انتشار مجموعه مقالات ژورنال بین المللی مهندسی در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات مجله بین المللی مهندسی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مقالات دوره 25، 26 و 27 این نشریه که شامل 20 شماره می باشد در سایت سیویلیکا منتشر شد.

لازم به ذکر است  مجله بین المللی مهندسی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده :

 1. OPTIMIZATION OF LIPASE IMMOBILIZATION
 2. EFFECT OF COLLAR ON TIME DEVELOPMENT AND EXTENT OF SCOUR HOLE AROUND CYLANDRICAL BRIDGE PIERS
 3. MOVING LOAD ANALYSIS OF SUBMERGED FLOATING TUNNELS
 4. THEORETICAL AND NUMERICAL STUDY ON THE STRENGTHENED STEEL PLATE SHEAR WALLS BY FRP LAMINATES
 5. INVESTIGATION ON MICROSTRIP PATCH FRACTAL ANTENNA
 6. A NEW ACCEPTANCE SAMPLING DESIGN USING BAYESIAN MODELING AND BACKWARD INDUCTION
 7. THEOPTIMAL ENERGY CARRIERS’ SUBSTITUTES IN THERMAL POWER PLANTS: A FUZZY LINEAR PROGRAMMING MODEL
 8. APPLICATION OF SINGLE OBJECTIVE GENETIC ALGORITHM TO OPTIMIZE HEAT TRANSFER ENHANCEMENT FROM A FLAT PLATE
 9. PREDICTION OF WORK ROLL INITIAL CROWN ACCORDING TO DESIRED STRIP PROFILE IN HOT ROLLING
 10. STAGE-DISCHARGE MODELING USING SUPPORT VECTOR MACHINES
 11. MODELING RISK OF LOSING A CUSTOMER IN A TWOECHELON SUPPLY CHAIN FACING AN INTEGRATED COMPETITOR: A GAME THEORY APPROACH
 12. APPLICATION OF GAME THEORY IN DYNAMIC COMPETITIVE PRICING WITH ONE PRICE LEADER AND N DEPENDENT FOLLOWERS
 13. A MODIFIED COMPRESSIBLE SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS (MCSPH) METHOD AND ITS APPLICATION ON THE NUMERICAL SIMULATION OF LOW AND HIGH VELOCITY IMPACTS
 14. A NOVEL HOMOTOPY PERTURBATION METHOD: KOROUSH METHOD FOR A THERMAL BOUNDARY LAYER IN A SATURATED POROUS MEDIUM
 15. ANALYSIS OF COMBINED CONDUCTION AND RADIATION HEAT TRANSFER IN A RECTANGULAR FURNACE INCLUDING TWO HEAT SOURCES
 16. NUMERICAL SIMULATION OF EFFECTS OF A NON-IONIZED FLUID INJECTION AND SUCTION ON THE MHD FLOW IN A CIRCULAR CHANNEL
 17. A NUMERICAL STUDY OF SINGLE-PHASE FORCED CONVECTIVE HEAT TRANSFER WITH FLOW FRICTION IN MICROCHANNELS
 18. BUCKLING ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MINDLIN PLATES SUBJECTED TO LINEARLY VARYING INPLANE LOADING USING POWER SERIES METHOD OF FROBENIUS
 19. PRODUCTION OF GLUCOAMYLASE BY ASPERGILLUS NIGER UNDER SOLID STATE FERMENTATION
 20. PULSATILE MOTION OF BLOOD IN A CIRCULAR TUBE OF VARYING CROSS-SECTION WITH SLIP FLOW
 21. ASSESSEMENT OF SOIL COLLAPSE PREDICTION METHODS
 22. SEISMIC BEHAVIOR OF SILOS WITH DIFFERENT HEIGHT TO DIAMETER RATIOS CONSIDERING GRANULAR MATERIALSTRUCTURE INTERACTION
 23. A WAVELET-BASED PROCEDURE FOR MINING OF PULSELIKE GROUND MOTIONS FEATURES IN RESPONSE SPECTRA
 24. EFFECT OF INORGANIC HYBRID LiBr ON THE SILICA MATRIX XEROGELS
 25. NUMERICAL MODELING OF CHARRING MATERIAL ABALATION WITH CONSIDERING CHEMICAL REACTION, MASS TRANSFER AND SURFACE HEAT TRANSFER EFFECTS
 26. EXPERIMENTAL EVALUATION OF BLAST WAVE PARAMETERS IN UNDERWATER EXPLOSION OF HEXOGEN CHARGES
 27. EXPERIMENT AND APPLICATION OF AN ANNULAR FOAM BREAKER FOR FOAM DRILLING FLUID
 28. A CLOSED FORM SOLUTION FOR FREE VIBRATION ANALYSIS OF TUBE-IN-TUBE SYSTEMS IN TALL BUILDINGS
 29. RELIABILITY MEASURES AND SENSITIVITY ANALYSIS OF A COMPLEX MATRIX SYSTEM INCLUDING POWER FAILURE
 30. EFFECT OF LOCATION OF EXPLANATORY VARIABLE ON MONITORING POLYNOMIAL QUALITY PROFILES
 31. OPTIMIZATION OF TREE-STRUCTURED GAS DISTRIBUTION NETWORK USING ANT COLONY OPTIMIZATION: A CASE STUDY
 32. PHASE STABILITY AND CONDUCTIVITY OF δ-Bi2O3 WITH MIXTURE OF YTTRIUM AND YTTERBIUM OXIDES
 33. EFFECT OF WAVY WALL ON CONVECTION HEAT TRANSFER OF WATER-AL2O3 NANOFLUID IN A LID-DRIVEN CAVITY USING LATTICE BOLTZMANN METHOD
 34. MARKOVIAN SOFTWARE RELIABILITY MODEL FOR TWO TYPES OF FAILURES WITH IMPERFECT DEBUGGING RATE AND GENERATION OF ERRORS
 35. PERFORMANCE MODEL AND ANALYSIS OF BLOOD FLOW IN SMALL VESSELS WITH MAGNETIC EFFECTS
 36. Optimizing of Iron Bioleaching from a Contaminated Kaolin Clay by the Use of Artificial Neural Network
 37. Boundary Element Analysis of a Lined Tunnel Problem
 38. Neural Network Based Recognition System Integrating Feature Extraction and Classification for English Handwritten
 39. Power Plant Project Risk Assessment Using a Fuzzy-ANP and Fuzzy-TOPSIS Method
 40. A Multi-Criteria Decision-Making Approach with Interval Numbers for Evaluating Project Risk Responses
 41. Effects of the pH of Initial Solution on Hydrothermally Synthesized TiO2 Nanoparticles
 42. Wall Effect in 3D Simulation Of Same Sized Particles Packing
 43. Heat Recirculation Effect on the Structure of Wood Dust Flame Propagation
 44. Synthesis and Characterization of Nanocrystalline Ni3Al Intermetallic during Mechanical Alloying Process
 45. Effect of Chromium Content on Formation of (Mo1-x-Crx) Si2 Nanocomposite Powders via Mechanical Alloying
 46. A New Technique for Image Zooming Based on the Moving Least Squares
 47. Numerical Simulation and Optimization Design of the Annular Mechanical Foam Breaker
 48. Inhibitive Assesment of Stearamide as a Corrosion Inhibitor for Mild Steel in HCl Solution
 49. Corrosion Behavior of a Fe-25at%Sn Supersaturated Solid Solution in H3PO4 Solution
 50. Multi-Dimensional Modeling of the Effects of Spilt Injection Scheme on Performance and Emissions of IDI Diesel Engines
 51. Improvement of Iranian Seismic Design Code Considering the Near-Fault Effects
 52. The Use of Monte-Carlo Simulations in Seismic Hazard Analysis in Tehran and Surrounding Areas
 53. Optimum Shape Design of a Radiant Oven by the Conjugate Gradient Method and a Grid Regularization Approach
 54. Determining an Economically Optimal (N,C) Design via Using Loss Functions
 55. Shrinkage Curve: Experimental Study and Modelling
 56. Modeling of Combustion and Carbon Oxides Formation in Direct Injection Diesel Engine
 57. Global Stability for Thermal Convection in a Couple Stress Fluid Saturating a Porous Medium with Temperature-pressure Dependent Viscosity: Galerkin Method
 58. Comparison of Lift and Drag Forces for Some Conical Bodies in Supersonic Flow using Perturbation Techniques
 59. Simulation of Gravity Wave Propagation in Free Surface Flows by an Incompressible SPH Algorithm
 60. Nonlinear Analysis of a Flexible Beam Actuated by a Couple of Active SMA Wire Actuators
 61. Multi-objective Optimization of Semi-active Control of Seismically Exited Buildings Using Variable Damper and Genetic Algorithms
 62. Simplified Approach for Torsional Analysis of Non-homogenous Tubes with Noncircular Cross-sections
 63. A Simple Approach to Static Analysis of Tall Buildings with a Combined Tube-intube and Outrigger-belt Truss System Subjected to Lateral Loading
 64. Lipase Production in Solid State Fermentation Using Aspergillus niger: Response Surface Methodology
 65. Accurate Determination of Pull-in Voltage for MEMS Capacitive Devices with Clamped Square Diaphragm
 66. Design of Novel High Sensitive MEMS Capacitive Fingerprint Sensor
 67. Modified Bi-directional AC/DC Power Converter with Power Factor Correction
 68. Phenol Biodegradation Kinetics in the Presence of Supplimentary Substrate
 69. Energy Conservation Potential of the Heat Pipe Heat Exchangers: Experimental Study and Predictions
 70. Experimental Investigation on the Viscosity of Nanofluids
 71. Performance Optimization for Skim Milk Powder Unit of a Dairy Plant Using Genetic Algorithm
 72. The Effect of Anisotropy on Free Vibration of Rectangular Composite Plates with Patch Mass
 73. A Context-aware Architecture for Mental Model Sharing through Semantic Movement in Intelligent Agents
 74. Numerical Modeling of an Innovative Bipolar Plate Design Based on the Leaf Venation Patterns for PEM Fuel Cells
 75. Boosting Passage Retrieval through Reuse in Question Answering
 76. Constrained Nonlinear Optimal Control via a Hybrid BA-SD
 77. Comparison of MRAS Based Rotor Resistance Estimator Using Reactive Power and Flux Based Techniques for Space Vector PWM Inverter Fed Induction Motor Drives
 78. Impact of Service on Customers’ Demand and Members’ Profit in Supply Chain
 79. Working Vacation Queue with Second Optional Service and Unreliable Server
 80. Fuzzy Reliability Evaluation of a Repairable System with Imperfect Coverage,Reboot and Common-cause Shock Failure
 81. The Numerical Exergy Analysis of H2 /Air Combustion with Detailed Chemical Kinetic Simulation Model
 82. Analytical Investigation of Jeffery-Hamel Flow with High Magnetic Field and Nano Particle by RVIM
 83. Dispersion and Deposition of Micro Particles over Two Square Obstacles in a Channel via Hybrid Lattice Boltzmann Method and Discrete Phase model
 84. Effects Analysis of Frozen Conditions for Spacecraft Relative Motion Dynamics
 85. A Biomechanical Approach for the Study of Deformation of Red Cells in Narrow Capillaries
 86. Micro-particles Transport and Deposition in Realistic Geometry of Human upper Airways
 87. Boundary Shear Stress in a Trapezoidal Channel
 88. Parametric Study of the Covering Soil of Tunnels Constructed in Liquefiable Soil
 89. Parametric Study of UC-PBG Structure in Terms of Simultaneous AMC and EBG Properties and its Applications in Proximity-coupled Fractal Patch Antenna
 90. A Q-learning Based Continuous Tuning of Fuzzy Wall Tracking without Exploration
 91. Soret Dufour Driven Thermosolutal Instability of Darcy-Maxwell Fluid
 92. Ivestigation of Entropy Generation in 3-D Laminar Forced Convection Flow over a Backward Facing Step with Bleeding
 93. Estimation of the Strength of the Time-dependent Heat Source Using Temperature Distribution at a Point in a Three Layer System
 94. Three Dimensional Laminar Convection Flow of Radiating Gas over a Backward Facing Step in a Duct
 95. Enhanced Bioethanol Production in Batch Fermentation by Pervaporation Using a PDMS Membrane Bioreactor
 96. Modified Nanoporous Carbon Material for Anionic Dye Removal from Aqueous Solution
 97. The Potential of Date-palm Leaf Ash as Low-cost Adsorbent for the Removal of Pb(II) Ion from Aqueous Solution
 98. Evaluation of Damage Distribution in Elements of Dual Frames
 99. Deterioration of Concrete in Ambient Marine Environment
 100. A Modified Multi Time Step Integration for Dynamic Analysis
 101. Extracting Vessel Centerlines From Retinal Images Using Topographical Properties and Directional Filters
 102. Enhancing Mechanical Strength of Inorganic Geopolymer Using Phenol Resin
 103. Electrophoretic Deposition of Microwave Combustion Synthesized Hydroxyapatite and Its Carbon Nanotube Reinforced Nanocomposite on 316L Stainless Steel
 104. Effect of Primary Microstructures during Training Producers on TWSME in NiTi Alloys
 105. Electrophoretic Synthesis of Titanium Oxide Nanotubes
 106. Simulation and Experimental Verification of Closed Loop Operation of Buck / Boost DC-DC Converter with Soft Switching
 107. Space Vector Control Scheme of Three Level ZSI Applied to Wind Energy Systems
 108. Modification of the Fast Global K-means Using a Fuzzy Relation with Application in Microarray Data Analysis
 109. A Facility Location Problem with Tchebychev Distance in the Presence of a Probabilistic Line Barrier
 110. A Closed-form Formula for the Fair Allocation of Gains in Cooperative N-person Games
 111. Three Dimensional Modeling of Combustion Process and Emissions Formationin Pre and Main Chambers of an Idirect Injection Diesel Enginge
 112. Using Neural Network and Genetic Algorithm for Modeling and Multi-objective Optimal Heat Exchange through a Tube Bank
 113. Optimization of Minimum Quantity Lubricant Parameters in Turning for the Minimization of Cutting Zone Temperature
 114. A Methodology for Product Performance Analysis under Effects of Multi-physical Phenomena
 115. Large Deflection Analysis of Compliant Beams of Variable Thickness and Nonhomogenous Material under Combined Load and Multiple Boundary Conditions
 116. Nonlinear and Non-stationary Vibration Analysis for Mechanical Fault Detection Using EMD-FFT Method
 117. Study of NACA 0015 for Diffuser Design in Tidal Current Turbine Applications
 118. Experimental Studying of the Effect of EGR Distribution on the Combustion,Emissions and Perforemance in a Turbocharged DI Diesel Engine
 119. Optimization of Hardness Strengths Response of Plantain Fibers Reinforced Polyester Matrix Composites (PFRP) Applying Taguchi Robust Design
 120. The Effect of Normal Anisotropy on Thin-walled Tube Bending
 121. Experimental Studies on Savonius-type Vertical Axis Turbine for Low Marine Current Velocity
 122. Two and Three Dimensional Monte Carlo Simulation of Magnetite Nanoparticle Based Ferrofluids
 123. Comparative Study of Plasma Sprayed Yittria and Ceria Stabilized Zirconia Properties
 124. Multi-step Electrophoretic Deposition of α-Al2O3 Nanoparticles on Carbon Substrate
 125. Fatigue Life of Repaired Welded Tubular Joints
 126. Investigation of Phase Evolution of TiC-TiB2 Nanostructure Fabricated by MASHS
 127. Characteristics of Particleboard Made from Sedar Chips and Wood Slabs
 128. Properties of Particleboard Made from UF with Low-formaldehyde (E1)
 129. Fully Fresh Air Air-conditioning System Equipped with Double Heat Pipe Based Heat Recovery Technology
 130. Optimization of Heat Transfer Enhancement of a Domestic Gas Burner Based on Pareto Genetic Algorithm: Experimental and Numerical Approach
 131. Influence of Sudden Column Loss on Dynamic Response of Steel Moment Frames under Blast Loading
 132. A Comparative Study on Performance of Two Aerobic Sequencing Batch Reactors with Flocculated and Granulated Sludge Treating an Industrial Estate Wastewater: Process Analysis and Modeling
 133. A New Multi-objective Job Shop Scheduling with Setup Times Using a Hybrid Genetic Algorithm
 134. Influence of High Temperatures on Flexural Strength of Foamed Concrete Containing Fly Ash and Polypropylene Fiber
 135. Response Modification Factor of Chevron Braced Frame with Pall Friction Damper
 136. Seismic Data Forecasting: A Sequence Prediction or a Sequence Recognition Task
 137. The Effect of Local Damage on Energy Absorption of Steel Frame Buildings During Earthquake
 138. Seismic Performance of Low-ductility Precast Wall Structure with Base Isolation
 139. Influential Factor in Improving the Seismic Performance of the Kaiser Bolted Bracket Moment Connection
 140. An ANFIS-based Approach for Predicting the Manning Roughness Coefficient in Alluvial Channels at the Bank-full Stage
 141. Estimation of Friction Coefficient in Sediment Contained Flow through Rockfill
 142. A Novel Low Voltage, Low Power and High Gain Operational Amplifier Using Negative Resistance and Self Cascode Transistors
 143. Web Control and Monitoring System: Experimentation with Haematococcus Pluvialis
 144. Harmonic Reduction Technique Using Flying Capacitor Based Z Source Inverter for a DVR
 145. High-performance and Low-power Clock Branch Sharing Pseudo-NMOS Level Converting Flip-flop
 146. Analysis of Packet Loss and Latency Control for Robust IPTV over Mobile WiMAX and LTE Assessment
 147. Use of Generalized Language Model for Question Matching
 148. Investigating Embedded Question Reuse in Question Answering
 149. Parameter Estimation of Loranz Chaotic Dynamic System Using Bees Algorithm
 150. A Novel Volcano Smoke Antenna with Optimal Shape
 151. A Blind Hammerstein Diversity Combining Technique for Flat Fading Channels
 152. Performance Investigation of Multi-phase VSI with Simple PWM Switching Techniques
 153. Analytical Analysis of Capacitive Pressure Sensor with Clamped Diaphragm
 154. Buckling Analysis of Composite Lattice Cylindrical Shells with Ribs Defects
 155. High Accuracy Relative Motion of Spacecraft Using Linearized Time-Varying J 2-Perturbed Terms
 156. Elastoplastic Buckling Analysis of Plates Involving Free Edges by Deformation Theory of Plasticity
 157. On Symmetric and Asymmetric Buckling Modes of Functionally Graded Annular Plates under Mechanical and Thermal Loads
 158. Validation of Shell Theory for Modeling the Radial Breathing Mode of a Single-Walled Carbon Nanotube
 159. Performance Evaluation of a High-altitude Launch Technique to Orbit Using Atmospheric Properties
 160. Numerical Simulation of Squeezed Flow of a Viscoplastic Material by a Three-step Smoothed Particle Hydrodynamics Method
 161. Calibration of Hardening Rules for Cyclic Plasticity
 162. Enhancing Wear Resistance of Squeeze Cast AC2A Aluminum Alloy
 163. Electrical and Mechanical Performance of Zirconia-Nickel Functionally Graded Materials
 164. Nusselt Number Estimation along a Wavy Wall in an Inclined Lid-driven Cavity using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)
 165. Life Estimate of a Compressor Blade through Fractography
 166. Prediction Model for CNC Turning on AISI316 with Single and Multilayered Cutting tool Using Box Behnken Design
 167. An Analytical Approach to the Effect of Viscous Dissipation on Shear-driven Flow between two Parallel Plates with Constant Heat Flux Boundary Conditions
 168. Comparative Studies on Effect of Pretreatment of Rice Husk for Enzymatic Digestibility and Bioethanol Production
 169. Failure Probability and Remaining Life Assessment of Reheater Tubes
 170. The Effects of Pressure Difference in Nozzle’s two Phase Flow on the Quality of Exhaust Mixture
 171. Dynamic Performance Analysis and Simulation of a Full Scale Activated Sludge System Treating an Industrial Wastewater Using Artificial Neural Network
 172. Aqueous Cadmium Ions Removal by Adsorption on APTMS Grafted Mesoporous Silica MCM-41 in Batch and Fixed Bed Column Processes
 173. Subcritical Water Extraction of Essential Oils from Matricaria Chamomilla L
 174. Nitric Acid-activated Nteje Clay: Structural and Bleaching Properties
 175. Evaluation of Ultimate Torsional Strength of Reinforcement Concrete Beams Using Finite Element Analysis and Artificial Neural Network
 176. The Analysis of a Beam Made of Physical Nonlinear Material on Nonlinear Elastic Foundation Under a Moving Harmonic Load
 177. Simulation of Cold Rolling Process Using Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)
 178. Modified Structure Function Model Based on Coherent Structures
 179. Nanofluid Flow in a Semi-porous Channel in the Presence of Uniform Magnetic Field
 180. A Two-step Catalytic Production of Biodiesel from Waste Cooking Oil
 181. Simulation and Genetic Algorithms for Optimizing Comminution Circuit at Gol-e-Gohar Iron Plant
 182. High Resolution Image with Multi-wall Carbon Nanotube Atomic Force Microscopy Tip
 183. Simulation of Convective Heat Transfer of a Nanofluid in a Circular Cross-section
 184. A Novel Design of Reversible Multiplier Circuit
 185. Analysis of Oscillation Amplitude and Phase Error in Multiphase LC Oscillators
 186. A Clustering Based Location-allocation Problem Considering Transportation Costs and Statistical Properties
 187. A Multi-objective Imperialist Competitive Algorithm for a Capacitated Singleallocation Hub Location Problem
 188. Multi-objective Efficient Design of np Control Chart Using Data Envelopment Analysis
 189. Maintainability Policy for Deteriorating System with Inspection and Common Cause Failure
 190. A General Solution for Implicit Time Stepping Scheme in Rate-dependant Plasticity
 191. Thermal Convection in a (Kuvshiniski-type) Viscoelastic Rotating Fluid in the Presence of Magnetic Field through Porous Medium
 192. Effects of Compactor Types on Aggregate Orientation of Asphalt Mixtures
 193. Numerical Observation of Flow Re-stabilizing via Air Injection during the Rotating Stall through a Single-stage Axial Compressor by a 2-D Finite-Volume Approach
 194. Numerical Investigation of Heat Transfer and Pressure Drop in a Corrugated Channel
 195. Lattice Boltzmann Simulation of Deformation and Breakup of a Droplet under Gravity Force Using Interparticle Potential Model
 196. Element Free Galerkin Method for Static Analysis of Thin Micro/Nanoscale Plates based on the Nonlocal Plate Theory
 197. Numerical Study of Progressive Collapse in Framed Structures: A New Approach for Dynamic Column Removal
 198. Optimum Location of Outrigger-belt Truss in Tall Buildings Based on Maximization of the Belt Truss Strain Energy
 199. Microstructure and Grain Refining Performance of a New Al-Ti-C Master Alloy
 200. Titanium Oxide (TiO2) Coatings on NiTi Shape Memory Substrate Using Electrophoretic Deposition Process
 201. Production of Cu-Cr-Zr Alloy Using Electroslag Remelting Technique
 202. Investigation on the Effect of Atmosphere on the Pores of Sintered Astaloy CrM Steel
 203. Stability and Numerical Analysis of Malaria- mTB- HIV/AIDS Co-infection
 204. Availability of k-out-of-n: F Secondary Subsystem with General Repair Time Distribution
 205. Mixed Mode Crack Propagation of Zirconia/Nickel Functionally Graded Materials
 206. Encapsulation of Peppermint Oil with Arabic Gum-gelatin by Complex Coacervation Method
 207. Lattice Boltzmann Simulation of Nanofluids Natural Convection Heat Transfer in Concentric Annulus
 208. Experimental Study of the Effect of Castor Oil Biodiesel Fuel on Performance and Emissions of Turbocharged DI Diesel
 209. Energy and Exergy Analysis of Air PV/T Collector of Forced Convection with and without Glass Cover
 210. Modeling and Simulation of Modern Industrial Screens using Discrete Element Method
 211. Purification and Characterization of a Novel Thermostable and Acid Stable α-Amylase from Bacillus Sp. Iranian S1
 212. Thermal Conductivity of Cu and Al-Water Nanofluids
 213. Preparation of Nanochitosan as an Effective Sorbent for the Removal of Copper Ions from Aqueous Solutions
 214. Factor Effect Estimation in the Convective Heat Transfer Coefficient Enhancement of Al2O3/EG Nanofluid in a Double-pipe Heat Exchanger
 215. Adsorption of Fe(II) from Aqueous Phase by Chitosan: Application of Physical Models and Artificial Neural Network for Prediction of Breakthrough
 216. MHD Flow of Blood through Radially Non-symmetric Stenosed Artery: a Hershcel-Bulkley Model
 217. Convective Heat Transfer from a Heated Rotating Disk at Arbitrary Inclination Angle in Laminar Flow
 218. Effect of Corner Bluntness on Energy Absorbing Capability of Non-circular Metallic Tubes Subjected to Axial Impact
 219. Solving a Redundancy Allocation Problem by a Hybrid Multi-objective Imperialist Competitive Algorithm
 220. Monitoring and Change Point Estimation of AR(1) Autocorrelated Polynomial Profiles
 221. Comparing Three Proposed Meta-heuristics to Solve a New p-hub Locationallocation Problem
 222. RELIABILITY MEASURES IMPROVEMENT AND SENSITIVITY ANALYSIS OF A COAL HANDLING UNIT FOR THERMAL POWER PLANT
 223. Real-time Scheduling of a Flexible Manufacturing System using a Two-phase Machine Learning Algorithm
 224. Performance Analysis of a Repairable Robot Safety System with Standby, Imperfect Coverage and Reboot Delay
 225. Modeling and Hybrid Pareto Optimization of Cyclone Separators Using Group Method of Data Handling (GMDH) and Particle Swarm Optimization (PSO)
 226. A Two Stage Heuristic Solution Approach for Resource Assignment during a Cell Formation Problem
 227. Estimation and Prediction of Residential Building Energy Consumption in Rural Areas of Chongqing
 228. Capacitated Multimodal Structure of a Green Supply Chain Network Considering Multiple Objectives
 229. Simulation and Experiment on Conveying Device of Cutting System of Small Sugarcane Harvester
 230. Bayes Interval Estimation on the Parameters of the Weibull Distribution for Complete and Censored Tests
 231. Designing Incomplete Hub Location-routing Network in Urban Transportation Problem
 232. A Nonlinear Model for a Capacitated Location-allocation Problem with Bernoulli Demand using Sub-sources
 233. Short-term Price-based Unit Commitment of Hydrothermal GenCos: A Pre-emptive Goal Programming Approach
 234. Plasticity Effect on Residual Stresses Measurement using Contour Method
 235. Reliabilty-based Torsional Design of Reinforced Concrete Beams Strengthened with CFRP Laminate
 236. Numerical Investigation of Magnetic Field Effects on Mixed Convection Flow in a Nanofluid-filled Lid-driven Cavity
 237. Multi-objective Optimization of a Projectile Tip for Normal Penetration
 238. Artificial Neural Network Involved in the Action of Optimum Mixed Refrigerant (Domestic Refrigerator)
 239. Receding Horizon Based Control of Disturbed Upright Balance with Consideration of Foot Tilting
 240. Optimization of Low Pressure Vortex Tube via Different Axial Angles of Injection Nozzles
 241. Proposed Relationship to Design the Waffle Floor under Harmonic Vertical Loading
 242. Non-linear Behavior of New (FSFN) Moment Resisting Connections in Comparison to the Existing KBB Connections in Steel Frames
 243. Wavelet-based Analysis for Pulse Period of Earthquake Ground-motions
 244. Effect of the Height Increasing on Steel Buildings Retrofitted by Buckling Restrained Bracing Systems and TTD Damper
 245. Effect of Short and Long Term Memory on Trend Significancy of Mean Annual Flow by Mann-Kendall Test
 246. Semi-active Control of Building Structures using Variable Stiffness Device and Fuzzy Logic
 247. Laboratory Studies of the Effect of Recycled Glass Powder Additive on the Properties of Polymer Modified Asphalt Binders
 248. The Performance of an Hexahedron C* Element in Finite Element Analysis
 249. Real Time Implementation of a License Plate Location Recognition System Based on Adaptive Morphology
 250. Image Enhancement via Reducing Impairment Effects on Image Components
 251. Systematic Approach to Design a Finite Time Convergent Differentiator in Second Order Sliding Mode Controller
 252. Analysis of Photovoltaic Module Resistance Characteristics
 253. New Hybrid Cascaded Multilevel Inverter
 254. New Technique for Global Solar Radiation Forecast using Bees Algorithm
 255. Optimization Capabilities of LMS and SMI Algorithm for Smart Antenna Systems
 256. The Effects of Excitation Signal on the Resolution of the Liquid Crystal Capacitive Chemical and Biological Sensors
 257. Object Recognition Based on Local Steering Kernel and SVM
 258. Predictive Controlled GSP Performance Improvement with an Integrated ℋ2/ℋ∞
 259. Suppression of Chaotic Behavior in Duffing-holmes System using Back-stepping Controller Optimized by Unified Particle Swarm Optimization Algorithm
 260. Using Modified IPSO-SQP Algorithm to Solve Nonlinear Time Optimal Bang-bang Control Problem
 261. The Effect of Corrugations on Mechanical Sensitivity of Diaphragm for MEMS Capacitive Microphone
 262. Modeling of Capacitance and Sensitivity of a MEMS Pressure Sensor with Clamped Square Diaphragm
 263. A New Design of Dual Band Phase Shifter using MEMS Technology
 264. Stress Patterns in Single Deck Floating Roofs Subjected to Ground Motion Accelerations
 265. A New Fuzzy Sliding Mode Controller with Auto-adjustable Saturation Boundary Layers Implemented on Vehicle Suspension
 266. Thermo-elastic Damping in Nano-beam Resonators Based on Nonlocal Theory
 267. Mechanical Response of a Piezoelectrically Sandwiched Nano-beam Based on the Nonlocal Theory
 268. Numerical and Analytical Investigation in Radiated Noise by a Shock-Absorber
 269. Modelling and Optimization of Toroidal Continuously Variable Transmission in ECE Driving Cycle
 270. An Optimized Process for Biodiesel Production from High FFA Spent Bleaching Earth
 271. The Effect of Variable Properties on Rayleigh-Benard Convection in an Enclosure Filled with Al2O3-EG-Water Nanofluid
 272. Investigation of Air Turbulence Intensity Effect on the Flame Structure in Different Flame Holder Geometry
 273. Crack Detection of Timoshenko Beams Using Vibration Behavior and Neural Network
 274. Three-dimensional Magneto-thermo-elastic Analysis of Functionally Graded Truncated Conical Shells
 275. The Effect of Various Parameters on Out-of-phase Thermo-mechanical Fatigue Lifetime of A356.0 Cast Aluminum Alloy
 276. Simulation of Lid Driven Cavity Flow at Different Aspect Ratios Using Single Relaxation Time Lattice Boltzmann Method
 277. Experimental Investigation of the Effects of Air Injection and Injection Timing in a Natural Aspirated DI Diesel Engine
 278. The Comparison of Imperialist Competitive Algorithm Applied and Genetic Algorithm for Machining Allocation of Clutch Assembly
 279. Exact Modeling and Simulation of Saturated Induction Motors with Broken Rotor Bars Fault using Winding Function Approach
 280. Improved Frog Leaping Algorithm Using Cellular Learning Automata
 281. A Database for Automatic Persian Speech Emotion Recognition: Collection,Processing and Evaluation
 282. A New Method for Root Detection in Minirhizotron Images: Hypothesis Testing Based on Entropy-based Geometric Level Set Decision
 283. On Feasibility of Adaptive Level Hardware Evolution for Emergent Fault Tolerant Communication
 284. Using Interval Petri Nets and Timed Automata for Diagnosis of Discrete Event Systems (DES)
 285. High Gain DC-DC Converter using Active Clamp Circuit
 286. A New Intelligent Controller for Parallel DC/DC Converters
 287. Design, Construction and Comparison of a Sensorless Driver Circuit for Switched Reluctance Motor
 288. Modeling, Control and Simulation of Cascade Control Servo System for One Axis Gimbal Mechanism
 289. Document Image Retrieval Based on Keyword Spotting Using Relevance Feedback
 290. Image Zooming using Non-linear Partial Differential Equation
 291. Complexity Reduction in Finite State Automata Explosion of Networked System Diagnosis
 292. LEBRP a Lightweight and Energy Balancing Routing Protocol for Energy Constrained Wireless Ad Hoc Networks
 293. LEACH Routing Algorithm Optimization through Imperialist Approach
 294. Detection of Alzheimer’s Disease Using Multitracer Positron Emission Tomography Imaging
 295. Economic Aspect of Fuel Cell Power as Distributed Generation
 296. Accurate Model of Capacitance for MEMS Sensors using Corrugated Diaphragm with Residual Stress
 297. Influence of Nano-silica and Polypropylene Fibers on Bond Strength of Reinforcement and Structural Lightweight Concrete
 298. An Investigation on Lipase Production from Soybean meal and Sugarcane Bagasse in Solid State Fermentation using Rhizopus oryzae
 299. Comparison of using Different Modeling Techniques on Prediction of the Nonlinear Behavior of R/C Shear Walls
 300. Investigation of Correlations between Seismic Parameters and Damage Indices for Earthquakes of Iran Region
 301. Analytical and Experimental Investigation of I Beam-to-CFT Column Connections under Monotonic Loading
 302. Evaluation of Static and Dynamic Methods for Determining the Bearing Capacity of the Driven Pipe Piles
 303. Behavior of Compacted Lime-soil Columns
 304. Leaching Kinetics of Stibnite in Sodium Hydroxide Solution
 305. Experimental Investigation of Force Convection Heat Transfer in a Car Radiator Filled with SiO2-water Nanofluid
 306. Convective Heat Transfer of Oil based Nanofluid Flow inside a Circular Tube
 307. Effect of Total Solid Content to Biogas Production Rate from Vinasse
 308. Effect of Organic Substrate on Promoting Solventogenesis in Ethanologenic Acetogene Clostridium Ljungdahlii ATCC 55383
 309. Modeling of TiO2-water Nanofluid Effect on Heat Transfer and Pressure Drop
 310. Influence of Glycerol and Clay Contents on Biodegradability of Corn Starch Nanocomposites
 311. Entropy Generation of Double Diffusive Natural Convection in a Three Dimensional Differentially Heated Enclosure
 312. Modification of Polyaniline/Polystyrene and Polyaniline/Metal Oxide Structure by Surfactant
 313. Preparation and Characterization of Polyaniline/Sb2O3 Nanocomposite and its Application for Removal of Pb(ІІ) from Aqueous Media
 314. Structural and Functional Analysis of an Industrial, Flexible, and Demountable Wall Panel System
 315. Development a Predictive Finite Element Model for Investigation of Phases Behavior after Cold Rolling Process
 316. An Investigation into the Deep Drawing of Fiber-metal Laminates based on Glass Fiber Reinforced Polypropylene
 317. Length Scale Effect on Vibration Analysis of Functionally Graded Kirchhoff and Mindlin Micro-plates
 318. A Study on Combination of von Mises and Tresca Yield Loci in Non-associated Viscoplasticity
 319. Hydrogen and Ethanol as Potential Alternative Fuels Compared to Gasoline under Improved Exhaust Gas Recirculation
 320. Performance Study of a Solar Integrated Central Heating System of a Residential Building using TRNSYS-An Hourly Simulation Model
 321. A New Intelligent Approach to Patient-cooperative Control of Rehabilitation Robots
 322. Analytical Solutions of Stress Field in Adhesively Bonded Composite Single-lap Joints under Mechanical Loadings
 323. Stability Analysis in Parametrically Excited Electrostatic Torsional Micro-actuators
 324. Vibration Analysis of a Nonlinear System with a Nonlinear Absorber under the Primary and Super-harmonic Resonances
 325. Reduction of Odometry Error in a Two Wheeled Differential Drive Robot
 326. Crack Detection in Functionally Graded Beams using Conjugate Gradient Method
 327. Effect of Length-scale Parameter on Pull-in Voltage and Natural Frequency of a Micro-plate
 328. Semi-analytical Approach for Free Vibration Analysis of Variable Cross-section Beams Resting on Elastic Foundation and under Axial Force
 329. Optimal Design of Sandwich Panels using Multi-objective Genetic Algorithm and Finite Element Method
 330. Effect of Compression Ratio on Emission of CI Engine using Neat Karanja Oil and Karanja Oil Methyl ester Blends
 331. An Experimental Study on the Thermal Conductivity of Carbon Nanotubes/Oil
 332. Modeling and Optimization of Surface Roughness of AISI2312 Hot Worked Steel in EDM based on Mathematical Modeling and Genetic Algorithm
 333. Modeling and Availability Analysis of Internet Data Center with various Maintenance Policies
 334. Reliability and Performance Evaluation of Fault-aware Routing Methods for Network-on-Chip Architectures
 335. UV-Vis Absorption and Luminescence Spectrum of LAS: Tb3+/Gd3 as a Laser Material
 336. Synthesis of Al2O3-ZrO2 Nanocomposite by Mechanical Activated Self-propagating High Temperature Synthesis and Ignited via Laser
 337. Effect of Gas Mixture H2-N2 on Microstructure and Microhardness of Steel 32CDV13 Nitrided by Plasma
 338. Effect of Mechanical Milling on the Morphology and Structural Evaluation of Al-Al2O3 Nanocomposite Powders
 339. Static Pull-in Analysis of Capacitive FGM Nanocantilevers Subjected to Thermal Moment using Eringen’s Nonlocal Elasticity
 340. Hydroelastic Vibration of a Circular Diaphragm in the Fluid Chamber of a Reciprocating Micro Pump
 341. Improvement of the Solvent Extraction of Rhenium from Molybdenite Roasting Dust Leaching Solution using Counter-current Extraction by a Mixer-settler Extractor
 342. Analysis of the Impact of Managed Pressure Drilling Technology on Current Casing Program Design Methods
 343. Dual Phase Detector Based on Delay Locked Loop for High Speed Applications
 344. Numerical Solution of Optimal Control of Time-varying Singular Systems via Operational Matrices
 345. Optimal Design of the Cross-docking in Distribution Networks: Heuristic Solution Approach
 346. A New Nonlinear Multi-objective Redundancy Allocation Model with the Choice of Redundancy Strategy Solved by Compromise Programming Approach
 347. Reliability Analysis of Three Elements in Series and Parallel Systems under Timevarying Fuzzy Failure Rate
 348. Optimal Process Adjustment with Considering Variable Costs for Uni-variate and Multi-variate Production Process
 349. Modeling of the Capacitated Single Allocation Hub Location Problem with a Hierarchical Approch
 350. A Robust Model for a Dynamic Cellular Manufacturing System with Production Planning
 351. Region Completion in a Texture using Multiresolution Transforms
 352. Application of Three Types of Dryers Namely Tunnel, Fluidized Bed, and Fluidized Bed with Microwave for Drying of Celery, Corn, and Sour Cherry: Experiments and Modeling
 353. Synthesis of Zinc Oxide Nanostructured Thin Film by Sol-gel Method and Evaluation of Gas Sensing Properties
 354. AC Electrophoresis; Deposition of Ceramic Nanaoparticles on In-plane Electrodes at Low Frequencies
 355. Synthesis of Tantalum Carbide/Boride Nanocomposite Powders by Mechanochemical Method
 356. Simulation of Store Separation using Low-cost CFD with Dynamic Meshing
 357. An Outrun Competition of Corrosion Fatigue and Stress Corrosion Cracking on Crack Initiation in a Compressor Blade
 358. An Analytical Model for Flame Propagation through Moist Lycopodium Particles with Non-unity Lewis Number
 359. The Investigation of Modeling Material Behavior in Autofrettaged Tubes Made from Aluminium Alloys
 360. Drying Kinetics of Muscat Grapes in a Solar Drier with Evacuated Tube Collector
 361. Entropy-based Serviceability Assessment of Water Distribution Networks, Subjected to Natural and Man-made Hazards
 362. Mapping CRC Card into Stochastic Petri Net for Analyzing and Evaluating Quality Parameter of Security
 363. Stability Assessment Metamorphic Approach (SAMA) for Effective Scheduling based on Fault Tolerance in Computational Grid
 364. Dimensionality Reduction and Improving the Performance of Automatic Modulation Classification using Genetic Programming
 365. A Capacitive Fed Microstrip Patch Antenna with Air Gap for Wideband Applications
 366. A New Approach for Low Voltage CMOS based on Current-controlled Conveyors
 367. A Robust STATCOM Controller using Particle Swarm Optimization
 368. Estimating Reliability in Mobile ad-hoc Networks Based on Monte Carlo Simulation
 369. Surface Pressure Contour Prediction using a Grnn Algorithm
 370. Material Flow in Rotary Drums
 371. Adsorption of Malachite Green from Aqueous Solution using Activated Ntezi Clay:Optimization, Isotherm and Kinetic Studies
 372. A Wavelet Support Vector Machine Combination Model for Daily Suspended Sediment Forecasting
 373. Micro-modeling of Masonry Infilled RC Moment Resisting Frames to Investigate Arrangement of Compressive Diagonal Struts
 374. Discrimination of Power Quality Distorted Signals Based on Time-frequency Analysis and Probabilistic Neural Network
 375. An Intelligent Algorithm based Controller for Multiple Output DC-DC Converters with Voltage Mode Weighting Factor
 376. Appling Metaheuristic Algorithms on a Two Stage Hybrid Flowshop Scheduling Problem with Serial Batching
 377. A Node-based Mathematical Model towards the Location Routing Problem with Intermediate Replenishment Facilities under Capacity Constraint
 378. Improving the Performance of Bayesian Estimation Methods in Estimations of Shift Point and Comparison with Maximum Likelihood Estimation Approach
 379. Preparation of Porous and Dense Bulk Samples in Calcium Magnesium Silicate Systems using Steel Slag and Different Additive by Conventional Sintering Method
 380. Electrodeposition of Nano Hydroxyapatite Coating on Biodegradable Mg-Zn Scaffold
 381. Ballistic Performance of Hybrid Armor with Ceramic Inserts and Polymeric Matrix for Different Threat Levels
 382. A Size-dependent Bernoulli-Euler Beam Formulation based on a New Model of Couple Stress Theory
 383. Optimal Thermodynamic Design of Turbofan Engines using Multi-objective Genetic Algorithm
 384. Analytical Analysis of the Dual-phase-lag Heat Transfer Equation in a Finite Slab with Periodic Surface Heat Flux
 385. Analytic Approach to Free Vibration and Buckling Analysis of Functionally Graded Beams with Edge Cracks Using Four Engineering Beam Theories
 386. A New Comparative Method to Evaluate the Fracture Properties of Laminated Composite

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید