مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری در بانک مقالات کنفرانسهای کشور(مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری 26 تا 27 آذر ماه 1392 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)   در این کنفرانس 71عنوان مقاله تخصصی شامل 1335  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درنخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
 بررسي اثرات بازارچه مرزي بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي شهرستان قصر شيرين
 مكان يابي امداد و اسكان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS و مدل MADM مطالعه موردي: بافت تاريخي شهر يزد
 تعيين مكان مناطق اسكان موقت و سايت هاي امدادرساني پس از زلزله با استفاده از روش هاي چند معياري در محيط GIS جهت مديريت بحران شهري (مورد: شهر ميبد)
 ارزيابي نقش مشاركت شهروندان در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: شهر آزادشهر
 بررسي گسترش شهرنشيني بر مصرف انرژي در ايران
 تحليلي بر نقش منابع درآمدي شهرداري در ايجاد حكمروائي مناسب شهري مورد پژوهش: شهر مهاباد
 بررسي نقش عوامل ساختاري و مديريتي در روند شكل گيري و توسعه سكونتگاههاي غيررسمي (نمونه موردي شهر سنندج)
 بررسي توزيع فضايي كاربريهاي فضاي سبز شهري از منظر عدالت اجتماعي (نمونه موردي منطقه 3 شهرداري تبريز)
 بررسي نقش مديريت يكپارچه شهري در ساماندهي و مكانيابي مسيرهاي حمل و نقل ترانزيتي در شهرهاي مرزي با رويكرد توسعه پايدار (محدوده مطالعاتي: شهر مريوان، مرز باشماق)
 جايگاه و نقش حكمروايي خوب شهري در توسعه پايدار شهري
 ارزيابي سطح پايداري شهري با استفاده از مدل AHP (نمونه موردي شهر سنندج)
 بررسي ميزان تاثير الگوهاي برنامه ريزي استراتژيك در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه شهر سنندج
 تحليل سيستمي عوامل توسعه فضايي – كالبدي شهر بوكان با بهره گيري از نرم افزار MICMAC
 مقايسه تطبيقي عملكرد وظايف شوراهاي اسلامي شهر ايران با حكومت هاي محلي فرانسه و انگلستان در الگوي وظيفه گرايي آلموند
 بسط مفهومي اخلاق زيست محيطي شهري و تحليلي بر جايگاه آن در تحقق پايداري توسعه شهري
 تحليلي بر عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي شهروندان در مديريت و برنامه ريزي شهري (مطالعه موردي: شهر مريوان)
 بررسي ميزان آگاهي از حقوق و تكاليف شهروندي در بين شهروندان ساكن سنندج و عوامل موثر بر آن
 ارزيابي و اولويت بندي دسترسي به كاربرهاي خدمات شهري در سكونتگاههاي رسمي و غيررسمي شهر ملاير با استفاده از مدل تاپسيس
 بررسي وضعيت حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي ساكنان 17 تا 65 ساله شهر بانه)
 شهروندي فرهنگي و لزوم دسترسي به گستره رسانه اي در شهرهاي چند فرهنگي
 بررسي وضعيت حافظه فرهنگي و تعلق مكاني شهروندان (پژوهشي بين نسلي در سنندج)
 تامين مالي پايدار پيش نياز توسعه پايدار شهري
 ارزيابي ميزان تحقق طرح هاي توسعه شهري (نمونه موردي: طرح هادي شهر نالوس)
 مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه جهت ارتقاي عملكرد لرزه اي
 ارزيابي نقش مديريت شهري در نابرابري فضايي ناحيه 1 شهرداري مريوان
 رويكردي آينده پژوهانه به گذار از مفهوم مديريت شهري به حكمراني شهري پايدار بر اساس سناريو نويسي
 تحليل و ارزيابي مديريت شهري (نمونه موردي شهر بانه)
 تحليلي بر اصول مديريت شهري و چالشهاي آن در ايران
 بررسي و تحليل نقش شوراهاي اسلامي و شهرداري ها در توسعه پايدار شهر سنندج
 سياست هاي مديريت شهري در باززنده سازي بافت هاي فرسوده شهري
 مولفه هاي اثرگذار در دستيابي به مديريت شهري اثربخش در ايران
 جايگاه و نقش شهرداري و شوراها در مدل هاي مديريت شهري ايران و جهان
 تحليل شاخص هاي گردشگري شهري در ايران، چالش ها و راهكارهاي آن در اقتصاد شهري پايدار
 بررسي تاثيرات گردشگري بر اقتصاد شهري (نمونه موردي: شهر بانه)
 مديريت شهري و راهكارهاي تامين مالي پايدار شهري
 بررسي نقش مشاركت شهروندان در ارتقاء منظر شهري
 منابع درآمدي پايدار بستر ساز توسعه پايدار شهري
 توجيه اقتصادي ايجاد منطقه آزاد تجاري به عنوان مكانيزم تجارت نوين در مديريت شهري كردستان
 اقتصاد غيررسمي و تاثيرات آن بر شهر (نمونه موردي شهر بانه)
 ارزيابي چگونگي توزيع فضايي مراكز آموزشي (مطالعه موردي؛ مدارس شهر خوراسگان)
 شهر سالم، شهروند سالم؛ اساس پارادايم توسعه پايدار
 مقايسه تطبيقي مراكز محلات بر اساس رويكرد طراحي محيطي پايدار مطالعه موردي: مراكز محلات ازگل و چيذر
 تحليل و ارزيابي سازگاري و ناسازگاري كاربري زمين هاي پيرامون پرديس دانشگاه زابل
 نظارت اجتماعي همگاني شهروندان بسترساز امنيت پايدار شهري
 دوچرخه و نقش آن در دستيابي به توسعه پايدار شهري
 توسعه پايدار شهري، چالش ها و تنگناها، راهكارهايي براي آن
 بررسي ضرورت و نقش مديريت يكپارچه شهري در توسعه پايدار شهر پارس آباد
 مراقبت سيال، رويكردي نو در طراحي شهري پايدار جهت مداخله و مديريت يكپارچه بافت هاي فرسوده شهري
 ارزيابي تاثيرات اجراي پروژه هاي بهسازي بر اساس مدل مفهومي كيفيت زندگي مطالعه موردي: محله درب الاحمر – قاهره
 گذار از برنامه ريزي جامع به برنامه ريزي استراتژيك نمونه ي موردي: شهر سنندج
 تاثير حضور شهروندان در تحقق توسعه پايدار شهري مطالعه موردي شهر سنندج
 حاشيه نشيني و خرده فرهنگ هاي شهري حاشيه نشيني در سنندج
 بررسي لزوم توجه به مديريت زيباسازي شهر با هدف دستيابي به شهر خلاق
 نقش گردشگري الكترونيكي و آموزش هاي شهروندي در توسعه پايدار گردشگري شهري
 نقش برنامه ريزي و گردشگري شهري در توسعه پايدار شهري
 فرهنگ شهروندي در حوزه مديريت شهري جامعه ايران
 نقش عوامل زيست محيطي در توسعه گردشگري و پايداري شهرها
 تحليلي بر ميزان تحقق پذيري حكمروايي خوب شهري (مطالعه موردي: شهر فسا)
 ارزيابي تاثير پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل مسيرهاي روستايي در توسعه گردشگري نمونه موردي: دهستان آبيدر
 ارزيابي تقاضاي تفرجي گردشگران پارك جنگلي توس نوذر در سنندج
 نقش مديريت شهري در ارتقاء فرهنگ و اخلاق شهروندي
 ارزيابي روند نوسازي و توسعه ي پايدار در محلات تهران بررسي كمي برنامه ها و عملكرد دفاتر خدمات نوسازي شهر تهران نمونه ي موردي: دفاتر ناحيه 1 منطقه 9 تهران
 شناسايي ويژگي هاي اجتماعي – اقتصادي ساكنين بافت فرسوده گامي مهم بسوي برنامه ريزي شهر پايدار (نمونه موردي كرمانشاه)
 چهارچوبي براي بررسي پايداري شهري در شهرهاي مياني كشور با استفاده از شاخصهاي مسكن پايدار (نمونه موردي سنندج)
 حاشيه نشيني به عنوان چالشي در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: محله تپه مالان شهر سقز)
 توسعه پايدار اجتماعي، اقتصادي و زيستي و نقش آن در امنيت محيط زيست
 نقش مديريت شهري در توسعه گردشگري شهري مورد مطالعه: شهر سنندج
 خزش شهري چالشي پيش روي برنامه ريزي هاي توسعه پايدار شهري مورد مطالعه: روستاهاي در معرض ادغام سنندج
 بهسازي بافت هاي فرسوده راهي به سوي توسعه پايدار شهري
 نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهرها
 لزوم تحول نگاه مديريت شهري در برخورد با سكونتگاههاي غيررسمي
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید