مشاهده مقالات اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک در بانک مقالات کشور(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک   3 تا 5 اردیبهشت ماه 1392 توسط جهاد  دانشگاهی استان کردستان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 89عنوان مقاله تخصصی شامل 629  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک  
 Effect of recorded data on hydroclimatological study in semi-arid zones
 كاربرد نرم افزار SAMS2007 در مدل سازي اقليم آينده استان كردستان جهت پيش بيني دما و بارندگي (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك سنندج)
 بررسي اثرات تغيير اقليم(بررسي روند) بر حوضه تجن واقع در استان مازندران با استفاده از آزمون ناپارامتري من كندال
 مديريت منابع آب در مناطق خشك در راستاي كشاورزي پايدار، با تأكيد بر كشت هيدروپونيك( مطالعه موردي: دشت بيرجند
 بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب با استفاده از مدل CSIRO – مطالعه موردي حوضه درياچه اروميه
 تحليل روند نمايه هاي حدي دما و بارش شمالغرب ايران در دوره 2040-2011
 بررسي روند تغييرات دبي پايه ايستگاه هيدرومتري ارازكوسه (حوزه آبخيز گرگانرود استان گلستان
 بررسي رابطه بين برخي مشخصات اقليمي و فرسايش خاك درياچه زريوار
 مدلسازي تاثير تغيير اقليم بر توليد برقابي سد سفيدرود
 ارائه مدل تغييرات بارش سالانه ايستگاه سنندج بر اساس تحليل سريهاي زماني
 رونديابي تغييرات سطح آب زيرزميني دشت سبزوار با استفاده ازآزمون من-كندال
 بررسي رابطه نوسانات تراز آب درياي خزر با استناد به داده هاي اقليمي و هيدرولوژيكي و ارتباط آن با گرمايش جهاني
 باروسازي ابر راهكاري مناسب جهت مقابله با اثرات تغيير اقليم(مطالعه موردي:ايستگاه سينوپتيك همدان
 بررسي احتمال وقوع ترسالي و خشك سالي در استان هرمزگان با استفاده از زنجيره ماركوف
 بررسي تغييرات دوره هاي تر و بارندگي سالانه منطقه خشك ايران
 واكاوي تغييرات دما در ايران
 بررسي تغييرات حداكثر دما در حوضه آبي درياچه اروميه و مرزي غرب در قالب مدل هاي گرايش دار
 تشخيص فصول هيدرواقليمي براي تفكيك داده ها در جهت افزايش كارايي منحني سنجه رسوب (مطالعه موردي: بخشي از حوزه آبخيز سفيدرود
 ارزيابي خشكسالي هيدرولوژيكي بر اساس دبي متوسط سالانه (مطالعه موردي: ايستگاه تنگ سياب شهرستان كوهدشت
 تحليل همديد بارش هاي سنگين استان كردستان (ايستگاه نمونه: سنندج)
 مدلسازي تغييرات روند بارش حوضه درياچه اروميه
 بررسي تأثير تغييرات دماي هوا بر ميزان تبخير و تعرق گندم ديم (مطالعه موردي شهرستان سنندج واقع در استان كردستان
 مطالعه نوسانات بارش برخروجي حوضه شهر چاي اروميه وسطح تراز آب درياچه ي اروميه
 تحليل خشكسالي هاي هيدرولوژيكي حوضه آبريز رودخانه كرخه
 بررسي تاثيرات زماني و مكاني تغيير اقليم، بر بارش زير حوضه بهشت آباد كارون شمالي
 تعيين مدل سري زماني دبي پايه ايستگاه هيدرومتري ارازكوسه (حوزه آبخيز گرگانرود استان گلستان)
 مقايسه روشهاي حساسيت مختلف براورد تبخير تعرق به متغيرهاي اقليمي در ايستگاه سينوپتيك سروستان
 رابطه بين شاخص خشكسالي هواشناسي و تراز سطح آب سد مهاباد
 بررسي تغييرات پارامترهاي اقليمي استان كردستان با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
 بررسي نقش تغييرات عناصر اقليمي بر نوسانات دبي آب سطحي مطالعه موردي حوضه آبريز قره سو
 برآورد پارامتر رطوبت نسبي با استفاده از ساير پارامترهاي اقليمي و بررسي روند تغييرات آن با آزمون من- كندال (مطالعه موردي: دشت كوهپايه- سگزي اصفهان)
 تغيير اقليم و تاثير بر منابع آب حوضه آبخيز تنگ خسويه شهرستان داراب
 مديريت تقاضاي آب راهكاري در جهت توسعه پايدار در اقاليم نيمه خشك (مطالعه موردي: كنترل فعال نشت در شبكه آب شرب شهر سنندج)
 بررسي و پهنه بندي آگروكليمايي حوزه سفيدرود در استان كردستان
 بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب و راهكارهاي مقابله با آن
 پيش‌بيني تأثير شبكه آبياري و زهكشي سد سنگ سياه بر آبخوان دشت دهگلان
 بررسي و شبيه سازي تأثير سازه فلوم گلو بلند (L.T.F) در برگشت آب با استفاده از مدل HEC-RAS و مقايسه نتايج مدل WinFlume با دستگاه ميكرومولينه در تعيين جداول دبي – اشل(مطالعه موردي:شبكه آبياري و زه‌كشي زرينه رود)
 بررسي اثر سدهاي گابيوني بر روي زمان تاخير(مطالعه موردي: حوزه ي كوهميان – استان گلستان)
 تعيين دوره بازگشت بهينه با تحليل هيدرواكونوميك و انتخاب سازه مناسب درحوضه شمالشرق سمنان
 تاثير عمليات آبخيزداري بر تغييرات كمي آب‏هاي زيرسطحي درحوضه آبخيز گاودره، كردستان
 برآورد سطح آب مخزن با استفاده از سيستم هاي فازي ( ANFIS) و روشهاي رگرسيوني
 اثر سازه هاي هيدروليكي بر زيست بوم درياچه هاي مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي درياچه اروميه)
 تاثير سازه هاي هيدرولوژيكي در مناطق نيمه خشك (مطالعه موردي پخش سيلاب ميهم)
 تاثير نسبت عرض بر روي الگوي جريان در كانال هاي متقاطع مستطيلي
 طراحي و شبيه سازي جريان در سازه فلوم گلو بلند (L.T.F) با استفاده از مدل هيدروليكي WinFlume در كانال‌هاي در حال بهره برداري (مطالعه موردي:شبكه آبياري و زه‌كشي زرينه رود)
 شبيه سازي و پيش بيني وضعيت آب زيرزميني دشت كرمان با استفاده از مدلهاي بازگشتي و سري زماني استوكستيك
 Presentation of a New Physical Parameter for Use in Hydrological Modeling
 مدل‌سازي داده‌هاي بارندگي‌ شش ساعته استان كرمانشاه با مدل نيمن-اسكات با پالس‌هاي مستطيلي
 پيش بيني سطح آب زير زميني با مدل محاسباتي ماشين بردار پشتيبان (مطالعه موردي : دشت كرمان)
 تحليل خشكسالي جريان رودخانه، حوضه زرينه رود بر اساس داده هاي روزانه ايستگاه هيدرومتري آدينان
 تخمين مولفه هاي بيلان آبي و شبيه سازي دبي با استفاده از مدل SWATمطالعه موردي: حوزه آبخيزبالادست سد لتيان تهران
 مقايسه كارايي مدل‌هاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيوني در شبيه‌سازي بارش- رواناب
 ارزيابي فراسنج‌هاي گروه‌هاي هيدرولوژيكي خاك به منظور مدل‌سازي تك‌رخداد سيلاب، مطالعه موردي حوضه آبريز آب‌بخشا
 پيش بيني پراكنش مكاني اسيديته و هدايت الكتريكي آب هاي زيرزميني دشت سميرم با استفاده از تكنيك زمين آمار و سامانه اطلاعات جغرافيايي
 برآورد آبدهي متوسط سالانه حوزه‌هاي آبخيز با استفاده از مدل‌هاي تجربي (مطالعه موردي حوزه آبخيز دركه)
 استخراج شماره منحني رواناب حوضه آبريز قزل اوزن با استفاده از GIS
 تعيين ضرايب تجربي رابطه كريگر براي برآورد دبي هاي سيلابي با الگوريتم بهينه سازي جامعه ذرات
 مقايسه كارايي روشهاي فراكاوشي ANN و PSO در شبيه سازي رواناب
 آناليز حساسيت مدل WEPP (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سنگانه، استان خراسان رضوي)
 تحليل منطقه اي سيلاب با استفاده از روش نروفازي در حوزه كارون شمالي
 مقايسه روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي چند گانه در برآورد سيلاب حوزه كارون شمالي با تاكيد بر استان چهارمحال و بختياري
 شناسايي الگوهاي همديد فشار تراز دريا هنگام رخداد بارش هاي سيل آساي استان كردستان
 پيش بيني دبي سيل قبل از ورود به درياچه سد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و مدل رگرسيون چندمتغيره خطي
 بررسي پهنه سيلاب رودخانه سمبورچاي با مدلGIS و HEC-RAS
 بررسي شدت جريان و غلظت رسوب حاصل از جريان ورقه اي
 آثار اقتصادي- اجتماعي، فرهنگي و زيستي ناشي از ايجاد سدگلبلاغ بيجار
 شبيه سازي جريان هاي سيلابي در رودخانه ها با در نظر گرفتن دبي-هاي جانبي در حالت يك بعدي بر اساس الگوي حل HLL
 اولويت بندي سيل خيزي زيرحوزه ها (مطالعه موردي: حوزه بيداخويد، استان يزد)
 بررسي پخش سيلاب دشت موسيان در بهبود كاربري اراضي
 محاسبه ضريب سيل خيزي با استفاده از GIS(مطالعه موردي حوضه دوراهان)
 مقايسه شبكه عصبي مصنوعي (ANN) با شبكه عصبي فازي تطبيقي(ANFIS) در برآورد رواناب ماهانه
 ارزيابي مدل هاي خسارت سيلاب به منظور مديريت سيلاب هاي آني
 مقايسه بررسي روشهاي تجربي برآورد دبي حداكثر سيل در دو حوزه چم ريزو جمال بيگ (شيرين)
 پهنه بندي سيلاب و تعيين حد حريم و بستر رودخانه (مطالعه موردي:رودخانه عمارت)
 مديريت سيلاب آني در دشت شمالي رودخانه قره سو
 بررسي رواناب سطحي شهري در پاسخ به تغييرات كاربري اراضي
 بررسي اثرات تعيين ، آزادسازي و رفع تجاوزات بستر و حريم بر وضعيت زيست محيطي رودخانه پارسيان
 بهبود صحت طبقه بندي نقشه لنديوز حاصل از تصاويرLandsat TM با استفاده از داده هاي ثانويه
 بررسي اثرات برداشت بي رويه و مديريت بهره برداري پايدار از منابع آبي در مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي: حوزه آبريز يزد- اردكان)
 بررسي اثر فعاليت‏هاي كشاورزي بر كيفيت منابع آب در حوزه گاودره كردستان
 بررسي نقش رودخانه زاينده رود در وضعيت اقتصادي- اجتماعي ساكنان دشت هاي اطراف (مطالعه موردي: دشت كوهپايه- سگزي، منطقه بن رود)
 بررسي نقش تغيير كاربري اراضي در وقوع سيلاب هاي شهري
 بررسي روابط آستانه شيب-مساحت با حجم فرسايش آبكندي براي انواع آبكند(مطالعه موردي حوزه آبخيز بدره، استان ايلام)
 بررسي كمي و كيفي منابع آبهاي زيرزميني دردشت هاي شرق استان كردستان وتبيين فاكتورهاي موثر
 بررسي تغييرات ماهانه رواناب سطحي در حوضه هاي برفي با تأكيد بر پارامترهاي اقليمي(مطالعه موردي حوضه آبي دهگلان- كردستان)
 اثر فعاليت هاي انساني بر روي برف شهري
 شبيه‌سازي ذخيره و ذوب برف با استفاده از مدل بارش رواناب NAM
 مقايسه الگوريتم هاي مختلف استخراج پوشش برف در تصاوير سنجنده MODIS (NDSI&Condition ، Parallelepiped ، SAM ، Decision Tree)
 آشكار سازي سطوح پوشيده از برف در تصاوير ماهواره اي سنجندهAVHRR
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید