دسترسی به مقالات همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها در پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها   28 آذر ماه 1392 توسط موسسه آموزش عالی خاوران و  تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا درمشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 290عنوان مقاله تخصصی شامل 2392  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها  
 A memetic GSA with niching selection for training fuzzy wavelet neural network
 A New Executable Model for Software Architecture Based on Coloured Petri Net
 An Automatic Security Verifier based on Horn clauses
 Cloud Computing and M-commerce: A New Area to Explore
 Cuckoo optimization approach for data clustering
 Evaluating Efficiency of UML Activity Diagram Using Coloured Petri Net
 Evaluating of Data encryption metric in UML Sequence Diagram Using Fuzzy Petri Net
 Honeypot و تاثير آن در شبكه هاي كامپيوتري
 How Security of Cloud Shows Off Itself in Educational Institutions
 Hypervisors Performance Evaluation with Help of HPC Challenge Benchmarks
 Improving the Robustness of Fuzzy Trust Management System for WSNs
 Novel Designs of Nanometric Parity Preserving Reversible Circuits
 Novel digital image watermarking using Sobel Filter
 Optimization Energy Consumption Using Virtual Machine Consolidation In Cloud Computing Environment
 PSO با جهش انطباقي براي بهينه سازي چند حالته
 Secrecy for secutity protocols
 Selection of classifiers and their combiners based on multi-objective optimization in ensemble learning
 Traveling Salesman Problem for Routing in the clustersand Estimated Time for Receiving Information to BS by Neuro-Fuzzy
 Trust Management System in different domains: A survey
 Using Counter Variable of Sent Message in the Tree Structure to Tackle the Disrupting Attack to Timestamp at Kerberos Cryptographic Network
 ارائه يك روش اتوماتيك جهت تشخيص پلاگاريسم (Plagiarism)
 ارائه الگوريتم S.a جهت رمزنگاري اطلاعات ارسالي در فضاهاي تبادل اطلاعات
 ارائه الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات بهبود يافته در محيط هاي با مانع
 ارائه الگوريتم كشف منبع با استفاده از درخت دودويي
 ارائه الگوريتمي براي انتخاب سرويس بهينه محلي بر اساس ويژگي كيفي تركيب پذيري
 ارائه پروتكل TCP-over-UDP تحليل، طراحي و پيادهسازي
 ارائه پروتكل لايه ايي جديد با بررسي متدهاي موجود جريان سازي ويدئو در شبكه هاي p2p
 ارائه روش جديد نمونه گيري مبتني بر رتبه بندي نمونه ها و خوشه بندي كاهشي
 ارائه روش ماشيني آزمون نفوذ خبره محور
 ارائه روشي نوين در تركيب سرويس هاي وب با استفاده از ساختار گراف
 ارائه روشي تركيبي جهت بهبود درخت تصميم فازي وزن دار
 ارائه روشي جديد بر مبناي تبديل موجك و فيلتر هدايتي براي كاهش نويز تصاوير لرزه اي
 ارائه روشي جديد براي مسيريابي با استفاده از الگوريتم مورچگان در شبكه هاي موردي
 ارائه مجموعه اي تركيبي از معيارها براي ارزيابي نرم افزارهاي شي گرا
 ارايه مدلي براي استفاده از آنتولوژي به عنوان يكي از روش هاي بيان وب معنايي و تاثير آن در بهبود جستجو در شبكه هاي p2p با شكل دهي ابرمكعب
 ارائه يك پروتكل جديد حفات از گره براي حفظ ثبات مسير در شبكه هاي موردي
 ارائه يك پروتكل مسيريابي براي شبكه اقتضايي سيار ببا استفاده از مجازي سازي پشته شبكه در پلتفرم لينوكس و ارزيابي آن با راهبردهاي مختلف مسير يابي در MANET
 ارائه يك روش بهينه جهت انتخاب سرويس در معماري سرويس گرا
 ارائه يك روش تشخيص شبكه هاي بات HTTP در مراحل آغازين با استفاده از منطق فازي
 ارائه يك روش سلسله مراتبي بهينه براي تشخيص حملات انكار سرويس با استفاده از شبكه عصبي در شبكه هاي حسگر بيسيم
 ارائه يك طرح انتشار پيام هاي ايمني مبتني بر خوشه بندي در شبكه هاي خودرويي اقتضايي
 ارائه يك معيار تنوع فازي جديد براي طبقه بندهاي مبتني بر يادگيري جمعي
 ارائه يك طرح جديد تشخيص سوء رفتار مبتني بر خوشه بندي در شبكه هاي خودرويي اقتضايي
 ارائه يك مدل خوشه بنذي سلسله مراتبي براي كاهش خوشه هاي ايجاد شده در كتابخانه هاي ديجيتال
 ارائه يك نسخه توسعه يافته الگوريتم PageRank جهت رتبه بندي صفحات در وب
 ارائه يك متد ارزيابي قابليت استفاده جهت تركيب با فرآيند توسعه نرم افزار مدل محور
 ارتباطات سلامت و فضاي مجازي (بررسي سلامت الكترونيك و ضرورت استفاده از فناوري و اطلاعات در پزشكي)
 ارزيابي امنيت سيستم در نمودار توالي زبان مدلسازي يكپارچه با استفاده از شبكه پتري فازي
 ارزيابي پارامترهاي موثر مكان يابي بر اساس اصول توسعه پايدار با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي (FDAHP)
 ارزيابي دانش فناوري اطلاعات پرسنل يك سازمان به كمك سيستم هاي فازي
 ارزيابي ريسك امنيت سيستم اطلاعات بر اساس مدل فرايند سلسله مراتبي تحليلي فازي
 ارزيابي ريسك تجارت الكترونيكي بر اساس تصميم گيري گروهي
 ارزيابي كارايي الگوريتم هاي رتبه بندي صفحه براي استخراج صفحات وب
 ارزيابي و بررسي قابليت اطمينان در شبكه هاي مستقيم
 ارزيابي هزينه مجموعه داده ها در سيستم هاي جريان كاري Cloud
 ارزيابي و تست نرم افزار در معماري سرويس گرا
 استخراج علاقمندي كاربران شبكه هاي اجتماعي با استفاده از همخوشه بندي آگاه به زمان مبتني بر تقويم رويدادها
 استخراج و شناسايي كلمات دست نويس با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و منطق فازي
 استخراج هوشمند كلمات مهم از بخش هاي مهم مقالات علمي
 استفاده از الگوريتم NLMS در تشخيص طيف شبكه هاي راديو شناختگر بر اساس ويژگي ايستان گردشي سيگنال ها
 استفاده از الگوريتم رقابت استعماري ( ICA ) در تخمين پارامتر سيستم آشوبي تاخيردار
 استفاده از رديابي چشم جهت بهبود فرايند وب كاوي
 استفاده از كدهاي مشبك بر روي كانال تداخل گوسي با حالت
 استفاده از متد Retinex جهت بهبود قطعه بندي رگ هاي خوبي در تصاوير شبكيه چشم
 افزايش تحمل خطا در سرويس هاي رايانش ابري و صرفه جويي منابع مطالعه موردي: شركت آبفار استان مركزي
 افزايش تنوع در الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات با جستجوي محلي
 الگوريتم بهينه سازي اصلاح شده كلوني مورچه ها
 الگوريتم ببهينه سازي گروه ذرات اشتراكي براي مسايل بهينه سازي محدود غيرخطي
 الگوريتم جديد مديريت صف براي سرويس هاي تفكيك شده
 الگوريتم رقابت استعماري با سيسات جذب جديد در برخورد مسائل با ابعاد بالا مبتني
 الگوريتم فرا ابتكاري چند عامله مبتني بر الگوريتم رقابت استعماري و الگوريتم مهبانگ – فرو ريزش
 الگوريتم كشف خرابي در شبكه هاي حسگر بي سيم خوشه بندي شده
 الگوريتم مسيريابي تا حدي وفقي مبتني بر كنترل گر فازي براي كاهش زمان مسيريابي در NOC
 امنيت در انتقال اطلاعات پزشكي
 امنيت در شبكه
 انتخاب مناسب سبك معماري نرم افزار با روش برازش حداقل مربعات در سيستم هاي مبتني بر سبك
 انتخاب والدين به صورت آشوبناك در الگوريتم تكاملي چند هدفه غير غالب به منظور استخراج قوانين فازي با هدف كشف زير گروه
 اندازه گيري ويژگي كيفيتي تركيب پذيري سرويس ها
 آشكار سازي و طبقه بندي خودكار جاده ها با استفاده از تصاوير ماهواره اي
 بازشناسي دست نوشته فارسي با مدل مخفي ماركوف
 بخش بندي سلول هاي مربوط به جنين زنده در تصاوير كانفوكال سه بعدي
 بررسي امنيت و مروري بر حفظ حريم خصوصي وارائه پيشنهادات راهكارهايي در راستاي بهبود امنيت در محاسبات ابري
 بررسي الگوريتم تصوير گراديان براي بازسازي تنك (GPSR)
 بررسي الگوريتم هاي بهينه سازي مبتني بر هوش گروهي
 بررسي امكان سنجي استفاده از شبكه سنسور بي سيم براي مراقبت هاي پزشكي و راهكارهاي افزايش كارايي آنها
 بررسي امنيت تكنولوژي NFC و ميزان پذيرش مردم
 بررسي امنيت سيستم اطلاعات
 بررسي آسيب پذيري پروتكل احراز هويت Wei در سيستم هاي RFID
 بررسي تاثير نوع تابع موجك بر كارايي شبكه هاي عصبي فازي – موجب
 بررسي تكنولوژي NFC
 بررسي تكنيك هاي مدلسازي چابك در هوش تجاري
 بررسي توسعه شبكه هاي حسگر بيسيم در مراكز داده به منظور كنترل دما و رطوبت و كاهش مصرف انرژي
 بررسي چالش هاي امنيتي IPv6 در مقايسه با IPv4 و ارائه راهكار براي ان
 بررسي چالش هاي مديريت كيفيت تجربه در برنامه هاي كاربردي رايانش ابري
 بررسي حملات انكار خدمت و بسته در بسته در شبكه هاي بي سيم ZigBee و ارائه مكانيزم هاي دفاعي مربوطه
 بررسي روش هاي استخراج ويژگي هاي تصوير به منظور استفاده در كاربردهاي تشخيص اشيا
 بررسي روش هاي توازن بار در محيط ابر
 بررسي روش هاي مدل سازي در آموزش الكترونيكي ( با تمركز بر برنامه ريزي راهبردي)
 بررسي روش هاي مسيريابي شبكه هاي فرصت طلبانه
 بررسي رويكردي براي امنيت عامل ها در تجارت الكترونيك
 بررسي ساختار لايه اي در وب معنايي
 بررسي شبكه تعريف شده با نرم افزار
 بررسي شرايط ايجاد اعتماد، در پردازش هاي ابري
 بررسي عوامل موثر با افت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
 بررسي عوامل مؤثردر بهبود عملكرد دانشجويان رشته عمران در طول ترمتحصيلي و پيشبيني معدل ترمي با بهكارگيري تكنيكهاي داده كاوي
 بررسي فناوري رايانش ابري
 بررسي كيفيت نرم افزار و عوامل موثر بر آن
 بررسي مدل هاي ارائه شده براي سازمان هاي خود سازمان ده در سيستم هاي چند عاملي
 بررسي مولفه هاي مورد نياز براي مديريت خودمختار مديران توزيع شده در سطح سيستم گريد
 بررسي نقش مدير پروژه و كنترل ريسك در تفكر چابك
 بررسي و تحليل امنيت در فضاي رايانش ابري و ارائه راهكار
 بررسي و مقايسه ابزارها و زبان هاي شبيه سازي شبكه
 بررسي و مقايسه ابزارهاي توليد توپولوژي و نمايش و تحليل نتايج شبيه سازي شبكه
 بررسي و مقايسه كار آمدي انرژي در الگوريتم هاي مسير يابي سلسله مراتبي در شبكه هاي حسگر بي سيم
 بررسي يك مدل اجراي مطمئن براي عامل هاي سيار
 بررسي اعتماد و امنيت در تجارت الكترونيك و ريسك ها و تهديدهاي موجود در آن
 بررسي چگونگي ارتباط گره هاي شبكه هاي نظريه به نظير در overlay غيرساخت يافته
 بررسي و تحليل چالش هاي امنيت در تجارت الكترونيك و راه هاي مقابله با آن
 بكارگيري تكنيك هاي هوش تجاري در ايجاد سيستم هاي مديريت منابع
 به كار گيري مدل درخت خطي محلي در پيش بيني بيماران ديابتي
 بهبود الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات چندهدفه به وسيله عملگر جهش
 بهبود امنيت شبكه هاي موردي با اعمال تشخيص و تصحيح خطا با استفاده از سيستم اعداد مانده اي چند سطحي
 بهبود تشخيص خودكار گفتار به كمك نرماليزه كردن ضرايب كپستروم
 بهبود دقت درخت تصميم با استفاده از انتخاب ويژگي در تشخيص قارچ سمي و خوراكي
 بهبود رتبه بندي موتور جست و جوي واتسون با فاكتور چگالي كلمه كليدي
 بهبود طبقه بندي فعاليت هاي ذهني در سيستم هاي رابط مغز – رايانه با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات مبتني بر توپولوژي حلقوي
 بهبود طرح ارتباط امن مستقيم كوانتومي هم زمان، بين بخش مركزي و M بخش ديگر
 بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي اقتضايي متحرك با استفادده از كولوني مورچه ها
 بهبود نرخ بازشناسي گفتار فارسي با استفاده از تطبيق مدل هاي زباني مولد PLSA و LDA
 به روز رساني سريع اندازه الگو در رديابي شي مبتني بر انطباق الگو
 بهره گيري از شناخت و طبقه بندي خودكار تصاوير براي تشخيص الگو
 بهره وري از معماري پردازنده هاي گرافيكي و مدل برنامه نويسي موازي كودا در شتاب دهي به محاسبات با كارايي بالا
 به كارگيري مفاهيم تازه در بهبود موتور جست و جوي وب معنايي واتسون
 بهينه سازي مصرف انرژي مراكز داده ابري با استفاده از بهبود الگوريتم تخصيص منبع
 پديده پيري نرم افزار و راهكارهاي كنترل خطا
 پردازش تصوير در تشخيص هويت انسان از روي تصاوير سه بعدي بر روي واحد GPU
 پردازش موازي تصوير با استفاده از اسكلت الگوريتمي
 پروتكل مسيريابي اعتماد آگاه براي شبكه هاي كم توان و پراتلاف
 پياده سازي موازي الگوريتم كلوني مورچه ها براي مساله فروشنده دوره گرد در مسيريابي شبكه ها
 پياده سازي يك سيستم پيشنهاد دهنده سبد سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 پيش بيني تعداد تويست با استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان و بهينه سازي پارامترها و مقادير پنجره سري زماني توسط الگوريتم ژنتيك آشوبناك
 پيش بيني نارسايي كبدي با استفاده از تركيب شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
 پيش پردازش داده هاي ورودي الگوريتم هاي دسته بندي با تركيب خوشه بندي فازي نوع اول و نوع دوم تعميم يافته و K ميانگين
 پياده سازي S-Box الگوريتم رمزنگاري AES با هدف كاهش حجم مصرفي در سخت افزار
 پيش بيني جدول زمان بندي تدريس اساتيد در دانشگاه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 پيش بيني سرويس وب مبتني بر رفتار كيفي و مانيتورينگ آنها
 تاثير الگوريتم هاي كنترل توان مصرفي در محيط سرورهاي مجازي
 تاثير روش هاي فشرده سازي رسانه بر كيفيت سرويس IPTV
 تاثيرات IEEE802.11MAC بر توان عملياتي در WLAN مبتني بر فيبر و شبيه سازي با نرم افزار OPNET
 تجزيه و تحليل ضرب كننده ميدان گالواي مبتني بر AOP
 تجميع داده امن با كمك نظارت بر همسايگان در شبكه هاي حسگر بيسيم متحرك
 تحليل، ارزيابي و پياده سازي الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي
 تحليل شاخص هدايت بسته در پروتكل مسيريابي RPL
 تحليل و بررسي چالش هاي امنيتي موجود در محاسبات ابري
 تحليل و شناسايي ويروس هاي كامپيوتري دگرگون شده (metamorphic) با مدل مخفي ماركف
 تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگر
 تخصيص حريصانه توان در يك شبكه راديو هوشمند با استفاده از بازخورد بين لايه اي
 نخستين توان نيروگاه بادي با شبكه هاي عصبي آموزش يافته با الگوريتم بهبود يافته (اجتماع ذرات)
 تركيب بهينه سازي ازدحام ذرات و الگوريتم ژنتيك براي خوشه بندي پويا
 تركيب خوشه بندي، معيار شباهت فازي و الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات براي طبقه بندي بر مبناي يادگيري جمعي
 تشخيص اشيا در تصاوير با استفاده از ويژگي هاي هندسي
 تشخيص اعداد در علائم كنترل سرعت راهنمايي و رانندگي
 تشخيص بد افزار روت كيت بر مبناي الگوي فراخواني هاي سيستمي با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين
 تشخيص دايره بر روي تصاوير با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي
 تشخيص گره هاي سياه چاله جمعي با استفاده از مسيرهاي كمكي پروتكل مسيريابي RPL
 تشخيص لبه در تصاوير MRI با استفاده از مدل هاي بهبود يافته چند مقايسه كني
 تشخيص محل پلاك خودرو در تصاوير با كيفيت نامناسب
 تشخيص و تصحيح خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از سيستم اعداد مانده اي افزونه
 تشخيص و شناسايي چهره در تصاوير رنگي با استفاده از تقسيم بندي رنگ و ويژگي هاي فيزيكي صورت
 تعيين دماي ذوب فلز چدن در نقاط ذوب با استفاده از پردازش تصوير شبه رنگي
 تعيين عوامل موثر بر تعميق آبكندها با استفاده از تكنيك هاي داده كاويدر منطقه دژكرد اقليد استان فارس
 تفكيك انسان از ماشين با استفاده از حروف ابجد و فونت نستعليق
 تكنولوژي حافظه هاي فلش در ميان فناوري هاي نوين
 تلرانس خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم
 توسعه مدل تاپسيس فازي بر اساس اصول توسعه پايدار
 توصيفگر سه بعدي مبتني بر ماتريس كواريانس براي انطباق ابرهاي نقطه
 توليد خودكار عنوان متون با استفاده از ويژگي هاي مستقل از زبان
 توليد خودكار وب سرويس ها مبتني بر رهيافت ژنتيك – فازي
 تيم پاسخگويي به رخدادهاي امنيتي
 جديدترين و كارآمدترين دستاوردها در زمينه تشخيص انحراف اسناد اسكن شده
 چارچوبي براي افزايش قابليت استفاده از تصميمات معماري نرم افزار
 چالش هاي امنيتي تجارت فراگير
 چالش هاي امنيتي در رايانش ابري و ارائه راهكاري جهت بهبود امنيت آن در راستاي توسعه خدمات عمومي دولت الكترونيك
 حركت ايستگاه مركزي با استفاده از منطق فازي به منظور افزايش طول عمر در شبكه هاي حسگر بي سيم
 حل مسئله تخصيص درجه دوم با استفاده از الگوريتم بهينه سازي چرخه آب
 حمله KQH روت كيت ها شناسايي و دفاع در مقابل آن
 حمله اي نوين بر روي جداول مسيريابي در پروتكل OSPF
 خوشه بندي امن مبتني بر CBR-Mobile
 خوشه بندي موضوعي اسناد XML در موتورهاي جستجو
 داده كاوي فازي براي داده هاي سري هاي زماني
 دسپيكل تصاوير SAR با استفاده از تكنيك آستانه گذاري تبديل كرولت و الگوريتم PSO
 دسته بندي بيماران مشكوك به ضايعات سيستم استخواني بدن با استفاده از داده كاوي پزشكي
 دسته بندي دانش آموزان سال اول دبيرستان بر اساس نمرات سالانه با استفاده از داده كاوي آموزشي
 راهكارهاي ضرورت جهت تامين امنيت CMS ها و اقدامات لازم بعد از هك شدن وب سايت
 رويكرد رمزنگاري بصري تصوير با كاهش پيكسل
 رمزنگاري بصري تصاعدي تصاوير رنگي با استفاده از كليد
 رمزنگاري در ارسال اطلاعات جايگاهاي CNG از طريق SCADA
 رمزنگاري تصاوير رنگي با استفاده از تصوير رمز و الگوريتم هيل
 روش جديد K نزديكترين همسايه فازي و ناهموار براي طبقه بندي نيمه نظارتي
 روش جديد استخراج خودكار كلمات زائد مبتني بر اطلاعات كلاس در حوزه طبقه بندي مستندات
 روش جديد طبقه بندي خودفراگير نيمه نظارتي بر مبناي تئوري مجموعه فازي ناهموار
 روش هاي خوشه بندي داده بر اساس جستجوي فاخته
 روش هاي تركيب بهينه سرويس هاي وب بر اساس كيفيت آنها
 روش هاي مختلف مبهم سازي داده ها براي حفظ حريم خصوصي افراد در محيط هاي توزيع شده
 روشي سريع براي اصلاح نويز در تصاوير SPOT
 روشي كارا براي خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از منطق فازي
 روشي نوين جهت شناسايي لبه هاي پلاك خودرو
 رويكرد جديد براي تعيين نقطه آزادسازي در هنگام گير رشته حفاري جهت مانده يابي با استفاده از شبكه هاي عصبي
 رويكردي در جهت شناسايي نيمه نظارتي داده نامتعارف با نمونه هاي مثبت
 سنتز بافت با استفاده از پيكسل هاي همسايگي بر روي تصاوير ابرطيفي
 سنتز بافت بر روي تصاوير ابرطيفي با استفاده از هرم گاوسين
 سيستم پيشنهاد دهنده شخصي در محيط وب با استفاده از روش فيلترينگ تعاملي
 سيستم خلاصه ساز خودكار متن فارسي با استفاده از الگوريتم تركيبي SA-GA
 سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي حسگر بي سيم
 سيستم كنترل فازي دما و رطوبت مرغداري
 شبكه هاي حسگر بي سيم زيرزميني : فرصت ها و چالش ها
 شبيه سازي تغييرپذيري و مسيريابي در شبكه Ad Hoc با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان
 شكل دهي الگوي انتشار به كمك فيدبك جزئي وفقي ساده در شبكه راديو شناختگر
 شناسايي تغييرات تصاوير با استفاده از الگوريتم نظارت نشده تركيبي بر اساس تبديل كونترلت بدون نمونه گيري و خوشه بندي گوستافسون گسل
 شناسايي مجتمع هاي پروتئيني با استفاده از الگوريتم خوشه بندي ماركوف
 طبقه بندي مسترينگ موزيك الكترونيك بر اساس شبكه هاي عصبي
 طراحي سيستم طبقه بندي مبتني بر قوانين فازي با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي در مسائل نامتوازن
 طراحي فيلترهاي ميكرواستريپي با ساختار فراكتالي و بهينه سازي آن به كمك الگوريتم ژنتيك
 طراحي كنترلر كاهش مرتبه يافته براي سيستم هاي صنعتي غيرخطي به كمك آناليز مقادير تكين اپراتور هنكل
 طراحي نرم افزاري براي مقايسه شباهت متون فارسي
 طراحي و ارزيابي عملكرد پروتكل مسيريابي براي شبكه هاي MANET
 طراحي و پياده سازي يك ضرب نقطه اي Fused مميز شناور چند وظيفه ي با توانايي ضرب موازي در FPGA
 طراحي و شبيه سازي يك ساختار غيرانسدادي براي امنيتعامل هاي سيار در سيستم هاي توزيع شده
 طراحي يك پروتكل مسيريابي اعتمادگرا با سياست مسيريابي مجدد اكثريت گرا در شبكه هاي حسگر بي سيم
 طراحي يك سيستم عصبي – فازي با قابليت آموزش همزمان براي بازشناسي بر خطر زير – كلمات فارسي
 كاربرد داده كاوي در شبكه هاي عصبي
 كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني معدل نهايي دانشجويان
 كاربرد فناوري وب معنايي در خانه هاي هوشمند
 كاوشي بر رفتار الگوريتم هاي كلاسه بندي مبتني بر درخت تصميم گيري و الگوريتم نزديكترين K همسايه در متون فارسي
 كاهش مصرف انرژي در شبكه حسگر بي سيم به وسيله مكان يابي بهينه سرخوشه ها با الگوريتم رقابت استعماري
 شناسايي سرطان سينه با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
 كاهش ترافيك در شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر رتبه بندي مسيرها
 متد رزرو پهناي باند با در نظرگرفتن رزرو ناموفق در VLAN
 مدل سازي و آشكارسازي پس زمينه تصوير در تصاوير ويدئويي با استفاده از اطلاعات بافت و مدل گوسي مركب
 مدل سازي و شبيه سازي رفتار سرطان در چارچوب سيستم هاي چندعاملي مبتني بر تئوري شبكه هاي پيچيده
 مدلسازي پيش بيني نمرات دانشجويان با استفاده از شبكه بيزين
 مدلسازي داده هاي پوششي در نهان نگاري
 مدلسازي رفتار سيستم هاي chaos بر اساس خطي سازي حول نقاط تعادل مبتني بر فازي
 مدل هاي پايه جديد مديريت در محاسبات ابري
 ارائه مدلي براي ارزيابي زمانبندي سيستم هاي بلادرنگ با استفاده از شبكه هاي پتري رنگي سلسله مراتبي
 مدلي جديد براي ارزيابي قابليت اطمينان نرم افزار بر اساس فرايند پواسون ناهمگن
 مروري بر الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات (PSO) از ابتدا تا كنون
 مروري بر الگوريتم هاي شخصي سازي موتور جستجو با بكارگيري علايق كاربران
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید