امکان دانلود کلیه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در CIVILICA.com

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک  13 تا 14 آذر ماه 1392 توسط معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابرکوه و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در یزد شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 112عنوان مقاله تخصصی شامل 929  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
 استفاده از عروس دريائي براي تنظيم تبخير از خاك هاي كشاورزي
 تجزيه و تحليل بازار سرمايه بر هزينه سرمايه در توسعه پايدار
 بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار ايران و مقايسه آن با بورسهاي آسيايي
 تحليل توزيع فضايي خدمات آموزشي با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي:واحدهاي آموزشي هنرستان شهر يزد)
 گردشگري روستايي،رويكردي نو در مديريت روستايي منطقه اورامانات
 تاثير كاربرد كودهاي زيستي و شيميايي بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني كاتالاز و پراكسيداز و قندهاي محلول در گياه ذرت(Zea maysL) تحت تنش خشكي
 ارزيابي اثر تنش خشكي بر سرعت و دوام پرشدن دانه و ارتباط آن با اجزاء عملكرد در ژنوتيپ هاي نخود زراعي
 تاثير كاربرد قارج مايكوريزا بر صفات پرولين،قندهاي محلول،آنزيم پراكسيداز و عملكرد دانه ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشكي
 نقش طراحي شهري در چرخه عمر ساختمان،مصرف انرزي و توسعه پايدار شهري
 بررسي روند تغييرات اراضي شهرستان ابركوه از سال 2000تا2010 ميلادي با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده
 بررسي رابطه بين تركيب هيات مديره و وجود حسابرس داخلي با معيارهاي حسايداري و اقتصادي ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
 مقايسه سه فرمولاسيون علف كش پيرازون در كنترل علف هاي هرز پهن برگ در چغندر قند
 اثرات هدفمند سازي يارانه ها بر عملكرد تعاوني هاي روستايي(مطالعه موردي:تعاوني هاي روستايي شهرستان هاي هيرمند و زهك)
 بررسي و كاربرد انرژي نو
 تحليل اثرات بارش بر محصولات كشاورزي طي دهه هاي اخير (مطالعه موردي:گندم و جو در خرم آباد)
 تغييرات فعاليت آسكوربات پر اكسيداز در ژنوتيپ هاي نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملكرد در شرايط پاييزه و انتظاري
 آموزش بهره برداران بخش كشاورزي توسط مروجان بعنوان راهكارهاي جهت دستيابي به توسعه پايدار
 بررسي ارتباط و نقش فرهنگ در توسعه پايدار
 بررسي بكارگيري مديريت سود در توسعه پايدار
 پيش بيني سيلاب از طريق داده هاي سري زماني دبي رودخانه يلفان با استفاده از مدل باكس_جنگينز
 ارزيابي نوسان سطح آب درياچه پريشان با استفاده از شاخص بارش استاندارد
 بررسي دوره بازگشت خشكسالي هاي بسيار شديد حوضه درياچه پريشان
 بررسي نقش پتانسيلهاي صنعت گردشگري شهر سميرم در توسعه پايدار اين شهر
 مديريت يكپارچه منابع آب رويكردي نوين در دستيابي به توسعه پايدار
 نقش و جايگاه انسان بعنوان معمار در توسعه پايدار
 تفكيك مرحله اول و دوم تبخير از سطح خاك بدون پوشش
 بررسي ويژگي هاي آموزش توسعه اي و ارتباط آن با توسعهد پايدار
 الگوهاي بهره برداري پايدار از منابع آب زير زميني
 ارزيابي پايداري در مديريت منابع آب در بخش كشاورزي
 اثر كودهاي ازوتوبارور 1 و 2 بر روي گندم كوهدشت و جو محلي در منطقه نورآباد
 نگرش كلي براي دستيابي به توسعه پايدار در بخش كشاورزي
 بررسي عوامل تاثير گذار شهر اسلامي بر شكل گيري و نحوه قرار گيري بازار سنتي
 ارزيابي وضعيت خشكسالي در شهرستان بافق با استفاده از شاخصSPI
 قابليت كاربرد پساب ناشي از تصفيه فاضلاب بهداشتي در آبياري فضاي سبز (مطالعه موردي:شهرك مسكوني شركت سنگ اهن مركزي ايران_بافق)
 بررسي تاثير كيفي و كمي انرزي نو در توسعه ي پايدار در شرايط مختلف اقليمي ايران
 بررسي كشت مخلوط ذرتzea mays L و خيار (cucumis sativius L) و تاثير آن بر كنترل علف هاي هرز
 توسعه پايدار و بازار سهام:مطالعه موردي بررسي اثر سود هر سهم (EPS)بر قيمت سهام شركت هاي داراي ميانگين
 بررسي تاثير آبشكن چوكاني بر مسير قرارگيري خط القعر فرسايش در قوس رودخانه 90 درجه
 بررسي تطبيقي معماري بومي و معاصر در مناطق گرم و مرطوب ايران،با رويكرد پايداري(بررسي موردي:استان هرمزگان)
 تدوين شاخص هاي پايداري كالبدي منظر بافت تاريخي شهر يزد
 نقش زنان در حفاظت و بهره برداري عرصه هاي بياباني و توسعه پايدار منابع طبيعي
 بررسي و ارزيابي كيفيت و تاثير فضاي ورودي شهرها در شهرسازي پايدار
 بهره برداري اصولي جامعه بومي منطقه ششتمد سبزوار از گياه كما انغوزه:گامي در توانمند سازي جامعه بومي و حفظ محيط زيست منطقه
 اثر قارچ ميكوريزا و اسيد هيوميك در سطوح مختلف كود شيميايي بر عملكرد و كيفيت آفتابگردان
 نقش انرژي زمين گرمايي در توسعه پايدار
 بررسي واكنش آفتابگردان به عناصر غذايي در گنبد
 بررسي ارتباط دما،بارش و رطوبت نسبي در ايستگاه بندرعباس طي دوره ي آماري 1957تا2005
 مقايسه روند متوسط دما و متوسط رطوبت نسبي در دو اقليم خشك و مرطوب مطالعه موردي ايستگاههاي زاهدان و بندر انزلي طي دوره آماري 1955تا2005
 بررسي و پهنه بندي خشكسالي با استفاده از نرم افزار ARC GIS (مطالعه موردي:استان كرمان)
 اهميت تحقيق و توسعه در پيشرفت اقتصادي خرد و كلان
 تاثير سياست هاي پولي بر نرخ پس انداز ملي در ايران طي دوره زماني (1369_1389)
 ارزيابي قابليت هاي بازار يابي با توجه به رويكرد منبع محور
 ارزيابي توان تاثير گذاري انواع قابليت هاي متمايز كننده بازار يابي بر عملكرد سازمان با استفاده از تكنيكAHP
 كارايي علف كش هاي مختلف در كنترل علف هرز اويارسلام ارغوانيCyperus rotundus L
 مديريت فرهنگي توسعه ي پايدار
 بررسي ميزان تاثير پذيري مصرف بنزين از متغيرهاي اقتصادي در ايران
 تاثير تورم بر سودآوري بانك ها:مطالعه موردي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ارائه مدل مفهومي از رفتار سرمايه گذاران مالي در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 استخرهاي ذخيره ي آبي روشي مناسب و كارآمد براي جمع آوري و ذخيره آب هاي سطحي در فصول پر باران و استفاده براي كشاورزي در فصول كم باران
 بررسي و مقايسه معادله هاي نفوذ كاستياكف،كاستياكف لوئيز،فيليپ و فيليپ اصلاح شده
 بررسي تاثير كم آبياري بر هيدرو مدول آبياري در منطقه ي خرم اباد
 پيش بيني SPI خشكسالي در استان يزد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان براي پيش بيني خشكسالي(مطالعه موردي:كرمان)
 توسعه گردشكري فرهنگي و تاريخي،بستر توسعه پايدار شهرستان ابركوه مطالعه موردي:منطقه ويژه اقتصادي ابركوه (يزد)
 بررسي روند تغييرات اراضي كشاورزي شهرستان ابركوه از سال 1990 الي 2010 ميلادي با استفاده از روش NDVI
 محيط زيست و پايداري توسعه:تحليل نظري
 تعيين عوامل موثر بر مصرف خصوصي در ايران
 تحليل كارايي هزينه بانك ملي استان يزد با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
 تاثير درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت بر كالاي وارداتي مصرفي در ايران
 تخمين تابع تقاضاي بيمه عمر در شركت بيمه ايران
 بررسي پيش نيازها و پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملت شهرستان بندر عباس
 اثر آللوپاتيك علف هرز تاج خروس خودرويAmaranthus retroflexus L بر جوانه زني و رشد دو رقم ذرت دانه اي رقم هاي 704 و 500
 بررسي چالش هاي حسابداري توسعه پايدار در جوامع اسلامي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي
 تحليل اقتصاد سلامت و رشد اقتصادي
 بررسي رابطه مديريت سرمايه در گردش بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تاثير محدوديتهاي تامين مالي بر اين رابطه
 بحران كم آبي مهمترين چالش پيش روي توسعه استان يزد
 اثر بخشي يا بازدهي ارقام مختلف كلزا از لحاظ جذب فسفر
 اثر شاخص هاي آزاد سازي اقتصادي بر عملكرد بازار مالي ايران:با تاكيد بر آزاد سازي تجاري
 مطالعه و بررسي راهكارهاي كلي معماري پايدار جهت نيل به اهداف توسعه پايدار
 ارزيابي كيفيت آب تعدادي از چاههاي مورد استفاده آبياري در دشت نمدان اقليد فارس
 آزمون وجود شكستهاي ساختاري در بازار بورس ايران
 ارزيابي اقتصادي روشهاي كنترل علفهاي هرزدرنهالستان كاج تهران
 پايدارنمودن تيرهاي بتن آرمه به روش نصب در نزديك سطح NSM درمناطق نامناسب آب وهوايي
 بهره گيري ازگياه خارشتربه منظورتوليدهندوانه ديم ازارگانيك درجهت توسعه پايداردربخش كشاورزي مناطق خشك و نيمه خشك كشور
 استفاده از انرژي هاي تجديدپذيرخورشيدي درطراحي فضاهاي مسكوني پايداردرمناطق گرم و خشك ايران
 منابع طبيعي و توسعه پايدار
 آموزش و توسعه پايدار
 بررسي تاثير صنعت گردشگري بر رشد اقتصادي
 آسيب شناسي توسعه پايدارروستاهاي تاريخي ايران نمونه مطالعاتي روستاي اسلاميه
 ارتباطات عامل توسعه باتاكيدبرتوسعه پايدارروستايي
 انرژي خورشيدي وتوانمندي وچالشهاي پيشرواجراي آن درايران
 افت سطح آب هاي زير زميني و فرونشست دردشت ابركوه
 بررسي تاثيرمولفه هاي رابطه اي بر وفاداري مشتريان درصنعت بيمه مطالعه موردي : بيمه پاسارگاد
 كاربردهاي انرژي هاي نو و منابع تجديد پذيردرراستاي توسعه پايدار
 مديريت ژنوميك كاربردي نماتدمولدغده (Meloidogyne Sp و توسعه پايداركشاورزي
 توسعه پايدار كشاورزيازطريق مديريت بيولوژيكي نماتدهاي بيماريزاي گياهي
 بررسي اثرات نامتقارن تورم برشاخص قيمت سهام در ايران
 بررسي رابطه بين بازارگرايي،نوآوري،استراتژي كسب وكاروعملكرددر صنعت نساجي يزد
 رابطه همجمعي پويا ميان مصرف كل انرژي و عملكرد اقتصادي
 بررسي تاثيربازارگرايي برعملكرد كسب و كار با استفاده از رويكرد شبكه عصبي
 منابع آب و توسعه پايدار در استان يزد
 نقش راه دراقتصادوتوسعه شهرهاي مناطق خشك و نيمه خشك
 بررسي تاثير برخي از شاخص هاي سلامت بر رشد اقتصادي مطالعه موردي بااستفاده ازداده هاي پانل در كشورهاي حوزه سند چشم انداز)
 مقايسه روشهاي غيرشيميايي كنترل علفهاي هرزدرخزانه انتظاركاج تهران
 نانو انرژي و توسعه پايدار
 بررسي مصرف انرژي برارزش افزوده واقعي بخشهاي اقتصادي كشاورزي، صنعت و خدمات
 منابع آب و توسعه پايدار
 گزارشگري سرمايه هاي فكري ابزاري در جهت مديريت دانش
 تعيين اجزاي ارزيابي عملكردBSC بااستفاده ازروش فاكتورآناليزمطالعه موردي: بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان يزد
 شناسايي وارزيابي مولفه هاي ويژگيهاي روساي شعب بانك صادرات يزد
 بررسي عوامل داخلي و خارجي موثربرسودآوري بانك ها: مطالعه موردي بانكهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 بررسي و مقايسه سيستم هاي جديدآبياري درمنطقه شمال استان فارس و غرب استان يزد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید