دسترسی به کلیه مقالات هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در پایگاه CIVILICA.com

http://www.callforpapers.ir/

هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

مجموعه مقالات  هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران  15 تا 16 آبان ماه 1392 توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 305عنوان مقاله تخصصی شامل 2526  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
 بررسي خطر زمينهاي گازدار در جريان حفاري تونل بهشت آباد
 برآورد پارامتر هاي ژئومكانيكي توده سنگ هاي واقع در محل ساختگاه سد خرسان 3 و ارائه روابط تجربي
 بررسي پديده شكست هيدروليكي در تونل بهشت آباد
 بررسي پتانسيل مچاله شوندگي درتونل انتقال آب بيان دره
 بررسي ارتباط ميان نرخ حفاري با شاخصهاي تردي
 بررسي ارتباط ميان پارامترهاي مقاومتي سنگ و شدت جريان مصرفي در فرايندبرش سن گهاي ساختماني
 ارزيابي اثرات حضور گسلهاي فعال در طراحي سدها
 شناسايي گسلهاي مسير تونل بهشتآباد در محدوده كوه جهان بين با استفاده ازپردازش تصاوير ماهوارهاي و بررسي لرزه خيزي منطقه
 زمينشناسي مهندسي و تخمين نگهداري تونل انتقال آب شمال ايران NWCT)
 خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگهاي فليشي ساختگاه سد سنگرد
 بررسي اثر خصوصيات ديواره گسل بررفتار مغارهاي زيرزميني
 دلايل پيدايش كيك بنتونيت در درز هاي ديواره آب بند و عوامل مؤثر برضخامت آن
 عوامل مؤثر بر كيفيت بتن پلاستيك ديواره آب بند سدها و راهكارهايي براي عمل آوري بهتر
 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد نرماب
 بررسي شاخص نفو ذپذيري ثانويه SPI) و تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه سد تنگ سرخ (بشار) جهت طراحي پرده آب بند
 تعيين مناطق در خطر تخريبزلزله با استفاده از تصاوير ماهوارهايETM+ وتعيين فاكتور خطوارگي در حوضه آبريز شاهآباد
 شناسايي مناطق مستعد پديده زمينلغزشبا استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي در مسير جديد راهآهن درود- خرمآباد
 بررسي رفتار هيدروليكي توده سنگ در آزمايشات نفوذپذيري لوژن جهت ارزيابي گزينه مناسب براي جايگاه سد مخزني تنگسرخ (بشار
 شناسايي ميزان حساسيتحركات تودهاي با استفاده از تلفيق دورسنجي و سامانه اطلاعات جغرافيايي
 بررسي گسترشآلودگي زهاب اسيدي با كمكدورسنجي در معدن كارمزد، استان مازندران
 پهنه بندي خطرزمين لغزش درحوضه ميرآباد نيشابوربااستفاده ازروش Ahp درمحيط GIS
 بررسي تأثير پرده آب بند بر روي كاهش نشت از سد چومان و بهينه سازي حجم آن
 ارزيابي تزريق پذيري ساختگاه سد سرابي به منظور طراحي پرده آب بند
 مطالعه و ارزيابي اثرات زيست – محيطي انحلال نمكو فرار آب از سد مخزني آرباتان درآذربايجان شرقي
 تحليل پايداري بدنه سد نرماب
 ارزيابي پارامترهاي مقاومتي پي سنگ ساختگاه سد ونيار تبريز
 ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاكهاي بستر سد نازلو اروميه براساس آزمون مقاومت نفوذ استاندارد SPT) و پهنه بندي محدوده توسط نرم افزارGIS 9.3
 بررسي پتانسيل چسبندگي و خطر انسداد ماشين حفاري مكانيزهي EPB-TBM در نواحي شهري
 ارزيابي ميزان كارايي تست لوژان و تزريق بر درزه هاي هيدروليكي و پرده آببند به روش GIN در پروژه سد رودبار لرستان
 ارزيابي روش عدد شدت تزريق GIN در عمليات تزريق درزه هاي هيدروليكي، مطالعه موردي نيروگاه سد رودبار لرستان
 شناسايي حفرات و شكستگي هاي زيرسطحي تكيه گاه راست سد رودبال با استفاده از توموگرافي الكتريكي دوبعدي
 ارزيابي كيفي و هيدروشيميايي آب رودخانه چهلچاي
 انواع رده بندي توده هاي سنگي ساختگاه سد بلطاق
 مكان يابي كارخانه سيمان مريوان با استفاده از روشتصميم گيري چند معياره فازي
 طبقه بندي زمين باروشVS30وبااستفاده ازعدد نفوذاستانداردN-SPT درآبرفت شهركابل ـ افغانستان
 نقشه هاي پهنه بندي بيشينه شتاب سطح زمين PGA درآبرفت شهركابل ـ افغانستان
 اعتبار سنجي آزمون SPT براي مقاومت برشي زهكشي نشده (مطالعه موردي)
 مطالعه عوامل وقوع پديده زمين لغزشآبخيز جنگلي
 ارزيابي ژئومكانيكي توده سنگ هاي سازند شمشك
 پايدارسازي شيرواني مشرف بر بدنه سرريز سد نازلو
 نقشعناصر ساختاري تاقديساهواز در مخاطرات احتمالي زمينشناسي محدودهي شبكهي متروي شهري
 پهنه بندي ژئوتكنيكي خاك هاي استان گلستان
 تحليل سطح روند با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي بهبود يافته وبكارگيري نرم ١
 بررسي پارامترهاي جنبشزمين در ساختگاه فرودگاه نوشهر
 ارزيابي ويژگيهاي مهندسي آبرفت مسيرخط 3 متروتهران وارائه راهكارهاي اجرايي
 ارزيابي بيلان هيدروژئولوژيكي آبخوان بهاباد در استان يزد
 بررسي فروچاله هاي كارستي موجود درمخزن سدگوهركوه
 ارزيابي حفرههاي زمين ساختسد با استفاده از شيوه وزنسنجي
 ارزيابي اثرات زيست محيطي عنصر باريم بر منابع خاكو آب در مناطق مينراليزه دوستبيگلو (استان اردبيل)
 ارزيابي آلودگي غير متمركز خاكهاي با سنگبستر كواترنردر منطقه دوستبيگلو (شمال غرب استان اردبيل)
 ارزيابي ريسكزمين لغزشبا استفاده از مفهوم تئوري مجموعههاي فازي (منطقه هشتچين در جنوب استان اردبيل- شمال غرب ايران)
 بررسي ويژگيهاي ژئومكانيكي تراورتنهاي آذرشهر به عنوان مصالح ساختماني
 پهنه بندي خطر زمين لغزشبا استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياييGIS) درمنطقه سرو اورميه
 مدلسازي نقشه پروفيلهاي زمين شناسي مهندسي با استفاده از نرم افزارArcView
 ارزيابي فرآيندهاي هيدروژئوشيميايي و كيفيت منابع آب زيرزميني حوضه آبريز رودخانه گدارچاي نقده با نگرشي بر ليتولوژي منطقه
 تلفيق سيستم AHP,GIS درمكان يابي محل دفن پسماندهاي شهري مطالعه موردي شهرستان مهاباد
 تعيين پارامترهاي لرزه خيزي جهتطراحي مقاوم تونل ذاكر
 ارتباط بين ويژگي هاي فيزيكي و دوام داري سنگ هاي آهك مارني سازند آبدراز
 مطالعه و ارزيابي زمين لغزش و تاثير آن بر وضعيت رويشگاه (مطالعه موردي: سري خال خيل)
 مديريت ريسك و خطردرتحليل مخاطرات زمين بااستفاده ازسيستم اطلاعات ژئوتكنيكي GIS: مطالعه موردي خاك هاي استان گلستان
 بررسي واگرائي خاكهاي منطقه محمد آباد سيستان
 مقايسه مقاومت تك محوري حاصل از نمودار DSI و آزمون چكش اشميت در سازند آسماري ميدان كوپال
 منشاءيابي مواد پرتو زاي طبيعي در منطقه رامسر
 ضرورت احداث سد زيرزميني برروي رودخانه حرمك (شمال زاهدان)
 مقايسه مقاومت كششي سنگهاي كانسار مس چهل كوره زاهدان با دو روش آزمايش برزيلي و آزمايش بار نقطه اي
 پيشبيني سرعتذرهاي حداكثر لرزشزمين ناشي از انفجار با استفاده تحليل نتايج حاصل از شرايط متعدد ژئومكانيكي
 ارزيابي اثرات زيست محيطي سد گلوگاه بر روي منابع آب منطقه
 معرفي يك روش آزمايشگاهي جديد براي اندازهگيري سايندگي خاك
 بررسي تغييرات نفوذ پذيري توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراكم درزه ها، درصد خرد شدگي و RQD
 منشأ يابي مواد پرتو زايي طبيعي در منطقه مجل كلاردشت
 پيش بيني ميزان تراكم شكستگي ها دريكي ازمخازن هيدروكربوري نفت وگاززاگرس غربي با استفاده ازاستفادها زروشهاي دايره محاطي و مشتق دوم
 بررسي لرزه زمين ساختو تحليل خطر زمين لرزه در گستره شهرستان دورود
 مطالعه روشهاي مختلفبراي دفع پسماندهاي راديواكتيو
 تاثير سيستم ريشه اي گونه كلهو در مقاوم سازي خاك
 بررسي ضايعات آجر(آلوئكو سفيدك) در كارخانه هاي آجرسازي با ديدگاه مهندسي ( مطالعه موردي جنوب شرقي گرگان، نصرآباد
 بررسي آلايندههاي زيست محيطي كارخانه هاي آجرسازي ( مطالعه موردي جنوبشرقي گرگان، نصرآباد)
 منشاء يابي مواد پرتو زاي طبيعي در منطقه ونداربن كلاردشت
 بررسي ارتباط بين مقاومت تراكمي تك محوري و شاخص مقاومت بارنقطهاي ماسه سنگهاي سازند آغاجاري
 بررسي رفتار هيدروليكي توده سنگساختگاه سد چهچهه در آزمايشهاي لوژان
 ارزيابي ارتباط بين خصوصيات فيزيكي ومكانيكي و دوام داري سنگ هاي مارني سازند آبدراز وآب تلخ درناحيه كپه داغ، شمال شرق ايران
 ارتباط ويژگيهاي پتروگرافي و فيزيكي با دوام سنگهاي نما و تزئيني در مقابل تبلور نمك و ارائه يك طبقه بندي جديد دوام
 نقشبالا آمدن فاضلاب شهر كرمان در افزايش پتانسيل رمبندگي خاك
 كاربرد سنجشاز راه دورRemote Sensing در شناسايي آتشسوزيهاي زغالي
 بررسي كارايي چاه هاي مشاهدهاي در ارزيابي رفتار سدها)مطالعه موردي سد دامغان
 ارزيابي مقدماتي پتانسيل لرزه خيزي منطقه تفرش
 مطالعه خصوصيات ژئوتكنيكي خاكهاي نابرجا منطقه جنوبغرب شهرستان تفرش (گردنه ي نقره كمر)
 ارزيابي پايداري شيبهاي گردنهي نقره كمر، جنوب غرب شهرستان تفرش مطالعه موردي
 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد هرسين
 ارزيابي خطر لرزه خيزي شهر بردسير به روشآماري و تحليلي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 بررسي علل ناپايداري دامنه اي در بخشهايي از اطراف سد درونگر(شمال شرق ايران
 شبيه سازي و پيشبيني نحوه انتقال جرم آرسنيك در آب زيرزميني
 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP) درمكانيابي محل دفن مواد زايد جامد شهري در شهر گرمسار
 مكانيابي سد زيرزميني پسبند لامرد
 تعيين فشار بهينه گل حفاري توسط معيارهاي موهر – كلمب و موگي – كلمب در يكي از چاه هاي نفت جنوب غرب ايران
 مطالعه زون بندي و ارزيابي پتروفيزيكي مخازن گازي در يكي ازميادين نفتي جنوب غربي ايران
 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گزوبا تاكيد بر آب بندي پي
 بررسي شرايط زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد مخزني ماشكيد سفلي و دلايل انتخاب بدنه آرسي سي ساختمان سدبه عنوان بهترين گزينه
 بررسي توسعه كارست در كوه بالقرهي روستاي قطار (شهرستان مياندوآب)
 خصوصيات زمين شناسي مهندسي خاك هاي باقيمانده در شمال غرب همدان – حيدره
 ويژگيهاي ژئوتكنيكي خاكهاي باقيمانده در جنوب غرب همدان – فقيره
 آناليز پايداري چاه در دو روشحفاري تحتتعادلي و حفاري بالاي تعادلي (مطالعه موردي: يكي از چاه هاي سازند آسماري ميدان اهواز)
 تعيين خصوصيات پتروفيزيكي و تخمين ارتفاع ستون هيدروكربن با استفاده ازنمودارهاي چاه پيمايي (مطالعه موردي: يكي از مخازن جنوب غربي ايران)
 مكان يابي نسبي فعاليتتكتونيكي حوزه آبريز رود خيرآباد و ساختگاه پيرامون سد
 بررسي آب ريختشناسي و مخاطرات زيست محيطي دشتبيدگل در شمال شهرستان اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
 كاربرد آناليز احتمال در تعيين عمق بهينه تونل خط دوم قطار شهري مشهد
 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد چم شير
 بررسي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك سد رودبار لرستان با نگرشي بر پديده فرار آب از پي سد
 ارزيابي توده سنگ ساختگاه سد چم شير با استفاده از طبقه بندي DMR
 ارزيابي زيست محيطي لندفيل همدان
 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و هيدروژئولوژي ساختگاه سد مخزني جاميشان
 بررسي پايداري شيبهاي سنگي شهركسراب چنگايي با استفاده از نرم افزار Rockplane
 بهبود محاسبه حجم مصالح رودخانهاي با استفاده از روش ژئوفيزيك (مطالعه موردي رودخانه اعلا
 بررسي منشأ و تغييرات كربن آلي محلول (DOC) در منابع آب
 پهنه بندي زمين شناسي مهندسي معدن سونگون جهت استفاده در تحليلهاي پايداري شيب
 ارزيابي و مهندسي بازساز در ابنيه تاريخي
 بررسي آثار زيست محيطي كروم در خاكهاي مناطق افيوليتي:مطالعه موردي منطقه داورزن ، غرب سبزوار
 بررسي لرزه زمين ساختو تحليل خطر زمين لرزه در گستره شهرستان دهلران
 بررسي ويژگيهاي سنگهاي آهكي به عنوان مصالح سنگدانهاي (مطالعه موردي: شمال وشمال شرق همدان)
 ارزيابي زمين شناسي مهندسي خاكهاي برجاي محدوده بالا دست سد اكباتان (همدان
 بررسي تغييرات آبهاي زيرزميني تحتتأثير ميدانهاي الكترومغناطيسي زمين بارويكردپيشبيني وقوع زلزله
 مقايسه نتايج آزمايش بارگذاري بر خرده ذرات مجزا و نفوذ استاتيك جهت تخمين مقاومت فشاري تك محوري سنگ آهك
 مقايسه روشهاي تحليل قابليتروانگرايي و شرايط زمين شناسي خاكهاي ساحلي مطالعه موردي: سواحل جنوب شرق درياي خزر
 مطالعه ويژگيهاي ژئوتكنيكي كنگلومراهاي شمال شرق همدان، شهرستان فامنين ـ روستاي تجرك
 بررسي اثرات آلودگي ناشي از قبرستان وادي رحمتتبريز بر آبخوان منطقه
 بررسي تغييرات فصلي غلظتنيترات در حوضه گرگانروداستان گلستان
 شبيه سازي انتقال آلاينده نيترات با استفاده از كدMT3DMS و تعيين محدوده ي خطر آلودگي شهري در دشت شاهرود
 پيشبيني تاثير اجراي طرح فاضلاب بر سطح آب زيرزميني ،مطالعه موردي:آبخوان شهر مشهد
 ارزيابي كيفيتآب رودخانه بشار براي مصارف شرب، كشاورزي و صنعتي وبررسي عوامل مؤثر بر ويژگيهاي كيفي
 بررسي كيفيتآب رودخانه حبلهرود (از سرشاخه نمرود تا دليچاي)، استان سمنان
 بررسي تاثير تعداد و زمان سيكلها بر روي رفتار دوامپذيري ماسه سنگهاي سازند آغاجاري در جنوب استان خوزستان
 تجزيه و تحليل مشتقات بالاتر براي تفسير پروفيل با استفاده از پتانسيل خودزا
 ويژگيهاي كاني شناختي مصالح سنگي و تاثير آن بر دوام مخلوطهاي آسفالتي بالاي ۲۰ سال (مطالعه موردي مصالح استفاده شده در آسفالت پل قديم چالوس)
 بررسي عوامل زمين شناسي مهندسي ريزشتونل سنتي خط A متروي قم
 كاليبراسيون راديومتري نسبي سنجنده هايASTER و LISSIII با استفاده ازنمك زارهاي مناطق خشك
 ارزيابي آزمايش نفوذ فك بارگذاري در نمونه هاي آهكي بسيار كوچك براي تعيين مقاومت فشاري تك محوري سنگ بكر
 خوشه بندي بافت خاك در غرب مشهد و بررسي روابط فيزيكي هر خوشه
 ايجاد بانك اطلاعات ژئوتكنيكي خاكهاي غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اكسس Microsoft Access
 بررسي وضعيت آبهاي زيرزميني دشت گوهركوه با استفاده از Arc Gis
 اعتبار سنجي نتايج آزمايش نفوذ استاندارد در تعيين شاخص هاي طراحي (مطالعه موردي، مجتمع تجاري-پزشكي استقلال كرمان)
 تاثير زمينريختشناسي ديرين بر احتمال وقوع لغزشهاي عميق در نهشتههاي ولكانيكي، مطلالعه موردي: گردنه صائين (جاده اردبيل- سراب)
 بررسي كيفيت آب هاي زيرزميني آبخوان آبرفتي دشتبجنورد جهت مصارف شرب، كشاورزي و صنعت
 تعيين فركانس تشديد خاكبا استفاده از آناليز زمان-فركانس در منطقه درگهان قشم
 تحليل پايداريمخزن بالادستنيروگاه تلمبه ذخيرهاي سد آزاد با استفاده ازتصاوير استريوگرافيك
 تعيين سطح آب زيرزميني با روش لرزهاي انكساري و مقايسه آن با نتايج ژئوالكتريك در منطقه شهرك صنعتي عطار، نيشابور
 ارزيابي نتايج آزمايش CPTu در تشخيص پروفيل خاك (مطالعه موردي)
 زمين شناسي مهندسي و مجاري كارستي ساختگاه سد تغذيه مصنوعي گوهركوه
 عمليات اجرايي و كارآيي تزريقات پرده آب بند سد شهر بيجار
 نگرشي بر ارتباط بين شروع زمينلغزشهاي كمعمق و الگوي بارندگي در حوزه آبريز رودخانههاي تجن و نكارود (شرق مازندران
 تاثيرات هيدروژئوشيميايي منطقه افيوليتي شمال شرق تربت حيدريه بر كيفيت آب هاي زيرزميني منطقه گرماب-آبدارو
 ارزيابي تاثير سازندهاي زمين شناسي بر كيفيت منابع آب حوزه آبريز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوي
 ارزيابي عملكرد پرده آب بند سد خيرآباد نيكشهر با استفاده از اطلاعات ابزار دقيق
 ارزيابي روش هاي آب بندي درياچه چيتگر
 بررسي تأثير پارامترهاي هواشناسي و توپوگرافي بر شبيهسازي سطح ايستابي با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردي: دشت ايذه)
 ارزيابي وضعيت موجود مديريت پسمانددرشهررامهرمز
 پهنه بندي بافت خاك درگستره شهر شاهرود
 بررسي اثرات زيست محيطي سدبارنيشابور
 بررسي آسيب هاي زمين شناسي زيست ميحطي زباله گاه تبريز
 تعيين بافت و رطوبت خاك با استفاده از روشGPRو مقايسه نتايج حاصل با نتايج آزمايشگاهي، مطالعه موردي محوطه پرديس دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهرود
 بررسي جابجايي بين ميخ و خاك در شيبهاي ميخ كوبي شده تحت بارهاي ديناميكي
 بهسازي خاكدر حفاري تونل مكانيزه بهروشEPB -خط ۲ قطار شهري مشهد
 تحليل ميدان تنشهاي برجا در سازندهاي مختلفيكي از ميادين نفتي ايران با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
 طراحي مدل ژئومكانيكي و تعيين محدوده پنجره ايمن گل حفاري درسازندهاي توليدي يكي از ميادين نفتي ايران با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
 مطالعه خصوصيات زمينشناسي مهندسي سنگ آهك آسماري در مقطع نمونه (۵۰ كيلومتري جنوب شرق مسجد سليمان)
 مروري برعملكردسيستم هاي پمپاژ وتصفيه دررفع آلودگي آبهاي زيرزميني
 نشست زمين در اثر حفر تونل هاي خاكي و تاثير عوامل زمين شناسي مهندسي بر آن
 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگ هاي به كار رفته در تخ تجمشيد
 ارزيابي زيست محيطي عناصرسنگين موجود دررسوبات رودخانه سياه جنگل شرق ميرجاوه
 مقايسه وارزيابي پتانسيل روانگرايي خاكها در جنوب دشتاروميه با بررسي آئين نامه پل هاي شاهراهي ژاپن (1999) و معيار ونگ (1979)
 بررسي ويژگيهاي زمينشناسي مهندسي سازندهاي شيلي و مارني استان فارس براي توليد مصالح سبكدانه و ارزيابي اوليه از مصالح سبكدانه توليدي
 بررسي رابطه ي آماري بين شاخصهاي سايش سرشارCAI) و درصد كوارتز معادل EQC)براي نمونه هايي از سنگهاي ايران
 تحليل پايداري شيرواني مشرف بر بدنه سر ريز سد نازلوي اروميه به روشتعادل حدي
 نقشليتولوژي و شرايط ساختاري سازند گچساران در مسيريابي سازههاي خطي واقع درجنوب غرب لرستان
 بررسي اثر هدايت هيدروليكي خاك و شدت بارندگي بر پايدار شيبها نامحدود
 بررسي عامل ايجادشيارشدگي درجاده هاي شرق كشور
 بررسي رابطه ي بين ضريب نفوذپذيري k و دانه بندي و ارائه ي فرمول تجربي درخط دوپروژه ي قطارشهري شيراز
 بررسي رابطه ي بين عدد Stp و دانسيته و ارائه ي فرمول تجربي درشرق كشور
 ملزومات مطالعات ژئو تكنيكي و نقش آنها در احداث سد زير زميني مطالعه موردي: سد زير زميني پسبند لامرد
 ارزيابي كيفيت منابع آب حوزه آبريز كهنه جغتاي در استان خراسان رضوي
 بررسي ريزترك ها در گرانيت كوه سفيد (سراوان) و تأثير آن بر مقاومت برشي وفشارشي سنگ
 بررسي پتانسيل واگرايي منابع قرضه ريزدانه سد خاكي كلقان بستان آباد
 عملكرد طوق دايره اي شكل3Dو پايه ها قرباني شونده در كاهش آبشستگي دراطراف پايه ها پل
 بررسي پارامترها زمين شناسي موثر بر ريزش ها معدني مطالعه مورد ريزش كارگاهي در معدن زغالسنگ داربيدخون
 زون گيرش سيستم چندچاهي درآبخوانهاي محبوس گوه اي با هدف پاكسازي آبهاي زيرزميني آلوده
 بررسي تاثيرخصوصيات سنگشناسي بردرصدجذب آب وتراكم پذيري سنگدانه ها
 استفاده از آهكو محلول تجاري 300-Dssبه منظور بهبود خصوصيات مهندسي خاكهاي ريز دانه در راهسازي (مطالعه موردي شمال شرق دشتسيستان)
 تحليل پايدار زمين لغزش در محله طالقاني شهر گرمي واقع دراستان اردبيل
 بررسي روند افت وزني توف هاي سازند كرج در آزمون سلامت سنگ و تعيين كاربري آنها
 بررسي مصالح سنگريزه اي سد چهچهه با نگرشي بر تحليل پايداري سد
 غلظت و روند تغييرات فلزات سنگين (نيكل، كادميم، سرب و آرسنيك) در آب رودخانه كاكارضا (استان لرستان)
 بررسي برخي ويژگيهاي زمينشناسي مهندسي سازند شمشك در محدوده شهرستان رودبار
 هيدروژئوشيمي زيست محيطي منابع آب زيرزميني دشت راور شمال استان كرمان
 تحليل نفوذپذيري ساختگاه سدماشكيد سفلي با استفاده ازآزمايش لوژان
 بررسي مخاطرات زمين شناسي ناشي از زمين لرزه در غرب ايران
 بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب حوضه آبريز سد شيرين دره (خراسان شمالي)
 تاثيرافزودني نانو رس مونتموريلونيت Na+ بر پارامترهاي مكانيكي خاكهاي رسي
 مطالعه ي خصوصيات ژئوتكنيكي ساختگاه سد خرسان- 3 به منظور برآورد پارامترهاي ژئومكا نيكي توده ي سنگ
 بررسي پايدار گودالها برداشتمصالح در مخروطافكنه كرج
 تحليل حساسيت تراز آب زيرزميني دشت زرينگل به ضرايب هيدروديناميكي آبخوان با استفاده از مدل رياضي
 بررسي ميزان نشت ازمخزن بالا دست سدرودبارلرستان بااستفاده ازنرم افزار Seep/W
 ارزيابي اثرات كمي طرح تغذيه مصنوعي خوي
 تاثير خواصفيزيكي، ليتولوژي و دوام پذيري سنگبر روي پايداري شيبهاي سنگي (مطالعه موردي مسير آزاد راه خرم آباد – پل زال)
 بررسي نشست زمين و ايجاد شكاف در دشت سبزوار
 روند تهيه لايه مقاومتي نقشه زمين شناسي مهندسي منطقه حوضه آبخيز حسن بيگ ( با بهره گيري از گراف لوبشر)
 بررسي عناصرآلاينده سرب وروي درآبهاي منطقه معدني ايرانكوه
 پهنهبند ميزان فرسايشبا استفاده از تحليل سلسله مراتبي در حوضه آبخيز حسنبيگ
 بررسي واگرايي مصالح بدنه و معادن قرضهسدهاي خاكي
 بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي در بستر سدها
 اثر فرسايشآبي و باد بر سكونتگاه ها سيستان
 مطالعه خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه سنگهاي سازند قم واقع در روستاي تجرك (شهرستان فامنين)
 مقايسه رفتار سيستم نگهداري سگمنتي تونل انتقال آب چمشير، در حالت پيوسته و ناپيوسته با روش عددي
 محاسبه تنش تاقديس دشتك شهرستان كازرون
 بررسي پارامتر ها جنبش زمين در سد ميجران
 بررسي ناپايدار ها دامنها مخزن سدكارواندر پساز آبگير و تحت شرايط بارگذار لرزه اي
 حد بررسي هاي لازم براي پي و مسائل ژئو تكنيكي ساختمان 5 طبقه بيمارستان علي بن ابيطالبزاهدان با استفاده از نرم افزار پي سنج
 بررسي پتانسيل تورم و واگرايي خاكها دشت زحمتكشان كرمان
 تعيين مدول يانگ استاتيك سنگ ها با استفاده از مدول يانگ ديناميك
 بررسي آبشستگي در اطرافپايه استوانه اي شكل پل ها در حضور طوق و كابل
 نگرشي بر وقوع زمين لغزش در شهر گرمي(استان اردبيل
 طراحي و ساخت دستگاه هيدروپنوماتيكي خزش و بررسي رفتارخزشي توف هاي شمال قزوين(مطالعه موردي)
 ارزيابي سطح آلودگي و ريسك اكولوژيكي فلزات سنگين در خاكها و غبارهاي ترافيكي شهر مشهد
 پيشنهاد ضريبسايندگي و ضريبقابليتشكنندگي براي بخشي از آبرفتهاي جنوب شرق تهران به كمكآزمونLCPC
 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سنگريزه اي سردشت به منظور ارزيابي وضعيتآبگذري ساختگاه سد
 بهسازي خاكبا استفاده از روشهاي اصلاح هيدروليكي
 تحليل خواصتوده هاي سنگي ساختگاه سدكارواندر خاش از لحاظ امكان فرار آب و وجود كارست
 مطالعه تاثيرمناطق دگرساني برميزان آزادسازي و تمركز عنصرآرسنيك درگونه هاي مختلف گياهي مطالعه موردي منطقه لاهرود دراستان اردبيل
 مطالعه ويژگيهاي زمينشناسي و بلورشناسي كانيهاي گروه آزبست و بررسي خطرات زيست محيطي حاصل از آنها
 كاربرد ضريب لانژليه براي مطالعه كيفيت آبهاي مناطق دگرساني و كانيسازي براي مصارف صنعتي
 بررسي اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان
 مقايسه مدول تغيير شكل بدستآمده از آزمايشهاي برجاي بارگذاري صفحه اي و ديلاتومتري
 ريزشهاي دامنه اي در منطقه تنگه سرحه – نيكشهر مكران
 ارزيابي نفوذپذيري توده سنگهاي ساختگاه سد بيستون، كرمانشاه
 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي منابع قرضه ريزدانه سد بيستون، كرمانشاه
 تفسير بيهنجاريهاي گراني با روشهاي بهينه سازي جستجوي عمومي
 تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي شهر شاهرود
 بررسي ميزان پايدار خاكهاي موجود بين چاه نيمه ها سيستان برا احداث كانال انتقال آب
 تاثيرات زيستمحيطي كرومCr) موجود در افيوليتها و معادن كروميتي منطقه گرماب آبدارو (شمال شرق تربتحيدريه) بر منابع آب و خاك منطقه
 ارزيابي درجه هوازدگي گرانيتهاي جنوب قروه با استفاده از شاخصهاي فيزيكي و مكانيكي
 برآورد فرسايشو رسوب با مقايسه دو روش EPM وMPSIAC مطالعه مورد حوضه آبخيز سد خاكي سورچكي سراوان
 ارزيابي اهميتپديدههاي زمين شناسي مهندسي در نواحي جذر و مدي بر مكان يابي سازه هاي محدوده ماهشهر بندر امام
 بررسي تأثير مورفولوژي زمين بر خصوصيات مهندسي خاكهاي منطقه لشكرك
 مقايسهي قابليت جذب سطحي عنصر سرب توسط دو جاذب گوتيت طبيعي و گل قرمز اصلاح شده از آبهاي آلوده
 تخمين مقاومتفشاري تك محوري (UCS) ماسه سنگها با استفاده از آزمايش نفوذ
 مقايسه روشهاي مختلف محاسبه نشستپيهاي دايرهاي بر روي خاكهاي ماسهاي
 بررسي ويژگيهاي مهندسي توف هاي كوه آتشفشاني جهانگيرو (شمال غرب زاهدان) براي توليد بتن سبك
 بررسي تاثير ناپيوستگيها بر ساخت آزادراه در محدوده شهرستان رودبار
 تهيه نقشه حساسيت به فرسايش به روش AHP و برآورد ميزان رسوب حوضه آبريز گدار چاي نقده، با استفاده از مدلEPM
 هيدروشيمي وبررسي كيفي آب رودخانه هاي منتهي به خليج گرگان
 بررسي رابطهي ظرفيت باربري و نشست پي تونل نيايش تهران
 بررسي فاكتور اصلي زمين شناسي در تعيين مناطق مناسب جهت احداث سدهاي زيرزميني، مطالعه موردي: دشت بروجن در استان چهارمحال وبختياري
 تعيين مناطق مناسبجهتاحداث سد زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي: دشت بروجن در استان چهارمحال وبختياري
 پهنه بند خطر زمين لغزشدر شهرستان فارسان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
 ارزيابي درجه كارستي شدن توده سنگهاي كربناته ساختگاه سد نازلو
 بررسي و تحليل نشت در سدخاكي علويان توسط نرم افزار seep/w
 ارزيابي نفوذپذيري ساختگاه سد ماشكيد عليا با استفاده از شاخص نفوذپذيري ثانويه SPI
 مكانيابي وارزيابي معيارهاي مكان دفن پسماندشهريزد با استفاده ازسنجش ازدور و gis
 بررسي رسوبدهي مارن هاي قرمز بالايي درناحيه حسن آباد، بااستفاده ازدستگاه شبيه سازباران
 تعيين مكانهاي بحراني جهت استحصال آب زيرزميني با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: دشت نيشابور)
 پايدارسازي تونل هاي شهري به كمكروشتزريق طاق چتري، مطالعه موردي: حفاري تونل هاي شهري تهران
 بررسي تغييرات سطح آب زيرزميني در محدوده تونل نيايش تهران و تاثيرات احتمالي آن بر پايداري تونل
 تخمين وابستگي فركانسي ضريبكيفيتامواج برشي براي ناحيه تبريز با استفاده از شتابنگاشتهاي زمينلرزه اهر-ورزقان 2012
 كاربرد روش رويه پاسخ در مهندسي ژئوتكنيك تعيين ظرفيت باربري لرزهاي پي هاي سطحي
 شناسايي مسير گسل شمال مشهد بوسيله چرخشدادهها ميكروترمور
 بررسي سونامي درياي خزربرطبق ارتفاع و سرعت امواج
 بررسي مشكلات ناشي ازاحداث غيراصولي لندفيل شهرشيراز
 بررسي غلضت فلزات سنگين در خاك هاي محدوده معدن نيزه آب (درح
 بررسي كيفيت شيميايي منابع اب منطقه معدن مرمريت نيزه آب درح
 پهنه بندي خطرزمين لرزه درمنطقه چالوس
 جايابي خاك چالهاي شهري با استفاده ازروش وزن دهي تجمعي ساده و روش فازي مرد مطالعاتي استان لرستان
 ارزيابي كارايي روشهاي ژئوالكتريك و ژئورادار در شناخت گسل هاي فرعي تهران
 ارتباط بين ويژگي هاي هندسي بافتي كاني ها با مقاومت فشاري و كششي سنگهاي آذرين متبلور
 اثر انحلال پذيري و زوال بر آثار سنگي سروك در كهگيلويه و بويراحمد
 تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي و ارزيابي پريود غالب خاك در شهر خليل آباد
 بررسي تاثير ساختگاه سد زيرزميني بر كيفيت آب زيرسطحي در سد زيرزميني سنگانه كلات
 بررسي بالا آمدگي سطح ايستابي درشهر مشهددراثرانتقال آب سددوستي
 معرفي پهنه گسلي آزادشهر در شهر تهران بر اساس برداشتهاي ميداني و ژئوفيزيكي
 ارزيابي شاخصآسيبپذير ساختگاه در شمال شهر مشهد
 المانهاي آببند و تاثير آنها در نگهداري تونلهاي حفاري شده با استفاده ازماشينهاي حفاري تمام مقطع (TBM)
 انتخاب ماشين حفاري مكانيزه ي مناسب براي حفرتونل خط دوپروژه ي قطارشهري شيراز
 تحليل لرزهخيز و بررسي ظرفيتباربر بيمارستان ۲۰۰ تختخوابي شهرستان شيروان
 بررسي مخاطرات زمين شناسي مهندسي در منطقه ويژه پارسجنوبي
 ارزيابي پتانسيل سايندگي سازندهاي آيتامير و نيزار در مقاطع مختلف رسوبي
 بررسي تاثيرمحيط رسوبي برخصوصيات مهندسي خاكهاي محدوده شهركرمان
 بررسي تغييرات عدد نفوذ استاندارد خاكSPT)در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمين آمار
 مديريتريسكنشستناشي از حفاري تونل مطالعه موردي: مسجد پارككوهسنگي مشهد
 ارزيابي روشهاي مناسب براي مقابله با مشكلات آب زيرزميني درايستگاه g2 خط 2قطارشهري مشهد
 بررسي تاثير انجماد با نيتروژن مايع بر خصوصيات مكانيكي خاكهاي ماسهاي SP -SM وريزدانه CL-ML
 بررسي غلظت روي و سرب درآب رودخانه حبله رود ازسرشاخه نمرود تا دليچاي استان سمنان
 پيشبيني پارامترهاي مقاومت برشي خاك با استفاده از بانك اطلاعات ژئوتكنيكي شهر مشهد
 تعيين مدل زمين آمارمناسب درتهيه نقشه تغييرات شوري آبهاي زيرزميني دشت بيرجند
 بررسي رفتار مقاومتي خاكهاي شهر كرمان با توجه به محيط رسوبي آنها
 كاربرد منطق فازي وروش ahp درپهنه بندي پتانسيل آلودگي خاك به عناصرسرب وروي
 تحليل پايدار دامنه ها مخزن سد زاوين تحت تاثير بارگذار لرزه اي (شمال شرق ايران)
 بررسي تراز آب زيرسطحي در خاك بستر شهر مشهد
 پهنه بندي آلودگي سرب وروي دراستان خراسان شمالي
 بررسي هيدروژئوشيمي و كيفيت منابع اب منطقه تاريك دره شمال تربت جام
 پهنه بند شاخصآسيبپذير زمين در حاشيه گسل جنوب مشهد
 ارزيابي ضخامت آبرفت و عمق سنگ كف در بخش جنوبي شهر مشهد
 بررسي تاثيرات اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي پروژه قطارشهري مشهد
 مقايسه روشپينهول و شرارد در تعيين واگرايي منابع قرضه ريزدانه سد بلطاق
 بررسي ويژگيهاي ژئوتكنيكي منابع قرضه ريزدانه سد بلطاق
 بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گمبيري
 تعيين خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگهاي اولترابازيك جنوب مشهد
 تعيين شاخص كيفيت توده سنگ RQD بر اساس درزه ها در سنگهاي اولترابازيك جنوب مشهد
 مديريت پايدار منابع آب در پروژه هاي شهري مطالعه موردي: پارك ملي چهل بازه مشهد مقدس
 بررسي اشكال ژئومورفولوژي حوضه ي آبريزرودخانه كشف رود شمال شرق ايران
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید