دسترسی به کلیه مقالات دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین در پایگاه اطلاع رسانی همایشهای معتبر داخلی(CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین  14 شهریور ماه 1392 توسط آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 671عنوان مقاله تخصصی شامل 8947  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش ملی علوم مدیریت نوین  
عوامل تاثيرگذار در فرايند تصميم گيري مديران
تحليل رابطه فرصت هاي سرمايه گذاري با نسبت ارز ش بازار به ارز ش دفتري سهام
تبيين روابط بين سرمايه انساني و بالندگي سازماني با استفاده از شبكه هاي عصبي 1 مصنوعي در دستگاهاي اجرايي شهرستان رفسنجان
توسعه نظام مالي و پيامدهاي اقتصادي آن
مقايسه سياست قيمت گذاري ثابت و پويا در مديريت در آمد
بررسي عوامل موثر بر تقلب با تاكيد مديريت سودو راهكارهاي كشف تقلب بر اساس استاندارد حسابرسي ايران(240)
تبيين عوامل موثر ببر توسعه مناطق آزاد
مديريت انرژي
مديريت بازاريابي و نقش آن در توسعه محصول با تاكيدي بر بازاريابي گردشگري و چا لش هاي موجود در عصر حاضر با ارائه راهكارها
بهبود مديريت فرسايش خاك با كاربرد سنجش از دور (RS)، سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و مدل هاي ارزيابي فرسايش و رسوب
نقش آموزش و پرورش و فرهنگيان در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
تعهد در سازمان و تاثير اقدامات مديريت عملكرد و عدالت سازماني بر آن
بررسي رابطه فن آوري اطلاعات و عملكرد سازماني
بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري مديران با يادگيري سازماني (مطالعه موردي:موسسه آموزش عالي دانشستان شهرستان ساوه)
بررسي موانع استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS) در استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد
تاثير مديريت منابع مالي بر رفاه اجتماعي در كشورهاي منتخب درحال توسعه و خاورميانه
تاثير سبك رهبري (تحول گرا و تعامل گرا) بر كارآفريني سازماني
محاسبه بهرهوري آب در سيستمهاي آبياري تحت فشار در ايران: مطالعه موردي در استان گلستان
شش سيگما و زنجيره تامين
شناسايي و نحليل عوامل موثر بر ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از روش دلفي
امنيت در تجارت الكترونيك
بررسي نقش مؤلفه هاي سازمانهاي يادگيرنده بر چابكي سازماني (مطالعه موردي: مجموعه شعب بانك مسكن شهر شيراز)
تئوري هزينه نمايندگي
رابطه بين ساختار سرمايه و فرصت رشد
راهبرد برون سپاري در آموزشهاي سازماني؛ درسهايي براي مديران
خصوصي سازي در ايران و جهان
تعارض فردي عامل بروز سكون زدگي شغلي
تعارض فردي مولد استرس حرفه اي
بررسي تنگناهاي مديريت منابع انساني و تعيين تربيت وتاثير گذاري آن در بانك ملي ايران. (مطالعه موردي: سرپرستي شعب استان مازندران)
بزرسي عدالت جنسيتي كبركنبى و آزارهاي جنسي در محيط كار
رابط مديريت كيفيت فراگير برعملكرد كيفيت و عملكرد خلاقيت و نوآوري
بررسي رابطه بين ابعاد جو سازماني با كارآفريني درون سازماني (مطالعه موردي: پتروشيمي تندگويان بندر امام خميني)
تبيين رابطه رضايت شغلي وتعهد كاركنان با مشتري مداري
بكارگيري تكنيك آنتروپي در بررسي عوامل مؤثر بر دستيابي به چابكي ازطريق فناوري اطلاعات در سازمان هاي توليدي (مطالعه موردي در شركت آيدين در همدان)
نقش آموزش كاركنان در تحقق اهداف و مأموريت هاي سازمان ها (مطالعه موردي: بررسي اثربخشي دوره هاي (88- كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم استان زنجان در سال هاي 90
برنامه ريزي استراتژيك حوزه معاونت پژوهش ،برنامه ريزي و نيروي انساني آموزش و پرورش استان فارس (ارائه يك مدل براي آموزش و پرورش)
چالاكي در تحول بنيادين با سازمانهاي مجازي دانشمدار
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با توانمند سازي كاركنان اداره كل تأمين اجتماعي استان مازندران
بررسي رابطه ي ويژگي هاي شخصيتي با رضايت شغلي مديران مدارس دوره ي راهنمايي و متوسطه ي شهرستان هرسين در سال 92-91
بررسي تاثير متغيرهاي مالي شركتها بر صحت پيش بيني سود آنها در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردي:صنعت سيمان)
The Effect of Cultural Dimensions on Islamic Fashion Marketing On Clothing and Creating IslamicBrand Loyalty
مروري برمدل هاي ارزيابي آمادگي سازمانها براي پياده سازي ERP و ارايه يك چهارچوب مفهومي
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي دبيران متوسطه ناحيه 1 آموزش و پرورش شهر شيراز 1392
بررسي تاثير برند بر فروش در(شركت صنايع غذايي استان همدان)
بررسي تأثير مديريت منابع انساني بر عملكرد كاركنان در توانمندسازي سازمانها
ساختار سرمايه و سياست تقسيم سود سهام
بررسي مهارتهاي بازاريابي در ورزش و چالشهاي پيش رو
بررسي رابطه فرسودگي شغلي و عملكرد پزشكان و پرستاران در بيمارستان حكيم جرجاني گرگان
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با سرمايه فكري: مطالعه موردي مديران مياني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
بررسي اثرات پياده سازي استاندارد ايزو در سازمان ها
مديريت بحران
مديريت سرمايه روانشناختي سازمان:رويكردي نوين به خلق مزيت رقابتي
بررسي رابطه بين مديريت منابع انساني استراتژيك با بهره وري نيروي انساني در شركت پتروشمي بيستون كرمانشاه
بررسي رابطه ابعاد معنويت و فرهنگ سازماني (مطالعه موردي در شركت توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي شهر كرمان)
بررسي قوانين قراردادهاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و سلف در بانكداري اسلامي از ديدگاه فرق اسلامي
كاربرد مديريت دانش در بخش مرجع كتابخانه ها
تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني
بررسي نقش ارتباطات غير كلامي بر رفتار كاركنان
بررسي رابطه بين سبك مديريت مديران با فرسودگي شغلي كاركنان
هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بانكها
ارائه چهارچوبي مفهومي از عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) در شركت هاي كوچك و متوسط (SME)
هرمنوتيك به مثابه روشي در پژوهشهاي تربيتي
اعتماد عمومي پيوند بين شهروندان و دولت
مالي رفتاري چشم اندازي نوين در سرمايه گذاران
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر افزايش كيفيت محصول با استفاده از رويكرد تلفيقي گسترش عملكرد كيفيت و منطق فازي(مورد مطالعه: صنايع كاشي و سراميك)
تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري
بررسي نقش كيفيت زندگي كاري در عملكرد كاركنان (مطالعه موردي:سازما ن بنياد انديشه اسلامي)
تفويض اختيار مديران در نظام هاي اداري ايران
بررسي تناسب و سازگاري ساختار سازماني حوزه معاونت پشتيباني با اهداف راهبردي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي مشهد
تاثير بنيان هاي بازاريابي ارتباطي بر وفاداري مشتري (مطالعه موردي در شركت هاي مهندس مشاور در مديريت پروژه
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و عملكرد كاركنان شركت هاي توزيع برق فارس
پرورش سرمايه انساني
رابطه سرمايه در گردش و عدم تقارن زماني سود
تاثير ساختار سرمايه و حقوق مالكانه بر عملكرد شركت:مطالعه موردي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير متغيرهاي اقتصادي و حسابداري بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير نقدشوندگي سهام بربازده سهام و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين اهميت نسبي فاكتورهاي كيفيتي همراه بانك فازي (AHP) به روش
بررسي تدوين مديريت و برنامه ريزي استراتژيك واحدهاي مديريت خدمات و پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1392
تبيين مديريت آموزشي به عنوان يك رشته علمي
تاثير كيفيت بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري ( مطالعه موردي: كاركنان بانك ملي)
مطالعه تطبيقي بررسي رابطه مديريت دانش و فرهنگ سازماني در سازمان هاي ايراني
بررسي نقش سرمايه هاي فكري بر ارتقا عملكرد سازماني در بخش فوريتهاي پزشكي
رابطه هوش معنوي و رفتارشهروندي سازماني كاركنان بندراميرآباد
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ارتقاي سلامت سازماني مطالعه موردي ( شهرداري زاهدان و مناطق سه گانه آن )
تاثير تغييرات عوامل درون سازماني بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير مديريت سود در تصميمات سرمايه گذاري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل تاثير برنامه ريزي منابع سازماني بر مديريت ارتباط با مشتري
پشتيباني فرهنگ سازماني در تقويت تسهيم دانش (مطالعه موردي:كارخانه سيمان صوفيان)
ارتباط فرهنگ سازماني با كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري در سازمان هاي دولتي شهر ساري
بررسي ميزان تأثير حضور در نمايشگاههاي بينالمللي بر افزايش صادرات شركتهاي استان سمنان
رابطه مديريت استراتژيك با كارآفريني
ويژگي مديريت اسلامي در جامعه اسلامي
بررسي عوامل اجتماعي –اقتصادي مرتبط با گرايش مديران سازمانهاي دولتي به تفكر مدل اروپايي مديريت كيفيت فراگير
آموزش خودكنترلي لازمه پرورش شهروندان حرفه اي
بررسي مقايسه اي رابطه بين نرخ بهره بانكي و ميزان تسهيلات ارائه شده در قالب عقود اسلامي در بانك هاي ايران
Study of product layout efficiency with the minimum of one heterogeneous triple station in comparison to homogeneous model
بررسي تاثير رضايت شغلي و كيفيت زندگي كاري بر بهره وري فارغ تحصيلان رشته دامپزشكي استان مازندران
اثر تكنولوژي هاي سلف سرويس بر رضايت مشتريان از خدمات بانكي
طراحي الگويي از تأثير متغيرهاي رفتاري و نگرشي منابع انساني بر رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه اداره كل امور مالياتي استان خراسان رضوي)
بررسي اثر ارتباطات بلند مدت گرا بر عملكرد صادرات در شركت هاي كوچك و متوسط استان تهران
بررسي ابعاد مختلف اثر گذار بر آمادگي سازمان براي تغيير
بررسي عوامل موثر بر تعهد سازماني دبيران آموزش و پرورش منطقه 5 شهر اصفهان در سال 91-1390
مطالعه و تحليل عوامل و پيامدها ي عدم تعادل بين كار و زندگي مطالعه موردي (اساتيد عضو هيات علمي دانشگاه سيستان وبلوچستان)
بررسي تأثير كارآفريني بر رشد اقتصادي در ايران
بررسي رابط بين دينداري و تعهد سازماني (مطالعه موردي:كاركنان مجتمع مس شهر بابك در سال 1391)
ارائه مدل تركيبي از مديريت تكنولوژي و مديريت تغيير براي بنگاه هاي كسب و كار توليدي (مدل حلقوي مديريت تكنولوژي
پياده سازي نظام مديريت دانش در شركت ليزينگ رايان سايپا
بكارگيري تكنيك TOPSIS فازي جهت سنجش سطح كيفيت خدمات (مطالعه ي موردي: بخش بازرگاني و فروش شركت سيمان ايلام)
بررسي برنامه ريزي استراتژيك مديريت منابع انساني با مدل SWOT (مطالعه موردي: يكي از بانك هاي استان آذربايجان غربي)
بزرسي رابط بين مذيزيت مىابع انساني، و نواوري، تكنولوژييو عملكرد سازمان مطالعه موردي: سازمان شيلات شهرستان بوشهر
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در مركس اموزش و تحقيقات دخانيات ايران(تيرتاش)
بررسي تاثير مولفه هاي عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان
بررسي تأثير عدالت سازماني بر اعتماد سازماني در كاركنان اداره كل امور مالياتي استان خراسان رضوي
مديريت دانايي راهي به سوي توسعه سازماني
بررسي رابطه بين اقدامات مديريت منابع انساني و توسعه منابع انساني
بررسي رابطه بين هزينه سرمايه (هزينه تامين مالي) و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه ي چارچوب نوين عوامل مؤثّر بر رضايت مشتري (با رويكرد مديريت ارتباط با مشتري)
بررسي رابطه هوشمندي رقابتي با تصميم گيري استراتژيك
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود كارآيي نيروي انساني
ارتباط بين ميزان استفاد از IT و درجه تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در شركت توزيع برق استان لرستان
بررسي رابطه بين ميزان هوش هيجاني،رضايت شغلي و توامند سازي كاركنان
بررسي تاثير خبرگي فني و اطلاعاتي و حضور متخصصان داخلي و خارجي بر تناسب الزامات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري و ظرفيت آنها
بررسي مديريت تحول و مدل هاي موثر بر تغيير و چگونگي كاهش مقاوت در برابر ان
اندازه گيري ميزان موفقيت پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني بر اساس سطوح بلوغ فرايندهاي سازمان
فراموشي سازماني رويكردي نوين در راستاي بهبود نظام آموزشي
واكاوي مديريت دانش بر اساض مدل نوناكا و تاكوچي در دانشگاه صنعتي شاهرود
ارزيابي عوامل شكست پياده سازي مديريت دانش در سازمانها
بررسي وضعيت فراموشي سازماني غيرهدفمند و راهكارهاي مديريت آن در بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان
ضرورت طراحي مدل ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي علمي كاربردي
مديريت كارآفريني، جهادي نوين در صنعت ايران
جايگاه شادي و نشاط در اسلام
بخش بندي بازار : گامي در جهت شناخت بازارهاي هدف
بررسي عوامل موثربرخريدهاي (آني) برنامهريزي نشده در فروشگاهها
بررسي رابطه بين استقرار سيستم هاي ITو رضايتمندي مشتري در كارخانه سيمان شاهرود
بررسي رابطه آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان در اثربخشي و ارتقاء بهبود كيفيت خدمات (مطالعه موردي : دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود)
رابطه نوسانات قيمت طلا و بازدهي بازار بورس بهادار ايران
بررسي تاثير ساختار سازماوي، شرايط محيطي ي فر ىَگ سازمان بر تصميم گيري سازمان با رييكردي جامع ب سازمان
استراتژي و فرهنگ
نقش كارآفريني در رشد اقتصادي: مروري بر مطالعات انجام شده
بررسي عوامل ترغيب كننده و بازدارنده خلاقيت و نوآوري در سازمانها
لزوم به كارگيري آموزش الكترونيكي در پيشرفت منابع انساني سازمانهاي دولتي
جمع سپاري يك استراتژي نوين در تجارت امروز
ارزيابي وضعيت سازمان بر اساس مولفه هاي سازمان چابك از ديدگاه دبيران
بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران با مديريت دانش در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران
ارائه الگويي براي كيفيت زندگي كاري كاركنان ادارات آموزش وپرورش استان مازندران براساس سبك رهبري تحول گرا وعمل گرا
مديريت از منظر قرآن كريم
مديريت استراتژيك سرمايه انساني مبتني بر فناوري اطلاعات و نقش آن در تعالي سازماني
بررسي تأثير مديريت سرمايه در گردش بر ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش صورتهاي مالي به عنوان نيروي محركه تصميم گيري مديران
بررسي رابطه ميان رضايت شغلي كاركنان و نيت ترك خدمت
مديريت دانش و نقش آن در پروژه ها
ارزيابي عوامل موثر بر قصد خريد اينترنتي بليط قطار بر مبناي مدل DTPB
تاثير هوشمندي رقابتي بر رضايتمندي مشتريان بانكي
بررسي فرآيند برون سپاري كار در سازمان ها و مدلي براي حل تاخير در تحويل كارهاي برون سپاري شده
توسعه سرمايه انساني و نقش آن در سازمان ها
شرايط پاداش و تأثيرآن بر گرايش كيفيت خدمات ونگرش كاركىان
زنجيره تامين ناب با رويكرد رقابت پذيري
رهبري(معنوي) در مدريت اسلامي
شش كلاه تفكر تكنيكي استراتژيك براي تصميم گيري در شرايط عدم قطعيت
مديريت خود محور مدارس،چارچوب نظري نوين در فرآيند جهاني شدن آموزش
بكارگيري مدلهاي نظام ملي مديريت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي نوآوري و افزايش توان توليد فناوري
بررسي مدلهاي سيستم مديريت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي نوآوري و افزايش توان توليد فناوري
ارزيابي تاثير واسطه اي سبك زندگي سالم در شكل گيري نگرش به محصولات ارگانيك در بين جوانان
ارائه مدلي سلسله مراتبي جهت بررسي نقش تبليغات اينترنتي در فرايند خريد مشتريان
بررسي موانع توسعه بيمه الكترونيك در شركت سهامي بيمه ايران در استان مازندران با استفاده از روش AHP
بررسي رابط بيه مدل هاي ارتباطي و مديريت بحران در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران
اعتبارسنجي ميانگين هاي متحرك در پيش بيني قيمت سهام
مديريت دانش و اهميت آن در سازمانها
مروري بر مدلها و نگرشهاي مديريت دانش
ارزيابي ريسك در عمل: نگرشي نوين به مديريت ريسك
ارائه ي روشي كاربردي در بدست آوردن مرز كاراي پورتفوي سهام بوسيله ي گشتاور جزيي پاييني مرتبه اول
تأثير اجراي مديريت كيفيت فراگير در رضايتمندي اولياء دانش آموزان
بهبود كيفيت گزارشگري مالي
مطالعه و بررسي وضعيت فرآيند مديريت دانش در صنعت جهانگردي (مطالعه موردي: هتل هاي 4 ستاره شهر تهران)
رابطه بين سبك رهبري با كيفيت زندگي كاري مديران مدارس متوسطه شهر بابل
مكان يابي تجهيزات به منظور بيشينه كردن قابليت اطمينان با در نظر گرفتن جنبه هاي اقتصادي
تاثير سرمايه فكري بر جلوگيري از ورشكستگي شركتها
ارزيابي عملكرد و بهره وري و تعيين ساختار بهينه منابع و شاخص هاي عملكرد ادارات پست استان يزد با رويكرد تحليل پوششي داده ها
بررسي عوامل موثر بر موفقيت و عدم موفقيت بنگاه هاي كوچك و زودبازده بخش كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان دشت آزادگان،استان خوزستان)
بررسي عوامل موثر بر عدم موفقيت بنگاه هاي زودبازده بخش كشاورزي شهرستان دشت آزادگان (كاربرد:الگوي لاجيت و تابع تجزيه و تحليل تبعيضي)
افزايش بهره وري كاركنان دانش محور
تأثير تنش اخلاقي در مقايسه با ساير عوامل استرس زا بر روي خستگي كاركنان، رضايتمندي شغلي و گردش كار
هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره
مهندسي فاكتورهاي انساني و كاربرد آن
بررسي رابطه بين مولفه هاي سلامت روان با ابعاد تعهد سازماني (مطالعه موردي:دبيران مدارس دولتي پيرانشهر)
بررسي كارايي نسبت دوپونت تعديل شده و اجزاي آن براي پيش بيني سودآوري شركت ها در مرحله بلوغ از چرخه عمر شركت
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت تجارت الكترونيك
بررسي طراحي كاتالوگ الكترونيكي براي شركتهاي تجارت الكترونيك با رويكرد مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري
نقش مديريت دانش در يادگيري الكترونيكي پرسنل در سازمانها
بررسي كارايي دانشكاران و ارائه راهكار جهت بهبود كارايي در سازمان هاي دانش محور به كمك تحليل پوششي داده ه به همراه مطالعه موردي
بررسي رابطه مديريت دانش و توانمند سازي (مطالعه موردي:مديران مدارس متوسطه اروميه)
مديريت در اسلام
نقش بازارگرايي در مديريت اصولي نمايشگاه هاي تجاري
بررسي اثر خصوصيات سيستم هاي اطلاعات حسابداري و تنوع پذيري وظيفه بر رضايت مديران ارشد مالي وعملياتي از عملكرد سيستم اطلاعات حسابداري
سنجش ميزان موفقيت سازمان ها با استفاده از مدل امتيازي متوازن (BSC)
بررسي عوامل مؤثر بر استقرار فرايند مديريت ارتباط با مشتري
تبيين مفهوم بازاريابي اجتماعي
رابطه فرهنگ سازماني با عملكرد اداري مديران دوره راهنمايي شهرستان بابل
اثر بازارگرايي بر عملكرد خدمات جديد : نقش نوآوري خدمات (مطالعه موردي: شركت هاي بيمه استان گيلان)
نقش ابعاد جهت گيري استراتژيك در تعيين بازارگرايي (مطالعه موردي: شركت هاي توليدي استان گيلان)
حسابرسي فناوري اطلاعات
حسابرسي عملكرد و نقش آن در نيل به اهداف
مديريت دانش با ابتناء بر ارزش هاي اسلامي؛ رويكردي راهبردي براي تحول كيفيت خدمات
بررسي تأثير تبليغات اينترنتي بر رفتار خريد مشتريان (مطالعه موردي در محصولات گوشي تلفن همراه)
ارائه تكنيك GRA به منظور پيش بيني بحران مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: شركت هاي شيميايي)
بررسي راهكار هاي كاهش حاشيه بازاريابي انگور در شهرستان مياندوآب
توسعه منابع انساني با رويكرد توانمند سازي روانشناختي
اهميت نام تجاري در بازارهاي B2B
طراحي الگوي بهينه آموزش هاي بدوخدمت مبتني بر افزايش كيفيت زندگي كاري رانندگان حمل و نقل عمومي (مطالعه موردي رانندگان حمل و نقل عمومي استان آذربايجان شرقي)
بررسي ويژگي هاي محلي سكونتگاههاي غير رسمي و نحوه برخوردبا اين سكونتگاه (نمونه مورد مطالعه:شهرك صابر/مشهد)
بررسي ارتباط اهرم مالي با درجه درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبيين وضعيت كاركرد مديريت منابع انساني در سطح مديريت عالي در مراكز آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان
بررسي رابطه مديريت دانش و استرس (فشار رواني شغلي) مطالعه موردي (اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان)
بررسي تأثير كيفيت خدمات الكترونيك بر رضايت و وفاداري مشتريان در بازار خدمات مالي «با تأكيد بر نقش ميانجي ارزش ادراك شده مشتري »
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي در ميان كاركنان شهرداري زاهدان
بررسي رابطه مديريت كيفيت بعنوان رويكردي نوين با تحول در نظام اداري كاركنان
اثر ابعاد گرايش كارآفرينانه بر موفقيت محصول جديد (مطالعه موردي: شركت هاي توليدي شهر صنعتي رشت)
تأثيز تعامل سودهاي غيرمنتظزه و ويژگيهاي كيفي سود بر بازده غير عادي سهام شركتهاي پذيزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدل هاي ابركارايي اصلاح شده درDEA براي بر طرف كردن نشدني بودن و بدست آوردن نمره ابركارايي
موانع اجراي استراتژي هاي سيستم هاي اطلاعات مديريت در سازمان
كيفيت خدمات بانك و رضايتمندي مشتريان
بررسي تاثير محصول سبز بر فرآيند تصميم گيري خريد مصرف كنندگان (مطالعه موردي مصرف كنندگان ظروف يكبار مصرف كاغذي شهرستان تربت جام )
مقايسه عوامل كيفيت اقلام تعهدي و چرخه عمر شركت ها برارزش ذاتي سهام در كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه عوامل كيفيت اقلام تعهدي و چسبندگي هزينه ها ا بارزش ذاتي سهام در كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش كارآفريني در توسعه اقتصادي و پايدار كشور
كارآفريني رويكردي نو درتوسعه گردشگري عشاير (مطالعه موردي عشاير كرد خراسان شمالي)
بررسي تأثير نسبت هاي مالي بر پيش بيني بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين اصول راهبري شركتي و معيارهاي ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سيستم مديريت نام تجاري در شركت هاي B2B
چارچوب سيستماتيك براي مديريت دانش
ساختار و متدولوژي مديريت دانش
بررسي نقش عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان (مطالعه موردي سازمانهاي دولتي شهر خوي)
تكنولوژي،رمز بقا سازمان هاي امروزي
رابطه اندازه شركت با اثر تقويمي در شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي را بطه مديريت كيفيت فراگير بر توا نمند سازي و رضايت شغلي كاركنان آموزش و پرورش ناحيه دو شيراز
مديريت فضاي سبز شهري
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بي تفاوتي سازماني از ديدگاه زنان و مردان با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي(مورد مطالعه:شهرداري شهرستان دماوند)
بررسي رابطه ميان مولفه هاي هوش فرهنگي و ارتباط ميان فردي: بررسي موردي در بانك سينا
بررسي رابط بين مزاياي تصوير نام تجاري با رضايت و وفاداري مشتريان (مطالعه موردي:در زمينه محصولات نوشيدني در شهر مهاباد)
شناسايي شاخص هاي ارزيابي عملكرد كاركنان شهرداري ساوه از ديدگاه كاركنان به منظور ارائه راهكار مناسب در جهت بهسازي منابع انساني
تحليل ويژگي هاي محلي سكونتگاه هاي غير رسمي در راستاي توانمند سازي اين سكونتگاه ها (نمونه موردي: منطقه گلشهر شهر مشهد)
آموزش و نقش آن در بهبود عملكرد منابع انساني
اولويتبندي ابعاد رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: كاركنان بانك ملي شهرستان خوي)
بررسي تأثير انواع استخدام بر بهروه وري نيروي كار شهرداريها (مطالعه موردي شهرداري گرگان)
ارائه الگويي جهت شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان به خدمات بانكي
بررسي رابطه بين مديريت دانش و كارآفريني
كاربرد تكنيك شش كلاه تفكر خلاقيت در مدريت نوين
بررسي تاثير آميخته ي بازاريابي محصول بر فروش شركت فرآورده هاي لبني صباح
دانش چيست ؟ آيا مي توان آن را مديريت كرد؟
ارزيابي ميزان پياده سازي مديريت خود گردان مدارس با رويكرد مشاركتي در دبيرستانهاي دولتي(مورد مطالعه شهرستان خوي)
بررسي رابطه بين تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي:كاركنان دانشگاه آزاد واحد سراب و مركز مهربان)
بررسي نقش آموزش كارآفريني برخود اشتغالي دانشجويان
ارزيابي ميزان خلاقيت در سازمانهاي مرتبط با صنعت دام(مطالعه موردي:شركت پشتيباني امور دام استان كرمانشاه)
بررسي تاثير سيستم اطلاعات مديريت بر بهبود عملكرد مديران(مطالعه موردي:مديران مراكز دولتي استان اصفهان)
شناسايي و تبيين رابطه كيفيت نظام جبران خدمات بر بهره وري منابع انساني مطالعه موردي : شهرداري هاي غرب استان مازندران
مقايسه تاثير عوامل موثر (درون سازماني) ساختاري و رفتاري بر توانمند سازي كاركنان بانك كشاورزي
بررسي تاثير اتكاي اطلاعات حسابداري بر ريسك سيستماتيك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نگرشي بر نقش اخلاق حرفه اي در راستاي اهداف حسابداري و حسابرسي
تاثير رهبري معنوي اسلامي بر توانمندسازي كاركنان (مطالعه موردي:شركت گاز استان لرستان)
اولويت بندي سهام جهت سرمايه گذاري در بورس با استفاده از روشELECTRE
نقد و بررسي قوانين سپرده گذاري در بانكداري اسلامي از ديدگاه فرق اسلامي
نقش رفتارهاي سازماني مثبتگرا واخلاق حرفه اي درسازمان
بررسي رابطه بين مديريت داوش با نوآوري سازماون در شركت سهامي بيمه آسيا
تعيين رابطه رهبري تحول آفرين مديران و پذيرش تغيير كاركنان دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شيراز
ادراكات و ارزشهاي مورد نظر مديرانزن ومرد
مقايسه سيستم طرح و ساخت با سيستم مديريت اجرا در مديريت پروژه هاي ساختماني
شناسايي مشخصههاي اصلي توليد شير، ماست و دوغ در كارخانجات لبني با استفاده از روش QFD و GAHP ، مطالعه موردي شركت پاستوريزه خزر ساري
انگاره هايي از مديريت اسلامي با تاكيد بر نگرش مديران صدر اسلام در اداره امور شهرها
مديريت اسلامي
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر جذب و جلب مشتري (پژوهش موردي: كارخانه سيمان ايلام)
پذيرش فرهنگ سازماني و بقاي سازمان
بررسي تاثيرمديريت دانش در تجارت الكترونيك در بانكها
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر افزايش فروش فرش تركمن
ارزشيابي اساتيد،ابزاري براي بهبود عملكرد و تعيين شايستگي
بررسي سطح عملكرد مديران زن و مرد ،در موسسات اموزشي
موانع و مشكلات استقرار نظام آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور از ديدگاه رؤسا و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي پيام نوراستان آذربايجان غربي
مطالعه و بررسي رابطه ي بين بازاريابي رابطه اي و وفاداري مشتريان
تكنيك هاي تحليل شواهد حسابرسي براي تدوين يافته ها و نتايج مطلوب حسابرسي در فرآيند حسابرسي عملكرد
ارزيابي اهميت توانمندسازي منابع انساني و تاثير آن بر سازمان ها
برآورد ظرفيت مالياتي استان گلستان
نگاهي مفهومي به مقوله اثربخشي (مدل ها و رويكردها)
مطالعه ي جايگاه حسابداري مديريت در تصميمات برون سپاري سازمان ها
اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي ايران طي سال هاي 1970 الي 2011
تأثير اندازه شركت بر خطاي پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي وضعيت به كارگيري مهندسي ارزش در شعب بانك شهر منطقه 5 استان البرز
بررسي رابطه بين استفاده اس هنابع پنجگانه قدرت مديران و تعهد سازماني از ديدگاه كاركنان (مطالعه موردي: دانشگاه سيستان و بلوچستان)
الگوي ساختاري مديريت دانش بر اساس سرمايه اجتماعي در سازمان امور مالياتي شهر تهران
الگوي ساختاري مديريت دانش بر اساس كيفيت زندگي كاري در اداره بهداشت شرق تهران
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و رضايت شغلي در شركت نو انديشان مس
بررسي ارزش افزوده فعاليت هاي بخش گردشگري و رشد اقتصادي استان گلستان و مقايسه آن با ساير استان هاي كشور
بررسي تاثير تصوير شركت و بازاريابي رابطه اي بر قصد خريد (مطالعه موردي; آژانس هاي مسافرتي شهرهاي بوشهر و شيراز)
ناكارآمديهاي موثر در صادرات گل و گياه (مورد مطالعه: بازار صادرات گل و گياه خوزستان)
بررسي نگهداشت وجه نقد مازاد و تاثير ان در ايجاد بازده غير عادي در ipo
شايسته سالاري و نقش آن در افزايش اعتماد سازماني
بررسي ارزيابي دروني به عنوان يكي از عملكردهاي مديريت نوين در دانشگاهها
بررسي رابطه مديريت دانش با هوش هيجاني مديران در دانشگاه هنر
بررسي نقش دولت الكترونيك در سلامت نظام اداري و ارائه ي مدلي مبتني بر كاركردهاي دولت الكترونيك جهت مقابله با فساد اداري
بررسي تاثير كيفيت خدمات و رضايت مشتريان بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي:شعب بانك ملي شهرستان بابل)
سايش كوانتومي انسانها
معنويت سازماني راهكاري براي شادكامي افراد سازمان (مطالعه موردي:كاركنان اداري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرگان)
جايگاه حسابداري مديريت در مديريت نوين
تحليل مديريت دانش و اطلاعات توسط كارشناسان بخش كشاورزي از طريق پايگاههاي لاتين
بررسي رابطه نقدشوندگي و شفافيت اطلاعات با كيفيت خدمات بورس اوراق بهادار تهران
تأثير ريسك سيستواتيك سهام عادي بر روي نسبت هاي نقدينگي (نسبت جاري) شركت هاي خودروسازي بورس تهران
تحليل عاملي موانع توسعه مديريت دانش و كارآفريني در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان
عدم انگيزه مديران مالي به مديريت ارزش افزايي(VBM)
تحليلي بر مفاهيم، مدل ها و نظريات پيرامون مفهوم شناسايي سازماني
بررسي جايگاه و نقش مديريت اطلاعات در توسعه بخش كشاورزي
فرايند انتشار پيام هاي ويروسي
تعيين استانداردهاي حرفه اي معلمان تربيت بدني با استفاده از روش دلفي
بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاَي شخصيتي كارآفريني در بين دانشجويان مركز آموزش علمي و كاربردي شهر بابك
بررسي موانع رفتاري كارآفريني سازماني در سازمانهاي دولتي و خصوصي (مطالعه موردي ادارات دولتي زير مجموعه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مستقر در شهرستان شهر بابك و شركتهاي توليدي فعال در اين شهرستان)
ارزيابي نوع مديريت سود و اثر ساختار مالكيت موسسه بر توانايي كسب سود موسسه
بررسي رويكرد استراتژي تكنولوژي بر صنعت خود روسازي ايران و جهان
تاثير سرمايه فكري در ايجاد ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده نقدي در بورس اوراق بهادار تهران
مروري برالگوهاي منتخب ارزيابي سرمايه فكري
تاثير سرمايه فكري بر ارزش آفريني شركت هاي صنايع خودرو و ساخت قطعات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد داده هاي تركيبي
همسويي كسب كار و فناوري اطلاعات
ارائه الگويي براي پياده سازي مديريت دانش
تاثيركيفيت خدمات بانكداري الكترونيك بر افزايش سطح رضايت مندي و وفاداري مشتريان
ارائه مدلي جهت شناسايي عوامل كليدي در اجزاي مديريت دانش
تعارض سازماني چرا و چگونه؟
بررسي نقش و ميزان تاثير مهارت هاي مديريتي بر بهره وري منابع انساني(در ميان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه)
تبيين جايگاه و نقش خلاقيت و نوآوري در روابط عمومي
بررسي رابطه بين خلاقيت وانگيزه افراد براي نوآوري وكار آفريني
مديريت اسلامي و بهبود تدريس و يادگيري در مطالعات اسلامي
تبيين معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت ها،بعنوان ضرورتي اجتناب ناپذير در تصميمات مالي و سرمايه گذاري (ROE, ROIC, CROGI, CROIGI, CFROI)
نقش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در سازمان هاي امروزي
تاثير كاربران بر مديريت امنيت سيستم هاي اطلاعاتي
بررسي جايگاه استراتژيك صنعت خودروسازي ايران با استفاده از ماتريس نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهديدها
بررسي موقعيت استراتژيكي صنعت خودروسازي ايران ا بهره گيري از مدل تلفيقي تحليل شبكه اي با ماتريس نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصتها و تهديدها
بررسي وضعيت استراتژيك شركت پارس مسكن الوند با استفاده از ماتريسSWOT وie: رويكردي بر صنعت ساخت و ساز
تاثير سبك مديريتي مديران بر ميزان مشاركت اوليا در امور مدارس
بررسي تاثير خصوصي سازي بر بالا رفتن سرعت خدمت رساني و كيفيت در نظام اداري:رويكردي جامع بر نظام اداري ايران
بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر توانمندسازي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اردبيل
بررسي تاثير مشوقهاي صنعتي بر رشد صنايع استان ارديل
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر رفتار خريد ناگهاني مشتريان با روش آزمون اندازه گيري هاي مكرر و مقايسه آن با روش آزمون فريدمن (مطالعه موردي: مشتريان فروشگاه زنجيره اي رفاه شهر همدان)
رفتار شهروندي سازماني از ديدگاه نظريه آشوب
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خدمات بانكداري اينترنتي ا رويكرد مديريت ريسك
اهميت به كارگيري دانش و اطلاعات مديران در راستا ي افزايش كيفيت ارزشيابي آموزشي
مروري بر زمانبندي توليد در حضور عدم اطمينان هاي محيطي
بررسي و تبيين مولفه هاي نيازهاي آموزشي؛ مطالعه موردي: تعمير كاران شركت ايران خودرو ديزل
بررسي تفاوت سبك هاي مديريتي مديران جوان و مديران در حال بازنشستگي(باسابقه بالاي 25 سال) (BSC) و ارزيابي ميزان اثر بخشي مديريتي آنان توسط مدل امتيازات متوازن
تدوين استراتژي تأمين وتوسعه منابع انساني مطالعه موردي شهرداري بوشهر
بررسي ميزان آمادگي سازمان حوزه ي سلامت به منظور پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري مطالعه موردي يك بيمارستان دولتي در بجنورد
بررسي رابطه بين خودپنداره و عزت نفس سازماني كاركنان در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان
تحليل محتواي كتاب جمهوريت افلاطون بر اساس مولفه هاي شهروند حرفه اي
بررسي رابطه هوش سازماني و يادگيري سازماني در بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه
بررسي ابعاد و تاثير فرهنگ سازماني بر موفقيت كسب و كارهاي الكترونيكي با تكيه بر مدل دنيسون
نقش مديريت دانش در توانمند سازي كاركنان
ارزيابي استراتزي محافظه كارانه در تامين مالي سازمان هاي كوچك و متوسط(مورد مطالعه سازمان فني و حرفه اي گلستان)
قضايايي از ضرورت و اهميت پياده سازي هوش تجاري در سازمان ها
نقش هيجانات تحصيلي در مديريت آموزش
نقش سرمايه اجتماعي بر روي عملكرد مالي شركتهاي بيمه
بررسي تاثير هوش هيجاني بر روي رضايت شغلي نيروي كار
بررسي و ارزيابي سبك هاي مديريت (مشاركتي،آمرانه) بر ميزان مشاركت اولياء در مدارس متوسطه (مطالعه موردي شهرستان جهرم)
بررسي رابطه بين سياست هاي توزيع سودو پاداش هيات مديره در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين مدل هاي استاندارد DEA براي تعيين نمره هاي ابركارايي
5th perspective of Balanced Score Cards (BSC) in industrial Units (Environmental and Social Perspective)
تبيين نقش آموزش منابع انساني بر كيفيت زندگي كاري
بررسي نقش مديريت دانش در توانمندسازي مهارت هاي مديران (نمونه موردي مديران مدارس شهرستان بابل)
بررسي ارتباط مديريت دانش با يادگيري و عملكرد سازماني(مطالعه موردي: سازمان تامين اجنماعي استان اردبيل)
بررسي كارائي نسبي بانك كشاورزي با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA)
رفتارهاي اخلاقي مثبت كاركنان و رضايتمندي مشتري
توانمند سازي كاركنان با استفاده از خلاقيت
مديريت تغيير (CHANGE MANAGEMENT)
بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح چابكي سازمان
بررسي تأثير بكارگيري سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS) بر قابليت تصميم گيري مديران (مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان همدان)
نقش پيش بيني در موفقيت مديران
ارائه مدلي براي انتخاب تأمينكننده بر مبناي رويكرد تركيبي تحليل سلسله مراتبي و روش شباهت به راه حل ايده آل ( مورد مطالعه : شركت آب معدني برف دانه )
به كار گيري رويكرد تركيبي تحليل سلسله مراتبي- ويكور(AHP-VIKOR) براي انتخاب تأمين كننده مناسب (مورد مطالعه: شركت فرو آلياژ اكسين اصفهان)
بررسي عوامل مؤثر بر تعهد سازماني كاركنان (مطالعه موردي: شركت گلچين كالاي اصفهان)
بررسي تاثير اندازه شركت بر روابط ميان محافطه كاري و مديريت سود در شركت هاي بازار بورس و اوراق بهادار تهران
نقش معنويت در سازمانهاي امروزي
يادگيري سازماني و نقش آن در سازمانهاي امروزي
اقدامات مديريت مناببع انساني و رقابت پذيري:با تاكيد بر نقش مديريت دانش و نو آوري
چگونگي تاثير مديريت ارشد بر موفقيت مديريت دانش
هوش اخلاقي و جايگاه آن در مديريت اسلامي
بررسي رابطه ي هوش هيجاني، اخلاق كسب و كار و موفقيت كارآفرينان مستقل استان سيستان و بلوچستان
چگونه زماى استفاده از فناوري اطلاعات در سازماى را كاهش دهيم؟
بررسي رابطه بين باورهاي فرهنگي كاركنان و ميزان تعارض فردي در دستگاه هاي اجرايي شهر كرمان
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي بر عملكرد بازار به واسطه متغيير خلق ارزش برتر براي مشتري در صنايع غذايي شهرك صنعتي توس مشهد
بررسي تاثير حسابداري منابع انساني بر تصميمات مديران و سرمايه گذاران واحد تجاري
معيارهاي شايستگي و آفتهاي مديريت از منظر نهج البلاغه
بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري كاركنان زندان هاي استان فارس
مديريت منابع آب و راهكارهاي مقابله با خشكسالي دركشاورزي
مديريت و رهبري تغيير
نگاهي بر مديريت اسلامي
فرهنگ سازي مديريت دانش بر اساس مدل راجرز
عوامل موثر بر پذيرش بانكداري همراه بانكهاي ايران از ديد دانشجويان دانشگاه زاهدان
اصول مهندسي ارزش در مديريت
بررسي نقش و تاثير زنان روستايي(عشاير) بر تقتصاد خانواده در شهرستان لردگان
ارزيابي عملكرد سرمايه فكري با استفاده از كارت امتيازي متوازن
نقش و جايگاه سرمايه اجتماعي و فكري در سازمان
جو سازماني،ارتباط آن با عملكرد كاركنان (مطالعه موردي:شعب بانك ملي استان گيلان)
مديريت اخلاق در حسابرسي
اثرات اجرايي مديريت دانش در سازمانها (مطالعه موردي اداره جهاد كشاورزي قائمشهر)
بررسي رابطه تفويض اختيار مديران با رضايت شغلي كاركنان معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي
رفتار سازماني استراتژيك
بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري كاركنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مازندران
بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي با كارآفريني سازماني در مديريت درمان تامين اجتماعي استان گلستان (به طور موردي بيمارستان حكيم جرجاني گرگان و خاتم الانبياء شهرستان گنبد كاووس)
بررسي تاثير شاخصهاي CRM در ايجاد تصوير ذهني در خدمات
شناسايي ابعاد زير بنايي كارآفريني ديجيتالي
لزوم مديريت تغيير استراتژيك در سازمان ها
بررسي جو سازماني و تحليل رفتگي شغلي اساتيد و كاركنان تربيت بدني دانشگاههاي مشهد
شناسايي معيارهاي كليدي در ارزيابي موفقيت پروژهها
رزيابي همبستگي ارزش افزوده اقتصادي، سود خالص پس از كسر ماليات و جريان نقد عملياتي با ارزش بازار سهام
ارائه ي الگوي ساختاري سبك رهبري تحول گرا و عمل گرا براساس كيفيت زندگي كاري در وزارت آموزش و پرورش مستقر در تهران
بررسي دستكاري در فعاليت هاي واقعي(مديريت سود واقعي)براي رسيدن به آستانه سود صفر
فرضيه بازار كارا:تئوري و تجربه
بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران (كتابخانه آستان قدس رضوي)
بررسي رابطه مورد انتظار مشتري با عملكرد مديريت ارتباط با مشتري به روش چارچو گارتنز(CRM-ECRM)
نقش كارآفريني در فرآيند توسعه ي اقتصادي (گذر از اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن)
تعيين سطح چابكي مورد نياز و ارزيابي و بهبود سطح چابكي در يك واحد توليدي، مطالعه موردي شركت آرمين لوله شرق زاهدان
تاثير متغييرهاي سرمايه فكري بر توانايي سود باقيمانده حسابداري براي پيش بيني تفاوت در ارزش بازار شركتهاي واسطه گري مالي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي و شناسايي موانع پذيرش بانكداري الكترونيك در بين مشتريان (مطالعه موردي: بانك رفاه شهر همدان
برنامه ريزي استراتژيك با استفاده از روش هايSWOT و SPACE در يك شركت توليدي
بررسي پيوند حقيقي مديريت منابع انساني و مديريت دانش
نقش آموزش هاي ضمن خدمت در توسعه منابع انساني و افزايش تعهد سازماني كاركنان
جايگاه مديريت ارتباط با مشتري (CRM )در بازاريابي اينترنتي
تاثير امضاي ديجيتال بر ميزان اعتماد مشتري
پارادايم مديريت اسلامي ومديريت علمي غربي در قرن 21
بررسي تطبيقي فناوري هاي مديريت ارتباط با مشتري(CRM) و مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (E-CRM)
مديريت استراتژيك و كار آفريني استراتژيك
كارآفريني،موتور محركه توسعه اقتصادي
بررسي ويژگي هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير از ديدگاه اعضاي هيات علمي
رتبه بندي متقاضيان حقوقي تسهيلات اعتباري بانكي با رويكرد درخت تصميم (روش درخت تقسيم و رگرسيون)
رويكردي بر تعهد سازماني و نتايج آن براي افراد و سازمانها
شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي كاركنان مطالعه موردي: شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران
نقش حسابرسي در فساد اداري و تاثير آن بر رشد و توسعه
نقش فرهنگ كارومصرف ازمنظراسلام دردستيابي به توليد ملي وحماسه اقتصادي
تبيين نقش مديريت اسلامي درتحقق حماسه اقتصادي
ارزيابي عوامل مؤثر بر بهره وري منابع انساني واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه پنج كشور به منظور ارائه يك مدل پيش بين
بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي مشتريان و وفاداري آنها ( مطالعه موردي: بانك انصار شهرستان همدان)
بررسي رابطه بين ارائه خدمات الكترونيكي و ميزان شهرت سازماني در شعب بانك پارسيان شهر كرمان
بررسي تأثير كيفيت سود بر نسبت Q توبين
تأثير هوش هيجاني بر يادگيري سازماني (مطالعه موردي: سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان)
مديران تحول وشايستگيهاي آنها
عوامل موثر بر سيستم مديريت كيفيت جامع و هزينه يابي كيفيت و روش هاي پياده سازي آن در ايران
گاهي به مديريت دانش و تاثير آن بر آموزش و پرورش
بررسي رابطه ميان بازده سالانه سهام با نسبتهاي نقدينگي و سود آوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل مرتبط با ايمني و امنيت رواني و جسمي كاركنان (مطالعه موردي:منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني(ره))
فراموشي سازماني و رابطه آن با مزيت رقابتي در سازمانها
به كار گيري الگوريتم كلارك-رايت در حل مسئله مسيريابي وسيله تقليه در زنجيره تامين(مطالعه موردي: شركت بيسكويت شادي مهرگان)
شناسايي و الويت بندي عوامل موثر بر فروش بيمه عمربا استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي در بيمه ايران در استان مازندران
ابعاد و كاركردهاي سيستم توزيع در مديريت محصولات كشاورزي
مديزيت كارآمد در فزآوري و باساريابي سعفزان و نقص آن در صادرات
تئوري نمايندگي و سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مروري بر مفاهيم غني سازي شغلي،خودكارآمدي عمومي و رضايت شغلي كاركنان
يك ديدگاه فرآيندي از مديريت دانش
ارائه الگويي براي شناسايي فرصت هاي كارآفريني فرهنگي
كاربرد مهندسي ارزش در صرفه جويي ناشي از بهاي تمام شده،توسعه مشاغل خانگي و تاثير آن در گسترش سرمايه گذاري و صادرات (مطالعه موردي صنعت كفش دستباف استان آذربايجان شرقي)
بررسي اندازه ي واحدهاي توليدي و تخصيص بهينه عوامل توليد در گاوداري هاي شيري استان اصفهان
ابزارهاي مالي اسلامي و جايگاه آن در نظام تامين مالي جمهوري اسلامي ايران
نگاهي بر مديريت تغيير در سيستم ترويج ايران در راستاي نقش و جايگاه مناسب نظام دانش و اطلاعات كشاورزي در انتقال فن آوريهاي مناسب
ارائه ي مدلي به منظور پيش بيني رويگرداني مشتريان شركتهاي مخابراتي
نقش RFID در هوشمندسازي دانشگاه ها
آسيب شناسي وضعيت انطباق شغل با شاغل دراداره كل پست استان گلستان و ارائه الگوي بهينه
شبكه هاي عصبي، مدلي از مغز براي تصميمات سازماني
مديريت ريسك و الزامات اجرايي آن درگمرك
نقش مديريت دانش در عملكرد سازماني
نقش مطلوبيت اجتماعي مديران و عملكرد سازماني
نقش اخلاق فردي در ايجاد فرهنگ سازماني
مديريت موثر تحول سازماني
بررسي رابطه هوش سازماني با خلاقيت كاركنان اداره كل زندانهاي فارس
مديريت تكنولوژي RFID و پياده سازي آن در سازمانها
ارتباط بيي رشد دارايي ها بازده سهام
بررسي رابطه بين فرهنگ يادگري و آمادگي سازماني براي تغيير در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالي در سال91
ارزيابي اثر بخشي آمادگي براي استقرار دولت الكترونيك در افزايش رضايت ارباب رجوع درسازمان آموزش فني و حرفه اي استان كردستان
بررسي درك مديران از قدرت و رابطه آن با اثربخشي سازماني بر اساس مدل پارسونز
بررسي اخلاق كاري معلمان مقاطع سه گانه تحصيلي استان آذربايجان شرقي به منظور ارائه يك مدل
بررسي تاثير مديريت دانش بر بهره وري مديران بسيج دانشگاهي كشور
مديريت مشاركتي در مدارس
مديريت دانش و بررسي پديده نوآوري در پردازش ابري
چابكي استراتژي، يك دارايي ناملموس
بررسي رابطه ارتباطات سازماني با رضايت شغلي كاركنان دانشگاه گلستان
بررسي رابطه ي عوامل فردي فناوري اطلاعات با تسهيم دانش كاركنان (از ديدگاه كاركنان و مديريان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه)
تأثير تمركز مالكيت بر ريسك سيستماتيك در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين اعتبار برند و پرستيژ برند بر قصد خريد مصرف كننده
اخلاق و ضرورت آن در كسب و كار از ديدگاه اسلام و غرب
بررسي برخي از عوامل اقتصادي موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي
بررسي تعيين ارتباط بين تمركز مالكيت،سياست هاي تامين مالي و ارزش سهامداران(مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع بر بازار گرايي و كيفيت خدمات در شركتهاي خدماتي شهر اهواز
بررسي رابط كيفيت جامع بر بازارگرايي ي كيفيت خدمات (مطالعه موردي :بانك هاي خصوصي و دولتي شهرستان اهواز)
مديريت تنوع ،راهي براي دستيابي به مزيت رقابتي
بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري عملگرا وتحول گرا ي مديران وكيفيت زندگي كاري با مديريت سرمايه فكري در ادارات آموزش وپرورش شهر تهران
كارآفريني و تآثير آن در رشد و توسعه اقتصادي
شهر الكترونيك
بررسي رابطه تعهد سازماني و اعتماد كاركنان
استقرار مديريت دانش مبتني بر سرمايه اجتماعي
بررسي ومروري بر سيستم مديريت ارتباط با مشتري در موسسات مالي و بانكي كشور
رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني با مهارت ارتباطي مديران
رابطه بين سبك هاي تفكر و سطح توانمندي فردي كاركنان سازمانهاي اداري آموزش و پرورش شرق استان گيلان
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان روزنامه ي شهرآرا مشهد
نهادينه سازي اصول مديريت اسلامي در مدارس
تاثير چرخه عمر و جريان نقدي آزاد بر سياست تقسيم سوددر صنايع (موردكاوي:صنايع داروسازي)
تئوريهاي مديريت از ديدگاه اسلام ( قرآن و نهج البلاغه)
بررسي تأثير مديريت كيفيت جامع بر فضاي كسب و كار وامنيت ملي
بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر فقر روستايي در روستاهاي شهرستان طارم استان زنجان
بررسي توانمندي تحليل پوششي داده ها در پيش بيني سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه عدالت سازماني و شادي كاركنان استانداري لرستان
ارزيابي عملكرد مالي و رتبه بندي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در صنعت محصولات شيميايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيكهاي تصميمگيري چند معياره
بررسي و تعيين اولويت هاي داراي مزيت نسبي سازمان فني وحرفه اي (مطالعه موردي: سازمان فني وحرفه اي استان همدان)
توانمند سازي اعضاي هيئت علمي با رويكرد يادگيري الكترونيكي
معنويت و تأثير آن بر فرهنگ سازماني
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت منابع انساني در خدمت مديريت ريسك
بررسي نقش مديريت دانش در توسعه بهره وري سازمان
نقش آموزش و بهسازي دانش مديران در توسعه مهارتهاي مديران
فناوري اطلاعات و برنامه ريزي منابع سازمان(ERP)
رهبري در مديريت اسلامي
اقيانوس آبي: فراتر از بقاي شركت در محيط رقابتي
ارزيابي اساتيد تربيت بدني دانشگاه بيرجند به روش بازخورد 360 درجه
عوامل ايجاد انگيزه در بازار جهت افزايش سوددهي بنگاههاي اقتصادي با استفاده از مدل 5 بعدي سروكوال
مديريت اسلامي
خدمات الكترونيك،مفاهيم،مدلها و اراده يك مدل مفهومي
بررسي تاثير فرآيندهاي مذيريت دانش بر سرمايه ي فكري (مطالعه موردي: استانداري ايلام)
نقش ساختارهاي حاكميتي بر عملكرد شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش الزامات شغلي و احساس فرسودگي دررابطه ميان رفتار غيرشهروندي كارمند و مشتري
شناسايي عوامل موثر بازاريابي سبز و پيامدهاي آن
فناوري اطلاعات درحرفه حسابداري
بررسي رابطه تحقق وظايف مديران مدارس موفق و ناموفق ناحيه 1 شهر اروميه بر پيشرقت تحصيلي دانش آموزان (علمي پژوهشي)
مديريت دانش در بنگاه هاي خدماتي وابسته به سرمايه ي انساني
كاربرد فناوري اينترنتي از اشياء در توسعه مديريت لجتسيك
توسعه نوين يك مدل رياضي براي مكان يابي سپر دفاع موشكي در ايران
مديريت منابع آب سطحي با استفاده از روش زنجيره ماركوف (مطالعه موردي: وقوع حالت هاي مختلف هيدرولوژيكي در رودخانه شاپور استان بوشهر)
نيروي انساني و نقش آن در مديريت دانش سازماني
بررسي تاثير دخاير فني بر پرتفوي سرمايه گذاري و شاخص هاي عملكرد مالي(مطالعه موردي:شركتهاي بيمه)
بررسي استفاده از روش تصميم گيري چند معياره براي ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان(مطالعه ي مروري)
شناسايي عوامل سبز بودن تأمين كنندگان در يك زنجيره ي تأمين با استفاده از تكنيك دلفي
رابطه ي كارآفريني با خلاقيت فردي در معلمان آموزش و پرورش استان اصفهان
قابليت هاي جديد سازمان ها براي رقابت در عصر اطلاعات و ارتباطات
ارزيابي عملكرد تشكلهاي صنفي(حمل و نقل كالا و مسافر) و ارائه راهكارهاي مناسب راي ارتقا سطح توانمندي آنها (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي)
بررسي ارتباط بين مديريت كيفيت جامع و مديريت استراتژيك در دستيابي به بهرهوري، كيفيت ورقابت پذيري
مديريت استعداد، مروري بر نظريه ها، مدل ها و مفاهيم
بررسي عوامل موثر بر بهبود كيفيت گزارش حسابرسي عملكرد
بررسي كفايت شناخت كاركنان شركتهاي كارگزاذي از قوانين و مقررات بورس اوراق هادار تهران
محاسبه شاخص هاي انرژي توليد قارچ دكمه اي ( Agaricus bisporu) در استان خراسان رضوي با رويكرد مديريت انرژي
آسيب شناسي و ارزيابي ريسك هاي فرايند برون سپاري(مطالعه موردي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان)
بررسي وضعيتبكارگيري مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي و شناخت اخلاق سازماني و ارزش آفريني آن در سازمان
مروري بر مباني و مفاهيم يادگيري سازماني
بررسي وضعيت استراتژي اقيانوش آبي در صنعت توريسم (مطالعه موردي: مجتمع رفاهي تفريحي شهر سبز رامسر)
كاهش تلفات انرژي با استفاده از مصالح و تكنيك هاي ساخت نوين در ساختمان
رابطه بين يادگيري سازماني با كارآفريني سازماني (مطالعه موردي:شركت نورد و لوله صفا شهرستان ساوه)
نقش مديريت دانش در جهت توسعه بخشيدن به فرآيند نوآوري و خلاقيت در سازمان
بررسي ابعاد و پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني در سازمان
برنامه ريزي استراتژيك توسعه شهر بجستان با استفاده از مدلSWOT و ANP
ضرورت ارزيابي ميزان استفاده پذيري وب سايت هاي دانشگاهي
ارزيابي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري از ديد مصرف كننده
بررسي نقش عدالت سازماني بر سبك هاي مديريت تعارض در صنايع كوچك و متوسط استان آدربايجان شرقي
بررسي اثر سيستم پاداش بر كارآفريني سازماني
تعارض عاملي تسريع كننده در بروز خلاقيت كاركنان
بررسي ارتباط ميان مديريت تحول، تكنولوژي اطلاعات و كسب و كار
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مذيريت دانش در سازمان ها
بررسي نقش مذيريت دانش در سازمان ها
اهميت و نقش مديريت دانش مشتري در كارائي و اثر بخشي سازماني
بررسي ارتباط خلاقيت به عنوان حلقه ميانجي مديريت نوآوري با عملكرد سازمان
تبيين مدل آميخته يادگيري سازماني براي نيل به نوآوري دانشي
بكارگيري پاراديم نوآوري باز در جهت ارتقاء توان رقابتي شركت هاي دانش بنيان
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ريسك سيستماتيك (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران)
ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك مبتني بر تئوري چشم انداز
تدوين استراتژي به روش چارچو جامع تدوين استراتژي مطالعه موردي:دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
تبيين رابطه بازار يابي داخلي باتعهد كاركنان ورضايت شغلي
ارتباط بين مولفههاي مديريت دانش با سرمايه فكري دركاركنان ( مطالعه موردي:دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات تهران)
ارتباط سبك هاي رهبري تحولي و تبادلي با سرمايه فكري دركاركنان ( مطالعه موردي: دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات تهران)
بررسي و تبيين رابطه بين عوامل استرس زاي شغلي بر عملكرد كاركنان در سازمانها
توسعه نامتوازن گناوه : سوء مديريت يك فرصت
بررسي عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني
گزارش مالي اينترنتي
مديريت سيستم اطلاعاتي مديريت
بررسي رابطه بين استقرار ابعاد مديريت كيفيت جامع (TQM) و رضايت شغلي كاركنان
بررسي كاربرد مهندسي ارزش در پروژه هاي بهينه سازي صنايع ايران (صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي )
بررسي تطبيقي دو مدل جهانيEFQM و BSC در بهبود عملكرد و سرآمدي سازمانها
بررسي و تحليل ارتباط بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري كاركنان
بررسي رابطه ميان مديريت دانش وفرهنگ سازماني در سازمان آموزش و پرورش شهرسنندج
تاثير مديريت ارتباط با مشتري(CRM) بر رضايت مشتريان در بانك ملي ايلام
كاربرد مديريت دانش در صنعت بانكداري
بررسي تأثير كارايي خدمات الكترونيك بر تقويت ارتباط مؤثر با مشتريان (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد استان آذربايجان شرقي)
جايگاه الگوي سايبرنتيك در اداره كردن اداره كل تريت بدني استان اصفهان
بررسي تأثير ارتباطات تجاري و كيفيت خدمات بر وفاداري مشتري از طريق اعتماد به نام تجاري
ارزيابي تاثير تصوير ذهني كشور مبدا روي شكل گيري دارائي برند در صنعت دارو
تأثير مديريت زمان در موفقيت مديران سازمان
ضرورت توجه به چابكي سازماني در سازمانهاي كنوني
بررسي رابطه ارتباطات اثر بخشي با تعهد سازماني كاركنان زن دانشگاه علوم پزشكي استان خراسان شمالي در سال 91-90
بررسي موثر بودن عامل سود اوري بر رابطه مالكيت نهادي و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه سرمايه اجتماعي و تأثير آن بر عملكرد سازمان
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي در سازمانها
بررسي نقش گردشگري بر توسعه يافتگي مناطق روستايي در استان لرستان
كاربست هاي سرمايه اجتماعي سازماني در مدريت
مديريت اسلامي نيريي انساوي
مدل نوآوري شركت هاي كوچك و متوسط بر اساس گرايش يادگيري و بازارگرايي
نقش اجراي قرارداد روانشناختي بر حمايت سازماني درك شده
تبيين رابطه ين فرهنگ سازماني و نگرش به مسئوليت اجتماعي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه
بررسي ارتباط بين يادگيري سازماني وتوانمندي كاركنان (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور بهشهر)
تأثير همدلي بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: بانك صادرات استان گيلان)
بررسي وضعيت انتقال دانش ضمني در اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس
بررسي رابطه بين نسيت و سطح تحصيلات مصرف كنندگان با تعهد به برند گوشي تلفن همراه (مورد مطالعاتي:مشتريان گوشي تلفن همراه استان لرستان)
شناسايي عوامل موثر بر كارايي كاركنان اداره آموزش پرورش شهرستان سردشت
بررسي رابطه مديريت دانش و بهره وري كاركنان (مطالعه موردي در شركت آب و فاضلاب شهر كرمان)
ارائه مدل مفهومي مديريت ريسك زنجيره تأمين در سازمان
بررسي رابطه جو سازماني با عملكرد شغلي مديران مدارس شهرستان لامرد
تأملي بر ضرورت مديريت تحول و نوآوري در آموزش عالي به منظور ارائه راهكارهاي پيشنهادي
رويكردها و سازو كارهاي بكارگيري مديريت دانش در سازمان هاي هزاره سوم
استفاده از تحليل SWOT در تحليل استراتژيك شركتهاي توليدي(مورد مطالعه: شركت قطعه سازي زاگرس شيراز)
تاملي بر معنويت در محيط كار مفاهيم ،مزايا ، نقدها
رابطه ي بين يادگيري سازماني با كارآفريني سازماني (مطالعه ي موردي : شركت نورد و لوله صفا ساوه )
رويكرد پروژه اي در مديريت سازمانها
مروري بر روش هاي تصميم گيري چند معياره
بررسي رابطه بين ريسك سيستماتيك و اهرم مالي براي شركتهاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: شركتهاي موجود در صنعت ليزينگ در بورس اوراق بهادار تهران در بازهي زماني 1387 تا 1392)
بررسي رابطه بين شبكه هاي رسمي ارتباطات و سطوح تعارض در دانشگاه علوم پزشكي مازندران
رابطه پياده سازي اصول TQM و ارزيابي عملكرد با افزايش بهره وري كاركنان در سازمان
كاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي جهت اولويت بندي عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش در شعب بانك رفاه استان خوزستان
شناسايي و اهميت استقرار ارگونومي با استفاده از تكنيك تحليل عاملي در شركت پخش فرآورده هاي لبني كاله آمل
بررسي رضايتشغلي در سايه بهداشت و انگيزش
بررسي تاثير بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه شركت بر بازده غير عادي در IPO
ارزيابي كارايي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر عملكرد ارتباطات سازماني (مطالعه موردي شركت پالايش گاز پارسيان)
ردپاي XBRL بر گزارشگري مالي
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليت هاي يادگيري و پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور مركز تهران
بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني با رفتار شهروند سازماني دبيران ناحيه دو آموزش و پرورش شهر شيراز 1392
بررسي تأثير مديريت مشاركتي بر تعهد سازماني و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش شهر كازرون در سال 1391
تعيين كيفيت بالاي زندگي كاري جهت ايجاد نظام نگهداشت منابع انساني در مدريت آموزش و پرورش شهرستان ديلم سال تحصيلي 92-91
نقش مديريت منابع انساني در بهبود بهره وري از طريق توانمندسازي
بررسي مفهومي بازارياي اسلامي
انتخاب متغيير در خوشه بندي براي سمگمنت بندي بازار با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
بررسي رابطه بين مكانيزم هاي حاكميت شركتي و افشاي اختياري اطلاعات
ارائه مدل كنترل هوشمند سيستم ها
بررسي استراتژي هاَي بازاريابي در يك محيط اينترنت فعال
بررسي وضعيت عوامل درون سازماني موثر برپيشرفت دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بين الملل قشم
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر اشتراك گداري دانش ضمني در سازمان
بررسي تطبيقي ساختارهاي مديريتي در مديريت علوي و مديريت ژاپني
بررسي رابطه ارزش افزوده بازار و نسبت هاي فعاليت (كارايي) در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه ارزش افزوده بازار و نسبت هاي نقدينگي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثيرمحاففظ كاري ناشران اوراق بهادار برعملكرد شركتها
سامانه متمركز اتحاديه ميوه و تره بار كشور و صنايع مرتبط
تأثير تأمين مالي پروژه هاي عمراني به روش سنتي بر عملكرد شهرداري گرگان
بررسي رابطه انگيزش و سطح مهارت هاي فناوري اطلاعات با پذيرش سيستم هاي آموزش الكترونيك – مطالعه موردي معلمين پايه ششم ابتدايي شهرستان گرگان
بررسي اثر شوك هاي نفتي بر بازده سهام شركتهاي بيمه اي و بانك ها در بورس اوراق بهادار تهران
مروري بر آموزش الكترونيك در ايران وجهان
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در استقرار مديريت دانش مطالعه موردي: سرپرستي بانك صادرات استان گلستان
مروري بر عوامل كليدي موفقيت در استقرار مديريت دانش در صنعت بانكداري
بررسي رابطه بين روش هاي سيستم هاي اطلاعات و شيوه هاي مديريت زنجيره تامين بر عملكرد عملياتي در شركتهاي توليدي شهرك صنعتي گرگان
نقش سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت زنجيره تامين و عملكردعملياتي شركتهاي توليدي
سيستم هاي پشتيبان تصميم اكسير تصميم گيري صحيح
كارآفريني نگاهي نو در توسعه گردشگري و جذب گردشگر و توسعه اقتصادي
گونه شناسي شبكه هاي نوآوري در همكاري هاي فناورانه سازمان ها
سلامت سازماني اكسير بقا
بررسي روشهاي مديريت بحرانپيش از واقوع حادثه (بررسي موردي:سيل در استان گلستان)
بررسي رابطه تحقيقات بازاريابي با عملكرد صادراتي شركتهاي توليدي صادراتي (با رويكرد اطلاعاتي)
شناسايي عوامل كليدي موثر بر كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات چرا وچگونه؟
بازاريابي سبز: نياز عصر جديد
رويكرد هاي مديريت ارتباط با مشتري در خدمات بانكي
شناسايي عوامل موثر (مديريتي، ساختاري و تكنولوژيكي)در طرح دوركاري (مطالعه موردي: سازمان بيمه سلامت ايران )
شناسايي عوامل موثر (آموزشي، فرهنگي اجتماعي و اقتصادي) در طرح دوركاري ( مطالعه موردي: سازمان بيمه سلامت ايران )
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ارزيابي عملكرد (با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن) در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مازندران
ارزيابي بهينگي استراتژي نگهداري با استفاده از شبكه عصبي LVQ
تحليل اثربخشي عوامل مديريتي بر مديريت اقتصادي دامداري هاي سنتي شهرستان گرگان
بررسي نقش اعتبارات نهادي بر سود دهي دامداري هاي سنتي شهرستان گرگان
بررسي رابطه بين عدالت سازماني با بهره وري كاركنان (مطالعه موردي:كاركنان سازمانهاي دولتي شهر تبريز)
رابطه بين هوش هيجاني مديران فروش با مديريت شكايات مشتريان شركتهاي تجاري(مطالعه موردي: صنايع غذايي شهرستان تبريز)
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر پذيرش بانگداري آنلاين (اينترنتي) توسط مشتريان شعب بانك تجارت شهر تهران
بررسي رابطه بين ساختار سازماني،خلاقيت و يادگيري سازماني كاركنان در دانشگاه لرستان
تبيين ارتباط بين هزينه بدهي و خالص بازده سرمايه گذاري هاي شركت با وجه نقد و هزينه فرصت وجه نقد
ميزان برخورداري مديران گروه هاي آموزشي از مولفه هاي هوش سازماني (واحدهاي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي)
برنامه ريزي استراتژيك محصول نيشكر با استفاده از تجزيه و تحليلSOWT و فرآيند سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي صنعت نيشكر در استان مازندران)
ارائه مدل مديريت استعداد
مهندسي ارزش و ارتباط آن در فرهنگ و نظام ارزشي جامعه
فساد مالي و راه كار هاي اسلام
ارزيابي عملكرد حساب ذخيره ارزي از ديدگاه خبرگان
كارآفريني پديده اي رو به رشد در سازمانها
مديريت دانش و جايگاه آن در هوش سازماني
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید