امکان دانلود مقالات دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در پایگاه CIVILICA.com

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا 4 تا 5 دی 1392 توسط دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 112عنوان مقاله تخصصی شامل 719  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
 ارزيابي ميزان آلودگي هوا در واحدهاي فرآورش نفت و گاز منتخب
 حفظ مراتع طبيعي اقدامي مديريتي در جهت كاهش آلودگي هوا
 بكارگيري مدل آماري LUR در مدلسازي فضايي آلاينده NO2 در شهر تهران
 مدل سازي و پيش بيني وضعيت آلاينده هاي هواي شهر تهران
 رابطه برقراري ماليات هاي زيست محيطي(از نوع ماليات بر خودرو)با كاهش آلاينده هاي هواي شهر تهران
 منشا يابي برخي فلزات سنگين در گرد و غبار اتمسفري شهر كرمان
 مدلسازي ميزان توليد آلاينده هاي توربين گاز هوايي در شرايط مختلف پروازي
 بررسي رويداد طوفان گرد و خاك روز 5جولاي 2009 در منطقه خاورميانه
 تهيه نقشه گروههاي خطر پذير متاثر از الودگي هواي با بهره گيري از تلفيق GIS و AHP
 كمي سازي بيماري و مرگ هاي قلبي_عروقي و تنفسي منتسب با الاينده SO2 هواي شهر تبريز با استفاده از مدل AIRQ در سال 1390
 تعيين ميداني ميزان آلاينده هاي هوا و شاخص AQI در دو توقفگاه اتوبوسراني واقع در شمال غرب و جنوب شرق كلانشهر تهران
 ارائه يك مدل MCDM براي آلودگي هوا در شهر تهران
 بررسي ميزان غلظت تركيبات BTEX در هواي داخل و خارج يك چاپخانه
 بررسي تغييرات فصلي ازن تروپوسفري و سهم آن از ازن كلي جو در ايستگاه موسسه ژئوفيزيك تهران
 بررسي وضعيت آلودگي ذرات معلق هواي شهر كرج
 بررسي اثرات فرآيندهاي فتو شيميايي بر توليد ازن و آلاينده ثانويه
 بررسي آلودگي صوتي شهر زنجان در سال 1392
 رزوناتورها،وسيله اي براي كاهش الودگي صوتي در خودروها
 اندازه گيري نانو ذرات به وسيله پويايي الكتريكي
 شاخص هاي مدل مفهومي DPSIR در مطالعات بررسي اثر ريز گرد بر حمل و نقل شهر اهواز با كاربرد تكنيك تصميم گيري چند معياره TOPSIS
 طراحي مجدد و بهينه سازي آيروديناميكي دستگاه كرنا شارژ،باردار كننده نانو ذرات ايرسل
 كاهش آلودگي هوا و صدا با رويكرد توسعه زير سطحي شهري
 كاربرد برنامه نويسي شي ء گرا در بسته نرم افزاري منبع باز OPEN FOAM براي شبيه سازي پراكنش آلاينده ها در اطراف يك ساختمان مدل
 ارزيابي جايگاه آلودگي صوتي در حقوق ايران
 بررسي تراكم بيوآئروسلها در كشتارگاه صنعتي دام شيراز
 طراحي سيستم تهويه دمشي _ مكشي مجهز به آبشار آب به منظور كنترل آلاينده هاي حاصل از فرايند اسپري رنگ
 تحليل رفتار طيفي نور روز در تهران و ارتباط آن با آلودگي هوا
 مدل سازي الكتريكي دستگاه باردار كننده نانو ذرات ايرسل،به روش نيمه تحليلي
 طراحي يك كسكيد ايمپكتور با دقت بالا
 ارتباط آلودگي هوا و كمبود ويتامين D در كودكان ساكن در يك منطقه ي آفتابي:اولين گزارش از خاورميانه و منطقه شمال آفريقا
 ارتباط آلودگي هوا و كمبود ويتامين D در زنان باردار و نوزادان در يك منطقه ي آفتاب خيز
 بررسي و سنجش آلودگي هاي صدا و هوا در صنعت كاشي
 لزوم شهرداري ها و نهادهاي عمومي به بحث آلودگي هاي صوتي و هوا با رويكرد تحليل اقتصادي حقوق
 ارزيابي سياست هاي جامع حمل و نقل در كاهش مصرف سوخت و آلاينده هاي ناشي از آن
 طراحي نرم افزار واحد كنترل الكترونيك تطبيقي خودرو
 تغييرات فصلي نشست خشك يون هاي محلول در آب در هواي تهران(مطالعه موردي ايستگاه هواشناسي شميران)
 جايگاه كنترل آلودگي صوتي در تاييد نوع خودرو هاي سواري
 آلودگي هوا به بيوآئروسل ها و عوارضي تنفسي ناشي از ان در دانش اموزان شهر يزد
 ارائه راهكارهاي كاهش الودگي صوتي ناشي از عبور قطار در مناطق مسكوني ساري
 بررسي ميزان آلودگي صوتي 4 شهر اهواز (در فصل زمستان) و ارائه راهكارهاي مديريتي جهت كنترل و كاهش آن
 ارزيابي بيو آئرو سلهاي هوابرد باكتريايي در يك صنعت نساجي
 سند ملي محيط زيست ايران و جايگاه مديريت آلودگي هوا در آن
 آناليز عنصري ذرات معلق هواي شهر اهواز در روزهاي عادي و زمان ورود ريز گرد با استفاده از دو روش AASوINAA
 بررسي ويژگي هاي آكوستيكي ماستيك هاي جاذب صوت حاوي برخي مواد طبيعي سلولزي
 بررسي تغييرات فصلي PM2.5 و تهيه نقشه بحران آن(مطالعه موردي منطقه 14 شهرداري تهران)
 تحليل آگوستيكي موتور احتراق داخلي خودروهاي پژوه 206 اس دي،تندر 90 و سوزكي گراند ويتارا
 بررسي غلظت سرب،روي و كادميوم در برگ خرزهره در فضاي سبز شهر اصفهان
 پيش بيني غلظت آلاينده هاي هوا با استفاده از قضاوت خبره
 اثرات اجتماعي آلودگي صوتي در شهر اصفهان
 كاربرد مدل هاي مواجهه در ارزيابي غلظت ذرات قابل استنشاق
 بررسي پراكنش و ضريب انتشار(فاكتور انتشار) آلاينده هاي منتشره از دودكش نيروگاه حرارتي رامين
 ارزيابي و سنجش تراز صداي زمينه محيط هاي اموزشي و تاثير ان بر فعاليت و عملكرد،حساسيت و تمركز دانشجويان
 بررسي اثرات آلودگي صوتي بر عملكرد سازماني كاركنان جهاد كشاورزي استان البرز
 بررسي انواع روش هاي كنترل آلاينده هاي فرار با تكنولوزي پلاسما سرد در سه دهه اخير(مقاله مروري)
 مدلسازي انتشار تركيبات آلي فرار از حوضچه هاي پساب پتروشيمي تبريز با استفاده از مدل BASTE
 يش بيني حداكثر سطح وزني نويز با استفاده از شبكه عصبي و رگرسيون(مطالعه موردي:اداره كل راه اهن شرق)
 زيست رديابي ذرات معلق هوا با استفاده از خاصيت مغناطيسي برگ درخت زبان گنجشك
 آلاينده هاي هواي شهري بيرجند و تاثير بهداشتي آن بر روي شهروندان
 نقشه سازي صداي ناشي از حمل و نقل و ترافيك در منطقه 5 تهران
 اثر دما بر ساز و كار تصفيه هوا از بخار بوتانول در يك بيو فيلتر در حالت گذار
 بررسي اثر سياست هاي مديريت تقاضاي حمل و نقل بر كاهش توليد آلاينده هاي هوا(مطالعه موردي:كلان شهر مشهد)
 بررسي ميزان غلظت ذرات PM10 و فلزات سنگين موجود در آنها در هواي شهر اهواز
 پايش و برآورد ميزان آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از نيروگاه هاي حرارتي با استفاده از منطق فازي،روش سطح پاسخ و الگوريتم ژنتيك
 بررسي غلظت بيوآئروسل ها در هواي داخل ساختمان
 مطالعه تاثير فضاي سبز بر ميزان غلظت عناصر موجود در ريز گردها و ذرات معلق هواي دو شهرستان كرمانشاه و همدان
 دسته بندي هواويزهاي جوي توسط تابع فازي قطبيده با استفاده از داده هاي قطبيده شيد سنج خورشيدي
 ايستگاه سنجش از دور نوري دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان و فعاليتهاي غباري ثبت شده در شمال غرب ايران
 بررسي پراكنش ذرات گرد و غبار در ايران و مقايسه آن با استانداردهاي موجود
 مطالعه آماري ويژگي هاي هواويزهاي جو شهر زنجان به روش سنجش از دور غير فعال
 براورد شاخص هاي اپيدوميولوژيكي،مرگهاي تنفسي و قلبي_عروقي منتسب به آلاينده PM10 موجود در هواي شهر تبريز(سال 1390)
 مدل سازي غلظت ذرات PM10 ناشي از پديده ي گرد و غبار و بررسي منشا آنها در كلان شهرهاي مركزي ايران
 بررسي ميزان تاثير شرايط اوليه و مرزي بر دقت مدل سازي الودگي هوا بر روي منطقه تهران
 برآورد هزينه هاي خارجي ناشي از آلودگي هواي كلان شهر تهران
 مدلسازي سطح آلاينده مونوكسيد كربن در هواي كشور ايران بوسيله مدل تركيبي CMAQ – WRF
 توليد بيوانرزي از گياهان پرانرزي به عنوان راهكارهاي فني جهت كاهش آلودگي هوا
 تخمين ميزان انتشار آلاينده هاي جاده ترانزيتي امام رضا(ع) در محدوده شهرستان پاكدشت با مدل شبيه سازIVE
 بررسي اثر شتاب جاذبه ثقلي بر صعود آلاينده ها در شرايط خنثي و پايدار جوي
 اناليز داده هاي هواشناسي مناسب براي مدل سازي آلودگي هوا در بندر عباس
 بررسي آلودگي هواي ناشي از عملكرد كوره هاي ذوب ضايعات مس و راهكارهاي كنترلي
 بررسي پراكنش آلودگي صوتي در دوره روزانه و شبانه شهر آستانه اشرفيه از استان گيلان
 بررسي فاكتورهاي تاثيرگذاربرميزان هيدروكربن هاي نسوخته خروجي ازاگزور خودروهاي وارداتي وتوليدداخل كشور
 بررسي اهميت لزوم اجراي معاينه فني خودروهاي درحال تردد درسطح كشور ازديدگاه زيست محيطي و اقتصادي
 بررسي كاهش صدا با استفاده از اقدامات مداخله اي در يكي از كارخانه هاي شرق تهران
 تخمين زمان ريزش پديده چندروزغباري بااستفاده ازهمبستگي داده هاي PM10 و داده هاي شيدسنج خورشيدي
 ترسيم ترازهاي شدت صدادريك تقاطع شهري با استفاده ازنرم افزارSurfer8
 مدلسازي پراكنش آلاينده هاي نيروگاه شهيدمنتظري اصفهان
 بررسي آماري تغييرات غلظت آلاينده ازن درسال 2012-2011 درايستگاه شهرري سرخه حصارواقدسيه تهران
 بررسي پراكنش گازهاي آلاينده خروجي )CO،NOx،SO2 پتروشيمي اصفهان با استفاده ازنرم افزار Screen view3
 كاهش توان سيگنال صوتي منابع توسط راهكاراستتارواختفاي صوتي
 پايش پديده گردوغبار توسط ليداردوطولموجي واقطبشي درشهرزنجان
 بررسي كاهش ميزان صداي توليدي فن دركانال تهويه ي هواي مترو به وسيله ي دونوع چيدمان صداگيرباشيبه سازي توسط نرم افزار فلوئنت
 كمي سازي مرگهاي تنفسي و قلبي عروقي منتسب به آلاينده PM10 موجود درهواي شهرشيراز درسال 1390 با استفاده ازمدل Air Q
 طراحي وساخت اگزوزكم صدابرايموتورسيكلت هاي CG125 بااستفاده ازانباره اتلافي صدا
 تحليل وبررسي آماري داده هاي دوايستگاه سنجش پارامترهاي آلاينده هوادرشهرشيراز ازسال 1384الي1390
 كاربرد تحليل خوشه اي درگروه بندي ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا مطالعه موردي: شهرمشهد
 مانيتورينگ ذرات گردوغبارجاده اي ازطريق پسماندمغناطيسي برگ سوزني شكل درختان كاج
 بررسي آلودگي هواي تهران برمبناي همبستگي غلظت آلاينده ي pm2.5 وسرعت رودبادها درسال 1389
 بررسي تغييرات بياني ژن هاي كدكننده آنزيم مونوآمين اكسيداز MAO-A و گيرنده سروتونين 5HTR2a) درافراددرمعرض آلودگي هوا
 مكان يابي ايستگاه هاي سنجش آلاينده هاي هوابااستفاده ازرويكردتابعي – فضايي
 رابطه مشكلات عاطفي واجتماعي با پرخاشگري دركودكان ساكن درمناطق پرسروصداي شهررشت
 تخمين خطاهاي سيستماتيك وتصادفي دراندازه گيري آلايندگي توليدي خودروي سواري به روش اندازه گيري همراه
 مقايسه انتشارآلاينده NOX نمونه اي ازخودروهاي سواري بنزيني توليدداخل ايران بدست امده ازروش اندازه گيري مستقيم با ضرايب انتشارموجود دردنيا
 بررسي تاثيرنوارهاي لرزاننده فرورفته شانه برتراز صداي محيط
 ارزيابي ريسك آلاينده هاي BTEX درمحيطهاي بسته مطالعه موردي: كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
 بررسي غلظت هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي مرتبط با ذرات معلق PM2.5-bound PAHs( درمحدوده بيمارستان سيناي تهران
 بررسي غلظت ذرات معلق ريزPM2.5 و فلزات سنگين مرتبط با آنها درهواي يكي ازمناطق مركزي شهر تهران دربهار 1392
 نحوه محاسبه ضرايب انتشارجرمي آلايندگي خودرو ازداده هاي آلايندگي غلظت حجمي به روش همراه
 بررسي پارامترهاي هواشناسي موثربرغلظت ازن بااستفاده ازتحليل مولفه هاي اصلي
 مسيريابي رخدادگردوغباردرنواحي غرب وجنوب غرب ايران سپتامبر 2008
 بررسي پارامترهاي موثربرانتشارآلاينده هاي گازي ومصرف سوخت خودرو با استفاده ازروش آماري طراحي آزمايش
 بررسي ميزان آلودگي صوتي وارائه راهكارهاي عملياتي جهت كاهش تراز كلي صدا به سطح استاندارد مطالعه موردي: پالايشگاه گاز پارسيان
 ارائه پيشنهاديه سيستم مديريت جامع كاهش آلاينده هاي هواي كلانشهرهاي ايران مطالعه موردي تهران
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید