دسترسی به کلیه مقالات اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر در بانک مقالات تخصصی(سیویلیکا)

http://callforpapers.ir/ مجموعه مقالات اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر  1 تا 2 خرداد ماه 1393 توسط مرکز همایشهای توسعه ایران و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ساری برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 135 عنوان مقاله تخصصی شامل 1625  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر

ساماندهي فضاها و سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر عوامل طبيعي مطالعه موردي (شهرستان علي آباد)
بررسي نقش شهرداري ها در مديريت شهري ايران و جهان
بررسي نقش سيما و منظرشهري در ارتقاي هويت ايراني -اسلامي
نقش وجايگاه پورتال هاي شهري در شهر هوشمند
تالار شهر، نمادي از تعامل ميان مردم و شورا وطراحي آن بر اساس معماري پايدار (نمونه موردي شهرمهاباد)
مديريت بحران سيل شهري
بررسي موانع پياده سازي سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) (مطالعه موردي؛ شهرداري قائمشهر)
توسعه پايدار گردشگري
سازكارهاي قانوني پروژه هاي شهري منطبق بر الگوي B.O.T با رويكردي بر مديريت شهري پويا
بررسي كيفيت زندگي شهري به تفكيك محلات شهر نورآباد
شاخص هاي توسعه پايدار شهري
بررسي تحليلي تنگناهاي قانوني درتحقق طرحهاي بلند مرتبه سازي و توسعه پايداري نمونه موردي : شهر بجنورد
مهندسي ارزش و حمل و نقل شهري
امكان سنجي نحوه به كارگيري مديريت عمومي نوين (NPM) در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهرداري مياندوآب)
مديريت بحران در جهت كاهش آسيب پذيري سوانح
بررسي ميزان، مشكلات، تأثيرات و روشهاي خصوصي سازي در معاونت خدمات شهري شهرداري هاي استان مازندران
زيرساختهاي اساسي يكپارچه سازي مديريت شهري در راستاي اعتمادسازي الكترونيكي شهر الكترونيك
راهبردهاي اساسي توسعه مديريت شهري در راستاي كاهش جرم در مناطق حاشيه نشين
مكانيابي بهينه اكوتوريسم و مناطق مستعد توسعه گردشگري با استفاده از GIS (نمونه موردي شهرستان كلاله)
بررسي و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر درآمدهاي پايدار شهرداري (مطالعه موردي: شهرداريهاي استان مازندران)
ارائه الگويي از تاثير دولت الكترونيك بر كنترل فساد اداري و مالي شهرداري ها
شناخت و تبيين قواعد حقوقي حمايت از مصرف كننده در راستاي توسعه مديريت شهري الكترونيك
بررسي تدوين برنامه ريزي استراتژيك شهرداري گرگان و تعيين رئوس راه كارهاي عملياتي مناسب جهت اجراي اين استراتژي به روش برايسون
بافتهاي فرسوده،چالشها و راهكارها جهت رسيدن به ابعاد كالبدي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي:شهر رشت)
مشاركت شهروندان در امور شهري و عوامل مؤثر بر آن
مديريت بحران و كاهش خسارت مالي زلزله
راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري در شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT
شناسايي محل هايي جهت اسكان موقت بازماندگان پس از زلزله با استفاده از منطق فازي (Fuzzy Logic) و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: تهران- منطقه12 مركزي)
تحليل قانون طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها با رويكرد برنامه ريزي راهبردي
بررسي نقش سياستهاي زمين شهري در حيطه مديريت زمين نمونه موردي شهر همدان
ارتقاء توانمندي مديريت محلي شهر ساري بر اساس شاخص هاي ايراني- اسلامي
طراحي خيابان سازگار با محيط زيست با محوريت توسعه پايدار شهري
رويكرد آينده پژوهانه به وضعيت ساخت و ساز مسكن در كلان شهرهاي نو ظهور مطالعه موردي شهرستان اروميه
بررسي و تحليل روند گردشگري شهرستانهاي رامسر و نور در تناسب با اقليم آن با استفاده از شاخص TCI
مديريت گردشگري با رويكرد اكوتوريسم
اصول مديريت نوسازي بافتهاي فرسوده شهري
بررسي مفاهيم و اصول معماري در شهر اسلامي- ايراني از جنبه نظام كالبدي- فضايي
بررسي و تحليل پياده روها و خيابانهاي شهري در ساماندهي حمل و نقل شهري نمونه موردي خيابان بوعلي مابين ميدان آرامگاه بوعلي تا ميدان امام خميني
كنگره تخصصي مديريت شهري و شوراهاي شهرنقش مديريت شهري در استفاده بهينه از پتانسيل نكا رود جهت ارتقاء رضايت شهروندان
بررسي عوامل آلودگي آب تالاب بين المللي شادگان
اصول و مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك كارساز براي آينده مديريت شهري
تأثير ارتقاء كيفيت كالبدي پياده راه ها برحضور شهروندان (نمونه موردي : حدفاصل ميادين طلوع فجر و 17 شهريور شهر مراغه)
مشاركتهاي مردمي و نقش آن در توسعه ي مديريت شهري
بررسي توليد توان الكتريكي از زباله با استفاده از تركيب فرآيند گازي سازي و پيل سوختي اكسيد جامد
ارزيابي فرسودگي مناطق شهري با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني (GIS) و بكارگيري مدل هاي شاخص همپوشاني وزني(WIOM) و تحليل سلسله مراتبي (AHP ) (مطالعه موردي: محله ملل و كهن شهر گرگان)
بررسي نقش برنامه ريزي كاربري زمين شهري در جهت كاهش خطرپذيري شهر در برابر بلاياي طبيعي (سيل)
برنامه ريزي مديريت بحران در كاهش مخاطرات طبيعي روستايي
ارزيابي تغييرات زماني كاربري‏هاي شهري با استفاده از TGIS مطالعه موردي : خيابان هفدهم شهريور تهران
بررسي پتانسيلهاي شهر براي گردشگري پايدار: تدوين چهارچوب اكوتوريسم شهري در راستاي توسعه پايدار
بهبود كيفيت حمل ونقل شهري با استفاده از زير ساخت هاي ارتباطي در شهر الكترونيك
معرفي سيستم مديريت هوشمند حمل و نقل درون شهري (ITS) و نحوه به كار گيري آن در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهر مياندوآب)
بررسي شاخص هاي ارتقاء سطح زندگي شهروندان و همچنين بهبود استانداردهاي زندگي محله حاشيه نشين عباس آباد شهر سنندج
ارزيابي استراتژي مديريت پسماندهاي شهري مشهد به روش SWOT
بررسي نقش مهندسي ارزش در انباشت سرمايه و توسعه پايدار شهري
بررسي نقش رسانه ها در توسعه گردشگري ورزشي
پياده سازي نقشه استراتژيك در شهرداري ها (نمونه موردي: شهرداري منطقه يك تبريز)
سيستم اطلاعات مديريت و نقش آن در بلوغ مديران شهري
بررسي نقش برنامه ريزي گردشگري پايدار در مشهد مقدس با رويكرد توسعه گردشگري مذهبي
شهر دانشي ، ضرورت عصر حاضر
مدلي براي برآورد آلودگي هواي ترافيكي وسايل نقليه (مطالعه موردي: تبريز)
مدلسازي مكاني- زماني توسعه سكونتگاه هاي غير رسمي شهري مطالعه موردي شهر ميناب
موانع پياده سازي و توسعه ابزارهاي فناوري اطلاعات در تحقق شهرداري الكترونيكي سنندج
تبيين نقش برند شهري در تاثير زيبائي شناسي شهر براحساس تعلق خاطر شهروند ايراني
بررسي آسايش گردشگري روستايي با استفاده از شاخص TCI مطالعه موردي: شهرستان اروميه
ارزشيابي توسعه صنعت گردشگري استان يزد با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
انرژي هاي نو در معماري (انرژي خورشيدي در معماري ساختمان ها)
نقش فرهنگ و بازپروري فرهنگي در معماري بومي، (مطالعه موردي: بناي سقانفار، به عنوان شاخص هويت فرهنگي و بومي مازندران)
نقش معماري شهري در كاهش جرايم
مديريت بحران پس از طغيان رودخانه هاي شهري
تحليل ميزان آسيب پذيري فيزيكي-كالبدي شهرازديدگاه مخاطرات طبيعي (با تاكيد بر شهر بجنورد)
راهكارهاي تأمين درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها جهت تحقق عملكرد موفق مديريت شهري
تحليل راهبردي از قابليت ها و تنگناهاي معماري پايدار در شهرسازي امروزي شهر بابل
مطالعه وضعيت اقليمي و هيدرولوژي حوضه باركيلي رود استان گيلان
نقش صنعت توريسم در پايداري شهرها
نيازسنجي عوامل موثر در كارايي سازمان هاي مستقردر شهرهاي جديد با رويكرد مديريت بحران (مروري بر شهر جديد انديشه)
بررسي نقش قراردادهايB.O.T در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي :احداث تفرجگاه وتاسيسات شهري با مشاركت بخش خصوصي و دولتي)
نقش شوراياري ها در مديريت محلات شهر يزد
نقش وجايگاه شهروندان درتحقق توسعه پايدارشهري درشهرفلاورجان
نحوه ايجاد حكومت هاي محلي و يكپارچه سازي مديريت شهري در شهرهاي ايران (نمونه موردي: شهرستان مياندوآب)
درآمدي بر رويكرد جديد استراتژي توسعه شهري CDS در فرآيند برنامه ريزي شهري
بررسي ارتباط بين برنامه ريزي شرايط اضطراري زلزله و مديريت بحران با تاكيد بر آينده پژوهي جنبه هاي مالي زلزله
بررسي و روند الگوي توسعه فيزيكي شهر نوشهر
فضايي براي حركت پياده در خيابان ها و معابر پياده شهري
آماده سازي اطلاعات براي مدلسازي پشتيباني لجستيكي مديريت بحران سيل
تحليل ظرفيت ذهني- نگرشي خانوارهاي شهر سيرجان در برابر خطر زلزله
واقعيت مجازي و كاربردهاي نوين دسترسي به موزه هاي مجازي
برهم كنش فضاهاي انعطاف پذير و آسيب پذيري در برابر خطرات و تهديدات در بحران هاي شهري
ارزيابي مشاركت شهروندي و نقش آن در توسعه مديريت شهري مطالعه ي موردي: شهر يزد
ارائه مدل پيشنهادي مشاركت مردمي در مديريت توسعه شهري
ارزيابي اولويت بندي موانع توسعه توريسم روستايي استان مازندران
بررسي موانع ترويج فرهنگ ترافيك در ميان رانندگان و عابران پياده در شهر تهران
بررسي ابعاد فضايي مسكن ايراني به مثابه مرجع شكل گيري هويت ايراني
ارزيابي كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء ميزان رضايت شهروندان (نمونه موردي: منطقه 10 شهر اصفهان)
تحليلي بر برنامه ريزي توسعه گردشگري در استان گلستان (رويكردي محصول محور)
شناسايي جاذبه هاي ژئوتوريسمي با استفاده از روش pralong (موردي،ميشو داغ مرند)
اسيب شناسي تراز منفي گردشگري در اقتصاد ايران
چيستي، معيارها و خصوصيات شهر سالم وبررسي راهكارهاي اجرايي جهت تحقق آن
بهينه يابي دسترسي گردشگران با تكيه بر عوامل اجتماعي
ارزيابي شاخص هاي كيفيت محيط شهري از ديدگاه شهروندان نمونه موردي: بخش مركزي شهر ساري
ارزيابي شاخص هاي كيفيت محيط سكونتي از ديدگاه شهروندان نمونه موردي: بخش مركزي شهر ساري
نگاهي به برنامه هاي اعمال شده لجستيك سبز در شهرهاي مختلف دنيا به منظور ارائه پيشنهاداتي براي شهرهاي بزرگ كشور
تأثير عوامل كالبدي بر سيستم حمل و نقل درون شهري (مطالعه موردي: شهربابل)
بررسي عوامل موثر بر گرايش اقوام به سكونت در محلات قومي در شهرهاي چند فرهنگي (مطالعه موردي شهر بندرتركمن)
جاذبه هاي اكوتوريسمي منطقه حفاظت شده هامون
بررسي و تحليل نقش عوامل جغرافيايي برحمل و نقل و ترافيك منطقه مركزي شهر سبزوار
بهره گيري و جانمايي سنسورهاي ترافيكي متحرك جهت افزايش ايمني حمل و نقل
مشاركت شهروندان در حل مسائل شهري، كليد عملكرد موفق مديريت شهري
تعامل مفهومي واژگان گردشگري و منظر شهرهاي ساحلي
بررسي الگوهاي شاخص پايداري و اثربخشي آن در محلات
برنامه ريزي استراتژيك جهت بهسازي بافت فرسوده شهري با استفاده از مدل (SWOT)(نمونه موردي: بافت فرسوده محله شيرآباد زاهدان)
بررسي نقش تاسيسات و راههاي زيرزميني شهري در پدافند غير عامل (مطالعه موردي :برقراري ارتباط بين تاسيسات و راههاي زير زميني با مراكز درماني)
تدوين ضوابط مطلوب پياده رو هاي شهري با تأكيد بر شهروند مداري مادر-كودك محور
بررسي و ارزيابي راهبردهاي مناسب جهت توسعه توريسم پايدار سد سليمان تنگه با استفاده از تكنيك swot ( مطالعه موردي شهر ساري)
بررسي تجربيات جهاني در زمينه كاهش خطرپذيري سيل با استفاده از برنامه ريزي كاربري زمين شهري (تجربه انگلستان ، آمريكا)
ارزيابي كليماتوريسم شهرستان خاش با استفاده ازمدل هاي زيست اقليمي ترجونگ ، اولگي
اولين كنگره تخصي مديريت شهري وشوراهاي اسلامي شهرهاي سراسركشور توسعه الكترونيكي كلانشهر تبريز
نقش دفاتر خدمات ارتباطي و اطلاعاتي (ICT روستايي) در توسعه اقتصادي
مطالعه تطبيقي شهرالكترونيك، بستري براي توسعه و رونق مديريت و اقتصاد شهري
نقش استراتژي توسعه شهري (CDS) در بهينه سازي مديريت مشاركتي شهرهاي جديد
پيش بيني تقاضا در پروژه هاي مشاركت عمومي-خصوصي در جاده هاي عوارضي با استفاده از سيستم ديناميك
چيستي و چگىنگي پدافند غير عامل و اهميت و ضرورت آن در بستر شهرها
تحليل و بررسي اثرات مثبت و منفي گردشگري بر شهروندان مقاصد گردشگري شهري مطالعه موردي :كلانشهر تبريزتحليل و بررسي اثرات مثبت و منفي گردشگري بر شهروندان مقاصد گردشگري شهري مطالعه موردي :كلانشهر تبريز
بررسي نقش شوراهاي اسلامي شهر در مديريت شهري مطالعه موردي شوراي اسلامي شهر هشجين در طول 3 دوره
راهكار مشاركتي در بهسازي سكونتگاه هاي غير رسمي و بافت هاي فرسوده شهرها
رويكرد مديريت واحد شهري در جلب مشاركت شهروندان براي بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري
بررسي پديده جزيره حرارتي به عنوان يكي از دستاوردهاي زيست محيطي شهرنشيني و چالش آن با توسعه ي پايدار
شهرداري الكترونيك گامي بسوي توسعه مديريت شهري
نقش شهرداري و شوراي شهر بعنوان يك مديريت واحد شهري در نوسازي و بازسازي در بافت هاي فرسوده
ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهرداري شهر آباده در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي
بررسي عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهر اردبيل)
بررسي نقش سياست هاي زمين شهري در طرح توسعه جامع شهري مطالعه موردي شهرستان تنكابن
تبيين مفاهيم شهرسازي با هدف كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله
طراحي شهرها بر اساس كاركرد علمي و زيرساخت هاي الكترونيك
مديريت نوين شهري و نقش مشاركت مردمي
نوسازي شهري و تهيه نقشه حومه شهر

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید