دسترسی به مقالات سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار دربانک مقالات ایران(مرجع دانش)

مجموعه مقالات سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفاhttp://www.callforpapers.ir/ن های گردوغبار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار  25 تا 26 دی ماه 1392 توسط دانشگاه یزد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در یزد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 130عنوان مقاله تخصصی شامل 1070  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار
 پيامدهاي منفي ريزگردها برعملكرد اكوسيستم هاي طبيعي
 شناسايي و تعيين اشكال، نقاط پر‌خطر، تغييرات سطح و خصوصيات گرانولومتري شنزارهاي منطقه جاسك هرمزگان
 ارزيابي فرسايش بادي حوضه كاشان از منظر وضعيت كنوني و استعداد طبيعي
 اثرات پوشش گياهي بر فرسايش خاك در مناطق كويري
 تحليل شدت و تداوم طوفان هاي گرد و غبار در استان خوزستان
 سامانه غلات – پنبه همراه با خاك ورزي حفاظتي مناسب ترين گزينه براي جلوگيري از فرسايش خاك زراعي و حفاظت گياهچه پنبه در مناطق بادخيز
 مديريت بحران خشكسالي: راهكاري اساسي جهت مقابله با پديده گرد وغبار
 بررسي و تحليل سينوپتيكي پديده گرد و غبار در استان قم
 پهنه بندي روزهاي توأم با غبار با استفاده از روش AHP در شمال شرق ايران
 واكاوي خوشه اي آرايش همديد روزهاي آلوده به ذرات معلق شهر شيراز
 بررسي ميزان تأثير معيار فرسايش بادي در بيابانزايي منطقهمرادآباد سراوان با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
 تحليل همديدي و آماري توفان هاي گرد و غبار در شهرهاي منتخب استان خوزستان
 بررسي رابطه خشكسالي با توفان هاي گردوغبار (مطالعه موردي: استان سمنان)
 تاثير شدت و مدت خشكي بر وضعيت باد و فرسايش بادي (مطالعه موردي: استان تهران)
 كنترل گرد و غبار و تثبيت خاك جاده هاي خاكي با محلول كلريدي SSR400
 بررسي آماري روند سالانه، پراكنش فصلي و شدت وقوع پديده ريزگرد در استان ايلام
 بررسي رابطه فرسايش بادي با پوشش گياهي در كوير ميقان اراك
 تحليل فراواني بادهاي حدي سالانه ايستگاه همديد نيشابور
 پايش طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از فناوري سنجش از دور در منطقه غرب و جنوب غرب ايران
 بررسي تغيير اقليم و اثرات آن بر طوفان هاي گرد و غباري در استان سيستان و بلوچستان
 تعيين اشكال، خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مينرالوژيكي نهشته هاي بادي ارگ بشرويه
 بررسي و تحليل بادهاي فرساينده با مدل فضايي گل ماسه استان خوزستان
 اثر جاده آسفالته روستايي بر پوشش و فرسايش بادي( مطالعه موردي: مراتع علي آباد پيشكوه يزد)
 روند زماني برخي خصوصيات شيميايي گرد و غبار اتمسفري شهر اصفهان و شرق آن
 تخمين وقوع پديده گرد وغبار با استفاده از الگوريتم درخت تصميم(مطالعه موردي : شهر اهواز)
 بررسي علل جابجايي رسوبات در كانون بحراني فرسايش بادي كوير ميقان اراك
 بررسي تأثير كاهش سطح ايستايي بر پوشش گياهي و فرسايش در كوير ميقان اراك
 بررسي اثرات ماسه هاي روان بر سكونتگاه ها و تاسيسات زيربنايي در سطح روستاهاي دهستان محمدآباد در شهرستان هامون
 اولويت بندي مناطق برداشت، حمل و رسوب فرسايش بادي
 بررسي وضعيت آماري گرد و غبار و تأثير آن بر كلان شهر اهواز
 فرسايش بادي و تخريب ميراث فرهنگي
 بررسي كاربرد دو مدل TOMS و BenMap در مطالعه اثرات زيست محيطي ناشي از طوفان هاي گرد و غبار
 بررسي روند تغييرات فراواني وقوع گرد و غبار در نيمه غربي ايران طي دوره زماني 1384-1340
 تاثير گرد و غبار بر زنبورداري در ايران
 طوفان گرد و غبار و اثرات آن بر سلامت افراد
 بررسي تاثير پديده ريزگردها در تحليل ابعاد اقتصادي روستاهاي بخش جزينك شهرستان زهك
 بررسي خسارات ناشي از ريزگردها بر بخش كشاورزي و محيط زيست
 بررسي نقش خشكسالي در كاهش آب هيرمند و تشديد فرسايش بادي در منطقه سيستان
 نقش خشكسالي‌هاي اقليمي بر طوفان‌هاي ماسه و جابه‌جايي تپه‌هاي ماسه‌اي (مطالعه‌ي موردي: بندريگ كاشان)
 منابع توليد ريزگردهاي داخلي مطالعه مورد استان فارس
 بررسي تأثير حركت ماسه هاي روان در تخليه و مهاجرتروستاهاي ساحلي شهرستان جاسك
 استفاده از برگ نخل به عنوان نمونه گير بيولوژيكي گرد و غبارهاي بوشهر – عسلويه
 بررسي خصوصيات كريستالوشيميايي رس در ارزيابي استعداد ريز گردزايي و ديناميك بادرفت خاك هاي با مواد مادري سازندهاي نايبند و سلطانيه در يزد
 شناخت عوامل مورفوژئولوژيك، منشايابي و چگونگي پراكنش ماسه(مطالعه موردي: ارگ بلند كاشان)
 بررسي تأثير زيست محيطي گرد و غبار هاي ناشي از كارخانجات و معادن (مطالعه موردي: كارخانه­هاي سنگبري و سنگ شكن شهرستان ني ريز)
 بررسي تغييرات غلظت ريزگردها و وقوع آن در شهرهاي مختلف استان ايلام در بهار و تابستان (مطالعه موردي: سال 1390)
 بررسي طوفان هاي گرد و غبار به عنوان يك بحران محيطي
 پيش بيني طوفان گرد و غبار 26 ژانويه 2010 در استان خوزستانبا استفاده از مدل WRF/Chem
 بحران ريزگردها وتاثيرات خشكسالي و فرسايش بادي در تالاب گاوخوني واستان اصفهان
 بررسي و مقايسه تجمع فلزات سنگين Cd -Pb)) در رسوبات تالاب گاوخوني درسالهاي 91-85
 بررسي خصوصيات مورفوسكوپي و گرانولومتري ذرات ماسه در ارگ خارتوران شاهرود
 بررسي اثرات ناشي از پديده ريزگردها
 تأثير ريزگردهاي بياباني بر سلامت انسان
 بررسي خصوصيات خاك نبكاي گونه تاغ Haloxylon aphyllum)) وقره داغ ((Nitraria schoberi (مطالعه موردي: نبكاهاي دشت سگزي اصفهان)
 بررسي عملكرد مالچ پليمري F2SR-231 در تثبيت تپه هاي ماسه اي
 باد و مشخصه هاي ديناميكي آن
 ارزيابي و تحليل طوفانهاي شن بر پراكنش جغرافيايي بروز بيماريهاي تنفسي (سل) در سيستان با استفاده از مدل TOPSIS
 نقش رژيم بادي در ميزان دبي و جهت انتقال رسوباتتپه هاي ماسه اي (مطالعه موردي: اهواز)
 نقش رژيم بادي در ميزان دبي و جهت انتقال رسوباتتپه هاي ماسه اي (مطالعه موردي : بوشهر)
 بررسي واكنش هاي رشدي در گياه اسكنبيل(Calligonum Comosum) به رسوب ماسه بادي
 تاثير گرد و غبار بر آسم و بيماريهاي ريوي
 مروري بربررسي تاثيرمالچ هاي نفتي درتثبيت ماسه هاي روان
 خشكسالي و تأثير آن بر وقوع روزهاي گردو غباري در استان سيستان و بلوچستان
 طراحي آشفته كننده و يكنواخت كننده جريان در تونل باد زيست محيطي براي تحليل ريزگردها
 تحليل مكاني و زماني تعداد روزهاي همراه با پديده گردوغبار در گستره ايران
 بررسي نوسانات سطح آب زيرزميني كوير حاج عليقلي دامغان و تاثير آن بر توليد گرد و غبار در سال هاي آينده
 ارزيابي اثرات اجتماعي ، اقتصادي گرد و غبار بر زندگي مردم
 بررسي تأثير خشكسالي بر گسترش توده هاي شن روان در حاشيه كويرهاي استان يزد
 پهنه بندي تعداد روزهاي همراه با پديده گردوغبار در گستره ايران با استفاده از تكنيك سامانه اطلاعات جغرافيايي
 نرخ فرونشت گرد و غبار اتمسفري در استان كرمانشاه در بهار و تابستان 1392
 بررسي علل عدم موفقيت جنگل هاي دست كاشت تاغ در كنترل فرسايش بادي(مطالعه موردي: منطقه انارك شهرستان نايين)
 وضعيت بيابان زايي و مقابله با آن در بحراني ترين كانون فرسايش بادي سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي: ايرانشهر- بمپور)
 بررسي كارايي محلول تركيبي كلريد كلسيم و كلريد منيزيم جهت كنترل فرسايش بادي
 مقايسه انواع مالچ بر روي تثبيت ماسه هاي روان
 مدلسازي و معادله يابي وقوع پديده گرد و غباربا استفاده از متغيرهاي زمين آماري در گستره ايران
 ارزيابي تأثير مالچ پاشي در مناطق بياباني حاشيه ارگ يزد از ديدگاه ساكنان منطقه
 تجزيه و تحليل ارتباط خشكسالي و پديده گردوغبار (مطالعه موردي استان خوزستان)
 بررسي نقش فرسايش بادي بر تخريب اراضي
 پهنه بندي غبار ريزشي شهر ايلام
 بررسي پايش ريزگردها با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در استان خوزستان
 بررسي الگوي مكاني ذرات معلق كمتر از 5/2 ميكرومتر استان تهرانبا استفاده از مدل هاي قطعي و زمين آماري
 كاني شناسي رسوبات حاصل از گرد و غبار ريزشي روي شهر ايلام در بهار 1391
 استفاده از كمپوست به عنوان يك عامل ضد فرسايش بادي در تونل باد
 بررسي پيامدهاي زيست محيطي آئروسل هاي معدني در سلامت انسان
 كاربرد مدل موريس ديويس در تحليل تاثير طوفان هاي شن و ماسه بر ناپايداري اجتماعي سكونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي دهستان لوتك از بخش شيب آب زابل
 تحليل آمار باد و كاربرد گلطوفان در تعيين زمان هاي احتمالوقوع طوفان گرد و غبار در شهر يزد
 بررسي طوفان هاي مولد گردوغبار از طريق رسم گل طوفان در رخساره هاي فرسايشي شمال اردكان
 معرفي روشي موثر جهت تعيين منشا طوفان هاي گرد و غبار با بررسي الگوي رفتار ژئوشيمي عناصر نادر خاكي
 مقايسه ميزان ته نشست سطحي گرد و غبار بر روي سطح برگ چنار و اقاقيا
 يك روش ساده براي تعيين حساسيت اراضي به بادبردگي براساس داده هاي ميداني كانون برداشت هامون هاي سيستان
 تحليل مدل شكل گيري تپه هاي ماسه اي حاصل از بادهاي يك جهته با استفاده از معادلات ديفرانسيل معمولي
 عمليات غير بيولوژيك كنترل فرسايش بادي درمناطق برداشت(منشاء تپه هاي ماسه اي)
 بررسي تابع توزيع احتمال و دوره بازگشت هاي پارامترسرعت باد جهت تعيين ايستگاه هاي همگن (مطالعه موردي: ايستگاه هاي سينوپتيك استان چهار محال و بختياري)
 بررسي تاريخچه، كاربرد مدل WEPS در تحقيقاتدانشگاه ايالتي كانزانس آمريكا
 بررسي آثار كنترل فرسايش بادي در بوم هاي بياباني(مطالعه موردي: استان اصفهان)
 تحليل ديناميكي طوفان گرد و غبار تاريخ 11 فوريه 2009 در جنوب غرب ايران
 تاثير كاهش بارندگي بر كارايي جنگل هاي تاغ در عرصه هاي بياباني از طريق كاهش رشد و عملكرد رويشي آنها طي يك دوره آماري چهارده ساله (1375 لغايت 1388) مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان
 تخمين فرسايش بادي با مدل هاي WEQو RWEQ در منطقه مكرش گرمسار
 ارزيابي شاخص هاي حاصل از تصاوير ماهواره اي در تعيين خصوصيات طوفان گرد و غبار
 پراكنش رسوبات بادي كشور براساس عكس هاي هوايي(82-1372) (گزارشي از پيشرفت بانك اطلاعات رقومي ريگزارهاي كشور)
 استفاده از سنجش از دور در تفكيك مناطق طوفان گرد و غبار، ابر
 شبيه سازي عددي كنترل فرسايش خاك با ايجاد باد شكن درختي روي سطح زمين
 بهبود شبيه‌سازي گسيل غبار با استفاده از خوراند داده‌هاي جديد سطح در طرح واره‌هاي فرسايش باد تحت مدل WRF-Chem
 نقش تثبيت تپه هاي ماسه اي بر مسائل اقتصادي – اجتماعي مناطق روستايي (مطالعه موردي : شهرستان دامغان )
 بررسي بيومس گياه تحت تاثير ماسه بادي در گياه قره داغ (Nitraria Schoberi)
 مقايسه تطبيقي شدت فرسايش بادي اراضي شاهد با احياء بيولوژيك در مرحله آماده سازي
 بررسي تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار در شهداد
 بررسي روند تغييرات فيزيكي و شيميايي رسوبات نبكاها در دشت سگزي
 بررسي غلظت سرب در غبار ريزشي شهر يزد
 بررسي روند تغييرات زماني و مكاني ريزگردهاي جنوب غرب آسيا و ارتباط آن با خشك شدن درياچه هاي هامون
 معرفي پارامتر ارتفاع نقطه گذار از حركت جهشي به معلق ذرات در توزيع عمودي ذرات بادرفت و كاربرد آن
 بررسي نقش نبكاهاي گونه گياهي اورمك) (Ephedra Strabilaceaدر كنترل فرسايش بادي (مطالعه موردي حاشيه جاده يزد- ابركوه)
 راه اندازي ايستگاه سنجش و اندازه گيري رسوبات بادي ناشي از يك رخداد در نرماشيربم ريگان
 برآورد فرسايش بادي در اراضي آيش دشت يزدبه سه روش IRIFR2 و RWEQ WEPS
 بررسي مناطق مستعد فرسايش بادي بر اساس تحليل خشكسالي در استان يزد
 بررسي رابطه خشكسالي و طوفان هاي گرد و غبار
 تحليل سينوپتيكي بادهاي استان يزد
 مقايسه مالچ هاي شيميايي ، بيولوژيكي و معدني در تثبيت ماسه هاي روان
 برآورد تمايل به پرداخت جهت پيشگيري از اثرات ناملموسبرون منطقه اي (خارجي) گرد و غبار در دشت يزد-اردكان
 بررسي تغييرات اندازه تاج پوشش گونه سياه تاغ جهت استفاده در طراحي بادشكن زنده (مطالعه موردي: جنگل هاي دشت كاشت تاغ در منطقه اشكذر استان يزد)
 طراحي و ساخت تله هاي رسوب گير فرسايش بادي مدل سيفوني
 بررسي تاثير مالچ سيماني بر تثبيت ماسه هاي روان
 طوفان‌هاي گرد و خاك و تأثير آن بر بخش كشاورزي
 بررسي محدوديت ها، قابليت ها و روند پروژه هاي تثبيت ماسه هاي روان در كشور در 4 دهه اخير
 مقايسه روش هاي دستي و نرم افزاري محاسبه شاخص هاي پتانسيل حمل ماسه و يك جهته باد و ارتباط آن با ژئومورفولوژي ارگ مطالعه موردي: ارگ بردخون)
 مدل سازي و تعيين پارامترهاي مؤثر بر شكل گيري طوفانهاي گرد و غبار در شهرستان رفسنجان با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان
 بررسي علل وقوع و تشديد پديده گرد و غباربا تأكيد بر مديريت منابع آب و تغيير كاربري اراضي كشاورزي (بررسي موردي: حوزه آبخيز دجله و فرات)
 بررسي روند تغييرات سرعت باد و تبخير در بندر عباس با روش من-كندال
 كنترل كانونهاي بحراني با مشاركت جوامع محلي، رويكردي نوين در مديريت پايدار مناطق تحت تاثير فرسايش بادي (مطالعه موردي: پروژه RFLDL)
 اندازه گيري فرسايش بادي با روشي مستقيم، عيني، دقيق، كاربردي و آسان (وزن در واحد سطح) (مطالعه موردي: دشت سگزي اصفهان)
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید