دسترسی به کلیه مقالات نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی در سایت سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی  8 تا 9 بهمن 1392 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 318عنوان مقاله تخصصی شامل 5446  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
 ايستايي دانش پارادايم جديد در مديريت دانش مطالعه موردي بانك هاي خصوصي و دولتي در شهرستان سنندج
 الگوي ترغيب مشتريان بانكها به استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي
 مدل عملي استقرار بانكداري بدون ربا
 تامين مالي زنجيره تامين (SCF) بعنوان روشي نوين در تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوط (SMEs)
 نقش قصد در عقود بانكي
 نقدينگي در نظام بانكي و نقش سياست پولي در اقتصاد ايران
 تاثير اندازه دولت بر توسعه ي مالي در نظام بانكي ايران
 بررسي اثر عوامل دروني و بيروني بر سودآوري بانك هاي منتخب در ايران
 نقش و جايگاه بانك در نظام تامين مالي خرد در راستاي برنامه فقر زدائي كشور و تحقق ماموريت هاي اجتماعي محوله
 نالوكاليزيشن در صنعت بانكداري
 سياست هاي پولي و نقش آنها در عدالت توزيعي
 بررسي عوامل موثر بر قصد تغيير رفتار مشتريان و پيامدهاي آن
 ارزيابي كارايي و اثربخشي كانال هاي وام دهي و سرمايه بانكي در مكانيزم انتقال پولي ايران با استفاده از مدل SVECM
 اثر اصلاحات نظارتي بر ساختار هزينه و رقابت در شعب بانك سپه
 نقش نظام بانكي در تامين مالي بنگاهههاي كوچك و متوسط
 عوامل موثر بر تجارب نوآوري در بانك هاي پيشگام كشور در حوزه ي بانكداري الكترونيك
 رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك با استفاده از شبكه عصبي با اتصالات جانبي
 تقلب در بانكداري الكترونيكي در ايران و ارائه راهكارها
 اهميت فناوري اطلاعات Core banking در بانكها و گامهاي پياده سازي آن (مطالعه موردي: بانك قوامين)
 شناسايي و اهميت سنجي عوامل موثر بر كيفيت خدمات موبايل بانك با استفاده از تكنيك FUZZY ANP (مطالعه موردي شعب بانك انصار گرگان)
 ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد صنعت بانكداري با رويكرد تركيبي (FTOPSIS-BSC)
 ارزيابي كارايي واحدهاي تصميم گيري به كمك مدل هاي تحليل پوششي داده ها و تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: بانك صادرات تهران)
 بررسي اثر تحريم هاي بانكي و برخي از متغيرهاي اقتصادي و بانكي بر نسبت مطالبات معوق ارزي
 توزيع سود مشاركت بين سپرده گذار و مجري بر اساس قضيه اولر در بانكداري راستين
 مقايسه ساختار تامين مالي بنگاههاي بزرگ اقتصادي در بازار بدهي و سرمايه ايران
 تعيين نقش و جايگاه تامين مالي خرد در كاهش فقر ايران
 مدلسازي تقاضا براي پول: رويكرد بانكداري بدون ربا
 ارائه الگوي رياضي مديريت دارايي ها و بدهي هاي بانك تجاري با استفاده از روش برنامه ريزي تصادفي
 تاثير تورم بر عملكرد مديريت بانكي در ايران
 بررسي چالش هاي نظام بانكي در تامين مالي كارآفرينان در ايران
 شاخص هاي ارزيابي بانكداري اسلامي
 مقررات پيشنهادي اجراي مفاد اسناد لازم الاجراي بانك در بانكداري راستين
 ساز و كار عملياتي بانكداري مشاركت در سود و زيان (PLS) معرفي ابزارهاي مالي گواهي مشاركت و گواهي پذيره با كارايي بين المللي
 پويايي هاي ضريب تكاثري پول و چرخه هاي نقدينگي در سيستم بانكي ايران
 ارتباط متقابل نظام بانكي و بازار سرمايه در چارچوب اقتصاد اسلامي
 تحليلي بر كاربردهاي شبيه سازي در نظام بانكداري
 نگاهي به ساز و كار بانكداري توسعه اي: تجربه و كارآمدي
 طراحي و پياده سازي سيستم مديريت بانكداري پرتابل و همراه با ساختار مبتني بر فناوري تبلت و رايانش ابري به عنوان پارادايم نوين بانكداري
 شناسايي و نيازسنجي مشتريان بانكداري اختصاصي بانك اقتصاد نوين
 بررسي عوامل موثر بر پذيرش زبان توسعه پذير گزارشگري مالي در بانك توسعه تعاون كشور
 راهكارهاي بيمه اي براي انتقال ريسك مطالبات بانكي
 ارزيابي نرخ كوتاه مدت تورم در ايران با استفاده از شبكه عصبي
 عوامل سازماني موثر بر گرايش به كارآفريني در نظام بانكي كشور (مورد مطالعه بانك هاي خصوصي)
 بررسي ارتباط بين تمركز و ثبات مالي در نظام بانكداري ايران
 نقش سركوب مالي در كيفيت اثرات سياست پولي بر اساس مدل DSGE
 پذيرش موبايل بانك رمز موفقيت در بانكداري هزاره سوم
 اثرات بانكداري الكترونيك بر پديده پول شويي مطالعه موردي: اقتصاد ايران
 ارزيابي شاخص هاي سلامت و ارزيابي عملكرد صنعت بانكي در ايران طي دوره 90-1385 به تفكيك بانك هاي خصوصي و دولتي
 ارزيابي سيستم كنترل استراتژيك بهينه براي پياده سازي استراتژي: مطالعه موردي برترين بانك هاي خصوصي از حيث عملكرد
 بانكداري اسلامي در مقابل بانكداري متعارف: كدام كاراتر؟
 مديريت پولي انتظارات تورمي در اقتصاد ايران، با رويكرد تشخيص حباب
 تاثير فناوري اطلاعات بر سودآوري بانك هاي منتخب ايران
 بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد سيستم بانكي كشور طي سال هاي 1380 تا 1390
 بانكداري اخلاقي و بانكداري اسلامي
 اراي راهكار جهت افزايش رضايت مشتري با رويكرد ANP, BSC فازي و TOPSIS فازي (مطالعه موردي: شركت پرداخت الكترونيك)
 بررسي تاثير آگاهي از برند، تصوير ذهني برند و كيفيت ادراك شده خدمات برند بر ارزش ويژه برند در صنعت بانكداري ايران
 بررسي اثرات سياست هاي نظام بانكي بر بازار سرمايه بر اساس چارچوب اقتصاد اسلامي
 تاثير پول الكترونيكي بر حجم پول هاي كثيف و پديده پولشويي در نظام بانكداري ايران
 برآورد ريسك اعتباري مشتريان موسسات اعتباري با استفاده از متغيرهاي حسابداري
 بررسي رابطه بين هوش كسب و كار و فرايندهاي بانكي در بانكداري نوين ايران
 تاثير استراتژي بازاريابي بر عملكرد بانك بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن (BSC) (مطالعه موردي بانك مسكن شهر كرمانشاه)
 بانكبيمه: فرصتي جديد براي توسعه بانكهاي خصوصي
 نقش و جايگاه نظام تامين مالي خرد در برنامه هاي فقرزدايي كشور
 بررسي مديريت ريسك در بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف
 ارايه مقياسي براي ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيكي در بانكداري ايران
 شناسايي عوامل حياتي هوش رقابتي در صنعت بانكداري
 ارائه چارچوب افشاي مسئوليت اجتماعي اسلامي براي نظام بانكي كشور
 كاربرد شبيه سازي در محاسبه درآمد و تعيين نقطه سر به سر دستگاههاي خودپرداز بر حسب تعداد تراكنش
 بررسي حاكميت شركتي در صنعت بانكداري ايران پس از برنامه هاي خصوصي سازي
 عوامل موثر بر نسبت هاي سودآوري در صنعت بانكداري ايران (مطالعه موردي: بانك هاي تجاري ايران)
 اثر تسهيلات بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي: تجربه كشورهاي منتخب آسيايي با عملكرد بالاي اقتصادي (HPAEs)
 حاكميت شركتي در بانكداري، ارائه يك چهارچوب مفهومي
 تاثير توانمندسازي و هوش عاطفي كاركنان بر كيفيت خدمات بانكي شاهد تجربي: بانك سينا در استان تهران
 كنترل نقدينگي در بانك رفاه با ارائه يك مدل بهينه
 نقش نظام بانكي در تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط SMEs
 تاثير حضور اجتماعي ادراك شده در وب سايت بر وفاداري: مطالعه اي در حوزه بانكداري اينترنتي
 نقش منابع قرض الحسنه بانكي در توسعه كسب و كارهاي كوچك و خرد در راستاي توانمندسازي مددجويان كميته امداد
 شبيه سازي ريسك اعتباري در شرايط بحراني براي سيستم بانكي كشورهاي منتخب
 نقش نظام بانكي در تامين مالي بنگاهههاي كوچك و متوسط
 بررسي اثر مديريت امنيت اطلاعات بر ريسك ادراك شده مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك (مورد مطالعه: مشتريان خدمات بانكداري الكترونيك شهر تهران، سال 1392)
 رتبه بندي درجه اهميت اعتبارات بانكي در بخش كشاورزي و صنعت ايران
 تحليلي بر تاثير كيفيت سود بر عدم تقارن اطلاعاتي بانكها و موسسات اعتباري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 مقايسه تحول در مدل بانكداري: استقرار بانكداري سيار
 خوشه بندي پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي با روش RFM
 شناسايي و اولويت بندي چالش هاي بانكداري در فضاي كسب و كار موجود با رويكرد DEMATEL
 تاثير فعاليت بانكبيمه برتوسعه صنعت بانكداري
 نقش سياست تكنولوژي در چابكي سيستم بانكي
 بررسي اثر مديريت ريسك بر كارايي بانك هاي خصوصي (مطالعه موردي بانك انصار شعب استان گيلان)
 شناسايي و ارائه الگوي مولفه هاي تاثيرگذار بر ضرورت بكارگيري آينده پژوهي در نظام بانكي كشور
 تحليل بروز پديده ي فرار بانكي به عنوان چالش پيش روي نظام بانكداري كشور
 تبيين مدل ارزيابي يكپارچگي ارتباطات بازاريابي از ديدگاه مشتريان نظام بانكي (مورد پژوهي: بانك ملت)
 شناسايي عوامل موثر بر پذيرش همراه بانك از ديدگاه مشتريان بانك انصار
 بررسي و مقايسه تاثير فناوري اطلاعات بر كارايي بانك هاي خصوصي و دولتي
 راهبردهاي تبليغاتي در استفاده از فناوري هاي نوين و تاثير آن بر عملكرد بانكهاي ايران
 بررسي بانكداري اينترنتي بر اساس مدل TAM
 ارائه مدلي به منظور پيش بيني پورتفوي وام بانك ها با استفاده از زنجيره ماركوف گسسته
 بررسي روند تحول خدمات بانك هاي توسعه اي دنيا: از توسعه صنعتي تا توسعه پايدار
 بررسي تعامل بازار پول و بازار سرمايه در راستاي عمليات توثيق اعتباري سهام
 كارايي مديريت اعتبارات باانكي در ايجاد فرصت هاي شغلي
 عملكرد نظام قضايي و كارايي نظام بانكي در ايران
 ارائه مدل عوامل موثر بر ريسك اعتباري با استفاده از رگرسيون لاجيت در بانك اقتصاد نوين شعبه جزيره كيش
 ارائه نقشه استراتژي براي موسسات بانكي با استفاده از شاخص هاي كليدي عملكرد كارت امتيازي متوازن و تكنيك DEMATEL
 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر شفافيت اطلاعات مالي سرپرستي بانك كشاورزي استان سمنان با استفاده از تكنيك ديماتل
 زمينه يابي كارآفريني هاي فردي كاركنان و تاثير آن بر جذب منابع مالي (مطالعه موردي بانك انصار استان مازندران)
 نقش و اهميت تحقيق و توسعه در بانكداري نوين
 سهم و جايگاه نظام بانكي در تامين مالي خانوارها (مقايسه بين استاني)
 بررسي رابطه استفاده از كارت اعتباري با وفاداري مشتريان مطالعه موردي: (بانك انصار در شهر خرم آباد)
 بررسي ارتباط بين جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات بر رشد سپرده هاي بانكي در بانك هاي سراسر كشور به تفكيك استان
 هوش رقابتي مديران و وفاداري مشتريان در بانكداري نوين
 بررسي تاثير موانع تغيير بر قصد خريد مجدد مشتريان ناراضي (مطالعه موردي: بانك ملت)
 بررسي رابطه حاكميت شركتي و عملكرد بانكها و موسسات مالي در بورس اوراق بهادار تهران
 ارزيابي نقش بانكداري الكترونيك بر اثرگذاري سياست پولي با توجه به مجراي وام دهي بانك هاي تجاري (1391-1380)
 حذف كاغذ با اجراي فناوري NFC در نظام بانكداري نوين
 وجه تمايز بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري فراگير از نقطه نظر كارآفريني بانكي
 شفافيت مالي، حكمراني و افشاي اطلاعات بانكي در بانكداري راستين و پيشنهاد مقررات لازم براي ارتقاء آن
 تحليل اثرگذاري ماليات گزل در عبور و اجتناب از دام نقدينگي
 طراحي و تبيين الگوي سازمان كارآفرين الكترونيكي در سيستم بانكي (مطالعه موردي بانك رفاه)
 نقش داده هاي انبوه در سيستم مديريت دانش مالي و بانكي
 بررسي عوامل اثرگذار بر ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
 مدلسازي ريسك عملياتي بانك با استفاده از شبكه بيزي
 شناسايي مدل مشتري مداري در حوزه اينترنت بانك سپه
 كارت هوشمند مقاوم در برابر حملات با استفاده از PUF
 ايمن سازي شبكه هاي ارتباطي بانكي ايران شاپرك با استفاده از HMS1
 كاربرد داده كاوي در ارزيابي مشتريان بانكي
 اولويتبندي كانالهاي بانكداري الكترونيك با استفاده از درجه رابطه خاكستري از ديدگاه مشتريان بانكها در شهر كاشان
 الگوها و روشها در توزيع متناسب در منابع بانكي
 بكارگيري رويكرد تلفيقي تصميمگيري چند معياره فازي در ارزيابي شعب بانك بر اساس معيارهاي مبتني بر رضايت مشتري مورد مطالعه: شعب بانك انصار در شهر مشهد
 بررسي و ارزيابي رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بانك داري الكترونيك با استناد به مدل سروكوال
 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر كارايي در بانكداري با استفاده از تكنيك MADM مطالعه موردي: بانك مهر اقتصاد
 نقش انگيزش در جذب منابع مالي
 تدوين استراتژي راهبردي چگونگي نقش بانكها در تحقق حماسه اقتصادي
 بررسي عوامل مختلف بروفاداري مشتريان در بخش بانكي
 استفاده از الگوي مداخله روانشناختي جهت افزايش بهره وري و سنجش ميزان رضايت مشتريان ورضايت شغلي كاركنان بانك ملت استان مركزي
 رتبه بندي اعتباري مشتريان حقيقي بانك ملت با استفاده از روش هاي داده كاوي
 اعتبارات و رشد اقتصادي: كشورهاي منتخب
 نقش بانكهاي خصوصي در توسعه مدل هاي كسب و كار خانگي
 پيش بيني شاخص صنعت بانك ها تحت تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده از شبكه عصبي
 بررسي تاثير اقدامات منابع انساني بر عملكرد سازماني: با ارائه كاربرد جديدي از رويكرد تلفيقي DEA/AHP مورد مطالعه: شعب بانك سينا در استان خراسان
 بررسي و ارزيابي عوامل مؤثر بر مديريت بازاريابي جذب نقدينگي مطالعه موردي : بانك تجارت
 طراحي مدل ارزيابي عملكرد بانك هاي دولتي با استفاده از مدل BSC و DEA مورد مطالعه بانك توسعه تعاون
 بررسي عوامل اثرگذار بر ناكارآمدي تبليغات بانك ها و تبيين جايگاه روابط عمومي ها
 بررسي عوامل موثر بر استفاده مشتريان از اينترنت بانك ملت
 لزوم نگرش بلند مدت ، جامع و كارشناسي به همراه نظارت مستقل ، در سياست هاي پولي وبانكي به منظور دست يابي به نظامي عادلانه در توزيع منابع بانكي
 تاثير و اهميت به كارگيري راهبرد همكاري رقابت در ارتقاي نظام بانكي
 شناسائي عوامل مؤثر بر سودآوري بانك هاي تجاري و تخصصي ايران در جهت پيشبرد اهداف مديريت نظام بانكي
 گسترش كاركردهاي ضمانتنامه هاي عندالمطالبه در تجارت و بانكداري
 ساختار و ابعاد نظارت مالي بر موسسات اعتباري غير بانكي كشور
 ارائه مدلي به منظور توسعه هوش رقابتي در بانك ها با تأكيد بر خلق ارزش
 بررسي رابطه كيفيت خدمات الكترونيكي بانكي با وفاداري مشتريان با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري
 بررسي تاثير خدمات لذت بخش و اعتماد در بانكداري نوين
 بررسي نقش مديريت نقدينگي در شبكه بانكي ايران؛مطالعه موردي بانك اقتصادنوين
 نقش استراتژيك نظام پرداخت الكترونيك در جذب منابع بانكي
 بررسي تأثير نظارت بانكي، بر سودآوري بانكهاي ايران
 جايگاه مديريت كيفيت فراگير در صنعت بانكداري
 بررسي رابطه بين هوش هيجاني وعملكرد مديران شعب تهران موسسه مالي و اعتباري مهر
 كاربرد روش ها و مدل هاي كمي ارزيابي عملكرد و ريسك بانك هاي تجاري
 تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي مشتريان بر ديدگاه مشتريان در خصوص رفتار حرفه اي كاركنان در بانك انصار
 تبيين راه كارهاي توسعه بانكداري الكترونيكي در ارتقا رضايتمندي مشتريان
 بررسي رابطه ريسك اعتباري با قيمت تمام شده پول در بانك كشاورزي مطالعه موردي استان كرمان
 مديريت ريسك عملياتي در بانكداري الكترونيك تعاريف، مفاهيم و ارائه مدلي كاربردي براي ارزيابي
 تحول از بانكداري ربوي به بانكداري اسلامي: چيستي و كارايي
 بررسي نقش كيفيت خدمات بر سازه هاي كيفيت روابط با مشتريان مطالعه موردي:بانك قوامين
 بررسي نقش مديريت كيفيت در صنعت بانكداري براي رسيدن به كلاس جهاني
 بررسي رابطه ابعاد كيفيت خدمات، رضايتمندي و ارزش دوره عمر مشتري در بانكها مطالعه موردي: بانكهاي سپه شهر كرمانشاه
 بررسي نقش علايم تجاريبرند در شكل گيري وفاداري مشتري در بازاريابي خدمات مالي ازديدگاه بنگاه هاي اقتصادي كوچك مطالعه موردي بانك ملي ايران
 نقش دبير هيأت مديره در افشاي اطلاعات و ضوابط اخلاقي حاكم بر آن
 شناسايي تاثير كيفيت خدمات بانكي بر وفاداري مشتريان بانك مطالعه موردي: شعب بانك ملت غرب تهران
 بررسي و تعيين مولفه هاي مديريت ريسك با استفاده از تحليل عاملي مطالعه ي موردي بانك هاي ملي استان يزد
 رهيافتي نو در بانكداري اسلامي بر پايه پيمان مشاركت اعتباري
 بررسي نقش بازاريابي داخلي بر كيفيت درك شده توسط مشتريان بانك ها مطالعه موردي: بانك هاي تجارت تهران
 سنجش ميزان گرايش به كارآفريني در صنعت بانكداري ارائه الگوي تحليلي
 بررسي سرمايه فكري وتاثير ان برعملكرد سازماني شعب بانك سپه منطقه خراسان رضوي
 نقش تفكر استراتژيك مديران در مديريت اثربخش نظام بانكي
 عوامل موثر بر وفاداري مشتري در بانكداري الكترونيك
 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي مشتريان ويژه بانك از خدمات بانكداري اختصاصي موردكاوي : بانك كشاورزي
 امكان سنجي ايجاد “سيستم بانكداري محرمانه اسلامي ISBS بر پايه وقف
 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند بانكها به روش سلسله مراتبي
 بررسي زمينه ها، چالش ها، تنگناها و فرصتهاي توسعه الكترونيك در بانكداري اسلامي
 تبيين اثر متغيرهاي كلان اقتصادي و برخي از ويژگي هاي بانكي بر عملكرد مبتني بر سودآوري بانكهاي ايراني
 سنجش ميزان سرمايه روانشناختي مديران شعب بانك ملي شهر اصفهان و مدل سازي ارتباط آن با رفتارهاي شهروندي سازماني
 جداسازي و رتبه بندي مشتريان خوش حساب بانك رفاه با رويكرد داده كاوي
 الزامات تحول از بانكداري بدون ربا به بانكداري اسلامي
 طراحي مدلي از سيستم مديريت دانش در صنعت بانكداري مطالعه موردي : بانك رفاه
 پيش بيني بازده قيمت سهام بانكهاي تازه خصوصي شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي گارچ
 نظام بانكي و تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط SMEs
 گسترش نوآوري هاي حوزه بانكداري و پرداخت هاي همراه
 تاثير مديريت دانش بر كار افريني در بانك شهرمطالعه موردي: كاركنان ستادي بانك شهر
 يك پيشنهاد براي تامين مالي تركيبي توسط بانك و بازار سرمايه:طراحي سازوكارهاي اجرا و الزامات قانوني مورد نياز
 چالشهاي مديريتي و تحليل عوامل دروني و بيروني در مواجهه با اداره بانك بعنوان بنگاه اقتصادي مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين
 بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكداري اسلامي بر عملكرد بانك توسط مدل با تاكيد بر بانكداري الكترونيك BSQ
 بررسي اصول عملياتي ابزارهاي مشتقه اسلامي به منظور ايجاد يك تئوري منسجم
 رتبه بندي الگوريتم هاي طبقه بندي اعتبارسنجي متقاضيان وامهاي بانكي با استفاده ازتكنيكهاي تصميم گيري چند معياره
 استخراج و رتبه بندي الگوي هاي تحليل ريسك مشتريان وامهاي بانكي با استفاده از رويكرد تلفيقي داده كاوي و مدل تحليل پوششي داده ها
 ارزيابي عوامل موثرريسك عملياتي حوزه فناورياطلاعات درنهادها و موسسات مالي و اولويت بندي رويكردهاي كاهش ريسك با روش تصميمگيري چند معياره تاپسيس مطالعه موردي بانك تجارت
 بررسي نحوه مديريت بانكها در كاهش ريسك عرضه خدمات مالي به بنگاههاي كوچك و متوسط زودبازده SME
 مقايسه مدل هاي مختلف شبكه عصبي در رتبه بندي اعتباري سيستم بانكي و ارائه بهترين مدل 1385-1390
 عوامل كليدي موفقيت در كانالهاي بانكداري الكترونيك ايران
 ريسك هاي بانكي و برهمكنش آن با نرخ سود بانكي: بررسي الگوي ساختار رفتار عملكرد درمقابل الگوي ساختار كارآ
 بانكداري سيار به عنوان يك خدمت نوين در نظام بانكداري كشور: مروري بر عوامل موفقيت
 تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي مشتريان بر ميزان رضايت مشتريان در بانك انصار
 تاثير سياستهاي پولي و مالي بر عملكرد منتخب بانكهاي جمهوري اسلامي ايران بهمنظور نيل به اهداف حماسه اقتصادي
 بررسي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و نقش آن در سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران طي سالهاي 90-1380
 طراحي مدل حافظه سازماني پيش نياز اجراي مديريت دانش و تاثير آن بر بهبود عملكرد بانكداري الكترونيكي ايران در هزاره سوم
 تاثير توسعه بانكداري الكترونيكي بر جذب منابع و رضايتمندي مشتريان در بانك شهر
 نگرشي بر عوامل گسترش دهنده استفاده از بانكداري اينترنتي در اقتصاد ايران مورد مطالعه: بانك تجارت
 مديريت ريسكهاي ناشي از تحولات و كاربردهاي تجارت الكترونيك در بانكداري با تأكيد بر ريسك عملياتي مطالعه موردي: بانك پاسارگاد
 تعامل دولت و نظام بانكي بر توزيع عادلانه منابع مطالعه موردي برنامه اول تا سوم توسعه 1386-1383
 تجزيه و تحليل عملكرد و رتبه بندي بانك هاي ايران با استفاده از نسبت هاي مالي
 شيوه هاي نوين مديريت بانك ها
 مطالعه اي تطبيقي پيرامون راه هاي تامين مالي بنگاه هاي متوسط مقياس از خلال تجربه ي سايركشورها
 تحليل چالش ها و مشكلات بانك ها در فضاي حاضر ايران
 ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك با دو رهيافت رگرسيون لاجيت و شبكه عصبي GMDH
 بررسي نقش مديريت تحول در عملكرد بانك از طريق توانمندسازي كاركنان
 بررسي مقايسه اي رابطه بازارگرايي داخلي و خارجي با عملكرد شعب بانك ملت استان يزد
 توسعه ابزارهاي تجهيز و تخصيص منابع و همافزايي بازار پول و سرمايه با رويكرد تعديل نقش
 تأثير بازارگرايي بر عملكرد سازماني به واسطهي يادگيري سازماني مطالعهي موردي: كاركنان بانك ملت در شهر مشهد
 بانكداري مجازي راهكاري براي تحول در نظام بانكداري
 شناسايي عوامل موثر بر رابطه هاي “بانكي شركتي” شركت ها
 بررسي شاخص اخذ اعتباربانكي در فضاي كسب و كار در كشورهاي D8
 توسعه ابزارهاي تامين مالي و نقش آن در هم افزايي بازار پول و سرمايه
 بررسي عوامل موثر بر شاخص اخذ اعتبار فضاي كسب و كار
 سنجش كارايي بانكهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها DEA
 بهترين روش معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازارسرمايه ايران
 بررسي عوامل موثر بر نگرش مشتريان از عملكرد اسلامي بانكهاي دولتي: مطالعه موردي شهر كرمان
 بررسي تاثير عوامل موثر سيستم هاي نوين بانكي بر جذب منابع در بانكهاي تجاري
 بررسي نقش نظام بانكي در توسعه كسب و كار شركتهاي كوچك و متوسط در استان زنجان
 مديريت ريسك در بانكداري
 لزوم تفاوت قائل شدن بين هزينه استفاده از سرمايه و بهره
 تاثيررضايت استفاده از بانكداري الكترونيكي بر وفاداري و تبليغات دهان به دهان مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين
 مشتري مداري وعوامل تاثير گذار بر مديريت ارتباط با مشتري در بانكداري نوين ايران
 توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي
 ارائه سيستم خبره مديريت ريسك در بانكداري
 تحليل مديريت ريسك در بانكداري بدون ربا
 بررسي نقش و جايگاه اقتصاد دانش محور در توسعه بخش مالي كشور
 ارائه چارچوبي براي بررسي تاثير جبران خدمت بر رضايتمندي مشتريان در بانكداري الكترونيك
 بانكداري غيرانتفاعي؛ مدلي براي اصلاح نظام بانكي با رويكرد مبنايي
 حمايت نظام بانكي در توسعه فناوري اطلاعات
 آيا بايستي خدمات ارائه شده توسط بانكهاي سرمايه گذاري و تجاري را از يكديگر جدا نمود؟
 بومي سازي شاخص ACSI براي سنجش رضايت مشتريان آنلاين بانك صادرات يزد
 بانكداري اسلامي ، راهكارها و چالش هاي مديريت نقدينگي
 شناسايي و رتبه بندي عوامل درون و برون سازماني موثر بر جلب رضايت مشتريان
 شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر انتخاب بانك توسط مشتريان با استفاده از تكنيك ديماتل فازي
 منافع ادراك شده حاصل از برون سپاري فرآيندهاي كسب و كار: مطالعه موردي در صنعت بانكداري ايران
 ريسكهاي موجود در بانكداري الكترونيك و راهكارهاي كاهش آنها
 ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش بانك داري اينترنتي در بين گروه هاي مختلف مشتريان با استفاده از مدل پيكاراينن مطالعه ي موردي بانك انصار
 ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده تسهيلات بانكي با توجه به خواسته هاي مشتري با استفاده ازمنطق فازي
 نظام بانكي و استراتژي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي براي دستيابي بنگاههاي اقتصادي بزرگ و كوچك به كلاس جهاني
 بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار ورفتارشهروندي سازماني با تبيين نقش فرهنگ سازماني مورد مطالعه : بانك ملي ايلام ايران
 پذيرش بانكداري اينترنتي با استفاده از مدل پذيرش فناوري: مطالعه موردي بانكهاي استان ايلام
 الويتبندي طرحهاي سرمايهگذاري با استفاده از تكنيك AHP-TOPSIS گروهي فازي
 آثار فضاي اخلاقي در محيط كار بر فساد مالي و اداري بانك ها
 سنجش ميزان آمادگي نظام بانكي كشور جهت پذيرش و استقرار راهكار مديريت دانش
 طراحي و تدوين استراتژي هاي نوين بازاريابي خدمات بانكي بانك انصار با استفاده ازابزار هاي آميخته بازاريابي
 تبيين نقش فناوريهاي نوين براي دستيابي به سازمانهاي اقتصادي وپولي دركلاس جهاني
 پرداخت آنلاين در بانكداري الكترونيكي مبتني بر محيط پردازش ابري
 ارائه ريسك هاي بانكداري مجازي از منظرخبرگان بانكي و مشتريان ايراني
 چالش هاي تامين مالي صادراتي در ايران
 عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي با استفاده از مدل تيلور و تاد
 افزايش نرخ موفقيت در اجراي سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از منطق فازي
 بكارگيري مديريت دانش با رويكرد استراتژي در بانك
 سنجش اهميت عوامل مؤثر بر مديريت دانش در توسعه بانكداري نوين به منظور اولويت بندي استراتژي هاي دانشي بانك با رويكرد فرايند تحليل شبكه اي ANP
 بررسي نحوه اجرا و پياده سازي CRM در بانك انصار
 بررسي عوامل مؤثر بر كارايي بانكداري اسلامي
 مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي توسط تكنيك هاي داده كاوي
 بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر نوآوري در نظام بانكي ايران مطالعه موردي: بانك انصار
 مديريت دانش دروازه توسعه بانكداري نوين
 پيشبيني قيمت سهام بانك هاي ايران در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكهي عصبي مصنوعيمطالعه موردي بانك انصار
 اوراق بانكي قابل تبديل به سهام؛ ابزاري مناسب جهت خصوصي سازي بانكهاي تجاري
 بررسي ارتباط بازار يابي داخلي با كاهش هزينه هاي تبليغات تجاري بانك مطالعه موردي بانك پارسيان
 بررسي عملكرد بانك داري بدون ربا بر مبناي الگوي حماسه اقتصادي
 اثر پورتال هاي وب سلف سرويس در كيفيت خدمات آنلاين بانكداري: بررسي يك مدل نظري
 معرفي ابزارهاي سياست هاي پولي اسلامي در الگوي حماسه اقتصادي
 نقش بانكداري الكترونيك در كاهش هزينه ي نظام بانكي ايران
 بررسي عوامل موثر بر ساختار سرمايه بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 نقش نظام بانكي در تأمين مالي برنامه هاي توسعه انساني آموزش، بهداشت و …. : تجربه كشورها
 تدوين الگويي براي اختصاص اعتبارات بانكي بين بخشهاي اقتصادي در استانهاي كشور
 بررسي رابطه بين تفويض اختيار و انگيزش شغلي كارمندان بانك سپه زنجان به تفكيك رده هاي شغلي و تحصيلاتي
 توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي
 چالش ها و مشكلات بانك ها در فضاي كسب و كار موجود و تأثير آن بر عملكرد اقتصادي
 نقش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي GIS وانبارداده DATAMINING در مديريت ارتباط با مشتريان بانكي BCRM
 بررسي عوامل موثر بر پذيرش و عدم پذيرش مشتريان بانكداري همراه mobile banking در بانك اقتصاد نوين
 بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاكميت شركتي با سطح افشاء در بين بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 نقش عقود مزارعه و مساقات در طراحي محصولات مالي اسلامي براي تامين مالي بخش كشاورزي
 تاثيرات كيفيت خدمات و رضايت مشتري روي وفاداري مشتري در بانكداري اينترنتي مطالعه موردي : مشتريان شعب مختلف بانك انصار شهر تبريز
 عوامل موثر بر فرآيند اتخاذ مديريت ارتباط با مشتري در سازمان هاي مالي، مطالعه موردي بانك سپه
 تحليل نظري نقش نظام بانكي در بهبود رقابت پذيري بنگاه هاي كوچك و متوسط
 الزامات نقش آفريني موسسات مالي در تسهيل فضاي كسب و كار
 بررسي شكاف تصورات مشتريان بانكداري الكترونيكي و سنتي در ايران از ريسك هاي نظام بانكي
 ارائه مدلي تلفيقي به منظور بهبود كيفيت خدمات بانكها با استفاده از تلفيق مدل كانوو اهميت عملكرد بر مبناي نظريه مجموعه هاي راف
 بررسي نگرش هاي خرده فروشان نسبت به پايانه هاي فروشگاهي مطالعه موردي: خرده فروشان شهر تهران
 بررسي عوامل موثر بر جذب مشتريان در انتخاب يك بانك
 بررسي تاثير استراتژيهاي مديريت دانش برقابليت نوآوري وعملكرد بانك مطالعه موردي: بانك پارسيان شهر تهران
 ارائه ي مدلي جهت ارزيابي ريسك اعتباري بانك ها مطالعه موردي: بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي بهره وري شعب بانكي ميان منطقه اي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي
 تجزيه و تحليل عملكرد كسب و كار بانكي و ريسك بازار با استفاده از DEA فازي
 ارائه مدلي جهت بهبود عملكرد كاركنان بانك ها در بخش خصوصي تحت شرايط اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي:بانك اقتصاد نوين
 ابزارهاي مالي مشتقه و قرضه نوين در بانكداري راستين
 بانك داري كارآفرينانه : چگونگي توسعه محيط امن كارآفريني و كاروكسب مولد
 بررسي راهكار كاربرد كارت هاي اعتباري از ديدگاه شريعت اسلام
 تحريم هاي بانكي، آثار آن بر فعاليت هاي بين المللي نظام بانكي ايران و گزينه هاي پيش رو
 آسيب شناسي كارآفريني با تأكيد بر مشكلات نظام بانكي
 بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده از خدمات موبايل بانك مطالعه موردي بانك ملت مشهد
 طراحي و پياده سازي سامانه پشتيباني تصميم گيري بانكداري BDSS و يكپارچه سازي الگوهاي مديريت تصميم
 مطالعه تاثير زمان،نسبت هاي مالي و نوع بانك بر كارايي صنعت بانكداري بر اساس مدل طرح مربع لاتين
 بررسي عوامل موثر بر اهرم مالي بانك هاي پذيرفته شده در بورس بر اساس مدل طرح كرت خرد شده
 مكانيزمهاي عملي خلق ارزش براي مشتريان در حوزه بانكداري شركتي ايران و بررسي تجارب موفق و چشم اندازهاي آينده
 نقش فناوري در توسعه بانكداري اسلامي
 ماهيت و كاركرد پول اصل محوري در جبران كاهش ارزش پول مقايسه فضاهاي متعارف و اسلامي
 بررسي نقش مؤلفه هاي سازمان هاي يادگيرنده بر چابكي سازماني مطالعه موردي : تمامي شعب بانك ملت استان مركزي
 ارايه مدلي جهت سنجش ريسك اعتباري مشتريان متقاضي وام بانكي
 تامين مالي غيرربوي مبتني بر فناوري اطلاعات
 فناوري اطلاعات و ارتباطات در تحقق مكانيزم مشاركت در سود و زيان راستين PLS
 حسابداري بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين PLS
 مرور و بررسي اجمالي چند مقاله در زمينه رابطه رفاه وبهره پرداختي به ذخاير بانكي
 بررسي تاثير حد نوسان قيمت سهام بر فعاليت معامله مطالعه موردي: بانك ها و شركت هاي ليزينگ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي كارائي نرخ سپرده هاي بانكي ايران با استفاده از تعيين پورتفوي بهينه بازار هاي سرمايه
 نقش نظام بانكي در كنترل يا ايجاد تورم
 تاثير توانمند سازي بر نوآوري فرآيند مطالعه موردي: بانك انصار
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید