مقالات مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا) در سیویلیکا منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مقالات دوره اول تا پنجم این نشریه که شامل 16 شماره می باشد در سایت سیویلیکا منتشر شد.

لازم به ذکر است  مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا)  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده :

 1. آموزش عالي در عصراطلاعات
 2. انواع يادگيري الكترونيكي و شكلهاي مختلف تعامل درآن
 3. انگيزش و يادگيري
 4. طراحي و اجراي آزمايشگاه هاي مجازي زمان حقيقي و كنترل از راه دوردر راستاي تحقق آموزش هاي مجازي و از راه دور
 5. آموزش از دور در ژاپن
 6. آموزش هاي همزمان از دور: سامانه كلاس مجازي
 7. ارائه يك الگوي مفهومي براي بررسي عوامل عمده نگراني وبازدارنده هاي مشاركت اساتيد دانشگاه ها در آموزش مجازي
 8. مقايسه سطح مهارتهاي تفكر انتقادي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 9. تأثير بازانديشي بر دفترچه هاي عملكرد باليني بر مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري شهرستان شيراز
 10. آموزش از دور در چين
 11. معرفي ابزار هاي توليد محتواي الكترونيكي
 12. تاثيرشيوه هاي آموزشي نظام آموزش بازوازراه دوردانشگاه پيام نوربرتغييرمنبع كنترل دانشجويان
 13. اثربخشي روش الكترونيكي درشناسايي ميكروآنوريسم هاي شبكيه دربيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي
 14. بررسي تفكر انتقادي در دو گروه آموزش مجازي و سنتي
 15. بررسي معيارهاي يكفيت و اثربخشي يادگيري الكترونيكي درآموزش عالي
 16. يادگيري مشاركتي الكترونيكي
 17. بررسي انيميشن پزشكي و كاربرد آن در آموزش
 18. بررسي كاربرد فن آوري اطلاعات در آموزش و تأثير آن بربهره وري كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي
 19. تاثير انديشه دوباره بر صلاحيت هاي باليني دانشجويان پرستاري
 20. بررسي تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز
 21. سنجش برخط آموزشي راهبردي نوين و امكان پذير براي ارزيابي يادگيري برخط
 22. نقش پادكست در آموزش
 23. كاوشي پديدار شناسانه در تجربه تعامل يادگيرندگان در دانشگاه مجازي
 24. بررسي نگرش كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد درخصوص ارائه برنامه هاي آموزش ضمن خدمت به صورت آن لاين
 25. بررسي و مقايسه خودكارآمدي عمومي در دانشجويان حضوري وغيرحضوري استان كرمان
 26. بررسي الگو هاي رفتاري يادگيري كارآفرينانه با رويكرد شايستگي
 27. مالكيت معنوي، اخلاق درانتشار نتايج پژوهش و بررسي مفاد قانوني مرتبط با مجازات متخلفين در جمهوري اسلامي ايران
 28. آشنايي با نرم افزار adobe audition 3.0
 29. تدوين راهبردها در حوزه يادگيري الكترونيكي مطالعه موردي: دانشكده مجازي علوم حديث
 30. نقش آموزش مجازي در يادگيري خلاق دانشجويان از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي شهرستان بجنورد
 31. بررسي عوامل مؤثر در تمايل اعضاي هيأت علمي به استفاده ازسيستمهاي يادگيري الكترونيكي
 32. راهبردهاي افزايش كارآيي و اثر بخشي اساتيد در آموزش هاي مجازي
 33. بررسي و مقايسه مكاتب يادگيري در طراحي دروس الكترونيكي
 34. آشنايي با نرم افزار Wave Pad
 35. نقش پرونده الكترونيك سلامت در ارائه اطلاعات بهداشتي
 36. نظام فلسفي آموزش باز و از دورمتولي آموزش از دور فناوري تكنولوژي است يا فلسفه تربيتي
 37. نقش كتابخان ههاي پزشكي در محيط يادگيري سامانه مديريت دروس
 38. نرم افزار Recover my Files
 39. ارزشيابي اساتيد باليني بيمارستان شهيد فقيهي شيراز بر اساس مدل شناختي استاد- شاگردي در دي ماه 1389
 40. بررسي آمادگي دبيران دوره متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب در بكارگيري يادگيري الكترونيكي
 41. بررسي ميزان آگاهي پرستاران در ارتباط با مهارت ارتباط شفاهي موثر در سال 1389
 42. بررسي مقايسه اي دانش و رضايت مندي پزشكان عمومي شركت كننده قبل و بعد از شركت در دوره بازآموزي ديابت با دو شيوه آموزش الكترونيكي )نابرخط( و آموزش سنتي
 43. بررسي خصوصيات مدرس باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي شهر لار
 44. ارزشيابي و تضمين كيفيت در يادگيري الكترونيكي با استفاده از مدل تحليل اهميت – عملكرد
 45. طراحي آموزش الكترونيكي پزشكي مبتني بر رويكرد تعاملي پژوهش محور
 46. مزيت ها و چالش هاي استفاده از كار گروهي در محيط هاي يادگيري برخط
 47. آشنايي با نرم افزار Team viewer
 48. ارزيابي سيستم اطلاعات بيمارستاني بيمارستان نمازي شيراز ازديدگاه كاربران در سال 89
 49. رابطه ويژگي هاي شخصيت و سبك هاي يادگيري با موفقيت تحصيلي دانشجويان برخط
 50. درك دانشجويان پرستاري از يادگيري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه نوزادان با استفاده از رويكرد ژورنال نويسي بازانديشانه
 51. علوم اعصاب، مطالعات شناختي و شيو ههاي نوين آموزش پزشكي
 52. از يادگيري الكترونيكي تا يادگيري سيار: مباني نظري
 53. طراحي و پياده سازي نظام آموزش تركيبي براي آموزش دانشجويان رشته هاي توانبخشي
 54. Mendeley : معرفي نرم افزار مديريت مراجع
 55. بررسي نقش ب هكارگيري آموزش الكترونيكي در فرآيند تدريس و يادگيري ازديدگاه اعضاء هيئت علمي دانشگاه پيام نور مازندران
 56. ارزشيابي عملكرد سيستم اطلاعات آزمايشگاه بيمارستانهاي دولتي شيرازسال 1390
 57. بررسي رابطه هوش هيجاني و بهره وري كاركنان واحدهاي اداري دانشگاه علوم پزشكي شهر شيراز در سال 1389
 58. عوامل تأثيرگذار بر افزايش رضايت مندي يادگيرندگان از دوره هاي يادگيري الكترونيكي
 59. بررسي مدل هاي مختلف طراحي يادگيري الكترونيكي
 60. بررسي موانع پداگوژيكي ياددهي و يادگيري برتوسعه آموزش الكترونيكي درنظام آموزش عالي
 61. ارزيابي كيفيت وب سايت هاي هسته دانشگاه هاي مجازي ايران وجهان
 62. عوامل اصلي كاربرد فناوري درفرآيند آموزش درمدارس شهرستان بابل
 63. بررسي نقش كاربردكتابهاي الكترونيكي برگرايش به مطالعه دردانش آموزان متوسطه نظري استان مازندران درسال تحصيلي 91-90
 64. مقايسه پيشرفته تحصيلي دانش آموزان درنظام آموزش ازدورمجازي ونظام سنتي درمدارس دوره راهنمايي شيراز
 65. شناسايي ورتبه بندي مولفه هاي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي دانشگاه ها بارويكردتحليل شبكه فازي
 66. پويانمايي آموزشي
 67. ابزاري براي مستندسازي: LaTex
 68. طراحي مدل سنجش ميزان آمادگي الكترونيكي استقرار آموزش موبايل (سيار)
 69. شناسايي سبكهاي يادگيري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد به منظورتطابق با محتواي الكترونيكي آموزشهاي ضمن خدمت
 70. امكان سنجي استقرار آموزش الكترونيكي در دانشكده علوم تربيتي وروان شناسي آزاد اسلامي واحد مرودشت در سال 1391
 71. بررسي وضعيت تراكم كلمات كليدي در ساختار وب سايت هاي واحدهاي آموزش مجازي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران
 72. تدريس به روش نقشه مفهومي روشي مؤثر بر ميزان يادگيري و يادداري دانشجويان
 73. وابستگي به اينترنت و تاثير آن بر وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز: مطالعه مقطعي رفتار اعتياد محور
 74. قابليت هاي اينترنت امكاني براي تسهيل و تقويت پژوهش هاي تربيتي
 75. ارزيابي دورههاي آموزش الكترونيكي دانشكده مجازي علوم حديث با توجه به معيارهاي كيفيت در آموزش الكترونيكي
 76. دلايل اصلي عدم شكل گيري صحيح مدارس هوشمند و ارائه راه كارهايي براي توسعه آنها در استان مازندران (از ديدگاه مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات و ارتباطات)
 77. ارزشيابي طرح آموزش الكترونيكي در مدارس دخترانه متوسطه ناحيه دو اراك از نظر معلمان، مديران و دانش آموزان و راه كارهاي بهبود آن
 78. عوامل موثر بر كيفيت آموزش از دور (مطالعه موردي: مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور تهران)
 79. نقش فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان سازمان آموزش فني وحرفه اي
 80. قابليت ها و عوامل مهم در خودكارآمدي مدرسان و دانشجويان مراكز تربيت معلم در استفاده از اينترنت
 81. مروري بر سيستم هاي نوين آموزش الكترونيكي
 82. آشنايي با نرم افزارAdobe Flash Professional CS5 براي توليد انيميشن، چند رسانهاي و محتواي الكترونيكي
 83. بررسي وضعيت استانداردهاي سواد اطلاعاتي در بين فرهنگيان شهرستان دهلران
 84. صلاحيت هاي مورد نياز مدرسان آموزش و يادگيري الكترونيكي
 85. تاثير كمي گسترش آموزش بر رشد اقتصادي و رفاه خانوارهاي شهري وروستايي در ايران: با رهيافت تحليل مسير ساختاري
 86. اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر تقويت اين راهبردها، آمادگي يادگيري خود راهبر و خودكارامدي دانشجويان
 87. تحليل سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از نظر ميزان اهميت به يادگيري سازماني
 88. تعامل در يادگيري الكترونيكي
 89. زوترو: نرم افزار مديريت مراجع براي پژوهشگران
 90. بررسي مولفه هاوعوامل تاثيرگذاربرمدل سازمان يادگيرنده در دانشگاه شيرازسال 1391
 91. نقش ارضاي نيازهاي اساسي روان شناختي و باورهاي شناختي در انگيزه دروني دانشجويان دورههاي يادگيري الكترونيكي
 92. تاثير نقشه مفهومي بر پيشرفت تحصيلي و خود تنظيمي سطوح بالاي يادگيري در درس فيزيك
 93. پشتيباني از مدرسان در آموزش و يادگيري الكترونيكي
 94. بررسي مقايسهاي تأثير آموزش با رويكردهاي يادگيري تركيبي مرسوم ويادگيري تركيبي مبتني بر هوشهاي زباني و منطقي- رياضي گاردنر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هنرستاني
 95. دستياران باليني، معلمان بيمارستاني ضرورت آموزش و توانمندسازي مهارتهاي ياددهي- يادگيري
 96. تحليلي بررابطه فراواني تعامل آموزشي و ماندگاري دانشجويان در آموزش الكترونيكي
 97. توسعه مفهوم دانش پژوهي، با تأكيد بردانش پژوهي تدريس ويادگيري مطالعه اي كيفي دردانشگاه هاي ايران
 98. مقايسه مهارت هاي پژوهشي فناورانه دانشجويان حضوري و مجازي
 99. شاخص هاي عملي ارزشيابي آموزش الكترونيكي در آموزش عالي ايران
 100. ارزيابي كارايي گروه هاي آموزشي فناوري اطلاعات سلامت دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها در سال 1390
 101. تحليل محتواي كيفي نظريه ارتباط گرايي و ارائه الگوي مفهومي طراحي زيست بوم هاي يادگيري
 102. بررسي رابطه راهبردهاي انگيزشي يادگيري و ارزش دهي به تكليف در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده مجازي دانشگاه اصفهان
 103. ارزيابي سيستم آموزش الكترونيكي دانشگاههاي مجري آموزش الكترونيكي درتهران بر اساس قابليت استفاده در يادگيري
 104. شناسايي ويژگي هاي بازخورد مؤثر و تعيين تأثير اين ويژگي ها بر بازخورد مؤثراز ديدگاه دانشجويان مؤسسه جهاد دانشگاهي اهواز
 105. ارزيابي يادگيري الكترونيكي جهت تشخيص زود هنگام هومورژهاي شبكيه دررتينوپاتي ديابتي
 106. مروري بر نرم افزارهاي رايگان آماري

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید