مشاهده کلیه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در بانک مقالات تخصصی ایران(مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین کنفرانس و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست  3 تا 4 آذر ماه 1392 توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا درتهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 118عنوان مقاله تخصصی شامل 1279  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین کنفرانس و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
 BIOREMEDIATION OF CEMENT AND OIL CONTAMINATED SOIL IN CONSTRUCTION SITES USING COMBINED TECHNIQUES: A CASE STUDY IN IRAN
 THE USE OF RICE HUSK ASH AS A CEMENTITIOUS MATERIAL: PHYSICAL AND ECONOMIC ANALYSIS IN MAZANDARAN PROVINCE, IRAN
 تاثير نانو ذرات سيليس و آلومينا بر استحكام فشاري ژئوپليمر
 استفاده از ذرات لاتكس هاي نانو كامپوزيتي استايرن-بوتيل اكريلات-متاكريليك اسيد/نانو رس براي افزايش استحكام خمشي نمونه هاي خمير سيمان عمل آوري شده و جلوگيري از افت كارپذيري در اثر استفاده از ذرات لاتكس بدون نانورس
 مدلسازي ناوگان محدود حمل و نقل سيمان وتخصيص آن به تقاضاهاي رتبه بندي شده
 بررسي سوخت هاي جايگزين در صنعت سيمان
 بررسي وارزيابي چگونگي عملكرد آزبست سيماني و جايگزين هاي آن درصنايع مختلف
 تبيين بررسي نحوه ي عملكرد پيش بيني قيمت سيمان در ايران
 Optimizing Nano (SiO2) in cement mortar and self-compacting concrete containing supplementary cimentitous materials
 درصدبهينه گچ و تاثير آن برخواص سيمان ويژه
 سيمان ژئوپليمر : تكنولوژيهاي نوظهور با مصرف انرژي و انتشار دي اكسيد كربن پايين جهت جايگزيني با سيمان پرتلند
 مزاياي نانو مواد در سيمانكاري چاههاي نفت و گاز
 گذر از PM به TPM در سيمان خاش
 سيمانهاي كفي و مقايسه آن با ديگر سيمانهاي سبكوزن مورداستفاده در صنعت نفت و گاز
 بهبود خواص سيمان با استفاده ازمواد افزودني رزين اكريليك
 ساخت سيمان جديد از پسابهاي صنعتي
 اصلاح خصوصيات سيمان با استفاده از آلژينات طبيعي جهت افزايش حالت خميري بتن
 اثر پودر آهك جوشقان قالي در گيرش سيمان دليجان
 امكان سنجي جايگزيني سيمان به جاي مواد قيري در روسازي
 ساخت و تعيين خواص مهندسي سيمان هاي مركب شامل سيمان كارخانه سيمان كرمان، پوزولان سيرجان و سنگ آهك در بتن
 SIMULATION MODELING PROCESS OF CEMENT RAW MATERIAL TO OPTIMIZE NATURAL RESOURCES AND THE SYSTEM PERFORMANCE MANAGEMENT
 CONCRETE IMPACT ON ENVIRONMENT AND ITS RULE IN GREEN BUILDING
 شناسايي عوامل موثر بر چابكي سازماني در صنعت سيمان با استفاده از تكنيك گسترش عملكرد كيفي فازي (QFD)مطالعه موردي شركت صنايع سيمان دشتستان
 مدل سازي و شبيه سازي فرآيند پخت سيمان در كوره واحد 3 كارخانه گروه صنايع سيمان كرمان با استفاده از شبكه عصبي-فازي
 استفاده مجدد از پسماند خاك صنعتي توليدي مجتمع پتروشيمي نوري درفرايند توليد سيمان
 تاثير ذرات زبر كوارتز در قابليت پخت پذيري مواد خام سيمان
 مهندسي ارزش در مديريتHSE
 بررسي و ارزيابي ملاحظات فني و زيست محيطي كاربرد انواع پسماندها درفرآيند توليد سيمان
 استفاده از مواد فاقد CO2 در توليد سيمان با تكيه بر مكانيسم توسعه پاك
 شناسايي پتانسيلهاي بهبود بهره وري انرژي در دپارتمان پخت و آسياب سيمان با استفاده از تكنيك بازرسي ترموگرافي
 تحليل اگزرژي دركوره پخت سيمان
 استقرار استاندارد ISO 50001: 2011 درشركت سيمان شرق
 بهينه سازي مصرف انرژي و بهبود زيست محيطي حاصل ازاجراي طرح يارانه سودتسهيلات دركارخانجات سيمان كشور
 بهينه سازي مصرف انرژي و بازيافت انرژي درصنعت سيمان بااستفاده ازCHP ميكروتوريين هاي
 Development of Energy Management Systems- Case Study of an Iranian Cement Production Plant
 مروري برعوامل موثربركيلووات ساعت برتن kwh/ton سيمان
 نقش سيمان درافزايش مصرف انرژي و آلودگي
 تحليل پديده هاي انتقال دركوره دوار
 ارزيابي مصرف انرژي كوره دوارسيمان
 تحليل موازنه جرم و انرژي و چگونگي توزيع انرژيهاي ورودي وخروجي دپارتمان پخت درصنعت سيمان
 جايگزيني سيستم پنوماتيك باديناميك و تاثير آن برمصرف انرژي و انتشارآلاينده هادرسيمان كرمان
 بررسي روش هاي مختلف انتقال حرارت از سطوح در دپارتمان پخت كارخانه سيمان
 بكارگيري تكنيك هاي تصميم گيري براي اولويت بندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و كاهش انتشار آلاينده ها: مطالعه موردي صنعت سيمان
 ارائه ي چارچوبي براي سنجش چند معياري انرژي هاي جايگزين در صنعت سيمان بر مبناي روش AHP و مهندسي ارزش
 كاربرد مهندسي ارزش در بهينهسازي مصرف انرژي- مطالعه موردي سيمان شرق
 بررسي تاثير سياستهاي مالياتي بر انتشار آلاينده ها )مطالعه موردي صنعت سيمان
 بهرهوري انرژي بعنوان منبع انرژي پايانناپذير با چشماندازي به كشورهاي آمريكا و تركيه
 مدلسازي دپارتمان پخت واحد يك شركت سيمان هگمتان جهت كاهش مصارف انرژي با هدف رسيدن به ظرفيت اسمي 3200 تن برروز
 ENERGY ANALYSIS OF AN ORC COGENERATION FROM HEAT LOSSES IN CEMENT PLANT
 تعيين شاخص حجمي لجن فعال جهت كنترل پديده ي بالكينگ رشته اي درفاضلاب حاوي سيمان و كنده هاي حفاري درتصفيه خانه ي فاضلاب شركت ملي حفاري ايران
 ENVIRONMENTAL POLLUTION IN CONSTRUCTION SITES: THE CASE STUDY OF CONCRETE ELEMENT MANUFACTRING SITE IN IRAN
 هيدروكربن هاي آروماتيك نفتي BTEX و اثرات زيست محيطي آنها برافرادجامعه
 مطالعه اثرات زيست محيطي آلاينده آزبست و جايگزين هاي آن
 پايشو كنترل آلودگي هاي زيست محيطي در شركت سيمان كاوان بوكان
 چگونگي افزايش راندمان الكتروفيلتروكاهش آلودگيهاي زيست محيطي درصنعت سيمان
 تاثيرورود يونهاي خارجي برروي ساختار فعاليت و هيدراتاسيون محصولات تري كلسيم سيليكات و تري كلسيم آلومينات
 ايجاد سيستم مديريت دانش محيط زيستي در كارخانجات سيمان
 كاهش اثرات آلودگي زيست محيطي ناشي از توليد سيمان با استفاده ازفن آوري هاي جديد توليد بتن و سيمان سبز
 بررسي تاثير پوزولان تراس در خواص مكانيكي و برخي ازپارامترهاي دوام بتن به منظور كاهش توليد گازهاي گلخانه اي
 مطالعه عملكردوطراحي محفظه هاي ته نشيني گرانشي به منظورجداسازي ذرات معلق
 بررسي آثار وتبعات سوء زيست محيطي صنعت سيمان دركشورونگرشي براستانداردهاي آن
 بررسي آلايندههاي توليد شده توسط واحدهاي توليد سيمان و راهكارهاي كنترل آنها
 مديريت زنجيره ي تامين سبز صنعت سيمان ايران با رويكرد سيستم هاي ديناميكي
 كاهش آلايندههاي زيستمحيطي ناشي از ارتقاي بهرهوري در سيستمهاي انتقال مواد در يك كارخانه نمونه
 بررسي قابليت ترسيب كربن زيست توده در كاهش گازهاي گلخانه اي حاصل از صنايع سيمان
 بررسي جنبههاي زيست محيطي و بهداشتي كارخانه سيمان وارايه راهكارهاي موثر براي بهبود آن (مطالعه موردي كارخانه سيمان قاين)
 پايش، بهينه سازي و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از صنعت سيمان با استفاده از منطق فازي، روش سطح پاسخ و الگوريتم ژنتيك
 مدل سازي عددي جريان و فرآيندهاي انتقال ديك كلساينربراي توليد سيمان
 بررسي عددي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در كلساينر واحد 3 شركت سيمان شرق
 تثبيت نخاله هاي ساختماني بااستفاده ازسيمان
 كنترل و كاهش آلودگي هاي كارخانجات سيمان ازطريق طراحي فضاي سبز
 مطالعه و بررسي امكان سنجي ذخيره سازي گازهاي گلخانه اي درسازند هاي زمين شناسي
 ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه سيمان باغان بوشهر
 ارائه راهكارهاي مديريتي براي كنترل آلاينده هاي موجود در كارخانه سيمان با در نظرگرفتن فرايندهاي اجرايي در كارخانه
 نحوه پخش آلاينده هاي منتشره ازدودكش واحدهفتم سيمان تهران برمناطق اطراف
 مدل سازي عددي پراكنش ذرات معلق ازخروجيهاي يك مجتمع سيمان به به كارگيري مدل HYSPLIT
 انتخاب روش نگهداري تعميرات تجهيز با روش شبكه عصبي تصميم گيرنده و آموزشTOPSIS فازي
 يك مدل تصميم گيري براي بهينه سازي بكارگماري متخصصان درتعميرات دوره اي كارخانجات سيمان
 بررسي مشعل هاي چندكاناله جديد در صنعت سيمان
 Numerical optimization of square cyclones geometry to increase Particle removal efficiency
 شناسايي ارتعاشات ناشي از پديده تشديد با استفاده از تكنيك آناليزارتعاشي و ارائه راهكار در جهت كاهش آن ها
 ترميم و سخت كاري سطحي روتور سنگ شكن چكشي شركت سيمان ساوه
 ريشه يابي علل افزايش نرخ سايش و ارتعاشات فن اصلي آسياب موادكارخانه سيمان خاكستري ساوه با استفاده از تكنيك هاي پايش وضعيت
 بررسي اثردما روي خواص فيزيكي مواددرفازهاي مختلف درفرآيند توليد سيمان
 آناليز جريان كم اقبال اما كارآمد در نگهداري و تعميرات الكتروموتورها
 HEAT TRANSFER MODELING OF FLAME IN CEMENT KILNS USING CFD
 توزيع دما در برج خنك كن
 راه حل هاي تعمير و نگهداري براي روسازي هاي بتني متخلخل با منافذ پر شده
 مقايسه مقاومت مكانيكي ملات هاي سيماني حاوي خاكستر برگ بامبو وملات هاي سيماني حاوي پودر ميكروسيليس
 مدل سازي رياضي سينتيك و مكانيسم واكنش آبپوشي سيمان
 شبيهسازي غلطكهاي آسياكني فشار بالاي كارخانه سيمان آبيك در محيط BMCS
 افزايش توليد اتانول ازكاه كلزا باپيش تيمارقليايي وبهره گيري ازفناوري نانو
 مخاطرات كار با سيمان و توصيه هاي ايمني، بهداشتي و زيست محيطي
 ارزيابي بهبود مقاومت كششي بتن با استفاده از خاكستر پسماندهاي مخروط كاج
 معماري قطعات بتني و سازگاري آنها با محيط زيست و توسعه پايدار
 ارزيابي جاذب هاي آلكانوآميني براي حذف دي اكسيد كربن ازجريان هوا در دبي هاي گوناگون گاز به كمك برج پرشده
 ارزيابي جاذب هاي آلكانوآميني براي حذف دي اكسيد كربن ازجريان هوا در دبي هاي گوناگون مايع (جاذب) به كمك برج پرشده
 بهبود آبكافت آنزيمي كاه كلزا به كمك پيش تيمار قليايي به همراه فوتوكاتاليست
 حضور زيست توده ليگنوسلولزي به عنوان منبع پايدار انرژي و روشهاي اندازه گيري محتويات آن
 بررسي اقتصادي توليد برق به روش گازكشي زغال سنگ در ايران)
 بررسي رفتار و كاربرد بتن هاي فوق توانمند با الياف فولادي UHPFRC
 بررسي بتن متخلخل به عنوان شيوه اي براي مديريت سيلاب در آبخوان ها
 ارزيابي پايداري جاده ها به كمك بتن متخلخل
 بررسي مكانيسم فرآيندهاي اكسيداسيون مرطوب كاتاليستي فنل والكلهاي آروماتيك
 بررسي فرآيندهاي اكسيداسيون مرطوب و اكسيداسيون مرطوب كاتاليستي اسيد/نمكهاي سديم كربوكسيليك
 بررسي روشهاي حذف تركيبات آروماتيكي از پسابهاي صنعتي
 بررسي انواع روشهاي حذف پركلرات از آب آشاميدني
 بررسي اثر تركيبات تيتانات بر حذف تولوئن
 Environmental Factors on The Heavy Metal Content of Raw Milk
 بررسي تبديلات فرمهاي مختلف ازت در فرايند هاي تصفيه پساب
 بازيابي آب پساب حاصل از احياء رزين هاي تبادل يوني تصفيه خانه نيروگاه بخار نكاء
 توليد بتن بازيافتي اصلاح شده با افزودن آسفالت بازيافتي و سيمان
 بررسي خواص سازه اي بتن خود تراكم حاوي پودر ضايعات لاستيك جايگزين بخشي از سيمان
 بررسي تاثير متاكائولن بر غلظت كلر سطحي و ضريب انتشار پذيري يون كلريد در بتن در منطقه خليج فارس
 بررسي تاثير پوزولان متاكائولن بر خوردگي سازه هاي بتن مسلح در شرايط محيطي جزيره قشم
 بررسي اثر استفاده از افزودنيهاي معدني به عنوان جايگزين سيمان برخصوصيات ملات خودتراكم مورد استفاده در المانهاي باريك
 اثر سيمان هاي سه جزئي حاوي پودرسنگ و مواد پوزولاني بر خصوصيات بتن تازه و سخت شده خودتراكم سبك
 بررسي كيفيت آب در حوضه رودخانه شهرچاي توسط نرم افزارQUAL2K
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید