دسترسی به مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در بانک مقالات ایران (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین  8 تا 9 آبان 1392 توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 280عنوان مقاله تخصصی شامل 2353  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
 جنگلداري شهري، روشي نوين در توسعه پايدار فضاي سبز شهري
 رابطه قطر درخت و تاج پوشش با خشكيدگي درختان جنگلي مطالعه موردي: تنگه دالاب، استان ايلام
 بررسي تنوع مورفولوژي ميوه درخت شاه بلوط در استان گيلان
 بكارگيري توام مدلهاي تصميم گيري چند معياره چند شاخصه – MCDM-MADM دراستفاده مجدد از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري اردبيل
 برآورد ميزان ترسيب كربن در توده هاي تحت مديريت و مديريت نشده راش L. Fagetum orientalis
 Landscape Complexity and Its effect on Various Aspects of Agriculture and Biodiversity
 Make adaptive ecological resilience, the best strategy for the sustainable product and conservation of rangelands
 بررسي عوامل اقتصادي موثر بر مشاركت بهره بردارانِ عرصه هاي زيست محيطي مطالعه موردي: طرح هاي مرتعداري حوزه آبخيز نور رود
 تاثيركشت بومهاي مخلوط بر تنوع زيستي و امنيت غذايي
 مكانيابي بهينه جهت احداث پالايشگاه با استفاده از روش فازيمطالعه موردي حد فاصل هنديجان تا ديلم
 بررسي خشكسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI مطالعه موردي: استان فارس
 طراحي منظر شهري بهينه همساز با اقليم ،راهبردي جهت ارتقا سطح رضايتمندي شهروندان
 اثرتغيير كاربري اراضي بر توليد رسوب در حوضه سد زاينده رود عليا
 بررسي حساسيت زيرحوضه هاي رودخانه بالقلي نسبت به عوامل موثر بر سيل خيزي
 بررسي سيل خيزي زيرحوضه هاي بالقلي چاي از نظر خصوصيات فيزيكي با استفاده از تكنيكGIS
 بررسي علل تغييركاربري اراضي حريم شهرها
 كاربرد اصول اكولوژي سيماي سرزمين در طراحي پاركهاي صنعتي اكولوژيك
 بررسي عوامل مستقيم و اصلي تخريب منابع جنگلي در ايران
 بررسي پايداري توليد علوفه گروههاي مرتعي در مراتع كوهستاني استان قزوين به روش AMMI مطالعه موردي ارتفاعات الموت قزوين
 مروري تحليلي بر پيوستگي اكولوژيكي و ضرورت آن به منظور حفاظت از تنوع زيستي درشهرها
 اثر حفاظت بر خشكيدگي درختان در جنگلهاي زاگرس مطالعه موردي: تنگه دالاب استان ايلام
 تحليلي بر تنوع گونههاي درختي و درختچه اي در زاگرس مركزيمطالعه موردي: منطقه تنگ ماغر شهرستان بهمئي
 تنوع تجديد حيات طبيعي جنگلهاي ارسباران در گروه هاي اكولوژيك در حوضه آبخيز ايلگنه و كليبر
 تحليلي برتنوع گونه هاي گياهي درزاگرس مركزي مطالعه موردي: منطقه تنگ ماغرشهرستان بهمئي
 خطرات تنوع زيستي جنگلهاي زاگرس وراهكارهاي حفاظت ازآن
 راهكارهاي اكولوژيك معماري بومي ايران جهت حفظ محيط زيست
 امكان سنجي برآورد تنوع تاج پوشش درختان جنگلي با استفاده از داده هاي ماهواره اي مطالعه موردي : جنگل هاي سياهكل درايران
 شهري پايدارتوسعه درآن ونقش سبزشهري فضاي
 تحليل وبررسي نظريه هاي اقتصادي اكولوژيك درحفظ تنوع زيستي
 ارزيابي و بهسازي محيط و منظر فضاهاي سبز شهريمطالعه موردي: پارك صياد شيرازي بيرجند
 تاثير ناهمگوني زيستگاه بر ساختار ژنتيكي گونه Petaurus breviceps
 مطالعه پيامدهاي تغيير اقليم در سطح ژن
 مطالعه تنوع ژنتيكي در گونه شاه بلوط اروپايي
 تاثيرات فلز سنگين مس بر عملكرد زيستي جمعيت جلبك سبز ميكروسكوپي آب شيرين
 پايش ميزان گستردگي و تغييرات كاربري اراضي شهر خوي و اثرات آن بر اراضي كشاورزي اطراف با استفاده از فناوري سنجش از دور
 مدلسازي ارزيابي توان اكولوژيكي براي كاربري توريسم در مناطق جنگلي با استفاده از GIS مطالعه موردي: جنگل فندقلو اردبيل
 Infrastructure, Landscape Ecology and Urbanism; Linking Theoretical and Practical Frameworks in Design and Delivery: A Case of Melbourne’s EastLink
 بررسي توزيع پلنگ ايراني Panthera pardus saxicolor در فلات مركزي ايران و عوامل مؤثر بر پراكنش در مقياس وسيع
 ويژگي شناسي نواحي لانه گزيني گرگ در يك چشم انداز انساني در دو مقياس خردو سيماي سرزمين
 سازگاري با جزاير گرم شهري از طريق اثر خنك كنندگي نواحي سبز شهري
 از ارزيابي اكولوژي سيماي سرزمين تاارزيابي منظردر طراحي محيط
 مديريت و تكنيك هاي مهار بيابانزايي در ايران
 امكان مديريت جنگل هاي بلوط غرب ايران با استفاده از اقليم شناسي درختي
 تعيين پراكنش سارگپه معمولي Buteo buteo و عوامل موثربرآن دراستان گلستان بااستفاده ازالگوريتم انتروپي بيشينه
 شناخت و ارزيابي چالشهاي مؤثر بر بي نظميهاي رويشي جنگلكاريهاي طرح صيانت ازجنگلهاي زاگرسمورد مطالعه؛ بخش مركزي شهرستان بوير احمد
 تغيير كاربري زمين و تاثير آن بر منابع خاك در ايران
 طراحي اكولوژيك پاركهاي شهري مطالعه موردي: طراحي پارك صادقيه كرمانشاه
 هدرروي نيتروژن خاك درموقعيت هاي مختلف شيب درمزارع گندم ديم زاگرس مركزي
 تاثير سن، جنسيت و تحصيلات والدين بر شناخت كودكان 9-5 ساله بعنوان چالش هاي بنيادين محيط زيستي
 مطالعه الگوي مكاني 3 گونه بلوط Quercus infectoria, Q. libani and Q. brantiiدر جنگلهاي زاگرس شمالي
 كاربرد رويكرد بوم شناسي سيماي سرزمين در ارتقا كيفيت منظرمطالعه موردي: محله چشمه باقرخان
 جداسازي و شناسايي باكتري هاي غالب محيط كشت هاي زئوپلانكتوني
 طراحي پايدار جهت حفاظت از مناطق ساحلي با رويكرد اكولوژي سيماي سرزمين نمونه موردي: سواحل كياشهر
 اهميت محيط زيست و نقص آموزش و پرورش در فرهنگ سازي و حفاظت از چشم اندازهاي طبيعي
 روند آموزش محيط زيست در برنامه هاي توسعه كشورچالش ها و راهكارها
 بررسي تغييرات ماهانه خطرآتش سوزي جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران
 بررسي عوامل مؤثر در تغيير سيماي سرزمين مناطق نيمه خشك مطالعه موردي: بيابانزايي در مرغزار دشت شهركرد
 تبيين و شناسايي شاخصها و مؤلفه هاي برنامه ريزي و طراحي مكان يابي مقر ايجادزيرساختها و ايستگاهها در مراكز تفريحي گردشگري حواشي تالاب پريشان
 تنوع مورفولوژي برگ زالزالك Crataegus azarolos var aronia بين دو جمعيت طبيعي در جنگل هاي استان كهگيلويه و بوير احمد
 استفاده از انرژي هاي پاك راهي به سوي توسعه پايدار
 مديريت پسماندها در صنايع با استفاده از فرايند تكنولوژي آموزش جهت حفظ محيط زيست
 پايش احتمالات اقليمي ايستگاه سينوپتيك اصفهان به كمك زنجيره ماركف جهت بهينه سازي تصميمات در حوضه اكولوژي
 تاثير تجارت آب مجازي بر وضعيت اكوسيستم ها
 كاربرد سنجه هاي سيماي سرزمين در تحليل ساختاري اكوتوپهاي پارك ملي بوجاق
 بررسي شاخص هاي تنوع زيستي در ارتباط با جهت جغرافيايي در جنگل هاي زاگرس جنوبي
 بررسي پتانسيل پوشش گياهي اكوسيستم طبيعي بنادك السادات يزد
 معادله كنشي- انتشاري كلاسمير در شكل گيري الگوهاي پوشش گياهي اكوسيستم هاي خشك
 بررسي و ارزيابي پارامترهاي مختلف در وقوع آتش سوزي جنگلهاي كاكارضا استان لرستان
 ارزيابي تغييرات اراضي منطقه حفاظت شده ليسار با استفاده از تصاويرماهواره اي چند زمانه
 بررسي تأثيز بهسازي جريان رودخانه راوند بر الگوي فرسايش و رسوب گذاري منطقه
 بررسي عوامل موثر بر پراكنش پرندگان زادآور شهرستان سرخس
 ارزيابي استفاده از تنوع كاركردي به منظور بررسي انعطاف پذيري جوامع گياهي در مناطق نيمه خشك
 تاثير گونه پرستار كنار بر توليد، تراكم و تنوع زيستي گياهان يكساله درناحيه رويشي صحرا سندي ، جنوب فارس
 ارزيابي عناصر بوم شناختي در هدايت روند تغييرات سيماي سرزمين نمونه موردي شبكه هاي بوم شناختي سيماي سرزمين اصفهان
 تعيين پايداري جنگل هاي كمتر دست خورده ي بلوط ايراني بر اساس شاخص هاي ضريب قدكشيدگي و تاج پوشش
 اثرات فضايي كلانشهر تهران در تغيير كاربري اراضي كشاورزي روستاهاي پيراموني
 بررسي مشخصات ظهورشناسي گز پرشاخه در اطراف ابيانه جهت معرفي و ايجاد تنوع در فضاي سبز شهري
 راهكارهاي حفاظت و تكثير برخي گونه هاي دارويي در كلكسيون گياهان دارويي و معطر باغ گياه شناسي ملي ايران
 بررسي شرايط زيستي گونه هاي بومي هميشه سبز رويشگاه هيركاني در باغ گياه شناسي ملي ايران
 مديريت محيط زيست و تغييرات كاربري اراضي با تأكيد بر اقليم مطالعه موردي شهرالشتر
 آشكارسازي تغييرات پوششي و كاربري اراضي جنگلهاي زاگرس با استفاده از تصاوير ماهواره اي و GIS بين سالهاي 1368 تا 1389 منطقه مورد مطالعه: ارتفاعات دهدز
 كاربردمدلسازي مطلوبيت زيستگاه به منظورتخمين پراكنش بالقوه زاغ بورPodoces pleskei
 روند تغيير مراتع در ايران و لزوم توسعه پايدارآنها
 طراحي فضاي سبز متناسب با تغييرات اقليمي مطالعه موردي شهر اصفهان
 نقش طرح هاي مرتعداري در معيشت پايدار خانوارهاي بهره بردار روستايي
 بررسي تأثير تغيير اقليم بر فضاي سبزمطالعه موردي : شهر شيراز
 اكوپاركها، ايجاد منظري پايدار همگام با حفظ پايداري اكولوژي شهري
 اثزات ناشي از تغييراقليم بر آسيب پذيري اجتماعي و اقتصادي خانوارهاي روستايي
 ارزيابي مدل هاي طراحي تالاب هاي مصنوعي و مقايسه آنها بر اساس مطالعات انجام شده
 ارزيابي خشكسالي در شهرستان سراوان با نمايه استاندار شده بارش
 بررسي محتوي عناصر و كيفيت آب تالاب قوريگل در استان آذربايجان شرقي
 ارزيابي توان اكولوژيكي دره آق چاي براي سرمايه گذاري گردشگري دراستان گيلان
 بررسي سيماي كالبدي روستاهاي ايران تحت تاثير توسعههاي معاصر: مطالعه موردي روستاي مزرعه حاج علي عسگر
 بررسي تاثيرفاصله جغرافيايي برروي شباهت گونه هاي پرنده درنواحي مهم براي پرندگان درايران
 مطالعه اثر مديريت حفاظتي بر نفوذپريري خاك مراتع گميشان استان گلستان
 كاربرد مدل ريسك محيط زيستي در برنامه ريزي براي حفاظت از تنوع زيستي
 بزرسي توانايي سه گياه تره تيزك، كاهو و گوجه فرنگي در جذب كادميوم
 كاربرد ژنتيك چشم انداز در حفاظت از تنوع زيستي
 بررسي سيماي ساماندهي رودخانه راوند و پايداري آن در منطقه
 مطالعه تنوع زيستگاهي در مراتع ييلاقي جنوب استان گلستان
 بررسي رابطه زادآوري طبيعي بلوط ايراني Quercus brantti با عوامل محيطي مطالعه موردي: منطقه جنگلي منگره در شمال خوزستان
 اثرات متقابل خصوصيات خاك و ميزان كربن آلي در كاربري هاي مختلف تحت تاثير پديده بيابانزايي
 پهنه بندي آمايش كاربردي در استان كهگيلويه وبويراحمد به منظور كشت گونه هاي بادام وحشي
 بررسي تغييرات الگوهاي سيماي سرزمين شهرستان نجف آباددرطي دودهه گذشته
 ارزيابي الگوي سيماي سرزمين بخش مركزي اصفهان با استفاده از آناليز گراديان
 معماري با الهام از طبيعت جهت حفظ محيط زيست
 تأثيرات فاكتورهاي زيست محيطي بر تفاوت هاي ريختي جمجمه هاي جردهاي نيمروز ايران
 يكپارچگي درطراحي منظر شهري، گامي به سوي پايداري سيماي سرزمينمطالعه موردي:شهرري، محدوده حرم مطهر شاه عبدالعظيم
 ارزيابي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي مطالعه موردي حوضه بهشت آباد
 بررسي و مقايسه تجمع فلزات سنگين سرب، روي و مس در بافت عضله ماهي پوزانك Alosa caspia caspia و سيم Abramis brama orientalis درياي خزر
 بررسي تحرك اسپرم ماهي كپور معمولي Cyprinus carpio در زمان مواجهه با سم ديازينون
 تحليل ساختار سيماي سرزمين روستا شهر طرشت
 ارزيابي قابليت هاي اكوتوريستي تالاب هشيلان بااستفاده ازمدل استراتژي Swot وشاخص اقليم گردشگري TCI
 ارزيابي پراكنش زيستگاه گونه بالابان در حال حاضر و آينده با استفاد از نرم افزارMAXENT
 بررسي تاثيرعوامل اقليمي برگردشگري تالاب شيرين سوبا استفاده ازمدل swot وشاخص اقليم گردشگري TCI
 پيامدهاي تغيير اقليم بر كشاورزي و امنيت غذايي
 ارتباط بين جزاير حرارت شهري و الگوهاي مكاني كاربري سكونتگاهي با استفاده از رهيافت اكولوژي سيماي سرزمين
 بررسي تغييرات سيماي شهر قائمشهر با استفاده از سنجه هاي سيماي سرزمين
 Impact of land use on selected soil physical and chemical properties in Koohrang region, central Zagros, Iran
 ارزيابي تغيير اقليم بر حوضه رودخانه گيوي چاي و سد گيوي
 استفاده از نرم افسار اتوكد براي تعيين مقدار پوشش گياهي در دامنههاي خاكبرداري وخاكريسي مطالعه موردي: جنگل شفارود، استان گيلان
 توسعه خاكهاي انبساط پذيربهعنوان يك مشكل مديريتي درسطح زمين نمادرشمال غرب ايران
 بررسي توزيع مكاني جزاير حرارتي شهر تهران با استفاده از باند حرارتي سنجنده ETM+
 ارزيابي روند تغييرات پوشش گياهي با بكارگيري شاخص NDVI سنجده ماديس در حوضه آبخيزسد لتيان
 پهنه بندي بهينه مكان هاي دفن زباله جهت آمايش سرزمين در استان بوشهر
 بررسي تنوع گونهاي تجديد حيات مناطق حفاظت شده و حفاظت نشده در جوامع راش، ماسال،گيلان
 مقايسه برخي ويژگيهاي اكومورفولوژيك گياه كاكوتي Ziziphoratenuior دردومنطقه استان يزد
 تغييرات خصوصيات فيزيكي و ازت خاك در كشتهاي آميخته و خالص صنوبر و بادام زميني ،شرق استان گيلان
 ارزيابي ميزان گسترش فيزيكي شهر بناب و اثرات آن بر اراضي كشاورزي و باغات اطراف آن با استفاده ازفناوري سنجش از دور در مقطع زماني1361تا1391
 مطالعه مديريت زيست محيطي پسماندهاي آلي و غير آلي شهري با استفاده از الكنو وEPA ، بوشهر
 نقش بيوانديكاتورها در حفاظت از تنوع زيستي و پايداري سيماي سرزمين
 بهسازي اكولوژيك منظر پهنه هاي حاشيه شهري شمال تهران در محدوده منطقه يك
 تحقق مفاهيم توسعه پايدار شهري با حضور منظر طبيعي در شهر، مطالعه موردي: پارك ملت مشهد
 هويت بخشي به ورودي شهر با تكيه بر عوامل اقليمي و طبيعي با نگاهي به ورودي شرقي شهركرد
 معرفي و طبقه بندي حفاظتي گونه هاي دارويي منطقه ي حفاظت شده ي هلن در استان چهارمحال و بختياري
 گسترش فضاهاي شهري پياده محور براي ايجاد شهرهايي انسانيتر
 نقش و اثرات زيست محيطي گرد و غبار در مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه ي موردي استان سيستان و بلوچستان
 بررسي نقش فضاي سبز در توسعه پايدار شهري
 تحليلي بر پراكنش فضايي پارك ها و فضاي سبز شهر اهواز
 بررسي تأثير اندازه نمونه بر دقت پيش بيني مدل هاي رگرسيون لجستيك LR وتحليل عاملي آشيان اكولوژيك ENFA
 تبيين جايگاه فرهنگسازي در حفاظت و توسعه پايدار چشم اندازها
 تاثير مالچ سنگي بر كاهش تبخير سطحي و افزايش زنده ماني نهال
 كارايي كمپوست در زيست پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي
 ارتجاع اكولوژيكي در چشم اندازهاي مرتعي
 بررسي اهميت روش نوين تحليل شبكه هاي اجتماعي در مذيريت حوزه آبخيز
 شناسايي مناطق مسكوني پراكنده در مناظر طبيعي با استفاده از فنون گرانولومتري و تلفيق اطلاعات طيفي و بافت تصاوير ماهواره اي
 تهيه نقشه سيماي طبيعي سرزمين با استفاده از تحليل بافت تصوير سنجنده Rapideye
 مطالعه ي وضعيت تجديد حيات طبيعي جنگل هاي بلوط ايراني مطالعه ي موردي: جنگل هاي تحت حفاظت حوزه ي ياسوج
 حفاظت مناظر طبيعي در روند طرح معماري
 چگونگي حضور عناصر چهارگانه طبيعت در معماري باستاني
 معرفي روش كمي براي يافتن شاخص هاي محيطي با استفاده از تحليل گراديان در مقياس چشم انداز
 مقايسه تنوع و غناي گونه اي در تيپ هاي رويشگاهي مراتع جنوب استان گلستان
 تاثيرات كروم +3 Cr بر رشد و تجمع درگونه سروناز Cupressus sempervirens جهت استفاده در گياه پالايي
 بررسي روند شكل گيري ريس گرد و اثرات زيست محيطي آن مطالعه موردي: شهرستان روانسر از سال 1385-1391
 مقايسه شهردرخشان لوكوربوزيه و شهر پهندشتي رايت
 سازگاري شكل گيري و توسعه ي شهر يزد با عناصرطبيعي
 بررسي اثر قرق روي برخي صفات مرفولوژيك گونه Puccinellia distans در مراتع گميشان
 حفاظت و مديريت درياچه اروميه و تالاب هاي آن
 ارزيابي توان اكولوژيك با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي شهرستان دماوند
 باغ هاي گياه شناسي : فضاهايي براي هم سو كردن ارزش هاي زيبايي شناسانه با اصول اكولوژي سيماي سرزمين
 پايش تغييرات پوشش گياهي استان زنجان با استفاده از تكنيك سنجش از دور
 كاربرد سنجده MODIS جهت بررسي پويايي پوشش گياهي استان زنجان
 تاثيز عوامل ادافيكي بز تزكيب شيميايي بذرهاي دو گونه درمنه
 تعيين مناسبترين روش درونيابي دادههاي هواشناسي، مطالعه موردي استان كرمانشاه
 بررسي روند تغييرات كاربري اراضي در حوضه آبخيز خشك ونيمه خشك دويرج با استفاده ازسنجش از دور و GIS
 بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع هالوفيت
 بررسي اثر شرايط اكو جغرافيايي بر روي شباهت وتفاوت ژنتيكي جمعيت هاي سارگاسوم آنگوستيفيليوم Sargassumanguistifulium بر اساس نشانگر RAPD در سه ساحل استان بوشهر
 شهر فشرده، رهيافتي به توسعه ي پايدار شهري
 تاثيرسيماي سرزمين برحداقل اندازه اقتصادي واحدهاي مرتعداري در حوضه رودخانه مرغا در شهرستان ايذه
 استفاده از يك مذل تجربي در فضاي سامانه اطلاعات جغرافيايي به منظور امكان سنجي زراعت چوب در استان چهارمحال و بختياري
 ارزيابي وعلل فقر زيبايي اكولوژي منظر رود كارون اهواز و نتايج آن در ادراك ساكنين
 Ecological function of roofs in vernacular residential buildings of Iran
 ارزيابي اثرات تغييركاربري زمين حوضه آبخيز چرندو با استفاده از تصاوير چندزمانه ماهواره اي
 پايش تغييرات كاربري اراضي در تالاب چغاخور2009-2003
 بررسي جايگاه ارزيابي محيط زيست در دستيابي به توسعه پايدار در قوانين ملي و بين المللي
 ارزيابي تغييرات كاربري اراضي در نواحي شهري مطالعه موردي: شهر اراك طي دوره 1391-1364
 پايش تغييرات كاربري و پوشش اراضي در منطقه ي حفاظت شده ي ارسباران 1987-2011
 بررسي تغييرات الگوهاي سيماي سرزميه در زيستگاه سياه خروس قفقازي در ذخيره گاه زيستكرهي ارسباران 2001-2011
 تاثير تكثير غيرجنسي در تنوع ژنتيكي جمعيت هاي شهريهبهان با استفاده از نشانگرهاي ISSRs
 مقايسه تنوع ژنتيكي گونه شيرين بيان در مناطق مختلف با استفاده از نشانگرهاي ISSR
 مدلسازي پارامترهاي مقاومت برشي خاك سطحي در مقياس زمين نما به كمك برخي ويژگي هاي خاك و محيطي در اراضي سميرم، اصفهان
 درجه تراكم و ارتباط آن با ويژگيهاي خاك و كاربري زمين در منطقه سميرم، اصفهان
 بررسي تنوع مورفولوژيكي برگ درخت انجيلي Parrotia persica در دو رويشگاه جنگلي هيركاني با اقليم متفاوت
 آناليز متريك هاي سيماي سرزمين در بررسي تغييرات كاربري اراضي مطالعه موردي: منطقه دهلران
 ارزيابي گونهها و هيبريدهاي بلوط زاگرس بر اساس منابع معتبر فلور موجود در ايران
 تاثير اقليم و آب بر بيابانزاييمطالعه موردي: دشت عباس
 درختان و درختچه هاي منطقه فندقلو در استان آذربايجان شرقي
 جا پاي اكولوژيكي دستاورد عملي مديريت پايدار سيماي سرزمين
 بهبود كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب با استفاده از تكنولوژي بتن متخلخل
 بررسي روندتغييرات اقليم برتخريب سرزمين خانمحمد چاه زاهدان
 اولين گزارش از خيار دريايي Holothuria parva از ناحيه بين جزر و مدي جزيره هنگام ٬خليج فارس
 معرفي رويكردبوم شناسي منطقه حفاظت شده ارسباران ديزماردر تخريب سيماي سرزمين محدوده مطالعاتي درمنطقه آذربايجان شرقي
 مديريت مشاركتي جنگلهاي دست كاشت مناطق بياباني كشور با پنج رويكرد تنوع زيستي ،همزيستي با شتر ، حفظ ذخائر ژنتيكي ، اكوتوريسم ، بازده اقتصادي
 پهنه بندي كيفي رودخانه با استفاده از شاخص كيفي آب WQI : مطالعه موردي: رودخانه دز
 مشخصات جريان در تخليه ي سطحي پسابهاي شور از كانال ذوزنقه اي به آب ساكن
 طرح ريزي حفاظتي در استان اصفهان با استفاده از مدل ريسك محيط زيستي
 بررسي آلودگي هاي مشترك نهر مالح و تالاب شادگان
 ارزيابي آمايش حوضه آبخيز زرين گل استان گلستان
 منطقه روداب سبزوار با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده وتصاوير ماهوارهاي TM
 تعيين گونه هاي شاخص پوشش گياهي و بانك بذر خاك در شيوه هاي مختلف بهرهبرداري
 مقايسه شاخصهاي تنوع و غناي گونهاي در اجتماعات گياهي مراتع جلگهاي ناحيه رويشي هيركاني مطالعه موردي:بهشهر استان مازندران
 شناسايي فلور بانك بذرخاك در مراتع جلگهاي شهرستان بهشهر، استان مازندران
 ضرورت ايجاد سيستم حسابداري اقتصادي زيست محيطي آب در مديريت يكپارچه منابع آب كشور
 مطالعه تنوع گونه ي زبان گنجشك Fraxinus rotundifolia L. بر اساس ريخت شناسي ميوه در شرايط اكولوژيكي مختلف جنگلهاي ياسوج
 بررسي لكگي patchiness در مجموعه حفاظت شده جاجرود
 بررسي اثر مقياس بر روي متريكهاي سيماي سرزمين
 بررسي رابطه دو متريك MESH و DIVISION در تحليل از هم گسيختگي سيماي سرزمين پارك ملي سرخه حصار
 استفاده از اصول اكولوژي سيماي سرزمين جهت پايداري بافتهاي حاشيه شهري مطالعه موردي: شهر بروجرد
 نقش فرهنگسازي و مشاركت مردمي در حفاظت از عرصه هاي طبيعي
 آسيبپذيري خاك مناطق جنگلي به تخريب اراضي مطالعه موردي: حوضه آبخيز زرين گل استان گلستان
 نقش محيط طبيعي در موازنه اكولوژي سرزمين
 بررسي رابطه تنوع گونه اي پوشش گياهي با شاخص هاي گياهي NDVI حاصل از داده هاي سنجنده ETM+
 برآورد شدت فرسايش و رسوب حوضه زرين گل استان گلستان به روش MPSIAC
 پهنه بندي اقليمي استان خراسان رضوي با استفاده از زمين آمار
 بررسي تاثير تثبيت بيولوژيك بر لغزش و رانش
 ارزيابي خشكسالي هواشناسي در استان خراسان رضوي
 ارزيابي كارآيي بانذهاي ماهواره لنذست 7 ETM+ در مطالعه تنوع گياهي در سطوح مختلف تاكسونومي مطالعه موردي: مراتع حوزه زيارت، گرگان
 بررسي معيارهاي زيباشناسانه مناظرفرهنگي ونقش آن درادراك زيبايي اكولوژيك سيماي سرزمين
 تعيين تراز سطح آب و بررسي وضعيت جريان در دوره بازگشتهاي مختلف تا تغييرات ضربه زبري در بازه ابتدايي رودخانه گرگانرود
 ارزيابي توان اكولوژيكي و تنوع زيستي منطقه شيروان دره سبلان
 ارتقاء كيفيت بصري و فيزيكي فضاهاي پياده؛ مطالعه موردي خيابان فخريه و ميدان چمران ملاير
 برآوردارزش تفرجي درياچه نئور بااستفاده ازروش ارزش گذاري مشروط CV
 بررسي مفهوم طراحي اكولوژيك در راستاي بهبود وضعيت محيطزيست
 ارزيابي توان محيطي درياچه نئور به منظور برنامه ريزي توسعه پايدار اكوتوريسم بر اساس مدل برنامه ريزي راهبردي
 ارزيابي توان اكولوژيكي شهرستان اردبيل جهت توسعه صنعتي به روش ارزشيابي چند معياره مكانمند SMCE
 تأثير قرق بر تنوع گونه هاي درختي و درختچه اي در جنگلهاي زاگرس شمالي مطالعه موردي: جنگلهاي پيرانشهر
 اثر قرق بر خصوصيات فيزيكي خاك مطالعه موردي :جنگلهاي پيرانشهر
 روشهاي ارزيابي مطلوبيت زيستگاه
 ارزيابي روند تخريب و عوامل تهديدكننده جنگل هاي گزحوضه درياچه نمك
 فيدبك به روشي پايه اي براي سنجش مديريت محيط زيست
 كشاورزي، احيا و بهره برداري اكوسيستمهاي مناطق بياباني
 بررسي نرخ ترسيب گردوغباروميزان ورودعناصرسنگين روي ومس همراه آن به استان كرمانشاه
 پهنه بندي انتشار دي اكسيدگوگرد جهت آمايش سرزمين درمناطق ويژه صنعتيپارس جنوبي
 بررسي كاركرد هاي زيست محيطي بام ها و ديوارهاي سبز در توسعه پايدار اكولوژي شهري مورد مطالعه: كلان شهر كرج
 بررسي كيفيت رودخانه ي مارون بر اساس فراواني موجوادات كفزيان
 توانمندي رويكرد هيبريدي SWOT-ANP در ارزيابي جامع قابليتها و امكان سنجي توسعه اكوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان پيرانشهر
 روشهاي اندازهگيري برخي از فاكتورهاي تاج پوشش مناسب براي جنگلهاي زاگرس
 مقايسه تخمين بارمعلق به دوروش منحني سنجه رسوب وشبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي رودخانه چهل گزي استان كردستان
 طراحي منظرسبزشهري بارويكرد اكولوژي سيماي سرزمين وباتاكيد برآب: نمونه موردي منظرشهري درمحدوده مركزي شهراصفهان
 كاربرد رويكرد اكولوژيكي در طراحي پاركهاي حاشيه رودخانه مطالعه موردي : پاركهاي حاشيه رودخانه زاينده رود
 ضرورت مديريت زيست محيطي مصرف انرژي در كاهش انتشارگازهاي گلخانه اي
 آلودگي منطقه ي حفاظت شدهي قورخود با زباله و استفاده از حقوق اسلامي و موضوعه براي حفاظت و مديريت آن
 بررسي گلدهي و ايجاد تنوع در فضاي سبز شهري
 مرمت محيط هاي طبيعي بر اساس رويكرد بوم شناسي سيماي سرزمين
 نقش اقليم در بيابانزايي استانهاي خراسان
 تبيين اصول و راهبردهاي طراحي منظر شهري پايدار درفضاهاي عمومي شهري با تأكيد بر طراحي اكولوژيكي و توسعه فضاهاي سبزراهه شهري
 اثر رهاسازي كشاورزي بر ذخاير كربن آلي و نيتروژن كل خاك در يك اكوسيستم مرتعي نيمه خشك در استان چهار محال و بختياري
 ارائه مدل مفهومي براي پايش اكولوژيك در سيماي سرزمين زاگرس مركزيمطالعه موردي: منطقه حفاظت شده جنگلي هلن
 توسعه پايدار منظرهاي شهري در رويارويي با تغييراقليم در مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه موردي شهرستان يزد
 بررسي پوشش گياهي گز پر شاخه دررابطه با شرايط ادافيكي و فيزيوگرافي رويشگاه مطالعه موردي: حوزه آبخيزچادگان
 كاربرد روش تجسيه و تحليل عملكرد اكوسيستم براي ارزيابي اثرات تخريبي و تغييرات ناشي ازبازسازي معادن
 تدوين مدل پيشبيني خشكسالي در منطقه سقز با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و شاخص بارش استاندارد
 The ecological disturbance effects on Tamarisk Tamarix spp. forest of Masileh, Qom, Iran
 The best method to reduce Carbone dioxide in industry Study area: Shiraz petrochemical company, Iran
 بهسازي محيط و منظر با روش منظر سازي خشك راهكاري در برابر تغيير اقليم نمونه موردي: حاشيه رودخانه زاينده رود اصفهان
 بررسي تغييرپذيري آواي منظر Soundscape در امتداد نواحي شهري طبيعي
 شناسائي ويژگيها و ديدگاههاي شهروندان در زمينه اولويتها، نيازها و نحوه مشاركت در حفظ ونگهداري پاركهاي شهر اصفهان
 تاثير تخريب مرتع بر خصوصيات شيميايي و آنزيمي خاك در طول يك شيب تپه
 روشهاي حفاظت از گونه هاي در معرض خطر در برابر تغييرات اقليمي
 تهيه برنامه پايش آبخوان دشت تهران كرج با بهره گيري از تكنيكهاي هيدروگرافي
 حذف نيترات از محيط محلول توسط زئوليت طبيعي
 پهنه بندي كيفيت آب رودخانه زاينده رود با استفاده از شاخص WQI
 تبديل اراضي مرتعي به كشت ديم و تأثير آن بر خصوصيات شيميايي خاك در منطقه فريدن اصفهان
 جنگلداري شهري و جايگاه آن در اكوسيستم
 محاسبه سرانه فضاي سبز شهري مطالعه موردي شهراصفهان
 انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار
 مدل سازي تغيير اقليم با استفاده از LARS-WG و بررسي طول دوره رشدمطالعه موردي : منطقه گناباد
 ارزيابي روند تغييرات جذب توريست در استان فارس
 تكنيكهاي مختلفي براي شناسائي مشخصات خشكسالي – زماني و مكاني
 تأملي بر حمايت از محيط زيست در حقوق ايران رويكردي به كارآمدي قوانين زيست محيطي و ضمانت هاي اجرايي
 ارزيابي سلامت سيماي سرزميه به منظور تعيين محدوده شايسته براي حفاظت در مناطق حفاظت شده ايران با استفاده از متريكهاي سيماي سرزمينمطالعه موردي؛ ايران، زاگرس مركزي
 سيماي متفاوت تالاب در طبيعت مطالعه مورد زاينده رود
 تحليل تغييرات مكاني زماني – منطقه حفاظت شده دنا از طريق محاسبه متريك هاي سيماي سرزمين
 آشكارسازي تغييرات كاربري و پوشش اراضي منطقه شكار ممنوع مسايجان در سالهاي 1987 و2006 با استفاده از RS و GIS
 بررسي كارايي پوسته ميگو به عنوان يك جاذب جديد دز حرف آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين
 تحليل اثرات تغييرات ساختار سيماي سرزمين شهري بر روي تنوع زيستي شهري با استفاده ازرويكرد اكولوژي سيماي سرزمين
 بررسي خشكسالي با استفاده از نمايه هاي چندگانه خشكسالي در استان كرمانشاه
 تأثير علفخواران اهلي بر پوشش گياهي چشم اندازهاي مرتعي منطقه زاگرس مركزي
 بحران آب،سرانه آب،رشد جمعيت،توسعه پايدار
 بررسي تأثيراحياء جوامع گياهي حاشيه رودخانه بر ساختار اكولوژي سيماي سرزمين در آبخيزچهل چاي استان گلستان
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید