نمایه سازی کلیه مقالات اولین همایش ملی نفت و گاز ایران در مرجع دانش (CIVILICA)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی نفت و گاز ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی نفت و گاز ایران  8 تا ۹ آبان ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۱۵عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۳۸  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
 بررسی پارامترهای موثربراختلاط فرآورده های نفتی عبوری ازخط لوله چند فرآورده ای و ارائه راهکارموثر جهت کاهش اختلاط
 تعیین مقاومت پوش سنگ و مخزن میدان مارون و انتخاب مته
 محاسبه ماکزیمم توان هیدرولیکی و نیروی تماسی مته با استفاده ازبهینه سازی غیرخطی پارامترهای موثر
 مدل سازی ریاضی جهت پیش بینی ناحیه پایداری رشته حفاری
 تعیین نسبت ابعاد بهینه مخازن و سکوهای شناور مهار شده تحت اثر برخورد امواج منظم
 بررسی تاثیر غیرخطی افزایش مقدار ریتاردرپایه شکری برزمان بندش سیمان کلاسG مورد استفاده در چاه نفت
 مطالعه شبیه سازی به منظور ارزیابی الگوهای مختلف تولید و تزریق درفرآیندهای مختلف تزریق آب و دی اکسیدکربن دریکی ازمخازن نفتی ایران
 Sensitivity Analysis of Effective Parameters on WAG Project and Possible Scenarios
 طراحی نرم افزاری برای پیش بینی رفتار فشار در طول سیستم گردشی گل در عملیات حفاری
 تعیین گاز مناسب جهت تزریق در یکی از مخازن نفتی ایران به وسیله ی نرم افزاراکلیپس
 چالشهای برداشت ازمیدان نفتی الشاهین و چگونگی مدیریت آنها دربخش مشترک ایرانی
 انتخاب سازند زیرزمینی مناسب جهت مدفون سازی گازهای گلخانه ای درجنوب ایران
 توسعه روش گروه بندی نیولی – میریل در شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی در یکی ازمخازن هیدروکربوری کشور
 شناسایی نواحی نفتی با استفاده ازتصاویرماهواره ای quick bird
 Effect of Asphaltene content on Gas-Oil interfacial mention
 Experimental investigation of influence of Asphaltene on Gas-Oil miscibility
 Determination of synthetic oil – CO2 interfacial tension by pendant drop method
 Ability of carbon nanotube modified carbon-ceramic electrode on determination of chemical and biochemical in refinery environmental wastewaters
 پیش بینی دمای تشکیل هیدرات گازی دریکی ازمیدانهای گازی ایران
 مطالعه تاثیر دانه بندی سنگ بر روی قابلیت حفاری
 شبیه سازی اثر خارج از مرکز بودن و چرخش لوله چاه های جهت دار تا استفاده از مدل دو سیالی
 تاثیرفناوری چاه افقی درکنترل پدیده انسداد میعانی درمخازن گاز میعانی
 امکان سنجی استفاده ازچگالی سنج هسته ای برای تعیین چگالی مواد بااعداد اتمی متفاوت
 بررسی تغییر پروفایل تولید دراثررسوب و ته نشینی آسفالتین دردیواره چاه های تولیدی
 تزریق نیتروژن در کلاهک گازی و ناحیه نفتی برای افزایش بازده نهایی مخزن
 بهینه سازی همزمان فرآیندهای ذخیره سازی گاز دی اکسیدکربن و ازدیاد برداشت نفت
 شبیه سازی و بررسی فنی و اقتصادی فرایندهای NGL
 مهمترین نشانگرهای لرزه ای برای تفسیرلرزه ای تخلخل مخازن
 Effect of Mud Acid on shale formations
 بررسی نقش رخدادهای دیاژنتیکی و نوع تخلخل درکنترل کیفیت مخزنی سازند ایلام میدان بندکرخه درفروافتادگی دزفول
 بررسی عددی تاثیر بنتونیت بر روی میزان خنک کاری گل حفاری در فرآیند حفاری چاه
 اندازه گیری نفوذپذیری مطلق با گازبه روش ناپایا درسنگ های مخزنی
 بررسی و تحلیل پایداری لایه های شیلی با استفاده از نرم افزارFLAC3D (در یکی از میادین نفتی ایران)
 مذلسازی عذدی کیک گل حفاری در چاه های نفت و گاز با استفاده از اصول دینامیک سیالات محاسباتی
 بررسی ترمودینامیک سامانه های حاوی سیالات فوق بحرانی
 Underground Gas Storage Suitability Analysis
 Underground Gas Storage in Iran – Potentials and Perspectives
 تخمین توزیع اندازه منافذبااستفاده ازتلفیق داده های فشارموئینه تزریق جیوه MICP و لاگ تشدید مغناطیسی هسته ای NMR
 تعیین محل شکستگی با استفاده ازنمودارهای پتروفیزیکی به کمک منطق فازی دریکی ازمخازن استان فارس
 مدل سازی حرکت سیالات و بررسی اثرات سرعت سیال و کشش بین سطحی برتراوایی نسبی گاز درمخازن گاز میعانی
 A State-of-Art Approach to Apply Decline Curve Analysis on an Iranian Carbonate Reservoir
 ارائه سیستم مهندسی سنگ برای ارزیابی پتانسیل تولید ماسه درچاه ها
 An analytical solution for geomechanical response of a coalbed to CO2 injection
 عملکرد گل های گلایکولی در جلوگیری از تورم شیل ها
 تفکیک لایه های مخزنی سازند ایلام درمیدان سیری الوند براساس داده های لرزه ای
 پیش بینی دمای تشکیل هیدرات سیستم گازی واحدهای بهره برداری با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی
 مطالعه آزمایشگاهی مکانیزم های سهیم در ازدیاد برداشت نفت سنگین حین تزریق نانوذرات سیلیس با استفاده از دستگاه میکرومدل
 بررسی تاثیرتراوایی مخزن برمیزان رسوب نمک دراطراف چاه های گاز
 بررسی رخدادهای دیاژنزی برروی کیفیت مخزنی سازند فهلیان درمیدان دارخوین
 بررسی نشانگرهای لرزهای برای تشخیص محل دقیق گسلها
 بررسی آزمایشگاهی رفتارمکانیکی مغارهای نمکی ذخیره سازی گازطبیعی تحت بارگذاری متناوب
 ارزیابی فشار شکست سازند توسط معیار موهر-کلمب پیش از فرایند شکاف هیدرولیکی
 بررسی امکان شکاف هیدرولیکی بر اساس مدل مکانیکی در یکی از مخازن بنگستانی جنوب غرب ایران
 بررسی آزمایشگاهی تغییرات دما و فشاربرگرانروی دونمونه نفت محتوی آسفالتین
 مدل سازی پتانسیل تولید ماسه به کمک نگارهای پتروفیزیکی و روابط شکست برشی سنگ
 تحلیل عددی اثر دما و رطوبت سازند برپایداری چاه نفت
 بررسی تاثیر دو مته حفاری مجاور و فاصله خطی بین آنها در حفاری براساس مکانیک شکست سنگ
 پیشبینی تشکیل تجمع مایع در چاههای گازی با استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی
 بررسی اثر جابه جایی محل تکمیل چاه تولیدی/تزریقی بر بازیافت میعانات گازی
 The First Tubing Conveyed Perforation Operation by Coiled Tubing, in South Pars: A Case Study
 شبیه سازی فرآیندتزریق سورفکتانت به مخزن و مقایسه دوروش تزریق پیوسته Continuous) و توده ای SLUG
 روشهای تخمین تراوایی و تعیین نوع سنگ درمخزن کربناته پیچیده شعیبا ازمیدان الشاهین و تعمیم آن به بخش ایرانی
 جداسازی امولسیون آب در نفت خام به وسیله میدان الکتریکی غیر یکنواخت
 تأثیر دمولسیفایر بر شکست امولسیون آب در نفت
 بررسی و تشریح مکانیسم انگیزش چاه های نفت و گازبا استفاده ازامواج فراصوت
 بررسی مزایا و مقایسه عملکرد انگیزش فراصوتی چاه های نفت و گازباروشهای معمول انگیزش
 بررسی مدل های ارائه شده جهت پیش بینی قابلیت هدایت پذیری شکاف در فرآیند لایه شکافی با اسید
 اثر سورفکتانت های شیمیایی بر ویژگی های سطح سلول گونهEnterobacter Cloacae
 بررسی اثرنانوسیال اکسیدمس برهدایت حرارتی سنگ مخزن برای افزایش راندمان فرآیند ازدیاد برداشت حرارتی نفت
 آنالیز پارامترهای وارونسازی جهت تخمین تخلخل در یکی از میادین نفتی (جنوب غربی ایران)
 بررسی میکروترمومتری میانبارهای سیال در اکتشاف منابع نفت و گاز
 PREDICTION OF ROTATIONAL TORQUE IN HORIZENTAL DRILLING USING FUZZY C MEANS CLUSTERING
 Investigation of Matrix-Fracture Mass Transfer by History Matching
 کاربرد شبیه سازی خطوط جریان در تطبیق تاریخچه یک مخزن نفتی تحت سیلابزنی
 افزایش کارآیی روبش سیلابزنی با بهره گیری از ژل های پلیمری:آزمایشات میکرومدل و مغزه
 مقایسه شبیه سازهای ترکیبی و نفت سیاه برای سیال یکی از مخازن گاز میعانی کشور
 بررسی اثر وزن گل حفاری بر اندازه تنش دیواره چاه از طریق مدلسازی پوروالاستیک
 پایدارسازی دیواره چاه دارای مدل ترمو پوروالاستیک بوسیله حل المان محدود
 سنتز و به کارگیری پلی ایزوبوتیلن سوکسینیمید به عنوان دیسپرسنت آسفالتین
 طراحی بهینهه عملکردنسل جدید پمپ های میله ای مکشی تسمه ای دریکی ازمیادین جنوب غربی ایران
 پیش بینی نرخ نفوذ با استفاده از الگوریتم بهینه ساز کلونی مورچگان
 بهبود جریان سیستم دوفازی نفت/آب با استفاده از کوپلیمر محلول در آب آکریل آمید- سدیم آکریلات
 استفاده از پلیمرهای جدید در افزایش برداشت از مخازن نفت سنگین؛ بهینه سازی میزان غلظت و تعیین بهترین پلیمر با استفاده از تستهای آزمایشگاهی
 تعیین خصوصیات پتروفیزیکی ازنمودارهای چاه پیمایی جهت امکان سنجی ذخیره سازی گازطبیعی دریکی ازمخازن جنوب کشور
 ارزیابی روشهای تخمین حجم شیل سازندبااستفاده ازنمودارپرتوگاما دریکی ازمخازن جنوب ایران
 بررسی حساسیت پارامترهای موثر بر دبی بهینه تولید در چرخه های تولیدی فرایندذخیره سازی گاز طبیعی در یکی از مخازن ایران
 Statistics of Coiled-Tubing operation Failure based on Human Error and Solution
 مطالعه آزمایشگاهی بازدهی غشایی شیل با استفاده از گل آب پایه
 مقایسه مکانیزم رانش گازمحلول درمخازن شکافداردردومدل تخلخل دوگانه و تخلخل – تراوایی دوگانه مطالعه موردی دریکی ازمخازن نفتی ایران
 بررسی و تحلیل آماری عوامل و علائم ایجادفوران چاه های نفت و گاز: مطالعه موردی یکی ازمیدانهای جنوبی ایران
 ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی کارخانه نمکزدایی در یکی از مجتمع های بهره برداری نفت و گاز
 بهبود ضریب انتقال حرارت خطوط لوله با استفاده از مکانیسم اثر نانو سیال
 جدیدترین فناوریهای پاکسازی در صنایع نفت
 بررسی چگونگی بازیابی گازهای ارسالی به فلر در یک پالایشگاه گاز و گاز مایع براساس مفهوم اکسرژی
 تست بارگذاری سه محوره یک سازند شیل
 تحلیل شکستگی های طبیعی با استفاده ازتفسیرلاگ های تصویری دریکی ازمیادین جنوب ایران
 ارائه یک مدل هوشمند به منظور پیش بینی قابلیت هدایت شکاف در فرآیند لایه شکافی با اسید
 کنترل مخروطی شذن آب در یک مخزن نفتی به کمک تغییر دبی
 بررسی تاثیرسبک های تفکربرنوآوری سازمانی درشرکت ملی حفاری ایران
 بررسی اثر ترشوندگی در جریان چند جزئی چند فازی با استفاده از روش شبکه بولتزمن ومدل شان- چن
 A Developed Method f or CO2 Hydrate Prediction Conditions
 استفاده از روش پیشبین برای کنترل و مانیتورینگ مخازن نفت و گاز
 مدلسازی لرزه ای خطوط لوله مدفون با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
 مزایای سیمان های کفی و کاربردهای آن
 A New Correlation to Predict Bubble Point Pressure of Middle East Crude Oils
 مقایسه سرفکتانت های آنیونی و کاتیونی و تاثیر آنها در جلوگیری از تشکیل رسوب آسفالتین
 معرفی تسریع کننده سینتیکی جدید جهت تشکیل هیدرات گاز دی اکسید کربن
 مطالعه وشبیه سازی ترکیبی تزریق گاز دریکی از مخازن گاز میعانی ایران با نرم افزار Eclipse300
 ارزیابی توزیع و سطح تماس سیالات درمیدان گازی پارس جنوبی و چالشهای موجود
 مقایسه اثر دراز مدت خوردگی بر فرکانسهای طبیعی مخازن استوانهای فولادی مهارشده و مهار نشده
 بررسی رفتارحلالیت فازی گاز co2 به منظورذخیره سازی آن درسفره های آب زیرزمینی
 Fast, feasible and safe method for evaluation of H2S Scavenger performance in acidizing laboratory
 بررسی تاثیر مدول یانگ و نسبت پواسون سیمان برپایداری چاه با استفاده ازآنالیز المان محدود
 Reducing Gas Well Uncertainties by Predicting Liquid Loading Using Artificial Neural Network
 بهینه سازی برنامه تولید یک چاه نفتی افقی دارای تولید آب باروش دبی کنترلی
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید