بر ميزان فعاليت برخي آنزيم ها در چند ژنوتيپ گندم
مطالعه اثرات توأم صفات كمي بر عمكلرد دانه 20 رقم جو از طريق تجزيه به عامل ها در منطقه اردبيل
تهيه ارقام چغندرقند با علكرد بالا در منطقه آذربايجان غربي
ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم با استفاده از شاخص هاي تحمل خشكي
تعيين غلظت بهينه ساليسيليك اسيد جهت افزايش كيفيت گياه زينتي (Saintpaulia ionantha)
تأثير نظام هاي زراعي با نهاده هاي مختلف بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم رقم (ارگ)
خصوصيات بلال و ارتباط آن ها با عملكرد دانه در هيبريدهاي مختلف ذرت تيمار شده با عناصر ريزمغذي بر و روي
بررسي تغييرات ميزان پرولين، كلروفيل و هدايت روزانه ي 20 ژنوتيپ كنجد زراعي تحت تنش شوروي
بررسي تأثير كمپوست گرانوله گوگرددار و كود نيتروژن بر قابليت افزايش وزن خشك اندام هوايي دو رقم گندم
بررسي اثر سطوح مختلف كود سولفات روي و انواع خاك بر مقدار عناصر موجود در دو رقم تربچه
بررسي اثر سطوح مختلف كود سولفات روي و سه نوع خاك بر اجزاي عملكرد دو رقم تربچه در ياسوج
بررسي اثر تاريخ كاشت بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام بهاره كلزا در منطقه اردبيل
بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد بذر ذرت هيبريد KSC704 در منطقه مغان
تأثر تاريخ هاي مختلف كاشت بر خصوصيات مرفولوژيك ارقام كلزا در منطقه اردبيل
بررسي اثر تاريخ كاشت وتراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد بذر ذرت هيبريد KSC704 در منطق مغان
تأثير تراكم بوته و روش كاشت بر سرعت سبز شدن بذر گندم
تأثير راكسيد هيدروژن و اسيد آسكوربيك بر خواص فيزيك و شيميايي گل شاخه بريده مريم
تأثير محلول پاشي آهن به همراه افزودني هاي RCP-5,DJ.ADJUVANT بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا سبز
بررسي اثر سطوح مختلف شوري بر روي جوانه زني آمارانتوس (تاج خروس زينتي)
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي اعاده كننده باروري در جمعيت هاي F3 برنج
اثر شوري بر رشد گياهچه نخود و يافت راه كاري براي كاهش تأثيرات تنش
ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي آفتابگردان به تنش خشكي با استفاده از تجزيه عاملي و تجزيه كلاستر
بررسي تأثير نوع تنظيم كننده هاي رشد و ريزنمونه بر روي باززايي گياه بزرگ
مطالعه ي اثر آللوپاتيك علف شور بر جوانه زني بذر برخي از گياهان زراعي
بررسي مصرف سيليس بر جذب فسفر در گندم
بررسي اثر پرايمينگ بر شاخص هاي جوانه زني نخود تحت تنش شوري
مقايسه نظام هاي كشت گندم براساس شاخص هاي پايداري زيست محيطي (مطالعه موردي: شهرستان بيله سوار
مقايسه ي اثر تيمارهاي كلشي سين و اريزالين بر درصد زنده ماني كالوس و پياهاي لاله واژگون imperialis fritillaria
بررسي تأثير پلي اتيلن گليكول و كلريد سديم بر جوانه زني بذور عدس
تأثير محلول پاشي عناصر روي وكلسيم بر صفات زايشي توت فرنگي رقم «آروماس»
تأثير محلول پاشي نيتروژن و كلسيم بر صفات كيفي توت فرنگي رقم «آروماس»
تأثير تلقيح بذر با باكتريهاي PGPRبر كارايي مصرفكود در جو در سطوح مختلف محلول پاشي با نيتروژن
ازيابي عملكرد و سرعت پرشدن دانه در لاين هاي گندم تحت شرايط بدون تنش و تنش خشكي آخر فصل
بررسي شاخص هاي پذيرش محصولات ارگانيك در مقايسه با محصولات كشاورزي مرسوم
چالش هاي ترويج كشاورزي در گذر از نظام كشاورزي متعارف به ارگانيك
بررسي عوامل موثر بر دسترسي و عدم دسترسي به اعتبارات كشاورزي مطالعه موردي منطقه افشار شهرستان كنگاور كرمانشاه
تأثير كاربرد نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم گندم در اردبيل
عوامل بازدارنده ي پيش روي اجرا، ترويج و توسعه كشاورزي ارگانيك
برآورد تابش خورشيدي روزانه از دماي هواي اندازه گيري شده در دشت همدان
واكاوي نظام هاي كشت دوم براساس شاخص هاي پايداري اقتصادي مطاله موردي: شهرستان بيله سوار
پهنه بندي استعداد آلودگي آبخوان دشت قروه با استفاده از مدل در استيك در محيط GIS
تأثير مقدار زمان مصرف نيتروژن بر شاخص هاي رشد و كارايي مصرف كود در جو
ارزيابي توابع انتقالي در شبيه سازي جريان غير ماندگار آب در خاك آيش
مقايسه ي هدايت هيدروليكي اشباع مزرعه اي در خاك هاي لوم با درجات مختلف شوري و سديمي
تجزيه عليت عملكرد برخي از صفات مورد بررسي در ژنوتيپ هاي جو بهاره تحت تنش خشكي
تأثير تغيير كاربري اراضي بر تخلخل كل، رطوبت هاي اشباع و ظرفيت زراعي خاك در جنگل هاي فندقلوي اردبيل
بررسي اثرات باقي مانده كود سكسترين آهن بر شكل هاي شيميايي مس بومي در برخي خاك هاي آهكي
تأثير سطوح مختلف آبياري بر روي برخي صفات مورفولوژيكي در ژنوتيپ هاي جو
تأثير كاربرد كود دامي و نيتروژن و گوگرد در برخي خصوصيات رويشي گياه سورگوم
بررسي تأثير سكسترين آهن در توزيع شكل هاي شيميايي آهن در تعدادي ا ز خاك هاي آهكي
بررسي دو كود نيترات آمونيوم و اوره بر عملكرد گندم ديم در مقايسه با شرايط كشاورزان در سه منطقه مطالعاتي استان زنجان
تأثير تنش خشكي بر رشد و نمو ومحتواي كلروفيل برگ ژنوتيپ هاي جو
بررسي تأثير بهبود خواص فيزيكي وشيميايي خاك بر روي خاك كمي سيب زميني رقم دراگا در اردبيل
توزيع پروفيلي شكل هاي پتاسيم تحت تأثير عمليات زراعي و ابياري مستمر در منطقه پسوه پيرانشهر
تأثير تنش خشكي بر محتواي نسبي آب، هدايت روزنه اي ووزن ريشه در ژنوتيپ هاي توتون گرمخانه اي
توزيع شكل هاي شيميايي منگنز و ارتباط آن ها با شكل قابل جذب و خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك هاي آهكي
بررسي پايداري عملكرد دانه هيبريدهاي ذرت دانه اي( Zea mays L ) در محيط هاي مختلف تنش آبي با روش GGE باي پلات
بررسي رابطه شوري (ECباعملكرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش هاي درون يابي كلاسيك
مقايسه شاخص هاي زيست محيطي موازنه و كارايي نيتروژن در توليد زعفران و گندم درشهرستان قائنات
تأثير تنش خشكي بر فلورسانس كلروفيل و سبزينگي برگ در ژنوتيپ هاي توتون گرمخانه اي
تحليلي بر ارتباطات عناصر اقليمي شهرستان پارس اباد با تغييرپذيري راندمان محصول گندم ديم
تأثير برخي از خصوصيات شيميايي خاك بر عملكرد زعفران در منطقه كاشمر
ارزيابي تأثير فعاليت هاي تفرجي بر ميزان پايداري خاك (مطالعه موردي جنگل فندق لوي اردبيل)
تغيرات مكاني رطوبت هاي ظرفيت مزرعه و پژمردگي دائم خاك هاي اراضي زراعي در منطقه فندقلو، اردبيل
بررسي پروتئين و فعاليت آنزيمي در ارقام مختلف چغندر Beta vulgaris تحت تنش سرما
اثر تغيير كاربري اراضي بر برخي خصوصيات شيمياي خاك منطقه فندقلو
هم دماهاي جذب سطحي فسفر روي خاكهاي آهكي
تأثير تغيير كاربري اراضي بر توزيع اندازه ذرات، جرم مخصوص حقيقي و تنفس خاك در منطقه فندقلوي استان اردبيل
بررسي وضعيت عنصر آهن در اراضي زراعي آبي به منظور ارتقاي بهره وري خاك در استان كردستان
بررسي تأثير غلظت سديم محلول بر فرسايش پذيري اراضي بدلندي منطقه ي كوثر استان اردبيل
بررسي توزيع شكل هاي شميايي اهن در خاك هاي آهكي استان كردستان
بررسي تغييرات طول ريشه، ساقه و محتوي نسبي آبRWCدر 20 ژنوتيپ كنجد زراعي تحت تنش شوري
اثر تنش كم آبي بر ميزان فلورسانس كلروفيل و پرولين در سه ژنوتيپ سورگوم
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات عمده زراعي در منطقه بهار استان همدان با روش هاي محدوديت ساده و پارامتريك (ريشه دوم)
مديريت زمان كاشت، راهكاري در جهت كاهش اثر تنش يخبندان در توليد علوفه شبدر قرمز
بررسي و مطالعه تأثير فعاليت هاي تفرجي (اكوتوريسم) بر برخي از پارامترهاي خاك در اكوسيستم هاي مرتعي (مطالعه موردي: مراتع تالش)
اثر تنش شوري روي تغييرات محتواي كلروفيل برگ در ژنوتيپ هاي گياه توتون
بررسي اثر تنش شوري روي صفات سبزينگي و محتواي نسبي آب برگ در ژنوتيپ هاي توتون tobacum LNicotina.
اثر تنش شوري روي صفات سطح برگ، وزن تر ريشه و عرض برگ در ژنوتيپ هاي توتون Nicotiana tabacum L
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي گشنيز Coriandrum sativum L. تحت تأثير تنش خشكي و انواع كودها
ارزيابي تغييرات پارامترهاي شيميايي خاك نسبت به ارتفاع در مراتع جنوب شرقي سبلان
تأثير عمليات باغداري مستمر و طولاني مدت بر توزيع شكل هاي پتاسيم در جنوب دشت اروميه
بررسي اثرات تنش سرما بر محتوي كلروفيل و فلورسانس كلروفيل در بعضي از ارقام چغندر قند
تجزيه وتحليل تغييرات مكاني برخي خصوصيات شيميايي خاك با استفاده از روش هاي زمين آمار در سطوح طبيعي دامنه هاي جنوب شرقي سبلان
نقش پتاسيم و روي در بهبود خصوصيات كمي و كيفي كلزا
بررسي تغييرات كمي اب زيرزميني آبخوان دشت اردبيل طي ده سال آبي دوره آماري (81-80 تا 90-89)
آناليز حساسيت مدل پنمن مانيث فائو به منظور بررسي عوامل موثر در تبخير و تعرق مرجع در اردبيل و پارس اباد
مقايسه روش هاي مختلف تبخير و تعرق پتانسيل در دشت اردبيل
ارزيابي صفات موثر بر روي عملكرد دانه نخود تحت شرايط تنش رطوبتي با استفاده از تجزيه رگرسيون
بررسي تأثير تنش شوري و نيكل بر رشد و عملكرد آن در گياه قدومه Alyssum murale
تأثير ويژگي هاي فيزيك و شيميايي خاك هاي اهكي بر توزيع شكل هاي شيميايي مس
مديريت پايداري خاك با مطالعه تغييرات مكاني كربن آلي و جرم مخصوص حقيقي در اراضي جنگلي، زراعي و مرتعي منطقه فندقلوي اردبيل
اثر تنش شوري روي برخي صفات مورفولوژيكي در ژنوتيپ هاي توتون Nicotiana tabacum L
بررسي وتعيين بهترين مدل توزيع زماني بارش 6 ساعته (مورد مطالعه، حوضه آبخيز بالقلي چاي)
اصلاح ضريب منطقه اي فرمول تجربي فولر براي برآورد دبي اوج روزانه (مورد مطالعه: حوضه آبخيز بالقلي چاي)
بررسي عملكرد كل و قابل فروش و درصد پروتئين سيب زميني تحت تأثير ز مان هاي مختلف مصرف كود نتيروژنه در منطقه اردبيل
بررسي تأثير كاربرد كود نيتروژنه بر روي وزن مخصوص، درصد نشاسته و ماده خشك سيب زميني رقم آگريا در منطق اردبيل
بررسي ارتفاع و قطر ساقه سيب زميني رقم آگريا تحت تأثير زمان هاي مختلف مصرف كود نيتروژنه در منطقه اردبيل
تأثير فعاليت هاي تفرجي بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك پارك جنگلي فندق لوي استان اردبيل
ارزيابي تغييرات پرولين ، كلروفيل و محتواي نسبي آب در ژنوتيپ هاي مختلف جو در شرايط خوگيري به سرما
مطالعه خصوصيات ريشه ارقام گندم در شرايط تنش اسمزي
اثر تنش اسمزي بر عملكرد بيولوژيك ، كلروفيل و محتواي نسبي آب در ارقام گندم
بررسي عوامل موثر بر نيتروژن موجود در اندام هوايي گندم
بررسي تغييرات صفات مورفولوژيك در ژنوتيپ هاي مختلف جو در شرايط تنش سرما
مطالعه ي تأثير كيفيت آب ابياري محصولات زراعي دشت مرند بر روي پايداري ساختمان خاك
تعيين تناسب كيفيت آب چاه هاي بهره برداري ابخوان غرب دشت مرند جهت مصارف بهينه در كشاورزي منطقه
بررسي تأثير كود الي ميسليومي و نيتروژنه بر روي اندازه غده و عملكرد قابل فروش سيب زميني رقم آگريا در منطقه اردبيل
تحليل نقش ترويج كشاورزي در توليد محصولات ارگانيك و سالم
چالش هاي كشاورزي زيستي (ارگانيك) در ايران و راهكارهاي آن ها
بررسي موانع و چالش هاي توليد محصولات ارگانيك
تنش آموزش در آشنائي واستفاده از محصولات ارگانيك كشاورزي
سنجش سطح دانش كشاورزي ارگانيك و عوامل موثر بر آن در ميان كشاورزا شهرستان عجبشير
عوامل موثر بر پذيرش روش هاي كشت ارگانيك در ميان باغداران شهرستان ميانه
موانع و راهكارهاي پذيرش كشاورزي ارگانيك در جامعه
كشاورزي ارگانيك و مرسوم و نقش آن ها در حاصلخيزي خاك و امنيت غذايي
معرفي گونه هاي جديد از بالتوري هاي خانواده coniopterygidae, hemerobiidae براي فون ايران به عنوان عوامل كنترل بيولوژيك شپشك ها و كنه هاي زيان آور گياهي
تأثير تلقيح بذر با باكتري هاي محرك رشد و مقادير نيتروژن بر بهينه سازي مصرف كود در گندم (Triticum) aestivum L.
بررسي اثرات گياهان لگومينوز بر روي ميزان ماده الي و برخي پارامترهاي رطوبت خاك
بررسي ميزان برخي الودگي عناصر ضروري خاك تحت تذثير كود سبز
ارزيابي پاسخ رشد رويشي گياه دارويي كتان روغني به باكتري هاي سودوموناس و آزوسپيليوم در شرايط تنش كم آبي
بررسي تأثير ورمي كمپوست و باكتريهاي آزوسپريليوم و سودوموناس بر صفات زراعي كتان روغني
تأثير ورمي كمپوست و باكتري هاي افزاينده رشد و عملكرد كتان روغني
تأثير هم زيستي قارچ ميكوريزا بر خصوصيات كاهوي اهوازي تحت سطوح مختلف تنش شوري NaCl
تأثير بيوپرايم با ريزوباكتري هاي محرك رشد گياه بر سرعت جوانه زني سه رقم گندم تحت تنش شوري
تأثير باكتري هاي داراي فعاليت ACCدي آميناز بر ارتفاع بوته ي سه رقم گندم تحت تش شوري
بررسي تأثير تركيبات مختلف گلداني بر روي رشد گياه اسپاتي فيلوم
بررسي اثر عصاره نارگيل بر روي ويژگي هاي رشدي گياه اسپاتي فيلوم
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد جداسازي شده از خاك و پسماند كمپوست بر ميزان عناصر برگ گوجه فرنگي رقم ارگون در شرايط گلخانه اي
بررسي اثر كودهاي آلي و زيستي بر عملكرد زعفران زراعي Crocus sativus L
مقايسه اثر هم زيستي سه گونه قارچ ميكوريزا در بهبود خصوصيات رشدي كاهو Lactuca sativaتحت شرايط تنش خشكي
مديريت مكاني ويژه گامي به سوي كشاورزي ارگانيك با استفاده حداقل از كودهاي شيميايي حاوي فسفر
ارزيابي توان توليد اكسين و سيدروفور باكتري هاي ريزوسفري محرك رشد گياه جنس فلاوباكتريوم
بررسي برهمكنش باكتري هاي محرك رشد گياه و پسماند كمپوست مصرف شده قارچ بر ميزان عناصر غدايي برگ گوجه فرنگي Lycopersicon esculentum
تلقيح بذر با سويه هاي مختلف باكتري هم زيست ريزوبيوم بRhizobium japonicumر توليد دانه سويا Glycin maxدر جهت اهداف كشاورزي پايدار
تأثير پسماند كمپوست قارچ روي خصوصيات مورفولوژيكي گياه دارويي هميشه بهار
اثر تراكم بوته و كودهاي زيستي بر كارآيي مصرف اب و خصوصيات زراعي گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovata)
تأثير كودها و باكتري هاي محرك رشد بر روي گياه دارويي كرچك
تأثير تنش خشكي و كود دامي بر عملكرد رويشي و اسانس گياه دارويي بادرشبو
تأثير تيمارهاي مختلف حاصلخيزي خاك بر ميزان و درصد اسانس نعناع فلفلي
تأثير كودهاي بيولوژيك و عناصر ريز مغذي بر خصوصيات رشدي گياه Carumcopticumدارويي زنيان
تأثر تيمارهاي مختلف حاصلخيزي خاك بر رشد مورفولوژيكي نعناع فلفلي
كاربرد مواد ارگانيك و طبيعي در افزايش طول عمر گل بريده رز رقم رد اولد
تأثير اسيد هيوميك بر رشد و عملكرد ريحان Ocimum basilicum
ارزيابي تأثير كودهاي بيولوژيكي بر رشد عملكرد گياه دارويي ريحان Ocimum basilicum
اثر كنشندگي اسانس كاكوتي Ziziphora tenuirبر شپشه ارد Tribolium confusum
اثر دوركنندگي اسانس دو گونه ارس Juniperus polycarpus و J. Sabina بر شب پره آرد Ephestia kuehniella
سميت تدخيني چند عصاره گياهي روي سوسك توتون Lasioderma serricorne Fدر شرايط ازمايشگاهي
اثر حشره كشي اسانس هاي آويشن باغي (Thymus vulgaris L.)و آويشن شيرازي(Zataria multiflora Boiss.) روي سفيد بالك گلخانه و شته جاليز
بررسي برخي از عول كولوژي و فيتوشيمي گيه مرتعي – داروئي Dracocephalum kotschyiدر استان مازندران
اثرات تنش شوري بر شاخص هاي جوانه زني و فعاليت آنزيم هاي آلفا – اميلاز و پراكسيداز بذر گياه دارويي ماريتيغال
بررسي ويژگي هاي روغن و پروفايل اسيدهاي چرب در رقم زراعي كبكاب گياه خرما در استان بوشهر
بررسي تأثير ژنوتيپ و غلظت هاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد بر پيازچه زايي مستقيم
بررسي تأثير ژنوتيپ و غلظت هاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد بر كال زايي Allium rotundum
اثرات افزودن مخلوط گياهان دارويي روي پارامترهاي بيوشيميايي خون در مرغان تخمگذار
ارزيابي علمكرد و اجزاي عملكرد در گياه جاي ترش نسبت به تنش خشكي و تراكم بوته در منطقه جيرفت
اندازه گيري گليسيريزين و برخي از تركيبات شيميايي درد و واريته گياه دارويي شيرين بيان منطقه كورائيم اردبيل
كاربرد گياهان دارويي، ادويه ها محصولات مشتق شده از آن ها در تغذيه طيور
بررسي اثر نانو كود كلاته ي آهن روي كمبود آهن القا شده با بيكربنات در گياه با در نجبويه
اثر نيتريك اكسايد روي ميزان كلروزيس، كلروفيل a و آنزيم آسكوربات پراكسيداز تحت تأثير كمبود آهن در بادرنجبويه
بررسي اثر و خواص طبي و درماني درخت مسواكSalvadora persica با استناد بر تركيبات شيميايي و اورگانيك موجود در آن
اثر انواع پرايمينگ بر ويژگي هاي جوانه زني و استفاده از ذخاير بذور گياه دارويي هميشه بهار Calendula officinalis L.تحت شرايط شوري
اثر شوري و انواع پرايمينگ بر ويژگي هاي رشدي گياه دارويي هميشه بهار Calendula officinalis L.
اثر روشهاي مختلف خشكل كردن به ميزان اسانس گياه دارويي رزماري (Rosmsrinus Officinalis L.)
مقايسه اثر عصاره رزماري، مريم گلي، بره موم، كوكسيديواستات و آنتي بيوتيك بر عملكرد جوجه هاي گوشتي چالش يافته با باكتري اشريشياكلي
مقايسه اثر عصاره رزماري، ،آويشن، بره موم، ويرجينيا مايسين و پروبيوتيك بر عملكرد جوجه هاي گوشتي چالش يافته با سالمونلاانتريتيديس
باززايي و ريزازديادي درون شيشه اي درمنه كوهي Artemisia aucheri Boiss.
كالوس زايي و اندام زايي مستقيم در ريزنمونه هاي ميانگره درمنه كوهي Artemisia aucheri Boiss.
كاربرد تنظيم كننده هاي رشد در محيط موراشيگ و اسكوگ جهت ريزازديدي گياه درمنه دشتي( Artemisia sieberi Besser )
كشت درون شيشه اي گياه درمنه دشتي Artemisia sieberi Besserدر محيط لويد مك كاون تحت تأثير تنظيم كننده هاي رشد
درمان انباشتگي شكمبه با استفاده از گل ختمي در گوسفند
تأثير پيش تيمار و محلول پاشي با ساليسيليك اسيد بر محتواي كلروفيل و محتواي رطوبت نسبي رازيانه (Foeniculum vulgare Millتحت شرايط تنش خشكي
بررسي فنولوژي و شرايط اكولوژيك بنفشه معطر (Viola odorataبا رويكرد استفاده به عنوان گياه دارويي در كشاورزي
برررسي ميزان هيپرسين در اكوتيپ هاي طبيعي گياه علف چاي Hypericum perforatum L.
واكنش سوسن چلچراغBioss Lilium ledebourii به تركيبات هورموني در شرايط درون شيشه اي
اثر ساليسيليك اسيد و نيتريك اكسايد بر ميزان فتوسنتز در گياه گاوزبان اروپايي (Borago officinalis)در مقاومت به خشكي
اثر ساليسيليك اسيد و نيتريك اكسايد بر ميزان فتوسنتز در گياه گاوزبان اروپايي (Borago officinalis) تحت تنش خشكي
تأثير زيتون اروپائي در جراحي جابجائي شيردان به راست در گاو
درمان لنگش چركي گاوان شيري با گياه آويشن شيرازي
بررسي اثر اسيد هيوميك بر ويژگي هاي جوانه زني رشد اوليه گياه دارويي خاكشير Descurainia sophiaدر شرايط شوري
بررسي باززايي درون شيشه اي گياه دارويي كاسني Cichorium intybus
بررسي تركيب هاي تشكيل دهنده و خاصيت ضدميكروربي اسانس گياه دارويي بر نجاسف Achillea wilhelmsii
بررسي تأثير اسيد ساليسيليك بر روي شاخص هاي رشدي گياه زينتي دارويي پروانش
اثر پودر ژل آلوئه ورا بر عملكرد و صفات لاشه بلدرچين ژاپني
واكنش گل پروانش به تيمار اسيد جيبرليك
تأثير غلظت هاي مختلف نيتروكسين بر شاخص هاي رشدي گياه زينتي دارويي پروانش
مطالعه فنولوژي 3 گونه بومادران در شرايط زراعي استان كردستان L. Achillea ، millefolium ، A. Biebersteinii vermicularis Trin.A
مطالعه ي تنوع ريزريخت شناسي (ميكرومورفولوژي) دانه جنس گزنه در ايران
بررسي ويژگي هاي زينتي 3 گونه بومادران كشتشده در استان كردستان L. Achillea millefolium ، biebersteinii Afan. A vermicularis Trin.
آناليز و كاربرد تركيبات شيميايي اسانس گياه دارويي رازيانه Foeniculum vulgare Miller
مطالعه اثر گياه آويشن Thymus vulgarisبر شاخص هاي عملكرد جوجه هاي گوشتي
بررسي اثر شيوه هاي مختلف خشك كردن بر تركيبات اسانس گياه دارويي بر ليمو Lippia citriodora L.در مرحله گلدهي
بررسي اثر غلظت هاي مختلف هورمون اكسين بر ريشه زايي قلمه هاي گياه دارويي به ليمو Lippia citriodora
بررسي راهكارهاي توليد كشت زعفران و نقش آن در توسعه ي روستايي
اثر ماده آلي بر توليد زيره سبز CuminCyminumL
اثرات پرايمينگ بذر به وسيله كينتين و پيريدوكسين بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي ماريتيغال
بررسي اثر فرآيند پارويلينگ بر روي خواص كمي و كيفي (فيزيك و شيمايي) دو رقم برنج ايراني
مطالعه و ارزيابي عملكرد ميني تيوبر سيب زميني توليدي كلون اميدبخش 3-397009، رقم ملي ساوالان و رقم آگريا (شاهد) به روش براشت تكراري
تأثير نوع بستر كشت بر برخي خصوصيات رويشي پداژك هاي گلايول Gladiolus hybrida cv. White prospertyريشه دار در محيط كشت ريشه زايي
تأثير نوع تنظيم كننده هاي رشد بر ريشه زايي پداژك هاي گلايولGladiolus hybrida cv. White prosperty حاصل از تكثير در شرايط كشت درون شيشه اي
تأثير مقدار زمان مصرف نيتروژن برعملكرد و اجزاي دانه در جو
ارزيابي تأثير تلقيح رايزوبيومي و كاربرد قارچ مايكوريزا در سطح مختلف كود پتاسيم بر عملكرد و خصوصيات فيزيومورفولوژيك سويا
بررسي اثر تلقيح بذر نخود با برخي كودهاي زيستي بر پارامترهاي مرتبط با رشد در شرايط فارياب و ديم
بررسي اثر اسيد جيبرليك و كلريد كلسيم بر ماندگاري و جمعيت ميكروبي گل شاخه بريده نرگس رقم «تازتا»
واكنش عملكرد و اجزاي ان تحت تأثير تلقيق كودهاي زيستي و شيميايي در گندم نان
تأثير تراكم هاي مختلف بر صفات زراعي، رنگريزه هاي كلروفيل و عملكرد دانه سويا (رقم كتول)
استفاده از رابطه عملكرد و شاخص سطح برگ براي توليد نقشه هاي عملكرد با استفاده از روش IDW(مطالعه موردي: استان گلستان)
مقايسه ميزان توليد گندم در مزرعه نمونه استان گلستان با توسط توليد شهرستان آق قلا با كمك رهيافت سامانه اطلاعات جغرافيايي
اثر ارتفاع مرتع و فصل چرا بر غلظت برخي عناصر معدني در شير بزهاي خلخالي چراكننده دره رويشگاه ارتفاعي مراتع شمالي سبلان
تأثير مقادير نيتروژن و تلقيح بذر با باكتري هاي محرك رشد PGPR بر عملكرد، اجاي عملكرد و سرعت پرشدن دانه گندم بهاره Triticom aestivum L
بررسي عملكرد علوفه و شاخص هاي سودمندي در كشت مخلوط جو و ماشك گل خوشه اي
شبيه سازي عملكرد دانه برنج رقم بهار با استفاده از مدل AquaCrop
بررسي اثر تراكم و مقادير مختلف فسفر بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارزن در شرايط اصفهان
بررسي خصوصيات كمي و كيفي علوفه توليدي در نسبت هاي مختلف كشت مخلوط جو با ماشك گل خوشه اي
بهبود كيفيت و نگهداري ميوه نارنگي انشو با محلول پاشي جيبرليك اسيد GA3 Citrus unshiuو اوره
تأثير فصل چرا و ارتفاع مرتع به پروفيل اسيدهاي چرب شير بزهاي خلخالي چراكننده در مراتع سبلان
تعيين و مقايسه پروفيل اسيدهاي چرب شير گوسفندان مغاني در حال چرا در مراتع سبلاتن
تأثير هيدروپرايمينگ پرايمينگ با اسيدساليسيليك بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه چغندر قند تحت تنش شوري
ارزيابي تأثير محيط كشت و ميزان عناصر كم مصرف و پرمصرف بر سرعت رشد رويشي قارچ خوراكي شيتاكه Lentinula edodes
ارزيابي تأثير محيط كشت و ميزان ليگنوسلولز بستر كشت بر رشد رويشي قارچ خوراكي شيتاكه Lentinula edodes
اثر pH بر سرعت رشد رويشي قارچ هاي صدفي روي محيط كشت عصاره گندم
تأثير محيط هاي كشت مختلف عصاره غلات بر سرعت رشد رويشي سه گونه قارچ صدفي
بررسي القاي پلي پلوئيدي در گياه سياه دانه
اثر پيش تيمار بذر با پوترسين و متيل جاسمونات بر شاخص هاي رشد گياهچه گوجه فرنگي Lycopersicon esculentum Mill
اثر پيش تيمار با پلي آمين ها بر شاخص هاي جوانه زني بذر گوجه فرنگي در دماي پايين
اثر پرايمينگ با ساليسيليك اسيد بر روي بنيه و شاخص هاي جوانه زني ارقام جو
بررسي اثر اسيد هيوميك بر شاخص هاي رشدي گل شاخه بريده رز در شرايط كشت بدون خاك
تأثير تابش اشعه گاما در شدت تابش هاي مختلف بر روي تغييرات مورفولوژي، عملكرد و كيفيت غده هاي سيب زميني Solanum tuberosum در سال دوم كشت
بررسي اثرات كلشيسين بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي گياه سورگوم از طريق تيمار گياهچه
بررسي مكمل آبسار بر عملكرد يونجه تحت تنش كم آبياري
تأثيرمحلول پاشي برگ عناصر غذايي بر كيفيت شيميايي ميوه پرتقال تامسون ناول Citrus sinensis var. Thamson Navel
بررسي اثر سطوح مختلف گياه دارويي ترخون Artemisia dracunculus بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
بررسي اثر بنتونيت سديم و ديواره سلولي مخمر بر عملكرد جوجه هاي گوشتي مبتلا به آفلاتوكسين در شرايط طبيعي
مروري بر خصوصيات شيميايي و فرآيندهاي توليد نيتريك اكسيد در گياهان و اهميت آن در كشاورزي
مقايسه ي اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر كالوس زايي و باززايي و تعداد برگ ريزنمونه هاي لاله واژگون ساقه ي گل دهنده و برگ
بررسي اثر پوترسين و ساليسيليك اسيد بر دوام عمر و كيفيت گل بريده گلايول رقم white prosperty
بررسي تأثير سيستم هاي بيشه زراعي بر بازدهي اراضي و معيشت مردم
تأثير سه نوع كود آلي بر برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در اردبيل
بررسي تأثير برخي از كودهاي آلي بر روي غلظت فسفر و پتاسيم نخود در اردبيل
بررسي تأثير كودهاي آهن و روي بر صورت خاكي و محلول پاشي بر عملكرد چغندرقند بذري در اردبيل
بررسي تأثير روش هاي مصرف آهن و روي بر غلظت اين عناصر در چغندرقند در اردبيل
ارزيابي كيفي از سلامت مراتع – مطالعه وردي مراتع سوباتان تالش
بررسي و مطالعه تأثير فعاليت هاي تفرجي (اكوتوريسم) بر روي پوشش گياه در اكوسيستم هاي مرتعي(مطالعه موردي: مراتع تالش)
مطالعه جذب ماكروالمنت هاي فسفر و پتاسيم در ذرت متأثر از كاربرد قارچ ميكوريزا در سطوح مختلف فسفر و پتاسيم در شرايط شور
بررسي تأثير سه نوع كود آلي برروي صفات مرفولوژيكي نخود در اردبيل
تأثير سطوح مختلف تراكم بوته برعملكرد و اجزاء عملكرد سويا (رقم كتول)
بررسي تغييرات عناصر معدني كلسيم، پتاسيم و سديم گياهان مرتعيtextail ، Alopecurus ، Festuca ovina و Poa alpina L.در دو مرحله فنولوژيكي
تعيين و مقايسه غلظت عناصر معدني كلسيم، سديم و پتاسيم دو گونه گياه مرتعي Festuca ovina و Alopecurus Textileدر مراتع شمال سبلان
تجزيه و تحليل فني و اقتصادي عمليات بارگيري در راستاي مديريت پايدار جنگل هاي شمالي ايران
بررسي مقايسه اي ميزان مازاد مقطوعات در راستاي حفظ تنوع زيستي در جنگل
اثرات متقابل آللوپاتيك بذور خيار Cucumis sativus، بادنجان Solanum melongena، فلفله دلمه اي Capsicum annumو گوجه فرنگي Lycopersicon esculentumبر جوانه زني شاخص هاي رشدي اين گياهان در مقايسه با كشت خالص
اثرات آللوپاتيك عصاره اندام هاي مختلف فلفل دلمه اي Capsicum annumبر ميزان رشد و زيست توه دانهال هاي خيار، گوجه فرنگي، فلفل دلمه اي و بادنجان
اثر محلول پاشي اسيد هيوميك و نانوكود فارمكس بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي سياهدانه Nigella sativa L.
امنيت غذايي توليدات دام هاي شبيه سازي شده چالش پيش روي دامپروري ارگانيك
تأثير كود شيميايي و سطوح مختلف ورمي كمپوست بر خصوصيات مورفولويكي گياه فلفل دلمه اي قرمز
مقايسه برخسي صفات ارگانيك و غير ارگانيك تحت تأثير كودهاي آلي و نيتروژنه و كلات هاي آهن و روي در رقم پشندي سيب زميني
تأثير سطوح مختلف كودهاي بيولوژيك و ورمي كمپوست بر رشد، نمو و عملكرد دانه و درصد روغن كدو تخمه كاغذي
تأثير ميدان هاي الكتريكي پالسي روي ميكروارگانيسم هاي مواد غذايي به منظور فرآوري و تغذيه سالم
مقايسه سه اسيد آلي اگزاليك، سيتريك، ماليك و نمك هاي سديمي آن در استخراج فسفر از يك خاك اهكي
تأثير عصاره كاسني و اولتيميت اسيد بر عملكرد و ميكروفلور جوجه هاي گوشتي
ارزيابي غلظت كادميوم در خاك تيمار شده با كمپوست گرانوله گوگرددار و كد نيتروژن در دو رقم گندم
تأثير كود كامل N.P.K و كود زيستي فسفاته بر محتواي رنگيزه هاي فتوسنتزي و ماده موثره گل هميشه بهار Calendula officinalis L
ديدگاه مصرف كنندگان نسبت به عوامل آموزشي موثر بر پذيرش محصول ارگانيك
بهينه سازي مصرف فسفر با استفاده از قارچ ميكوريزا و تأثير آن بر جذب عناصر معدني در زراعت
بررسي تأثير اسيدهيوميك بر شاخص هاي رويشي كلم قمري
اثر سطوح مختلف ورمي كمپوست بر شاخص هاي كمي و كيفي گياه دارويي هميشه بهار Calendula officinalis
بررسي اثر مقادير مختلف عصاره آبي اندام هاي هوايي علف هرز اويار سلام بذري Cyperus difformis بر جوانه زني و فيزيولوژي گياهچه ذرت
بررسي اثر آللوپاتي عصاره آبي گياه پنجه مرغي Cynodon dactylon بر جوانه زني و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت گياهچه علف هرز توق Xanthium strumarium در مرحله جوانه زني
بررسي پتانسيل توليد ارگانيك ريحانOcimum basilicum با استفاده از كودهاي آلي و بيولوژيك
بررسي اثرات پري بيوتيك (فرمكتو) و تراكم گله بر صفات توليدي و شاخص هاي لاشه جوجه گوشتي
پتانسيل هاي كشاورزي ارگانيك منطقه خورش رستم (مطالعه موردي محصولات ارگانيك انار و انجير)
بررسي تأثير كاربرد ورمي كمپوست و كود شيميايي بر برخي از خصوصيات رشدي وعملكرد گوجه فرنگي
اثر كمي و كيفي كود هيوميك بر گندم نان در شرايط تنش خشكي انتهايي اردبيل
اثر كوددهي شيميايي آلي بر عملكرد و مقدار آهن در اسفناج (Spinacea oleracea L.)
بررسي تأثير محيط كشت و pHبر سرعت رشد ميسليوم قارچ شيتاكه
تأثير باكتري سودوموناس بر رشد گندم نان در شرايط سميت كادميوم
تأثير عنصر روي و باكتري سودوموناس در قابليت جذب كادميوم توسط گندم نان
بهينه سازي مصرف هورمون مصرف هورمون ايندول بوتيريك اسيد (IBA)بر ريشه زايي قلمه هاي خشبي پايهGF677
اثر چند نوع پرايمينگ تحت تنش فلز سنگين بر ويژگي هاي رشد گياهچه گندم ديم رقم سرداري
بررسي تأثير فاصله كوبنده و ضدكوبنده و دور فن در ميزان افت انتهاي كمباين متداول
تأثير برخي عوامل بر ظرفيت انتقال يك نقاله مارپيچي در آزمايش با سه رقم متداول گندم
بررسي تأثير ميزان باز بودن الك ها و فاصله كوبنده و ضدكوبنده بر ميزان افت عقب در كمباين متداول
بررسي انرژي هاي لازمه برش خاك بر تراكم هاي مختلف با استفاده از روش آلمان گسسته
محاسبه نيروي كشش تيغه زيرشكن معمول در تراكم هاي مختلف خاك با استفاده از روش آلمان گسسته
مطالعه تأثير نرخ سياليت جرمي در افت فشار جداكننده هاي سيكلوني با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
مطالعه تأثير مخلوط هاي مختلف سوخت ديزل و بيوديزل بر انتشار آلاينده هاي موتور ديزل
بررسي مزيت نسبي گندم و جو آبي و ديم در استان اردبيل
بررسي برخي عوامل موثر بر مقادير شاخص مخروطي خاك هاي كشاورزي
تحليلي بر چالش هاي يش روي كشاورزي ارگانيك در ايران
اثر خاك ورزي و بقاياي گياهي بر استقرار بذر و خواص فيزيكي خاك
ارائه يك الگوريتم نرم افزاري جهت استفاده در دستگاه سورتينگ و گريدينگ فندق باتكنيك غير مخرب آكوستيكي
انرژي لازمه برداشت چغندرقند به روش مرسوم
بيلان انرژي در برداشت چغندرقند به روش مكانيزه
تعيين ميزان تلفات كمبايني هد كلزا در زمان هاي مختلف برداشت
تعيين تلفات برداشت سويا در سرعت هاي مختلف كوبنده كمباين
طراحي و تحليل استاتيكي و ديناميكي يك تريلر چهار چرخ پشت تراكتوري توسط نرم افزار CATIA و Adams
طراحي و ساخت دستگاه سورتينگ و گريدينگ فندق به روش پردازش سيگنال صوتي
طراحي، ساخت و كاليبراسيون دينامومتر اتصال يك نقطه جهت تعيين نيروي كششي گاوآهن برگردان دارد و طرفه تيلري (تراكتور دو چرخ)
مروري بر كاربردهاي نانوبيوتكنولوژي كشاورزي (چالشه ها و راهكارها) در توليد محصولات سالم
بررسي امكان انتقال ژن آنتي ژن سطحي هپاتيت B توسط اگروباكتريوم A. Tumefaciens به گياه توتون Nicotianatabacum
طراحي آغازگر جهت كلونينگ و انتقال ژن HBsAg به گياه توتون با استفاده از وكتور pCAMBIA1304
تأثير ذرات نانواكسيد آهن بر روي پروفيل اسيدهاي چرب و مقدار كلروفيل دانه سويا
روش هاي نوين در سيستم توليد طيور ارگانيك كاربرد طيور تراريخت به عنوان بيوراكتور براي سنتز پروتئين هاي درماني
بررسي اثرات محلول پاشي منابع مختلف كود آهن بر خصوصيات زراعي كلزا در مراحل رشدي مختلف
اثر نانو اكسيد روي بر جوانه زني بذور كلزا تحت تنش شوري
اثر نانو اكسيد روي و تنش شوري بر ميزان عناصر سديم، پتاسيم و كلسم گياه چه كزا
بررسي اثر نانو ذرات روي، سولفات روي و فسفر بر خصوصيات زراعي و عملكرد گلرنگ رقم محلي اصفهان
اهميت تكنولوژي ژنتيكي به عنوان اصلي بيوتكنولوژي در توليد ارقام پرمحصول زراعي جو با استفاده از نشانگر SSR
تأثير هالوپرايمينگ و پرايمينگ با نانواكسيد روي بر شاخص هاي جوانه زني و قدرت بذور چغندر قند تحت تنش شوري
مطالعه تأثير تركيب هاي مختلف هورموني بر كالوسزايي گياه درمنه دشتي (Artemisia sieberi)
شناسايي ژنوتيپ هاي گندم نان داراي عملكرد دانه و ارزش نانوايي مطلوب
بررسي مقايسه اي اثر اكسيد روي ونانو اكسيد روي بر ويژگي هاي جوانه زني عدس (Lens culinarismedic.)
ارزيابي توان توليد آنزيم ACC -دي آميناز توسط برخي ريزوباكتري هاي بومي استخراج شده از يك خاك اطراف معدن سرب
ارزيابي توانايي برخي ريزوباكتري هاي بومي متحمل به سرب در انحلال كربنات سديم
بررسي تأثير قارچ ميكوريزا و باكتري مزوريزوبيوم بر گره بندي و درصد كلونيزاسيون لوبيا چشم بلبلي ( Vignasinensis L. ) در تنش كم آبياري
روشي جديد براي ايجاد مقاومت عمومي در يونجهMedicago truncatula L.نسبت به ويروس Alfalfa mosaic virus
پيش بيني microRNAهاي موجود در ژنوم خيار Cucumis sativus L.
مطالعه اثرات نانوسلور و اس – كاروون بر عمر گلجايي گل شاخه بريده مريم
تأثير نانو ذرات آهن و اسيدهيوميك بر شاخص هاي كيفي و عمر پس از برداشت گل شاخه بريده رز در شرايط كشت بدون خاك
بررسي تأثير نانو ذرات آهن بر شاخص هاي رشدي گياه زينتي دارويي پروانش
تأثير كاربرد سطوح مختلف نانو كود كلات آهن بر رشد و بازده گياه عدس در منطقه سيستان
بررس اثر تلقيح باكتري برادي ريزوبيوم جاپونيكوم در سطوح مختلف تقسيط كود اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا
تأثير پيش تيمار بر شاخص هاي جوانه زني و قدرت رويش سياه دانه (Nigella sativa L.)تحت تنش شوري
معرفي شاخص همبسته مولكولي و مورفولوژيكي در فرآيند متابوليسم ازت در برگ گندم نان
بررسي بيوانفورماتيكي لينالول سنتاز در خانواده هاي نعناعيان و چندين خانواده هاي گياهي ديگر
بررسي بيان پروتئين هاي القاء شده Ascorbate peroxidase و Heat Shock Protein70 تحت اثر تيمار با اسيدساليسيلك طي مرگ برنامه ريزي شده سلولي با استفاده از تكنيك الكتروفورز 2 بعدي
بررسي ماركر زيستي از طريق سنسورهاي جديد بر مبناي تكنولوژي نانوپروتئوميكس
نحوه بيان اسيدهاي آمبنه لايزين و متيونين در گندم تحت اثر كادميوم و جيوه
اثر محلول پاشي اسيدآسكوربيك بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك لوبيا سبز Phaseolus vulgaris Lتحت شرايط جذب برگي سرب و نيكل
الگوي بيان پروتئين هاي القاء شونده تحت اثر كادميوم و جيوه در گندم
تأثير غلظت و مراحل محلول پاشي نانواكسيد آهن بر روي صفات مورفولوژيكي و جذب برخي عناصر معدني در غده سيب زميني
اثرات نانو نقره بر كاهش آلودگي هاي باكتريايي و قارچي ميخك Diantuhs caryophyllus در شرايط درون شيشه اي
تأثير پارامترهاي فرآيند اسمز بر خصوصيات ميوه كيوي
تأثير كود گوگرد گرانوله آلي و مايه تلقيح باكتري جنس تيوباسيلوس بر عملكرد سويا در شرايط هيدروپرايم
مهندسي ژنتيك باكتريE.Coli به منظور توليد بيواتانول
تحليلي عاملي موانع توسعه فناوري نانو در بخش كشاورزي از ديدگاه كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي (استان زنجان)
تأثير اردك به همراه آزولا Azolla sp و نيتروژن بر تسهيم ماده خشك برنج Oryza sativa L
تأثير كاربرد علف كش نيكوسولفورون و كوكووت بر كنترل علف هاي هرز ذرت
ارزيابي تأثير مصرف سيتوگيت همراه علف كش هاي مختلف بر كنترل علف هاي هرز خاكشير تلخ و ايراني، ترشك، شنگ و گل قاصد در گياه يونجه (Medicago sativa L.)
بررسي گونه هاي فوزاريوم عامل پوسيداگي خشك سيب زميني در استان اردبيل
بررسي كارايي علف كش اولتيما در اختلاط با برومايسيد آرام
بررسي اثرات كشندگي حشره كش استامي پرايد، روغن سيتووت و مخلوط آن ها روي شته مومي كلم Brevicoryne brassicaeدر شرايط گلخانه
واكنش گياهان مختلف به بقاياي سه علفكش دو منظوره در خاك
تإثير نيتروژن و تراكم هاي مختلف علف هرز سلمه تره بر عملكرد و برخي خصوصيات مرفوفيزيولوژيكي گوجه فرنگي
تأثير تقسيط كود نيتروژن به همراه محصولات پوششي بر كنترل علف هاي هرز در كشت ذرت علوفه اي
بررسي تغييرات ارتفاعات و علكرد علوفه ذرت درواكنش به علف هاي هرز، كشت گياهان پوششي و تقسيط كود نيتروژن
بررسي اثرات ناشي از پلي اتيلن گليكول بر خصوصيات جوانه زني بذر علف هرز جغجغه ptrorp atfarf
اثرجاني حشره كش هگزافلومورون روي برخي پارامترهاي زيستي باروري بالتوري سبز Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae)
مطالعه كارايي چند حشره كش هاي با منشاء طبيعي ومصنوعي دركنترلشته در خيار گلخانه اي
مطالعه ي خصوصيات جوامع علف هاي هرز تحت الگوهاي تناوبي و سيستم تغذيه اي تلفيقي در گندم
كنترل علف هاي هرز ذرت با استفاده از اختلاط علف كش ها
مديريت كنترل علف هرز پيچك Convolvulus arvensis در گندم بااستفاده از اختلاط علف كش ها
ارزيابي تأثير چندتركيب گياهي در كنترل زنجرك خرما Ommatissus lybicus O.Berg (Hem: Tropiduchidae)
تأثير عوامل مختلف بر پراكنش كرمهاي مفتوليدر شرق استان گستان
بررسي تنوع زيستي زنبورهاي بالا خانواده و ارتباط آن با زمان سمپاشي، درباغهاي مركبات جويبارو ساري، استان مازنداران
مقايسه كارايي قارچكش هاي بيولوژيك ، قارچكش هاي شيميايي و كودها در كنترل بيماري سفيدك دروغي خيار در استان خوزستان
ارزيابي كارايي قارچ كش هاي بيولوژيك و كودها در كنترل بيماي سفيدك دروغي خيار
روشهاي پيش آگاهي و مديريت كرم سيب درباغات سيب شهرستان سميرم، راهي براي توليدمحصول سالم
زيست شناسي كفشدوزك شكارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغيير ازشته مومي كلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روي كلزا و كلم برگ قرمز
مديريت تلفيقي آفات، ضامن دستيابي به توسعه پايدار
بررسي عكس العمل ژنوتيپ هاي محلب به بيماري پوسيدگي فيتوفترايي ريشه با روش آزمايشگاهي وكنترل اين بيماري بااستفاده از ژنوتيپهاي مقاوم
ارزيابي واكنش 10 رقم آفتابگرداهن رايج در ايران نسبت به دو ويروس واي سيب زميني وويروس موزاييك زرد لو.بيا
بررسي ديناميسم جمعيت دوگونه Broscus karelinii و Pterostichus macerوقدرت شكارگري آن ها بر روي شفيره هاي مگس ميوه مديترانه اي
تعيين ومقايسه غلظت عناصر معدني در شير گوسفندان مغاني چراكننده در سه رويشگاه
ارزيابي توانمندي مدل CERES-riceدر شرايط مديريت كودنيتروژن در گيلان
تأثيركودهاي بيولوژيك و شيميايي و تراكم بوته بر عملكرد و كيفيت گلرنگ
ارزيابي اثر مديريت هاي غيرشيميايي برفلور علف هاي هرز و عملكرد اسفناج
پارمترهاي توليدمثل كنه يتارتن دولكه اي urticae Tetranychusرويي دوازده رقم گياه پنبه
بررسي موانع گذار به شيميايي ارگانيك درمناطق روستايي از ديدگاه كشاورزان (مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان بوانات، استان فارس)
كنترل كرم خاردار پنبه با استفاده از تله هاي فرموني به روش شكار انبوه
غربال سازي برخي از لاين هاي جو نسبت به شته ي سبز گندم: Sitobion avenae (Hom.:Aphididaeدر شرايط آزمايشگاهي
شناسايي مولكولي گونه هاي خسارت زاي جنسAgriotes sp. Coleoptera: Elateridae)در شرق استان گلستان
بررسي پارامترهاي زيستي مگس ميوه ي مديترانه اي Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera:Tephritidae) روي چند ميزبان گياهي در شرايط آزمايشگاهي
القاي مقاومت در گندم از طريق آلوده سازي قبلي گندم با شته ي سبز گندم Sitobion avenae Fabricius) (Hemiptera: Aphididae()
بررسي كارايي گاز ازن در كنترل آفات انباري خشكبار
كنترل Macrophomina phaseolina در بقاياي گياهي با استفاده از Trichoderma harzianum
بررسي تأثير بازدارندگي عصاره پنيرك صحرايي و جاشير علوفه اي روي برخي قارچ هاي بيمارگر گياهي
مقايسه نشو و نماي مراحل نابالغ كفشدوزك Cryptolaemus montrouzieri با تغذيه از تخم ها و پوره هاي بالشك معمولي مركبات پرورش يافته روي ليموترش
اثر پيش تيمار گلايسين بتائين در كاهش اثر تنش كادميوم بر سياه دانه (Nigella sativa)
مقايسه ويژگي هاي كيفي ميوه توت فرنگي و رقم كاماروسا در كشت ارگانيك و غير ارگانيك با بهره گيري از كودآلي ورمي كمپوست
مطالعه اثر كودزيستي نيتروكسين واسيدهيوميك بر وزن ميني تيوبر و صفات كيفي آن در رقم
تعيين حد بهينه تخصيص كود شيميايي در توليدمحصول ارگانيك (مطالعه موردي پيازدشت تبريز)
بررسي اثر شكل جيره غذايي بر عملكرد رشد و شاخص هاي سندرم |آسيت در جوجه هاي گوشتي مناطق با ارتفاع متوسط
تعيين الگوي بهينه كشت با هدف توليدمحصولات زراعي ارگانيك به كمك رهيافت برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافتهELGP (مطالعه موردي: شهرستان گرگان)
مطالعه ميزان جذب و كارآيي زراعي مصرف فسفر عدس، متأثر از سطوح مختلف نيتروژن، فسقر و پتاسيم
اثر الگوي كشت محصولات زراعي بر روي مصرف نهاده ها به ويژه آب، قبل و بعد از هدفمندسازي يارانه ها (مطالعه موردي: شهرستان هرات)
بررسي و تعيين سهم عوامل موثر در كاهش عملكرد دانه كلزا درشرايط شمال خوزستان
تأثير تنش گرما بر عملكبرد ارقام سويا در شرايط شمال خوزستان
تنوع ژنتيكي در طول وزن سنبله و ارتباط آن ها با عملكرددانه در ارقام زراعي گندم هاي ايران
خصوصيات ساقه و ارتباط آن با عملكرد دانه در ارقام زراعي گندمهاي ايران
تأثير انش گرما بر عملكرد ارقام سويا در شرايط شمال خوزستان
عوامل اجتماعي – اقتصادي موثر بر پذيرش كشاورزي ارگانيك درايران
بزرسي تاثيز كود آلي ميسليومي و نيتزوژنه بز روي بزخي صفات مورفولوژيكي سيب سمينيرقم آگزيا در منطقه اردبيل
بررسي سازه هاي موثر بردانش مروجان سازمان جهاد كشانورزي پيرامون كشاورزي ارگانيك، مطالعه موردي: استان اردبيل
تعيين متغيرهاي اقليمي موثر بر گياه داروئي كنار (مطالعه موردي: استان خوزستان)
اشتقاق توابع انتقالي جهت تخمين مقاومت مكانيكي خاك در خاك هاي جنگلي فندقلوي اردبيل با استفاده از روش هاي رگرسيوني
مقايسه ميزان مصرف نهاده هاي كود و سم در زراعت زعفران و گندم در شهرستان قائنات
تأثير عوامل ژئومورفولوژي حوضه آبريز بر شبيه سازي بار معلق رودخانه با شبكه عصبي مصنوعي
مقايسه كارايي برخي از روش هاي زمين آمار براي پيش بيني پراكنش مكاني كربن آلي، مطالعه موردي مسير زابل به زاهدان
بررسي تاثير نرخ سياليت جرمي در ميذانهاي سرعتي جذاكننذه هاي سيكلوني با استفاده از ديناميك سيالاتمحاسباتي
مذلسازي شاخص مخروطي خاك لومي با استفاده از منطق فازي
تأثير استويا روي سيستم ايمني و برخي فراسنجه هاي توليدي در جوجه هاي گوشتي
بررسي اثر قارچ ميكوريزا در سطوح مختلف كاربرد فسفر و پتاسيم بر عملكرد و ميزان فسفردانه در ذرت دانه اي
بررسي تأثيركاربرد كود آهن نانو بر عملكرد روغن و عملكرد آهن كلزا در شرايط آب و هوايي خوزستان
بررسي تغييرات يكسري از آنزيم هاي آنتي اكسيدان در گندم طي مرگ برنامه ريزي شده در اثر تيمار با اسيدساليسيليك
شناسايي ارقام مقاوم گياه لوبيا Phaseolus vulgaris به بيماري كپك سفيد با عامل Sclerotinia sclerotiorumبا استفاده از ماركرهاي مولكولي
تعيين برخي از تركيبات شيميايي درچند گونه ماشك وحشيVicia L. استان اردبيل
ارزيابي اقتصادي طرح مرتعدادري در حوزه آبخيز دروش هاي چاي اردبيل
نفش فرسايش آبي درتخريب منابع طبيعي در حوزه آبخيز ايده لوي زنجان
ملاحظات اساسي زيست محيطي در بخش كشاورزي از منظر فرهنگ اسلامي
بررسي ديدگاه مصرف كنندگان نسبت به منافع و موانع استفاده از كشاورزي ارگانيك و تمايل به مصرف اين محصولات
بررسي نگرش زيتون كاران طارم نسبت به كشاورزان ارگانيك و عوامل مرتبط با آن
تأثير پري بيوتيك (فرمكتو) وتراكم گله بر سيستم ايمني و جمعيت ميكروبي ايلئوم جوجه هاي گوشتي
اندازه گيري ميزان هيستامين در پنيرهاي سنتي
مطالعه تأثير تغديه منابع مختلف كربوهيدارتي جهت تغذيه كوتاه مدت در برنامه همزمان سازي فحلي بر عملكرد توليد مثلي ميش هاي مغاني تحت چرا
تأثير استويا Stevia rebaudiana روي سيستم ايمني و برخي فراسنجه هاي توليدي در جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات سطوح مختلف دانه زيره سياه بر تركيب اسيدهاي چرب گوشت ران و وزن اندم هاي داخلي جوجه هاي گوشتي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید