دسترسی به اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی در بزرگترین بانک مقالات کشور(CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی   19 تا 20  آذر ماه 1392 توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شاهرود برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 130عنوان مقاله تخصصی شامل 770  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
 كاربرد تشديد مغناطيسي هسته (NMR) در اكتشاف آب هاي زيرزميني
 اكتشاف زونهاي كارستي آبدار با استفاده از روش ژئوالكتريك مطالعه موردي منطقه سميرم واقع در استان اصفهان
 بررسي تغييرات مكاني دماي آب چاههاي گازدار منطقه دشت چهاردولي – اسدآباد و احتمال وجود انرژي ژئوترمال
 بررسي تغييرات زماني دماي آب چاههاي گازدار منطقه كوزره – قهاوند جهت دستيابي به انرژي زمين گرمايي
 بررسي چاههاي پيزومتري دشت سيرجان
 اثر تراكم بر خصوصيات فيزيكي خاك
 ارزيابي فني و اقتصادي پروژه فسفات كوه شيخ هابيل
 طبقه بندي پروژه هاي علوم زمين در ايران بر مبناي مقياس
 تعيين محدوده مخازن زمين گرمايي با استفاده از مدل سازي وارون داده اي ريزلرزه ها در يك ميدان زمين گرمايي
 بررسي نفوذ آب شور خليج فارس به منابع آب شيرين آبخوان عسلويه
 اثر ليتولوژي در بهبود مدل سازي پتروفيزيكي مخزن كربناته ناهمگن در جنوب ايران
 مدل سازي فشار شكست مخزن كربناته در جنوب غرب ايران با نمودارهاي چاه پيمايي
 بهبود تخمين سطح آب زيرزميني با استفاده از روش كريگينگ با داده هاي توپوگرافي به عنوان روند بيروني
 شبيه سازي ضريب آبگذري با استفاده از روش هاي زمين آماري با هدف تعيين محل چاههاي پمپاژ (مطالعه موردي معدن گل گهر)
 ساخت نمودار سرعت موج برشي با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك و استفاده از داده هاي چاه پيمايي
 پتانسيل منابع ژئوترمال استان آذربايجان شرقي
 اكتشاف منابع آب زيرزميني به روش مقاومت ويژه در شهرستان سومار استان كرمانشاه
 اكتشاف ذخاير بيتومين (قير طبيعي) بوسيله تفسير دوبعدي داده هاي ژئوالكتريك در منطقه شيروان چرداول استان ايلام
 بررسي آلتراسيون هاي زون گسلي دهشير در ارتباط با منابع احتمالي ژئوترمال در توران پشت
 نلفيق بررسي هاي دورسنجي و ژئوفيزيك هوايي در شناسايي زمين شناسي ناحيه اي منطقه توران پشت به منظور بررسي احتمال وجود منابع ژئوترمال
 كاربرد روش فركتال عيار – مساحت جهت تفكيك مناطق دگرساني و آنومالي هاي ژئوشيميايي در منطقه انگوران
 كاربرد ژئوفيزيك در اكتشاف كانسار منگنز: مطالعه موردي در معدن دهبيد استان فارس
 مدلسازي مولتي فركتالي عيار – تعداد و عيار – حجم براي يافتن بخشهاي مناسب ذغال سنگ ككشو در لايه C1 از بلوك شمالي كانسار پروده شرقي طبس
 تصحيح اثر ناهمگني هاي سطحي بر داده هاي مگنتوتلوريك
 واهماميخت غيرخطي و غيرمحدب داده هاي لرزه اي
 تبديل S تعميم يافته با پنجره انطباقي بهينه متغير با فركانس و زمان براي تحليل سيگنالهاي لرزه اي
 شناسايي مناطق اميدبخش كروميت در برگه ي 1:100000 ميناب با استفاده از داده هاي ماهواره اي لندست +ETM
 كاربرد روش Top-Cut در تعيين مرز مقادير بالاي عيار طلا
 آناليز نشت آب به مغار نيروگاه تلمبه ذخيره اي سد رودبار لرستان با استفاده از نرم افزار Seep/w
 جداسازي آنومالي هاي ژئوشيميايي جهت اكتشاف كروميت به روش فركتالي عيار – تعداد در برگه 1:100000 خوي
 تضعيف امواج زمين غلت با استفاده از تبديل زمان – زمان و تجزيه مد تجربي
 اكتشاف كانسار مس در منطقه ابراهيم آباد ميامي با استفاده از روش هاي مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القايي
 مقايسه روش هاي زاويه تيلت و گراديان افقي در تعيين لبه هاي بي هنجاري هاي گراني (منطقه مورد مطالعه: محدوده سلفچگان قم)
 تعيين تخلل و درصد اشباع از طريق تركيب كمي ضريب بازتاب موج p و ضريب بازتاب امواج رادار نفوذي به زمين (GPR)
 مقايسه روشهاي زاويه تيلت و گراديان افقي در تعيي لبه هاي بي هنجاري هاي گراني (منطقه مورد مطالعه: محدوده سلفچگان، قم)
 بررسي پارامترهاي موثر در الگوريتم شبيه سازي زمين آماري الگوبرداري مستقيم با استفاده از داده هاي مصنوعي در محيط دو بعدي
 حذف امواج زمين غلت با استفاده از فركانس لحظه اي
 شبيه سازي دوبعدي CSEM دريايي با روش المان محدود با شبكه مثلثي بي ساخت
 ارزيابي تغييرات مكاني كيفيت آب زيرزميني دشت مشهد با استفاده از شاخص GQI
 استفاده از داده هاي ماهواره اي ASTER، براي شناسايي زون هاي دگرساني هيدروترمال در منطقه خوني و كال – كافي استان اصفهان
 تحليل حساسيت چاههاي بهره برداري نفوذ كرده به آبخوان هاي چندلايه در مدلسازي عددي
 استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور براي شناسايي پتانسيل آبي سازندهاي سخت مطالعه موردي: استان خراسان شمالي
 مطالعه كيفيت آب زيرزميني دشت قاين با استفاده از نمودارهاي هيدروشيميايي و شاخص كيفيت AWQI
 شناسايي هوشمند شكستگي ها در چاههاي كربناته با استفاده از چاه نمودارهاي تصويري
 بررسي مقدار دبي نشت از آبرفت سد گتوند عليا با استفاده از نرم افزار Seep/w
 تخمين نمودارهاي خام چاه نگاري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي به منظور تعيين ليتولوژي و بهبود ارزيابي پارامترهاي پتروفيزيكي چاههاي قديمي
 تخمين عمق داده هاي مغناطيسي منطقه شهميرزاد با استفاده از آناليز طيف توان تعميم يافته
 اثر تعداد لايه ها در مدل سازي معكوس يك بعدي دايك قائم حاصل از داده هاي الكترومغناطيس هوابرد حوزه فركانس توسط روش تجزيه ي مقادير تكين
 استفاده از روش عمق مركزي سنگپيل به عنوان مدل اوليه روش لونبرگ – ماركوارت در معكوس سازي يك بعدي داده هاي الكترومغناطيس هليكوپتري حوزه فركانس
 تعيين الگوي توزيع مقاومت ويژه الكتريكي زيرسطحي در منطقه زمين گرمايي سبلان با استفاده از روش مگنتوتلوريك
 تهيه نقشه آنومالي مس براي محدوده پركام با استفاده از روش آماره U
 اندازه گيري هاي آزمايشگاهي به منظور بررسي تاثير حضور اسيد سولفوريك بر مقاومت ويژه الكتريكي نمونه هاي خاك
 تخمين عمق، فاكتور شكل هندسي و ضريب دامنه كانسار بيتومين با استفاده از وارون سازي غير خطي داده هاي گراني سنجي
 تعيين آنومالي ژئوشيميايي مس و حذف اثرات نويز و مقادير زمينه با استفاده از روش فركتالي طيف توان – مساحت
 شناسايي مولفه هاي كاني سازي كانسار مس – طلاي پورفيري با استفاده از اطلاعات حوزه فركانس داده هاي ژئوشيميايي
 به تصويركشيدن ناهمگني هاي جانبي واقع در زير سطح زمين توسط به كارگيري آرايش الكترودي قطبي – دوقطبي متقارن و مدل سازي معكوس دوبعدي داده هاي اندازه گيري شده
 كاربرد داده هاي سنجنده استر در بارزسازي مناطق آلتراسيون مرتبط با كانسارهاي كائولن جنوب غرب نائين (استان اصفهان)
 تلفيق سنجش از دور و GIS به عنوان ابزاري در اكتشاف منابع آب زيرزميني
 اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي در برگه 1:50000 منطقه ظفرقند (استان اصفهان)
 بهبود تفكيك دگرساني هاي مرتبط با كانسارهاي مس پورفيري با استفاده از داده هاي سنجنده ابر طيفي هايپريون
 اكتشاف آهن خضرآباد يزد به روش مغناطيس سنجي
 افزايش قدرت تفكيك آلتراسيونههاي معدني با استفاده از الگوريتم MTMF بر روي داده هاي تلفيقي ALI و ASTER
 بررسي وضعيت آب زيرزميني دشت زورآباد آذربايجان غربي با استفاده از روش ژئوالكتريك
 بررسي نقش پتاسيم كلرايد و پليمر PHPA بر ويژگي هاي جرياني و عملكرد سيال حفاري در كاهش تورم شيل ها
 مقايسه افزايش كيفيت مقاطع لرزه ايي به روش هاي بر انبارش سطح پراش مشترك مبتني بر مدل و سطح بازتاب مشترك
 بررسي ميزان انطباق عملگر صفحه ايي بر انبارش در دو معادله سهمي و هذلولي بر رخدادهاي لرزه ايي در روش سطح پراش مشترك
 افزايش كيفيت تصويرسازي لرزه اي به روش كوچ عمقي اشعه گوسي بر روي مقطع برانبارش حاصل از CRS
 مطالعه كاربرد كنودونت ها در اكتشافات هيدروكربني و تعيين ميزان بلوغ حرارتي عناصر كنودونتي سازند جيرود (البرز مركزي)
 به كارگيري روش هاي تلفيقي مغناطيسي، مقاومت ويژه الكتريكي و قطبش القايي در اكتشاف كانسارهاي اسكارن آهن و مس، مطالعه ي موردي: كانسار آهن و مس قلندر، اهر
 مطالعات زمين شناسي، ژئوفيزيكي و حفاري كاني سازي مس دو چيله، شمال شرق شاهرود، ايران
 ارزيابي تعيين بعد ساختارهاي ژئوالكتريك زيرسطحي با استفاده از پارامترهاي مگنتوتلوريك
 مطالعه مخزن زمين گرمايي سبلان با استفاده از معكوس سازي دوبعدي داده هاي مگنتوتلوريك
 تعيين مشخصات آبخوان منطقه اي امان آباد با استفاده از توموگرافي دوبعدي الكتريكي
 تضعيف نوفه داده هاي طيف سنج پرتو گاما در عمليات هوابرد با روش آناليز طيفي تكين
 محاسبه ضريب سيمان شدگي قانون آرچي در يكي از مخازن كربناته جنوب ايران
 بررسي تاثير فرآيند دولوميتي شدن بر كيفيت مخزني، مطالعه موردي از مخازن دالان و كنگان در ميادين گازي پارس جنوبي و گلشن
 مقايسه ناهمگني مخزني بين واحدهاي مخزني سازندهاي دالان و كنگان و بررسي عوامل كنترل كننده آن در ميادين خليج فارس
 پردازش داده هاي دورسنجي به منظور اكتشاف مواد معدني در برگه 1:100000 بصيران، خراسان جنوبي
 مدل سازي زيرسطحي گلفشان ها به كمك مدل چگالي و آناليز سرعت لرزه ايي
 تفسير داده هاي گراني به منظور شناسايي مناطق اميدبخش زمين گرمايي در منطقه شوط واقع در جنوب شرق ماكو
 مطالعات ژئوالكتريكي محدوده شهر بم به منظور اكتشاف آب
 بررسي هيدروژئوشيميايي چشمه هاي آب گرم و تراورتن ساز منطقه توران پشت استان يزد به منظور بررسي وجود منابع احتمالي زمين گرمايي
 شناسايي هوشمند زون هاي شكسته با استفاده از چاه نمودارهاي پتروفيزيكي
 تضعيف امواج زمين غلت از داده هاي لرزه اي سه مولفه اي تك ايستگاهي با استفاده از فيلتر قطبش
 تحليل هاي طيفي مقياس بندي شده: ابزار جديدي براي تفسير داده هاي ميدان پتانسيل
 بررسي رابطه بين اشكال ژئومورفولوژي و شناسايي منابع آب زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي حوضه نمين چاي)
 اعمال الگوريتم كني جهت شناسايي خودكار گسل ها و خطواره هاي پنهان در تصاوير ماهواره اي چند طيفي TM منطقه ايرانكوه و مقايسه آن با داده هاي زمين شناسي
 مونازيت مروست رخداد جديدي از عناصر خاكي كمياب در ايران
 تخمين فاكتور كيفيت لرزه اي با استفاده از الگوريتم تعقيب تطابق متعامد
 مقايسه آمار كلاسيك، روش فركتال و آناليز چند متغيره فاكتوري در جداسازي آنومالي هاي ژئوشيميايي كانسار چاه مير
 بررسي روش هاي نوين آزمايشگاهي آناليز مغزه ها به منظور اكتشاف مواد هيدروكربري
 شبيه سازي زمين آماري متغيرهاي پيوسته توسط الگوريتم باندهاي چرخان (مطالعه موردي: كانسار طلاي زرشوران)
 پيش نشانگرهاي ژئوترمالي در استان آذربايجان شرقي
 درون يابي داده هاي لرزه اي نامنظم با استفاده از الگوريتم تصوير بر روي مجموعه هاي محدب (POCS)
 كاربرد روش نوين جداسازي امواج در برداشت هاي پروفيل لرزه اي قائم چند مولفه اي از چاههاي منحرف
 كاربرد برداشت هاي لرزه اي پروفيل لرزه اي قائم چند مولفه اي با افست نزديك در پيش بيني فشار منفذي مخزن
 بررسي امكان اكتشاف كانسارهاي زئوليت با روش هاي زمين شناسي و سنجش از دور
 مدل سازي معكوس سه بعدي داده هاي مگنتوتلوريك مصنوعي توليد شده بر اساس يك مدل مفهومي براي منابع زمين گرمايي
 بكارگيري روشي موثر براي تخمين پارامتر منظم سازي در مدل سازي معكوس دوبعدي داده هاي مگنتوتلوريك
 پتانسيل يابي آلودگي آب زيرزميني در دشت مند با استفاده از مدل دراستيك و GIS
 كاربرد روش اكتشافي زوناليته ژئوشيميايي براي شناسايي و تمايز ذخاير پنهان و اقتصادي از ذخاير پراكنده و غيراقتصادي مس پورفيري (منطقه كرور – جبال بارز كرمان)
 ارزيابي نمودار شدت شكستگي در مدلسازي شكستگي ها با استفاده از نگارهاي پتروفيزيكي
 تشخيص مرزهاي سنگ شناسي در تصوير ماهواره اي با استفاده از تبديل موجك و ماشين بردار پشتيبان
 مدل سازي و پيش بيني فرونشست در ايستگاه مشاهداتي احمدآباد جانسپار دشت تهران بااستفاده از روش ماشين برداري پشتيبان
 مدل سازي عددي پمپاژ و بازگشت آب در چاه قلعه حسن خان سفره ي آزاد دشت تهران
 تعيين ضريب پيچاپيچي قانون آرچي با استفاده از امواج استونلي در يكي از مخازن كربناته جنوب
 اكتشاف، مدل سازي و تخمين ذخيره انديس هاي معدني سرب و روي در بلوك جنوبي معدن تيره وجين، تيران
 مقايسه روش هاي مهاجرت زماني معكوس RTM و مهاجرت زماني كيرشهوف در تصويرسازي داده هاي لرزه اي براي شناسايي گنبد نمكي
 رويكردهاي تركيب عدم قطعيت عيار و زمين شناسي در ارزيابي منابع معدني
 نگاهي انتقادي به روش هاي افزايش مقياس متداول
 بررسي عملگرهاي مختلف فازي در تلفيق داده هاي سنجش از دور به منظور پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني
 تخمين ذخيره كانسار سرب و روي چمتو با استفاده از داده هاي ژئوفيزيكي
 مطالعات زمين شناسي و ژئوشيمي كانسار سرب و روي چمتو در شمال غرب شاهرود
 مدل سازي و تفسير داده هاي قطبش القايي و مقاومت ويژه الكتريكي به منظور اكتشاف ذخاير پلي متال در منطقه كبودان
 شناسايي و تعيين آلتراسيونهاي منطقه اكتشافي كانسار طلاي ساري گوناي در استان كردستان با استفاده از داده هاي ماهواره اي استر
 بهينه سازي اكتشافي كاني زايي مس صاحب ديوان مشكين شهر
 تعيين عمق و مرز ساختارهاي زيرسطحي به روش سيگنال تحليلي و اويلر ديكانولوشن
 پيجويي و پتانسيل يابي كاني زيركن در ماسه بادي كوير رضاآباد خارتوران شاهرود
 شناسايي لايه هاي يخ، يخ آب، واريزه و بستر يخچال با استفاده از قطبيت امواج رادار نفوذي به زمين (GPR): مطالعه موردي يخچال علم كوه مازندران
 بررسي آنومالي هاي ژئوشيميايي منطقه خوسف به روش FCM
 بررسي پتانسيل كاني زايي منطقه خوسف با مدل سازي به روش منطق فازي
 اكتشاف مخازن قير طبيعي با استفاده از روش مقاومت ويژه الكتريكي: يك مطالعه موردي
 كاربرد مدل سازي حرارتي براي تعيين پنجره هيدروكربن زايي چاه كيش – 2 در جنوب شرقي خليج فارس با استفاده از نرم افزار Pars Basin Modeler
 ساخت، بافت و تيپ كانه زايي در رخداد معدني آنتيموني مغانلو، غرب زنجان
 تعيين مناطق پتانسيل دار مس با تلفيق داده هاي زمين شناسي، مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القايي در GIS و اعتبارسنجي نتايج با استفاده از حفاري هاي اكتشافي – مطالعه موردي: انديس مس بلبلي، معادن مس چهارگنبد، سيرجان
 بررسي ژئوشيميايي آلي در سازندهاي پابده و گورپي به عنوان سنگ هاي منشاء احتمالي در ميدان نفتي پلنگان
 مدلسازي مقادير Au در انديس دالي شمالي با استفاده از رگرسيون چندگانه و توابع
 مقايسه ژئوشيميايي فلزات سنگين در منابع آب منطقه زيارت گرگان با استانداردهاي WHO
 مدل سازي سه بعدي معكوس پارامتري داده هاي گراني دستگرد اصفهان
 تلفيق نسبت گراديان هاي افقي داده هاي ميداني پتانسيل و معادله اويلر به منظور تخمين عمق و نوع توده زيرسطحي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید