دریافت مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران در بانک مقالات کشور(مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران  8 اسفند ماه 1392 توسط موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهر و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 494عنوان مقاله تخصصی شامل 4366  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
 تشخيص ترك در تير هاي هدفمند در راستاي طولي به كمك شبكه عصبي مصنوعي
 CHARACTERIZATION OF COMPOSITE MATERIALS DAMAGE UNDER BUCKLING TEST USING WAVELET TRANSFORM
 Optimizer algorithms for selection and utilizing elements of hybrid electric vehicles
 تشريح روند توليد لوله هاي بدون درز به روش پيلگر و آناليز سرعت غلتك ها با شبيه سازي مكانيزم اين دستگاه در نرم افزار آدامز
 آناليز شكست الاستيك در صفحه ترك لبه اي فولادي و ماده تابعي با روش بدون المان EFGM
 بررسي تحليلي و شبيه سازي عددي تأثير غيريكنواخت بودن فشار خارجي بر كمانش پوسته هاي استوانه اي با ضخامت متغير پله اي
 بررسي اثر اصطكاك لاستيك در فرآيند كاوكاري موضعي لوله توسط بالشتك لاستيكي
 مقايسه تئوري هاي غيرمحلي، گراديان كرنش و زوج تنش در تحليل كمانش حرارتي گرافن
 تاثير خطاى باياس و جداسازى مدهاى تحريك و حس در طراحى و آناليز ژيروسكوپ شانه ايى MEMS
 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CONTROLLING ALGORITHM FOR TWO NXT MOBILE ROBOTS TO OBJECT HANDLING TASK
 مقايسه مكانيزم هاي سايش مته‌هاي HSS در سوراخكاري آلياژ‌هاي آلمينيوم و منيزيم
 بررسي تأثير ميزان فشار بر استحكام كششي قطعات ساخته شده از نانو پودرآهن با استفاده از فرآيند متالورژي پودر
 اثر نيترو كربن روي مقاومت در برابر خوردگي فولاد كربن،استيل
 مطالعه تجربي بر انجماد سريع با استفاده از تكنيك جديد فراصوت
 بررسي اثر دما و فشار بركاركرد كنتورهاي ديافراگمي
 تحليل و بررسي محل مناسب جهت نصب كنتورتوربيني در ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز
 بررسي عددي كاهش ميزان سطح تراز نويز در ايستگاههاي تقليل فشارگاز درون شهري
 كاويتاسيون در پمپ ها و روشهاي مقابله با آن
 تاثير پارامتر هاي قالب و خواص مواد در ECAP با كانال هاي موازي
 جاذب ارتعاشي نوين كابل با استفاده از فنر
 EVALUATION OF EFFECTIVE MATERIAL PROPERTIES OF RANDOMLY DISTRIBUTED CARBON NANOTUBE COMPOSITES CONSIDERING INTERFACE EFFECT
 مطالعه آزمايشگاهي تأثير چرخش هوا بر ميزان توليد NOX در شعله پيش آميخته پروپان- هوا
 بررسي عددي اثر ميدان الكتريكي بر روي رفتار جريان آرام حول اجسام با گوشه تيز
 جريان ناپايدار MHD، سيال تابنده در سرتاسر صفه متخلخل گرم، به همراه مكش وابسته به زمان
 بررسي ارتعاشات ورقهاي مستطيلي فرومغناطيس واقع در ميدان مغناطيسي با شرايط مرزي لوي گونه
 INVESTIGATING THE EFFECTS OF CARBON NANOTUBE ORIENTATION ON THE MACROSCOPIC STIFFNESS OF NANOCOMPOSITES
 An analytical study based on higher order shear and normal deformation theory on the buckling of rectangular thick functionally graded plate coupled with piezoelectric layers
 PRESENTING A NOVEL PATH PLANNING ALGORITHM BASED ON A-STAR PATH PLANNING
 مدلسازي و تحليل غيرخطي ارتعاشات لوله حامل سيال در حالت سه بعدي
 بررسي توان فشرده سازي در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي به كمك مدلسازي ترموديناميكي و مدلسازي الگوريتم شبكه عصبي
 The effects of dimensional and structural parameters on the mechanical properties of graphene sheets and carbon nanotubes
 مدلسازي فرايند جوشكاري اصطكاكي براي توليد يوغ فرمان با استفاده از منطق فازي
 بررسي جريان هوا و همرفت از ميان روتور هواخور با پره هاي شعاعي صاف با لبه هاي گرد
 DEFORMATION AND THERMAL BEHAVIOUR OF TRAPEZOIDAL CORRUGATED COMPOSITE SKINS
 طراحي يك سامانه ترموالكتريك براي توليد برق و آب گرم از حرارت لوله بخاري
 بررسي تاثير خواص مكانيكي و هندسي بر توزيع تنش در اتصال چسبي تك‏لبه‏ تحت اثر گشتاور خمشي
 DIRECT AND INVERSE METHODS ON FREE VIBRATION ANALYSIS OF TIMOSHENKO BEAMS WITH AN ARBITRARY NUMBER OF CRACKS
 CONTROL OF A MULTI-CRACKED TIMOSHENKO BEAM SUBJECT TO A MOVING MASS USING PIEZOELECTRIC ACTUATORS
 AN INVESTIGATION ON THE DYNAMIC RESPONSE OF CRACKED TIMOSHENKO BEAMS WITH MOVING MASS
 OPTIMIZATION OF DRILLING PARAMETERS IN COMPOSITE SANDWICH STRUCTURES (PVC CORE)
 تاثير پارامترهاي جوشكاري بر ميزان عمق نفوذ و نسبت عمق به عرض جوش در جوشكاري TIG آلياژ Ti-6Al-4V
 بررسي اثر ميدان مغناطيسي غير يكنواخت بر جريان سيال بيومغناطيس
 The Effects of Milling Parameters on Surface Roughness of Stainless Steel X22 Cr Mo V 12 1
 The Out of-plane and in-plane vibration analysis of clamped-clamped composite laminated beam
 CHAOTIC RESPONSE AND BIFURCATION ANALYSIS OF A TIMOSHENKO BEAM WITH BACKLASH SUPPORT SUBJECTED TO MOVING MASSES
 VIBRATION RESPONSE OF A SIMPLY SUPPORTED BEAM SUBJECTED TO A MOVING MASS
 بررسي كاهش دور ريز ورق در فرآيند كشش عميق قطعات دو پله اي
 بررسي اثرپارامتر ناهمگني بركمانش قطاع ورق حلقوي
 تحليل مربعات ديفرانسيلي اثر شرايط مرزي بر كمانش قطاع ورقهاي حلقوي
 استفاده از روش پردازش موازي و تكنيك هاي بهينه عددي در تحليل رشد ترك توسط اجزاء محدود توسعه يافته
 تحليل سينماتيكي مكانيزم D
 مطالعه رفتار فركانسي نانو لوله هاي كربني در حسگرهاي حساس جرم
 نگرشي اجمالي بر فرايند سوخت و احتراق كورهH251 پالايشگاه امام خميني (ره) شازند به منظور بهينه سازي عملكرد آن
 NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF FEED RATES AS A PROCESS PARAMETERS IN THE FLOW FORMING OF AA7075 SOLID TUBES
 بررسي تأثير گشتاور و موقعيت اتصال پيچ و مهره در طول ترك بر مقاومت باقيمانده در آزمايش اصلاح شده آركان به صورت تجربي و تئوري
 بررسي كيفيت سطح لبه ورودي ميكرو سوراخ ايجاد شده به روش ماشينكاري تخليه الكتريكي روي تنگستن كاربيد
 ROBUST ADAPTIVE PID CONTROL DESIGN FOR MIMO SYSTEMS WITH UNKNOWN SYSTEM PARAMETERS AND UNKNOWN DISTURBANCES
 طراحي كنترل كننده Optimal Fuzzy PID براي سيستم تعليق خودرو
 FAILURE ANALYSIS OF A C450 STAINLESS STEEL BLADE IN A COMPRESSOR
 طراحي مجدد و انجام محاسبات سازه اي نحوه اتصال بال به بدنه يك پرتابه هوشمند
 تحليل شيكدان مخزن استوانه‌اي تحت فشارداخلي و بارگذاري خمشي روي انشعاب شعاعي
 بررسي پارامترهاي موثر بر بريزينگ القايي فولاد ضد زنگ 321 AISI به آلياژTi-6Al-4V در مخازن تحت فشار
 تحليل راندمان آيزنتروپيك و نسبت تراكم در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي به كمك مدلسازي ترموديناميكي و مدلسازي الگوريتم شبكه عصبي
 مقايسه طراحي و ساخت مدل‌هاي تونل‌باد با روشهاي نمونه‌سازي سريع (FDM, SLS)
 بررسي اثر فندانسيون الاستيك غيرخطي بر ناپايداري نانوسوييچ هاي دوبل در حضور نيروهاي درون مولكولي كازيمير
 بررسي اثرات اعمال دمش و مكش مجزا و همزمان بر روي ضرايب آيروديناميكي و جدايش جريان روي يك ايرفويل
 تأثير زواياي نازل هاي چند-سوراخه بر مشخصات جريان داخلي و توزيع سوخت پاشش شده در محفظه استوانه اي
 بهينه سازي انتقال حرارت طبيعي در كانال هواي مايل در حضور ميدان الكترواستاتيكي با روش رقابت استعماري
 مقايسه تئوري هاي غيرمحلي و گراديان كرنش در تحليل كمانش نانوصفحات مورب
 بررسي عددي تاثير تغيير فاصله ي لوله هاي جدار نازك متداخل بر قابليت جذب انرژي آن ها تحت بار گذاري محوري شبه استاتيكي با نرم افزار LS-Dyna
 تاثير تعداد مش بر فاكتور شدت تنش مودهاي شكست دراستخوان كورتيكال
 تخمين تنش هاي پسماند فشاري بكمك شبكه هاي عصبي مصنوعي در فرآيند غلتك كاري سرد
 طراحي كنترلر فازي با كمترين ورودي براي يك ربات پرنده بدون سرنشين
 بررسي تجربي و عددي ميزان تاثير هندسه ابزار بر سرعت حركت مواد در جوشكاري اصطكاكي تلاطمي نقطه اي
 تحليل سينماتيك مكانيزم لنگ لغزنده
 شبيه سازي خستگي بر روي انواع آپست لوله حفاري در حفاري جهتدار
 آناليز تمركز تنش و خستگي بر روي لوله حفاري در حفاري جهتدار
 بررسي اثر فندانسيون الاستيك غيرخطي بر ناپايداري نانوسوييچ هاي دوبل در حضور نيروهاي درون مولكولي واندروالس
 بررسي تاثير قطر لوله بر روي عملكرد حرارتي آب گرمكن هاي لوله خلاء نوع ترموسيفون
 تحليل عددي مبدل حرارتي پوسته لوله اي با بافل ساده به توسط CFD
 بررسي عددي تأثير سرعت و جهت دوران ديواره در كاهش درگ اصطكاكي ميان دو كره‌ي هم‌مركز
 بررسي قابليت جذب انرژي تركيب مقاطع دايره اي و مستطيلي به صورت تجربي و عددي
 بهينه سازي ضرايب فنريت و ميرايي تعليق خودرو تاكتيكي با در نظر گرفتن چگونگي نصب سيستم تعليق
 پيش بيني اثر ضريب حساسيت به نرخ كرنش و توان كرنش سختي بر شكل پذيري ورق Ti-6Al-4V به كمك روش اجزاء محدود
 شبيه سازي عددي انتقال حرارت به جريان سيال داراي جدايش توربولانسي در يك مجراي حلقوي داراي انبساط ناگهاني
 تغيير هندسه پره هاي پروانه فن جريان متقاطع درون واحد داخلي كولر دوتكه
 مطالعه‌ي‌ عددي جابه‌جايي آزاد نانوسيال آب – آلومينا با خواص متغير در يك محفظه‌ي مربعي داراي يك پره‌ي U شكل واقع شده روي منبع حرارتي دما ثابت در كف
 بررسي تجربي و شبيه سازي شكل دهي صفحات دو قطبي فلزي پيل سوختي با شيار مارپيچ موازي به كمك فرآيند هيدروفرمينگ
 تحليل شيكدان الاستيك لوله داراي ترك نيم بيضوي سطحي
 اثرات جريان بر ويژگي هاي فيزيكي محصولات مفتولي به وسيله روش روزن راني اصطكاك
 طراحي مسير ربات موازي صفحه اي 3-RRR در حظور لقي مفاصل
 KINEMATIC AND STATIC ANALYSIS OF A SPATIAL 3-DOF TENSEGRITY MECHANISM
 شبيه سازي عددي تاثير استفاده از پرده بر روي راندمان حرارتي رادياتور نصب شده زير پنجره
 شبيه سازي جريان خون درون آنوريسم با استفاده از روش شبكه بولتزمن
 تحليل ارتعاشات ورق‏هاي دايره‏اي سوراخ‏دار چرخان ساخته شده از مواد با ساختار تدريجي چند‏جهته
 مطالعه عددي و تجربي برخورد يك جت مستطيلي با يك صفحه تخت در زاواياي مختلف
 AN OPTIMIZED FUZZY APPROACH TO TEMPERATURE CONTROL OF A HVAC SYSTEM
 طراحي و بهينه سازي چيدمان صداگيرهاي مقابل فن در سامانه هاي تهويه هواي مترو به كمك نرم افزار فلوئنت
 يك مكانيزم جديد جهت رفع چروك در توليد لوله هاي پله اي استوانه اي به روش هيدروفرمينگ
 مدل سازي رايانه اي فرايند انبساط دهي آزاد لوله با كمك بالشتك كشسان؛ اثر اصطكاك و شكل پذيري لوله
 بررسي تجربي اثر سرعت كشش در طول هاي ناحيه تغيير شكل بر دقت ابعادي و توزيع ضخامت محصول در فرآيند كشش لوله با تبديل مقطع دايره به مقطع نامتقارن
 شبيه‌سازي انتقال حرارت گذرا نازل رديف اول توربين گازي در حالت روشن شدن توربين گاز
 متابعت الزامات ايمني پرواز در فرآيند آناليز سازه درب هواپيما
 بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري فولاد CK45 آنيل شده و تاثير آن بر ضريب انقباض براده
 مطالعه تجربي مقاومت ضربه‌اي نانوكامپوزيت PA6/ABS/nano-CaCO3
 DYNAMIC STABILITY ZONE FOR TRUCK AND TRAILER SYSTEM IN PREVENTION JACKKNIFING DURING BRAKING AND TURNING
 بررسي رشد ترك در رديف آخر پره توربين بخار
 بهينه سازي يك مكانيزم محرك سوزن در ماشين دوزندگي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 پايداري مدل خودرو سواري با سرعت ثابت براي سامانه تعليق فعال و غير فعال
 بررسي اثر دما و فشار راكتور اختلاط كاملاً بسته بر روي تاخير زماني احتراق درسوخت‌هاي هيدروكربني
 شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن
 مطالعه اثر شرايط ترموديناميكي مخلوط سوخت و هوا بر توليد گازهاي گلخانه‌اي و آلاينده‌هاي CO و NOx در راكتور حجمثابت
 محدوده ي پايداري ديناميكي سيستم تراك – تريلر جهت جلوگيري از قيچي كردن در هنگام ترمز زدن و پيچيدن
 تاثير تغييرات ارتفاع ساختمان بر عايق كاري ديوار شمالي
 بررسي پارامتري كلكتور سهموي خورشيدي در توليد حرارت از انرژي خورشيدي
 كنفرانس سراسري مهندسي مكانيك ايران طراحي و ساخت اورتز متحرك زانو براي افراد دچار سكته يكطرفه
 طراحي كنترل كننده PID براي مبدلBuck-Boost با استفاده از الگوريتم PSO-BELBIC
 عيب‏يابي در ورق دوسر‏گيردار به كمك تبديل موجك يك‏بعدي
 تاثير ضريب خزش طولي بر تماس غلطشي اجسام الاستيك
 بررسي عملكرد توربين گاز در كاهش آلاينده ها با تزريق بخار در بالادست محفظه احتراق
 بهينه كردن پارامترهاي فرآيند تراشكاري فولاد بهسازي شده
 تحليل تئوري و اجزا محدود پسا كمانش ستون آلياژ حافظه دار با دو ويژگي حافظه شكلي و سوپر الاستيسيته
 بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي منطقه مذاب در جوشكاري زير پودري
 طراحي و تحليل طرح جديدي از جعبه دنده E-CVT جهت خودروهاي هيبريدي سواري و SUVبا پيكربندي سري- موازي
 محاسبه عمق نفوذ و طول باقي مانده در برخورد پرتابه ميله اي بلند با سرعت مافوق به اهداف دو لايه اي (مس و فولاد)
 تخمين خواص كامپوزيت‌هاي لايه‌اي به روش ميكرومكانيك پيشرونده
 EXPERIMENTAL COMPARISON OF ISO SCALLOP, ISO PLANAR AND ISO PARAMETRIC ALGORITHMS IN MACHINING SCULPTURED SURFACES
 ANALYTIC SOLUTION OF HYDRODYNAMIC AND THERMAL BOUNDARY LAYERS OVER A FLAT PLATE IN A UNIFORM STREAM OF FLUID WITH CONVECTIVE SURFACE BOUNDARY CONDITION
 بررسي پارامترهاي موثر شكل دهي دهانه ميكرو لوله فلزي در تست فلرينگ با روش حل عددي
 شبيه سازي عددي انتقال حرارت جوششي بر خورد جت آب برروي يك استوانه فولادي گرم شده
 بررسي نحوه‌ي كنترل نيروي توليد شده در اثر انجماد آب
 A NUMERICAL ALGORITHM FOR SIMULATIONS OF WIRE-CYLINDER CORONA AEROSOL NANO-PARTICLE CHARGERS ON SEGREGATED SOLVERS
 تحليل كمانش نانوصفحات پيزوالكتريك بر اساس تئوري غيرمحلي كاهيده
 DECIPHERING SIZE DISTRIBUTION OF AEROSOL PARTICLES BY APPLYING GENETIC ALGORITHM TO THE DATA OBTAINED FROM ELECTRICAL MOBILITY SPECTROMETER
 تحليل ارتعاشات آزاد نانوصفحه ارتوتروپيك بر اساس تئوري غيرمحلي كاهيده
 تحليل ارتعاشات نانوصفحات ارتوتروپيك بر اساس تئوري گراديان كرنش
 حل تشابهي جريان لايه مرزي درهم بر روي صفحه تخت با گراديان فشار صفر
 تاثير رفتار رانندگي بر روي مصرف سوخت يك خودروي سواري
 DETERMINATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION FOR POROUS FIN WHICH IS EXPOSED TO UNIFORM MAGNETIC FIELD TO A VERTICAL ISOTHERMAL SURFACE BY HOMOTOPY ANALYSIS METHOD AND COLLOCATION METHOD
 پارامترهاي تاثيرگذار بر ميزان تورق كامپوزيتهاي چندلايه در حين سوراخكاري
 بررسي اثر طول ناحيه تغيير شكل قالب بر دقت ابعادي در فرايند كشش لوله با تبديل مقطع دايره به مستطيل
 آناليز مودال صفحه تركدار همراه با سوراخ ساخته شده ازمواد تابعي وابسته به دما
 بررسي پارامترهاي موثردرارتعاشات آزاد صفحه چيرال (chiral)
 بررسي تاثير افزايش صفحه بالابر آستر آسيا بر فرآيند خردايش با استفاده از روش اجزاي گسسته (Discrete Element Method)مطالعه موردي: آسياهاي خودشكن شركت معدني و صنعتي گل گهر
 مقايسه رفتار مكانيكي قطعات فلزي چند لايه داراي اتصال چسبي با قطعه تك لايه
 ارتعاشات آزاد تير تقويت شده با آلياژ حافظه‌دار
 بررسي جامع رفتار گاز كاري در دستگاه مشعل پلاسما جهت ساخت يك نمونه مشعل غير انتقالي DC پلاسما
 بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت نانوسيال غيرنيوتني در جريان مغشوش درون لوله
 استفاده از يك روش نيمه تحليلي در تحليل ارتعاشات آزاد تير باريك شونده نازك دوار
 مطالعه ساختارهاي منسجم در جت‌هاي برخوردي نوساني به روش شبيه‌سازي گردابه‌هاي بزرگ
 Optimal Control of a Heat Exchanger’s Temperature by Using of Genetic Algorithm and Artificial Neural Network
 NONLINEAR FREE VIBRATION ANALYSIS OF CLAMPED CIRCULAR HYBRID LAMINATED COMPOSITE PLATE
 تحليل ترمومكانيكي پوسته در حين انجماد در فرايند ريخته گري پيوسته بلوم هاي فولادي به روش حجم محدود
 مكان يابي قطب ها بصورت صريح در كنترل تطبيقي
 طراحي كنترل كننده خودتنظيم براي كنترل سرعت موتور الكتريكي جريان مستقيم
 تحليل ارتعاشات آزاد نانوصفحه پيزوالكتريك بر اساس تئوري غيرمحلي كاهيده
 تحليل ارتعاشات نانوصفحات پيزوالكتريك بر اساس تئوري گراديان كرنش
 استفاده از ماشينكاري الكتروشيميايي پاششي جهت بهبود كيفيت سوراخكاري با ليزر
 بهينه‌سازي و كاهش پليسه توليد شده در فرايند آهنگري داغ دنده متحرك 3 و 4 جعبه دنده خودرو پژو 405
 بهينه سازي ابعاد اوليه ورق به روش حساسيت جهت شكل دهي يك قطعه صنعتي
 بررسي اتصال تك پله اي چسبي ماده مركب گرافيت-اپوكسي به فلز تحت كشش
 طراحي، شبيه سازي و ساخت اگزوز كم صدا براي موتورسيكلت هاي CG125
 رفتار ورق كامپوزيتي تقويت شده با رشته هاي آلياژ حافظه دار در برابر ضربه با سرعت كم
 شبيه‌سازي عددي و حل تحليلي دو بعدي دو ديسك متصل به هم حلقه‌اي دوار
 شبيه‌سازي و تحليل رفتار مكانيكي پروتز جايگزين زانوي انسان در شرايط بارگذاري گوناگون
 طراحي مكانيزم D با داشتن ابعاد مسير خروجي آن
 Investigation of swirl flow performance of circular tube fitted with full-length twisted tape using CFD modeling
 خواص تشعشعي بهينه نانو پوششهاي غير فلزي با استفاده از الگوريتم ممتيك متاهيوريستيك جهش تركيبي قورباغه
 بهينه‌سازي شكلي قالب‌هاي پيش‌فرم در فرايند آهنگري دقيق با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 برداشت انرژي الكتريكي از ارتعاشات ايرفويل در شرايط آيروديناميكي شبه‌پايدار به كمك سيستم كوپل پيزوالكتريك و الكترومغناطيس
 DAMAGE MODES CLUSTERING IN COMPOSITES BY USING OF ACOUSTIC EMISSION DATA
 بررسي تجربي تاثير فركانس در ارزيابي عيب جدايش كامپوزيت
 استفاده از پخش آوايي در تحليل ترك ناشي از خستگي
 بازرسي عمق نفوذ در جوش لوله با مبدل آوايي الكترو مغناطيسي
 شبيه سازي ترموديناميكي صفر بعدي يك موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي
 طراحي و محاسبه بهينه يك پرس هيدروليكي به ظرفيت يكصد تن
 تحليل كمانش نانوصفحات پيزوالكتريك بر اساس تئوري گراديان كرنش
 بار بحراني ستون با در نظر گرفتن اثر وزن آن
 بهينه سازي اندازه وشكل خرپاي دوبعدي به كمك الگوريتم جستجوي سيستم ذرات باردار
 مدلسازي واحد كنترل الكترونيك در يك موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي
 CRITERIA FOR THE LARGE DEFLECTION OF CANTILEVER BEAMS SUBJECTED TO UNIFORM LOAD
 كشش عميق مدرن با ورق گير هاي مخروطي چند تكه
 جوشكاري سراميك آلومينا با فلزموليبدن به كمك روش جوشكاري نفوذي
 بهينه سازي پارامتر هاي موثر بر FDM در استحكام كششي
 تاثير تغييرات دما و فشار و روشهاي بهينه سازي آنها در فرآيند تصفيه آب به روش اسمز معكوس
 راهكاري جديد براي بازيافت آب از صنايع گازي توسط تكنولوژي چگالنده غشايي آبگريز
 بررسي تأثير شير ضد سرج و مكانيزم كنترل كنارگذر دبي بر عملكرد موتور اشتعال جرقه-اي پرخوراني شده در ارتفاع
 بررسي تجربي خواص فيزيكي، مكانيكي و انفجاري بتن هاي سنگين و معمولي تحت انفجار فضا – باز و سطحي
 مطالعه تجربي و المان محدود شكست خستگي خمشي – مطالعه موردي شفت اصلي سنگ شكن ژيراتوري
 بررسي عددي اثر زمين بر ضرايب آيروديناميكي يك مدل هواپيماي سه بعدي در جريان مادون صوت
 بررسي اثر پارامترهاي فرآيند تراشكاري بر سايش ابزار TNMG1604
 بررسي از بين بردن ناهمواريهاي سطوح (صاف كردن سطوح )به روش ليزر فرمينگ
 تحليل ارتعاشات آزاد الكترو ترمو مكانيكي تير نانو كامپوزيت مدرج تابعي تقويت شده با نانو لوله ي نيتريد بور بر بستر الاستيك با استفاده از تئوري تنش كوپل اصلاح شده
 بررسي اثر مقياس بندي مقاومت انفجاري بر دال هاي بتن مسلح، تحت بارگذاري ناشي از انفجار فضا باز
 INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CONTACT PATTERN POSITION AND THE WORM WHEEL TEETH ON THE WORM GEARS PERFORMANCE
 OPTIMIZATION OF CONTACT PATTERN POSITION ON THE WORM WHEEL TEETH BY AXIAL SHIFT IN WORM WHEEL AXIS
 بررسي تجربي تاثير شرايط فرآيند و نسبت تركيب پلي‌اتيلن و پلي‌پروپيلن بر ميزان اعوجاج قطعات قالبگيري تزريقي جدار نازك
 شبيه سازي عددي اثرات استفاده از دماغه ي داراي حفره بر گرمايش آيروديناميكي و نيروي درگ در سرعت هاي ابرصوت
 شبيه‌سازي عددي پره روتور پمپ توربومولكولي محوري و ارائه مدل جديدي از پره روتور
 AN INVESTIGATION ON THE USING OF CEMENT STABILIZED RECYCLED CONCRETE AND BRICK IN PAVEMENT LAYERS
 Modelling of Steam Injection Effects on Performance Parameters and NOx Emissions of a Gas Turbine
 تحليل عددي كمانش ورق هاي ساندويچي تخت و موجدار كامپوزيتي با هسته ي نرم
 MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT STABILIZED MIXTURES OF RECYCLED ASPHALT AND CEMENT CONCRETE FOR USE IN PAVEMENT
 تدوين استراتژي تكنولوژي در صنايع برق (تحقيق موردي: شركت توزيع نيروي برق استان البرز
 THERMAL PERFORMANCE OF TRAPEZOIDAL AND RECTANGULAR PROFILES FIN WITH TEMPERATURE-DEPENDENT HEAT TRANSFER COEFFICIENT, THERMAL CONDUCTIVITY AND EMISSIVITY
 شبيه سازي عددي تغيير شكل قطره ي در حال سقوط تحت ميدان الكتريكي با استفاده از روش شبكه بولتزمن (LBM
 Effect of functionally poisson’s ratio on the stress and displacement of FGM spherical pressure vessels
 حل تحليلي جريان اجباري در ناحيه ورودي يك كانال متخلخل به همراه غلظت
 رويت‌كننده مقاوم براي سيستم تعليق خودرو
 ارزيابي و شبيه سازي ترموديناميكي سيكل تركيبي تك فشار
 مدلسازي دو بعدي ميدان جريان در مرحله راه اندازي تونل هاي باد مافوق صوت
 حل تحليلي ارتعاش يك تير غيرخطي تحت تحريك پايه و در حضور ميدان مغناطيسي و بررسي تاثير پارامترهاي ميدان مغناطيسي در رفتار سيستم
 شبيه سازي جريان درون يك ميكسر حاوي استوانه نوساني به وسيله روش شبكه بولتزمن با مرز شناور
 كنترل سرعت سيستم هاي مكانيكي داراي لقي
 تحليل خمشي ورق‏ ساندويچي بر مبناي تئوري ميندلين- ريسنر با روش هم‏هندسه (Isogeometric
 Constrained optimization of plasma enhanced turning by Electromagnetism-like Algorithm
 GROUPING OF ACOUSTIC EMISSION SIGNALS EXTRACTED FROM MODE I DELAMINATION ON GLASS/EPOXY COMPOSITES BY COMBINATION OF TWO UNSUPERVISED PATTERN RECOGNITION TECHNIQUES
 كمانش و خمش نانو ورق ميندلين مدرج تابعي با استفاده از تئوري گراديان كرنشي
 بررسي تغييرات ريزساختاري و قطر دكمه جوش مقاومتي نقطه اي فولادTRIP بعد از عمليات تمپر به كمك پارامترهاي جوشكاري مقاومتي
 تحليل جريان حول هيدروفويل متقارن محوري در حالات حضور فلپر و اسپويلر در محيط سيال آب و بخار آب توسط نرم افزار فلوئنت
 كاربرد آلياژ حافظه دار در پزشكي
 مدلسازي ترموديناميكي و بررسي راندمان سيكل تركيبي استرلينگ-ORC
 كمانش حرارتي ورق هاي مستطيل شكل ساخته شده از مواد تابعي با خواص وابسته به درجه حرارت
 ايجاد سوراخ مربعي توسط دريل با استفاده از كوپلينگ غير هم محور يونيورسال
 مطالعه تنش هاي پسماند در فرآيند كشش عميق كاسه رينگ فولادي خودرو سواري به روش المان محدود
 طراحي مجدد دريچه تنظيم كيفيت محصول جدا‌كننده مارپيچي در كارخانه ذغال‌شويي زرند
 بررسي عددي تأثير ابعاد شيار بر روي استحكام قطعات مونتاژ شده به روش الكترومغناطيسي
 بررسي عددي شكل دهي انقباضي لوله به روش الكترومغناطيسي توسط تكنيك المان محدود و طراحي آزمايش
 اصلاح طرح آستر جداره آسياهاي خودشكن شركت معدني و صنعتي گل‌گهر
 بررسي مسير حركت تك گلوله روي سطح بالابر در آسياي گردان
 بررسي تجربي خواص فيزيكي، مكانيكي بتن سنگين و شبيه سازي مدل رفتاري آن در مقايسه با بتن هاي معمولي در برابر انفجار
 SIMPLE AND ACCURATE TECHNIQUE FOR SOLVING NONLINEAR EQUATION ARISING OF CONVECTIVE, CONDUCTIVE AND RADIATIVE STRAIGHT FIN VIA COLLOCATION METHOD
 NURBS-BASED FINITE ELEMENT METHOD FOR BUCKLING ANALYSIS OF SHEAR-DEFORMABLE PLATES
 ANALYSIS OF TRANSIENT HEAT TRANSFER BETWEEN EXHAUST VALVE AND ITS SEAT OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE
 ارزيابي احتمال وقوع ترك خستگي و شكست در لوله ي حفاري تحت تاثير سيال حفاري
 محاسبه ضريب انتقال حرارت تماسي با استفاده از روش مسأله معكوس حرارتي
 AN EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION IN TO DAMAGE MODES IN POLYPROPYLENE/POLYESTER COMPOSITES UNDER TENSILE LOADING USING AN UNSUPERVISED CLUSTERING METHOD OF ACOUSTIC EMISSION TRANSIENTS
 تحليل شكست بازوهاي پينس عمودي جرثقيل واحدنوردسردشركت فولاد مباركه
 تعمير وتقويت صفحه كامپوزيتي داراي گشودگي تحت بار ديناميكي با وصله پيزو الكتريك
 مدل‌سازي 3 بعدي مفصل زانو به روش المان محدود به كمك تصاوير MRI و CT-scan و بررسي تاثير منيسكتومي بر زانو
 آزمايش روش‌هاي نوري براي اندازه‌گيري آلودگي سطحي در ورق‌هاي فولادي
 تغيير شكل پلاستيك شديد به‌روش رول كردن
 اثرات افزودن نانو ذرات به جريان درون نانو كانالها با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
 تحليل ارتعاشات آزاد تيرهاي كامپوزيتي باريك شونده ي چرخان به روش تفاضلات مربعي
 APPROXIMATE ANALYTICAL SOLUTIONS OF THIN FILM FLOW OF A FOURTH GRADE FLUID ON AN INCLINED PLANE
 شبيه سازي ديناميك مولكولي جريان درون نانو كانال ها با استفاده از روش ديواره هاي تصادفي و ضرايب انطباق سطح
 بهينه سازي راندمان سيكل تركيبي استرلينگ-ORC با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 INVESTIGATION OF THE VIABILITY OF USING WASTE GLASS AS FILLER IN ASPHALT CONCRETE
 تاثير زاويه هندسي و نسبت منظري بر ميزان اتلاف حرارت جابجايي طبيعي در دريافت كننده هاي حفره اي خورشيدي
 بررسي رفتار مكانيكي مقاطع جدارنازك گرد با شيارهاي مارپيچ خارجي تحت اثر ضربه محوري
 بررسي تاثير پرده برتششع رادياتور داخل اطاق بر روي دماي بدن شخص
 بررسي اثر پارامترهاي فرآيند بر روي توزيع ضخامت در كشش عميق هيدرومكانيكي
 NONSINGULAR TERMINAL SLIDING MODE CONTROL FOR OCTOROTOR
 بررسي تجربي تاثير شرايط جرياني و هندسي اتمايزر هوا- وزش بر هيدروديناميك اسپري
 Size distribution modelling of secondary atomization in spray of plain-jet airblast atomizer with finite stochastic breakup model
 شبيه سازي پايا و غير پاياي جريان سيال در درفت تيوب توربين آبي
 كاهش ارتعاشات موتور هاي احتراق داخلي به كمك پاندول هاي جاذب گريز از مركز
 Nonlinear Control System Design and Simulation Based on Input – Output for PMSM with the Electric Vehicle
 مطالعه عددي تاثير نوع سوخت بر عملكرد و آلاينده هاي موتور ديزل در وضعيت پس فشار
 مقايسه خواص مكانيكي فيلم نوار نازك سراميك هاي آلوميناي خالص و كامپوزيت آلومينا-زيركونيا تهيه شده به روش ريخته گري نواري
 آناليز پاسخ هارمونيك بلوكه موتور GM 16-645E3به روش المان محدود
 شبيه سازي عددي پيش احتراق در يك لوله انفجاري طراحي شده و بهينه سازي آن
 ارزيابي سطح توانمندي تكنولوژيك صنعت خدمات پس از فروش خودرو (تحقيق موردي: خدمات پس از فروش گروه صنعتي ايران خودرو)
 Numerical investigation of bubble growth under heat transfer
 Coupling of Reproduce Kernel Particle Method and finite element method for impact dynamics simulation
 شبيه سازي نيروگاه بخاري
 بررسي و بهينه سازي پارامتر نرخ خوردگي در فرايند اسيد شويي پره كمپرسور موتور توربين گازي از جنس آلياژ تيتانيوم Ti-6Al-4V با روش تاگوچي
 AN INVESTIGATION ON BUTTED REGIONS IN AN ADHESIVELY-BONDED STEPPED-LAP JOINT WITH COMPOSITE AND METAL ADHERENDS
 تاثيرمتغيرهاي فرآيندجوشكاري مقاومتي نقطه اي بر استحكام نهايي ورق فولادي
 مطالعه تجربي سيستم يخ‌زدايي به روش الكتروگرمايشي در مدخل ورودي محفظه مكنده هواي توربين هاي گازي
 رسم نمودار حد شكل پذيري ورق Ti-6Al-4V به روش تجربي و حل عددي به كمك آناليز M-K
 ارزيابي و تحليل توانمندي هاي فناورانه در صنايع نفت وگاز (تحقيق موردي: شركت توسعه صنايع نفت و انرژي قشم)
 NOVEL NONLINEAR CLOSED-LOOP OPTIMAL CONTROL ALGORITHM WITH ICA OPTIMIZATION ALGORITHM FOR SPACE MISSINS
 بررسي اثر زاويه و مكان جت فن در تهويه طولي تونل هاي شهري
 حل تحليلي جريان الكترواسمتيك در مجاري نانو با مقاطع مختلف
 A novel approach for optimum designing of cold-formed steel channel beams
 حل معادله انتقال حرارت تشعشعي در هندسه هاي دو بعدي پيچيده و ناحيه مشاركتي با به كارگيري ترفندهاي نواحي خاموش و مرز جاسازي شده بر شبكه هاي كارتزين
 دسته بندي ميكروپمپ هاي پيزوالكتريكي برحسب مكانيزم عملكرد
 حل معادله انتقال تابشي در محفظه هاي چندبعدي با ميدان دماي مجهول به كمك روش جهات گسسته و مدل مجموع وزني گازهاي خاكستري
 معرفي ساختار دسته موتور فعال چند محفظه اي با قابليت خنك كاري و تخمين پارامترهاي ارتعاشي آن
 بررسي سينتيك شيميايي هپتان نرمال در موتورهاي احتراقي اشتعال تراكمي
 Numerical Evaluation of Microbubble Behavior: Effect of magneticfield and Bubble shell viscosity
 شبيه‌سازي عددي و حل تحليلي دو بعدي ديسك حلقه‌اي دوار در سرعت‌هاي بالا
 بررسي نيروهاي وارد بر فضاپيما در ارتفاعات مختلف پروازي نزديك سطح زمين
 تحليل عددي بررسي اثر توان پرتودهي متغير در شكل دهي فلزات به كمك ليزر
 شبيه سازي عددي فرآيند خمكاري كششي دوراني لوله و عوامل موثر در آن
 اثرات آب برروي رفتار و خواص سيليكون مورد استفاده در ساختار سيستم هاي الكترو مكانيكي (MEMS)
 تاثير زمان بارريزي بر انجماد و تنش هاي حرارتي در قطعات چدني با نرم افزار شبيه سازي ProCAST
 استفاده از روش هاي تحليلي، المان محدود و پايش وضعيت در تحليل خرابي غلتك هاي با تماس مستقيم در مكانيزم انتقال قدرت اصطكاكي-مطالعه موردي در مجتمع گل گهر
 مطالعه تجربي اثر كاربرد مدول‌هاي ترموالكتريك‌ بر اثر بخشي كولر تبخيري مستقيم
 بررسي اثرات مسدود شدن كانال جريان كاتد بر انتقال اجزا در پيل سوختي غشا پليمري
 JERK ANALYSIS OF D MECHANISM
 بررسي تأثير نيروي فشاري بر رفتار مكانيكي سلول بنيادي با استفاده از روش محاسباتي اجزاي محدود
 مطالعه تغييرات فشار و دما بر روي بازده سيكل تركيبي
 OPTIMUM DESIGN OF FUNCTIONALLY GRADED PIEZOELECTRIC CYLINDER USING COMPLEX VARIABLES METHOD
 اندازه گيري هندسي و شبيه سازي جريان درون فن برج خنك كننده
 محاسبه فضاي كاري ربات هاي كابلي با استفاده از روش متغيرهاي چرخشي مطلوب
 طراحي و پياده‌سازي كنترل‌كننده فازي براي يك سيستم سرونيوماتيك
 شبيه‌سازي عددي نفوذ پرتابه كامپوزيتي در هدف فلزي
 تاثير موقعيت آغازگري بر ميزان عمق و سرعت برش
 شبيه‌سازي تعيين فشار در آزمون Dent
 بررسي روش‌هاي تشخيص ميزان آلودگي سطحي در صفحات فولادي نورد سرد با هدف اجراي آنلاين
 بررسي شعاع خمش ورق هاي فلزي در فرآيند ليزر فرمينگ به صورت تجربي
 مقايسه وبررسي معيارهاي آسيب نرم، FLD و MSFLD براي پيش بيني رشد ترك در فرآيندهاي شكل دهي
 بررسي پارامترهاي تأثير گذار آسيا نيمه خودشكن مجتمع مس سرچشمه و بهبود عملكرد آن توسط شبكه عصبي
 شبيه سازي المان محدود فرآيند فورج چرخشي براي توليد چرخدنده ساده و بررسي آن جهت پيش بيني نيروهاي وارد بر قالب
 تحليل سينماتيكي دو تكنيك پرش در حركت آبشار
 تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم ژنتيك
 حل جريان پتانسيل تراكم پذير با روش اندركنش ضعيف در يك تونل باد زير صوت
 STABILITY ANALYSIS OF AN UNDERCONSTRAIND CABLE ROBOT IN 3-DIMENSION SPACE
 Optimization of Ultrasonic welding process using Imperialist Competitive Algorithm
 شبيه سازي پخت فرآيند تزريق به كمك خلأ (VIP) قطعات كامپوزيتي
 بررسي رفتار ديناميكي ميكرو لوله هاي حامل سيال بر مبناي تئوري گراديان كرنش
 شبيه سازي جريان دو فاز نامحلول با روش هيدروديناميك ذرات هموار
 بررسي تاثير نسبت هوا به سوخت بر تعادل انرژي در يك موتور تحقيقاتي SI گازسوزبا استفاده از نتايج تجربي
 Analytical and Numerical and Experimental Investigation of an Ogive and Semi- Spherical Nose- Shaped Projectile Perforating Into a FRP Laminates Target
 شبيه سازي ديناميك ملكولي تأثير زبري سطح بر پروفيل سرعت و چگالي جريان كوئت آرگون مايع در ميان دو ديواره با هندسه زبري ذوزنقه اي و مستطيلي
 بهينه سازي اگزرژي بازتواني يك نيروگاه بخار به روش گرمايش آب تغذيه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 بررسي روش‌هاي طراحي انژكتورهاي پيچشي و طراحي يك نمونه انژكتور پيچشي هم‌محور دوپايه
 تحليل آيروالاستيك بال هواپيما و سطح كنترلي متصل به آن
 پياده سازي روش بولتزمن شبكه اي بر روي پردازنده گرافيكي براي شبيه سازي جريان سيال غيرنيوتوني
 طراحي سامانه بهينه‌سازي مصرف انرژي دستگاه ساب كارخانه‌هاي سنگبري
 طراحي كنترل LQG/LTR/INA براي يك كشتي هوايي بدون سرنشين
 ارائه يك سيستم آشوبي و طراحي كنترلربراي پايداري سيستم حول يك نقطه تعادل دلخواه
 مطالعه اثر اغتشاش هندسي بر ميدان جريان و عملكرد يك ورودي متقارن مافوق‌صوت
 بررسي خستگي در سيبك و طبق سيستم تعليق يك خودروي نمونه
 Numerical and analytical solution of penetration equations by using dynamic spherical expansion method and reproducing kernel particle method
 Optimal Design of a Hybrid System Based on Diesel Generators and Wind Turbines with the Goal of Minimizing the Power Losses and Improving the Reliability of Distribution Network
 LQR MATRIX TUNING WITH ICA OPTIMIZATION ALGORITHM FOR MICRO AERIAL VEHICLE (SAMARAI MONO-COPTER)
 تحليل ارتعاشات آزاد تير هاي جدار نازك كامپوزيتي
 تحليل و بررسي پديده پاد خمشي و پاد پيچشي در سازه‌هاي آلياژ حافظه دار
 تعيين فركانس ارتعاشي جسم مرتعش با استفاده از ليزر
 بررسي تأثير ضخامت ورق و قطر ابزار در بازگشت فنري ورق با شبيه سازي فرآيند شكل دهي نموي هرم ناقص با سوراخ مربعي
 NUMERICAL SIMULATION OF STEADY CAVITATING FLOWS ON A HYDROFOIL
 حل معادلات ناوير- استوكس ميدان جريان دوبعدي تراكم ناپذير و پايا به روش حجم محدود در شبكه محاسباتي متمركز
 بررسي تجربي انتقال حرارت جابه جايي تركيبي در يك كانال استوانه اي حلقوي شيب دار (متمايل) حاوي ماده متخلخل
 SMOOTH SECOND ORDER NONSINGULAR TERMINAL SLIDING MODE CONTROL FOR A 6 DOF QUADROTOR
 Investigation of effective parameters on critical speed of the rotating shaft
 آناليز ارتعاشات تير غيرخطي هندسي يكسر گيردار و بررسي پديده پرش
 كنترل جرثقيل با استفاده از كنترل كننده فازي بر اساس جبران ساز موازي توزيع يافته
 بررسي ارتعاشات آزاد تيرهاي فرومغناطيس واقع در ميدان مغناطيسي
 ساخت يك ابزار برنيشينگ و بررسي تجربي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند برنيشينگ سطوح خارجي
 مروري بر روش هاي ميكرو اسمبلي
 تعيين حد نهايي كرنش مجاز در فرم دهي قطعات ورقه اي با جنس آلومينيوم 2024-T3
 بررسي عيوب تكي و تركيبي شمع و انژكتور و استپر موتور با استفاده از سيگنال هاي ارتعاشي موتور به كمك سيستم تطبيقي استنتاج فازي – عصبي (انفيس)
 شبيه سازي محرك پلاسما و تأثير آن بر ميدان جريان اطراف سيلندر مستطيلي
 مينيمم كردن انحراف خروجي با مدل سازي بيرينگ در قالب هاي اكستروژن نامتقارن
 INTEGRATION OF FUZZY CLUSTERING MEANS AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS TO CLASSIFY DAMAGES BY EVENTS EXTRACTED FROM CONSTRAINED GLASS/POLYESTER COMPOSITES
 بررسي جريان لايه مرزي روي ديواره هاي مجاري يك تونل باد آموزشي با ماخ جريان آزمون زير صوت
 Modelling of directional oil well string using Bond graph approach
 بررسي تاثير پارامترهاي اصطكاكي و هندسي قالب هيدروفرمينگ بر نسبت انبساط لوله فولادي SS316L
 بهينه سازي سيكل نيروگاه بخار بازتواني شده با استفاده از تحليل ترمواكونوميك
 Prediction and optimization weld nugget size in resistance spot welding in low carbon steel using design of experiments
 بررسي عددي سه بعدي جريان اطراف گروه پايه‌ي مثلثي با استفاده از نرم افزار FLOW-3D
 استخراج چهره عدم وابسته به چرخش با شبكه هاي عصبي در نرم افزار matlab
 بررسي تاثير بافل هاي، قطاعي، مارپيچ، در پايداري جريان و بازده انتقال حرارت در مبدل-هاي پوسته لوله
 تحليل عددي به منظور بهينه سازي ابعاد هندسي مخزن ذخيره سازي انرژي خورشيدي با در نظر داشتن لايه بندي گرمايي و افزايش كارايي مخزن
 تاثير جهت نورد بر شكل اوليه ورق در فرآيند كشش عميق قطعات دو پله اي
 A MULTI-TAD AUTOMATIC MACHINING FEATURE RECOGNITION FRAMEWORK USING HYBRID APPROACH
 DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A FEATURE BASED SEMI-AUTOMATIC PRODUCTION SYSTEM
 GEARBOX FAULT DETECTION USING VIBRATION SIGNALS BASED ON THE METHOD OF HILBERT
 تعيين رابطه دما و تغيير ضخامت در استحكام حباب ديده باني بر اساس نتايج آناليز و تست دما-فشار
 تاثير بارگذاري حرارتي و ديناميكي بر اجزاي اتصالات ميله اي به همراه گيره و ميله اي دكمه اي طرح درمان آوردنچر فك پايين به روش اجزاي محدود
 SPH SIMULATION OF FLUID-STRUCTURE INTERACTION OF FLOW PAST A WATER-LEAVING ROTATING CIRCULAR CYLINDER
 اثر انعطاف پذيري اعضاء بر حركت مكانيزم هاي صفحه اي
 OPTIMIZATION OF MACHINING VARIABLES USING MULTI-OBJECTIVE MICRO GENETIC ALGORITHM
 طراحي قانون هدايت دو نقطه اي با استفاده از كنترل كننده فازي تناسبي – انتگرالي
 محاسبه و بررسي تاثير پيش بارگذاري (Preload) بر ياتاقانهاي ژورنال كفشك لولايي
 DESIGN OF DISCRETE TIME ADAPTIVE LEVEL CONTROL SYSTEMS
 مطالعه كرنش هاي حدي منحني حد شكل پذيري بر اساس ناپايداري هيل- سوئيفت و معيار تسليم مرتبه‌ي بالاتر هاسفورد
 IDENTIFICATION OF DAMAGE MODES IN GLASS/POLYOLEFIN COMPOSITES BY USING PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS ON ACOUSTIC EMISSION DATA
 اثر زاويه ترك اوليه بر پارامترهاي شكست در رشد ترك خستگي تحت مود تركيبي
 Fault Diagnosis Bearings in Induction Motor Using Improved Extended Classifier System
 بهينه سازي ديناميكي ربات توانبخش دست براي بيماران سكته اي به منظور انجام فعاليت هاي روزانه توسط شبكه عصبي و الگوريتم هاي تكاملي
 ACOUSTIC EMISSION FATIGUE CRACK CHARACTERIZATION IN EPOXY L160 BY FUZZY CLUSTERING MEANS
 ANALYTICAL INVESTIGATION OF VISCOELASTIC FLUID FLOW IN A CHANNEL WITH A STRETCHING WALL
 افزايش جريان دهي سلول هاي خورشيدي با استفاده از گرافن
 مدلسازي جريان دوفازي غير هم دما و غير هم فشار در الكترود كاتد پيل سوختي پليمري
 بررسي اثر سطوح رابط فاق‌دار بر توزيع تنش ناشي از بار برشي در اتصالات چسبي تك‌لبه
 LARGE AMPLITUDE VIBRATION OF MAGNETO-ELECTRO-ELASTIC SMART PLATES
 بررسي اثر سرعت چرخشي ابزار جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و سختي آلياژ آلومينيوم6082 و بهينه سازي و مشخصه يابي آن
 Analysis of a Tilting Pad Journal Bearing’s Clearance
 طراحي كنترل‌كننده iLQR براي سيستم تعليق فعال خودرو
 Evaluation of failure mechanism on Zirconia Reinforced alumina composites using by unsupervised clustering technique
 بررسي ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي FGM تقويت شده با نانولوله كربني تك جداره به كمك تئوري تغيير شكل برشي مرتبه بالا
 تحليل اگزرژي سيكل تبريد جذبي جديد همراه با اكسپندور و كمپرسور
 تحليل ويژگي هاي جريان در اتاق آزمون تونل باد مادون صوت بر اساس تغييرات هندسه شيپوره همگرا
 USING TWO TYPES OF HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR FOR FULL REPOWERING A STEAM POWER PLANT AND ITS ANALYSIS BY EXERGY METHOD
 Modeling and simulation of nonlinear energy harvesting as a bimodal Duffing-type oscillator using piezoelectric materials
 مشخصات جريان درون نانو كانال هاي حاوي محيط متخلل با استفاده از روش هاي شبيه-سازي ديناميك مولكولي و شبكه بولتزمن
 بررسي عددي فروروي سمبه با هندسه هاي متفاوت در فوم پليمري
 مدلسازي ديناميكي كامل كوادروتور، شبيه سازي مدل غيرخطي در نرم افزار متلب و كنترل زوايا
 بيوسنسورهاي مبتني بر ميكروكانتيلور
 حل مسائل سينماتيك مستقيم ربات هاي كابلي با استفاده از تحليل پايداري شبكه عصبي
 ACOUSTIC EMISSION FOR DAMAGE MONITORING OF COMPOSITES MATERIAL
 IDENTIFICATION OF DAMAGE MECHANISMS IN GLASS/POLYESTER COMPOSITES UNDER BUCKLING LOADS BY MEANS OF ACOUSTIC EMISSION
 بررسي بهينه سازي مصرف انرژي با سيستمهاي كنترل هوشمند در موتورخانه
 بررسي كارايي آرايه فوتوولتاييك جهت استفاده در شرايط اقليمي كرمان
 طراحي و ساخت يك سامانه فتوولتائيك مجهز به يك ردياب خورشيدي با هدف برق رساني در ايستگاه CGS شهر زنجان
 اندازه گيري ضريب آكستوالاستيك در منطقه HAZ اتصال جوشي ورق آلومينيوم با رويكرد استفاده از فركانس هاي مختلف
 بررسي نحوه طراحي ايروديناميكي موتورهاي هوايي و راهكار سازگاري با محيط زيست
 بهبود خواص مكانيكي مواد مركب فيبري با تغيير مقطع فيبرها
 تاثير خواص مواد بر تماس غلتشي صفحه اي روي پوشش هدفمند (FGM) به روش المان محدود
 Impact of Weather Conditions on Reliability of Main Rotor Blades In Iran’s 205 Helicopters Fleet
 بررسي عددي اثر تعداد تيغه بر ميدان سرعت و دماي سيال درون مبدل حرارتي زداينده
 مطالعه تاثير محل و عمق ترك بر روي فركانس طبيعي تير يك سرگيردار
 اثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربي
 مطالعه تجربي اجزاي دو فلزي فرايند كشش عميق
 تعيين ترك در تير اويلر- برنولي داراي بستر الاستيك به روش تكنيك المان مجزا و با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 Evaluate and Control the weld quality, Using Acoustic data and Artificial Neural Network Modeling
 A study and FEM analysis of various parameters in flow forming of tubes
 اثرات ليزرهاي پالسي فرا كوتاه در معادله ي نرخ فرسايش بر روي محيط آب
 PREFORM SHAPE OPTIMIZATION IN FORGING PROCESS
 مدلسازي غيرخطي و شبيه سازي سيستم تصميم گيربهينه ECU خودروي گازسوز
 بهينه سازي مبادله كن گرمايي COMPACT به كمك الگوريتم ژنتيك
 طراحي سازوكارالكترو – مكانيكي جهت بالا بردن راندمان پايداري و كاهش اتلاف سوخت درخودروهاي سواري
 V-SHAPE DIE DESIGN OPTIMIZATION IN SHEET METAL BENDING PROCESS
 EFFECTS OF WEIGHING IN LM-INVERSE METHOD FOR OPTIMIZING 2D MODELING IN CASCADE TURBINE BLADES
 شبيه سازي عددي سرد كردن پوست سر براي جلوگيري از ريزش مو هنگام شيمي درماني
 Application of Various Contents of Nanocloisite 30B on Mechanical Properties of Concrete Asphalt
 مدلسازي رفتار سايشي عايق كامپوزيت كربن-كربن بدنه موتور راكت سوخت جامد
 مطالعه عددي تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري در دو ورق نازك ازجنس ASTM36
 Influence of RCM on Teetering Main Rotor Hub Assemblies In Iran’s Helicopters Fleet
 Pressure variation in the flexible tube with oscillatory flexural motion
 ANALYTICAL SOLUTIONS OF FULLY DEVELOPED FLOW AND HEAT TRANSFER OF A FOURTH GRADE FLUID IN A CHANNEL
 VIM AND HAM SOLUTIONS OF A FOURTH GRADE FLUID FLOW IN A CHANNEL
 تخمين عمر ايجاد و گسترش ترك خستگي در اتصالات دولبه برشي توسط معيار خستگي چند محوري SWT و رابطه ناسگرو
 مدلسازي اجزاء محدود خزش در نانوكامپوزيت هاي پليمر/ CNT
 طراحي فيلتر ديجيتال FIR با استفاده از نسخه بهبود يافته الگوريتم رقابت استعماري
 تأثير سوخت هاي بيوگاز روي عملكرد جزئيات يك سيكل ساده و يك سيكل مجهز به داكت برنر توربين گازي در سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت
 ارزيابي عوامل موثر در آلودگي زيست محيطي ناشي از توليد آسفالت
 طراحي و ساخت نمونه اي جديد از مشعل غيرانتقاليDC پلاسما
 طراحي و ساخت بازوي مكانيكي زير آبي آزمايشگاهي چهار درجه آزادي جهت كاربرد در حوضچه كشش
 تاثير حرارت ورودي بر استحكام كششي تعمير عيوب قطعات ريخته گري آلياژ AZ91 به روش GTAW
 بررسي عددي تأثير عدد رينولدز دوراني بر ميدان سرعت و دماي سيال درون مبدل حرارتي زداينده
 مدل سازي مكانيكي سامانه تك حوضچه اي در جزر و مد
 STABILITY ANALYSIS OF CLOSE-LOOP FLIGHT CONTROL SYSTEM AND ESTIMATION OF REGION OF ATTRACTION
 بررسي تاثير متغيرهاي فرآيند لحيم‌كاري هم‌زن اصطكاكي بر اتصال آلياژهاي ناهمجنس
 حل معادلات هميلتونين با استفاده از روش تندترين شيب و shooting method
 شبيه سازي عمليات حرارتي فولاد 4130 با استفاده از نرم افزار AC3
 DESIGN OPTIMIZATION AND FABRICATION OF A 14KW BRUSHLESS DC MOTOR FOR LOW SPEED APPLICATION
 طراحي عاري از عيوب مكانيزم چهارميله‌اي با درنظر گرفتن كاهش اثرات نامطلوب لقي مفصل با استفاده از بهينه‌سازي شبكه عصبي
 EXPLOSIVE DEEP DRAWING PROCESS OF A TRAPEZOIDAL CUP
 بررسي شرايط ديناميكي ياتاقانهاي تيلتينگ پد
 مدل‌سازي هندسي فوم‌هاي فلزي سلول باز
 افزايش قابليت اطمينان سيستم خنك كننده راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران با استفاده از آناليز حساسيت و اهميت اجزاء
 DESIGN OPTIMIZATION OF INITIAL BLANK SHAPE IN DEEP DRAWING PROCESS OF A CIRCULAR CUP
 تأثير تزريق بخار به محفظه احتراق توربين گازي براگزرژي
 نمونه سازي سريع
 تحليل اهميت ديزل ژنراتور نيروگاه هسته اي بوشهربا استفاده از درخت خطاي ديناميكي
 DYNAMIC AVAILABILITY ASSESSMENT ON TEHRAN RESEARCH REACTOR WATER COOLING SYSTEM
 Numerical Investigation of Nanofluid Heat Transfer in Helical Tubes with Two-phase Methods
 تحليل عملكرد به كار گيري سيالات گوناگون در سيكل هيبريدي توربين گاز و رانكين
 بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي
 بررسي برخي پارامترهاي مؤثر در طراحي سيكلون (غبارگير صنعتي)
 حفظ منابع فسيلي با مهار انرژي جزرومد
 تحليل ترموديناميكي چرخه تركيبي توربين گاز داراي بازگرمايش با چرخه رانكين آلي (ORC
 بررسي و شبيه سازي سه بعدي آيروديناميك خودرو شاسي بلند (اس يو وي) و اثرات هندسه و متعلقات خودرو بر نيروهاي آيروديناميكي
 مدل سازي و كنترل موتور هيدروليكي عمل كننده با شير سرو
 PRECISE NONINVASIVE QUANTIFICATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF SOFT TISSUE THROUGH VIBRATION
 بررسي تأثير وجود عيب ونقص و گشودگي ها بر بار بحراني پوسته‌ي استوانه‌اي كامپوزيتي
 بررسي عددي تاثير پارامترهاي هندسي در مكش دودكش ساختمان
 بررسي عددي تاثير دماي محيط و سرعت وزش باد در مكش دودكش ساختمان
 تحليل آزمايشگاهي و عددي فروريزش محوري لوله هاي استوانه اي دوجداره برنجي تحت شرايط مرزي يكسرگيردار و دوسرگيردار
 مطالعه المان محدود رفتار ارتعاشي ميكرو تير چهارسر‌گيردار Mems براي حالت‌هاي متقارن و نامتقارن
 VIBRATION ANALYSIS OF COUPLED PROTEIN MICROTUBULES BASED ON NONLOCAL EULER-BERNOULLI AND TIMOSHENKO BEAM THEORIES
 بررسي عددي اثر پس فشار و نسبت طول به قطر اريفيس بر روي ضخامت فيلم مايع و زاويه پاشش انژكتور پيچشي سوخت مايع در موتور ماهواره
 High Speed Drilling of Bone: Experimental Investigation of Surface Roughness and Thrust Force
 بررسي ومعرفي اصول ساخت دستگاه ماشينكاري نيمه خشك NDM (Near Dry Machining)
 تأثير نيروي تراست و پره هاي روتور متصل به بال بر ارتعاشات آزاد بال هواپيما
 بررسي مشخصه هاي مكانيكي مواددرمقياس ميكرو ونانو
 A COMPARATIVE STUDY TO EVALUATE THE EFFICIENCY OF RCS AND CGP PROCESSES
 بررسي سيستمهاي گرمايشي نوين در ساختمان هاي مسكوني و شبيه سازي المان محدود فرآيند انتقال حرارت در سيستم گرمايش از كف
 پيش بيني سرعت باد بر اساس نظريه آشوب
 مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتي
 Vehicle Fuel Optimization Based on the Dynamic Parameters via TAGUCHI Method
 TIME DEPENDENT RELIABILITY OF EMRGENCY DIESEL GENERATOR STATION
 انواع روش هاي ممكن سنسورهاي اندازه گيري جابه جايي فيبر نوري (FODS) مبتني برسيستم هاي ميكروالكترومكانيكي
 INVESTIGATION OF SOLID ARGON FILM WITH TEMPERATURE-DEPENDENT PROPERTIES UNDER THE FRAMEWORK OF HIGHLY NON-LINEAR DUAL-PHASE-LAG MODEL IN A NANOSCALE GEOMETRY
 بهينه سازي چند هدفه تبديل يك نيروگاه بخار قديمي به سيكل تركيبي بوسيله الگوريتم ژنتيك
 ذخيره سازي انرژي در وسايل نقليه جهت كاهش ميزان آلاينده هاي حاصل از استارت سرد
 بهينه‌سازي فرآيند كشش عميق چند مرحله‌اي با استفاده از روش طراحي آزمايش‌هاي تاگوچي
 بررسي تاثير جهت جريان گاز خوراك در الكترودها در پيل سوختي كربنات مذاب
 بررسي تاثير تغيير اجزاء گاز خوراك در الكترود آند در پيل سوختي كربنات مذاب
 EFFECT OF FEEDWELL DESIGN ON THE PERFORMANCE OF THE GOL-E-GOHAR IRON ORE COMPANY THICKENER
 ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL CAPABILITY LEVEL OF IRANIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY
 تحليل عددي تاثير كاهش دما بر روي عملكرد ايرفويل NACA0012
 A NEW CONTROLLING DESIGN FOR AN UNDERACTUATED FLEXIBLE MACRO-MICRO MANIPULATOR
 ساخت Cantilever ميكروسكوپ نيروي اتمي Fabrication of AFM cantilever’s
 بررسي عوامل موثر بر عملكرد آب شيرين كن محرك بخار چندمرحله اي جهت شيرين سازي آب درياي خزر
 Application analysis of Gas Turbine being exercised under various fuels; case study
 شبيه‌سازي جريان در واحد بيروني يك كولر گازي دوتكه
 طراحي كنترل كننده PID براي كنترل موقعيت جك هاي هيدروليكي با بكارگيري الگوريتم رقابت استعماري
 Numerical and Experimental Measurement of Residual Stress in Vehicle Rim Using Incremental Hole-Drilling Method
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید