نمایه سازی کلیه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی در پایگاه CIVILICA.com

مجموعه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی  28 فروردین ماه ۱۳۹۳ توسط شرکت هم اندیشان چرخه علم و صنعت  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۸۹عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۵۰۹  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
 Synthesis and characterization of Fe3O4/polypyrrole core/shell nanocomposite forRemoval of fluoride
 EXTENSION OF CPA EOS TO NFM-PENTANE & NFM-CYCLOALKANES
 بررسی خواص گرمایی و فیزیکی و مکانیکی درازمدت دررزین هایه اپوکسی فنول نوولاک حاوی نانوذرات سیلیس و پلی استرغیراشباع بوسیله ایجاداتصالات عرضی به روش سیلانی
 بررسی خواص کامپوزیت های پلیمری سبک شده برپایه پلی اتیلن سنگین – موادلیگنوسلولزی
 Assessment of Phytoremediation as an in s-situ technique for cleaning n-alkanes contaminated oils
 THE APPLICATION OF FUMED SILICA AS AN INTENSIFIER OF FLUX IN SEPARATION OF CH4/CO2 IN NANOCOMPOSITE MEMBRANE
 مروری بر انواع مواد افزودنی وتاثیر آن بر روی خصوصیات چند سازه چوب پلیمر
 نقش نانوتکنولوژی درتولید انرژی پایدار باتاکید برمواد ترموالکتریک
 استفاده از فشار اشباع در مدل کردن جذب سطحی
 Synthesis and Characterization of a Modified Vinyl Macromonomer Containing siloxane and using of it in the Polymerization of (siloxane -co- Styrene-co-Butylacrylate) through Montmorillonite Nanocomposite emulsion
 THE COMPARISON OF CALCULATED RESULTS OF SIMULATION WITH THE LITERATURE DATA IN CO2/CH4 SEPARATION
 بررسی انتقال جرم به فاز پراکنده از فاز مداوم درحضور نانو ذرات در فرآیند استخراج مایع مایع
 بهینه سازی دمای واکنش پلیمریزاسیون تعلیقی وینیل کلراید در بازه زمان توسط الگوریتم اجتماع مورچگان
 تخریب فورفورال ازآبهای آلوده توسط فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته
 بررسی و مطالعه پوشش ورق های مصرفی و نوین با رویکرد دگردیسی دانش بنیان در خودرو سازی
 تولید برق با استفاده از بازیافت الکترونهای حاصل از سوختن
 Quantum mechanic study of Jahn–Teller effects on Oh complexe in nano B18N18 non-bonded surrounding
 بررسی مکانیسم و مدل سینتیکی واکنش حذف فنل ازپساب به روش فنتون
 The antibacterial properties of novel nanocomposite films of chitosan and phosphoramide with different percentages of magnetic nanoparticles
 مطالعه ی اثرپرتودهی الکترونی برخواص مکانیکی آلیاژ کوپلیمر الفینی حلقوی /کوپلیمراتیلن اکتین
 A MODEL TO DESCRIBE THE TRAJECTORIES OF PACKING ELEMENTS IN A DRY- TURBULENT BED CONTACTOR
 Optimization Olefin-Paraffin operating condition through membrane /distillation hybrid system
 INTRODUCTION TO GRAPHENE, PROPERTIES, PRODUCTION AND ITS POTENTIALS
 MODIFICATION OF SWELLING CLAY PARTICLES WITH CHLOROSILANES
 کوپلیمریزاسیون رادیکال آزاد وینیل استات و دی بوتیل مالئات: بررسی سینتیک واکنش ازطریق تکنیک ۱H-NMR
 سنتزکنترل شده پلی وینیل بنزوات به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقالی ید معکوس
 بررسی عوامل تاثیر گذار در سوختن گازها در راکتورهای شکست حرارتی کوره های الفین
 Synthesis of Disproportionate rosin ( DPR ) as a useful emulsifier in petrochemical industries
 تاثیرسوسپانسیون های آبی حاوی گرافن برعملکرد حرارتی ترموسیفون بسته دوفازی
 DABCO: An efficient catalyst for one-pot synthesis of 2-amino-4H-chromene derivative
 آلوئه ورا جایگزین نشاسته در ماست صنعتی
 SYNTHESIS OF 2-AMINO-4-ARYL CHROMENE-3-CARBONITRILE USING IONIC LIQUID
 بررسی تاثیر ذرات نانو بر ضریب انتقال جرم در ستون ضربهای پرشده
 CO2 CAPTURING FROM NATURAL GAS USING ϒ-CA: A THERMODYNAMIC APPROACH
 اندازهگیری آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد حول استوانه افقی در هوا
 بررسی ویژگی ها و کاربرد نانوتیوب های کربنی در جذب سطحی هیدروژن
 تاثیر تزریق گاز های امتزاجی مختلف ، بر ترکیب در صد و چگالی سیال مخزن نفتی پازنان
 Liquid-phase oxidation of toluene with hydrogen peroxide catalyzed by Ni (ІІ), Co (ІІ), and Cu (ІІ) Schiff base complexes
 Studying SAPO-34 Synthesis main methods,discovering a suitable catalyst for MTO process
 کاربردهایداروییهیدروژل های ساخته شده با فراصوت
 Nano-Photo catalysts and their application in water and wastewater treatment
 بررسی نانو ذره آئروژل با تاکید بر خواص و کاربرد های آن در صنایع مختلف
 ارائه یک روش مقایسه ای شناسایی دارویی جنتامایسین درپساب
 بررسی سینتیک تبدیل روغن نباتی پسماند به بیودیزل با استفاده از کاتالیست صدف
 بررسی مدلهای تولید شن و ماسه درمخازن نفتی با بسترماسه ای
 Optimization of Enhanced Oil Recovery by I-WAG Injection at a Real Oil Field
 گوگردزدایی از میعانات گازی به روش اکسیداسیون در مجاورت پلی اکسومتالات به عنوان کاتالیست
 پیشنهاد وشبیه سازی واحد بازیافت گوگرد درمنطقه سیری جهت کاهش سوزا نده شدن ترکیبات گوگردی درزباله سوزواحدحذف گازهای اسیدی بانرم افزارAspen Hysys
 THE INFLUENCE OF CERIA-DOPED PTRU/MWNTS NANOALLOY AS ANODE ELECTROCATALYST FOR DMFCS
 THE COMPARISON OF FUEL AND ELECTROLYTE TYPE IN FUEL CELL USING PTRUCE/MWNTS
 ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF METHANOL ON MWNTS-SUPPORTED ANODE ELECTROCATALYST
 بررسی عملکرد سایشی و رفتار خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسیدتیتانیم
 Theoretical study of electronic properties of Feporphyrin adsorbed on SiC nanotube
 Theorical study of chemical functionalization of the boron nitridenanotube (8,0) with Feporphyrin complexes.
 KINETICS AND THERMODYNAMIC STUDIES OF COPPER ION BY USING GELEH SAR SHOR
 ENHANCED RECOVERY OF PROTEINS FROM REVERSED MICELLES BY GAS HYDRATE
 پیش بینی و تخمین تعادل مایع بخار در سیستم های شامل استیک اسید – با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 تصفیه آب به روش نانو نقره
 استفاده از شبکه عصبی برای پیش بینی ثابت تعادل در سیستم های شامل کربن دی اکسید
 REVISITING THE PITZER EQUATIONS IN NON AQUEOUSE PHASE, A COMPARATIVE STUDY
 نیتراتزدایی بیولوژیکی با استفاده از پیل سوختی میکروبی (MFC)
 افزایش آبگریزی غشاء PVDF از نوع الیاف توخالی با روش پوشش دهی سطحی: اثر غلظت ماکرومولکول اصلاح کننده سطحی (SMM)
 طراحی و مشخصهیابی الکترود گرافیت اصلاح شده با ذرات نیکل- بور برای استفاده درپیل سوختی گلوکزی
 Selective Oxidation of aromatic primary alcohols by MoO3-SBA-15 nanocatalyst
 Synthesis and characterization of organic template-free NaX nanozeolite using stem sweep ash as silica source at low temperature
 بررسی روش مناسب برای بازیابی گازهای ارسالی به فلردرمنطقه عسلویه
 خالص سازی ریز الیاف پلی پارافنیلن ترفتالامید توسط نایلون ۶
 ریزاستخراج قطره منفرد CuII ازنمونه های آب خلیج های فارس و تایلند واندازه گیری با اسپکتروفتومتر نانودراپ
 مدل سازی حلالیت سولفید هیدروژن در محلول آبی دی اتانول آمین با استفاده از معادله حالت مکعبی به اضافه تجمعی
 OPTIMIZATIO OF ELECTROCHEMICAL PROCESS FOR REMOVING NITRATE FROM DRINKING WATER BY TAGUCHI MODEL
 A DFT STUDY ON THE INTERACTIONS BETWEEN PHOSPHORAMIDES AND C60
 THE PHYSICAL ADSORPTION OF A PHOSPHORAMIDE ON FULLERENE-C60
 Nano-SnO2: An efficient catalyst for one-pot synthesis of imidazole derivatives
 Synthesis of a New Nanocomposite of poly (o-Toluidine) on Silica in the Presence of Anhydrous FeCl3 as Oxidant in Solid-State
 Determination of Tetracycline by Rhodamine B-Modified gold nanoparticles
 Zr-MCM-41 Nanoreactors: A Highly Efficient, Reusable and Novel Catalyst for the Synthesis of 12-aryl-8,9,10,12-tetrahydrobenzo[a]xanthene-11-ones under Solvent-Free Conditions
 تولید هیدروژن به روش ریفرمینگ خودگرمایی اتانول با کاتالیزورهای فلزی واسطه برپایه آلومینا
 میکرواستخراج بافاز جامدتلفیق شده با کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا: روشی قدرتمندجهت مطالعه برهمکنش سم کلرپیریفوس باهورمون بتااسترادیول
 شبیه سازی وپیش بینی تاثیر API نفت خام برمیزان تولیدبرش های نفتی در برج تقطیر خلاء و اتسمفریک با نرم افزار.Aspen Plus
 Production of Poly (Butylene Terephthalate) Nanofibers by Electrospinning and Thermal and Crystallinity investigation of Nanofibers
 نگاهی به گرافین ، خواص و کاربردهای آن
 بررسی و اعتبار سنجی مدل های پیش بینی قطر جدایش حباب در جوشش استخری سیال خالص و نانوسیال
 SURFACE ROUGHNESS AND PARTICLE SIZE EFFECTS ON NANOFLUIDS POOL BOILING HEAT TRANSFER
 ECO-FRIENDLY CONDUCTIVE NANOCOMPOSITE BASED ON POLYPYRROLE: PREPARATION AND INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ACTIVITES
 بررسی اثر دما بر اکسایش یون فرو و رسوب یون فریک در فروشویی زیستی
 EMULSION POLYMERIZATION TECHNIQUE FOR SYNTHESIS OF ELECTRO-MAGNETIC POLY (p-PHENYLENEDIAMINE)/Fe3O4 NANOROD COMPOSITE AND EVALUTION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY
 Dichloro(phendione)palladium(II) immobilized on SBA-15 as Photosensitizer for photocatalytic degradation of 2,4-Dichlorophenol
 PREDICTION OF THE QUANTITY OF CONDENSATE WHICH IS FORMED IN THE SOUR GAS PIPELINE BETWEEN MASJED-SOLEIMAN AND BANDAR IMAM
 TAUTO-ISOMERIZATION STUDY OF (4 or 5)-METHOXYPHENYL-2 METHOXYPHENYLOEIL-(1H) IMIDAZOLE USING NMR TEQNIQUE
 GREEN CHEMISTRY: ONE-POT THREECOMPONENT PAAL-KNORR SYNTHESIS OF NEW PYROLLE DERIVATIVES UNDER MICROWAVE IRRADIATION
 Oxidation of alcohols in the presence of magnetic CoFe2O4 nanoparticles
 مطالعه ایجاداتصالات عرضی بوسیله فراصوت درهیدروژلهای آکریلیک
 بسپارش هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسیدوآکریل آمید به کمک فراصوت
 تاثیرعوامل موثربربسپارش صوت شیمیایی هیدروژل ها
 بهینهسازی تهیه ژل ابرجاذب با شبکهساز متیلن بیس آکریل آمید به کمک فراصوت وبررسی تورم آنها
 RADIATION INITIATED SYNTHESIS OF ACRYLIC ACID-CO-ACRYLAMIDE AS PH AND SALT SENSITIVE HYDROGEL
 A REVIEW ON SOLUBILITY PREDICTION MODELS IN SUBCRITICAL WATER
 بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیم بر رفتار خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم-دی اکسید تیتانیم وکروم خالص توسط روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
 اثر نانو اکسید روی بر شبکه لاستیک استایرن – بوتادین ولکانیزه
 Collecting oil spill with natural sorbents from the sea surface
 بررسی مقاومت به خوردگی پوشش کامپوزیتی Ni-P-B4C بر روی آلومینیوم گرید هوایی
 نانوذرات اکسیدآهن و کاربرد آن درحذف نیترات ازمحلولهای آبی
 REMOVAL OF ETHYLENE DICHLORIDE FROM PETRO CHEMICAL WASTEWATER
 طراحی و ساخت قرص سوخت ایربگ (کیسه هوا) اتومبیل
 INVESTIGATION OF HAP COATING ON CU-ZN IMPLANTS IN HANKS' SOLUTION
 THEORETICAL STUDY OF THE MOLECULAR FURAN … ZEOLITES COMPLEXES
 INVESTIGATION OF VIBRATIONAL BETWEEN PYRIDINE AND ZEOLITES
 INHIBITIVE INVESTIGATION OF VANILLIN ON AL ALLOY BY NOISE THECHNIQUE
 TO INVESTIGATION OF SUITABLE CELL FOR CORROSION MONITORING OF 6061 ALLOY
 NEURO FUZZY SYSTEM (ANFIS) MODEL FOR DESALINATION BY SWEEPING GAS MEMBRANE DISTILLATION
 NEURO FUZZY SYSTEM (ANFIS) MODELING OF DESALINATION BY AIR GAP MEMBRANE DISTILLATION
 مروری برنانوذرات آهن صفرظرفیتی جهت تصفیه آبهای آلوده صنعتی
 Efficient and Green One-Pot Synthesis of Pyrano pyrazole Derivatives by Recyclable Nano-manganese Catalyst in Water Media
 بررسی اثردما برروی عملکرد پیل سوختی اکسیدجامدبا استفاده ازمدل سازی عددی
 مطالعه اثر ترکیب سیال حفره ساز بر ساختار و کارایی غشاهای الیاف میان تهی PVDF اصلاح شده برای جذب دی اکسید کربن
 THEORETICAL STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN PENICILLAMINE WITH ZEOLITE
 SYNTHESIS MESOPOROUS MSU-4 USING TWEEN AND CTAB AND EFFECT OF OTHER PARAMETER ON MORPHOLOGY
 شبیه سازی تولید هیدروژن از آب دریا به روش الکتروشیمیایی
 کاربرد شبکه عصبی نوع GMDH درمدلسازی و پیش بینی میزان کدورت آب شرب
 Investigation of Static and Dynamic Holdup in a Pulsed Packed Column with Intermediate Interfacial Tension System
 حذف بخارات VOC, BTEX ازگلایکول درواحد خشک کردن گاز
 شبیه سازی اثرات الکترواستاتیک بر هیدرودینامیک قطره منفرد به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
 Study of methane dry reforming reaction over nano zirconium oxide supported cobaltmolybdenum catalyst
 مدلسازی تعادل ترمودینامیکی هیدرات با ساختارH در حضور بهبود دهنده ها به منظور ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی
 شبیه سازی واحد شیرین سازی فازهای ۵ و ۴ مجتمع گازپارس جنوبی با استفاده از سیستم آلکانول آمین حاوی ترکیبMDEA و PZ و AMP توسط نرم افزار Aspen Plus
 COMPARSION OF THERMODYNAMIC PARAMETERS BETWEEN Ni(II)-Glycinamide AND W(VI)-Glycinamide COMPLEXES IN pH=4.0, I=0.1molL-1
 زیست عملگراکردن نانوذرات مغناطیسی با پلیمرنشاسته
 Electrochemical fabrication of bismuth nanowires in polycarbonate template
 روشی نوین درپوشش دهی نانوذرات اکسیدآهن ابرپارامغناطیسی با استفاده اززئولیت
 فناوری های کاربردی در صنایع بالادستی نفت
 Solvent Free Synthesis and Characterization of Halloysite-Polypyrrole Nanocomposites
 آنالیزترمودینامیکی ریفرمینگ متان با بخارآب برای تهیه ی خوراک سنتز فیشرتروپش
 مدلسازی وشبیه سازی پدیده های انتقال حرارت و انتقال جرم دریک کیک حلقوی مختصات استوانه ای دریک آون با جریان انتقال حرارت جابجایی اجباری
 نگاهی جامع درپلیمرSBR 1712وSBR1721 براساس ساختاروخواص فیزیکی
 مدلسازی سینتیکی نفوذی جذبسطحی جیوه از محلولهای آبی توسط کربنهای فعال گوگردی در سیستمهای ناپیوسته
 بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان سیال درمیکروکانالهای مارپیچی و مدلسازی توسط الگوریتم ژنتیک
 3D COBALT COORDINATION POLYMER:SYNTHESIS, AND CO2 ADSORPTION
 سنتزوتعیین خواص نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم /کربن فعال TiO2/ac به منظور حذف رنگ کنگورد پسابهای صنعتی
 استخراج و اندازه گیری کادمیوم بااستفاده از روش میکرواستخراج قطره ای و اسپکتروفتومتری نانودرآپ
 FAAS DETERMINATION OF COBALT AFTER SEPRATION BY USE OF 1-NITROSO-2-NAPHTHOL-3,6-DISULFONATE
 Preparation and characterization of a new NiL2 Schiff base complex: antibacterial activity of the Schiff base complex and its ligand
 طراحی مدلی بر اساس شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین نسبت قند کاهنده ورقه های سیب زمینی در فرایند بلانچینگ
 مقایسه روش مقدار مرزی جهت طراحی مفهومی از برج های تقطیر مخلوط های ایده آل با روش میانبرFUG
 طراحی مفهومی برج های تقطیر یک خوراکه و دو خوراکه برای مخلوط های ایده آل
 تولید همزمان هیدروژن و برق با جمع آوری CO2 پیش از احتراق
 Preparation and Characterization of CuO Nanopowder from a Macrocycle Schiff base Complex via Solid-state Thermal Decomposition Route
 اثرنادیک متیل انیدرید برپخت و خواص مکانیکی رزین اپکسی حاوی عامل پخت دایسی
 SINTERING- A CATALYTIC CHALLENGE IN HETEROGENEOUS CATALYSIS
 A SIMPLE ONE-POT STRATEGY FOR EFFICIENT SYNTHESIS OF NOVEL SYMMETRIC PYRANOPYRIMIDINE DERIVATIVES
 FACILE SYNTHESIS OF NEW SUBSTITUTED PYRANO[2,3-d]PYRIMIDINE DERIVATIVES
 ONE-POT, THREE COMPONENT SYNTHESIS OF NEW SUBSTITUTED 3-ARYL-7-THIOXO-7,8- DIDYDROPYRIMIDO[4,5-c]PYRIDAZINE-5(6H)- ONES AS POTENTIAL MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS
 بررسی تاثیرپارامتر ph برفرایند تهیه گاما آلومینای اکسترود ازبوهمیت تهیه شده به روش رسوب گذاری
 مدلسازی جداسازی نیتروژن از گاز توسط تکنولوژی غشایی ( مورد مطالعاتی گاز خوراک پتروشیمی زاگرس)
 MECHANICAL PROPERTIES AND THERMAL STABILITY OF MWCNTS/POLYIMIDE NANOCOMPOSITES
 بررسی توانایی معادلات حالت درجه سه درپیش بینی خواص ترمودینامیکی مشتق مرتبه دوم مخلوط غیرایده آل نرمال دکان ۱- پروپانول
 Pd nano particles, an efficient catalyst for the one pot synthesis of 1,2,4,5-tetra substituted imidazoles
 ETHYLENE POLYMERIZATION OVER SILICA AEROGEL SUPPORTED CHROMIUM CATALYST
 تریمریزاسیون اتیلن با استفاده ازکاتالیزورهای بیس ۲-آلکیل سولفانیل – اتیل – آمین /کرومیوم تری کلراید
 Synthesis of Graphene oxide/ZnO nanocamposite as a photocatalyst for degradation of Rhodamine B
 مطالعه تأثیر پارامترهای شدت جریان و غلظت خوراک بر هزینههای جداسازی فرآیند شیرینسازی گاز همراه به روش جذب بر آمین و مقایسه اقتصادی با روش ترکیبی غشاء- جذب (هیبرید
 استفاده از تکنیک JSA در مدیریت ریسک تعمیرات در فضاهای بسته
 CRYSTALLIZATION OF POLY (L-LACTIDE) BIODEGRDABLE POLYMER REINFORCED WITH POLY (L-LACTIDE) GRAFTED MWCNTS
 سنتز و شناسایی مشتقات جدید بیس هیدروکسی اتیل تترازول
 بررسی دینامیک حباب در جریان دو فازی با استفاده از روش عددی
 ANALYSIS OF THE PHOTOELECTRON SPECTRA OF SeBr2 BASED ON Franck-Condon FACTORS
 ASSESSMENT AND STUDY ON RENEWABLE AND ALTERNATIVE FUELS
 A novel hydrogel nanocomposite based on poly (acrylic acid) grafted onto sodium alginate/ silver: synthesis and characterization
 RISK EVALUATION OF BT EXTRACTION UNIT USING HAZOP PROCEDURE
 بررسی و انتخاب کاتالیست مناسب جهت فرآیند ریفرمینگ متان با بخار آب
 تعادل ترمودینامیکی سیستم (آب + اسید پروپونیک + دیاتیل- فتالات) در دماهای ۲۹۸.۲و۳۰۳٫۲و۳۰۸٫۲ و۳۱۳٫۲ کلوین
 نانوذرات مغناطیسی با القاشدگی جزئی و انتقال جرم گاز-مایع در رژیم جریان تیلور
 شبیهسازی مدل پلت نفوذ جرمی چندجزئی با استفاده از روش عنصر طیفی حداقل مربعات برای فرآیند تبدیل متان با حالت بخار
 بررسی رفتار الکتروشیمیایی و ضد خوردگی نانوپلیت های عامل دار گرافیت در پوشش های اپوکسی فولاد کربنی
 مدل سازی CFD جداسازی دی اکسید کربن از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی :جریان حلال در پوسته
 مدل سازی CFD جذب دی اکسید کربن با محلول آمین بوسیله غشای الیاف توخالی :جریان حلال در لوله
 مطالعه پارامترهای موثردرفرآیند شیرین سازی نفت ترش با استفاده ازنانوکاتالیست
 Synthesis and characterization of Ag/Ag2CO3 nanoparticles stabilized over montmorillonite
 بررسی و مقایسهی روشهای طراحی برجهای جذب شیمیایی پرشده به منظورجداسازی گاز دی اکسید کربن
 سنتز کمپوزیتهای جدیدی از پلی آنیلین و سیلیکا بوسیله پلیمریزاسیون آنیلینیوم هیدروکلراید تحت شرایط بدون حلال
 مقایسه نانو ذرات اکسیدهای فلزی در حذف فلزات سنگین از آب و پساب از لحاظ مقدار جذب بهینه
 مروری برفرایند مایع سازی هیدروژن: چالشها و راه حل ها
 تعیین پارامترهای ساختاری داروی زایلو متازولین و نانو حامل فولرنی به روش محاسبات DFT دردو فاز مایع و گاز
 حذف مس II از پساب صنعتی با استفاده از جاذب کنجاله سویا اصلاح شده
 بررسی بهترین روش استخراج ترکیبات فلاونوئیدی موجوددرگیاه گزنه
 Efficient green synthesis of 3,3-di(indolyl)indolin-2-ones using sulfonic acid functionalized nanoporous SBA-Pr-SO3H and study of their antimicrobial properties
 Corrosion studies of copper in acidic and basic environments
 Quantum chemical studies on corrosion of iron in acidic and basic environments
 روش های شناسایی هیدروژن پارا طی فرآیند مایع سازی
 Density modeling of ionic liquids using PC-SAFT Equation of State
 PREPARATION, MAGNETIZATION OF NANOSCALE LaFe0.5Mn0.5O3 BY MICROWAVE-ASSISTED CO-PRECIPITATION
 MODELING AND CALCULATIONS OF LIQUID-VAPOR INTERFACIAL PROPERTIES
 NOVEL ONE POT THREE COMPONENT SYNTHESIS OF NEW SUBSTITUTED CHROMENOPYRIDAZINE DERIVATIVES
 کاربرد لیگاندهای دفریپرون، دفراسیروکس و دزفری اکسامین در دفع یون های سمی ایندیوم از بدن
 دکا تنگستات نشانده شده بر روی سطح نانو ذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت برای اکسایش سولفید ها
 بررسی سمیت یون های ایندیوم در خون و بافت های بدن موش های آزمایشگاهی
 پلیمربوتادین ازساختارشیمیایی تاخواص فیزیکی
 بررسی جذب سطحی بنفش بازی ۲ از محلول های آبی بر روی خار گنگر: مطالعه پارامترهای عملیاتی و ترمودینامیکی وایزوترم های جذب
 Degradation of Methyl Orange by Copper Oxides
 طراحی یک قیچی مولکولی جدید با استفاده ازخاصیت انعطاف پذیری کالیکس[ ۴]آرن
 تأثیر اتصال داروی پنی سیلین نوع جی به بدنه کربن نانو تیوب با ساختار آرمچیر به وسیله پیوند اکسیژنی بر مشخه های فیزیکی کشش، خمش، کشش خمشی و پیچش
 مطالعه جامع در مورد پلیمر بوتادین منتهی به هیدروکسیل HTPB
 بررسی آزمایشگاهی عملکرد یک کریستالیزور اجباری جهت یافتن پارامترهای عملیاتی بهینه
 شبیه سازی واحد جداسازی حلال AW405 با استفاده از تقطیر میعانات گازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد )خانگیران( سرخس
 بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال آب/ TiO2 در مبدل حرارتی صفحهای صنایع شیر
 Flame Atomic Absorption Spectrometry Determination of Palladium After Preconcentration Using Modified Multiwalled Carbon Nanotube Sorbent
 نقش نانو ذرات آلومینیوم در احتراق پیشرانه های جامد
 QUINONE METHIDE MEDIATED OXIDATION REACTION: OXIDATIVE CLEAVAGE OF CARBON-CARBON BOND IN 2-(3, 5-DI-TERTBUTYL-4-HYDROXYPHENYL)METHYL PROPAN-1-ONE OXIMS USING DDQ
 ساخت غشاء پلیمری به منظور حذف نیترات از آب با استفاده از روش اسمز معکوس
 بهینه سازی فرایند تولید استر۲-اتیل هگزیل ۲- اتیل هگزانوات به عنوان یک نمونه ازاسترهای سنگین درسامانه پیوسته درحضور کاتالیزورپاراتولوئن سولفونیک اسید
 مدلسازی عددی یک کرهی اسفنجی متخلخل حاوی مخلوط دوجزئی غیرایده آل مایع درحال سقوط درهوا با استفاده از روش کرانک-نیکلسون
 بررسی وجود یا عدم وجود آفلاتوکسین در غذای کودک با استفاده از روش نوین در HPLC
 حذف آمونیاک از پساب با استفاده از باکتریAlcaligenes faecalis G(T) با توانایی نیتریفیکاسیون هتروتروف و دنیتریفیکا سیون هوازی، تثبیت شده روی حلقه های سرامیکی
 بررسی روش های گوگردزدایی الکتروشیمیایی به منظور ارتقای کیفیت سوخت های فسیلی
 تهیه فیلم نازک از فتالوسیانین حاوی استخلاف دی بنزوزانتن و بررسی خواص اپتیکی آن
 بررسی اثرافزودن نانوذرات سیلیکا آب گریز برترشوندگی پوشش سل – سل برروی فولاد
 ایجادپوشش نانوکامپوزیتی فوق آب گریز به روش سل – ژل برروی سطح آلومینیوم
 Removal of organic dye of Direct blue 129 from contaminated water using advanced oxidation process in the presence of UV irradiation and immobilized TiO2 nanopowder on glass beads
 Removal of organic dye of Acid red 87 from contaminated water using advanced oxidation process in the presence of silver nanoparticles
 Production of Precipitated CaCO3 by (NH4)2CO3 and Lime Using Two-Step Method
 SYNTHESIS OF ISOBUTYLENE-ISOPRENE COPOLYMER AND INVESTIGATION OF CURED BUTYL RUBBER PROPERTIES
 بررسی فرآیندهای مایعسازی هیدروژن بر اساس چرخه ی سردساز هلیومی
 تهیه و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه پلی وینیل الکل و نانوذره مونت موریلونیت اصلاح شده با مونومرهای آب دوست
 مدلسازی مولکولی نفتا سبک دارخوین به روش مونت کارلو
 Catalytic Therephtalic acid Production:Process,Reactions and kinetics
 بررسی تاثیر عوامل مختلف برای بهبود انتقال حرارت در نانو سیالات
 CFD SIMULATION OF HEAT TRANSFER IN NANOFLUIDS CONTAINING GRAPHENE
 PREPARATION AND APPLICATION OF GRAPHENE OXIDE-TITANIUM DIOXIDE IN WATER TREATMENT
 سنتز mcm-41 اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین ازپساب ومحلول آبی
 مطالعه و بررسی کارایی نانواکسید آلومینیوم درحذف فلوراید ازمحلولهای آبی و ارزیابی سمیت آن برروی دافنیا مگنیا
 بررسی اثر افزودن نانو خاک رس بر روی ساختار و خواص مکانیکی ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP
 بررسی تاثیرات اتلاف ویسکوز در جریان جابجایی اجباری داخل کانال استوانهای متخلخل و حل معادلات حاکم بر آن
 سنتز کاتالیست ساپو ۴۳ به روش ژل خشک در دمای بالا
 Preparation of highly fluorescent CdTe quantum dot-biopolymer in aqueous solution and spectroscopic study of its interaction with bovine serum albumins
 Spectroscopic study of the effect of temperature on the interaction between CdTeand bovine serum albumins
 سنتز سریع و آسان نانوکمپلکس بیس ۲-((۴-متوکسی فنیل ایمینو( متیل( فنول([ رویII با استفاده از امواج اولتراسونیک
 شبیه سازی واحد جداسازی حلال AW402 با استفاده از نرم افزار ASPEN HYSYS
 CARACHTERIZATION OF SYNTHESIS OF NANOFIBRILLAR CELLULOSE BY ELECTROSPINNING
 تولید هیدروژن به روش ریفرمینگ با بخارآب گاز طبیعی: چالش ها و راه حلها
 Multiscale Composites Based on CNFs/Epoxy/UHMWPE Fiber: Interfacial Properties
 مدلسازی ترمودینامیکی جذب سطحی دی اکسیدکربن برروی جاذب غربال مولکولی ۵A توسط معادلات ایزوترم با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
 سنتز کاتالیزورهای زیگلر- ناتای فرافعال جهت تولید پلی( ۱ -اکتن) و پلی( ۱- دکن) آمورف با وزن مولکولی بسیار بالا به عنوان عامل کاهنده دراگ در خط لوله انتقال نفت
 اهمیت کلدباکس دربهبود فرآیندهای کرایوژنیک
 AMINATION OF ARYL HALIDES USING KF/ Fe3O4 AS BASE AND NANO CuI AS CATALYST IN DMSO
 N-ARYLATION OF INDOLES USING KF/ Fe3O4 AS BASE AND NANO MgO AS CATALYST IN DMSO
 SYNTHESIS OF DIARYL ETHER DERIVATIVES USING KF/ Fe3O4 AS BASE AND NANO MgO AS CATALYST IN DMSO
 AN EFFICIENT ONE-POT SYNTHESIS OF HIGHLY SUBSTITUTED FURANS CATALYZED BY NANO MgO
 SYNTHESIS OF OXAZOLE DERIVATIVES USING KF/ Fe3O4 AS BASE AND CuI AS CATALYST IN MeOH
 SYNTHESIS OF 4-BROMO PYRAZOLE DERIVATIVES USING NANO Fe3O4 AS CATALYST IN ETHANOL
 EFFECT OF AGING STEP ON THE TEXTURE OF SBA-15 PREPARED AT SHORT RIPENING TIME
 روشی نوین و ساده جهت سنتز هیدروژل نانوکامپوزیت نقره برپایه پلی (آکریلیک اسید) پیوند زده شده بر روی بستر آلژینات
 Extraction sorbent with Octadecane-functionalized nano graphene (OD-G) for the preconcentration of Chromium Species in water and Paraffin-Embedded Tissues from Liver Loggerhead Turtles Specimens by FAAS
 Preparation of Mesoporous Silica for Nickel Removal
 بررسی و شبیه سازی سیکل بهینه تولید همزمان آب شیرین برق و برودت با بهره گیری ازبخارمازاد کم فشار
 اندازه گیری کروماتوگرافی گازی ترکیبات آلی فرار اورتوزایلن و اتیل بنزن بایک روش جدید و سریع میکرواستخراج دوفازی مایع درنمونه پسابهای صنعتی
 کاربرد های نوین نانو کاتالیستها
 بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یون زدایی شده با استفاده ازروش طراحی آزمون تاگوچی
 MULTI OPTIMAL DESIGN OF GMDH TYPE-NN FOR MODELING AND PREDICTION OF GAS CONSUMPTION IN RASHT CITY
 مدلسازی تولید اتیل استات درراکتورغشایی تراوش تبخیری و بررسی شرایط عملیاتی
 پیشنهادوشبیه سازی تاثیرجریان By-Pass بر راندمان تولید گوگردوتاثیرپیش گرم نمودن هوا وگاز اسیدی بردمای کوره واحدپیشنهادی بازیافت گوگرد درمنطقه سیری بانرم افزار
 تخمین دقیق درصذ حجمی در شاره ی چنذ فازی گاز آب نفت از طریق انذازه گیری تضعیف گاما و استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
 اندازهگیری درصد حجمی گاز مستقل از تغییرات چگالی فاز مایع در شارههای دو فازی
 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION NANOZEOLITE SODALITE FROM SLAG WITHOUT ORGANIC ADDITIVES
 STUDY ON MICROSTRUCTURE DEVELOPMENT OF PS/ORGANOCLAY PREPARED BY IN SITU SOLUTION POLYMERIZATION PROCESS
 THE EFFECT OF FEEDING ORDER ON MICROSTRUCTURE AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF POLY(BUTYLENE TEREPHTALATE)/EPOXY/CLAY HYBRID SYSTEMS
 SYNTHESIS OF POLYAMIDE 6 BY ANIONIC POLYMERIZATION OF Ε-CAPROLACTAM IN AN INTERNAL MIXER
 کاربرد روغن کرچک در سنتز پلی یورتانها
 مطالعه سایش مش سرند تحت برخورد مواد دانه ای با روش دینامیک ملکولی (المان گسسته)
 کاربرد پیل های سوختی میکروبیولوژیکی درصنعت پتروشیمی
 Ab initio Anticancer drugs of Palladium(II) Ndonor ligands with DNA
 preparation of strongly fluorescent CdTe quantum dot -biopolymer in aqueous solution
 سنتز و کاربرد نانو سیالات حرارتی استفاده شده در کلکتور جذبی خورشیدی
 سنتز نانو ذرات نقره، خواص و کاربردها
 سنتز و شناسایی تتراکیس ( ۴کربوکسی فنیل) پورفیرین بر بستر مزوپروس سیلیکا و کاربرد آن به عنوان جاذب در حذف فلز سنگین سرب از آب مصرفی
 سنتز و شناسایی تتراکیس ( ۴کربوکسی فنیل) پورفیرین بر بستر مزوپروس سیلیکا و کاربرد آن به عنوان جاذب در حذف فلز سنگین کادمیوم از آب مصرفی
 شبیهسازی جریان سیال در جداکننده افقی دوفاز نفت و گاز
 synthesis of a novel PH-sensitive silver hydrogel nanocomposite based on poly acrylic amide grafted onto salep
 Investigation of Stability of Alkenes
 بررسی آنالیز کمی و کیفی اثر تجمعی فاکتورهای محیطی بر میزان جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی سازه های فولادی در آب دریای مصنوعی
 روش های جداسازی بیودیزل، بررسی مزایا و معایب
 MAGNETIC NANOPARTICLES: TYPES, CHARACTERISTICS AND APPLICATIONS
 بررسی اثر انواع فلزات ارتقاء دهنده بر میزان تبدیل، غیرفعال شدن و گزینشگری کاتالیستPt/Al2O3 نفتا ریفورمینگ
 مطالعه سینتیتیک انتقال یون های جیوه II و نقره I ازطریق غشاء مایع توده ای با استفاده ازهگزاتیا-۱۸-کراون -۶ به عنوان حامل
 بررسی تاثیرشرایط فرایندی برساختارسلولی اسفنج های پلی لاکتیک اسید
 استفاده از ضایعات تتراپک در تولید چندسازه چوب- پلاستیک
 بررسی رفتارپلی پروپیلن خطی و شاخه دار درفرایند اسفنجی کردن ناپیوسته
 خواص دینامیکی – مکانیکی و اتلاف انرژی درآمیزه های رویه ی تایر با دوپرکننده ی دوده و سیلیکا
 Synthesis of a novel nanoporous adsorbent based on grafting of Schiff-base ligand on SBA-15
 Copper removal from industrial wastewater by hydrogel nanocomposite based on poly (acrylic acid) grafted onto kappa carrageenan
 Diclofenac sodium drug delivery by a novel pH sensitive silver hydrogel nanocomposite
 EFFECT OF THERMAL CONDITIONS ON THE YIELD AND MORPHOLOGY OF MCM-41
 سنتز و شناسایی پلیمر نمک سدیم ۲-آکریل آمیدو ۲ – متیل پروپان سولفونیک اسید متصل شده با نانو ذره آلومینا و کاربرد آن در جداسازی فلزات سنگین با عمل تبادل یون
 تاثیر اصلاح شیمیایی سطح الیاف طبیعی و مقدارنانورس برمقاومت مکانیکی چندسازه های چوب – پلاستیک
 fluorescence quenching of human serum albumin by cobalt -DiAmsar
 Interaction of iron (III) DiAmsar with HSA and BSA by UV–vis spectroscopy
 سنتز تک ظرف و سه جزیی مشتقات جدید خالص انانتیومری اسپایروپیرولیدین ازطریق واکنش نامتقارن ۱٫۳- دوقطبی آزومتین ایلیدها
 بهینه سازی شرایط درون چاهی و سرچاهی برای چاه های یکی از مخازن گاز میعانی ایران
 تاثیر دمای پخت بر مقاومت به خوردگی و ساختار پوششهای آلومینایی ایجاد شده برروی فولاد کربنی به روش سل ژل
 جداسازی زوج گازCO2/N2 با استفاده ازغشازئولیتی نانوحفره NaY
 بررسی اثر نشاسته و عامل فوم زا بر خواص زیست تخریب پذیری کامپوزیت های چوب پلاستیک تهیه شده از الیاف ذرت و پلی اتیلن سنگین
 بررسی مکانیزم تشکیل رسوب و عملکردبازدارنده های رسوب درمبدلهای حرارتی با سیال آب
 کاربزد فناوری بیوتکنولوصی در صنایع نفت و پتزوضیمی
 سنتز، شناسایی و مطالعات ساختاری لیگاند بازشیف ١-((۵-کلرو-۲-هیدروکسی فنیل ایمینو( متیل( نفتالن- ٢-ال و کمپلکس های اکسید وانادیوم V آن
 A CFD simulation of a liquid ejector
 تاثیر لایه میانی الکترولس نیکل-فسفر بر چسبندگی و مقاومت به خوردگی پوشش سل ژل آلومینا اعمال شده روی فولاد کربنی
 ضرورت توسعه انرژی های پاک به انواع منابع جدید انرژی
 Synthesis and characterization of CuO nanoparticles
 بدست آوردن مقدارمناسب تزریق fuel gas درکوره های واحدالفین
 بهینه سازی فرایند تقطیر واکنشی تولید ETBE با الگوریتم ژنتیک
 روش ها و مواد حالت جامد برای ذخیره سازی هیدروژن
 بررسی میزان تراوشپذیری گازهای پروپان و پروپیلن با استفاده از غشاء مایع تقویت شده
 مروری کلی بر سوختهای زیستی
 A comparative study on the electrochemical and morphological characteristics of the homogeneous cation exchange membranes based on SPPO & PVC prepared through different methods
 Size-controlled synthesis of silver nanoparticles stabilized by DiAmsar
 Spectroscopic interaction of laser dyes and silver nanoparticles stabilized by DiAmsar
 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ذرات جامدپل سازسیال حفاری برمیزان آسیب سازند
 مروری بر سنسورهای هیدروژن و آشکارسازهای شعله هیدروژنی
 SEPARATION AND PRECONCENTRATION OF GOLD USING MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AS SOLID-PHASE EXTRACTION ADSORBENT
 UV-Spectrophotometric-Assisted Chemometric Methods for the Adsorption of Sudan Red Azo Dyes
 آلودگیهای نفتی و اثرات آن برروی محیط زیست
 بررسی انعطاف پذیری و طراحی ساخت کوره های واحدالفین
 کک زدایی راکتورهای شکست حرارتی کوره های واحدالفین پتروشیمی امیرکبیر
 مدل سازی و بررسی عوامل مؤثر بر غیرفعال شدن کاتالیست سنتز متانول در یک راکتور بستر کروی
 ارزیابی غشای اسمز معکوس فشار پایین برای جداسازی ۲ کلروفنل از محلول آبی
 محاسبه مصرف بخاروبراورد انرژی مصرفی درمبدلهای حرارتی
 بررسی رفتارسینیتیکی فرایند انتقال یون های جیوه II و نقره I از طریق غشاء مایع توده ای با استفاده از پنتاتیا ۵۱ کراون ۱ به صورت تابعی از زمان، حلال و غلظت
 Nanocatalyst based on heteropolyacid supported on clay as catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones under solvent-free conditions
 Effect of surface modification on dispersion of ZnO Nanoparticles and synthesis of ZnO/PMMA Nanocomposite
 DETERMINING THE SELECTIVITY OF ZEOLITE MOLECULAR SIEVES IN CO2/ CH4 ADSORPTION BY VOLUMETRIC METHOD
 بررسی تحلیلی روشهای محاسباتی ویسکوزیته مخلوطهای گازی و محاسبه ویسکوزیته مخلوط گازهای حاصل ازتجزیه هیدرازین
 GRAFTING OF MALEATE ESTERS ONTO ATACTIC POLYPROPYLENE
 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLY(METHYLMETHACRYLATE)/GRAPHENE NANOCOMPOSITES VIA IN SITU EMULSION POLYMERIZATION
 بررسی تاثیرونتیلاسیون طبیعی برحجم ابرتشکیل شده درطبقه بندی مناطق مخاطره زا توسط دینامیک سیالات محاسباتی
 بررسی اثرات شرایط مختلف تکلیس بر روی نانوذرات آهن منگنز بر پایه نانوآلومینا تهیه شده به روش همرسوبی
 A Neuro-fuzzy modeling tool to predict the photocatalytic activity of nano crystalline TiO2 films doped by SiO2
 مطالعهی مروری تولید بایودیزل با استفاده از کاتالیست های اسیدی، بازی و آنزیمی
 خواص تریبولوژیکی آمیزه های رویه ی تایر حاوی مخلوط پرکننده های دوده و سیلیکا
 بررسی عملکردموادافزودنی درکاهش ویسکوزیته و گوگرد جهت ارتقاء ترکیبات سنگین نفتی
 تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین – پلی استایرن – اکسیدروی و بررسی خواص ضدخوردگی آن
 تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین – پلی وینیل کلراید – مونت موریلونیت و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن
 سنتز و بررسی نانو کمپلکس مس (II) تهیه شده از لیگاند باز شیف درشت حلقه ی ٢١ عضوی به روش سونوشیمیایی
 تعیین شرایط بهینه جهت تهیه نانوکامپوزیت پلی وینیل کلراید – مونت موریلونیت بابه کارگیری روش طراحی آزمایش تاگوچی
 بررسی امکان حذف فلز روی از زیرآب برج خنککننده شرکت پتروشیمی مارون با استفاده از فرآیند نانوفیلتراسیون
 بهینه سازی فراینذ ریفرمینگ خشک متان با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 بررسی میزان حساسیت و بهره وری فرآیند زدایشی کوپل اکسیداسیون مرطوب/بیولوژی برای زدایش پساب های دارویی
 کاربرد فناوری نانو دربهبود کیفیت نفت خام
 APPRAISAL AND COMPARISON OF GROWTH KINETIC MODELS IN BIOLOGICAL SWEETENING PROCESS OF NATURAL GAS
 استفاده ازیک جاذب نانوحفره جدید برپایه پیوندزنی لیگاند شیف – بازبرروی بستر SBA-15 برای حذف متیلن بلو ازمحلول آبی
 بررسی خصوصیات سطحی کیتوسان- سورفاکتانت آنیونی سدیم دو دسیل سولفات و کاربرد آن درپایداری سیستم امولسیونی
 بررسی اثردما برپروتئین پریون به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی
 بهینه نمودن شرایط تولید پلی( ۱- اکتن) با وزن مولکولی بسیار بالا با استفاده از کاتالیزور زیگلرناتای فرافعال سنتزی
 سنتز نانوذرات طلا با هدف کاربرددرحوزه نانوبیوفناوری
 DFT Study of PAMAM dendrimers as drug delivery vehicles for platinum anticancer drugs
 بررسی سینتیک و ایزوترم تعادلی جذب ناپیوسته فنل توسط کربن فعال تولید شده از لجن فاضلاب کارخانه کاغذ سازی
 SYNTHESIS OF ZNO NANOPARTICLES FROM DIFFERENT ZINC SALTS
 سنتز و شناسایی نانوکریستالهای Zn1-2xErxNixO به روشهیدروترمال و بررسی خواص فیزیکی آنها
 نانوکامپوزیت های پلیمر / گرافن: سنتز، خواص و کاربردها
 سنتز زئولیت Y با استفاده ازروش طراحی آزمایش پلکت برمن
 Application of Tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin Functionalized SBA-15 For Removal of Na+ from water
 مروری بر استخراج توریم به عنوان سوخت راکتورهای هسته ای و بررسی پارامترهای موثر در استخراج آن
 تکنولوژی های نوین در ازدیاد برداشت نفت
 ارائه هدل ریاضی هیساى هوای هورد نیاز در حفاری با هوا و فوم فشرده چاه های نفت وگاز با استفاده از شبکه عصبی نوعGMDH
 بررسی نقش عوامل فعالساز در تهیه گرانولهای کربن فعال با استفاده از فعالسازی شیمیایی
 سیستم بازیابی آروماتیک ها به روش غشایی: بازیافت فنل از پساب های صنعتی
 SYNTHESIS OF DHPMS CATALYZED BY N-ASA UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS
 Preparation of thermal reduced graphene oxide/cobalt-zinc ferrite magnetic nanocomposites via the solvothermal method
 کوانتوم و حیات
 بررسی خواص فیزیکی و تعیین تنوع افزودنی های چمن مصنوعی
 THERMODYNAMIC PROPERTIES OF BINARY MIXTURES CONTAINING ACETOPHENONE + 2-ALKANOL
 بررسی اثر پارامترهای مختلف (دما، فشارو تغییرمقدار وزن افزا) در کنترل هرزروی گل پایه آبی توسط پلیمر سولفونه شده
 SYNTHESIS OF 1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDIN-ONE USING N-ZRO2
 مروری برفرآیندهای ترکیبی انعقاداکتریکی – غشایی جهت تصفیه آب
 SYNTHESIS OF 3,4-DIHYDROPYRIMIDINONE DERIVATIVES USING NANO-ZRO2
 DIHYDROPYRIMIDIN-2(1H)-ONES CATALYZED BY NASA
 استفاده از نانو کاتالیست ها به همراه ازن برای حذف آلاینده های آب و پساب های صنعتی
 بررسی روشهای مختلف سنتز مشتقات آلفا- هیدروکسی کتونها
 شبیه سازی جریان سیال در جداکننده افقی دوفاز نفت و گاز
 Preparation and characterization of homogeneous ion exchange membranes based on SPPO & modified PVC
 آب شیرین کن های خورشیدی فرصتی برای جهان امروز
 زئولیت های فوجاسیت و تبادل یون آنان: بازنگری
 بررسی زیست تخریب پذیری آلیاژ پلی اتیلن (خطی وسبک) بهینه شده باپلاستومر EOC و نشاسته
 تهیه غشاهای فیبرتوخالی مرکب ازجنس دی وینیل PDMS/PVDFبرای جداسازی BTX
 مروری برجداسازی گازی با استفاده ازغشاهای ماتریس آمیخته
 THE EFFECTS OF DUST PHENOMENA AND WAYS OF COPING WITH IT IN THE PROVINCE OF KHOUZESTAN
 THE STUDY AND DELIVERING A PROPER SOLUTION FOR PROTECTING THE CORROSION IN COOLING TOWERS
 THE STUDY OF TRAYS METAL CHANGING EFFECT ON SPEED DRYING IN BATCH DRYERS
 بررسی آزمایشگاهی تمیز سازی فیلترات گل توسط جت اسید و آب
 A SIMPLE AND NOVEL SYNTHESIS OF ZNO NANOHEMISPHERES
 بهینه سازی پارامترهای برج تقطیر دیوار میانی
 Modified activated carbon with tris(hydroxymethyl)aminomethane for selective adsorption and determination of lead in water samples
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید