مشاهده و امکان دانلود کلیه مقالات دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست در مرجع دانش(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست  24 مرداد ماه 1392 توسط شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 711عنوان مقاله تخصصی شامل 8506  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
 بررسي تنوع ژنتيكي Poplus albaدر خراسان رضوي با استفاده از ماركرRAPD
 تجزيه و تحليل اصلاح نظام مالياتي براي ترويج اهداف زيست محيطي
 پيش بيني رسوبات معلق رودخانه بارون چاي ماكوبااستفاده ازتئوري آشوب
 برنامهريزي حمل و نقل شهري و نقش آن در كاهش آلودگي هوا
 پيش بيني بارمعلق رودخانه مهابادبه كمك معادله سنجه رسوب با استفاده ازتئوري آشوب
 بررسي خاك به منظور اجراي عمليات بازسازي در معدن شماره يك گل گهر سيرجان
 ارزيابي عددي وتحليلي تأثير پارامترهاي ژئوتكستايل برظرفيت باربري شالودهي احداث شده برروي رس مسلح براي ساختمانهاي با ارتفاع متوسط
 تاثير هرس ريشه بر ريشه زايي نهال بلندمازو در نهالستان
 بررسي ميزان تجزيه آنتراسن توسط باكتريهاي جداشده ازخاك هاي آلوده به نفت مسجدسليمان
 بررسي قابليت گياه پالايي فلزهاي مس و سرب در خاك آلوده توسط گياه ماش (Vigna Radiata)
 نقص ارزيابي اثرات محيط زيستي كاربريهاي انسان ساخت بر پارك ملي بمو
 ارزيابي عوامل مرتبط با دانش گندمكاران شهرستان ابهر پيرامون مديريت آب زراعي
 بررسي نحوه عملكرد بادخان هاي توكار با استفاده از مدلسازي عددي
 جايگزيني مواد مناسب به جاي نمك در يخ زدايي معابر شهر تهران و ارائه راهكارهاي محيط زيستي
 ارزيابي زيستي رودخانه مارون بااستفاده ازشاخص BMWPوساختارجمعيتي ماكروبنتوزها
 ارزيابي زيست محيطي فرسايش و رسوب در حوضه آبخيز تكمجان (شهرستان رودسر)
 بررسي تنوع و تغييرات جمعيت بندپايان ماكروفون خاك Chilopoda, Diplopoda, Isopoda and Aranae درفصول مختلف سال درخاك جنگل سمسكنده
 آلايندههاي زيست محيطي در صنايع خمير و كاغذ و روشهاي كنترل آنها
 تأثير پديده خشكسالي بر خشكيدگي درختان جنگلي
 تاثير ارزش افزوده بخش كشاورزي بر شاخص عملكرد محيط زيست (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب اسلامي)
 بررسي عددي تأثير موقعيت دودكش بر انتشار آلودگي در اطراف ساختمان با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
 بررسي تنوع گونه هاي درختي در رويشگاه شاه بلوط در غرب گيلان
 بررسي ميزان آلودگي رودخانه گاماسياب استان كرمانشاه بااستفاده ازنمايه EPT
 توسعه پايدار و كاربرد آن در مديريت منابع آب
 استفاده ازفرايند تحليل شرايط محدودكننده درانتخاب روش بازسازي معدن شماره يك سنگ آهن گل گوهر سيرجان
 بررسي تنوع گونهاي سوسكهاي خانواده Chrysomelidae (Hexapoda: Coleoptera) درشمال كشور
 آگروفارستري، روشي نوين براي تلفيق جنگلداري و كشاورزي
 بررسي تاثير تنوع زيستي بر محيط زيست
 بررسي تاثير تركيبات EDCsبر القاي زرده سازي در ماهيان
 بررسي وشناسايي زيستمندان اروندرود
 بررسي تعداد در كلاسههاي قطري، تاجپوشش و زادآوري گونه نمدار در كلاسههاي مختلف ارتفاعي (مطالعه موردي: جنگلهاي شفارود استان گيلان)
 بررسي راهكارهاي مديريتي جهت كاهش آلودگي دررودخانه قره سو استان كرمانشاه باتوجه به آلودگي هاي وارده و توان خودپالايي رودخانه
 اثرات زيست محيطي گردشگري بر سواحل شهر جويبار
 Study on Density, Diversity and Distribution of Migratory Waterfowl Birds in relation to Vegetation Communities in Hashilan Wetland,Kermanshah, Iran
 شناسايي و بررسي آلودگيهاي محيطزيست شهر آستارا، چالشها و راهكارها
 رفتار راهبردي و مذاكرات كاهش نشر گازهاي گلخانه اي
 چالش هاي زيست محيطي وتوسعه پايدار
 استفاده از مصالح با انرژي نهفته كم و قابليت باز استفاده شوندگي گامي فراتر ازبازيافت مصالح
 اندازه گيري كاتيونهاي موجود در آب قناتهاي روستاهاي اطراف شهرستان سرايان ومقايسه آنها با استاندارد ملي جهت مصرف شرب
 توان آللوپاتيك اسانس اندام هوايي كيسه كشيش capsella bursapastoris بر جوانه زني و رشد گياهچه علف هرز تاج خروس
 اثرات آلودگي كادميم براكوسيستم هاي آبي
 مديريت محيط زيستي پارك ملي بمو بااستفاده ازتصاوير ماهواره اي
 اثرات پديده گرد و غبار بر استان خوزستان
 معرفي روش TOPSISجهت بررسي وضعيت خشكسالي شهرستان رشت
 بررسي آلودگي هواي شهراصفهان با استفاده ازميانگين روزانه شاخص كيفيت هوا سال 91
 استرس اكسيداتيووميزان توليد فاكتورهاي رشدخونسازي درريه موش تحت تاثيرنيكاربازين و آلودگي آبهاي سطحي بواسطه مصرف اين دارودرمرغداري ها
 اثرات زيستمحيطي ناشي از بهرهبرداري شن و ماسه رودخانه بر جمعيت كفزيان
 بررسي روند شاخص زيست محيطي مواد جامد حل شده در آب (مطالعه موردي قلعه شاهرخ اصفهان)
 پهنه بندي وآناليز كمي و كيفي حوضه ابخيز سدشفارود و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حفاظت منابع آب
 بررسي پناهگاه آلودگي در كشورهاي در حال توسعه با منحني زيستمحيطي كوزنتس
 نقش پوشش گياهي در افزايشبارندگي، كاهش سيلاب در محيط زيست و توسعه پايدار
 ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه آبرساني ازپساب استخرهاي پرورش ماهي قزل آلاي روستاي ديوزناو ورودخانه سيروان به باغات منطقه سيروان
 گياه پالايي شوري و بررسي برخي خصوصيات مورفولوژيكي و محتوي يوني در دو گونه گاوزبان ايراني و گاوزبان دارويي (اروپايي(Echium amonume & Borago officinalis L.)
 بررسي تغييرات تنوع زيستي زيراشكوب براساس كاهش پوشش درختي
 بررسي اثرات زيست محيطي ناشي برداشت شن و ماسه بستر رودخانه بر ماهيها وپيامدهاي ناشي از آن بر اكوسيستم رودخانه
 اولويت بندي مكان هاي احداث سد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و روش تصميم گيري چند معياره
 پايداري محيط زيست ازديدگاه اسلام
 پتانسيل سنجي استحصال توليد بيوگاز ازفضولات دامي مطالعه موردي روستاي گنبدچاي واقع دراستان همدان
 گاز رادن دومين عامل سرطان ريه
 نقش ict درمحيط زيت بانگاهي به توسعه پايدارروستايي
 بررسي معيارهاي كاربردي در مكانيابي بهينهي شهرهاي جديد با رويكرد توسعهي پايدار شهري
 بررسي پراكنش موادآلي وظرفيت تبادل كاتيوني درزمين هاي زراعي شهر ايذه بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
 بررسي ميزان توجه به آموزش هاي زيست محيطي در كتب علوم تجربي مقطع راهنمائي
 تعيين پراكنش عنصر سنگين كادميوم در رسوبات تالاب ميانگران شهر ايذه و خاكهاي اطراف تالاب با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 رايانش ابري فناوري نوين دوستدارمحيط زيست
 تحليل حساسيت متغيرهاي اقليمي در برآوردETo پتانسيل به روش فائو- پنمن –مانتيث
 مروري برچاي ترشHibiscus sabdariffa
 حفاظت ازمحيط زيست بامكان يابي نيروگاه هاي خورشيدي حرارتي بوسيله مدل بولين وهمپوشاني شاخص مطالعه موردي: استان هرمزگان
 اثرات نيترات در آب آشاميدني و روش هاي حذف آن
 نقش آبياري تحت فشار در توسعه پايدار روستايي (مورد مطالعه :روستاهاي بخش ماهيدشت شهرستان كرمانشاه)
 كاربردشبكه عصبي مصنوعي درمدلسازي فرسايش ورسوب چمريز
 پايش آلاينده هاي هوازادبااستفاده ازگلسنگ ها
 بررسي اثرنانوكلات آهن 9% سولفات آهن و آهن Fe-EDDHA بربرخي شاخصهاي رشدچهاررقم كاهو درسيستم NFT
 برنامه ريزي فضايي ياآمايش سرزمين درايران
 معيارهاي ارزيابي زيست محيطي زنجيره تامين درمحيط توسعه پايدار
 بررسي نقش عوامل اقليمي انساني و جغرافيايي درآلودگي هواي شهرها مطالعه موردي: شهربجنورد
 تعيين ميزان آلودگي صوتي كارخانه سيمان نكا
 بررسي روند تغييرات كيفي اب اروندرود براساس پارامترهاي فيزيكي ـ شيميايي
 گياه پالايي خاكهاي آلوده به فلزات سنگين و مسائل ناشي از بكارگيري اين روش
 بررسي نقش كشاورزي پايداردرگسترش وتوسعه جوامع بشري
 مشاركت مردم درمديريت پسماندشهري شهرستان سميرم
 بررسي تنوع زيستي محصولات زراعي استان كرمانشاه براي سال زراعي 90-89
 مديريت پايدار اراضي (مؤلفه ها و شاخصها)
 ارتقاء بهداشت محيط زيست از ديدگاه قرآن و احاديث
 امكان سنجي استفاده مجددازلجن حاصل ازتصفيه بيولوژيكي به عنوان كود جهت حاصلخيزي مزارع مطالعه موردي كارخانجات نوشابه سازي خوش نوش همدان
 ارزيابي محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل با استفاده از روش فائو – پنمن – مانتيث درشاهرود
 آلودگي خاك ومحيط زيست بررسي علل فرسايش خاك درحوضه كرفارس
 برآورد تبخير و تعرق مرجع و آناليز حساسيت به متغيرهاي اقليمي در ايستگاه سينوپتيك بيارجمند
 سنجش كمي آنيون هاي محلول در آب قنات هاي روستاهاي اطراف شهرستان سرايان جهت بررسي كيفيت آنها براي شرب
 زباله سوزهاي بيمارستاني وصنعتي و راه كارهاي راهبردي بهينه آنها
 دفع و بازيافت زباله هاي شهري درايران
 بررسي اثركلات آهن نانوFe-EDDHA غيرنانووسولفات آ]ن برميزان كلروفيل چهاررقم كاهو درسيستم NFT
 بررسي تركيب گونههاي درختي و درختچهاي با گونه نمدار در جنگلهاي شفارود
 توريسم، حفظ محيط زيست وراه هاي رسيدن به توسعه پايدار
 نقش و كاربرد اكسيد نيتريك در باغباني
 نيازبنادرجنوبي كشوربه تاسيسات دريافت زائدات نفتي
 بررسي تنوع و تغييرات جمعيت حشرات ماكروفون خاك درفصول مختلف سال درخاك جنگل سمسكنده
 بررسي آثار اقتصادي- اجتماعي و اكولوژيكي احداث سد حنا از ديدگاه بهرهبرداران (مطالعه موردي: سد حنا سميرم)
 اثرشيرابه تصفيه شده زباله شهري برتغييرات عمقي اسيديته وشوري ستونهاي مختلف خاك
 ارائه راه كارهاي مديريتي نوين جهت تفكيك و بازيافت پسماندها درمراكز آموزشي مطالعه موردي:دبستان بهشتي دراستان همدان
 تغييرات عمقي كلسيم و منيزيم ستونهاي مختلف خاك متاثرازشيرابه تصفيه شده زباله شهري
 اثرشيرابه تصفيه شده زباله شهري برپروفيل عمقي كلروبي كربنات ستون هاي مختلف خاك
 مطالعه تغييرات شيميايي- فيزيكي منابع آب زيرزميني از نظر شرب و حفظ محيط زيست(منطقه مورد مطالعه: دشت سروستان)
 مروري بر مقايسه روشهاي مختلف مطالعات بانك بذر خاك
 بررسي تاثيرات معماري پايدارسنتي برمحيط زيست وصرفه جويي درمصرف انرژي درسمنان
 سيستم آبياري هوشمند و مقايسه اين روش با روش سنتي
 بررسي آلودگيها و اثرات زيست محيطي ناشي از اكسيدهاي ازت و اكسيدگوگرددر صنعت سيمان
 بررسي وضعيت سيستم تصفيه فاضلاب صنايع چوب و كاغذ مازندران
 كاربردتجارت آب مجازي درارايه الگوي بهينه مديريت منابع آب ايران
 بررسي ارزيابي ارزشهاي اقتصادي تالاب ها و حفاظت ازآنها
 ديدگاه هاي مختلف درباره اوج نفت و ارتباط آن با سياست هاي تغييرآب وهوايي
 فاكتورهاي موثر در اتخاذ رفتار مسئولانه زيست محيطي
 Evaluate TDS Removal Using Continuous-Flow Source Wastewater by Reverse Osmosis
 بررسي كمي و كيفي پسماندهاي بيمارستاني و ارائه راهكارهاي مديريتي جهت بهبود وضعيت فعلي مطالعه موردي بيمارستانهاي شهر آبادان
 تحليل و بررسي آبگرمكن خورشيدي
 بررسي عناصر مغذي در خاك معدن شماره يك گل گهر سيرجان و تاثير آن بر بازسازي پوشش گياهي
 بررسي غناي گونهاي خزههاي اپيفيت بلند مازوQuerqus Castaneifolia درجنگل جلگهاي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
 مدلسازي عددي انتشار و پخش رسوبات در منطقه عسلويه و تعيين نقش آن در سرنوشت و گسترش آلودگي
 بررسي تنوع گونهاي خزههاي پوست نشين درخت انجيليParrotia persica با استفاده از مدلهاي توزيع فراواني
 مدلسازي وپيش بيني شاخصهاي زيست محيطي كشت سيب زميني با بهره گيري ازسيستم استنتاج عصبي ـ فازي تطبيقي و رويكردارزيابي چرخه زندگي
 تحليل و بررسي انواع پيل هاي سوختي
 رفتارسنجي سدهاي خاكي بااستفاده ازداده هاي ابزاردقيق ومقايسه با مباني طراحي مطالعه موردي سدسنگ سياه
 تعاملات اجتماعي به عنوان اساس طراحي وبرنامه ريزي توسعه پايدارشهري
 ارزيابي ميزان آلودگي صوتي شهردزفول
 نقش گردشگري درحفاظت ازمحيط زيست باتاكيد برتوسعه پايداردرمهديشهر
 بررسي مشكلات زيست محيطي قرن حاضروراه كارهاي لازم
 بررسي ادغام مدل زيست محيطي و ساختاراقتصادي بارويكردداده ستانده مطالعه موردي استان تهران
 استفاده ازانرژي بادجهت توسعه پايدار
 بررسي تنوع ژنتيكي Poplus albaدرشمال ايران با استفاده از ماركرRAPD
 بررسي پوشش گياهي و تعيين توليدوضعيت، گرايش و ظرفيت مرتع حوزه ي شهركرد
 ارزيابي آلودگي خاك از نظر ميزان فلزات سنگين نيكل و كبالت در دشت داورزن ، غرب سبزوار
 بررسي تغييرات توليدFestuca ovina L. در شدتهاي مختلف چراي دام (مطالعه موردي علفزارهاي نيمه استپي قرخود در خراسان شمالي)
 مقايسه شيوههاي مختلف تعيين نرخ دامگذاري در علفزارهاي نيمه استپي (مطالعه موردي مراتع قرخود در خراسان شمالي)
 ارزيابي كيفي آب رودخانه دز با استفاده از شاخصهاي زيستي جوامع كفزي
 كارآيي ريشههاي از خاك بيرون زده گونه لور جهت برآورد ميزان فرسايش خاك:مطالعه موردي در دره حسن آباد چالوس
 ارزيابي كيفي تناسب اراضي منطقه چنار كاشان براي كاشت بادام
 كاربرد GIS و فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP در پهنه بندي خطرزمين لغزش مطالعه موردي : حوضه آبخيز درياچه تار
 بررسي نقش گرده گياهان در محيط زيست و ميزان آلرژي زايي آن در شهرستان گرمسار
 تعيين پروفيل رطوبتي خاك در سيستم آبياري قطره اي زيرسطحي
 نقش اقليم در ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي بادام در منطقه چنار كاشان
 بررسي ميزان نيترات در آبخوان كهنك و پهنه بندي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياييGIS
 بررسي تاثير افزياش ارتفاع برروي شاخصهاي تنوع گونه اي a,b,y درمراتع خشك و نيمه خشك غرب كشور
 بررسي تاثيرچراي دام برروي شاخصهاي تنوع گونه اي α ، β γ
 دهكده هاي اكولوژيك رويكردي نوين در ايجاد سكونتگاه هاي پايدار
 نقش مصالح بومي برروي بناهاي سنتي درجهت رسيدن به محيط پايدارمطالعه موردي مسجدجامع بوكان
 بررسي ساختار اطلاعاتي و آگاهي رساني در زمينه گردشگري در جنوبشرق كشور
 تدوين استراتژي اساسي جهت توسعه گردشگري شهرستان كنارك با بهره گيري از مدل SWOT
 قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيستي
 ارزشيابي محل دفن مواد زائد جامد شهري با تاكيد بر ويژگيهاي هيدرولوژي وهيدروژئولوژي استان گيلان (مطالعه موردي: شهرستان رشت)
 ارزيابي كيفيت وغلظت عناصرويژه وسنگين درپساب متمركزشهركهاي صنعتي و مقايسه ميزان آن با استانداردهاي سازمان محيط زيست ايران مطالعه موردي: شهرك صنعتي شماره 2اهواز
 بازيافت كاغذراهي براي نجات درختان
 تاثيراندازه حفره هاي تاج پوشش برتنوع گونه هاي درختي و تنوع زيستي گونه هاي گياهي درجنگل آموزشي وپژوهشي دارابكلا
 مطالعه حذف فتوكاتاليزوري آفت كش ايميداكلوپرايد از محلول هاي آبي با استفاده ازنانوذرات تيتانيمدي اكسيد تثبيت شده بر روي شيشه
 به كارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي دراستفاده مجددازپساب متمركزشهركهاي صنعتي به منظوراستفاده دركشاورزي بااستفاده ازنرم افزارExpert choice مطالعه موردي: شهرك صنعتي شماره 2اهواز
 بررسي رابطه بين آموزش زيست محيطي ورفتارهاي اجتماعي زيست محيطي سازماني:مورد مطالعه كاركنان پارس جنوبي (عسلويه)
 پالايش Cr(VI ازخاكهاي آلوده به وسيله گياه ذرت (Zea mays L.)
 پهنه بندي شدت فرسايش و توليد رسوب با استفاده از مدل ام پسياك در محيط GIS مطالعه موردي: حوزه آبخيز چوار، استان ايلام
 بررسي فلزسنگين سرب رودخانه تجن ساري توسط رسوب مطالعه موردي منطقه چوب وكاغذساري
 چالش هاي زيست محيطي پيش روي انتقال بين حوضه اي در ايران و جهان
 ارزيابي توانمنديهاي محيطي و آمايشسرزمين استان خوزستان با استفاده از روشهاي كلاسيك در محيطGIS
 بررسي ويژگيهاي گردشگران پارك ملي سرخه حصار
 ارزيابي شاخص هاي زيست محيطي در شهر اصفهان
 بررسي و شناسايي پديدههاي زيستمحيطي با تأكيد بر مخاطرات طبيعي
 Diversities of phthalate esters in vegetable soils and wasteland soil appeared Irrigation with wastewater in Shiraz
 بررسي نقش آلودگي هوا در رشد و نمو گياهان و محيط زيست
 جايگاه روش هاي اكسيداسيون پيشرفته درتصفيه پسابهاي صنعتي
 استفاده از تكنولوژي نانو در راستاي حفظ انرژي در بناهاي مسكوني ايران
 پيش بيني آلودگي نفتي درسواحل خزربااستفاده ازشبيه سازي عددي
 بكارگيري سامانههاي تهويه طبيعي به منظور حفظ محيط زيست شهري و كاهش مصرف انرژي
 نقش نهادهاي محلي در محيط زيست پايدار روستا
 تحليل غيرپارامتري روش ارزش گذاري مشروط مطالعه موردي: برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي اروميه
 مقايسه بار برآورد شده COD ،BOD ازت كل و فسفركل در رودخانه كارون و فاضلاب شهري در محدوده شهر اهواز
 رده بندي تالاب ها : نظام طبقه بندي و فهرست اسامي پيشنهادي
 آلودگي هواوتاثير آن برفيزيولوژي سيستم هاي مختلف بدن انسان
 بررسي آلودگي فلزات سنگين Zn,Pb,As در رسوبات رودخانه دو هزار تنكابن و پهنه بندي آلودگي با استفاده از GIS
 ارزيابي كارايي روش نسبت فراواني در تهيه نقشه ي حساسيت به زمين لغزش )مطالعه ي موردي: بخشي از حوضه آبخيز دگاگا
 تاثير گرد و غبار خروجي كارخانه سيمان بر شاخص هاي پوستي و تنفسي انسان
 تخمين و برآورد ميزان رسوب معلق رودخانه ها مطالعه موردي:رودخانه سياهرود مازندران
 تغيير اقليم و نقش عناصر جغرافيايي در آلوده ترين شهر جهان (اهواز)
 مطالعه اي بر اثرات آلودگي صوتي شهري با تأكيد بر آلودگي ترافيكي بر انسان
 مديريت تركيبات PCBs وروشهاي امحاء آن
 آثار فعاليت هاي انساني بر گرم شدن زمين
 روش هاي فيزيكي- شيميايي- بيولوژيكي براي تصفيه شيرابه هاي محل دفن زباله
 بررسي علل و منشأ ايجاد گرد وغبار دراستان خوزستان و تأثير آن بر سلامت ومحيطزيست
 روشها و تكنيكهاي مديريت كنترل آلودگي هواناشي ازمنابع ثابت بااستفاده ازابزارهاي اقتصادي و كنترلي و نظارتي مطالعه موردي: شهرتهران
 اثردوماده دوستدارطبيعت نانوكيتوزان وپلي اتيلن گليكول برويژگيهاي فيزيكي چوب
 رنگ زدايي از پساب ملاس از طريق باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم
 بررسي كاربردمواددوستدارطبيعت براي پوشش دهي چوب
 آلودگيهاي خاك و خاك جايگزين نفت بعنوان انرژي
 پالايش سبز خاك هاي آلوده به نيكل در شوري هاي مختلف به وسيله ي گياه قدومه ( Alyssum murale)
 مقايسه خواص خاك جنگل كاري هاي خالص و آميخته سرو نقره اي (مطالعه موردي: جنگل كاري شرق اصفهان)
 بررسي اثرتغييركاربري اراضي برتنوع غنا ويكنواختي گونه هاي گياهي مطالعه موردي بخشي ازمراتع كامياران
 برآورد تمايل به پرداخت خانوارهاي شهراروميه براي خريد سبزيجات سالم و عاري ازسموم و كودهاي شيميايي
 افت كشهاي بيولوژيكي ومحيط زيست
 بررسي تاثيرتغييرات ميزان بيوديزل مخلوط سوخت سرعت وباربرانتشارآلاينده هاي موتورديزل OM-355 EuroII
 تحليلي برروشهاي نمونه برداري براي برآوردكميت هاي مختلف پسماندچوبي درشت درجنگل
 بررسي تنوع و تراكم ماكروبنتوزهاي رودخانه كارون درفصل پاييز 1391 حوزه استان خوزستان
 تعيين ارزش حفاظتي اكوسيستم طبيعي مطالعه موردي: پناهگاه حيات وحش دشت نازساري
 اثرات زيست محيطي احداث سدها
 اهميت فضاي سبز در زير ساخت هاي شهري و نقش آن در كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
 آشكارسازي وبررسي ناهنجاريهاي حرارتي شهرستان خوي 2010-1960
 مقايسه حجم سرپادرجنگلهاي بهره برداري شده و بهره برداري نشده بااستفاده ازبرخي خصوصيات توپوگرافي به وسيله شبكه عصبي مصنوعي
 پيشبيني موجودي جنگل با استفاده از تكنيك شبكه عصبي مصنوعي
 تدبيرمديريت دانش تعالي وتوسعه دربرنامه ريزي محيط زيست ارائه مدلي جديد درتوسعه صنايع وابسته به محيط زيست مبتني برمديريت دانش
 كاربرد فن آوريهاي نوين درمدلسازي آلودگي هوا
 كاربردGISدر شناسايي و پهنه بندي مخاطرات محيطي شهرها (مطالعه موردي حوضه شهري ايذه خوزستان)
 حذف فلز سنگين جيوه از محلولهاي آبي با استفاده از جاذب نانوساختار ZnCl2-MCM-41
 برآورد عوامل موثربرتمايل به پرداخت افرادجهت بازديد ازپناهگاه حيات وحش دشت نازساري
 شناسايي آبسنگ هاي مرجاني خليج فارس و راهكارهاي حفاظت از آن ها
 شناسايي وتنوع گونه اي شكم پايان ناحيه بين جزرومدي جزيره هنگام خليج فارس
 بررسي ميزان تظاهر ژن ايزوسيترات دهيدروژناز ICDH) درپاسخ دفاعي گندم نان نسبت به قارچ عامل بيماري سپتورياي برگي گندم باعامل Septoria tritici
 بررسي تأثير رسوبات مخازن سدها بر توليد گازهاي گلخانه اي
 بررسي پديدهي كاويتاسيون درتوربينهاي هيدروليكي
 حذف نيكل ازمحلولهاي آبي توسط پوست پرتقال با روش تاگوچي روش تاگوچي
 بررسي تغييرات غلظت فسفات در چاههاي كشاورزي محدوده آبخوان كهنك و پهنه بندي با استفاده از GIS
 بررسي برخي از مدل هاي به كارگرفته شده در ارزيابي توان زيست محيطي جهت كاربري تفرج
 شناسايي و اولويت بندي فاكتورهاي مؤثر در تعيين مكانهاي مناسب توسعه تفرجي درپارك جنگلي حسن آباد
 synthesis of some dihydropyrimidinone derivatives with the use of catalyst MCM-41/PAA using microwave irradiation– a green chemistry approach
 تاثيرآتش سوزي برروي تنوع زيستي گونه هاي درختي درختچه اي وعلفي مطالعه موردي: طرح جنگلداري لوه
 تاثيرباران اسيدي شبيه سازي شده بررشدميزان پرولين وپروتئين گياه گوجه فرنگي (Lycopersicum esculentum
 امكان سنجي اقتصادي فرايند تبديل ضايعات پلي اتيلن ترفتالات به كربن فعال
 مروري برتنوع زيستي زنبوران عسل جنس Apis (Hymenoptera: Apoidea: Apidae درجهان وايران
 بررسي تأثير زمان بر عملكرد قطره چكان ميكروفلاپر
 مديريت و پهنه بندي منطقه حفاظت شده تنگ صيادباتاكيد براكوتوريسم
 توسعه پايدار و محيط زيست حوضه آبريز اترك
 ارزيابي و تعيين بيلان آب زيرزميني آبخوان آزاد دشت همدان_ بهار
 ارزيابي روشهاي زمين آماري در پراكنش مكاني بارندگي در حوزه آبخيز بختگان ومهارلو
 اثرات روشهاي محاسبه كمبود فشار بخار و تابش خالص خورشيدي بر براورد تبخير وتعرق با استفاده از معادله ASCE-PM در ايستگاه سينوپتيك شيراز
 مطالعه فرآيندهاي طبيعي در شكل گيري درياچه تار
 بررسي نقش ماليات سبز دركاهش مخاطرات زيست محيطي
 آناليز حساسيت معادله فائو پنمن مانتيث به متغيرهاي اقليمي در ايستگاه سينوپتيك شهرضا
 بررسي اثرمتغيرهاي كلان اقتصادي برشاخص محيط زيست
 تعيين كيفيت آب چاه نيمه هاي سيستان بااستفاده ازنمايه NSFWQI
 بررسي آلودگي هواي ناشي ازحمل و نقل خانوارهاي شهري درايران
 بررسي تاثير آبشويي نيتروژن برآلودگي آبهاي زيرزميني
 ضرورت طراحي شبكه حمل و نقل چوب بااستفاده ازنرم افزار
 مقايسه ميزان سميت سيالات حفاري پايه سنتزي باسيال حفاري پايه روغن ديزلي
 تاثيرباران اسيدي شبيه سازي شده برميزان عناصر وزن تروخشك برگ گياه گوجه فرنگي Lycopersicum esculentum
 بررسي تاثيرپودرهسته خرمادرنگهداري رطوبت موجوددرخاك
 مقايسه پوشش هاي ژئوسنتتيك بابتون و رس متراكم درآب بندي بسترلاگونهاي تخليه پساب استخرهاي آبزي پروري
 آبشويي وانتقال نيتروژن وكارايي مصرف كودتحت كشت گياه كلزا
 اثر نوعي براسينواستروئيد hemobrassinolide)-28- ) برروي رنگيزه هاي فتوسنتزي و ميزان تجمع پرولين درگياه شاهيLepidium sativum) تحت تنش كادميوم
 بررسي گونه هاي گياهي مورداستفاده دربام سبز درجهت كاهش الودگي هوا
 بررسي حركت نيتروژن درخاك و زهاب و شبيه سازي آن بابسته نرم افزار هايدروس دوبعدي
 اثر نوعي براسينواستروئيد hemobrassinolide)-28- ) روي پراكسيداسيون ليپيدوفعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني SOD,CAT در گياه شاهي Lepidium sativum تحت تنش سرب
 كاربرد برنامه ريزي آرماني فازي درتعيين الگوي بهينه زراعي با تاكيد برپايداري منابع طبيعي و محيط زيست درشهرستان جيرفت
 بهينه سازي نانو ساختار سلول خورشيدي CISG
 محاسبه عمق آبشستگي در بستر كانال ها و آبراهه ها با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي بر مبناي داده هاي آزمايشگاهي
 نقشمنابع،جاذبه ها و ميراث فرهنگي در جذب توريست نمونه موردي :استان كهكيلويه و بوير احمد
 شناسايي و طبقهبندي پسماندهاي ويژه واحد پليپروپيلن مجتمع پتروشيمي جم براساس متدUNEP و RCRA
 بهرهبرداري جوامع بومي از جانوران وحشي در معرض تهديد موجود در ليست سرخ CITES و IUCN مطالعه موردي جنوب غربي استان خوزستان
 ارزيابي حوزه كوثر از زير حوزه هاي سد دز باGIS جهت كار بري اكوتوريسم گسترده طبقه دو
 نگاهي به جايگاه گردشگري ادبي درايران و جهان
 ارزيابي بكارگيري فناوري سطوح انعكاسي در محيطهاي شهري(بامهاي خنك وروسازيهاي خنك
 اثرفشاربهره برداري برنانوفيلتراسيون فاضلاب تصفيه شده شهري
 هيدروشيمي و ارزيابي كيفيت آب زيرزميني دشت ميانجنگل فسا براي اهداف آبياري
 ساختمان هاي بابام سبز رويكردي نوين درپايداري محيط زيست شهرها
 جستاري درتبيين ضرورت استفاده ازمنابع انرژي تجديدپذيرنمونه موردي: انرژي زمين گرمايي
 تاثيرگردوغبار معلق دراتمسفربرروند كمي و كيفي رشدگياه نيشكر
 تكثيروپرورش حيات وحش دراسارت ومروري برطرح احيا وتكثيرگوزن زرد درايران
 مقايسه تنوع زيستي گياهي در جنگل طبيعي و جنگلكاري سرو نقرهاي (مطالعه موردي: منطقه فريم)
 مقايسه مدلهاي شهري جفت شده با مدلWRF از منظر مدلسازي محيط زيست شهر
 تحليلي بركاربرد سيستم فرماندهي حادثه در رسيدگي اضطراري به پاركهاي صنعتي ديجيتال
 ارزيابي كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي نيروگاههاي با سوخت فسيلي با جايگزيني سيستمهاي فتوولتائيك
 بررسي تاثير پخش سيلاب بر نفوذپذيري و ويژگي هاي شيميايي خاك مطالعه موردي: پخش سيلاب حجت آباد جاجرم، خراسان شمالي
 Efficient removal of Alizarin Red S (dye) from aqueous solution using NiFe2O4 magnetic nanoparticles
 پارك هاي شهري و حفاظت از تنوع زيستي پرندگان نمونه موردي (بررسي تراكم و تنوع پرندگان در پارك بزرگ ملت در شهر مشهد)
 تاثير حذف برگ برعملكردوشاخصهاي عملكرد ارقام گندم نان
 بررسي اثر تغييرات اقليمي در بروز خشكسالي و پيامدهاي ناشي از آن مطالعه موردي(دشت شهركرد
 بررسي تاثيرجاده هاي جنگلي برفرآيندهاي ژئومورفولوژي والگوهاي فرسايش درحوزه جنگلي با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل GRAIP
 تاثير باران اسيدي با منشاء طبيعي در مقايسه با باران هاي اسيدي با منشاء صنعتي روي پارامترهاي فيزيولوژيكي گياه
 كاربرداوزون و فنتون درتصفيه ي فاضلاب
 حذف تري هالومتان ازآب وپساب خروجي تصفيه خانه ها توسط كربن فعال تهيه شده ازپوست گردو
 ارزيابي اراضي سواحل رودخانه زرينه رود در منطقه شاهيندژ به منظور توسعه كشاورزي پايدار با استفاده از GIS
 ارزش گذاري اقتصادي عملكرد چغندرقند در سواحل رودخانه زرينه رود منطقه شاهيندژ با در نظرگرفتن مسائل زيست محيطي
 آلودگي صنعت سيمان و راهكارهايي جهت كاهش آلودگي آن
 مطالعه فونستيك مورچه هاي نيش زن در شهرهاي كنگان و دير استان بوشهر 1390
 بررسي قابليت هاي اكولوژيكي و توسعه گردشگري تالاب آلماگل بااستفاده ازمدل swot
 حل عددي دوبعدي حركت ريز گردها از روي يك تپه شني
 ارزيابي ريسكهاي زيستمحيطي پل جايگزين سدگتوندعليا در فاز بهرهبرداري با استفاده از روشفرايند تحليل سلسله مراتبيAHP)
 ارزيابي اكولوژيكي ـ اقتصادي جهت مديريت تالاب ها
 شناسايي وتنوع زيستي عقربها دربوستانهاي گردشگري زيتون و شهرداري جزيره قشم
 بررسي فونستيك وتنوع زيستي عقربها درمنطقه صنعتي طولاي قشم 1391-92
 اثر آبياري با پساب فاضلاب تصفيه شده بر رشد كاج الدار (pinus eldarica) Medwدر جنگلكاري هاي كارخانه ذوب آهن اصفهان
 مطالعه دام پزشكي سنتي گياهان دارويي مراتع ييلاقي مازندران مطالعه موردي: نمارستاق، شهرستان آمل
 بررسي پارامترهاي كيفي پساب درفاز 2 پالايشگاه پارسيان
 حسابداري و حسابرسي محيط زيست
 بررسي تأثير طراحي بر مديريت ضايعات ساخت و ساز و تخريب
 تجزيه و تحليل ريسك هاي محيط زيستي راه جايگزين سدگتوندعليا بااستفاده ازروش TOPSIS
 شناسايي و طبقهبندي پسماندهاي ويژه واحد پلياتيلن سبك خطي مجتمع پتروشيمي جم براساس متدUNEP و RCRA
 ارزيابي تأثير كاربري اراضي روي ميزان كربنات هاي خاك با توجه به مسائل زيست محيطي در جنوب دشت اروميه
 بررسي فلورستيك گياهان مراتع ييلاقي مازندران مطالعه موردي: نمارستاق، شهرستان آمل
 تأثير عمليات زراعي مستمر بر اشكال مختلف پتاسيم خاك در راستاي كشاورزي پايداردر جنوب دشت اروميه
 خشكسالي : مديريت ، چالش ها و ارزيابي
 اثر پارامترهاي هواشناسي بر آلودگي شهر اصفهان
 علل آلودگي تالاب گاوخوني وراه هاي جلوگيري ازآن
 اهميت استراتژيك تنگه هرمز در خليج فارس
 شبيه سازي پيوندتونلي درسلولهاي خورشيدي چندپيوندي
 تحليل سينوپتيكي پديده گرد و غبار با تاثير ريزش هواي سرداز عرض هاي بالاتر در استان هرمزگان
 مقايسه اثرزيست بسپارهاي كايتوزان نشاسته كاتيوني ونانوكايتوزان برفرايند دوستدار محيط زيست بازيافت كاغذ
 مروري براستفاده اززيست بسپاركايتوزان درصنايع كاغذسازي
 مطالعه اي بر اثرات نامطلوب خشك شدن درياچه اروميه بر گياهان
 ساخت تخته خرده چوب با استفاده ازضايعات پانلهاي چوبي و اثرنانورس برخواص مكانيكي آن
 مكان يابي محل دفن بهداشتي پسماند با استفاده از مدل فرايند شبكه اي تحليل ANP
 ساخت تخته خرده چوب بااستفاده ازمخلوط ضايعات پانلهاي چوبي وگونه ي پالونيا وبررسي مقاومت هاي مكانيكي آن
 بررسي توان سد مخزني باغان در تغيير كيفيت آب رودخانه باغان
 بررسي تغييرات مكانيكي ايجادشده درچوب بلوط طي گذشت زمان دراقليم مرطوب
 معرفي گياه وتيورVetiveria Zizanioides بعنوان رويكردي نوين در تحقق توسعه پايدار و مديريت كارآمد منابع آب
 ارزيابي ميزان اثرات آلودگي خاك(عنصر سنگين كادميوم و روي) در سبزيجات
 برآورد كيفيت آب با شاخصNSF WQI با توجه به منابع آلاينده آن (مطالعه موردي: آب رودخانه سد باغان
 بررسي تغييرات شيميايي ايجادشده درچوب راش طي گذشت زمان اقليم مرطوب
 سنجش كمي ميزان توسعه يافتگي شهرستانهاي استان كردستان با استفاده از شاخص توسعه انساني HDI
 اولويتبندي مكانهاي اكوتوريستي استان چهارمحال و بختياري در جذب گردشگران با استفاده از مدل تاپسيسTOPSIS)
 بررسي پراكنش مكاني گونه راش درارتباط با عوامل فيزيوگرافي درسري يك طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا
 چالش هاي جاني حقوق بين الملل محيط زيست تغييرات آب وهوائي، تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي
 بررسي كيفيت آب تالاب انزلي براساس شاخص كيفي آب WQI
 ارزيابي فني سامانه هاي آبياري قطره اي داخل خط مطالعه موردي: باغ هلو شهرستان كردكوي
 پتانسيل گردشگري درتالاب هاي كويري منطقه شكارممنوع تالاب ميقان اراك
 تحليلي بر ضمانت اجراي كيفري در قوانين و مقررات محيط زيست در ايران
 بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي اسمزمعكوس آب لبشور BWRO)(مطالعه موردي – جزيره قشم)
 تحليل قدرت رقابتي بادام صادراتي ايران
 مديريت جلبكهاي سبز-آبي در مخازن و منابع آب
 بررسي منابع آلاينده رودخانه گوهررودباتاكيد برصنايع پيرامون
 چالش هاي توليد و ويژگي هاي نانو كامپوزيت هاي سلولزي زيست تخريب پذير
 اثرات سيست محيطي گردشگري در محيطهاي گردشگر پذيرمطالعه موردي روستاهاي كلاردشت
 مروري بر توليد اتانول زيستي از تفاله مركبات
 بررسي كاربري فضاي سبز شهرستان يزد در دو حالت شرايط فعلي و افت سفره بر اثرخشكسالي
 الگوي طراحي اقليمي مسكن پايدار در مناطق سرد و كوهستاني (نمونه موردي:شهر اردبيل
 بهينهسازي انرژي درصنعت ساختمان با تكيه برمبحث 19
 هيدروليز و تخمير تفاله ليموترش به منظور توليد اتانول زيستي
 بررسي تنوع گونه هاي درختي و درختچه اي درشرايط اقليمي متفاوت ناشي از افزايش ارتفاع از سطح دريا در سري يك طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا
 بررسي رابطه قطر درختان زالزالك آلوده به ليسه زالزالك و نرخ زنده ماني در جنگل هاي منطقه بازفت (چهارمحال و بختياري)
 شناسايي روزپره هاي منطقه حفاظت شده پارك ملي بمو
 شناسايي فون پرندگان آبزي و كنارآبزي رودخانه كارون در محدوده شهر اهواز در دوفصل پاييز و زمستان 1391
 مقايسه تراكم و فراواني خانواده حواصيليان رودخانه كارون در محدوده شهر اهواز در دوفصل پاييز و زمستان 1391
 بررسي حذف نيكل ازمحلولهاي آبي توسط پوست پرتقال باروش تاگوچي
 بررسي تاثير گازهاي گلخانه اي بر تغييرات آب و هوايي و انتخاب بهترين راهكار جهت كاهش انتشار آن
 ارزيابي اثرات محيط زيستي مجتمع صنعتي چوب و كاغذ بر نواحي روستايي
 بررسي مقاومت به هوازدگي چندسازه ساخته شده ازآردچوب ـ پلي پروپيلن بازيافتي
 ارزيابي كارايي فني مناطق 22 گانه شهرداري تهران درمديريت پسماندخانگي
 نقش گياهان درطراحي محوطه شهري بارويكرد به محيط زيست پايدار
 نقش نانواكسيدمس درعملكردچوب كامپيوزيت هاي چوبي و اثرات زيست محيطي آنها
 تاثيرگردوغباراتمسفري منطقه ي دهلران به دوشكل خشك و مرطوب برشاخصهاي فيزيولوژيكي گياه ذرت (Zea mays L.)
 تاثير گرد و غبار خروجي كارخانه سيمان بر شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهان
 بررسي ايزوترم ها و سينتيك هاي جذب سطحي جهت حذف نيكل از محلول هاي آبي توسط پوست پرتقال
 تغيير اقليم و روند جريان ورودي آب به سدمطالعه موردي: سدزولا
 توسعه آمايشي و اثرات محيط زيستي برتوسعه روستايي
 رابطه اينورژن با آلودگي هوا در شهر تبريز
 پيش بيني غلظت ذرات معلق درهواي شهرتهران بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
 بررسي مقايسه اي هيدروديناميك جريان در راكتورهاي بي هوازي تصفيه فاضلاب با سرعت بالا
 كارآيي ريشه هاي ازخاك يبرون زده گونه زربين جهت برآورد ميزان فرسايش خاك مطالعه موردي دردره حسن آبادچالوس
 بهره مندي از شاخص تنوع زيستي در شناسايي كانونهاي آلودگي رودخانه شهرستان كوثر توسطGIS
 تحليل پراكنش آلودگي صوتي روزانه شهر خلخال با GIS
 شاخصهاي آسايش حرارتي گيوني و دماي موثر دراقليم معماري و طراحي شهر اراك
 آلودگي آب ناشي ازترافيك جاده اي
 تحليل تنوع گونه اي گياهي شهرستان مشگين شهر با GIS
 بررسي نقش گياه سورگوم در كاهش آلودگي روي در خاك
 حذف كروم شش ظرفيتي از محلول هاي آبي توسط نانوكامپوزيت تفاله چاي-آهن به روش تاگوچي
 حذف كروم شش ظرفيتي از محلول هاي آبي توسط تفاله چاي پخته شده به روش تاگوچي
 واكاوي آماري وهمديد بارشهاي تندري منطقه خزر
 تغييرات شوري در نميرخ خاك در يك رديف اراضي- آبي در شرق تالاب گاوخوني
 مديريت لجن هاي نفتي توليدي درپالايشگاه هاي نفت شيراز مطالعه موردي پالايشگاه نفت شيراز
 تاثير كاهش سطح تاج پوشش جنگل برويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك و ارتباط آن با وضعيت تغذيه اي جنگل
 طراحي سيستم مديريت پسماندخطرناك درپالايشگاه نفت شيراز
 محيط زيست ازديدگاه اسلام
 بهره برداري بهينه ازانرژي خورشيدي درايستگاه پمپاژ شناورسدايلام
 كاربرد زائدات كشاورزي به منظور كاهش آلودگي آب درراستاي توسعه پايدار
 مطالعه اثرات آلودگي صوتي برساكنين نواحي مسكوني خيابان امام رضاعليه السلام شهرمشهد
 مقايسه برخي مشخصه هاي كمي درتوده هاي مديريت شده و مديريت نشده جنگل شصت كلاته
 آثارسوء اقدامات نظامي آمريكا برمحيط زيست عراق و افغانستان
 بررسي كيفيت رودخانه سيمره در بالادست و پايين دست سد سيمره
 بررسي ساختارجمعيتي فيتوپلانكتونها دررودخانه كارون بازه استان خوزستان بهار91
 بررسي تاثير نانواكسيدروي برجذب عناصردرگياه پريوش (Catharantus roseus)
 بررسي تاثيرنانواكسيدروي بررنگيزه هاي فتوسنتزي و كربوهيدرات هاي گياه پريوش Catharantus roseus
 بررسي تاثيرنانواكسيدروي برفعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني گياه پريوش Catharantus roseus
 بررسي تاثيرنانواكسيدروي برپرولين پروتئين و شاخصهاي رشدي گياه پريوش Catharantus roseus
 استراتژي طراحان صنعتي در فرآيند طراحي محصولات زيست محيطي
 كيتوزان: ازپسماندتا صنعت پاك
 بررسي ساختار جمعيتي ماكروبنتوزها در رودخانه كارون بازه استان خوزستان بهار91
 جداسازي باكتري توليد كننده پلي بتاهيدروكسي بوتيرات به عنوان اولين گام براي ايجادمحيط زيستي سالم
 حق بر محيط زيست با مطالعه مورد اين حق در آموزههاي اسلامي
 بررسي جايگاه ژنتيكي گرازهاي استان قزوين در دنيا
 توليد نهالهاي ريشه لخت بلندمازو براي احياء اكوسيستمهاي جنگلي تخريب يافته شمال ايران
 تاثير شوري خاك و لجن فاضلاب بر فراهمي برخي فلزات سنگين در يك خاك شني
 تالاب ها قرباني توسعه ناپايدار، چالش بزرگ مديريت محيط زيست كشور(بانگاهي به وضعيت تالاب هاي ايراني ثبت در كنوانسيون رامسر
 پتانسيل گياه پالايي ارقام ذرت (Zea mays L.در يك خاك آلوده به مس و روي تحت تاثير دو كلات EDTA و اسيد سيتريك
 بررسي اهميت، عوامل تخريب ومديريت تالاب ها
 پهنه بندي آلودگي صوتي روزانه شهر هشجين از استان اردبيل باGIS
 استخراج روابط رگرسيوني بارش-رواناب در حوزه آبريز رودخانه بابلرود
 بررسي روشهاي تخمين آبدهي سالانه حوضه آبخيز هرازاستان مازندران
 بررسي روند پايداري كشاورزي با استفاده از شاخصهاي زيستمحيطي در استان گلستان
 تهيه نقشه هم تراز آلودگي صوتي روزانه شهر كلور از استان اردبيل باGIS
 بررسي خسارتهاي تغيير اقليم بر روند زيست محيطي تالاب پيرسلمان و ارائه راهكارهاي مديريتي
 بررسي انتشارفرمالدهيد ازتخته فيبربادانسيته متوسط mdf درشرايط مصرف
 بررسي عددي دوبعدي فيلتراسيون در حركت ريزگردها
 ارزيابي اقليم آسايشي شهرستان جلفا بااستفاده ازشاخص دماي معادل فيزيولوژيك pet
 بررسي اثر كلاتهاي EDTA و اسيد سيتريك بر برخي از پارامترهاي رشدي سه رقم ذرتZea mays L. در يك خاك آلوده به مس و روي
 بررسي نقش صنعت گردشگري درتوسعه پايدار محيط زيست
 روشها و شناسايي عوامل موثز ارزش اقتصادي مناطق حفاظت شده، پاركهاي ملي و جنگلها
 بررسي نقش فناوري اطلاعات وارتباطات در توسعه صنعت گردشگري
 بررسي اهميت پارامترهاي تاثيرگذار بر ميزان پوشش Allium paradoxumدر جنگل هاي گرگان
 بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس شهرستان سربازدرسال تحصيلي 1391-92
 بررسي تاثيرقرق برتراكم و تنوع گونه اي بانك بذرخاك درمراتع پلور
 برآوردارزش تفريحي منطقه گردشگري جوارم استان مازندران
 مطالعه مخاطرات ايمني و زيست محيطي مخازن حاوي ماده MTBE باروش آناليز مقدماتي خطرمطالعه موردي: پالايشگاه نفت شيراز
 قابليت هاي هزاره سوم دركاهش اثرات زيست محيطي
 مطالعه فراواني جرم شكاروصيدغيرمجاز درشهرستان كهگيلويه
 بررسي جايگاه حمل و نقل شهري و تاثيرات آن بر محيط زيست
 حسابداري محيط زيست: جريان هزينه يابي و گزارشگري آن
 تاثيرانواع رسانه ها درفرهنگ سازي محيط زيستي درشهرليكك
 پديده گرد و غبار و راهكارهاي جلوگيري از وقوع آن در منطقه سيستان
 تاثيراستقرارسيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي برشاخص حوادث دربنادر
 مقايسه خواص نوري و زيست محيطي خميررنگبري شده CMP باپراكسيدهيدروژن وهيپوكلريت سديم
 بررسي رابطه توسعه پايدارشهري وحكمراني مطلوب شهري: نمونه موردي منطقه دو اردبيل
 مقايسه روشهاي شبكه عصبي منحني سنجه رسوب و مدل سري زماني تابع انتقال دربرآورد رسوب معلق مطالعه موردي درسه ايستگاه منتخب رودخانه گاماسياب
 بررسي تاثيرجاده برجابجايي پازن (Capra aegagrus) درپارك ملي گلستان
 رونديابي تغييرات شوري دردشت توريان قشم به كمك روشهاي زمين آمار
 بررسي تاثيرات توسعه پايدار شهري بر وضعيت محيط زيست
 چگونگي اثرات ICTبر محيط زيست در كشورهاي منتخب در حال توسعه
 اثرات نفت خام بررشدوتجمع فلزات سنگين درگياه پريوش Vinca rosea L ) Catharanthus roseus
 گردشگري ومناطق حفاظت شده
 ارزيابي توان توسعه و آمايش سرزمين با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي حوضه آبخيز راژان
 زباله هاي بيمارستاني و شيوه دفع آن
 سنجش فلزات سنگين كروم نيكل و مس دررسوبات سطحي تالاب ميقان اراك
 مقايسه ميزان غلظت فلزات سنگين Al, Pb, Zn, Ni دررسوبات سطحي تالاب ميقان
 تنوع زيستي و فلورستيكي پارك ملي كياسردرمقايسه با مناطق حفاظت شده ي قرخورد ارسباران و اطراف درياچه بزنگان
 اثر مديريت بر تنوع گونههاي علفي كف جنگل (مطالعه موردي: سري يك طرح جنگلداري خليل محله – بهشهر)
 بررسي خاصيت دارويي وآنتي اكسيداني جلبك Spirogyra rivulais H و استفاده ازآن دركشاورزي
 استخراج كيتوسان ازپوست ميگو وبررسي كاربرد آن درحذف رنگزاي مستقيم زرد24 ازمحلول آبي
 مروري برعملكردجلبك آزولا درحذف رنگزاها ازپساب: مطالعات ناپيوسته وستوني
 بررسي پراكنش جوامع گياهي منطقه حفاظت شده تنگ صياد در ارتباط با برخي عوامل محيطي
 اندازه گيري تركيبات فنلي و ظرفيت آنتي اكسيداني و اهميت اقتصادي آن جلبك Cladophora glomerata L
 مديريتي جهت بهبود وضع موجود(مطالعه موردي: منطقه 4 شهرداري اهواز)
 كاربرد جاذب معدني پرليت در حذف فلزات سنگين از محلولهاي آبي
 زيست پالايي و بررسي عوامل موثر در كيفيت زيست پالايي
 فضاهاي سبز شهري و تاثير آن در بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي شهري
 تجزيه زيستي پسماندپلي اتيلن ترفتالات وتوسعه يك مدل سينتيكي براي اين فرآيند
 قابليت حذف كروم شش ظرفيتي ازآبهاي آلوده با استفاده ازدورريز گياهان دارويي خارشتر
 بررسي نقش حمل و نقل برمحيط زيست بارويكردتوسعه پايدار
 اثرات كاربرد نانواكسيد آهن بر فعاليت برخي از آنتي اكسيدانهاي گياه پريوش
 انرژيهاي پاك واولويت بندي تطبيق كاركرد آنها بامحيط زيست
 بررسي راه كارهايي براي حفاظت ازمحيط زيست و همچنين محيط زيست آبي درصنعت روستايي
 تاثيرآلودگي نفتي برمحيط زيست آبي و زندگي آبزيان
 برآوردتوليد گونه درمنه با استفاده ازپارامترهاي مورفولوژيكي باهدف رسيدن به توسعه پايدار
 بررسي براي شناسايي فون پرندگان درمسجدسليمان مطالعه موردي پارك جنگلي بي بيان
 بررسي ساخت سازه چوب ـ پلاستيك باكاه گندم و پت pet ضايعاتي به روش شيميايي
 الگوهاي توسعه ي پايدار و محيط زيست شهري
 بررسي نقش فناوري نانو در سامانه هاي خورشيدي و توليد انرژي پاك
 حذف كروم شش ظرفيتي ازآبهاي آلوده به وسيله كاسني دورريز گياهان دارويي به عنوان جاذبي ارزان قيمت
 بررسي وضعيت پسماندجامدروستاي شهنيا باتاكيد برجمع آوري وپردازش ضايعات زراعي
 بررسي كيفي فاضلاب كشتارگاه هاي دام درايران
 تحليل كيفيت ذهني دانش آموزان دختر سوم متوسطه ناحيه يك آموزش پرورش شهر اردبيل
 استراتژي هاي زيست محيطي حمل ونقل درشهرپايدارنمونه موردي شهرقزوين
 تاثير تكنولوژي نانو در معماري پايدار و محيط زيست
 اثربازدارندگي نوري برفتوسيستم II تحت استرسهاي محيطي و چگونگي سرعت بخشيدن تنشهاي محيطي بربازدارندگي نوري
 ارزيابي زيستگاه پاييزه كل وبز Capra aegagrus) درپارك ملي گلستان
 تحليلي برمعضلات زيست محيطي حادث شده ازتوسعه شهرنشيني بانگاهي برايران
 مركبزدايي سازگار با محيط زيست كاغذهاي چاپ بازيافتي با استفاده از بيوتكنولوژي
 مطالعه و بررسي كارايي نانو لوله هاي كربني چند ديواره درحذف فلورايد از محلولهاي آبي و ارزيابي سميت آن برروي دافنيا مگنيا
 بررسي شاخصهاي تنوعز يستي پرندگان استان كرمانشاه مطالعه موردي پرندگان سرشماري شده سال 1391
 اثر نوع و مقدار پركننده بر روي خاصيت جذب آب كامپوزيت حاصل از پليپروپيلن-الياف ساقه گياه پنبه
 بررسي مقاومت كششي كامپوزيت حاصل از پليپروپيلن- الياف ساقه گياه پنبه
 بررسي پراكنش پاركهاي محله اي و ناحيه اي شهر اهواز و ارائه راهكارهاي مديريتي جهت بهبود وضع موجود(مطالعه موردي:منطقه 6 شهرداري اهواز)
 امكان سنجي توليد آجر از ماسه بادي
 محيط زيست از ديدگاه اسلام
 بررسي و مقايسه حذف سرب و كروم از محلولهاي آبي با روشهاي بيو راكتورغشايي و كربن فعال تهيه شده از ضايعات كشاورزي (سبوس برنج، سبوس گندم، كاه
 بررسي آلودگي رودخانه ها وتغييرات كيفي آب در چند سال اخير (مطالعه ي موردي كارون در ايستگاه گتوند و دز در ايستگاه دزفول)
 تاثيرعوامل محيطي برميزان تركيبات فنل وفلاوونويديي گياه Pterocarya fraxinifolia Lam دررويشگاه هاي مختلف
 زمين لغزش هاي كم عمق واثرات زيست محيطي آن در حوضه زيارت گرگان
 بررسي پارامتر هاي رطوبتي خاك در ايجاد لغزش هاي كم عمق در زير حوضه تول بنه (زيارت گرگان)
 بررسي نگرش هاي زيست محيطي دانش آموزان مقطع دبيرستان (مطالعه موردي: شهرستان اهواز
 مقايسه ميزان آگاهي زيست محيطي دانشآموزان مقطع متوسطه شهر اهواز و همدان
 تحليل قوانين و مقررات محيط زيستي از منظر حفاظت از منابع آبزي
 ارزيابي كيفيت آب رودخانه كاكارضا به منظور امكان استفاده از آن براي مصارف شرب وكشاورزي
 بررسي عوامل موثر بر احساس مسئوليت نسبت به حفاظت محيط زيست
 سنجش فلزات سنگين در پساب ناشي از كارخانه فرآوري كنسانتره آهن در مجتمع معدني چغارت بافق
 تاثير ميزبان هاي مختلف گياهي بر پارامترهاي رشد جمعيت Helicoverpa armigera Lepidoptera: Noctuidae
 نگرشي برروشهاي ارزيابي اثرات توسعه برمحيط زيست
 مقايسه آلايندگي مخلوط هاي اتيل استرحاصل ازروغن هاي پسماندوپوست مرغ
 كاربرد پليآلومينيومكلرايد در كاهش بار آلودگي پساب صنعتي با فرايند انعقادو لخته سازي
 آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت انسان
 ارزشيابي محل دفن پسماندهاي شهري براساس ضوابط بريتيش كلمبيا وآژانس حفاظت محيط زيست آمريكا مطالعه موردي: شهراهواز
 ارزشيابي محل دفن اهواز براساس روش الكنو
 بررسي اقليم آسايش گردشگري استان چهارمحال و بختياري با استفاده از شاخص اقليمي گردشگري TCI
 بررسي فرايندهاي زيستي ،شيميايي و فيزيكي در كمپوست
 ارزيابي قابليت هاي اكوتوريستي تالاب شيرين سو با استفاده از مدل استراتژي SWOT وشاخصاقليم گردشگري TCI
 مدلسازي فرآينداولترافيلتراسيون جهت تصفيه پسابهاي نفتي بااستفاده ازشبكه عصبي
 ارزيابي زيست محيطي پروژههاي تأمين و استحصال آب در روستاها (مطالعه موردي: بند انحرافي آبرومند
 تاثيركاربرد روي برميزان وزن تروخشك بخش هوايي و ريشه و عناصرگياه پريوش Catharanthus roseus درشرايط تنش شوري
 ارزيابي قابليت هاي اكوتوريستي تالاب هشيلان با استفاده از مدل استراتژي SWOT
 پهنه بندي گردشگري تالابكجي نمكزار نهبندان استان خراسان جنوبي با استفاده ازشاخص زيست اقليمي بيكروGIS
 تقويم گردشگري و بررسي كليما توريسم شهر شيراز
 ارزيابي پتانسيل هاومحدوديتهاي اقليمي توسعه گردشگري در جزاير كيش وقشم
 بكارگيري مدل psr به منظور محاسبه شاخص پايداري آبخيزWSI براي آبخيز چهل چاي رودخانه گرگانرود استان گلستان
 بررسي تاثيرعوامل اقليمي برگردشگري سراب نيلوفر بااستفاده ازشاخص اقليم گردشگري TCI
 پسماندهاي ويژه كشاورزي و اثرات آنها بر محيط زيست
 The role of organic agriculture in Protection of Water and Soil Resources
 بررسي عملكرد كاهو Lactuca Sativaدر شرايط محيطي اهواز تحت تاثير كم آبياري و دور آبياري از نظر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي NA,K,Ca,Mg
 محيطزيست و نقش آن در كشاورزي پايدار
 اثرات نفت خام برجوانه زني وسطح برگ كل گياه پريوش Vinca rosea L ) Catharanthus roseus
 Evaluation of the Benefits of Implementation of Water Sensitive Urban Design Initiatives in Putraja City of Malaysia
 ارزيابي اثرات زيست محيطي بهره برداري ازمعادن بانگرش ويژه به معادن استان گيلان
 اندازه گيري و مقايسه تركيبات BTEXدر جايگاه هاي سوخت گيري مركز شهر در دونوبت صبح و بعدازظهر وارزيابي شعاع انتقال آلودگي آنها
 اثر شوري و تعديل كننده روي بر تعادل تغذيه اي و شاخصهاي رشد گوجه فرنگي
 مطالعه تنوع زيستي فون تالاب گوري بلمك پل دختردراستان لرستان
 مكانيابي كارآمدترين روشهاي بيولوژيكي حفاظت از اكوسيستمهاي مرتعي با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي: حوزه مشرف به سد شنجور- همدان
 بهينه سازي كاربري اراضي در بخشهاي كشاورزي و فضاي سبز شهرستان يزد با توجه به آب موجود با نرم افزار LINDO
 محيط زيست پايدارازمنظراحاديث وقواعدفقهي واسلامي
 بررسي اصلاح پذيري سه گونه ي گردو، راش ونوئل
 گردشگري ،محيط زيست،مبادلات فرهنگي و توسعه پايدار
 شناسايي معيارهاي ارزشيابي ومكانيابي محل دفن بهداشتي پسماندها
 بررسي نگرشو آگاهي سنجي زيست محيطي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي استان گلستان
 بررسي تغييرات مكاني فسفر خاك بمنظور بهينه سازي مصرف كود و جلوگيري ازآلودگي هاي زيست محيطي در بوم نظامهاي زراعي
 مروري برتصفيه ي پسابهاي حاوي رنگ سولفور
 مطالعه حذف رنگهاي آنيوني راكتيو قرمز 198 و اسيد بلاك 1 با استفاده از جاذب نوين نانو تيوب كربن چند ديواره
 اندازه گيري ميزان صدا در كارگاه هاي كوچك شهر بجنورد
 بررسي اثرات افت نوك پره برپارامترهاي طراحي پره ي توربين بادي
 تاثير اندازه حفرات تاج پوشش بر تنوع گونههاي علفي در يك جنگل مديريت شده
 بررسي مقدارشاخصهاي وزني گياه پريوش )Vinca rosea L.(Catharanthus roseus درخاكهاي آلوده به نفت خام و گياه پالايي هيدروكربن هاي نفتي كل
 بررسي اثرات زيست محيطي گردوغبار اهميت، پيامدها و راهكارها
 بررسي رابطه حق بر محيط زيست و حقوق بين الملل محيط زيست
 بررسي و مقايسه ميزان انتشار منو اكسيد كربن ناشي از بخش حمل و نقل نمونه موردي: شهر زنجان
 مديريت اقتصادي شيرين سازي آب شور با توجه به كيفيت آب و كاربرد آن در كشتهاي گلخانه اي (مطالعه موردي دشت بجستان)
 انتشارنفت دردريا وتخريب محيط زيست وابسته به دريا
 بهينه سازي مصرف سوخت خودروبااستفاده ازسيستم زمان بندي متغير سوپاپ VVT
 اثرفلزات سنگين موليبيدن و سرب برگياه گوجه فرنگي
 ارزيابي نقش گردشگري درحفاظت ازمحيط زيست شهري دردامغان
 بررسي تنوع و تراكم فيتوپلانكتونها رودخانه كارون درفصل پاييز 1391 حوزه استان خوزستان
 بررسي وضعيت موجود پسماندهاي جامدخانگي و پزشكي روستاي زيارت ساحلي
 اثر فلز سنگين كادميوم بر گياه اكاليپتوس
 شبيه سازي وبهينه سازي عملكردموتوراشتعال تراكمي همگن درراستاي كاهش آلاينده هاي توليدي
 بررسي تجارب كشورهاي موفق در حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي
 تعيين آب مورد نياز گياهان فضاي سبز با نرم افزارcropwat جهت برنامه ريزي صحيح در خشكسالي ها(مطالعه موردي شهرستان يزد
 بررسي تاثيركيفيت اجتماع پذيري فضاهاي جمعي برجذب گردشگري روستايي
 تاثيرتنش شوري برميزان عنصارگياه پريوش Catharanthus roseus
 اثرات كلسيم كلريد بررنگيزه ها و سطح برگ كل درگياه تحت تنش شوري پريوش (Catharanthus roseus
 آلودگي صوتي دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
 تعيين مكانيزم هاي فعال مربوط به فعاليت هاي اقتصادي واثرات آنها برمنابع آب زيرزميني با رويكردهاي پويايي با استفاده ازنرم افزار Vensim به منظور پرداختن به مفهوم توسعه پايدارمطالعه موردي: دشت بيرجند
 بررسي محدوديت هاي فناوري موجود توربين بادي و ارايه ي راه كارهايي براي حل اين مشكلات
 مقايسه تاثير سيستم هاي مختلف خاك ورزي حفاظتي و مرسوم بر حفظ رطوبت خاك وعملكرد محصول
 حق بر محيط زيست در نظام حقوقي ايران
 منحني هاي پشتيبان زماني منحني سنجه رسوب درمطالعه رسوب معلق مطالعه موردي درسه ايستگاه منتخب رودهاي گاماسياب كاسگان وگرگانرود
 مقايسه ي روشهاي محاسبه بعدفركتال بافت و انتخاب روش مناسب
 بررسي ضرورتهاي طراحي ابنيه با رويكرد معماري اكولوژيك در اكوسيستم تالاب ميانكاله
 پاكسازي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي با استفاده ازساپونين
 مشكلات زيست محيطي ناشي از لغزش شيروانيهاي خاكي حاشيه مخزن سد دزتحت تاثير عوامل هيدروديناميكي وتعيين مقادير ضرايب اطمينان براي پايداري هر شيرواني
 نقش گياه پالايي در كاهش آلودگي سايت هاي صنعتي با رويكرد منظر پساصنعت
 بررسي تركيب شيميايي نزولات جوي استان گيلان
 بررسي كيفيت آب زيرزميني شهرستان بندرگز
 تاثيرمحلول حاصل از ريزگردهاي اتمسفري بر گندم دوروم
 مديريت پسماند در مناطق ساحلي-مطالعه موردي سواحل جنوبي درياي خزر (استان مازندران)
 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS) در مكانيابي دفن زباله (مطالعه موردي: شهرستان اهر)
 بررسي فرايند توليد كاغذاسكناس ضدباكتري بااستفاده ازنانوذرات نقره
 بررسي كارآيي سيستم API درتصفيه پساب پالايشگاه پارسيان
 بررسي وضعيت پارامترهاي كيفي آب آشاميدني درشهرشيراز 1391
 تحقق توسعه پايدار در سايه بكارگيري مصالح بوم آورد
 مقايسه حذف نيكل از محلولهاي آبي با روشهاي زئوليت معدني و دياتومه خام واصلاح شده
 بررسي مسائل زيست محيطي شهرجديد پرديس تهران
 ارزيابي جايگاه گردشگري مذهبي امامزاده داوود به عنوان يكي از قطبهاي گردشگري مذهبي
 شناسايي توانهاي محيطي شهرستان منوجان جهت توسعه گردشگري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
 ارزيابي چالش هاي زيست محيطي در طرح آمايش استان مازندران
 تاثيرشوري برارتفاع بخش هوايي و عمق ريشه ومقدارپرولين وپروتئين پريوش (Catharanthus roseus) درشرايط تنش شوري
 تهيه فيلم پلي هيدروكسي بوتيرات بوسيله باكتري Cupriavidusnecator با استفاده ازمنبع گلوكزي
 بررسي اثرآلومينيوم برجوانه زني رشدريشه وفعاليت آنتي اكسيداني دورقم برنج Oryza sativa )
 مقايسه شاخص هاي تنوع زيستي پرندگان ،راسته گنجشك سانان ،در دو فصل زمستان وبهار در مسجدسليمان،مطالعه موردي پارك جنگلي بي بيان
 اثرات كاربرد نانواكسيد آهن بر ميزان رنگيزه هاي گياه پريوش
 نقش مصالح هوشمند در معماري پايدار
 تعيين آستانه تحمل سويه قارچي آسپرژيلوس نايجر نسبت به فلز سنگين نيكل درپساب سنتتيك صنعتي
 ضرورت بررسي نگرش و ديدگاههاي زيست محيطي در ميان اقشار تاثيرگذار جامعه جهت توسعه روند آموزش محيط زيست(مطالعه موردي: معلمان)
 اثرات كاربرد نانواكسيد آهن بر ميزان شاخصهاي رشد گياه پريوش
 اثرات مخرب سموم وآفت كش هابرمحيط زيست وجايگزيني آنها با افت كشهاي طبيعي نمونه موردي: مبارزه بيولوژيكي عليه نماتدهاي انگل گياهي
 بهرهمندي از مايعات يوني بهعنوان حلال سبز در بازيابي ضايعات ليگنوسلولزي
 Anionic resins preparation by sulfonation of waste polystyrene
 انرژي خورشيدي بزرگترين منبع انرژي تجديدپذير
 بررسي روش هاي الكترو شيميايي، جذب سطحي و گياه پالايي در حذف نيترات ازمحيط آبي
 مقايسه ميزان حذف آرسنيك از محيط آبي به دو روش اسمز معكوس و گياه پالايي
 اهميت كاربردمدل SWAT
 بررسي القا مرگ برنامه ريزي شده سلول درريشه دورقم برنج
 بررسي امكان كاهش غناي سوخت راكتور تحقيقاتي تهران با جايگزيني سوخت جديد و تأثير آن در محيط زيست
 بررسي ميزان آگاهي دانش اموزان پايه اول مقطع متوسطه شهرسيرجان ازموضوعات ومسائل مرتبط بامحيط زيست طبيعي وانساني
 بررسي نقش برنامه ريزي توريسم درحفاظت محيط زيست وتوسعه پايدار
 مقايسه تنوع گونه اي درسه شيوه ي مختلف بهره برداري ازمرتع مطالعه موردي مراتع پلور استان مازندران
 بررسي پديدارشناسي لايه هاي معنايي طبيعت و محيط زيست درقرآن كريم
 نقش ذخيره سازي انرژي هواي فشرده دركاهش نشرگازهاي گلخانه اي: بكارگيري درسيستم هاي هيبريدي بادي ـديزلي جهت توليد الكتريسيته براي مناطق دورافتاده
 بررسي آلودگي ذرات معلق صنايع مزاحم شهرشيراز
 بررسي آلودگي صوتي صنايع مزاحم شهر شيراز
 بررسي نقش الگوي توسعه پايدارشهري بروضعيت محيط زيست شهري
 گردشگري وحفاظت ازمحيط زيست درراستاي توسعه پايدار
 كاربرد نرمافزارWEAP در بهرهبرداري تلفيقي آبهاي سطحي و زيرزميني
 گردشگري روستايي واثرات آن برمحيط زيست مطالعه موردي روستاي گليان شهرستان شيروان
 شناسايي چشمه هاي گردوغبارنيمه ي غربي ايران با استفاده ازتصاوير موديس
 ارزيابي كيفيت منابع آب زيرزميني دشت راور شمال استان كرمان ازنظراستفاده براي شرب و كشاورزي
 تاثير بكارگيري آب دريا بر كيفيت شيميايي زه آب در خاك هاي رسي سنگين (مطالعه موردي منطقه نوكنده استان گلستان
 بررسي مباحث تئوري ومفاهيم اكولوژيكي آموزشي مرتبط بامحيط زيست درمقطع دبيرستان
 مديريت زيست محيطي پارك ملي بوجاق با تاكيد برتاثيراكوتوريسم برمنابع فيزيكي منطقه
 ارزيابي آلودگي روانابهاي شهري مناطق صنعتي، مسكوني و تجاري به فلزات سنگين: مطالعه موردي شهر شاهرود
 بحران آب ورهيافت نانوفناوري دراستفاده مجدد ازپساب ها بامحوريت آلاينده هاي آلي
 بررسي تاثيرات زيست ميحطي تركيبات ارگانوتين درمحيط دريايي، قوانين بين المللي وارائه راهكارزيست محيطي
 بررسي ميزان نيترات و فسفات دررودخانه هاي ورودي به درياي كاسپين در محل تلاقي به دريا دراستان گيلان
 بهسازي منظر درب شازده شيراز جهت حضورپذيري آن با نگاهي به توسعه پايدار
 حذف كادميوم با استفاده از نانوذرات مغناطيسي نيكل- فريت از محيط هاي آبي
 بررسي كيفيت آب رودخانه هراز و تأثير كاربريهاي اراضي بر آن
 اكوتوريسم و ايمني زيستي در گردشگري مطالعه موردي: جزيره هرمز
 حضور مواد مغذي در آبهاي سطحي و ارائه راهكارهايي جهت مديريت اين مواد
 نقش مصرف پايدار و توليدات جديد كودي
 رابطه سطح تاج پوشش آتريپلكس باتراكم وغناي گونه اي جوندگان مطالعه موردي: چپرقويمه
 گردشگري ساحلي ومحيط زيست
 سيري بر اكوسيستم آبزيان دريايي و محيط زيست خليج فارس با تاكيد بر پتانسيل هاي اقتصادي
 بررسي آلودگي منابع آب استان گيلان
 بررسي وقوع خشكسالي و ترسالي درمنطقه حفاظت شده ورجين درطي سالهاي 1386-1356
 آسايش درپناه معماري همساز بااقليم ومحيط زيست برمبناي شاخص اوانز مطالعه موردي شهرستان بوكان
 بررسي ميزان فلزات سنگين در كمپوست توليدي كارخانه سنندج
 استفاده ازالگوريتم هاي داده كاوي درمحيط زيست نمونه موردي پياده سازي الگوريتم هاي داده كاوي براي تحليل داده هاي هواشناسي
 مطالعه دلايل ضايعات مصالح ساختماني درشهريزد
 بررسي اثرات زيست محيطي استقرارصنايع آلاينده درشهرپلدختر
 امكان سنجي كشت زيتون دردشت فيروزآباد باتاكيدبراقليم
 مقايسه روشهاي مختلف دفع زباله هاي بيمارستاني
 ارزيابي توان توسعه ي كشاورزي حوزه آبخيزدرياچه سددز
 اثركودهاي دامي و زيستي برخصوصيات آگرومورفولوژيك نخوددرسطح مختلف تنش خشكي
 پيامدزيست محيطي سوزانده بقاياي گياهي درمزرعه
 تعيين الگوهاي تغييرات مكاني ومناسب ترين روش ميان يابي براي غلظت قابل جذب عناصرريزمغذي Zn ، Cu ، Fe Mn دردشت خان ميرزا
 بررسي تنوع آللي ژن VRN1 دربرخي ازتوده هاي بومي گندم نان ايراني
 رابطه بين معماري پايدارومحيط زيست وتاثير آن برعملكردمعماري آينده
 بررسي اجمالي عملكردمبدلهاي كاتاليستي دركاهش انتشارآلاينده هاي خروجي ازاگزوز خودرو
 آلودگي رسوبات زاينده رود به فسفروفلزات سنگين منگنز مس وروي
 زيست فناوري دانشي مناسب براي مقابله با تنشهاي محيطي
 تخريب ساختارگياهي و تغييرات فيزيولوژيكي گياهان تحت تاثيرآلودگي هوا
 توريسم درخليج فارس ومخاطرات زيست محيطي
 بررسي تنوع ژنتيكي برخي ازتوده هاي گندم نان ايراني براساس صفات مورفولوژيك
 آشنايي با برنامه ريزي منطقه اي وارتباط آن با آمايش سرزمين به منظور توسعه پايدار
 مطالعه گياهان دارويي بخش اورامانات درمنطقه حفاظت شده كوسالان وشاهو استان كردستان
 Investigation of Water Vapour Permeability and mechanical properties of edible gelatin films
 اكوسيستم پايدارونقش آن درتبيين توسعه پايدارشهر
 ارزيابي اثرات توسعه برآبخوان دشت كاشان
 آمايش سرزمين حوزه آبخيز درياچه سددز با استفاده ازنرم افزار Arc GIS
 ژئوشيمي زيست محيطي عناصرAs, Cd, Cu, Mo, Pb, Zn درنمونه هاي خاك وگياه محدوده معدن مس دره زرشك يزد
 ارزيابي توان حفاظت حوزه آبخيز درياچه سددز
 شناسايي گونه هاي جنس سالسولاSALSOLA درمنطقه حفاظت شده بيجار استان كردستان
 معدنكاري كوچك مقياس، مفاهيم و رويكردها
 انواع مدلهاي پيش بيني كننده رشدشهري
 مدلسازي نوسانات آب زيرزميني دشت ورامين بااستفاده ازتبديل موجك ها
 اسلام وصيانت ازمحيط زيست
 مديريت شيرابه زباله درمحل دفن زباله
 بررسي حذف سرب ازپساب سنتتيك توسط پوسته ميگو
 گياه پالايي بانباتات علوفه اي راهكاري براي پاكسازي خاك ازعنصرسمي روي
 گردشگري وپيامدهاي زيست محيطي آن
 گردشگري ساحلي ودرجزيره كيش وآثارزيست محيطي
 بايدهاونبايدهاي كشت گياهان تراريخته وتاثيرات آن برمحيط زيست
 بررسي سينتيك و ايزوترم هاي جذب سطحي پوسته ميگو درحذف سرب
 تاثيرسرمايه گذاري مستقيم خارجي برحفاظت ازمحيط زيست
 تاثيرتراكم آتريپلكس برتراكم و غناي گونه اي جوندگان مطالعه موردي: چپرقويمه
 بررسي و مطالعه تاثيرات انتقال حرارت پسماندهاي هسته اي مدفون شده برمحيط زيست اطراف
 پيامدهاي زيست محيطي كشاورزي ارگانيك
 ساخت كامپوزيت چوب پلاستيك ازپسماندليگنوسلولزي به همراه گونه تاغ وپلي پروپيلن ضايعاتي وبررسي خواص فيزيكي ومكانيكي آن
 اثرريخت پذيركننده هاي مختلف برخواص مكانيكي ونفوذپذيري به بخارآب فيلم هاي خوراكي برپايه ژلاتين
 A Survey upon Controlling of Air Pollution and Water Contamination by Applying a Portable RF-Sensor System
 بررسي كارايي كيتوزان و منعقد كننده پلي فريك سولفات PFS درحذف كبالت ازپساب صنعتي
 بررسي اثرغلظت هاي مختلف كادميوم بركلروفيل وپلي فنول اكسيداز درگياه گلرنگ )Carthamus tinctorius L
 مكمل آبساراثر آن برعملكردگياه يونجه روشي نوين براي كشاورزي و توسعه پايدار
 بررسي كيفيت آب دشت نيشابورازنظر شرب بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي و فرايند تحليل سلسله مراتبي
 Verifying the Role of Cadmium Oxide Nano Particles as a Photocatalyst in a Kinetic Survey upon Organic Dye Degradation Process
 A Comprehensive Study Upon The Application of Rare Earth Magnets in Mineral Processing by using cobalt nano particles
 سطح مناسب قطعه نمونه براي برآورد ويژگيهاي كمي پسماندچوبي درشت دركف جنگل
 نقش ميكروجلبك Isochrysis .sp درتوليد بيوديزل وحفاظت محيط زيست
 مدلسازي فرآيند جداسازي وتراوش آلاينده هاي گازي CO,CO2 ازميان غشاهاي زئوليتي
 معيارهاي مكان يابي پارك جنگلي
 اندازه گيري ومقايسه غلظت فلزات سنگين درماهيان كپورتوزيعي درسطح شهرشيراز
 ارزيابي ريسك بهداشتي مواجهه شغلي باتركيبات BTEX درواحدET يكي ازصنايع پتروشيمي
 بررسي روشهاي مديريت موادزائدجامد درشهراهواز وارائه راهكارهاي مديريتي دراين زمينه
 روشهاي كنترل NOx ، SOx و CO2 درنيروگاه هاي حرارتي
 تحليلي برگردشگري وواكاوي نقش آن درتوسعه پايدارروستايي مطالعه موردي: روستاي اسلاميه
 روشهايه كنترل آلاينده هاي هوادرخودرو
 ارتباط ميان مصرف انرژي، رشداقتصادي وآلودگي هوا
 كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS درارزيابي اثرات تجمعي CEA
 مطالعه رابطه بين تراكم گروه هاي مختلف ماكروبنتوزي وجنس بستردررودخانه دز
 پيامدهاي توسعه ي بي رويه ي شهرهادرحريم رودخانه ها ازديدگاه ژئومورفولوژي مطالعهموردي: توسعه ي شهرقروه درحريم رودخانه ي قلعه
 پيامدهاي زيست محيطي برداشت بي رويه ي شن و ماسه ي ازبستررودها
 مروري برروشهاي ارزيابي اثرات تجمعي cea
 بررسي ميزان آلودگي زيستي خرچنگ شناگرآبي درخليج فارس به فلزات سنگين
 تاثيرسن و تراكم آتريپلكس برتراكم و غناي گونه اي جوندگان مطالعه موردي: چپرقويمه
 برنامه ريزي وطراحي فضاهاي شهري پايداردرجهت زيست پذيري شهرها باهدف حفظ و ارتقاء محيط زيست شهري
 Investigation of the improvement sorption behavior of Zn(II) from wastewaters by bentonite as affected by solution chemistry
 بررسي وضعيت رعايت مسائل بهداشت و ايمني دركارگاه هاي عمراني استان زنجان
 توسعه پايدارمحيط زيست بااستقرار مناسب كمپ هاي گردشگري توسط رويكردفراند تحليل سلسله مراتبي AHP
 تاثيرجنسيت برميزان جذب زيستي فلزات سنگين سرب، نيكل و كادميوم دربافت عضله خرچنگ شناگرآبي Portunus pelagicus درآبهاي بوشهر
 بررسي اثرات پديده ال نينو برمحيط زيست دريايي
 Cadmium Removal from Water/Wastewater using Different Sorbents (Rewiev)
 جلوگيري ازفرسايش دركويرميقان بااستفاده ازگياهان شورپسند
 بررسي تغييرات زماني كيفيت آب زيرزميني مطالعه موردي: دشت ساري ـ نكا
 بررسي فاكتورهاي متابوليك كلسترول تري گليسريد كراتينين و پروتئين تام همولنف خرچنگ شناگرآبي (Portunus pelagicus) درفصل زمستان
 همكاري بين المللي درراستاي حفاظت ازمحيط زيست درپرتواهداف برنامه ملل متحد
 پيش بيني كاهش انتشارNOX درموتورهاي ديزلي بااستفاده ازسوخت بيوديزل و بازخوراني گازهاي اگزوز
 خشك شدن تالاب ها وتوليدگردوغبار مطالعه موردي شهرستان پلدختر استان لرستان
 بررسي تنوع ژنتيكي مقاومت به بيماري زنگ قهوه اي درتعدادي ازارقام گندم نان
 مديريت و تصفيه موادزائدخطرناك بخش دوم: مقايسه انواع روشهاي بيولوژيكي
 مديريت و تصفيه موادزائدخطرناك بخش دوم: مقايسه انواع روشهاي فيزيكي و شيميايي
 تاثيراستفاده ازماشين هاي اداري مانند دستگاه كپي و چاپگر پرينتربرآلودگي هواي محيط كارواثرات آن برروي انسان
 تاثيرسطوح مختلف حذف برگ برعملكردوشاخصهاي عملكردارقام گندم نان شمال گلستان
 مطالعه تشابه تركيب گونه اي پوشش گياهي و بانك بذرخاك دردومنطقه قرق و چرا شده مراتع كوهستاني شمال كشورمطالعه موردي: مراتع منطقه پلور، استان مازندران
 بررسي امكان جايگزيني كودفسفرباگوگردتوام با تيوباسيلوس
 گردشگري شهري اصفهان واثرات محيط زيست
 مطالعه بانك بذرخاك درجنگل جلگه اي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
 نقش گوگردبه همراه تيوباسيلوس بركاهش PH يك خاك آهكي وافزايش فسفردانه كلزا
 ميزان تراكم تاج پوشش ومقايسه فرم رويشي دررويشگاه هاي باشدت تخريب زياد، متوسط ، كم مطالعه موردي: ورنمد، ژيريان، چم تكله
 مطالعه آلودگي ميكروبي رودخانه دز مطالعه موردي: محدوده ي شهرستان دزفول
 بررسي كارايي سه روش تجزيه مولفه هاي اصلي تفاضل شاخص پوشش گياهي و تبديل تسلدكپ براي پايش تغييرات كاربري اراضي/پوشش گياهي مطالعه موردي: حوزه دره شهر ـ استان ايلام
 ارزيابي تغييرات كاربري اراضي/پوشش گياهي بااستفاده ازتصاوير ماهواره لندست مطالعه موردي: حوزه سدايلام
 بررسي وضعيت تجديد حيات طبيعي گونه هاي درختي ودرختچه اي مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده مانشت وقلارنگ استان ايلام
 بررسي و مقايسه شاخصهاي كيفيت آب NSFWQI ، OWQI (مطالعه موردي رودخانه كارون بازه زرگان ـ اهواز)
 بررسي تغييرات كيفيت آب رودخانه كارون با استفاده ازشاخص NSF درده سال اخير
 بررسي تنوع زيستي ماكروبنتوزهاي رودخانه دز وتعيين كيفيت آب بااستفاده ازروش Welch
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید