نمایه سازی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در بانک مقالات کشور(CIVILICA.com)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار   18 مهر ماه 1392 توسط لنجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با همکاری دانشکده فنی و حرفه ای همدان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 467عنوان مقاله تخصصی شامل 5508  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

 لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
 ارزيابي مدل M5P در پيش بيني متوسط دما و درصد رطوبت نسبي هوا به صورت ماهانه براي ماه بعد در ايستگاه سينوپتيك يزد
 بررسي ميزان عناصر سنگين سرب، روي در گياه دارويي نعناع
 اثر گياه مازو در از بين بردن باكتري هاي عامل پوسيدگي دندان
 تاثير منابع مختلف تامين نيتروژن و تاريخ كاشت بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و زراعي گياه دارويي مرزه
 بررسي طعم و تندي و برخي صفات مورفولوژيكي در سه توده سير (Allium sativum L) بومي ايران
 بررسي اثرات اسيدجيبرليك و كينتين بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي سنبل الطيب تحت تنش خشكي
 بررسي خواص آنتي اكسيداني عصاره هاي گياهان دارويي در فرآورده هاي لبني پرچرب
 بررسي سطوح مختلف شوري و خشكي بر درصد سديم وپتاسيم زيره سبز در مرحله جوانه زني
 معرفي برخي از گونه هاي مهم اقتصادي دارويي – صنعتي در ايران
 مقايسه پارامترهاي شروع يخبندان، خاتمه يخبندان و دوره رشد در استان هاي همدان و لرستان
 افزايش فعالي سيستم آنتي اكسيدانت ارقام جو در شرايط شوري توسط اسيد ساليسيليك
 بررسي خشكسالي و تاثير آن بر توسعه پايدار در جنوب شرق استان خوزستان با استفاده از شاخص استاندارد Z
 مطالعه اثر محلول پاشي عناصر آهن و روي بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و زراعي مرزه در تراكم هاي مختلف
 Ultrasound assisted emulsification micro extraction method for separation of fatty acids of Iranian (Bandar Abbas) Jatropha curcas seed and determination by GC.Mass
 شناسايي تركيب هاي شيميايي و بررسي اثرات ضد باكتريايي اسانس گياه Melissa officinalis (L.)
 بررسي اثرات ضد قارچي اسانس Echinophora platyloba DC. بر رشد قارچ= آسپرژويلوس فلاووس
 بررسي اثر سطوح مختلف كود نيتروژن بر صفات مرفولوژيكي كارايي مصرف نيتروژن، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه هيبريدهاي ذرت
 بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر قدرت جوانه زني گونه دارويي مورد (Myrtus communis ) در استان كهگيلويه و بويراحمد
 استفاده از اسانس زيره و آويشن به منظورك اهش بار ميكروبي در توليد سوسيس
 بررسي فيتوشيمي و اثرات آنتي اكسيداني گياه شاه تره Fumaria parviflora
 آت اكولوژي گونه گزروغني در ايران
 كارايي شيوه هاي ذخيره رطوبت در جنگلكاري ديم
 فنولوژي و انرژي گرمايي مورد نياز در درختچه پير
 مروري بر گياه دارويي خار مريم
 بررسي تاثير سلنيم بر فعاليت سيستم آنتي اكسيداتيو گياه دارويي بادرنجبويه
 Effect of exogenous salicylic acid on some physiological characteristics of Marrubium vulgare under drought
 مطالعه روش مصرف نانو كود كلسيم بر برخي خصوصيات ريشه نخود تحت تنش شوري
 ترويج محصولات ارگانيك بستري به سوي كشاورزي پايدار
 آنتوفار ماكولوژي شهرستان خرم آباد
 بررسي اثر نوع كودهاي شميايي و آلي بر برخي صفات رشدي زيره سبز (Cuminum cyminum L)
 بررسي اثرات ناشي از تنش خشكي بر ميزان كلروفيل و تغييرات فعاليت آنزيم هاي كاتالاز و پراكسيداز در گياه ريحان
 راهبردهاي بيوتكنولوژي د ر نيل به كشاورزي زيستي و حفاظت از محيط زيست
 واكاوي آثار پيامدهاي خشكسالي بر محيط زيست در راستاي توسعه پايدار
 استفاده از نشانگرهاي مولكوري در مطالعات مربوط به گياهان دارويي
 ارزيابي اثر پروبيوتيك، چاي كامبوچا و چاي سبز بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي نر گوشتي سويه راس
 بررسي و تحليل مولفه هاي مديريت ريسك خشكسالي (مطالعه موردي: كشاورزان شهرستان اراك)
 بررسي امكان باززايي گياه دارويي ناخونك (Melilotus Officinalis ) با استفاده از تكنيك كشت بافت گياهي
 بررسي محتوي كمي و كيفي اسانس گياه دارويي آويشن تحت تاثير مراحل مختلف برداشت
 بررسي اثرات سطوح مختلف تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه كاكوتي (ziziphora clinopodioides )
 بررسي جوانه زني و ويژگي هاي فيزيولوژي گياه شويد (Anethumgraveolens L.) تحت تنش شوري
 بهينه سازي شاخه زائي درون شيشه اي در باززايي گياه دارويي منداب (Eruca Vesicaria L.) با استفاده از غلظت هاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد بنزيل آدنين و كينتين
 ارزيابي دقت معادلات تبخير و تعرق مختلف در برآورد تبخير و تعرق مرجع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در منطقه خرم آباد
 مروري بر زراعت، توليد و خواص گل محمد Rosa damascena Mill
 ويژگي هاي مقاومت به خشكي در گزر روغن
 مطالعه اثر عناصر كمياب روي مقدار ماده ضد سرطان سورالين در گياه دارويي Psoralea corylifolia
 بررسي روند اصلاحي و توسعه پايدار ارقام گندم نان از سال 1345 تا به حال
 اثرات سيتوتوكسيك بالقوه اوكاليپتوس بر روي سلول هاي توموري
 اثر سطوح مختلف تنششوري بر ميزان پرولين برگ زعفران
 بهينه سازي روش توليد پياز خوراكي رقم قرمز ري جهت كشت پايدار
 كنترل بيولوژيك قارچ بيماريزاي Sclerotinia sclerotiorum بر روي برگ هاي بريده آفتابگردان در آزمايشگاه بسويله عوامل آنتاگونيستي
 بررسي عوامل موثر بر بينش كشاورزان نسبت به كشاورزي پايدار (مطالعه موردي: كشاورزان لوبياكار استان مركزي)
 تاثير كم آبي و اسيد سالسيليك بر رشد و عملكرد آفتابگردان رقم آريماويرسكي
 كاربرد گياهان دارويي در صنايع دارويي و غذايي
 معرفي بهترين تيمار در شكستن خواب بذر اسپند
 بومي سازي يك نوع قارچ اسكلروتيوم دار دارويي وحشي Lignosus rhinocerotis (Cooke)Ryvarden
 فعاليت ضد قارچي دو عصاره گياهي بررشدNeofusicoccum parvum عامل زوال انگور در ايران
 ارزيابي و تعيين سويه هاي ريزوبيومي متحمل به شوري و خشكي همزيست با توده هاي بومي عدس استان آذربايجان غربي
 مروري بر خواص و كاربرد گياه زعفران
 مديريت تلفيقي، چرا؟؟؟
 بررسي ارزش غذايي و دارويي تركيبات موثره بادام تلخ و شيرين (Prunus dulcis)
 آلامتو (ايلام) جايگاه مناسب براي كاشت گياه دارويي گون (ASTRAGALUS SPP)
 تاثير فواصل آبياري و ميزان بذر مصرفي بر گياه دارويي مرزه
 مروري بر زراعت و خواص دارويي گل هميشه بهار
 تنوع ژنتيكي گونه هاي مختلف گل گاو زبان (Borago officinalis L.)
 جمع آوري، كشت و استقرار گونه Nepeta pogonosperma Jamzad & Assadi از گياهان دارويي نادر و در حال انقراض استان قزوين به منظور احيا و حفاظت آن
 اثر كاربرد محلولپاشي كود نانو آهن و سولفات آهن بر ميزان عملكرد گياه ذرت
 وضعيت موجود و چشم انداز گياهان دارويي صنعتي ايران
 بررسي ضرورت كشت و توسعه گياهان دارويي صنعتي در ايران
 بررسي موانع كشت و توسعه گياهان دارويي صنعتي در ايران و ارائه راهكار حل آنها
 بازاريابي گياهان دارويي و نقش آن در توسعه پايدار كشاورزي
 فعاليت آنتي اكسيداني و محتواي فنوليك انواع چاي ايراني
 روش هاي مورد استفاده در استخراج تركيبات دارويي و معطر از گياهان دارويي
 تاثير كودها و ضايعات آلي مختلف بر رشد و نمو گياه آلوئه ورا
 بررسي كاربري هاي اراضي موجود در شهر زاهدان با تاكيد بر كاربري كشاورزي
 كشاورزي ارگانيك رويكردي نوين در دستيابي به توسعه پايدار
 تغييرات اقليمي و نقش آن بر ساختار و عملكرد اكولوژيكي شهر (ايستگاه سينوپتيك بيرجند)
 بررسي اهميت مهارت هاي مديريتي لازم براي بكارگيري كشاورزي دقيق در فرآيند توسعه پايدار كشاورزي در استان آذربايجان غربي
 A Survey upon Effects of Population Density and Arsenic Rate inUltra Narrow Row Cotton
 اثر جدايه هايي از قارچ هاي Trichoderma harzianum و Trichoderma asperellum در كنترل بيولوژيك نمادتود ريشه گرهي Meloidogyne javanica در شرايط گلخانه
 بررسي محدوديت ها و پتانسيل هاي توليد پسته در دهستان هاي شهرستان سيرجان با استفاده از GIS
 برآورد ضريب گياهي نخود با استفاده از لايسيمتر در منطقه خرم آباد
 تحليل نقش و جايگاه تعاوني هاي روستايي در بهبود بازاريابي محصولات كشاورزي مطالعه موردي: شهرستان سيرجان
 بررسي اثر محلول پاشي با نيتروژن همراه با تلقيح بذر با باكتري هاي محرك رشد بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه جو
 ارزيابي ويژگي هاي آللوپاتيك عصاره هاي گياهان رزماري (Rosmarinus officinalis)، سداب (Ruta graveolens) و گردو ،(Juglans regi) روي گل قاصد (Taraxacum officinale)
 بهينه سازي تركيبات محيط كشت براي كالوس زايي گياه دارويي بنفشه معطر
 بررسي كاربرد ورمي كمپوست و اسيد هوميك بر خصوصيات مرفولوژيك گياه دارويي زنيان (Trachyspermum ammi L.)
 بررسي تاثير استفاده عصاره گل گياه خارلنگري ريشدار (Lappula bracteatum Boiss) بر كيفيت چربي ماهي قزل آلاي رنگين كمان
 اندازه گيري عملكرد مقدار مواد موثره گياه دارويي گل راعي با نام علمي Hypericum perforatumL
 بررسي صفات مورفولوژيكي، فنولوژيكي و عملكرد اسانس پنج جمعيت بابونهAnthemis و pseudocotula در شرايط مزرعه
 اثر تنظيم كننده رشد بنزيل آدنين بر پاجوش برگدهي گياه آلوئه ورا در شرايط گلخانه
 بررسي تركيبات شيميايي اسانس باريجه در رويشگاه طبيعي شهرستان اليگودرز
 مقايسه ميزان آسكوپولامين و هيوسيامين در برگ گياه دارويي بذر البنج (HyoscyamusnigerL.) تحت تاثير كود نيتروزن در كشت هيدروپونيك
 مروري بر خصوصيات دارويي و فارماكولوژيكي انار
 بررسي اثر غذايي چهارگونه خوشخوراك مرتعي در تعليف دام
 بررسي صفات مورفولوژيكي و عملكرد اسانس 4 جمعيت بابونه Anthemis altissima در شرايط مزرعه
 اثرات ضد باكتريايي چند نوع عصاره گياه تاتوره
 بررسي خواص دارويي زالزالك (Crataegus Oxyacantha L ) در شهرستان گيلانغرب
 اثر محيط كشت، ژنوتيپ و سن ريز نمونه بر ميزان استقرار جوانه هاي جانبي عناب ((Ziziphus jujuba Mil) در كشت درون شيشه اي
 معرفي گياهان دارويي كوه بهار آب شهرستان اسلام آباد استان كرمانشاه
 بررسي خواص دارويي گياه بومادران (Achillea millefolium L) در شهرستان گيلانغرب
 اثر روش هاي مختلف نگهداري بر ميزان متابوليت هاي ثانويه زعفران
 بررسي مقايسه اي تركيب هاي شيميايي اسانس دو گونه Eremostachys
 فرسايش خاك و بررسي پيامدهاي اقتصادي – اجتماعي آن
 مطالعه مرفولوژيكي و گرده شناسي دو گونه داروييTeucrium Polium و Teucrium Orientale بر اساس پراكندگي جغرافيايي آن در ايران
 ارزيابي چند گياه دارويي روي نماتد طلايي سيب زميني Globodera rostochiensis در شرايط آزمايشگاهي
 نوراپي نفرين اثر ضد اضطرابي عصاره ريشه گياه سنبل الطيب را در موش سوري با استفاده از مدل صفحه سوراخ دار كاهش مي دهد
 بررسي مقايسه اي تركيب هاي شيميايي اسانس برگ، بذر و ساقه در گياه Heracleum persicum Desf. از دو منطقه مختلف
 تحليل مشاركت كشاورزان در توسعه پايدار كشاورزي
 تجاري سازي گياهان دارويي، چالش ها و راهكارها
 گياهان و مطالعه خواص دارويي آنها با مرور نتايج تحقيقات نوين
 بررسي خواص درماني كلپوره (مريم نخودي) و اورس (سرو كوهي) در طب سنتي
 تاثير محلول پاشي با اسپرميدين بر كاروتنوئيد و برخي فاكتورهاي رشد فلفل دلمه (Capsicum annum L.) تحت تنش شوري
 تاريخچه استفاده و تاثيرات گياهان دارويي و عصاره هاي حاصل از آنها در حيوانات
 بررسي برخي پارامترهاي رويشي و زايشي گياه دارويي گل محمدي
 بررسي تاريخ وقوع اولين يخبندان پاييزه در شرق استان لرستان و ميزان تاثيرپذيري آن از پيوند از دور
 بررسي تاثير و خواص دارويي گياه دارويي در منه در طيور
 اثر تنظيم كننده رشد جيبرليك اسيد بر پاجوش و برگدهي گياه آلوئه ورا در شرايط گلخانه
 بررسي اثر تنظيم كننده رشد سايكوسل بر رشد و عملكرد گياه شاهدانه (cannabis sativa)
 تجزيه عليت عملكرد و اجزاء عملكرد ژنوتيپ هاي پيشرفته عدس در شرايط ديم
 بررسي كمي و كيفي تركيبات بيواكتيو اسانس گياه دارويي بومادران هزار برگ رشد كرده در دره شهر ايلام به كمك تكنيك GC-MS
 نقش كشاورزي بر رشد اقتصادي
 بررسي اجمالي بر مكانيسم خاصيت ضدسرطاني و ضد باكتريايي (EGCG) چاي سبز
 تجمع نيترات در گياهان و خاك و عوارض آن در سيكل زندگي و محيط زيست موجودات زنده
 بررسي اجمالي گياه درماني Physalis angulata در درمان سرطان و چند گونه ضد باكتريايي
 تبيين و تحليل جايگاه دانش بومي در توانمندسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان سيرجان)
 بررسي اهميت خواص دارويي و اكولوژي گياه Lonicera
 بررسي كمي و كيفي مواد موثر اسانس سرشاخه هاي گلدار گياه دارويي كاكوتي كوهي (Ziziphora clinopodioides Lam.) در رويشگاه بوانلو، استان خراسان شمالي
 مقايسه ميزان عملكرد كمي و كيفي دو رقم شنبليله پاكوتاه و پابلند محلي كرمانشاه در شرايط كاهش محسوس دماي محيط و طول روز
 سنجش دانش انگوركاران دررابطه با تغذيه صحيح و پايدار باغ هاي انگور در شهرستان خرمدره
 استفاده از اسانس هاي گياهي براي كنترل فساد بعد از برداشت
 بررسي اثر خشكسالي بر كشاورزي (سطح زير كشت و تولي سالانه) مطالعه موردي: (حوضه آبريز رودخانه كاجو در استان سيستان و بلوچستان)
 جايگاه طب سنتي و گياهان دارويي در توسعه گردشگري سلامت
 برررسي عصاره پلي فنلي و خواص ضد اكسندگي و ضد ميكروبي گياهان در طب سنتي
 سميت تدخيني و قابليت دوركنندگي اسانس Juniperus communis روي Sitophilus oryzae،Tribolium castaneum و Rhyzoperta dominica
 خواص دارويي زرشك و نقش آن در ارتقا سطح سلامت عمومي
 پروپرانولول اثر عصاره آبي – الكلي برگ گياه مريم گلي فراخواني حافظه را در موش سوروي كاهش مي دهد.
 ارزيابي ويژگي هاي جامعه علف هاي هرز موجود در اكوسيستم هاي مختلف فضاي سبز شهري
 تعيين روابط ژنتيكي ژنوتيپ هاي پيشرفته عدس با استفاده از تجزيه كلاستر
 امكان كشت پاييزه و بررسي مقايسه اي اكوتيپ هاي بابونه نواحي مركزي و جنوب غرب ايران در استان بوشهر
 بيمه محصولات كشاورزي راهكاري در فرآيند توسعه پايدار
 مطالعه اثر تنش شوري بر محتواي پرولين و قندهاي محلول در دانه رستهاي زوفا (Hyssopus officinalis)
 ارزيابي ميزان نشت آب در كانال هاي آبياري دشت كازرون به روش دبي ورودي خروجي و فرمول هاي تجربي
 فعاليت قارچ كشي عصاره چند گياه دارويي عليه Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici عامل پژمردگي آوندي گوجه فرنگي
 فعاليت قارچ كشي اسانس چند گياه دارويي عليه قارچ عامل پژمردگي آوندي گوجه فرنگي
 بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره آبي توق (xanthium strumarium ) بر جوانه زني و فعاليت آنزيم آلفا آميلاز و رشد گياهچه قياق (Sorghum halpense)
 بيوتكنولوژي در كشاورزي و گياهان دارويي
 تاثير كود بيولوژيك تيوباسيلوس و سوپر جاذب بر عملكرد كمي و كيفي آويشن باغي و دنايي
 بررسي مولفه هاي موثر بر كشاورزي پايدار و كم نهاده
 بررسي آلودگي (Fe – Zn -Ni ) در سه بخش رسوبات تالاب گاوخوني
 مقايسه عملكرد و صفات مرفولوژيكي ارقام مختلف پنبه در فاصله رديف هاي مختلف كاشت
 اثر فاصله رديف كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه در استان گلستان
 نقش مديريت بهره وري آب در توسعه پايدار كشاورزي
 بررسي تاثير شوري بر جوانه زني بذر گياه درمنه Artemisia
 مطالعه تاثير فاكتورهاي اقليمي و توپوگرافي بر موسيلاژو صفات مورفولوژيكي گياه دارويي اسفرزه (توده هاي بومي استان گلستان)
 اثر مقادير مختلف كود نتيروژن و تراكم كاشت بر عملكرد و كارايي مصرف نور كدو تخم كاغذي (Cucurbita pepo L.)
 تاثير رويشگاه طبيعي و كشت در مزرعه بر تركيبات شيميايي اساس ميوه گياه Capparis spinosa
 مصرف خودسرانه و بي رويه گياهان دارويي و پيامد ناشي از آن
 بررسي محتواي مالون دي آلدئيد و پاسخ هاي آنزيم هاي آنتي اكسيدانت به تيمار تنش خشكي و سطوح مختلف سوپر جاذب در گياه آفتابگردان روغني
 بررسي اثرات ناشي از تنش خشكي بر ميزان پرولين قندهاي محلول و نامحلول در گياه ريحان
 مروري بر برخي از ويژگي هاي مهم بيولوژيكي، بيوشيميايي و دارويي زعفران
 كشاورزي ارگانيك گامي در جهت توسعه پايدار كشاورزي
 اهميت پرايمينگ با محرك هاي شيميايي بعنوان روشي در جهت كاهش اثرات منفي تنش خشكي در مرحله جوانه زني بذور گياهان
 بررسي ضرايب يكنواختي سيستم هاي آبياري باراني (مطالعه موردي منطقه كشاورزي خرم آباد)
 مقايسه ارقام مختلف اسفناج بر روي عملكرد صفات برگ در كشت تابستانه
 بررسي جايگاه دانش بومي كشاورزي در توسعه پايدار روستايي (با تاكيد بر توسعه اقتصادي) محدوده : شهرستان دره شهر
 بررسي تاثير آفت كش هاي گياهي پاليزين، سيرينول و تند اكسيري روي حشرات بالغ پسيل پسته در منطقه كاشمر
 گزينش براي تحمل به خشكي در ژنوتيپ هاي گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis L.)
 مقايسه اثرات درماني عصاره برگ بادام هندي به عنوان تركيب ضد قارچ براي مبارزه و كنترل ساپرولگنيوزيس در تخم هاي لقاح يافته ماهي قزل آلاي رنگين كمان استان آذربايجان غربي
 خشكي و اثر آن بر برخي صفات بيوشيميايي سه رقم كلزاي پاييزه
 بررسي كمي و كيفي روغن در بذر شورزيست Suaeda froticosa و معرفي آن به عنوان منبع روغن خوراكي
 بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره بر روي آفتابگردان آجيلي در منطقه سقز
 ارزيابي روش هاي مطالعه پويايي جمعيت علف هاي هرز در كشاورزي پايدار
 بررسي محصولات فرعي جنگل هاي زاگرس
 بررسي تاثير بيوپرايمينگ بذر با باكتري هاي محرك رشد گياهي و محلول پاشي با نيتروژن بر خصوصيات مرفوفيزيولوژيك جو
 كنترل بيولوژيكي پوسيدگي ريشه و طوقه آفتابگردان با عامل Sclerotinia sclerotiorum از طريق كمپوست غني شده با ميكروارگانيسم هاي آنتاگونيست در آزمايشگاه و گلخانه
 تاثير تنش خشكي بر جوانه زني و رشد گياهچه پنيرك (Malva sylvestris)
 بررسي اثر كشندگي عصاره دو گياه (شاتره و حنا) بر روي شته جاليز Aphis gossypii(Glover)
 بررسي تركيبات شيميايي، خواص درماني و اندام مورد استفاده گياهان دارويي (مطالعه موردي: مراتع ييلاقي و لويه كياسر)
 بررسي اثر تنظيم كننده رشد سايكوسل بر خصوصيات بيوشيميايي گياه دارويي شاهدانه (cannabis sativa)
 مقايسه ارقام مختلف اسفناج بر روي عملكرد صفات مربوطه به بوته در كشت تابستانه
 بررسي نقش مديريت بهينه آب بر كاهش روند بحران آب در جهت توسعه پايدار كشاورزي ايران
 بررسي نقش دانش بومي در حفظ و مديريت بهينه منابع آبي و خاكي در كاهش روند خشكسالي وس يل در راستاي توسعه پايدار كشاورزي و روستايي در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
 مقايسه ميزان سولفار افان در اندام هاي مختلف گياه Lepidium draba در مناطق مختلف جغرافيايي :مطالعه موردي استان كرمان
 بررسي اثر بازدارندگي دو گونه دارويي salvia (مريم گلي) بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد اوليه گونه هاي همراه
 اهميت و تاثير محرك ها (اليسيتورها) در توليد متابوليت هاي ثانويه در گياهان دارويي
 بررسي نقش مديريت بهينه منابع آبي بر شاليزارها در جهت كاهش روند خشكسالي در راستاي توسعه پايدار كشاورزي
 مروري بر اثر ضد دردي گياه دارويي بابونه در شرايط آزمايشگاهي و باليني
 بررسي چالش هاي مديريت منابع آب در شرايط خشكسالي در راستاي تحقق توسعه پايدار در ايران
 معرفي چند گياه دارويي شاخص در پيشگيري و درمان بيماري ديابت
 بررسي شاخص هاي تحمل خشكي و عملكرد دانه عدس
 بررسي جوانه زني و رشد گياهچه پنيرك Malva sylvestris
 بررسي تنوع موفولوژيكي جمعيت هاي علف هرز پيچك صحرايي در شهرستان هاي ساوه و زرنديه
 بررسي ثر تنظيم كننده رشد سايكوسل بر رنگدانه هاي فتوسنتزي و ماده موثره گياه دارويي شاهدانه (cannabis sativa)
 اثر زنجبيل در درمان تهوع و استفراغ ناشي از بارداري
 بررسي توان دگر آسيبي بقاياي گياه كلزا روي خصوصيات جوانه زني بذور علف هرز يولاف وحشي و ترب وحشي
 اثر ارتفاع بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه بومادران دماوندي
 بررسي موانع پيش روي نيل به اهداف توسعه پايدار كشاورزي در روستاهاي ايران
 تاثير كود آلي ورمي كمپوست بر عملكرد كلروفيل در گياه دارويي ريحان
 ارزيابي اثر تراكم و تاريخ كشت هندوانه به عنوان مالچ زنده بر عملكرد كمي و كيفي زعفران زراعي (Crocus sativus L.)
 استفاده بهينه از ضايعات كشاورزي در راستاي توسعه پايدار
 رسوراثرول يك آنتي اكسيدان طبيعي بدست آمده از انگور (Vitisvinifera L.)
 خواب يا (DORMANCEY) در بذر تعدادي از گياهان دارويي
 تاثير كودهاي بيولوژيك بر برخي خصوصيات بيوشيميايي گياه دارويي رزماري
 معرفي گياهان دارويي كوه نوا (نور) شهرستان دالاهو استان كرمانشاه
 بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره بر روي اجزا عملكرد و عملكرد دانه آفتابگردان آجيلي
 اثر دور آبياري و محلول پاشي ريز مغذي ها روي عملكرد بذر و درصد روغن گياه دارويي كرچك (Ricinus communis L.)
 اثر دور آبياري و محلول پاشي ريز مغذي ها روي صفات رويشي و اجزاي عملكرد گياه دارويي كرچك (Ricinus communis L.)
 بررسي اثرات دور آبياري و وجين علف هاي هرز روي عملكرد از اجزاي عملكرد و درصد روغن بذر گياه دارويي هميشه بهار( Calendula officinalis L.)
 بررسي مسائل و مشكلات بهره برداري و فني سيستم هاي آبياري باراني كلاسيك ثابت شهرستان خرم آباد
 مقايسه ارقام مختلف اسفناج بر روي عملكرد صفات مربوط به بوته در كشت پاييزه
 بررسي خواص درماني كاربرد تكنولوژيكي و نحوه استخراج اينولين از گياه دارويي كاسني (Cichorium intybus L.)
 A comparative study on the effect of neem product and bavistin on fusarium wilt of chickpea
 اثر تنش خشكي و كود دامي بر پارامترهاي محتواي رطوبت نسبي و پايداري غشاء سيتوپلاسمي بادر شبي
 تعيين بسترهاي مختلف كاشت رزيماري در سيستم آبياري ميست
 بررسي تاثير كود آلي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica) تحت پتانسيل هاي كم آبياري
 بررسي خصوصيات رشيد گل گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L ) تحت تاثير مخمر ساكارومايسس و كودهاي آلي
 كاربرد عسل در درمان سوختگي
 كنترل بيولوژيك نماد تود ريشه گياهي Meloidogyne javanica توسط جدايه اي از Trichoderma harzianum در گلخانه و تغييرات آنزيم پراكسيداز در گياه
 بررسي تنوع اكولوژيكي جمعيت هاي علف هرز پيچك صحرايي در شهرستان هاي ساوه و زرنديه
 مطالعات اثرات تسكيني و ضد اضطرابي سه دسته فراكسيون هاي قطبي، نيمه قطبي و غيره قطبي عصاره گياه سنبل الطيب (Valerian officinalis ) در مقايسه با ديازپام در موش صحرايي
 بررسي اثر هيوميك اسيد و سطوح مختلف كود نيتروژن بر خصوصيات مورفولوژيك گياه كرچك
 اثر بسته بندي حاوي نانو پوشش هاي رس در فرآورده هاي آردي
 بسته بندي هاي فعال آب نبات در صنايع غذايي
 بررسي تاثير تراكم بوته بر خصوصيات مورفوفيثزيولوژيكي گياه دارويي چاي ترش (Hibiscus Sabdarifa ) تحت پتانسيل هاي كم آبياري
 بررسي خواص و اثرات استفاده از گياه دارويي سير (Allium sativum ) و اشكال مختلف آن در تغذيه طيور
 معرفي و بررسي اثرات درماني گياه دارويي آلوئه ورا (Aloe vera)
 اثر متيل جاسمونات بر رنگيزه كاروتنوئيد و صفات مورفولوژيك گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Miller) در شرايط تنش شوري
 كنترل بيولوژيك بيماري پژمردگي گوجه فرنگي با استفاده از جدايه هاي باكتريايي باسيلوس، سودموناس و قارچ تريكودرما
 تاثير سطوح مختلف آبياري بر برخي فاكتورهاي مورفولوژيكي و درصد اسانس در گياه دارويي اسطو خودوس (Lavandula anguustifolia)
 بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره هاي گياهي آويشن و سير بر باكتري Staphylococcus aureus به صورت منفرد و بيوفيلم
 تاثري آللوپاتيك عصاره آبي بنه زعفران (Crocus Sativus L.) بر خصوصيات جوانه زني بذور گندم
 اثر تنظيم كننده رشد جيبرليك اسيد بر رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه هميشه بهار در شرايط گلداني
 تعيين نوع تركيب موثر در عصاره اسفناج (Spinacia oleracea) براي كنترل سفيدك پودري خيار
 بررسي اثر خصوصيات شيميايي آب آبياري بر عملكرد زعفران (Crocus Sativus L.) در خراسان جنوبي
 تنوع تركيبات اسانس بين 6 اكوتيپ (Origanum vulgare ssp. viride) مرزنجوش بومي ايران
 بررسي ميزان كاهش آبياري و دو روش خاكورزي بعد از تسطيح ليزري مزرعه بر ميزان عملكرد ذرت دانه اي و كنترل علف هاي هرز (مطالعه موردي استان هرمزگان)
 تاثير جلبك كلرلا بر زنده ماني باكتري هاي پروبيوتيك در ماست
 بررسي اثر دارچين بر زنده ماندن باكتري پروبيوتيك در ماست پروبيوتيك
 قابليت زنده ماني پروبيوتيك در پنير چدار
 بررسي اثر ضد قارچي اسانس گياه اسطو خودس (Levandula angustifolia) عليه قارچ بيماري زاي فوزاريوم سولاني (Fusarium solani) در شرايط آزمايشگاهي÷
 مطالعه اثرات بر هم كنش شوري و جيبرليك اسيد بر عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك شاخص برداشت و برخي خصوصيات فيزيولوژيك گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L)
 نقش اسانس هاي گياهي در كنترل عوامل بيماري زاي گياهي با تاكيد بر عوامل فساد پس از برداشت ميوه توت فرنگي
 اثر تنش خشكي ناشي از سطوح مختلف محلول پلي اتيلن گليكول بر مولفه هاي جوانه زني بذر زوفا (Hyssopus officinalis L.)
 تحليلي بر نقش كشاورزي پايدار در توسعه روستايي
 بررسي تاثيرات پرايمينگ بذور گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L .) با هورمون جيبرليك اسيد بر درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني در شرايط تنش شوري
 بررسي اثرات دو نوع ميكوريزا و چهار سطح بستر كاشت بر ارتفاع قطر ساقه، گل دهي و آنتوسيانين پروانش سفيد (البا)
 بررسي تاثير امواج فراصوت و روش هاي پيش فراوري بر استخراج روغن از دانه انار رومشكان پس از برداشت
 تاثير اسانس آويشن، ژل آلوئه ورا، اسيد هيوميك و تيرسولفات، نقره بر عمر گلداني گل شاخه بريده رز رقم ‘ White naomi
 بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره هاي اتانولي و متانولي سياهدانه (Nigella sativa L. ) رشد يافته در دو اقليم مختلف
 بررسي خصوصيات مورفولوژيك شاخص كلورفيل و غلظت سيرال گياه دارويي بادر نجبويه (Melissa officinalis L. ) تحت تاثير تنظيم كننده هاي رشد
 تاثير اليسيتور جاسمونيك اسيد بر ميزان تروپان آلكالوئيدهاي هيوسيامين و هيوسين در ريشه هاي مويين گياه Hyoscyamus niger
 بررسي ويژگي هاي تكويني تخمك در گياه دارويي Chrysanthemum coronariumL.
 تاثير مصرف كود آهن برعملكرد و اجزاي عملكرد منداب (Eruca sativa Mill)
 بررسي عوامل موثر بر بازاريابي محصولات كشاورزي
 اولويت بندي عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهيلات بانك كشاورزي در دامداران شهرستان اهواز
 بررسي عوامل موثر بر عدم بازپرداخت وام هاي اعطايي بانك كشاورزي به دامدارن شهرستان اهواز
 نقش و مديريت بازاريابي در زمينه توليد و توسعه محصولات كشاورزي
 اثر انجمن فاضلات بر شكل هاي شيميايي مس در يك خاك آهكي تيمار شده با لجن فاضلات و جذب مس بوسيله گندم
 بررسي خواص درماني و روش هاي نوين خشك كردن گياه بادمجان (Solanum melongena L.)
 اثرات تنش خشكي بر روي شاخص هاي جوانه زني و فعاليت آنزيم كاتالاز بذر گياه دارويي سرخارگل
 اثرات پرايمينگ بذر به وسيله ساليسيليك اسيد بر روي شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي ماريتيغال تحت تنش شوري
 مقايسه درصد روغن و تركيب اسيد هاي چرب روغن زيتون رقم زرد در ارتفاعات مختلف
 برخي خواص فيزيكي دانه كرچك
 بررسي اثرات كود باكتريايي نيتروكسين بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي گلرنگ
 تاثير ورمي كمپوست بر رشد گلدهي و رنگدانه هاي فتوسنتزي گل هميشه بهار
 اثر فواصل آبياري و تركيبات ضد تعريق بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه دارويي سياه دانه
 توليد ريز غده از كالوس گياه دارويي زيره سياه (Bunium Persicum Bioss) در شرايط اين ويترو
 بررسي كالوس زايي در گياه دارويي زيره سياه (Bunium persicum Bioss.)
 خواص درماني كندر (Olibanum) و مروري بر اثرات ضد سرطاني آن
 مقايسه اثر ضد قارچي عصاره هاي ابي و الكلي موسير، سير و پياز بر رشد كانديدا آلبيكنس در شرايط آزمايشگاهي
 ارزيابي اثر نهاده هاي آلي بر برخي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي زنيان (Trachyspermum ammi L.)
 جداسازي و شناسايي ريزوباكترهاي موثر Bacilluss subtilis در كنترل بيولوژيك پوسيدگي اسكتلروتينيايي گياه دارويي آفتابگردان
 بررسي افزايش عملكرد حاصل از تلقيح بذر با باكتري هاي آزادزي و همزيست تثبيت كننده نيتروژن در سيستم هاي كشاورزي پايدار در يونجه (Sinorhizobium meliloti)
 بررسي نقش ميكروارگانيسم هاي حل كننده فسفات در تحقق كشاورزي پايدار
 ارزيابي خشكسالي و تاثير آن بر عملكرد گندم ديم و آبي در استان چهارمحال و بختياري
 اثر محلول پاشي غلظت هاي مختلف متانول و اتانول بر برخي خصوصيات گياه دارويي اسفرزه
 برآورد تاثير كوتاه مدت كمپوست بر ميزان توليد رسوب با استفاده از كرت هاي آزمايشي در حوضه شصت كلاته
 برآورد تاثير كوتاه مدت كمپوست بر ميزان رواناب توليدي با استفاده از كرت هاي آزمايشي در حوضه شصت كلاته
 بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در توسعه بخش كشاورزي
 تعيين الگوي بهينه كشت و تحليل شاخص هاي پايدار همسو با كشاورزي پايدار با بهره گيري از برنامه ريزي كسري با اهداف چند گانه (مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
 بررسي اثر تنش خشكي بر تغييرات فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياه شويد
 تعيين تركيبات تشكيل دهنده اسانس گياه به ليمو
 توليد تركيبات ثانويه بوسيله كشت سلولي گياه
 اندازه گيري فلزات سنگين سرب و روي در گياه درمنه دشتي نزديك فيض آباد نايين
 اثر محلول پاشي سولفات روي و سولفات آهن بر عملرد گياه دارويي كاسني (Cichorium intybus L. ) تحت تنش خشكي
 توسعه پايدار مبتني بر كشاورزي پايدار پژوهش موردي: منطقه جيرفت و كهنوج
 تاثير كودهاي بيولوژيك و آلي مختلف بر شاخص هاي رشد و عملكرد گل بنفشه (viola x wittrockiana)
 مطالعه اثر طيف هاي مختلف نور بر ويژگي هاي مورفولوژيكي و مقدار هيپريسين در گل راعي (Hypericum perforatum L.)
 گياهان دارويي در اسلام
 بررسي خصوصيات مورفولوژيكي ، فنولوژيكي و خواص دارويي گل گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L) كشت شده در شرايط آب و هوايي مشهد
 تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه اسفرزه (Plantago psyllium L.)
 مطالعه فيتو شيميايي گياه (DC.) BoissCymbocarpumerythraeum
 تاثير فلز كادميم بر نمايه پروتئيني، ميزان كل فلاونوئيدها، آلكالوئيدها و تركيبات فنلي در كالوس گياه پريوش (Catharanthus roseus)
 جايگاه پياز به عنوان يك گياه دارويي در طب اسلامي، طب سنتي و طب مدرن
 كاربرد نانو ذرات فلزي (MNPs) روي گياهان
 بررسي اثر ضد اضطرابي عصاره آبي الكلي ريشه گياه سنبل الطيب در موش سوري در ماز بعلاوه مرتفع و صفحه سوراخدار
 بررسي مورفولوژيكي و ميزان تريگونلين در 7 اكوتيپ از گياه Trigonella monantha ssp noeana
 بررسي توان زيستي و مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني گياه پريوش (Catharanthus roseus L.) در محيط كشت حاوي غلظت هاي مختلف سديم نيتروپروسايد
 تاثير روغن ميخك در كاهش اثرات سوء افلاتوكسين بر عملكردر جوجه هاي گوشتي
 تعيين حداقل غلظت بازدارنده عصاره متانولي Rosa damascene روي سويه هاي Erwinia amylovora درروش MBC
 بررسي و مقايسه مشخصه هاي دوره خشكي در استان هاي شمالي ايران با استفاده از منحني آمبروترميك و كليماگراف
 بررسي اثر ساكارز، نفتالين استيك اسيد و كينتين بر اندام زايي گياه دارويي زيره سياه Bioss. Bunium persicum) در شرايط اين ويترو
 بررسي اثر مديريت چرا در توسعه پايدار منابع طبيعي (مطالعه موردي: مراتع زاگرس)
 اثرات خراش دهي و اسيد جيبرليك بر جوانه زني بذر گياه دارويي تاتوره Datura stramonium
 بررسي اثرات ضد سرطاني عصاره گياه Physospermum cornubiense روي رده سلول هاي سرطاني Hela
 بررسي اثر سطوح مختلف كود ازت و فسفر بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي خار مريم (Silybum marianum )
 بررسي آلودگي و تعيين پراكنش ويروس نقطه نكروتيك ميخك (CNFV) در گلخانه هاي توليد ميخك شهرستان محلات توسط تكنيك هاي ELISA و RT-PCR
 تعيين برخي خواص فيزيكي دانه نخود رقم (ilc8617)
 مروري بر 10 گياه دارويي موثر در درمان آكنه
 ارزيابي كارايي دارچين در كاهش سوء آفلانوكسين بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
 كشت ديم موقت راهكاري در افزايش درآمد روستاييان شهرستان نيمروز
 بررسي خواص دارويي و كاربردهاي گياه دارويي مريم گلي (Salvia officinalis)
 بررسي نقش آنتي اكسيدان هاي ضد سرطان در انگور( Vitis vinifer L)
 بررسي الگوي بيان افتراقي پروتئوم برگ رقم حساس گندم نان نسبت به بيماري سپتورياي برگي (Septoria tritici)
 فعاليت ضد باكتريايي اسانس پوست ميوه گونه Citrus medica L (با درنگ)
 مروري بر حسگري كمباين
 بررسي روش هاي نوين كنترل قارچ هاي بيماري زاي پس از برداشت توت فرنگي
 اثر هورمون هاي NAA و BAP در ساقهز ايي هيپوكوتيل گياه دارويي چوير (Ferulago Angulata SUPSP Charduchorum. )
 اثرات هموديناميك آب انار در بيماران مبتلا به گرفتگي و رپرفوزين كرونر
 بررسي تاثير اسانس گياهان نعناع فلفلي، مرزه، باريجه، انگشت بودا، رازيانه و موسير روي رشد ميسليومي قارچ Fusarium graminearum در شرايط گلخانه
 بررسي پارامترهاي رويشي و زايشي گياه دارويي رز پيوند شده بر روي پايه نسترن
 ارزيابي بيان پروتئوم برگ ژئوتيپ متحمل گندم نان نسبت به بيماري سپتورياي برگي ( Septoria tritici )
 تاثير علف كش هاي پيش رويشي و پس رويشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گوجه فرنگي (Lycopersicum esculentum)
 بررسي اثر عصاره هيدروالكلي سنبل الطيب بر ياديگري اجتنابي غيرفعال در موش صحرايي گنادكتومي شده نژاد ويستار
 تاثير كود فسفات زيستي و بسترهاي مختلف كاشت بر برخي صفات كمي و فسفر اندام هوايي گياه (Pelargoniumpeltatum) شمعداني پيچ
 ارزيابي صفات مرتبط با عملكرد در ژنوتيپ هاي گل محمدي Rosa damascene Mill بومي استان همدان جهت گزينش ژنوتيپ برتر
 القاء كالوس با استفاده از غلظت هاي مختلف هورمون NAA و BAP در گياه بنگ دانه (Hyoscyamus niger)
 بررسي تاثير علف كش ترقلان و چند علف كش پس رويشي بر كنترل علف هاي هرز مزارع گوجه فرنگي( Lycopersicum esculentum)
 بررسي خصوصيات گياهشناسي، اكولوژيكي و درماني واريته هاي مختلف گياه دارويي بابونه و ملاحظات زراعي و فراوري مناسب آن
 رديابي و بررسي وقوع ويروس نهفته انجير (FCV) از باغ هاي انجير استان هاي تهران، البرز، مركزي و سمنان
 بررسي خصويات گياه شناسي، زراعي، اكولوژيكي و درماني گياه دارويي سير و ملاحظات گياهپزشكي و نحوه مطلوب فراوري آن
 جايگاه كودهاي بيولوژيك و ضرورت توسعه آنها در توليد پايدار گياهان دارويي
 بررسي خصوصيات گياه شناسي، اكولوژيكي، زراعي دو گياه دارويي علف چاي و قدومه و فوايد دارويي و صنعتي آنها
 بررسي تاثير مصرف انواع كودها بر عملكرد مزارع زعفران (Crocus sativus) شهرستان كاشمر
 ارزيابي مقايسه وضعيت مصرف نهاده هاي كود، سم . و آب و تاثير آنها بر عملكرد زعفران (Crocus( sativus L در شهرستان هاي بيرجند و كاشمر
 مروري بر جداسازي پروتئين هاي دانه هاي روغني گياهان
 تاثير عوامل محيطي در كنار برداشته بي رويه، بر روي كميت و كيفيت مواد موثره گياهان دارويي در رشته كوه هاي البرز و زاگرس
 بررسي فعاليت آنتي اكسيداني اسانس به ليمو و تاثير آن بر پايداري اكسيداتيو روغن سرخ كردني
 يك گياه دارويي از زاويه اي ديگر: كاربرد زعفران در هنر كتاب آرايي
 بررسي تاثير سطوح مختلف نيتروژن و زثوليت بر عملكرد و اجزاي عملكرد سيب زميني
 ارزيابي عكس العمل تعدادي از ارقام سويا نسبت به نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica و شناسايي ارقام مقاوم
 بهره مندي از منابع و خواص برخي گياهان دارويي نوين با فرآوري و كاربرد آنها در صنعت غذا
 خواص ضد ميكروبي آنتي اكسيدان گياهي
 ارزيابي واكنش هاي رشدي و فيزيولوژيك تعدادي از ارقام سويا نسبت به نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica
 مديريت تلفيقي آفات، روشي براي دستيابي به توسعه پايدار كشاورزي
 بررسي تغيير ميزان تراكم گونه دارويي درمنه دشتي (Artemisia sieberi) در جهت هاي جغرافيايي شمالي و جنوبي در شمال شرق استان گلستان
 مروري بر ويژگي هاي كندر (olibanum) و اثرات درماني آن در بيماري هاي التهابي
 بررسي سطوح مختلف كود پتاسيم و محلول پاشي بنزيل آدنين بر رشد و توليد پاجوش گياه صبر زرد Aloe vera
 بررسي رابطه بيوتكنولوژي با اصول كشاورزي پايدار
 مقايسه اثر كود روي در دو شكل نانو و غير نانو بر شاخص هاي رشد گياه نخود (Cicer arietinum L) در سطوح مختلف شوري
 گياهان دارويي شهرستان دهلران
 شناسايي گياهان دارويي استان همدان
 بررسي شرايط، امكانات و عمكلرد توليدي واحدهاي پرورش مرغ گوشتي شهرستان نجف آباد طي دوره شش ماهه بين سال هاي 1390 و 1391
 تاثير نوع و مقدار كود نيتروژن بر عملكرد و رشد گياه خردل زراعي در شرايط سديمي خاك
 كاربرد يك روش گرادياني در بهينه سازي مدل HEC-HMS و مقايسه با الگوريتم ژنتيك چند هدفه
 بررسي جوانه زني گياه شويد (Anethum graveolens L.) تحت تنش شوري
 بررسي اثر تنش خشكي و مقادير مختلف كود فسفر بر عملكرد و درصد اسانس گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalis L.)
 بررسي اثرات ضد كانديدايي و آنتي اكسيداني عصاره متانلي برگ انجير ficus carica L ) ناحيه خزري در آزمايشگاه
 اثر تيمارهاي مختلف ضد عفوني بر سطحي بر رشد ريزنمونه هاي استويا (Stevia rebaudiana Bert.) در شرايط درون شيشه اي
 اثر كاربرد تلفيقي علف كش هاي اكسي فلورفن پاراكوآت و گلايفوزيت بر كنترل علف هاي هرز در مزارعه گلايول
 اثر محلول پاشي اسيد هيوميك و نانوكود فارمكس بر عملكرد روغن و اسانس دانه گياه دارويي سياهدانه Nigella sativa
 بررسي اثرتراكم بوته و كود نيتروژن بر عملكرد و ميزان اسانس گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum L.) در منطقه كليبر
 پاسخ هاي فيتوشيميايي گياه دارويي شنبليله Trigonella foenum- graecum L.) به كاربرد هورمون هاي اسيد جيبرليك و اسيد نفتالين استيك
 گياه اسپرس( Onobrychis spp) و اهميت آن در تغذيه دام
 ارزيابي تاثير سرمادهي مرطوب و تيمارهايه ورموني بر شكست خواب و القا جوانه زني بذر زيره سياه
 مطالعه خواص انجير به عنوان گياه دارويي در درمان بيماري صرغ
 بررسي مزيت نسبي صادراتي گياهان دارويي ايران
 بررسي فلورستيك طول عمر بيولوژيك و شكل زيستي گياهان دارويي مراتع ييلاقي ولويه كياسر
 بررسي خواص دارويي و آناتومي برگ، دمبرگ و ساقه گياه رازك HumuluslupulusL.
 عوامل اجتماعي موثر در توسعه كشاورزي (مطالعه موردي: دهستان زرينه رود جنوبي شهرستان مياندوآب
 مروري بر فيتوشيمي و كاربردهاي دارويي جنس Scutellaria در ايران و جهان
 تاثير مكمل كردن جيره با سطوح مختلف پودر سير بر قابليت پايداري اكسيداتيو گوش مرغ در فريزر
 اثر چند روش مختلف خشك كردن بر درصد و تركيبات اسانس گياه مورد
 بررسي اثرات تنشخشكي درمرحله گل دهي بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي گلرنگ
 بررسي مزيت نسبي و منطقه اي گياه دارويي صبر زرد در ايران (مطنقه مورد مطالعه: استان بوشهر)
 بررسي جوانه زني و رشد دانه رست زوفا Hyssopus officinalis L.) تحت تنش شوري
 اثرات مكمل كردن جيره با پودر سير و آنتي اكسيدان تجاري بر پايداري اكسيداتيو گوشت مرغ در فريزر
 بررسي اثر تراكم بوته بر صفات عملكرد و عملكرد اسانس در گونه هاي مختلف آويشن
 ورمي واش غني شده با عصاره گزنه و آلوئه ورا به عنوان كود زيستي چند منظوره براي كشاورزي ارگانيك
 تاثير تلفيق محلول پاشي با نيتروژن و باكتري هاي PGPR بر عملكرد بيولوژيك و صفات مرفولوژيك در جو
 اثر تنش شوري ناشي از سطوح مختلف محلول كلريد سديم بر مولفه هاي جوانه زني بذور زوفا (Hyssopus officinalis L.)
 بررسي تاثير ارتفاع از سطح دريا بر تراكم گونه دارويي درمنه دشتي (Artemisia sieberi) در شمال شرق استان گلستان
 خشكسالي و بررسي اثرات آن بر مناطق كشاورزي به منظور توسعه پايدار با استفاده از تكنيك SWOT پژوهش موردي: منطقه جيرفت و كهنوج
 معرفي گياه دارويي آلوئه ورا (Aloe Vera)
 بررسي خصوصيات مرفولوژيكي و اسانس ريحان اصلاح شده (Ocimum basilicum keshkeni luvelou ) تحت تاثير برگ پنيرك و پليمر سوپر جاذب
 بررسي و شناسايي شاخص هاي تحمل گياهان به تنش هاي محيطي بر پايدار عملكرد
 نقش گياهان دارويي در فضاي سبز شهري با رويكرد ايجاد باغ هاي شفابخش
 مطالعه اثرات نيترات پتاسيم و سرمادهي بر جوانه زني بذر گياه دارويي تاتوره Datura stramonium
 بررسي تنوع ژنتيكي در بزرگ (Linum usitatissimum L.) از نظر ميزان جذب عناصر سديم، پتاسيم، نسبت سديم به پتاسيم و كلسيم در شرايط شوري
 بررسي اثر نماتدكشي عصاره تعدادي از گياهان دارويي خانواده نعناع (Labiatea) روي نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica) در شرايط آزمايشگاهي
 نقش و اهميت داروهاي گياهي در درمان بيماري هاي طيور
 تاثير گياه دارويي شيرين بيان بر اقتصاد روستاييان (مطالعه مردي: دهستان چقا نرگس – شهرستان كرمانشاه)
 بررسي تاثيرعصاره هيدروالكلي زنجبيل بر تغييرات عملكردي كليه موش هاي صحرايي نژاد ويستا تيمار شده با سيكلوفسفاميد
 Study of expression of uridine diphosphate glycosyltransferase (UGT) gene of Stevia rebaudiana-UGTSr involved in biosynthesis pathway of rebaudioside A in response to drought stress conditions
 نقش مديريت نوين (دهيار) در توسعه روستايي
 فلور، شكل هاي زيستي و كوروتيپ هاي گياهان منطقه سلمان
 تاثير مكمل كردن جيره با پودر سير و ويتامين E بر پايداري اكسيداتيو گوشت مرغ در فريزر
 ارزيابي تنوع ژنتيكي عملكرد گل در هكتار و ميزان اسانس 25 ژنوتيپ گل محمدي در شرايط آب و هوايي استان كرمانشاه
 بررسي فعاليت ضد قارچي اسانس نعناع فلفلي Mentha piperita و پونه Mentha pulegium در كنترل قارچ Colletotrichum acutatum در شرايط آزمايشگاهي
 مقايسه اثر عصاره رزماري، آويشن، بره موم، آنتي بيوتيك و پروبيوتيك بر سيستم ايمني و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي چالش يافته با سالمونلا انتريتيديس
 بررسي افات گونه هايي از گياهان دارويي در استان لرستان
 مطالعه تاثير باكتري باسيلوس سرئوس بر توليد آرتميزينين در كشت ريشه هاي مويين گياه درمنه خزري (Artemisia annua L.)
 معرفي تعدادي از گياهان، درختان و درختچه هاي سمي
 بررسي سيستماتيك گونه هاي دارويي Lythrum salicariaL و Lythrum hyssopifoiaL از تيره حنا (Lythracea) در ايران
 بررسي تاثير زئوليت طبيعي بر شاخص هاي رشد گياه دارويي بادرنجبويه Melissa officinalis L.
 تاثير اسانس و عصاره هاي مختلف گياه دارويي نعناع فلفلي در كاهش رشد ميسليومي قارچ آسپرژيلوس فلاووس و آفلاتوكسين B1
 بررسي اثر كاربرد نوع و مقدار زئوليت بر گياه زعفران (مطالعه شاخص هاي طول و وزن خشك برگ)
 بررسي اثر روش هاي كاربرد كود بيولوژيكي فسفاته و كود شيميايي فسفره بر برخي صفات رشد و دارويي گل هميشه بهار (Calendula officinalis L.)
 محصولات ارگانيك و توسعه پايدار كشاورزي
 تاثير غلظت هاي مختلف فلز نيكل بر فعاليت آنتي اكسيدان هاي آنزيمي در كالوس گياه پريوش (Catharanthus roseus L.)
 پاسخ مورفوفيزيولوژيكي گياه دارويي اسفرزه به كاربرد برگي محرك هاي زيستي
 بررسي عوامل موثر بر عدم پذيرش و توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار (آبياري باراني)
 الفا تركيبات فنلي و فلاونوئيدي در پاسخ به تنش اكسيداتيو ناشي از حضور پراكسيد هيدروژن در محيط كشت سلولي گياه پريوش (Catharanthus roseus L.)
 ضرورت توسعه پايدار با بهره برداري بهينه از منابع طبيعي
 تاثير سطوح مختلف پتاسيم، زئوليت، بنتونيت و پرليت بر نيتروژن خاك و گياه كاهو
 بررسي پراكنش و تنوع زيستي گياهان دارويي استان مركز (منطقه شازند)
 بررسي پراكنش و تنوع زيستي گياهان دارويي استان مركزي (منطقه ساوه)
 گياهان دارويي و گردشگري (با تاكيد بر استان چهار محال و بختياري)
 ارزيابي اثر ضد جهشي و ضد سرطاني تركيبات فنلي موجود در مغزهاي خوراكي تازه و خشك شده پسته، گردو و فندق
 اثرات اسيديته محلول غذايي و تغذيه سيليكون در تخفيف كمبود آهن در گياه نارنج (Citrus aurantium)
 به كارگيري چند منظوره پايداري از كاكتوس بي خار (Opuntia ficus-indica)
 بررسي تاثير شدت هاي مختلف نور مكمل آبي و قرمز LED بر ويژگي هاي رشد و كرك هاي ترشحي نعناع فلفلي (Mentha piperitha)
 بررسي وضعيت اجتماعي – اقتصادي روستاييان حاشيه جنگل و اهميت محصولات جنگل (مطالعه موردي: منطقه هزار جريب بهشهر)
 مقايسه اثر عصاره رزماري مريم گلي، بره موم، كوكسيديو استات و آنتي بيوتيك بر سيستم ايمني بدن و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي چالش يافته با باكتري اشريشياكلي
 بهينه سازي روش استخراج RNA در گياه دارويي و معطر بابونه
 بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر مشاركت روستاييان درطرح هاي عمران روستايي (در راستاي توسعه كشاورزي پايدار): مطالعه موردي بخش انزل شهرستان اروميه
 بهينه سازي استخراج RNA در بعضي از جنس هاي زيرخانواده آنتي ميده
 واكنش هاي ريخت شناختي و فيزيولوژيكي هالوفيت Odyssea paucinervis (Poaceae) ، در برابر شوري
 كشاورزي و توسعه پايدار
 اثرات ضد باكتريايي گياه آويشن شيرازي
 نقش كارآفريني كشاورزي در كشاورزي پايدار
 استفاده از عصاره گياهان دارويي براي كنترل بيماري ساق سياه كلزا با عامل leptosphaeria maculance
 بررسي و تحليل بر چالش هاي كشاورزي پايدار در ايران
 شناسايي عوامل محيطي بهبود دهنده توسعه كارافريني كشاورزي مطالعه موردي: دهستان گليان شهرستان شيروان
 استفاده از پسماندهاي محصولات كشاورزي در جيره غذايي طيور و اهميت آن در توسعه پايدار كشاورزي
 توسعه كشاورزي با تاكيد بر كارآفريني: مطالعه مورد دهستان گليان شهرستان شيروان
 بررسي مورفولوزيكي دانه گرده مرزنجوش وحشي (Origanum vulgareL) از خانواده Lamiaceae
 مطالعه مراحل تكوين دانه گرده در گياه داودي (Chrysanthemum coronarium L.)
 بررسي تنوع زنتيكي دو زير گونه بزرك (Linum usitatissimum L. ) از نظر صفات فنولوژيك در مناطق مختلف جغرافيايي
 اثر محلول پاشي ساليسيليك اسيد و تيامين بر خصوصيات رشدي گل ژربرا رقم پينك الگانس
 نقش و جايگاه گياهان دارويي در تغذيه طيور
 اثر محلول پاشي عناصر ريزمغذي بر خصوصيات كمي و عملكرد ذرت سيلويي رقم Ksc704
 بررسي تجزيه مسير عملكرد و اجزاء عملكرد و همبستگي صفات در ذرات دانه اي KS704 تحت تاثير تيمار محلول پاشي عناصر ريز مغذي
 القاء ريشه هاي مويين در بنگدانه( Hyoscyamus niger ) با استفاده از آگروباكتريوم رايزوژنز سويه A4
 اثرات متفاوت ساكارز بر پاسخ هايم ورفولوژيكي گياه آرابيدوپسيس در شرايط فقر فسفات
 بررسي تاثير قارچ ميكرويزا و امواج فراصوت بر برخي صفات كمي و كيفي گياه دارويي سياه دانه (Nigella sativa L.)
 مطالعه عملكرد كمي گياه دارويي زيره سبز تحت تاثير كودهاي زيستي و شيميايي
 مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني در پاسخ به تنش اكسيداتيو ناشي از حضور فلز سرب در محيط كشت كالوس گياه پريوش (Catharanthus roseus L.)
 بررسي اثر محلول پاشيع ناصر ريزمغذي بر صفات مرفولوژيك ذرت علوفه اي رقم Ksc704
 تاثير لجن فاضلات بر شكل هاي شيميايي روي در خاك و غلظت آن در گياه
 بررسي اثر محلول پاشي عناصر ريزمغذي بر توليد ذرت دانه اي رقم Ksc704
 بررسي شكل زيستي و فلور پوشش هاي همراه گونه مورد (Myrtus communis) در توده هاي طبيعي منطقه كركي پل دختر لرستان
 تهيه نقش پراكنش گونه Myrtus communis L با استفاده از GPS و GIS (مطالعه موردي: منطقه كركي پلدختر)
 Extraction of Flavonoid from Achillea wilhelmsii by Supercriticalcarbon dioxide
 مروري بر خواص گياه دارويي زيتون (Olea europa)
 مزيت نسبي گياهان دارويي در مقايسه با محصولات زراعي غالب در استان سمنان
 ارزيابي تغيير اقليم و تحليل روند بارش در ايتسگاه هاي فارسيات و ايذه
 بررسي رابطه پارامترهاي اقليمي و گونه هاي گياهي بومي و غيربومي سازگار با اقليم شهر اهواز
 تاثير گرد افشاني بر عملكرد دانه و درصد روغن كدو تخمه كاغذي (Cucurbita pepo var.styriaca)
 بررسيا ثر عصاره متانولي گياه بارنجبويه كرماني( Dracocephalum polychaetum Bornm.) بر ميزان پراكسيداسيون ليپيدي و فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيداني در پانكراس موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
 برآورد مساحت بهينه و اقتصادي اجراي سيستم هاي آبياري قطره اي با استفاده از شاخص B/C و NVP در باغات مركبات غرب استان مازندران (مطالعه موردي 44 باغ داراي سيستم پمپاز از چاه)
 تاثير اسيد هيوميك و كمپوست بر قابليت جذب برخي عناصر كم مصرف در گياه دارويي ريحان
 بررسي اثر عصاره سه داروي گياهي مرزنجوش، پونه و بابونه بر كيفيت تخم مرغ و ميزان كلسترول زرده در مرغ هاي تخم گذار
 بررسي اثرات بازدارندگي عصاره آبي يازده گونه گياهي بر خصوصيات رشد علف هرز گل قاصد )Taraxacum officinale) در شرايط گلداني
 بررسي گياهان دارويي منطقه حفاظت شده لشگر در ملاير
 نقش PIP 1;2 در فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت گياه Arabidopsis thaliana در پايخ به تنش خشكي
 بررسي امكان پرورش گياه دارويي قره قاطا در استان يزد
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید