مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در مرجع دانش(CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی     6 تا 7 آذر ماه 1392 توسط انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 52عنوان مقاله تخصصی شامل 683  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
 توسعه پايدار و آموزش محيط زيست
 نقش اسلام در اخلاق زيست محيطي اخلاق زيست محيطي ، ضرورت ها و ضماتت هاي اجرايي
 تحليل فرصتها و چالشهاي پيشروي تبيين و اجراي حقوق بين الملل محيط زيست
 نهادينه كردن حفاظت از محيط زيست و ضرورت آموزش آن در نظام آموزشي
 باز خواني اخلاق زيست محيطي درقرآن
 بررسي ديدگاه دانش آموزان سال اول دبيرستان شهركرمانشاه نسبت به محيط زيست
 ماهيت اخلاق زيست محيطي از ديدگاه دين اسلام
 آموزش رسمي محيط زيست از آمادگي تا دانشگاه و چالشهاي موجود در كشور
 اخلاق زيست محيطي از منظر اسلام
 دانشگاه و نقش آن در آموزش زيست محيطي توسعه پايدار
 نقش و كاركردهاي مسجد در مباحث فرهنگي – زيست محيطي
 جايگاه دانش بومي در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار روستايي
 بررسي وضعيت آموزش زيست محيطي دركتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم
 اخلاق در اسلام و ساير اديان و رابطه آن با محيط زيست
 آموزش پسماند و حفظ محيط زيست در شهر اصفهان
 بررسي وضعيت آموزش مفاهيم زيست محيطي دركتاب علوم تجربي پايه هفتم
 تحليل رگرسيون چند متغيره درباره عوامل مؤثر بر نوع نگرش جاذبه‏هاي طبيعي گردشگري شهر دزفول از منظر شهروندان
 ضرورت توجه به آموزه هاي اسلام در آموزش اخلاق زيست محيطي و تحقق توسعه پايدار روستايي
 رويكرد اسلام در قبال شبيه سازي انسان
 بررسي نقش آموزش و فرهنگ در توسعه پايدار محيط زيست
 ارائه مدل حسابداري محيط زيست در جوامع اسلامي با استفاده از تكنيك دلفي
 افسانه ي سياگالش : تاكيدي بر قابليت فرهنگ عاميانه د ر توسعه ي فرهنگي و حمايت از محيط زيست
 رابطه آموزش وپرورش ومحيط زيست با تاكيد بررويكرد برنامه درسي مقطع ابتدايي ومتوسطه
 برسي تاثير محيط طبيعي در ابنيه سبك عشاير جنوب ايران
 بررسي نقش آموزش هاي زيست محيطي به كاركنان منطقه عسلويه بر كاهش تخريب هاي زيست محيطي در منطقه
 اسلام در محيط زيست
 تغييرات آب و هوايي : هدف آموزش زيست محيطي
 بررسي رابطه اخلاق سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان محيط زيست استان اصفهان
 ارزيابي اكوتوريسم منطقه حفاظت شده شالو منگشت، بااستفاده ازتكنيك SWOT
 تدوين استراتژي اكوتوريسم شهرستان ايذه با روش SWOT با تاكيد بر منطقه حفاظت شده شالومنگشت
 ارزيابي توسعه اكوتوريسم در ايران به كمك مدل تحليلي SWOT
 بررسي رويكردها و نظريات اخلاق زيستي در آموزش زيست محيطي
 بررسي و نقش آموزه هاي ديني در توسعه و پايداري مسائل اقتصادي و زيست محيطي
 تبيين نشانگرهاي سواد زيست محيطي بر اساس استانداردهاي سواد علوم در پروژه 2061 امريكا
 خزر و حقوق بين الملل محيط زيست (بسترهاي حقوقي حل بحران زيست محيطي خزر)
 نقش سازمان ملل متحد در بررسي روند تغييرات آب و هوائي
 بررسي رابطه بين آموزش زيست محيطي ورفتارهاي اجتماعي زيست محيطي سازماني درجهت توسعه پايدار:مورد مطالعه كاركنان پارس جنوبي (عسلويه)
 بررسي و مقايسه نقش آموزش در تغيير نگرش دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و متوسطه نسبت به حفاظت از محيط زيست
 بررسي تأثير پايگاه اجتماعي- اقتصادي بر رفتارهاي زيست محيطي مسئولانه (مطالعه موردي: شهروندان 18 سال به بالاي شهر گرگان)
 تأثيرآموزش و پرورش بر صرفه جويي در مصرف انرژي
 بررسي ارتباط بين متغيرهاي جمعيت شناختي و دانش زيست محيطي در زنان خانه دار( مطاله موردي: شهر تنكابن)
 بررسي رابطه ي بين آموزش كودكان و حفاظت از محيط زيست
 چالش هاي آموزش و توسعه فرهنگ محيط زيست
 محيط زيست 21
 رابطه متقابل انسان با محيط زيست از منظر قرآن و پيشوايان دين
 كاربست قاعده بسيط الحقيقه در اخلاق زيست محيطي
 مروري بر اهميت فرهنگ درخت و حفظ آن در نگرش مردم ايران از آغاز تا كنون
 مروري بر نقش آموزش و فرهنگ جامعه در حفاظت از محيط زيست در ايران و بعضي از كشورهاي جهان
 بررسي علاقه مندي و آگاهي بازديدكنندگان از پرندگان در پارك هاي شهر مشهدنمونه موردي( پارك هاي ملت و پرديس قائم در دو فصل تابستان و پاييز 1390)
 بررسي نقش سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي بر آگاهي نوجوانان نسبت به محافظت از محيط زيست
 بررسي آموزش محيط زيست جهت حفظ تنوع زيستي منطقه دنا و دناي شرقي در سالهاي 1376 الي 1389
 اسلام و اخلاق زيست محيطي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید