دریافت مقالات کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در بانک مقالات تخصصی کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس شبکه های هوشمند 92  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس شبکه های هوشمند 92  26 تا 27 آذر ماه 1392 توسط پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مراغه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 134عنوان مقاله تخصصی شامل 886  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس شبکه های هوشمند 92
 Combine DVR in DFIG Wind Turbines in Network Oscillations
 Control Strategy for DC Micro Grid to Supply AC loads
 PMU Measurement Based Robust Neural Network Training to Identify Islanding Condition
 Detection of Unstable Low Frequency Oscillations Based on PMU Measurements
 Practical Aspects of Phasor Measurement Unit (PMU) Installation in Power Grids
 Detection of islanding conditions in distribution network with penetration of DGs based on wavelet analysis
 A Heuristic Load flow Algorithm for Active Distribution Grids
 Wind-Thermal Economic and Environmental Scheduling Incorporating Demand Response
 Optimal Operatioin Strategy of Distributed Generators in a Microgrid Including Energy Storage Devices
 Customer Interruption Cost Minimization Based on Graph The ory in Smart Distribution Grid
 اولويت‌بندي برنامه‌هاي پاسخ به تقاضا در بازارهاي برق با روش TOPSIS فازي
 افزايش پايايي ستون فقرات مجازي در يك شبكه هوشمند بي‌سيم موردي سيار
 برنامه‌ريزي روز بعد شركت توزيع به منظور تامين انرژي و ذخيره چرخان
 ارائه روشي مبتني بر هوش محاسباتي، براي بهبود مصرف انرژي در شبكه‌هاي هوشمند حسگر بي‌سيم
 Intelligent and Statistical Methods for Detecting Flicker Sources in Non-radial Power System
 Energy management of smart grid considering responsive load
 بهبود ناپايداري‌هاي گذرا و فركانسي در سيستم قدرت با استفاده از PMUها و اتخاذ اقدامات اصلاحي مناسب
 برنامه‌ريزي تصادفي مشاركت واحدها در حضور خودروهاي الكتريكي و منابع تجديدپذير با رويكرد كاهش آلاينده در شبكه هوشمند
 طراحي سيستم هوشمند كنترل روشنايي معابر با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي
 State Estimation Application in Phasor Measurement Placement Considering Contingency Using Differential Evolution Algorithm Based on Pareto Method
 بهره‌گيري از خودروهاي برقي براي مديريت بار در شبكه‌هاي هوشمند
 ارزيابي تراكم شبكه‌هاي انتقال و تغييرات پروفيل بار در چهارچوب برنامه‌ريزي خودروهاي برقي متصل به شبكه
 AHP-based Prioritization of Microgrid Generation Plans Considering Resource Uncertainties
 ارائه كنترل كننده جديد اوليه و ثانويه فركانس جهت بهبود رفتار ديناميكي اينورترها در ريزشبكه‌هاي مستقل
 Improving Power Sharing and Reduction Circulating Current in Parallel Inverters of Isolated Microgrids
 مدلسازي و طراحي پارامترهاي كنترل‌كننده سلسله مرتبه اي ريزشبكه الكتريكي توسط الگوريتم فاخته به منظور پايداري ولتاژ و فركانس ريزشبكه
 Economical Scheduling of Multi Carrier Energy Systems integrating Renewable, Energy Storage and Demand Response under Energy Hub Approach
 Wind Generation Following Using Demand Dispatch Via Smart Grid Platform
 Optimal Planning of PEVs Charging Stations and Demand Response Programs Considering Distribution and Traffic Networks
 Demand Side Management Challenges in Smart Grid: a Review
 تلفيق فناوري زنجيره‌اي هش با مكانيزم لايه‌اي دفاعي رمزگذاري براي بهبود امنيت زيرساخت‌هاي حياتي شبكه هوشمند
 بهره‌برداري بهينه از يك ريزشبكه در حالت متصل به شبكه سراسري
 Uncertainty Based Configuration design and Optimal Operation of a Grid-Connected Micro-Grid
 برنامه‌ريزي مشاركت نيروگاه‌ها در حضور خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه با درنظر گرفتن هزينه دشارژ V2Gs
 تكنولوژي‌هاي مخابراتي در سيستم‌هاي اندازه‌گيري هوشمند و طرح فهام
 طراحي بهينه زيرسيستم‌هاي اندازه‌گيري و مخابراتي در سيستم مديريت ناحيه گسترده
 Real Time Substation Distributed Control System Simulator Development Based on IEC 61850 Standard for a Sample Substation (Case Study: Sheikh Bahayi Substation 400/230/63KV)
 كنترل ولتاژ و برنامه‌ريزي توان راكتيو شبكه‌هاي توزيع هوشمند در حضور مولدهاي فتوولتايي
 Maximizing Penetration Level of Distributed Generations in Active Distribution Networks
 A New Integer Linear Programming Approach for Multi-Stage PMU Placement
 اولويت‌بندي و هماهنگ‌سازي منابع كوچك تزريق توان راكتيو جهت اصلاح ولتاژ در شبكه‌هاي هوشمند
 تعيين و ايزوله‌سازي بخش خطادار در يك ريزشبكه‌ي نامتقارن در حالت عملكرد متصل و منفصل از شبكه
 بررسي تاثير و برنامه‌ريزي اولويت حضور خودروهاي الكتريكي بر تلفات شبكه توزيع هوشمند
 برنامه‌ريزي توسعه شبكه توزيع هوشمند درحضور خودروهاي برقده
 A Non-Recursive PMU Simulator, Developed in MATLAB
 Smart energy management for a micro-grid with consideration of demand response plans
 مديريت انرژي ميكروگريدها در بازار رقابتي با استفاده از الگوريتم جست وجوي گرانشي
 جايابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با در نظر گرفتن پيشامد خروج تكي اين واحدها و قيود حساسيت در شبكه انتقال برق استان خوزستان
 Optimal bidding strategy of retailers in a mixed poolbilateral market considering demand response programs
 بهبود پروفيل ولتاژ و ضريب توان در شارژ خانگي خودروهاي اتصال الكتريكي هيبريدي با استفاده از يك مدل احتمالاتي و با در نظرگرفتن مصرف سوخت
 مدلسازي و شبيه‌سازي به كارگيري خطوط برق در يك خانه هوشمند به عنوان رسانه انتقال پرسرعت (BPLC)
 چگونگي تدوين نقشه راه ايجاد و توسعه شبكه هوشمند
 A New Control Approach to Improve Frequency Response of Voltage Source Inverters
 Energy Saving Conception of Smart Grid Focusing on Air-Conditioning Energy Management System
 بيشينه سازي سود شركت توزيع از طريق اجراي همزمان برنامه‌هاي پاسخ تقاضا و مشاركت در بازار انرژي
 برنامه‌ريزي واحدهاي بادي و تلمبه ذخيره‌اي با رويكرد مبتني بر بهينه‌سازي مقاوم
 طراحي و ساخت نوعي پريز هوشمند با قابلييت كنترل و مانيتورينگ و تشخيص خطاي بار مصرفي از طريق گوشي‌هاي تلفن همراه هوشمند به منظور مديريت و كنترل بهينه بار
 بررسي تأثير رشد بار در تخصيص بهينه توربين‌هاي بادي و برنامه‌ريزي ميان‌مدت توسعه شبكه توزيع
 جبران‌سازي پديده فرورفتگي و برآمدگي ولتاژ در ريزشبكه‌ها با استفاده از D-STATCOM
 Hybrid Packet Filtering for overcoming DDoS Attacks against AMI components
 Small Signal Stability Analysis of Microgrids Considering Comprehensive Load Models – A Sensitivity Based Approach
 ارزيابي رفتار گذراي يك سيستم ريزشبكه متصل به شبكه برق‌رساني قدرت در حالت بهره‌برداري جزيره‌اي عمدي و سنكرون‌سازي مجدد با شبكه اصلي
 برنامه‌ريزي و مديريت بهينه ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن قيود اقتصادي و كيفيت توان
 مشاركت نيروگاه مجازي در بازار انرژي و رزرو چرخان با در نظر گرفتن عدم قطعيت
 بازآرايي و خازن‌گذاري در شبكه توزيع حلقوي با هدف كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم فاخته
 آناليز اقتصادي ورود خودروهاي الكتريكي قابل اتصال (PHEVs) به شبكه از ديد شركت توزيع
 طراحي سيستم تركيبي بادي و خورشيدي براي تامين انرژي الكتريكي مصارف خانگي در شهر اردبيل با نرم‌افزار HOMER ENERGY
 خود ترميمي برخط شبكه هوشمند از نظر پايداري گذرا با استفاده روش بهينه سازي بسيار سريع محدب
 برنامه‌ريزي شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي قابل اتصال به شبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت سيستم فتوولتائيك موجود در خانه هوشمند
 ساختار مديريتي شركت‌هاي ارائه‌كننده‌ي پاسخ تقاضا
 تحليل و شبيه‌سازي خطوط كابلي خودنگهدار در شبكه توزيع برق با پارامترهاي پراكندگي جهت ارتباط مخابراتي PLC در شبكه‌هاي هوشمند انرژي
 مديريت انرژي در ساختمان هوشمند داراي ريزشبكه
 كنترل شارژ خودروهاي هيبريد الكتريكي قابل اتصال به شبكه ( PHEV) به منظور بهبود پروفيل بار شبكه توزيع انرژي الكتريكي
 مديريت بهينه بهره‌برداري از يك ميكروشبكه با منابع توليد پراكنده چندگانه مبتني بر روش چند منظوره MOIABC به منظور تحقق اهداف شبكه‌هاي هوشمند
 Electrical Islanding Detection Improvement in Smart Grid
 چالش‌ها ، اصول و مراحل اجراي طرح پايش، كنترل و حفاظت ناحيه گسترده در سيستم قدرت (مقاله مروري)
 بهبود بارپذيري شبكه‌هاي توزيع در حضور واحدهاي توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 معرفي سيستم‌هاي Open Metering و چالش‌هاي پياده‌سازي آن جهت هوشمندسازي شبكه انرژي ايران
 بررسي تأثير مراكز كنترل هوشمند در بهبود كيفيت توان در شبكه‌هاي هوشمند
 Probabilistic Assessment of Small-Signal Stability of Micro Grids Affected by Wind Generation
 تأثير پارامترهاي كيفيت توان بر شاخص‌هاي قابليت اطمينان و عملكرد شركت‌هاي برق تحت قوانين اصلاح‌شده رگولاتور
 Dynamic Control of the Islanded Micro grids by an Advanced Feed-Forward Strategy
 تأثير ظرفيت و مكان منابع توليد پراكنده بر روي شاخص‌هاي قابليت اطمينان با در نظر گرفتن نوع فاز
 پياده‌سازي سراسري RTDGPS براي كنترل هوشمند ناوگان حمل و نقل در شبكه‌هاي هوشمند
 ارائه يك مدل فازي براي تخمين سطح شارژ باتري خودروهاي الكتريكي قابل اتصال به شبكه توزيع برق
 حل مسئله SCUC در حضور همزمان خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه و مزرعه بادي
 جايابي همزمان منابع توليد پراكنده و بانك خازني براي افزايش سود و كاهش تلفات در شبكه‌هاي توزيع با مدل‌هاي مختلف بار با استفاده از الگوريتم MOFA
 ارائه روشي جديد براي تخمين ميزان شارژ باتري خودروهاي هيبريدي با استفاده از مدل ماركوف
 مدل سازي ديناميكي و شبيه‌سازي يك سيستم توليد ميكروتوربين در حالت متصل به شبكه و بهينه سازي عملكرد آن با استفاده از كنترل كننده هوشمند BELBIC Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller
 جايابي بهينه واحدهاي اندازه‌گيري فازور (PMU) در شبكه برق غرب كشور با قيد مشاهده‌پذيري كامل شبكه و در نظرگرفتن پيشامدهاي احتمالي
 انتخاب تكنولوژي مخابراتي سيستم‌هاي اتوماسيون توزيع با رويكرد شبكه هوشمند
 بهينه‌سازي چيدمان توربين‌هاي مزرعه بادي با در نظر گرفتن اثر wake و جهت وزش باد غالب
 تعيين بيشينه توان مطمئن از سيستم بادي– فوتوولتائيك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 ارائه كنترل كننده هوشمند فركانس در سيستم قدرت هيبريد باد و ذخيره‌ساز باتري
 Distribution System Reconfiguration With Distributed Generators Using Multi-Objective Artificial Bee Colony Algorithm
 ضعف امنيتي جعل هويت آغازكننده‌ي رابطه، در روش پيشنهاد شده توسط Xia و Wang جهت توزيع كليد در شبكه‌هاي هوشمند
 پياده‌سازي ناظر گسسته پيشامد زمان‌دار ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر بر روي PLC در يك ريزشبكه
 A Non-Recursive PMU Simulator, Developed in MATLAB
 Optimization of process security in smart meter reading
 مدلسازي رفتار خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه با روش مونت كارلو
 نقش شبكه ارتباطي M2M در اتصال خودروهاي هايبريدي به شبكه هوشمند برق
 مبدل دوسويه چندحالته متصل به شبكه براي سيستم‌هاي تبديل انرژي خورشيدي
 كنترل بهينه توان در يك سيستم توليد برق با استفاده از توربين بادي
 پيش‌بيني بار كوتاه‌مدت شبكه‌هاي توزيع الكتريكي با به كارگيري شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم PSO
 تعيين ظرفيت و نحوه شارژ و دشارژ بهينه ذخيره‌ساز هوشمند انرژي الكتريكي در شبكه‌هاي توزيع
 جايابي و اندازه يابي بهينه سيستم‌هاي توليد همزمان برق و حرارت توسط الگوريتم رقابت استعماري ica ومقايسه آن باالگوريتم pso
 پيوند سيستم GIS و SCADA به منظور مديريت بهينه‌ي شبكه‌هاي توزيع برق
 جايابي بهينه پاركينگ خودروهاي برقي و منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع به منظور كاهش دادن تلفات توسط الگوريتم ازدحام ذرات
 جايابي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با تعداد كانال‌هاي بهينه در صورت از دست رفتن تكي خطوط اتصال
 تعيين ظرفيت بهينه‌ي باتري با در نظر داشتن بهره‌برداري روزانه‌ي باتري براي يك سيستم خورشيدي متصل به ريز شبكه‌هاي هوشمند
 مكان‌يابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با در نظر گرفتن تاثير تعداد مسيرهاي اندازه‌گيري و ماتريس قابليت مشاهده‌پذيري شين در شبكه انتقال برق استان خوزستان
 جايابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با رؤيت‌پذيري مستقيم شين حساس و درنظر گرفتن رخداد خروج تكي خطوط اتصال در شبكه انتقال برق استان خوزستان
 كنترل فركانس و ولتاژ در يك شبكه قدرت جزيره‌اي و حفظ بار حساس توسط كنترل كننده فازي
 تعيين بهينه اندازه منابع انرژي در ريز شبكه‌ها با در نظر گرفتن سيستم ذخيره‌ساز هيدروژني
 ارائه راهكار بهينه براي سيستم اتوماسيون پست‌هاي فشارقوي، با هدف آماده‌سازي زيرساخت‌هاي شبكه هوشمند بررسي و پايش ميداني پست‌هاي فشارقوي شركت برق منطقه‌اي خراسان
 بررسي قيود حساسيت و حضوراندازه‌گيرهاي SCADA در مكان‌يابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور جهت رؤيت‌پذيري شبكه انتقال برق استان خوزستان
 بهبود قابليت اطمينان شبكه هوشمند بي‌سيم با استفاده از شبكه‌هاي عصبي
 يافتن مكان و اندازه بهينه منابع توليد پراكنده تجديد پذير در سيستم‌هاي توزيع با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌ها
 اتصال خودروهاي برقي در شبكه‌هاي AC/DC و تاثير آن در سيستم‌هاي تجديدساختار يافته و رفاه اجتماعي
 ارزيابي پايداري فركانسي ريزشبكه جزيره‌اي شامل منابع توليد پراكنده توسط درخت تصميم‌گيري
 سيستم‌هاي اندازه‌گيري هوشمند و كنتور هوشمند گاز
 تجزيه و تحليل شبكه‌هاي توزيع هوشمند در مواجهه با طيف گسترده‌ي منابع توليد پراكنده
 سيستم‌هاي كاربردي شبكه توزيع هوشمند در طرح بزرگ فهام- قسمت اول
 سيستم‌هاي كاربردي شبكه توزيع هوشمند در طرح بزرگ فهام- قسمت دوم
 پيش‌بيني كوتاه مدت قيمت برق روزانه ايران با استفاده از سرهاي زماني به روش فازي عصبي
 تخمين حداكثر نفوذ مجاز خودروهاي برقي در رويكردهاي مختلف شارژ با در نظر گرفتن قيود شبكه توزيع
 روشي جديد براي تخمين بار پست‌هاي شبكه‌هاي توزيع با اندازه‌گيري زمان واقعي محدود و بررسي اثر تغييرات دما بر تخمين بار
 بررسي تاثيرات هارمونيك ايستگاه‌هاي شارژ خودروي برقي بر تلفات شبكه
 ارائه يك الگوريتم تحليلي-رياضي براي طراحي يك ريزشبكه هوشمند و مقايسه اقتصادي سناريوهاي مختلف
 معرفي ظرفيت‌هاي جذب سرمايه بخش خصوصي در شبكه هوشمند برق كشور
 پيش‌بيني كوتاه مدت بار با استفاده از مدل گسسته ماركوف پنهان (DHMM)
 طراحي و مقايسه كنترل كننده PID براي مدل ديناميكي توربين بادي با استفاده از الگوريتم SOA و ABC
 طراحي يك جبرانساز فازي چند هدفه براي سامانه‌ي خودروي هيبريد سري-موازي
 ردگيري هوشمند بيشينه نقطه توان در آرايه خورشيدي با حضور نويز
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید