انتشار مقالات مجله انرژي و محيط زيست ايران در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات مجله انرژي و محيط زيست ايران در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مقالات 5 دوره این ژورنال که در سیزده شماره منتشر شده است با تعداد 177 عنوان مقاله تخصصی به زبان انگلیسی در سیویلیکا منتشر شده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است مجله انرژي و محيط زيست ايران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده ژورنال :

 1. Investigation of Temperature and Influent Loadon Nitrifying Treatment of Using Wastewater CFD
 2. Haematological Characteristics of Clarias gariepinus (Buchell, 1822)Juveniles Fed with Poultry Hatchery Waste
 3. Bioremediation of Chromium (Vi) from Textile Industry’s Effluent and Contaminated Soil Using Pseudomonas putida
 4. A Review of Ventilation and Cooling Technologies in Agricultural Greenhouse Application
 5. Determination of Trace Elements in Muscle Tissue of Caspian Roaches (Rutilus rutilus caspicus) Collected in Iranian Coastal Waters of the Caspian Sea
 6. Effects of Zinc Oxide Barriers on Electrical Tree Growth in Solid Insulation
 7. Sweet Sorghum: an Alternative Feedstock for Bioethanol
 8. Vertical Distribution of Cadmium and Lead on Soils Affected by Metropolitan Refuse Disposal in Owerri, Southeastern Nigeria
 9. Phenol Biodegradation Kinetics in an Anaerobic Batch Reactor
 10. Biomass as a Source of Household Energy and Indoor Air Pollution in Nepal
 11. Physical Impacts of Compaction Treatments on PET Textile Vascular Prostheses
 12. Applying the Taguchi Method for Optimized Fabrication of Lactalbumin Nanoparticles as Carrier in Drug Delivery and Food Science
 13. Coastal Waste Transport in Catbalogan City, Philippines and Nearby Towns
 14. Biomass and Net Primary Productivity in Three Different Aged Butea Forest Ecosystems in Western India, Rajasthan
 15. Solid Waste Management Baling Scheme Economics Methodology
 16. Investigation of the Nutrient Uptake and Cell Growth Kinetics with Monod and Moser Models for Penicillium brevicompactum ATCC 16024 in Batch Bioreactor
 17. Geotechnical Properties of Soils as Influenced by Land Use in a Humid Environment
 18. Determination of Total Suspended Particulate Matter and Heavy Metals in Ambient Air of Four Cities of Pakistan
 19. Use of Geographical Information System and Water Quality Index to Assess Groundwater Quality in El Khairat Deep Aquifer (Enfidha, Tunisian Sahel
 20. Impact of Climate Change in Nigeria
 21. Analysis of the Effects of Mixing Height and Other Associated Factors on the Effective Dispersion of Plume
 22. Effect of Pig Iron Slag Particles on Soil Physico-Chemical, Biological and Enzyme Activities
 23. Optimized Singular Vector Denoising Approach for Speech Enhancement
 24. Determination of Some Important Inorganic Elements and Fatty Acids of Medlar’s Fruit from Mazandaran’s Forest
 25. Assessment of Organochlorine Pesticide in Water and Sediment Samples Collected from El-Rahawy Drain, Egypt
 26. Determination of Seepage and Analysis of Earth Dams (Case Study: Karkheh Dam)
 27. Serum Biochemical Change Induced by In vitro Sub Chronic Mercury Chloride in Y ellowfm Sea Bream (Acanthopagrus latus)
 28. Electrochemical Study of Complex Formation of Cerium (IV) Ion with Glycyl-Glycine and Glycyl-Valine
 29. Alkaline Hydrolysis of Waste Nitrocellulose for Recovery of Pure Cellulose
 30. Performance of Anaerobic Balled Reactor for Biodegradation of Phenol
 31. Phytotoxicity Assay of Crude Oil Using Different Accessions of Sorghum bicolor
 32. Macrozoobenthic Taxocoenosis in a Cultivators’ Rice Field of North West Kashmir, ( J and K) India
 33. Isothenn and Kinetics of Fe(II) Adsorption onto Chitosan in a Batch Process
 34. Nanotechnology as a Novel Tool in Fisheries and Aquaculture Development: A Review
 35. Clean Energy for Tomorrow: Towards Zero Emission and Carbon Free Future: A Review
 36. Probabilistic Seismic Hazard Assessment ofBabol, Iran
 37. Microbiological Quality of Drinking Water in Shadegan Township, Iran
 38. In-Situ Continuous Production of Hydrogen Gas from Molasses Using Mutated Enterobacter aerogenes ADH43 for Fuel Cell Application
 39. Charperformance Analysis of Different Energy Absorbing Plates on Solar Stills
 40. Discrimination Between Inrush and Short Circuit Currents in Differential Protection of Power Transformer Based on Correlation Method Using the Wavelet Transform
 41. Production of Sunflower and Biomass Depending on Available Soil Water and Nitrogen Levels
 42. Growth Kinetics and Demineralization of Shrimp Shell Using Lactobacillus plantarum PTCC 1058 on Various Carbon Sources
 43. Energy Resource Allocation for Sustainable Development: A Case Study
 44. Examining the Concentration of Organonitrogen Pesticides in Water at Nile Delta, Egypt
 45. Effects of Different Soil Management Systems in the Chemical Properties in the Coastal Plains of State Paraiba
 46. Statistical Analysis and Optimization of an Aerobic SBR Treating an Industrial Estate Wastewater Using Response Surface Methodology (RSM)
 47. Relationships Between Indoor Air Pollution and Psychrometric and Effective Factors in the Polyurethane Factories with Emphasis on Methylene Diphenyl Diisocyanate
 48. The Environmental Effect on Spawning Time, Length at Maturity and Fecundity of Kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901) in Southern Part of Caspian Sea, Iran
 49. A Time-Frequency Approach For EEG Spike Detection
 50. Prediction of Ozone Concentrations over the Sea of Japan Coastal Area Using WRF/Chem Model
 51. Phosphate Sorption in Oxisols in Paraíba State, Brazil, Classified as Solution Equilibrium Phosphorus
 52. Equilibrium, Thermodynamic and Kinetic Studies on Adsorption of a Basic Dye by Citrullus Lanatus Rind
 53. Single and Tertiary System Dye Removal from Aqueous Solution Using Bottom Ash: Kinetic and Isotherm Studies
 54. Electro Oxidation of Methanol on Copper Nanoparticles Supported Poly (O- Amino Phenol) Nanotubes
 55. CO Separation from Syngas by Multiwall Carbon Nanotube
 56. Lipase Production in Tray-Bioreactor via Solid State Fermentation under Desired Growth Conditions
 57. Removal of Zinc Ions from Aqueous Solution Using Polyaniline Nanocomposite Coated on Rice Husk
 58. Height Effect on Response Modification Factor of Open Chevron Eccentrically Braced Frames
 59. Dynamic Pressure Fluctuations in Stepped Three-Side Spillway
 60. The Numerical Investigation on Vortex Flow Behavior Using FLOW-3D
 61. Solvatochromism Study on the Copper(II) Complexes Containing 3–Substituted Derivatives of Acetylacetonate Ligands
 62. Bioelectricity Generation in Mediator -Less Microbial Fuel Cell: Application of Pure and Mixed Cultures
 63. Experimental Analysis of DI Diesel Engine Performance with Key words: Biodiesel; COME; Exhaust emissions; Oxygenate additive; Performance; Triacetin Blend Fuels of Oxygenated Additive and COME Biodiesel
 64. Anaerobic Oxidation of Hydrogen Sulfide in Batch Bioreactor Using Micro Organism Isolated from Ramsar Hot Spring
 65. Biomass Characterization and its Use as Solid Fuel for Combustion
 66. Domestic Wastewater Quality and Pollutant Loadings from Urban Housing Areas
 67. Application of Response Surface Methodology for Optimization of Picker-Husker Harvesting Losses in Corn Seed
 68. A Novel Agricultural Waste Adsorbent, Watermelon Shell for the Removal of Copper from Aqueous Solutions
 69. High-Resolution Al NMR Shift Calculation for Aluminosilicate 27 Species Structural Units (Q n)/Q by Gaussian, Deconvolution and Resolution Enhancement Methods
 70. Effect of Ni, CO, SA and Sucrose on Extending the Vase-Life of Lily Cut Flower
 71. Suitability of Sudanese Cotton Stalks for Alkaline Pulping with Additives
 72. Distribution and Sources of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Sediment of Bushehr Coastal Zone-Iran
 73. Causes, Effects and Way Forward to Food Insecurity
 74. Comparison of Pb2+ Removal Efficiency by Zero Valent Iron Nanoparticles and Ni/Fe Bimetallic Nanoparticles
 75. Critical Hydraulic Gradient for Sediment Transport Through Rockfill Structures
 76. Effect of Reaction Temperature and Type of Catalyst on Hydrogen Production in Supercritical Water Gasification of Biomass
 77. Tar Content Evaluation of Produced Gas in Downdraft Biomass Gasifier
 78. Assessment and Optimization of Energy Consumption in Dairy Farm: Energy Efficiency
 79. Response of Sunflower to Nitrogen Application and Water in Northern Brazil Alfisol
 80. Theoretical Assessment of Algal Biomass Potential for Carbon Mitigation and Biofuel Production
 81. CFD Application on Food Industry; Energy Saving on the Bread Oven
 82. Personal Exposure and Indoor Home Particulate Matter: A Review
 83. ROI Analysis Using Harvard-Oxford Atlas in Alzheimer’s Disease Diagnosis Based on PCA
 84. Probabilistic and Deterministic Seismic Hazard Assessment in Amol Center, a City in North of Iran
 85. Synthesis and Spectral Studies on Heteroleptic Chelated Copper (II) Complexes of Diamine and Acetylacetonate
 86. Analysis of Errors Involved in the Estimation of Leachate Pollution Index Due to Nonavailability of Leachate Parameter
 87. Effect of Centrifugation on Sesame Paste Temperature
 88. Effects of Dopant Concentrations on Thin Films with Coherent Formulation at Visible Wavelengths
 89. A Comparative Study of Agarose-Nickel Prototype Composite Adsorbent and Commercial Streamline DEAE Adsorbent: Physical and Hydrodynamical Assessments
 90. River Channel Change Simulation of Khoshke Rud Farsan River and Bank Erosion Process Using a Numerical Depth Averaged Model, CCHE2D
 91. Hydrogen Production from Methanol Steam Reforming over Cu/ZnO/Al2O3/CeO2/ZrO2 Nanocatalyst in an Adiabatic Fixed-Bed Reactor
 92. Removal of Lead by Reverse Fluidization Using Granular Activated Carbon
 93. Energy Resources, Domestic Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria
 94. The Vital Role of Ultra Thin Silicon Oxide Gate Dielectrics
 95. Influence of Knife Bevel Angle, Rate of Loading and Stalk Section on Some Engineering Parameters of Lilium Stalk
 96. Optimizing the Manufacturing Method of Half-Cell Fuel Cell Based on Solid Electrolyte with Hydrogen Ion Conductivity
 97. Experimental Study on Eggplant Drying by an Indirect Solar Dryer and Open Sun Drying
 98. FDI, Population Density and Carbon Dioxide Emissions: A Case Study of Pakistan
 99. Nonlinear Thermal Analysis of Solar Air Heater for the Purpose of Energy Saving
 100. Analysis and Selection of Appropriate Aggregation Function for Calculating of Leachate Pollution Index of Landfill Lysimeter
 101. Development and Evaluation of a Solar Thermal Collector Designed for Drying Grain
 102. Growth of Cocoa as Function of Fertigation with Nitrogen
 103. Application of Sulfonic Acid Functionalized Nanoporous Silica (SBA-Pr-SO 3H) in the Green Strecker Reaction under Solvent Free Condition
 104. Aqueous Foams Stabilized by Hydrophilic Silica Nanoparticles via In-Situ Physisorption of Nonionic TX100 Surfactant
 105. Equilibrium and Thermodynamic Studies of Methane Adsorption on Multi-Walled Carbon Nanotube
 106. Direct Oxidation of Benzene to Phenol in Liquid Phase over Nanoporous Silica of Chromium-LUS-1
 107. Recognition and Release of Nalidixic Acid Using Uniformly Sized -Imprinted Nanospheres: Methacrylic Acid to Methyl Methacrylate Different Mole Ratios
 108. CFD Simulation of Nanosufur Crystallization Incorporating Population Balance Modeling
 109. Investigation of the Solution Electrical Conductivity Effect upon the Synthesis of Carbon Nanotubes by Arc Discharge Method
 110. Ni-Doped SnO Nanoparticles S 2 ynthesized by Chemical Co-Precipitation Method
 111. Synthesis and Characterization of Thermally-Reduced Graphene
 112. Treatment of Hospital Wastewater by Novel Nano-Filtration Membrane Bioreactor (NF-MBR)
 113. Experimental Investigation of Shrinkage of Nano Hair Reinforced Concrete
 114. Gold and Silver Nanowires Impact on the Degree of Polarization of Light
 115. Optimization of Hydrogen Production by Ethanol Steam Reforming Using Maximization of H2/CO Ratio with Taguchi Experimental Design Method
 116. Fabrication and Characterization of Poly Vinyl Alcohol/ Poly Vinyl Pyrrolidone/MnTiO Nanocomposite Membranes for PEM Fuel Cells
 117. Forming Metallic Micro-Feature Bipolar Plates for Fuel Cell Using Combined Hydroforming and Stamping Processes
 118. Development of Open Pore Copper Foams to Use as Bipolar Plates in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Stacks
 119. Dynamic Modeling of a Hybrid Photovoltaic System with Hydrogen/Air PEM Fuel Cell
 120. Design and Manufacturing of a Micro Zinc-Air Fuel Cell for Mobile Applications
 121. Numerical Simulation of Electrochemical Processes in Polymeric Membrane Fuel Cells
 122. A Numerical Study of the Influence of Gas Diffusion Layer Porosity on Cell Performance of Counter Flow Proton Exchange Membrane Fuel Cells
 123. Design of the Point Absorber Wave Energy Converter for Assaluyeh Port
 124. Performance Characteristics of a Diesel Engine Using Mahua Biodiesel as Alternate Fuel
 125. Industrial Waste Management with Application of RIAM Environmental Assessment:A Case Study on Toos Industrial State, Mashhad
 126. Indoor Air Quality Assessment with Emphasis on Flour Dust: A Cross-Sectional Study of a Random Sample from Iranian Bakeries Workers
 127. Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level Fluctuation: A case study on Gotvand-Olya Dam
 128. Applying Neural Network to Dynamic Modeling of Biosurfactant Production Using Soybean Oil Refinery Wastes
 129. Effect of Perforation Area and Arrangement Pattern on Structural Behaviour of Nature Inspired Perforated Hollow Structure
 130. Seismic Retrofitting of Steel Frames with Buckling Restrained Braces
 131. Seismic Behavior Assessment of RBS and AW-RBS Moment Resistant Connections with Double I-Beam
 132. Seismic Analysis of Elevated Water Storage Tanks Subjected to Six Correlated Ground Motion Components
 133. Analytical and Experimental Studies on Behavior of Beam to Column Connections with Flange Plate under Monotonic Loading
 134. Experimental Investigation on Steel Bracing Connection Through Hinge Plate
 135. Effect of Triangular Web Profile on the Shear Behaviour of Steel I-Beam
 136. Modeling and Experimental Studies on Pre-Loaded Reinforced Concrete Beams Strengthened by External Reinforcement
 137. Investigation the Behavior of Beam to Column Connection with Flange Plate by Using Component Method
 138. Shape Optimization of Hollow Concrete Blocks Using the Lattice Discrete Particle Model
 139. Form-Finding of Tensioned Fabric Structure in the Shape of Möbius Strip
 140. Studying the Effect of Initial Damage on Failure Probability of One Story Steel Buildings
 141. Probabilistic and Deterministic Seismic Hazard Assessment: A Case Study in Babol
 142. Analysis and Design Procedure of Corner Gusset Plate Connection in BRBFs
 143. Effect of Agro-Waste Ash on Mechanical Properties of Epoxy Polymer Concrete
 144. Earthquake Damage Detection in Built Environment: An Object-Oriented Approach Using Radar Imagery
 145. Compressive Stress-Strain Behavior of Composite Ordinary and Reactive Powder Concrete
 146. Effect of Different Curing Conditions on the Mechanical Properties of UHPFC
 147. Evaluation of Chemical Resistance of Polymer Concrete in Corrosive Environments
 148. Domination of Grain Bearing on the Strength Properties of Engkabang Jantong as Fast Growing Timber in Sarawak
 149. Biohydrogen Production from Palm Oil Mill Effluent Pretreated by Chemical Methods Using Thermoanaerobacterium-Rich Sludge
 150. The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran
 151. Production of Mycophenolic Acid by Penicillium brevicompactum in a Submerged Batch Culture: Optimization of Culture Conditions Using Taguchi Approach
 152. Performance of Evacuated Tube Collector Solar Dryer with and Without Heat Sources
 153. Factors Affecting the Performance of Single Chamber Microbial Fuel Cell Using a Novel Configuration
 154. Development of Microbial Fuel Cell Using Distillery Spent Wash:Evaluation of Current Generation and COD Removal with Respect to pH
 155. Construction of Composite Polymer Bipolar Plate for Pem Fuel Cell
 156. Performance of Activated Carbon from Cassava Peels for the Treatment of Effluent Wastewate
 157. Mix Convection Heat Transfer in a Lid Driven Enclosure Filled by Nanofluid
 158. Synthesis and Spectral Characterization of Iron Based Micro and Nanoparticles
 159. Investigation of Some Effective Parameters on the Fluidized Bed Grain Dryers
 160. Formulation of Sub-Pollution Indices and Evaluation of Leachate Pollution Index of Pilot Scale Landfill Lysimeter
 161. Statistical Analysis of Heavy Metal Contamination in Urban Dusts of Arak, Iran
 162. Elimination of Nematode Cysts and Ova from Hospital Sewage by Activated Sludge Process
 163. Numerical Predictions of Oxygen Transport Enhancement in a PEM Fuel Cell with Flow Field Designs
 164. Batch Fermentation of Bioethanol from the Residues of Elaeis guineensis: Optimization and Kinetics Evaluation
 165. Non-Structured Kinetic Model for the Cell Growth of Saccharomyces cerevisiae in a Batch Culture
 166. Numerical and Experimental Analysis of a Spiral Horizontal Axis Wind Turbine
 167. Enrichment of Olive Oil with Alpha Linolenic Acid Catalyzed by Lipase Mediated Trans-Esterification
 168. New Vegetal Biopolymeric Flocculant: A Degradation and Flocculation Study
 169. Fuzzy/State-Feedback Control of a Non-Inverting Buck-Boost Converter for Fuel Cell Electric Vehicles
 170. Conversion Efficiencies of Urea –SCR System for Mahua Methyl Ester Fuelled DI Diesel Engine
 171. Dust Level Forecasting and its Interaction with Gaseous Pollutants Using Artificial Neural Network: A Case Study for Kermanshah, Iran
 172. Xylanase, Laccase and Manganese Peroxidase Production from White Rot Fungi
 173. Simulation and Optimization of LNG Production Unit for Energy Conservations
 174. Emissions and Performance of Diesel Engine Fueled with Waste Cooking Oil Methyl Ester Diesel Blends
 175. Creation Typical Meteorological Year Data for Baghdad Province, Iraq
 176. Physical Properties of Silver Doped ZnSe Thin Films for Photovoltaic Applications
 177. Isolation Purification and Screening of Biodegradable Polymer PHB Producing Cyanobacteria from Marine and Fresh Water Resources

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید